ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

of 148 /148
ქართული წარჩინებული გვარები სერიის მეორე წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო (ისტორიულ-გენეალოგიური გამოკვლევა) იური ჩიქოვანი - გენეალოგიური ტაბულებისა და ანოტაციების ავტორი, იოსებ ბიჭიკაშვილი,შოთა ჩხეიძე - ისტორიული ნარკვევის ავტორები თბილისი 2004

Embed Size (px)

description

ჩხეიძეთა საგვარეულო ისტორიულ-გენეალოგიური გამოკვლევა იური ჩიქოვანი - გენეალოგიური ტაბულებისა და ანოტაციების ავტორი, იოსებ ბიჭიკაშვილი,შოთა ჩხეიძე - ისტორიული ნარკვევის ავტორები თბილისი 2004

Transcript of ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

Page 1: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ქართული წარჩინებული გვარები

სერიის მეორე წიგნი

ჩ ხ ე ი ძ ეთ ა ს ა გ ვ არ ეულო

(ისტორიულ-გენეალოგიური გამოკვლევა)

იური ჩიქოვანი - გენეალოგიური ტაბულებისა და ანოტაციების ავტორი,

იოსებ ბიჭიკაშვილი,შოთა ჩხეიძე - ისტორიული ნარკვევის ავტორები

თბილისი 2004

Page 2: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

УДК 947.922 ჩ 694 ნაშრომი წარმოდგენს საქართველოს სამეფოს წარჩინებული გვარის - ჩხეიძეების ისტორიულ-გენეალოგიურ გამოკვლევას. ის ეფუძნება საარქივო, წერილობითი წყაროების ცნობებსა და სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემებს. წიგნი ერთნაირად საინტერესოა როგორც სპეციალისტებისათვის, ისე ფართო მკითხველი საზოგადოებისათვის. © თავად ჩხეიძეთა გენეალოგიური ნუსხები №2-11. ი. ჩიქოვანი, 2004. © “ჩხეიძეთა საგვარეულოს ისტორიული ნარკვევი”, ი.ბიჭიკაშვილი, შ.ჩხეიძე, 2004. © თავად ჩხეიძეების (ჩხეტიძეების) გენეალოგია (XIII-XVI სს.), ტაბულა 1; თავად ჩხეიძეთა გენეალოგია (XVI-XIX ს. დას.), ნუსხა 1. ი.ბიჭიკაშვილი, 2004. © № 1-9 დანართების - ავტორი და შემდგენელი. ი.ბიჭიკაშვილი, 2004. © საილუსტრაციო მასალა. ი.ბიჭიკაშვილი, შ.ჩხეიძე, 2004.

სამეცნიერო რედაქტორი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნიკო ჯავახიშვილი ISBN 99928-0-213-8 ყველა უფლებას წიგნზე ინარჩუნებენ ავტორები. აკრძალულია აქ მოყვანილი მასალების გადაბეჭდვა, გამრავლება ან გავრცელება კომერციული მიზნით ავტორების წერილობითი ნებართვის გარეშე.

Page 3: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

“ენა, მამული, სარწმუნოების” შენარჩუნება-დამკვიდრებისათვის დაღვრილი სისხლით ჰქონდა მოპოვებული ქართველ თავად-აზნაურობას ის პრივილეგიები და მაღალი პატივი, რომელიც მეფის ან ეკლესიის მიერ იყო დაკანონებული.

თავად ჩხეიძეების გერბის აღწერილობა

მართკუთხა, ფრანგული ფარი ორადაა გაყოფილი, რომლის შუაში მოთავსებულია პატარა ფარი, რომლის ზურმუხტისფერ ფონზე გამოსახულია დაკიდული ოქროს საწმისი. ფარის პირველ ნაწილში, ლაჟვარდოვან მინდორზე, ცენტრალურ ღერძზე მოთავსებულია თავადური გვირგვინი, მის ქვეშ, ჰორიზონტალურად განლაგებულია ოქროს ფერი სკიპტრა, რომლის თავი მარცხნივაა გადაწვენილი. ფარის მეორე ნაწილში, შავ ფონზე მოყვანილია ვერცხლის ფერი ციხე-სიმაგრის კედელი, შემოფარგლული ორივე მხრიდან სათოფურებიანი კოშკებით. ციხე-სიმაგრის კედლის ცენტრალურ ნაწილის თავზე, მოთავსებულია მალტიური ტიპის ოქროსფერი ჯვარი. ფარი დაფარულია მეწამური ხავერდის სათავადო ყარყუმის მანტიით, ოქროსფერი მტევნებით,იმავე ფერის ფოჩით და დაგვირგვინებულია თავადური გვირგვინით.

ი.ბიჭიკაშვილი

Page 4: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩ ხ ე ი ძ ე თ ა ს ა გ ვ ა რ ე უ ლ ო ს ი ს ტ ო რ ი უ ლ ი ნ ა რ კ ვ ე ვ ი

“კაცნი და ქალნი შუენიერნი, მბრძოლნი და იმერეთს უმეტეს სხვათაგან შემართებულად

დიდებულნი” (ქართლის ცხოვრება)

ჩხეიძე - მსხვილი ფეოდალური საგვარეულოა საქართველოში. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობების მიხედვით თავად ჩხეიძეთა გვარი - “მთავართა შორის უწარჩინებულესი და შემძლებელია”.1

თავადი ჩხეიძეები “...არიან ძველადვე თავადნი იმერეთისა”.2 მათი წინაპარნი “ძველადვე”, ე.ი. ძველ დროს “ჩიხორის” თუ ჩიხას ერისთავები იყვნენ. ეს მხარე “მარგვ”-ს ანუ “არგუეთ”-ს წარმოადგენდა.3(4)

ლეონტი მროველის ცნობით, მარგვის ერისთავი ჯერ კიდევ ქართლის პირველი მეფის - ფარნავაზის (ძვ. წ. აღ. III ს.) დროს იქნა დადგენილი.4(5) “ფარნავაზ..... განაწესა ერისთავნი რვანი და სპასპეტი. ერთი გაგზავნა მარგვს ერისთავად და მისცა მცირეთ მიწითგან, რომელი არს ლიხი, ვიდრე ზღუარადმდე ეგრისისა, რიონს ზემოთ და ამანვე ფარნაოზ აღაშენა ორნი ციხენი შოროპანი და დიმნა”.5(6) “ერისთავი დასუა მარგუეთისა შორაპანს და მისცა მცირე ლიხიდან, ვიდრე ზღუამდე ღადოს მთისა და რიონს შუათი”.6(7) მოგვიანებით მარგვის საერისთავოში შედის თაკვერიც. მისი უფლებები ქართლის დასავლეთ ოლქებზეც ვრცელდებოდა.

საქართველოს შესახებ ძვირფას ცნობებს გვაწვდის იმჟამინდელი ბერძენი გეოგრაფი და ისტორიკოსი სტრაბონი. იგი აღწერს ქართველთა საზოგადოებრივ, სამეურნეო და კულტურულ ცხოვრებას. მისი ცნობით, მარტო რიონზე 120 ხიდი ყოფილა გადებული. რიონ-ყვირილას წყლის მაგისტრალზე შავი ზღვიდან შორაპნამდე, მოძრაობდნენ ხომალდები.7(8) ინდოეთიდან ევროპისაკენ მიმავალი საქონელიც ამავე გზით მოდიოდა: ინდოეთი-შუა აზია-კასპიის ზღვა-მტკვარი-ლიხი-ძირულა-ყვირილა-რიონი-შავი ზღვა-ევროპა. ყოველივე ეს ბუნებრივია სტრატეგიულ დანიშნულებას აძლევდა მარგვის საერისთავოს.

ისტორიამ შემოგვინახა ამ ერისთავთაგან მხოლოდ ერთი სახელი - “ერისთავი მარგვისა და თაკვერისა” ბაკური, რომელიც ვახტანგ I გორგასალის (446-502) დროს მოღვაწეობდა.8(9) სავარაუდოა, რომ “ერისთავი მარგვისა და თაკვერისა” ბაკური, ყოფილიყო ჩხეიძეთა საგვარეულოს წარმომადგენელი. ამის შემდეგ მარგვის ერისთავები ისტორიულ წყაროებში აღარ ჩანან, მათ ცვლიან ჩიხას ერისთავები, რომელთა სამფლობელო დაახლოებით ადრინდელი მარგვის საერისთაოს ტერიტორიას მოიცავს.9(10) ისტორიული წყაროები არავითარ ცნობას არ ასახელებენ ასეთ შეცვლასთან დაკავშირებით. სავარაუდებელია, რომ ეს დაკავშირებულია საერისთაოს ადმინისტრაციული ცენტრის ჩიხაში გადატანასთან.

ჩიხას საერისთავო პირველად ქართულ ისტორიულ წყაროში “მატიანე ქართლისა”-ში იხსენიება IX საუკუნის მეორე ნახევრის ამბებთან დაკავშირებით. გაძლიერებულმა აფხაზთა (დასავლეთ საქართველოს) მეფემ გიორგი I-მა (861-873) “დაიპყრა ქართლი” და მან “დაუტევა ერისთავად ჩიხას” თავისი ძმისშვილი ბაგრატი

Page 5: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 6: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დემეტრეს ძე.10(3) ისტორიული წყაროდან ჩანს, რომ ჩიხას საერისთავო აღნიშნულ ფაქტამდე არსებობდა და ერისთავად აქ, მანამდე, სანამ მეფე გიორგი I-ის ძმისწული, მეფე დემეტრე I-ის (825-861) - ვაჟი ბაგრატი გახდებოდა, ვიღაც სხვა იჯდა ერისთავად. ეს ვიღაც სხვა ჩხეიძეთა გვარის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო. აფხაზთა მეფის გიორგი I-ის გარდაცვალების შემდეგ, მის მიერ დანიშნული ჩიხას ერისთავი “ცოლმან გიორგი მეფისამან მოკლა ძე დემეტრესი, ერისთავი ჩიხისა”.11 ვინ დააყენეს მოკლული ბაგრატის შემდეგ? “მატიანე ქართლისა”ამაზე არაფერს ამბობს. სავარაუდოა, რომ ეს მკვლელობა ჩიხას ადრინდელ ერისთავთა, ჩხეიძეთა საგვარეულოს მონაწილეობით მოხდა და ამის შემდეგ ჩიხას ერისთავობა ისევ ჩხეიძეებს დაუბრუნდა.12 ჩიხას ერისთავების ხსენება ამ ცნობაზე წყდება. შემდგომში არც ერთი ისტორიული წყარო აქ ჩიხას ერისთავს და მარგვის ერისთავს არ იხსენიებს. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობის თანახმად, ამ ტერიტორიაზე ჩამოყალიბდა შორაპნის საერისთავო.13 არგვეთზე ვახუშტი ბატონიშვილი პირდაპირ ამბობს: “ძველად იყო საერისთავო შორაპნისაო”.14 ერისთავის რეზიდენცია, როგორც ჩანს, შორაპანში გადადის და ამის შესაბამისად საერისთავოც ახალ სახელწოდებას იღებს.15 მაგრამ შემდეგ შორაპნის საერისთავოს რეორგანიზაცია მოხდა და X საუკუნეში რაჭა ცალკე საერისთავოდ ჩამოყალიბდა, რაც შორაპნის ეკონომიკურ-სტრატეგიული უპირატესობით, ხოლო რაჭის ცალკე საერისთავოდ გამოყოფა კი გეოგრაფიული ფაქტორით უნდა იყოს განპირობებული.16

X საუკუნიდან - XV საუკუნის მეორე ნახევრამდე რაჭის ერისთავის ადგილს ბაღუაშ კახაბერიძეები, შემდეგ კი ჭარელიძეები იჭერენ.17

შორაპნის ერისთავობა ჩხეიძეთა საგვარეულოს 1330 წლამდე ჰქონდა, ვიდრე საქართველოს მეფემ - გიორგი V ბრწყინვალემ აქ, დასავლეთ საქართველოს (ლიხთ-

Page 7: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩხეიძეთა საგვარეულო ხატი

იქითის) მეფის - მიქელის (1327-1329) ვაჟი - ბაგრატი დასვა.18 ამის შესახებ ასევე ცნობას გვაწვდის გვიანდელი, 1686 წლის ამაღლებისა და ჯვარცმის ხატის წარწერა: “ქ. ბრძანებითა ღმრთისათა, ძალითა და შეწევნითა ხატისა ამაღლებისათა მე, ჩხეიძემ ბოქაულთუხუცესმა ბატონმა თეიმურაზ, ჟამთ გამოცულილობით ძველთაგან ჩუენის სახლის დანაკარგი შორაპნის ციხე და ქალაქი, მეფის ბაგრატის ბრძანებითა, ძალად ჩემის ხრმლით დავიჭირე. რადგან ჩემმა მოწყალემ ამდენი ხელი მომიმართა, ვიგულე და გულსმოდგინეთ ჩუენ ფრიად ცოდვილმა და ყოველთა კაცთა უცოდვილესმა მე, თეიმურაზ და თანამეცხედრმა ჩემმა ჩხეიძის ასულმა ბატონმა თამარ, ძველთაგან თათართა მიერ დალეწილი ხატი ესე ამაღლებისა შევამკევით მურასთ თვალითა მარგალიტითა. ჩუენად სადღეგრძელოთ, ძეთა და ასულთა ჩვუენთა, აღსაზრდელათ და ცოდვათა ჩუენთა საოხად დღეს მას საშინელსა. განკითხვისას ჩემსას. ამინ. ქორონიკონსა ტოდ (1686 წ.).19

1372 წელს შორაპნის ერისთავის - ბაგრატის გარდაცვალების შემდეგ ერისთავად მისი უფროსი ვაჟი ალექსანდრე ჩანს.20

თემურ ლენგისა და “შავბატკნიანების” თურქმანთა ურდოების მრავალჯერადი შემოსევების შედეგად (XIV-XV სს.) დაუძლურებელ საქართველოში გამძაფრდა შინაპოლიტიკური რღვევის პროცესი. ცალკეულმა ფეოდალებმა დაიწყეს სწრაფვა განცალკევებისაკენ.

XV საუკუნის მეორე ნახევარში საერისთავოში შემავალი სხვადასხვა თავადური საგვარეულოების დამოუკიდებლობისათვის სწრაფვის მიზეზით და ძალისხმევით შორაპნის საერისთავო იშლება. მის ტერიტორიას იმკვიდრებენ იმერეთის სხვადასხვა თავადური საგვარეულოები. შორაპნის საერისთაოს მნიშვნელოვანი ნაწილის მფლობელები რჩებიან ჩხეიძეები, რომლებიც აყალიბებენ ჩხეიძეთა სათავადოს.21 ეს იყო არგვეთის სამხრეთი ნაწილი, რომელიც “პირველად

Page 8: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩხეიძეთა საგვარეულო ხატი

არგვეთადვე წოდებული... შემდგომად პყრობითა მთავართა ჩხეიძეთაგან საჩხეიძოდ ისახელა”.22 “... პირველად იყო არგვეთის საერისთავო და აწ პირველი სადროშო”.23 მათი ციხე-ქალაქი და სათავადოს უფროსის რეზიდენცია კვლავ შორაპანი დარჩა, რაც ისტორიკოს გ.ცქიტიშვილის მიხედვით ლოგიკურად გამოიყურება, რადგან მისი გამოკვლევებით ჩხეიძეთა გვარი წარმოშობით არგუეთიდან ლომსიათხევის სოფელ ბორიდან, შორაპნის სანახებიდანაა, რომელიც უძველეს დროიდან დაწინაურებულა.24 შორაპნის ახლო მდებარე სოფელ ტაბაკინში ჩხეიძეებს ჰქონდათ საგვარეულო ეკლესია, რომელიც ისტორიული ცნობების მიხედვით აშენდა VI-VII საუკუნეებში, მისი განახლება მოხდა X-XIII საუკუნეებში, ხოლო ფრესკული მოხატვა XVI საუკუნეში.25 ფრესკებზე ბევრი ისტორიული პირია გამოსახული, მათ შორის ქუთაისის ეპისკოპოსი გერასიმე ჩხეტიძე (ჩხეიძე), რომელიც მოღვაწეობდა XVI ს. 20-იან წლებში, იმერეთის მეფე ბაგრატ III-ის დროს. გერასიმე ჩხეიძემ, როგორც მონასტრის კედელზე წარწერით ირკვევა, საფუძვლიანად შეაკეთა მონასტერი, რომელიც ძლიერ იყო დაზიანებული. მასთან ერთად ეკლესიის აღდგენა-განახლებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ სხვა ჩხეიძეებიც. იქვეა გამოსახული ქუთათელი ეპისკოპოსის სიმონის (ჩხეიძის) ფრესკაც. ტაბაკინის მონასტერს თავისი ღირსეული საქმიანობით ერთ-ერთი უპირატესი ადგილი ეჭირა ქვეყანაში.

სათავადო, თავადური გვარის წევრთა გაერთიანებულ, ერთ ფეოდალურ ერთეულად ორგანიზებულ სამფლობელოს ერქვა. სათავადოს მოთავე “დიდებული

Page 9: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ტაბაკინის წმ. გიორგის მონასტრის ხედი

თავადი” საგვარეულო მიწაწყლის, სათავადოს საერთო საქმეებისა და სამოხელეო აპარატის ერთპიროვნული გამგებელი იყო. ადმინისრტაციულ და სასამართლო ფუნქციებს სათავადოს უფროსი ახორციელებდა. ასევე, სათავადოს საგადასახადო შეუვალობა ჰქონდა. ეს ჩანს, როგორც სოლომონ I-ის მიერ 1766 წელს ბაანა ჩხეიძის შვილებისათვის (როსტომი, გიორგი, დავითი, ბეჟია) ბოძებულ წყალობის სიგელიდან, ისე გვიანდელი (1810 წ.) ცნობიდანაც.26

სათავადოს ჩამოყალიბების შემდეგ ჩხეიძეთა სამფლობელოს საზღვრებს ვახუშტი ბატონიშვილი ასე მოხაზავს: აღმოსავლეთით - “ფერსათიდან ჩამოსული მცირე მთა”, დასავლეთით - “საჩინო-სალომინაოს საზღვრის ხაზი რიონიდან ფერსათამდე”, სამხრეთით - “მთა ფერსათისა ანუ ღადოთ ანუ ლომსიათ წოდებული” და ჩრდილოეთით - “მდინარეები ჩხერიმელა, ძირულა, ყვირილა და რიონი”.-27

ჩხეიძეთა სათავადო ციხე-ქალაქ შორაპნის გარდა ფლობდა: ჩიხას, ჩიხორს, ფუთს, თრვინს, წიფას, ტაბაკინს, ალავერდს, ზედა დიმს, კიკნაველეთს, ქარჩხაბს, ფერსათს, გვიანდელი ცნობის მიხედვით - სოფელ დიდ ჯიხაიშს.28 ადგილ-მამულები ჰქონდათ ჩხეიძეებს ჭყვიშს, ობჩას, ბაღდადს, ზეგანს, ჩირგუთს, წყალთაშუას, უხუთს, ფარცხანაყანევს, როხსა და ზეინდარს.-29 ჩხეიძეების ყმათა საერთო რაოდენობა ცნობილი არ არის. ვიცით მხოლოდ რომ მათი ყმა გლეხები იყვნენ: არჯევანიძეები, ბაკურაძეები, გიგაშვილები, გიორგობიანები, გოცირიძეები, გუმბერიძეები, დიონისაშვილები, ებანოიძეები, ერთგულიძეები, ვაშაკიძეები, ვაშაყმაძეები, ვერულაშვილები, ზირაქაძეები, თედორაძეები, კარანაძეები, კვირიკაძეები, კოპაძეები, კოხოძეები, ლილუაშვილები, ლიპარისშვილები, მეტრეველები, მშვიდობაძეები, ნერგაძეები, ნოზაძეები, ოქროპირაშვილები, ფულარიანები, ფურცელაძეები, შავლაძეები, შენგელიები, ჩაჩანიძეები, ჩუბინიძეები, ცერცვაძეები, წივწივაძეები, ჭაუტიძეები, ჭრილაშვილები, ხიზანიშვილები, ჯანელიძეები და სხვ.30

ჩხეიძეთა აზნაურები იყვნენ: გაბეხაძეები, გოგორიშვილები, დიდიძეები, მაჭავარიანები, მიქაბაძეები, ნემსაძეები, საყვარელიძეები, ჩხეიძეები, ყიფიანები, ჯღერიები.31

Page 10: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩხეიძეთა სათავადოს თავის სამოხელეო აპარატი ჰქავდა. ისტორიულ საბუთებში იხსენიება: სახლთუხუცესი (1751 წ.), ნაცვალი (1817 წ.) და ხელოსანი (1682 წ.).32

ტაბაკინის წმ. გიორგის მონასტრის ხედი

შორაპნის საერისთავოს რეორგანიზაციის შედეგად ჩხეიძეთა სათავადოს

ჩამოყალიბებიდან მოკლე ხანში იმერეთის მეფე ალექსანდრე II-მ (1484-1510) ჩხეიძეთა სათავადოს წარმომადგენელი ივანე ჩხეიძე 1488 წელს დასვა რაჭის ერისთავად,33 რაც ამ გვარის რაჭაზე ძველი უფლების აღდგენად უნდა ჩაითვალოს. 1497 წელს მის ადგილს მისი ძმა კახაბერი იჭერს.34 ამიერიდან რაჭის ერისთავის ტიტული მემკვიდრეობით გადადის მამიდან შვილზე უფროსობის მიხედვით. არგვეთელი სახლიკაცებისაგან ტერიტორიულად განცალკევებულ რაჭის ერისთავებს დროთა ვითარებაში ძველი საგვარეულო სახელი ჩამოსცილდათ და თავიანთი თანამდებობის აღმნიშვნელი “ერისთავი” გაუგვარდათ. რაჭის ერისთავის რეზიდენცია სოფ. წესში იყო, სასახლე, კარის ეკლესია და საძვალე - ბარაკონში.

Page 11: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გერასიმე ჩხეტიძის ფრესკა (ტაბაკინის მონასტერი)

რაჭის საერისთავოს ტერიტორია, რომელიც ჩხეიძეებმა ჩაიბარეს ძალზე შეკვეცილი იყო, იგი რაჭის მხოლოდ რამდენიმე სოფელს მოიცავდა და თანაც მასში თაკვერი აღარ შედიოდა, მაგრამ მათ თანდათან იწყეს ყმა-მამულის შემოკრება და XVIII საუკუნის ნახევრისთვის რაჭის თითქმის მთელ ტერიტორიას ფლობდნენ. გაფართოვდა ერისთავთა არა მარტო სამფლობელო, არამედ უფლებებიც, გაიზარდა მათი ძლიერება და დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვაც. რაჭის ერისთავები შოშიტა II (1661-1684), პაპუნა II (1684-1696), შოშიტა III (1696-1732), გრიგოლ (1732-1743), ვახტანგ (1743-1750), როსტომ (1750-1769) დიდი გავლენით სარგებლობდნენ ლიხთ-იმერეთში და ლიხთ-ამერეთშიც. მათ ანგარიშს უწევდნენ, იცნობდნენ და აფასებდნენ მეზობელ ქვეყნებშიც. ნიშანდობლივია, რომ 1651 წელს იმერთა მეფის ალექსანდრე III-ის მიერ რუსთა ხელმწიფის ერთგულების ფიცის წიგნზე ხელის მოწერისას გამართულ დარბაზობას პაპუნა I რაჭის ერისთავი არ დასწრებია. ამ წიგნზე მას იმერეთიდან რუსეთისაკენ მიმავალმა ელჩებმა რაჭაში, საკუთარ რეზიდენციაში მოაწერინეს ხელი მისთვის საგანგებოდ დატოვებულ პირველ ადგილზე, მეფე ალექსანდრე III-ის საერო კარისკაცთაგან.35

რაჭის ერისთავთა განსაკუთრებულ მდგომარეობას გამოხატავდა მათი ტიტულატურაც, რომელიც XVIII საუკუნეში გაჩნდა: “ლიხთ იმერისა და ამერის მთავრად და მსაჯულად დადგინებული, მპყრობელი რაჭისა”.36 ან კიდევ “ლიხთ იმერთა სარდალი... მპყრობელი რაჭისა”.37

იმერეთის მეფე სოლომონ I (1752-1784) დასავლეთ საქართველოს 1759 წლის საეკლესიო და საერო კრების დადგენილებაში რაჭის ერისთავს როსტომს ასეთი

Page 12: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

იმერეთის სამეფოს გერბი

ტიტულით ამკობს: “კაცთაგან მოწმე ამისი... სპასპეტ-სპასალარი,

სტრატილატი და ვიპატოსი...”.38 რაჭის ერისთავთა აზნაურები იყვნენ: “ბაქრაძეები, ბუბაშვილები,

გამრეკელიძეები, გამყრელიძეები, გოცირიძეები, დარახველიძეები, დემეტრაძეები, იაშვილები, ლაჭყეპიები, ლომინაძეები, ლორთქიფანიძეები, საკანდელიძეები და ჯაფარიძეები”.39

რაჭის ერისთავთა ყმა გლეხები: “არაბიძეები, არველაძეები, არჩვაძეები, ბოჭორიშვილები, ბრეგვაძეები, ბურძენაძეები, გაგნიძეები, გელაშვილები, გოგილაშვილები, გოგობერიშვილები, დაუშვილები, დემეტრაშვილები, კაშიები, კერესელიძეები, კობერიძეები, კრიხელები, კუხიანიძეები, ლილუაშვილები, ლობჟანიძეები, მაისაშვილები, მაკარიძეები, მერკვილაძეები, მეტრეველები, მჭედლიძეები, ნავროზაშვილები, პატარიძეები, რობაქიძეები, საბანიძეები, სვანიძეები, სირაძეები, ტოროშელიძეები, ფოჩხიძეები, ფხაკაძეები, ქრისტესიაშვილები, ხმიადაშვილები, ჩხობაძეები, ხურციძეები და სხვ.40

რაჭის ერისთავების ყმები სამეფო გადასახადებს არ იხდიდნენ. ეს გადასახადები XVII ს. 60-იანი წლებიდან ფაქტიურად ერისთავებს ჰქონდათ მითვისებული.41

Page 13: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

იმერთა მეფე ალექსანდრე II XV საუკუნეში თავად ჩხეიძეთა მფლობელობაში იყო იმერეთში ყოფილი

შორაპნის საერისთავო და რაჭაში მათი განაყოფი - რაჭის საერისთავო. რაჭის საერისთავოს ისტორია და ერისთავთა გენეალოგია ცალკე თემაა, რაც ცალკე წიგნად იქნება გამოცემული.

მოგვიანებით, XVII საუკუნეში, რაჭის ერისთავების ნაწილი ქართლში გადავიდა, რის შესახებაც იოანე ბატონიშვილი თავის თხზულებაში “შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა” გვაუწყებს: “ესენი არიან ძველთადვე თავადნი იმერეთისა საერისთავოსა ჩიხორად წოდებულისა... და რომელ უკანასკნელ ამათნი სახლის შვილნი იწოდნენ ერისთავად რაჭისა, ხოლო შემდგომად ამისა ამა ერისთავთაგან დამდაბლებულნი სახლიკაცნი თვისნი მოვიდნენ ქართლსა შინა და მეფემან ვახტანგმან მიუბოძა ადგილნი სურამის კერძოდ და დაასახლა მუნ წელსა 1668, და არიან მუნითგან მოსრულნი ქართლში და აგრეთვე იმერეთში დაშთომილნი ჩხეიძენი”.42

ისტორიამ შემოგვინახა “დიდებულ” თავად ჩხეიძეთა განსაზღვრული ნაწილის სახელები და ცნობები მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ.

ქართულ ისტორიულ წყაროებში თავად ჩხეიძეების ანუ ჩხეტიძეების43 გვარის შესახებ ცნობები გვხვდება იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის აღაპებში, რომელიც თარიღდება XIV საუკუნის დასაწყისით, სადაც მოიხსენიება რუსი ჩხეტიძე.44 მაგრამ ის ამ დროს ცოცხალი არ არის. მისი მოღვაწეობა XIII საუკუნის მეორე ნახევარზე მოდის. რუსი ჩხეტიძის შემდეგ, 1325 წელს, გვხვდება ჩხეიძეთა საგვარეულოს წევრი გოგატი, რომელსაც მეაბჯრეთუხუცესის სახელო უკავია.45 გოგატი მეაბჯრეთუხუცესის შემდეგ, ჩხეიძეთა გვარის შესახებ ქართულ ისტორიულ წყაროებში დიდხანს არაფერი ჩანს. მხოლოდ 1412-1442 წლებში იხსენიება ყელგრძელ ჩხეტიძე, რომელსაც საქართველოს მეფე ალექსანდრე I დიდი (1412-1442) მოწმედ ასახელებს თავის “კარის ვაზირთა შორის”.46 მოგვიანებით, 1486-1488 წლების შუალედში, ამილახორის თანამდებობა ივანე ჩხეტიძეს უკავია.47 ამავე დროს იმერეთის მეფემ ალექსანდრე II-მ ივანე ჩხეტიძე რაჭის ერისთავად დასვა, ხოლო ამილახორის სახელო მის სახლიკაცს - სანასარს გადასცა. 1488 წელს იმერეთის

Page 14: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ბიჭვინთის ტაძარი

მეფის ალექსანდრე II-ის მიერ გაცემულ ფალავანდიშვილთა სასისხლო სიგელში მოწმეთა შორის დასახელებულნი არიან რაჭის ერისთავი ივანე ჩხეტიძე და მისი სახლიკაცი სანასარ ამილახორი.48 ამავე სიგელში დასახელებულნი არიან ასევე ივანე რაჭის ერისთავის ძმები - კახაბერი და აბესალომი და ჩხეტიძეთა გვარის სხვა წევრებიც - ვახტანგი და აბესალომი.49

მე-XVI-XVII საუკუნეებში ეს საგვარეულო თავისი ინტელექტის გაფურჩქვნისა და ძლიერების ზენიტს აღწევს და იმერეთის სამეფოში (ნაწილობრივ ქართლშიც), როგორც სასულიერო, ისე საერო სფეროშიც დომინირებს. თავად ჩხეიძეებს უჭირავთ ისეთი მნიშვნელოვანი სახელოები, როგორიცაა: კათალიკოსი, მიტროპოლიტი, მთავარეპისკოპოსი, მეფის კარზე: ამილახორი, მანდათურთუხუცესი, სახლთუხუცესი, მსაჯულთუხუცესი, მოლარეთუხუცესი. ამ დროს იმერეთის სამეფოში მოღვაწეობდა აფხაზთა (დასავლეთ საქართველოს) კათალიკოსი ევდემონი (1557-1578).50 XVI საუკუნის მეორე ნახევარში კათალიკოს ევდემონ ჩხეტიძის ზეობაში მოხდა საკათალიკოსო ტახტის მუდმივად ბიჭვინთიდან გელათში გადმოტანა.51 კათალიკოს ევდემონ ჩხეტიძე ცნობილი პიროვნება იყო დასავლეთ საქართველოს ისტორიაში. მის სახელთან დაკავშირებულია მრავალი ხელნაწერის გადაწერა, გელათის სამონასტრო კომპლექსის საამშენებლო-სარესტავრაციო სამუშაოები, მოკვის საყდრისა და ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატის “შემკობა” და სხვ.52 კათალიკოს ევდემონის ფრესკული გამოსახულება შემორჩენილია გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე საქართველოს მეფის დავით IV აღმაშენებლისა და იმერეთის მეფის ბაგრატ III-ის შორის. კათალიკოს ევდემონი დაკრძალულია გელათში “საფლავსა შინა მეფეთასა”, წმინდა გიორგის ეკლესიაში.53

Page 15: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

აფხაზთა (დასასავლეთ საქართველოს) კათალიკოსი ევდემონ ჩხეტიძე და მეფე დავით IV

სწორედ ამ პერიოდში, ბაგრატ III-ის მეფობის დროს ხდება დანგრეული

ეკლესია მონასტრების აღდგენა და ახალი საეპისკოპოსოების დაარსება. საეპისკოპოსო კათედრებზე მეფე თავის ერთგულ ფეოდალებს ნიშნავს. კერძოდ, ხუთ საეპისკოპოსო კათედრას ჩხეტიძეთა საგვარეულოს წარმომადგენლები განაგებენ. ამ დროს მოღვაწეობდნენ: ქუთათელი ეპისკოპოსი გერმანე,54 ასევე მისი მომდევნო ქუთათელი - სვიმონი,55 ხონელი ეპისკოპოსები მანოელ56 და ზაქარია,57 ბედიელი მიტროპოლიტი გერმანე,58 ჯუმათელი ეპისკოპოსი სიმონი,59 მოქველი მთავარეპისკოპოსი ფილიპე60 და თავადი ხოფილანდრე61 ჩხეიძეები. ხოფილანდრე ჩხეიძე ცნობილია იმითი, რომ მან “გამოაპარა” გელათის სამრეკლოდან ლევან I დადიანი 1546 წელს, რომელიც იმერთა მეფე ბაგრატ III-ის (1510-1565) წინააღმდეგ გამოსვლისათვის იქ იყო ჩაკეტილი.62

მე-XVI საუკუნის ბოლოს თავადი ჩხეიძეები თავადთა იმ ჯგუფში არიან, რომელიც იმერეთის მეფეებს, ლევანს (1585- 1590) და როსტომს (1590-1605), განუდგნენ და იმერეთში მოლაშქრე ქართლის მეფე სიმონ I-ის (1556-1600) მხარეზე გადავიდნენ.63 თავად ჩხეიძეების როლი იმერეთის სამეფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ფრიად თვალსაჩინო ხდება და ზენიტს აღწევს XVII საუკუნის 30-იანი წლებიდან.

ამ დროს იმერეთის მეფე გიორგი III (1605-1639) “იმერეთის ბოქაულთუხუცესს” თეიმურაზ ჩხეიძეს დიპლომატიური მისიით აგზავნის ირანის შაჰის სეფი II-ის (1629-1642) კარზე და 1633 წელს ქართლის მმართველად

Page 16: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

იმერთა მეფე ბაგრატ III

გამოგზავნილ როსტომს (1633-1658) მოჰყვება საქართველოში სხვა ქართველ თავადებთან ერთად.64

იმერთა მეფის ალექსანდრე III-ის (1639-1660) 1651 წლის ცნობილი ფიცის წიგნში, იმერეთის ყველა თავადური გვარის წარმომადგენლებთან ერთად ხელს აწერს ლევან ჩხეიძე.65

თავად ჩხეიძეთა გავლენის ზრდას ხელს უწყობდა ის ფართო ნათესაური კავშირები, რომლებიც მათ ჰქონდათ იმერეთისა და ქართლის მეფე-თავადებთან.

თავად ქექაოზ ჩხეიძის თანამეცხედრე იყო ქართლის მეფე ლუარსაბ I-ის (1527-1556) ასული, რომლის სახელი უცნობია.66 ეს ირკვევა ქართლის მეფის ბაგრატ VII-ის (1616-1619), თანამეცხედრის, დედოფალ ანას და მისი ვაჟის - მეფე სიმონ II-ის წყალობის წიგნიდან, რომელიც გაცემული იყო 1619 წელს: “ჩვენ, დედოფალთ-დედოფალმან პატრონმან ანამან და ძემან ჩვენმან პატრონმან მეფემან სვიმონ თქვენ ჩვენს მამიდაშვილსა ჩხეიძესა პატრონსა გორგასალს და შვილთა თქვენთა ბეჟანს, ქაიხოსროს და დავითს... გიბოძეთ კალეთი ვახტანგ ციციშვილის კერძო”.67 ამასვე ადასტურებს მეფე როსტომის წყალობის სიგელიც, რომელიც გაცემულია 1633 წელს.68 გორგასალ ჩხეიძის ალალი ბიძები იყვნენ ქართლის მეფეები: სიმონ I, დავით XI (დაუდ-ხანი), ბიძაშვილები: გიორგი X, ბაგრატ VII და როსტომი.

თავად ჩხეიძეთა ნათესაური კავშირი აღნიშნულ მეფეებთან და მათ შთამომავლებთან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა მათ პოლიტიკურ ორიენტაციასა და ცხოვრებაზე. ზიგიერთი გამონაკლისის გარდა ჩხეიძეები მხარში ედგნენ ქართველ მეფეებს ერთიანობისათვის ბრძოლაში და მათი ერგულებისათვის “იქნევდნენ ხმალს”.

თავად ქექაოზ ჩხეიძის შვილის - გორგასალის მეუღლე იყო ცნობილი მხედართმთავრის და პოლიტიკური მოღვაწის - გიორგი სააკაძის ასული, რომლის სახელი უცნობია. გიორგი სააკაძისა და თავად ჩხეიძეთა მოყვრობის შესახებ ცნობებს გვაწვდის მეფე ვახტანგ VI-ის სიგელი, რომელიც გაცემულია მოლარეთუხუცეს სეხნია ჩხეიძის სახელზე: “ჩვენ... ერანის სპასალარმან და ადრებეჟანის ბეგლარბეგმა

Page 17: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ქართლის მეფე სიმონ I ვახტანგ და თანამეცხედრემან ჩვენმან დედოფალთ-დედოფალმან ჩერქეზეთის ბატონის ასულმან რუსუდან, პირმშომან და სასურველმან ძემან ჩვენმან... მეფეთ-მეფემან და თვითხელმწიფემან პატრონმან შაჰნავაზმან (იგულისხმება ვახტანგ VI ვაჟი ბაქარი. ი.ბ., შ.ჩ.) შეგიწყალეთ და გიბოძეთ ესე წყალობის წიგნი და სიგელი შენ ჩვენსა ერთგულსა და წესისაებრ თავდადებით ნამსახურსა კარისა ჩვენისა მოლარეთუხუცეს სეხნიასა და შვილსა შენსა გიორგის ასე და ამა პირსა ზედა... ვითარცა ნამსახური იყავი ყადარსე ქირმანს და ისპანს და ორი შენი ძმაც ყანდაარს ჩვენს ძმას სპასალარს ქაიხოსროსათვის დაიხოცნენ. მისის სამუქფოთ ჩვენს ეს წყალობა გიყავით, ვითაცა უწინ ბედნიერს პაპაჩვენს მეფეს შანავაზს თავისი დეიდაშვილის პაპაშენის ბეჟანისათვის ქვემო ბოლნისი წყალობა ექნა და ჟამთა ვითარებით ჩვენის საქმისთვის ერეკლე მეფეს წაურთმია, ახლა რადგან პაპა-მამათა ნაქონი იყო, ჩვენც თქვენთვის გვიბოძებია ქვემო ბოლნისი”.69

გორგასალ ჩხეიძე, გიორგი სააკაძესთან ნათესაობის გამო, მას მხარს უჭერდა და ბოლომდე მისი ერთგული დარჩა. გორგასალ ჩხეიძე ბაზალეთის ტბასთან დამარცხებულ გიორგი სააკაძეს თურქეთში თან გაჰყვა. თურქეთში ის ცნობილი იყო ფარად-ფაშის სახელით. ეს ჩანს იოსებ თბილელის პოემიდან “დიდმოურავი”, სადაც დასახელებულია ფარად-ფაშა: “ფარად-ფაშა ხომ სიძედ მყვა, თავდადებ ჩემთვის მკვდარია”.70 ფარსადან გორგიჯანიძის ცნობით, როცა გიორგი სააკაძე და მისი თანხლები პირები თურქეთში ჩავიდნენ, “სამი-ოთხი საფაშო სარჩოდ გაუჩინეს, დიდნი პატივი დასდვეს”.71 ერთ-ერთი საფაშოს ფაშად, როგორც ჩანს, გორგასალ ჩხეიძე უნდა ვივარაუდოდ.72 გორგასალ ჩხეიძის ერთ-ერთი ვაჟი, ბეჟანი თავის პაპას - გიორგი სააკაძეს ახლდა თურქეთში, როდესაც თურქმა ჯალათებმა მუხანათურად უღალატეს მას. დიდი ვეზირის - აზამის ბრძანებით გიორგი სააკაძე და მისი თანხლები პირები დაუტყვევებიათ. გორგასალ ჩხეიძე სრულიად შემთხვევით ასცდა დაპატიმრებას.

Page 18: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ქართლის მეფე როსტომ თურქმა ჯალათებმა დატყვევებულები თვლით ჩაიბარეს და შესაბამისი რიცხვით მათი მოკვეთილი თავები უნდა წარედგინათ დიდი ვეზირ აზამისათვის. თავად გორგასალ ჩხეიძემ უმაგალითო თავგანწირვა გამოიჩინა და თავისი ვაჟი ბეჟანი სიკვდილს გადაარჩინა. ბერი ეგნატაშვილი გვაუწყებს: “აზამ ვეზირს ხონთქრის და ჰყავანდა ცოლად, და რა ესე ამბავი მოუვიდა ხონთქარსა, იამა დიდად და დიდი სახელი და ხმა დაუვარდა მოურავს. მაშინ იწყინა ხონთქრის დამან, რომელი ედგა ვეზირსა, და მისწერა წიგნი: “როგორი საქმე არის და ან როგორ გეკადრებაო, სულ მოურავის სახელი მოდის და შენი არაო”. მაშინ უღალატა ვეზირმან; დაჰპატიჟა და ღალატით მოკლა მოურავიცა და შვილებიცა და გამგებელი ქაიხოსრო და, რაცა ჰყავანდა, ყოველივე ამოუწყვიტა. ერთი შვილი ახლდა თანა ავთანდილი, მოუკლეს იგიცა. მაშინ თან ახლდა გორგასალ და შვილი მისი ბეჟან, და წააყენეს ბეჟან სასიკუდილოდ. მაშინ შეეხუეწა და ქრთამი მისცა იასაულს, რომ მაგ ჩემს შვილს კი ნუ მოკლავ და მე მომკალი, ჩემი თავი ანგარიშში გაგეთელებაო და მაგას ნუ მომიკლავო. მაშინ ისმინა მტარვალმან და არღარა მოუკლა შვილი, თვით გორგასალ მოკლა; თავი მოსჭრა, მიიტანა და ანგარიშში გააროინა. ბეჟან მორჩა და წარმოვიდა”.73 ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით: “განრისხმა ვეზირ-აზამი, შეიპყრა ქაიხოსრო, მოურავი და ყოველნი ქართველნი მათ-თანანი და წარკუეთნა ყოველთა თავნი. რამედ გორგასლის შვილს ბეჟანს რა ჰკუეთდენ თავსა, ეტყოდა მამა-მისი მტარვალსა მას ნიჭის მიცემითა: “მე მომკუეთე თავი და განუტევე ძე ჩემი”. რამეთუ იგი განტევებულ იყო ნიჭისა მისთვს. განუტევა ბეჟან და წარკუეთა თავი გორგასალს”.74 ბეჟან ჩხეიძე ქართლს დაბრუნდა და მალე როსტომ მეფის მფარველობის ქვეშ აღმოჩდა. შემდგომში ბეჟან ჩხეიძე იმერეთში მოღვაწეობს, სადაც

Page 19: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გიორგი სააკაძე

სახლთუხუცესის სახელოს ღებულობს. (შემდგომში ბეჟან ჩხეიძის ასული, იმერეთის მეფის გიორგი III-ის ვაჟიშვილის - მამუკას თანამეცხედრე ხდება). XVII საუკუნის 30-60-იანი წლების ისტორიულ საბუთებში გვხვდება ცნობები თავად ხუცია, გიორგი, ბანანა (ბაანა), სახლთუხუცეს ბეჟია (ბეჟან) და მისი ვაჟის ოტია ჩხეიძეების შესახებ,75 სასულიერო სფეროდან - ქუთათელი ეპისკოპოსი ბასილი.76

XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში იმერეთის მეფე ალექსანდრე III-სა და სამეგრელოს მთავარ ლევან II დადიანის (1611-1657) შორის ატყდა ბრძოლა დასავლეთ საქართველოში გაბატონებისათვის. ამ ბრძოლაში თავად ჩხეიძეები მხარს მეფე ალექსანდრე III-ს უჭერდნენ, ხოლო ლევან II დადიანს ეხმარებოდა ქართლის მეფე როსტომი და ირანის შაჰი სეფი II. ასეთი მოკავშირეებით ზურგგამაგრებული ლევან II დადიანი, “ნამეტნავად გაძლიერებულიყო და იმერეთი დაეჩაგრა”.77 ამიტომ მეფის მომხრეები ბეჟან (ბეჟია) და სხვა ჩხეიძეები “დადიანის ძალით იმერეთით გაყრილნი იყვნენ და ლევან II დადიანისაგანვე დევნილი იმერთა მეფის ალექსანდრე III-ის ძმასთან - მამუკა ბატონიშვილთან ერთად ახალციხის ფაშასთან - იუსუფთან (1635-1647) აფარებდნენ თავს. ბეჟან ჩხეიძე ასევე ნათესაობითაც იყო დაკავშირებული მამუკა ბატონიშვილთან. ბეჟან ჩხეიძის ასული, რომლის სახელი უცნობია, მამუკა ბატონიშვილის თანამეცხედრე იყო.78

მამუკა ბატონიშვილი და მისი მომხრე თავადი ჩხეიძეები ახალციხიდან ქართლში გადავიდნენ და “სომანეთის ჭალაში” დადგნენ. თავად ჩხეიძეებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს იმ შეთქმულებაში, რომელიც ქართლის მეფის როსტომის (1633-1658) წინააღმდეგ მოეწყო ნოდარ ციციშვილისა და სხვა თავადების თაოსნობით. შეთქმულებს ქართლში იმერეთის ბატონიშვილის - მამუკას გამეფება უნდოდათ.79 მაგრამ შეთქმულები დამარცხდნენ. მამუკა ბატონიშვილი იძულებული გახდა ახალციხეში გადასულიყო. მისი მომხრე თავადი ჩხეიძეები ქართლში დარჩნენ და მეფე თეიმურაზ I-ის მხარეზე იბრძოდნენ, მაგრამ თეიმურაზ I-ის მომხრე თავადთა ჯგუფი როსტომ მეფესთან ბრძოლაში დამარცხდა. თავადი

Page 20: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გელათის სამონასტრო კომპლექსი ჩხეიძეები მეფე როსტომს ტყვედ ჩაუვარდნენ და მან ისინი ირანს გაგზავნა.

რამდენიმე წლის შემდგომ მეფე როსტომმა თავადები გიორგი და ოტია ჩხეიძეები ირანიდან “მოაყვანინა”, ხოლო თავადები ბეჟან და ხუცია ჩხეიძეები “ყაენის კარს დარჩნენ”.80

იმერთა მეფე ალექსანდრე III

Page 21: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

იმ პოლიტიკურ დაჯგუფებებში, რომელნიც XVII საუკუნის 30-იან წლებში როსტომ მეფისა და თეიმურაზ I-ის ირგვლივ შეიქმნა, თავადი ჩხეიძეები და თავად აბაშიძეების უმეტესი ნაწილი ქართველობისათვის მებრძოლი თეიმურაზისა და მისი მოკავშირე იმერეთის მეფის - ალექსანდრე III-ის მხარეზე იდგნენ. ასეთ ვითარებაში თავადმა ღონენა აბაშიძემ იმერეთის მეფის ვასალობა აღარ ინება, “გათათრებულ” როსტომ ქართლის მეფეს ეყმო და მისი ერთგული გახდა. ღალატისათვის ღონენა მოაკვლევინა მისივე ძმამ პაატამ (აბაშიძეთა საგვარეულოს მეთაურმა). მეფე როსტომმა “იწყინა”, რომ მის საბრძანებელში სხვა ქვეყნიდან (იმერეთიდან) ამ რიგი საქმე კადრეს და პაატას სახლკარის და მამულის ასაოხრებლად, 1638 წელს ზემო ქართლის სარდალი იოთამ ამილახვარი ლაშქრით გაგზავნა. პაატას მამული დაარბიეს, ხოლო აბაშიძეთა მაშველ მეზობელ თავად ბანანა ჩხეიძეს “თავი მოკვეთეს”.81

XVII საუკუნის მეორე ნახევარში ისტორიულ სარბიელზე მოღვაწეობდნენ: ჭყონდიდელი ევდემოს,82 სახლთუხუცესი სეხნია, სუფრაჯი ოტია,83 ქვითირის მოურავი ოტია და მისი შვილი ბეჟან,84 იმერეთის დედოფლის სახლთუხუცესი როსტომ85 და ბოქაულთუხუცესი თეიმურაზ86 ჩხეიძეები.

1660-1666 წლებში აფხაზთა კათალიკოსად იჯდა სვიმონ ჩხეტიძე, რომელმაც ქუთათელობაც შეინარჩუნა. ისტორიულ საბუთებში ის იხსენიება “ქუთათელ-კათალიკოსად”.87 მის მიერ უნდა იყოს აშენებული სოფელ თხილთაწყაროს ეკლესია, რომლის საკურთხეველში შემორჩენილი ნუსხური წარწერა გვაუწყებს: “ქ. მხ~სნე ორ ს~სფვლსა შინა ამის ეკლესიის აღმშენებელი ჩხეიძე სიმეონ”.88 საყურადღებოა ის, რომ XVII საუკუნეში ქუთათელ ეპისკოპოსად ძირითადად მხოლოდ ჩხეიძეთა საგვარეულოს წევრები სხედან.89 ამ საუკუნეში იხსენებიან აგრეთვე საერო სფეროში: შედან, სვიმონ, მამუკა, ხოსია, პაატა, ქაიხოსრო და გიორგი ჩხეიძეები.90

მამუკა ბატონიშვილი

Page 22: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

XVII საუკუნის 50-60-იან წლებში მეტად მნიშვნელოვან ფიგურას იმერეთის სამეფოში წარმოადგენდა სვიმონ კათალიკოსის (1660-1666) ძმა - სეხნია სახლთუხუცესი. სეხნია ჩხეიძე ჯერ კიდევ იმერთა მეფის ალექსანდრე III-ის (1639-1660) მეფობის დროს წინაურდება. მეფე ალექსანდრე III-ის 1660 წლის სიგელებში სეხნია ჩხეიძეს უკვე სახლთუხუცესის სახელო უჭირავს.91 სახლთუხუცესი სეხნია ჩხეიძე უფრო “განდიდნა” ალექსანდრე III-ის გარდაცვალების შემდეგ. ბაგრატ IV მეფობაში (1660-1681) სეხნია ჩხეიძე პირველი კაცია. ბაგრატ IV მას თავის “დიდ ბოიართაგან” პირველ რიგში ასახელებს. სეხნია ჩხეიძე, თავის ძმის, სვიმონ კათალიკოსისა და სხვათა “დიდის ცდითა”, ბაგრატ IV-ს 1663 წელს დაეხმარა იმერეთის ტახტის დაბრუნებაში.92

ბაგრატ IV მეფობის პერიოდში, როცა იმერეთში ცენტრალური ხელისუფლება ძალზე შესუსტებულია, თავადები “მიიტაცებდიან თავის თვისთა მხარეთა... აღრევა იყო მორჩილება ეგდენი მეფითა”, იყო ტყვითა სყიდვა და ქვეუნის ციხე-სიმაგრეებს თურქები იპყრობდნენ.93 ასეთ პირობებში სეხნია ჩხეიძე განუდგა მეფე ბაგრატ IV-ს - “იწყო... ერთგულება ფაშისა” და 1666 წელს მოიყვანა თურქები და მათ ქუთაისის ციხე ჩააბარა.94 სამეფო სატახტო ქალაქის ციხის თურქების მიერ დაკავებამ “ყოველივე იმერი” შეაშფოთა. მხოლოდ 1667 წელს მოხერხდა ბეჟან ლორთქიფანიძის თაოსნობით, თურქებისაგან ქუთაისის ციხის განთავისუფლება, მაგრამ ისიც მოკლე ხნით.95 1669 წელს სეხნია ჩხეიძე კვლავ განუდგა იმერთა მეფეს ბაგრატ IV-ს და ქუთაისის ციხე “ზაკვით” აიღო და ხელმეორედ თურქებს ჩააბარა.96 ამიერიდან ქუთაისის ციხე თურქების ხელში იყო 1770 წლის 6 აგვისტომდე, როდესაც მეფე სოლომონ I-მა რუსთა ჯარის დახმარებით კვლავ დაიბრუნა ქუთაისი.97 სეხნია ჩხეიძეს მიემხრო იმერეთის თავადების დიდი ნაწილი და ასევე სამეგრელოს მთავარი ლევან III დადიანი (1660-1681). ჩხართან მომხდარ ბრძოლაში ბაგრატ IV-მ გაიმარჯვა. სეხნია ჩხეიძე დაიღუპა ამ ბრძოლაში, ხოლო ლევან III დადიანი გაიქცა სამეგრელოში.98 ჩხარის ბრძოლის შემდეგ, ბაგრატ IV-მ კვლავ “დაიპყრა... უმეტესად იმერეთი”.99 მიუხედავათ სეხნია ჩხეიძის ორგულობისა, ბაგრატ IV-ს ჩხეიძეები მკაცრად არ დაუსჯია. მეფემ მხოლოდ სახლთუხუცესობა ჩამოართვა მათ და საზვერელ ჩიჯავაძეს გადასცა.100 თავად ჩხეიძეებთან დამოკიდებულების გამწვავებას ბაგრატ IV მაშინ მოერიდა. ახლო ხანშიც მდგომარეობა შეიცვალა. თავად ჩხეიძეთა საგვარეულოს წევრმა - როსტომმა დიდად უერთგულა ბაგრატ IV-ს, აცნობა მას მის სამტროდ მომავალ ახალციხის ფაშისა და გიორგი III გურიელის (1664-1683) გეგმა101 და ამ საქციელით თავისი გვარის დანაშაული ნაწილობრივ გამოისყიდა. მოგვიანებით როსტომ ჩხეიძემ 1685 წელს მიიღო დედოფლის სახლთუხუცესის სახელო. ამასობაში საზვერელ ჩიჯავაძე ბაგრატ IV-ის მეტოქეებთან 1679 წლის ბრძოლაში დაიღუპა და მისი სიკვდილის შემდეგ ბაგრატ IV-მ სახლთუხუცესის სახელო თავად ჩხეიძეთა საგვარეულოს წევრს - გიორგის გადასცა.102

მე-XVII-XVIII საუკუნეების მიჯნაზე, ისტორიულ დოკუმენტებში ჩანს თავადი გაბრიელ ეგორის ძე ჩხეიძე, რომელიც 1699 წელს მოსკოვში გამგზავრებულა და იქ საცხოვრებლად დარჩენილ იმერეთის მეფე არჩილ II-ის “სახლში გაზრდილი და დაბერებულია”. მან რუსეთში გაატარა დარჩენილი სიცოცხლე ვაჟიშვილებთან (მატვეი, ალექსანდრე, ივანე) ერთად (მათ შესახებ იხილეთ ქვემოთ) და მოღვაწეობდა როგორც მწიგნობარი და მთარგმნელი.

Page 23: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი

მე-XVIII საუკუნის დასაწყისიდან თავად ჩხეიძეები თანდათან ქვეითდებიან.

გაძლიერებულ თავად აბაშიძეთა სახით მათ უჩნდებათ სასტიკი მეტოქეები. იმ ბრძოლაში, რომელიც გაჩაღებულია დასავლეთ საქართველოში პირველობისათვის, თავადი ჩხეიძეები იმერეთის მეფის მხარეზე იბრძვიან. იმერეთის მეფის - გიორგი VI-ის (1703-1720) წინააღმდეგ გამოსულ გიორგი-მალაქია აბაშიძის და მისი მომხრეების - გიორგი ლიპარტიანის და რაჭის ერისთავ შოშიტა III-თან ბრძოლაში 1709-1711 წლებს შორის დაიღუპა სახლთუხუცესი გიორგი ჩხეიძე.103 მას შემდეგ, რაც გიორგი VI-ს დაუახლოვდა ზურაბ აბაშიძე, ჩხეიძეთა გვარის წარმომადგენლები - ოტია და სახლთუხუცეს სეხნიას შვილიშვილი პაატა მეფის მეტოქე მამია III გურიელის (1689-1714) მხარეზე გადავიდნენ და მასთან ერთად იბრძოდნენ ჩხარის ომში 1712 წელს გიორგი VI-ის წინააღმდეგ.104 მოგვიანებით, როგორც კი გიორგი VI-ის მემკვიდრე ალექსანდრე V-მ (1720-1752) ზურაბ აბაშიძისა და მის მოკავშირე სამეგრელოს მთავარ ბეჟან დადიანთან (1714-1728) ბრძოლა დაიწყო, ოტია ჩხეიძე მეფისა და მის მომხრე რაჭის ერისთავ შოშიტა III-ს დაუკავშირდა და ამ ბრძოლას შეეწირა 1720-1721 წლებს შორის. რაჭის ერისთავი შოშიტა III “ქრთამს” პირდებოდა ახალციხის ისაყ ფაშას, თუ ახალგაზრდა ალექსანდრე V-ის “მეურვეობას” მისცემდა. მაგრამ, სამეგრელოს მთავარმა ბეჟან დადიანმა, დაასწრო “ქრთამის” მიცემაში. ისაყ ფაშამ იგი მიუჩინა მეფეს “მოურვედ”, ხოლო შოშიტა III-ის თავდებ ოტია ჩხეიძეს თავი მოჰკვეთა.105

თავად აბაშიძეებსა და თავად ჩხეიძეებს შორის ბრძოლა იმერეთის სამეფოში პირველობისათვის, ამ უკანასკნელთა დამარცხებით დამთავრდა. ჩხეიძეთა ციხე-ქალაქის შორაპნის ჯერ კიდევ “ძველთაგან” მიმტაცებლად, სავარაუდოა, ვიგულისხმოთ თავად აბაშიძეთა საგვარეულო. ამ “დანაკარგს” (შორაპნის ციხე-

Page 24: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

იმერთა მეფე სოლომონ I

ქალაქს) 1660-1681 წლებში ბოქაულთუხუცესი – თეიმურაზ ჩხეიძე “ხმლით” იბრუნებს, მეფე ბაგრატ IV-ის ბრძანებით,106 მაგრამ მცირე ხნით. XVII-XVIII საუკუნეების მიჯნიდან მოყოლებული, თავად ჩხეიძეები სამუდამოდ კარგავენ შორაპანს. იგი ჯერ კიდევ გიორგი აბაშიძის მიერაა მიტაცებული, ხოლო ამ უკანასკნელის ქართლში გაქცევის შემდეგ (1711 წ.) შორაპანს მისი შვილი ლევანი ფლობს. 1726 წელს კი ის ზურაბ აბაშიძემ მიიტაცა, რომელმაც 1730 წელს ეს ციხე თურქებს გადასცა. 1757 წელს შორაპნის ციხე სოლომონ I-მა თურქი ოკუპანტებისაგან გაანთავისუფლა, თავად ჩხეიძეების მოქიშპე აბაშიძეებმა მოახერხეს რა დიპლომატიური შეთანხმება იმერეთის მეფესთან, ეს ერთგვარი “დაზავება” მათ ჩხეიძეების წინააღმდეგ გამოიყენეს: ზურაბ აბაშიძემ “მოსწყვიდნა ბანაშვილნი ჩხეიძენი...” და “დაიპყრა მამული მათნი”.107 ადგილმამულთან ერთად ჩხეიძეებმა დაკარგეს თავიანთი სამკვიდრო სახელოები, ესეც აბაშიძეებმა და სხვა თავადებმა “იქრთამეს” (იხ. რუკა: ქართლი და იმერეთი XVII ს.).108 თავადმა ჩხეიძეებმა საგვარეულო რეზიდენცია გადაიტანეს დიმში, “სადაც ჰყო პირველმან მეფემან ფარნაოზ ციხე მტკიცე”. ამიერიდან აქ ჰქონდათ მათ სასახლე, ციხე-სიმაგრე, საგვარეულო ეკლესია და სასაფლაოც. მანამდე საგვარეულო საძვალე ქუთაისის ღვთისმშობლის ეკლესიაში იყო.109

ამგვარად, XVIII საუკუნის დასაწყისი იყო თავად ჩხეიძეთა საგვარეულოს ძლიერების დასასრული. აღიშნული პერიოდიდან მათი სამფლობელო განისაზღვრება ზედა დიმით და მისგან განცალკევებით, კიდევ ჯიხაიშს, ბაღდადს და სხვაგან მხოლოდ ზოგიერთი ადგილ-მამული აქვთ შერჩენილი.110 ასევე თავად ჩხეიძეთა ქართლის შტოს ეკუთვნოდა სოფელი იტრია, სურამის მახლობლად.

ჩხეიძეთა ქართლის შტოს მიეკუთვნებოდა ცნობილი ისტორიკოსი - მოლარეთუხუცესი სეხნია ჩხეიძე, რომლის კალამს ეკუთვნის ისტორიული თხზულება “ცხოვრება მეფეთა”, სადაც აღწერილია ქართლ-კახეთის და ირანის

Page 25: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ისტორიული მოვლენები, რომლის უშუალო მონაწილე თვითონ ავტორი იყო,111 იგი გახლდათ აგრეთვე ქართლის სამეფოს დიპლომატი.

იმერთა მეფე სოლომონ II

სეხნია ჩხეიძე, რომელიც ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მე-XVII საუკუნის 70-

იანი წლებიდან - მე-XVIII საუკუნის 40-იან წლებში, ქართლის მეფის სამსახურში “იქნევდა ხმალს”. იგი ჯერ კიდევ 16-17 წლის ყმაწვილი მონაწილეობდა გიორგი XI-ის ლაშქრობაში არაგვის საერისთავოს დასამორჩილებლად. შემდეგ კი 1696 წელს სპარსეთში ისპაჰანს მიჰყვება ქაიხოსრო ბატონიშვილს, სადაც მასთან ერთად დაჰყო 7 წელი. 1699 წელს შაჰ ჰუსეინმა (1694-1722) ბატონიშვილი ლევანი და სეხნია ჩხეიძე ბელუჯების წინააღმდეგ საბრძოლველად გაგზავნა, სადაც სეხნიას დიდი ვაჟკაცობა გამოუჩენია და თანაც ბატონიშვილი სიკვდილს გადაურჩენია. 1700 წელს სეხნია ჩხეიძე მეფე გიორგი XI-თან (1676-1688,1703-1709) და ბატონიშვილ ლევანთან ერთად იბრძოდა ქირმანში ავღანელების წინააღმდეგ. 1703 წელს შაჰმა გიორგი XI-ს ქართლის სამეფო დაუბრუნა და სეხნია ჩხეიძე საქართველოში ბრუნდება. 1707 წელს მეფე გიორგი XI-მ მას მოლარეთუხუცესის სახელო უბოძა. 1712 წელს სეხნია დიპლომატიური მისიით ვახტანგ VI-ს მიჰყვება ირანში, საიდანაც ისინი 1719 წელს

Page 26: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ერთად ბრუნდებიან საქართველოში და ქართლში სეხნია ჩხეიძე მეფის ერთგულ სამსახურს განაგრძობს.

XVIII საუკუნიდან იმერეთის სამეფოში “პირველკაცობა” რაჭის ერისთავებს (იგივე ჩხეიძებს), აბაშიძეებს და დადიანებს ეჭირათ, თუმცა მემატიანის ცნობით ამ პერიოდშიც ჩხეიძეების გვარი ერთ-ერთ “უწარჩინებულესად” ითვლებოდა. აღსანიშნავია, რომ XVIII საუკუნის 30-იან წლებში რაჭის ერისთავის გედეონ ეპისკოპოსს (ჩხეიძეს) მეფე ალექსანდრე V-მ უბოძა “საერისთო მამული” იმერეთში და უწოდა “ბარის ერისთავი”, აქედან გაჩნდა იმერეთში გვარი “ერისთავი” გენით ჩხეიძეთა შთამომავალი. “ბარის ერისთავთა” ინსტიტუტი რაჭის ერისთავთა დასაპირისპირებლად, მათ ზომაზე მეტი სიძლიერის დასათრგუნავად იყო. ფრთხილი მეფის მიერ დაწესებული, მაგრამ ამ ღონისძიებას შედეგი არ მოჰყოლია.

იმერეთის მეფემ ალექსანდრე V-მ (1720-1752) კვლავ წამოსწია თავად ჩხეიძეთა საგვარეულო. მან 1740 წელს ბაანა ჩხეიძეს და მის შვილებს როსტომს, გიორგისა და დავითს უბოძა “მკვიდრად” ქვითირის მოურავობასთან ერთად სვირის მოურავობაც.112

მაგრამ იმერეთის მეფის სოლომონ I-ის (1752-1784) დროს (დაახ. 1766 წელს) ჩხეიძეებმა დაკარგეს ქვითირის მოურავობა, რომელიც ქაიხოსრო აბაშიძის ხელში გადავიდა.113

მეფე სოლომონ I-ის მიერ რუსეთის გენერალ ტოტლებენის მიმართ მოწერილი წერილის თანახმად (1770 წლის 30 დეკემბერი), ამავე პერიოდში ჩანს ოტია ჩხეიძე, რომელიც სხვა თავადებთან ერთად 1500 კაცით თან ახლავს მეფეს თურქებისაგან დაუმტკიცა თავადის წოდება: სიმონ სტეფანეს ძე (1817-1864) და მისი შვილები ალექსანდრე (1848-?), იოსები (1850-?), ივანე (1852-1899) და კონსტანტინე (1854-1886).122

გენერლის წოდების მატარებლები იყვნენ სოფ. ობჩის მკვიდრნი მიხეილ საჩინოს (სიმონის) ძე (1847-?) და დავით ტიმოთეს ძე (1851-?). ორივე წარმატებით მონაწილეობდნენ რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომში, მსახურობდნენ კავკასიის სამხედრო ოლქში დისლოცირებული ჯარების ნაწილებში, იყვნენ პოლკის მეთაურები.123 გენერლის წოდებას ატარებდა ასევე ალექსანდრე ჩხეიძე, რომელიც 1920-1940-იან წლებში პოლონეთში მოღვაწეობდა.124

საჭიროა აღინიშნოს, რომ ისე როგორც სხვა წარჩინებული გვარისთვისაა დამახასიათებელი, ჩხეიძეთა გვარშიც თავადის უმაღლესი ტიტულის (“დიდებული თავადი”-ს) მატარებელი განსაზღვრული რიცხვით შემოიფარგლებოდა, დანარჩენი უმრავლესობა აზნაურის ტიტულს ატარებდა. ამის დამადასტურებელია ის ფაქტიც, რომ თვით თავად ჩხეიძეთა დაქვემდებარებულ აზნაურებში მოხსენიებულია ჩხეიძის გვარი.125

მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე, როგორც გარეშე მტრებისაგან სამშობლოს დასაცავად, ასევე საგვარეულო ტერიტორიებისა და ტიტულის შენარჩუნებისათვის შიდა ფეოდალურ ბრძოლებში, თავად ჩხეიძეთა გვარი რიცხობრივად კატასტროფულად შემცირდა.

ფიზიკური მოსპობის გარდა, თავადების ნაწილმა, ჟამთა მსვლელობისას, პოლიტიკური გავლენისა და ეკონომიკური მდგომარეობის დაქვეითება განიცადა და, ბუნებრივია, ამის შედეგად, მათი მონაცემებით, ისინი ვეღარ აკმაყოფილებდნენ თავადის ტიტულის კრიტერიუმს (გენეტიკური წარმომავლობის გარდა, თავადს მის

Page 27: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დაქვემდებარებასა და გავლენის ქვეშ უნდა ჰყოლოდა აზნაურებისა და ყმა-გლეხების განსაზღვრული რაოდენობა, ხოლო მფლობელობაში: ციხე-სიმაგრე, ეკლესია-მონასტერი, სათანადო ფართობის მიწა და ქონება). ამ მოვლენამ განსაკუთრებით იჩინა თავი XVIII საუკუნის დასაწყისიდან.

ამას ადასტურებს აგრეთვე შემდეგი მნიშვნელოვანი დოკუმენტიც - 1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ქართველ თავად-აზნაურთა სია, რომელსაც ხელს აწერს მეფე ერეკლე II. იქ მოიხსენიებიან, როგორც თავადი ჩხეიძეები, ასევე აზნაური ჩხეიძეებიც - “ამათნი წინაპარნი იყვნენ თავადი ჩხეიძის გვართაგან, რომელიცა ზემორე მოვიხსენე ჩხეიძეებისათვის, იხილე მუნ და არიან ესენიცა მოხსენებულნი ტრაქტატსა შინა”.126

შემდგომში საბჭოთა წყობილებამ, პროლეტარიატის დიქტატურის დამკვიდრებით, გააუქმა ყოველგვარი გვარობრივი წოდებები და პრივილეგიები, ასე, რომ დარჩა მხოლოდ გენი. დარჩა ასევე მოვალეობა წინაპართა ისტორიისადმი პატივისცემისა და დიდი პასუხისმგებლობა შთამომავლობის აღზრდის მიმართ დევიზით: “იცოდე ვისი გორისა ხარ”.

XX საუკუნის დასაწყისში ჩხეიძეთა წარმომადგენლებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძე - პუბლიცისტი, გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც ჯერ საქართველოსა და ამიერკავკასიაში და შემდეგ რუსეთის იმპერიის მასშტაბით, სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გახლდათ. 1917 წლის თებერვალ-აგვისტოში მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების პეტროგრადის საბჭოს თავმჯდომარე, შემდეგ - სრულიად რუსეთის ცაკ-ის თავმჯდომარე, შემდეგ ამიერკავკასიის სეიმის თავმჯდომარე (1918 წლამდე) იყო.

გიორგი ჩხეიძე (1874-1939) საბჭოთა ხელისუფლების დროს მუშაობდა სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე.

ამავე საუკუნის 30-50-იან წლებში აღსანიშნავია ჩხეიძეთა გვარის ის წარმომადგენლები, რომლებსაც სახელმწიფო მართვის ორგანოებში თანამდებობები არ ეკავათ და პოლიტიკურ მოღვაწეობას არ ეწეოდნენ, მაგრამ თავიანთი გამორჩეული კაცურ-კაცობით, სისპეტაკით და მაღალი ზნეობით ქართველი კაცის ფენომენსანსახიერებდნენ, რასაც ტრადიციად ამკვიდრებდნენ მომდევნო თაობებში. საზოგადოების მიერ აღიარებული ეს კოლორიტული პიროვნებები გახლდათ: სიმონ (სიმონიკა), დავითი (დათიკო), დავით (დათუნია) ჩხეიძეები, რომელთა ავტორიტეტი და სიყვარული დღემდე შემორჩა ქუთაისში, საერთოდ იმერეთსა და თბილისში.

საბჭოთა წყობილების პერიოდში სახელმწიფო და სამთავრობო მმართველობით სისტემაში მოღვაწეობდნენ: ზურაბ ჩხეიძე - მინისტრი, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე, კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი; პეტრე პეტრეს ძე ჩხეიძე - კომუნისტური პარტიის მაღალი რანგის თანამდებობები საქალაქო და რესპუბლიკურ დონეზე, საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარე; ბეჟან ჩხეიძე - ფინანსთა მინისტრი; მიხეილ ჩხეიძე - მსუბუქი მრეწველობის მინისტრი; რეზო (ჩხირო) ჩხეიძე - ამიერკავკასიის რკინიგზის სამედიცინო სამსახურის უფროსი; პეტრე ჩხეიძე - “საქნახშირის” თავმჯდომარე; ალექსანდრე (ალიკო) ჩხეიძე - ტრანსპორტის მინისტრი; გივი ჩხეიძე - საქართველოს სანაოსნოს უფროსი, ადმირალი; დავით ჩხეიძე - საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი; იგორ ჩხეიძე - მატერიალური რესურსებისა და ვაჭრობის მინისტრი (საბჭოთა წყობილების დაშლის შემდეგ, 1990-1991 წწ.).

Page 28: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 29: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მე – XIX საუკუნეში რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციის გაცემული მოწმობის

ნიმუში: თავად ნიკოლოზ გიორგის ძე ჩხეიძის ნათლობის მოწმობა

Page 30: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დამოუკიდებელი საქართველოს საკანონმდებლო უმაღლეს ორგანოში - პარლამენტში 1991 წლიდან სხვადასხვა არჩევის დროს წარმოდგენილი არიან: ზურაბ, თამარ, იგორ, ირაკლი, ნატო და გიორგი ჩხეიძეები. ქ. თბილისის საკრებულოში - რეზო (ჩხირო) ჩხეიძე.

საერთაშორისო დიპლომატიურ სფეროში: პეტრე ჩხეიძე - საქართველოს წარმომადგენელი გაეროში, შემდგომში საქართველოს ელჩი თურქმენეთში და ავღანეთში (ცნობილი საზოგადო მოღვაწეებისა და დიპლომატების თეიმურაზისა (XVII ს.) და სეხნია ჩხეიძის (XVIII ს.) კვალზე.

სახელმწიფო სამხედრო სამსახურში: ვალერი ჩხეიძე - საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, სარდალი, გენერალ-ლეიტენანტი (XVIII საუკუნიდან დაკარგული სპასპეტ-სპასალარის სახელოს ჩხეიძეთა გვარში დაბრუნება).

ფართოდაა წარმოდენილი ჩხეიძეთა გვარი ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. ამ გვარმა მოგვცა ჩხეიძეთა ისეთი ცნობილი მოღვაწენი, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ქართული კულტურის განვითარებასა და აღიარების საქმეში.

თეატრალურ და სასცენო ხელოვნებაში: ლეგენდარული უშანგი, დავით, ნუცა, ნოდარ, ჩიტოლია, ნინო, ლამზირა და ქეთი ჩხეიძეები. თანამედროვე თეატრის აღიარებული რეჟისორი თემურ ჩხეიძე; კინოხელოვნებაში: რევაზ ჩხეიძე - გამოჩენილი კინორეჟისორი და საზოგადო მოღვაწე, ახალგაზრდა კონორეჟისორები: ბიძინა და გიგა ჩხეიძეები.

მხატვრები: ამირან, ომაზი, მამუკა, ნათია, ხათუნა შოთას ასული,ხათუნა რევაზის ასული ჩხეიძეები.

მუსიკალურ ხელოვნებაში: მარგალიტა და რუსუდან ჩხეიძეები - საერთაშორისო დონის პიანისტები.

საყურადღებოა ისიც, რომ ამ გვარის გენი მაღალი ვოკალური მონაცემებით ხასიათდება. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია ჩიტოლია, დავით (დათუნა), ლევან (ლეო), კოტე სიმონის ძე ჩხეიძეების ლამაზი ტემბრისა და ჟღერადობის ხმა.

ლიტერატურაში: საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჩეხოსლოვაკიაში მოღვაწე კონსტანტინე ჩხეიძე (XX ს-ის 20-30-იანი წლები), “ევროპული კულტურის ამაგდარი”.

საქართველოში მოღვაწე მწერლები: გიორგი (ქუჩიშვილი), დავით (დია ჩიანელი), ოთარ, ბორის, ნოდარ, როსტომ ჩხეიძეები.

მეცნიერებაში: ჰუმანიტარული დარგით - დავით (დათუნია) - ფილოლოგი; ისტორიკოსები: გიორგი, არჩილ, ჯემალ, თენგიზ ჩხეიძეები, ეს უკანასკნელი

გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურა

1. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.IV. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ, 1973, გვ.35-36. 2. იოანე ბაგრატიონი. შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა. რედაქტორი და გამომცემელი ზ.კაცელაშვილი. თბ., 1997, გვ.27; ასევე იხ. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი S, №3729, ფ.13,78v,101v,106v. 3. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.24,185; ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური

Page 31: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ისტორიიდან (სათავადოები). ტ.I. თბ., 1973, გვ.26 (ცნობილი მკვლევარი ოლღა სოსელია აღნიშნავს: “რომ ნ. ბერძენიშვილი ჩიხას ერისთავს სწორედ არგვეთის ერისთავად თვლის” (იხ. ნ.ბერძენიშვილი. ისტორიულ-გეოგრაფიული ექსპედიცია 1932 წელს. მისივე წიგნში: საქართველოს ისტორიის საკითხები, I. თბ., 1964, გვ.21)). 4. ლეონტი მროველი. ცხოვრება ქართველთა მეფეთა. “ქც”, ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.24. 5. ლეონტი მროველი. ცხოვრება ქართველთა მეფეთა. “ქც”, ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.24. 6. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.57. 7. Страбон. География в 17 книгах. Перевод, статья и комментарии Г.А. Стратановского. Под общей редакцией проф. С.Л.Утченко. М., 1994, стр.472,474. 8. ჯუანშერი. ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა. “ქც”, ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.185. 9. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.24,185; ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.26. 10. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.I. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1955, გვ.258. 11. მატიანე ქართლისა. “ქც”, ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.258. 12. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.27. 13. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.258. 14. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.771,772,796. 15. გ.ცქიტიშვილი. ანტიკური ხანის შორაპნის საერისთავოს საკითხისათვის. “საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული”. ტ.II. თბ., 1964, გვ.71-106; ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.28. 16. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.27. 17. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.70-74. 18. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.258. 19. ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი. ძეგლი ¹3085; მ.ნიკოლეიშვილი. ისტორიული მასალები. “მასალები” ქუთაისის ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის კრებული. თბ., 1968, გვ.130-138; ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.29. 20. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.802-803. 21. გ.ცქიტიშვილი. ანტიკური ხანის.., დას. ნაშრ. გვ.106. 22. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.772. 23. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.36. 24. გ.ცქიტიშვილი. ანტიკური ხანის.., დას. ნაშრ. გვ.96. 25. ნ.ჩუბინაშვილი, გ.გაფრინდაშვილი. ტაბაკინის ძლევის წმ. გიორგის ეკლესია. “ძეგლის მეგობარი”, №18. თბ., 1968, გვ.30; И.Мамаиашвили. Роспись Табакини. Тб., 1991, стр.3-84. 26. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია-ოდიშის სამთავროებისა (1466-1770 წწ.). წიგნი I. ტექსტი გამოსცა, წინასიტყვაობა და საძიებლები დაურთო შ.ბურჯანაძემ. თბ., 1958, გვ.110; Акты, т.IV, стр.256. 27. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.36. 28. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd, №6167 (ხელნაწერი). 29. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.36. 30. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd, №2931 (ხელნაწერი); ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., I, დას. ნაშრ. გვ.89; ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39.

Page 32: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

31. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., I, დას. ნაშრ. გვ.122; ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. ტ.II. თბ., 1922, გვ.156; ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38. 32. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში. “ძველი საქართველო”, III, თბ., 1913, გვ.234; ბ.ლომინაძე. გელეთი. თბ., 1955, გვ.30; ბ.ლომინაძე. ბიჭვინთის ხატის 1568 წლის წარწერა. “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ.33, თბ., 1960, გვ.102. 33. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, II, თბ., 1924, გვ.25. 34. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, II, თბ., 1924, გვ.67. 35. სტოლნიკ ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში. 1650-1652 წწ. საბუთები გამოსცა და შესავალი დაურთო მ.პოლიევკტოვმა. თბ., 1926, გვ.105,189,193-195; ალექსი იევლევის 1650-1652 წწ. იმერეთის სამეფოში ელჩობის საანგარიშო აღწერილობა (“მუხლობრივი აღწერილობა”). რუსული ტექსტი, ხელნაწერების მიმოხილვით და ქართული თარგმანით გამოსაცემად მოამზადა იასე ცინცაძემ. თბ., 1969, გვ.173,174. 36. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. ტ.I. თბ., 1921, გვ.149. 37. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., I, დას. ნაშრ. გვ.127. 38. ს.კაკაბაძე. საეკლესიო რეფორმებისათვის სოლომონ პირველის დროს. თბ., 1913, გვ.5. 39. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.80. 40. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.80. 41. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.80. 42. იოანე ბაგრატიონი. შემოკლებით აღწერა.., დას. ნაშრ. გვ.27. 43. ჩხეტიძე და ჩხეიძე ერთი და იმავე გვარის სახელია. ეს დასტურდება თუნდაც იმით, რომ აფხაზთა (დასავლეთ საქართველოს) კათალიკოსი სიმონ ჩხეტიძე ისტორიულ წყაროებში ასევე იხსენიება, როგორც ჩხეიძე (იხ. თ.ჟორდანია. ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოსა და მწერლობისა. ტ.II. თბ., 1897, გვ.476,479,483). როგორც ჩანს, ჩხეტიძე არის ამ გვარის უფრო ძველი ფორმა და ადრინდელი ხანის ისტორიული დოკუმენტებში სწორედ ეს ფორმაა მოცემული (იხ. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.174,403,405,411,416; საქართველოს სიძველენი. ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. ტფ., 1909, გვ.37; ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, II, თბ., 1924, გვ.7). XVII ს. დასაწყისიდან ისტორიულ საბუთებში ჩხეტიძეთა სანაცვლოდ გვხვდება მათი გვარის ახალი ფორმა - ჩხეიძე (თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.479), რომელიც ვრცელდება, ხოლო ძველი ფორმის - ჩხეტიძის ხმარება სავსებით წყდება. ცნობილი მკვლევარის ო.სოსელიას თანახმად: “ამ გვარის სახელის მეგრულ გაფორმებას წარმოადგენს “ჩხეტია”, ხოლო სვანურ - “ჩხეტიანი”. ასე რომ, ჩხეტიძე//ჩხეტია//ჩხეტიანი ერთი და იგივე გვარის სახელებია სხვადასხვა ფორმით (ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.31). 44. ე.მეტრეველი. მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის (XI-XVII სს.). თბ., 1962, გვ.90,150. 45. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების.., II, დას. ნაშრ. გვ.3-7. 46. საქართველოს სიძველენი. ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.37 47. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების.., II, დას. ნაშრ. გვ.21. 48. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების.., II, დას. ნაშრ. გვ.25. 49. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების.., II, დას. ნაშრ. გვ.25.

Page 33: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

50. ბ.ლომინაძე. ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან. სენიორიები. I. თბ., 1966, გვ.177-186. 51. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში. დას. ნაშრ. გვ.234; ბ.ლომინაძე. ბიჭვინთის ხატის.., დას. ნაშრ. გვ.101. 52. ბ.ლომინაძე. გელათი.., დას. ნაშრ. გვ.50-51,53. 53. ახალი ქართლის ცხოვრება. მესამე ტექსტი. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.II. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუნჩიშვილის მიერ. თბ., 1959, გვ.493; ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. ტფ., 1922, გვ.29. 54. ახალი ქართლის ცხოვრება. მესამე ტექსტი. დას. ნაშრ. გვ.493; ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. ტფ., 1922, გვ.29. 55. ახალი ქართლის ცხოვრება. მესამე ტექსტი. დას. ნაშრ. გვ.493; ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. ტფ., 1922, გვ.29. 56. ახალი ქართლის ცხოვრება. მესამე ტექსტი. დას. ნაშრ. გვ.493; ე.თაყაიშვილი. ხონის ეკლესია და მისი სიძველენი. “ძველი საქართველო”, III, თბ., 1913-1914, გვ.278-279. 57. ე.თაყაიშვილი. ხონის ეკლესია.., დას. ნაშრ. გვ.278-279; თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.174,403. 58. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.137--138. 59. Д.Бакрадзе. Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре. Спб., 1878, стр.283,285,289. 60. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.174,403; ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში. დას. ნაშრ. გვ.108,207. 61. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.715,813. 62. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.715,813. 63. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. გამოცემა ს.კაკაბაძისა. “საისტორიო მოამბე”, II, თბ., 1925, გვ.222. 64. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.240. 65. სტოლნიკ ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში. თბ., 1978, გვ.193. 66. Дворянские Роды Российской империи. т.III, Князья. Под редакцией С.В.Думина. Авторы-составители: Петр Гребельский, Станислав Думин, Князь Гудза Апакидзе, Иосиф Бичикашвили, Михаил Катин-Ярцев, Сергей Ковылов-Алексеевский, Княжна Флюра Кудашева, Томаш Ленчевский, Глеб Михайлов, Вадим Первушкин, Юрий Унковский, Князь Юрий Чиковани,Сергей Шишлов, Андрей Шумков. Москва, 1996, стр.40; M.Brosset. Addition, t.IX, p.626; C.Toumanoff. Manuel de genealogie et de chronologie pour l’histoire de la Caucasie Chretienne (Armenie-Georgie-Albanie). Roma, 1976, p.129 (იქვე მეუღლის შესახებ). 67. საქართველოს ცენტრალური ისტორიული არქივი (სცია), ფონდი 1450, დავთარი 35, საბ. №88 (1619 წ.); M.Brosset. Addition, t.IX, p.626 (იქვე მეუღლის შესახებ); C.Toumanoff. Manuel de genealogie et de chronologie pour l’histoire de la Caucasie Chretienne (Armenie-Georgie-Albanie). Roma, 1976, p.129 (იქვე მეუღლის შესახებ). 68. სცია, ფონდი 1450, დავთარი 35, საბ. №92 (1633 წ.). 69. სცია, ფონდი 1450, დავთარი 35, საბ. №120. 70. იოსებ თბილელი. დიდმოურავიანი, ისტორიული პოემა. ძველი მწერლობა. ი.იმედაშვილის და ს.ჭელიძის გამოცემა. თბ., 1897, გვ.86.

Page 34: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

71. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.240. 72. რიმა ფირცხალაიშვილი. ბრძოლა გიორგი სააკაძის წინააღმდეგ XX საუკუნის დასასრულს. გაზ. “კალმასობა”, №9 (22), თბ., 1998, გვ.7. 73. ბერი ეგნატაშვილი. ახალი ქართლის ცხოვრება (პირველი ტექსტი). წიგნში: “ქართლის ცხოვრება”, ტ.II. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1959, გვ.412. 74. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.436. 75. საქართველოს სიძველენი. ტ.III. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1910, გვ.143; ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-251; ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. ტექსტები დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ.ფუთურიძემ. თბ., 1955, გვ.147,174-176. 76. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.81. 77. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.259. 78. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246. 79. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-247. 80. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-251; ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. დას. ნაშრ. გვ.173-176. 81. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. დას. ნაშრ. გვ.146-147. 82. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში. დას. ნაშრ. გვ.25-27. 83. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1639 г. по 1770 г. Под редакцией М.Броссе. Спб., 1861, стр.83. 84. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd, ¹2931 (ხელნაწერი); ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 85. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. I. ს.კაკაბაძის გამოცემა. თბ., 1921, გვ.80. 86. ქუთაისის მუზეუმის ძეგლი ¹3085; ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 87. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.306; თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.479. 88. ნ.ბერძენიშვილი. ისტორიულ-გეოგრაფიული ექსპედიცია.., დას. ნაშრ. გვ.21. 89. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 90. საქართველოს სიძველენი. ტ.I. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909, გვ.44; დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. I. დას. ნაშრ. გვ.82. 91. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.477; დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. II. ს.კაკააძის გამოცემა. თბ., 1921, გვ.173. 92. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.730,761; თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. დას. ნაშრ. გვ.477; Переписка на иностранных языках.., დას. ნაშრ. გვ.83. 93. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.838. 94. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.838. 95. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.838. 96. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.839. 97. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся к Грузии. т.I. Под ред. А.А.Цагарели. Спб., 1891, стр.152-153,258-261. 98. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.840. 99. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.840.

Page 35: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

100. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., I, დას. ნაშრ. გვ.38. 101. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.840. 102. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.842. 103. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.869. 104. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.871; სცია, ფ.227 (2), საბ. ¹50. 105. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.881. 106. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 107. ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა.., “ქც”, ტ.IV. დას. ნაშრ. გვ.879. 108. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.47,77. 109. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.37. 110. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 111. სეხნია ჩხეიძე. ცხოვრება მეფეთა. წიგნში: ქართლის ცხოვრება, II. დ.ჩუბინაშვილის გამოცემა. სპბ., 1854; სეხნია ჩხეიძე. ცხოვრება მეფეთა. წიგნში: საქართველოს ისტორია. ზ.ჭიჭინაძის გამოცემა. თბ., 1913. 112. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., I, დას. ნაშრ. გვ.70-71. 113. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.48. 114. ვ.მაჭარაძე. მასალები XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის, ნაწ. III, ნაკვ. II. თბ., 1968, გვ. 115. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.48-49; Дворянские Роды Российской империи. т.IV, Князья. Авторы-составители: С.Думин, Ю. Чиковани. М., 1998, стр.248. 116. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.48. 117. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd, საბ. №3014 (ხელნაწერი) 118. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.48-49. 119. Список князей и дворян Грузии. Спб., 1850, стр.255-261. 120. ვ.მაჭარაძე. მასალები XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის, ნაწ. III, ნაკვ. II. თბ., 1968, გვ.48; Н.Джавахишвили. Грузины под российским флагом (Грузинские военные и государственные деятели на службе России в 1703-1917 гг.). Тб., 2003, стр.163. 121. С.Думин, Ю.Чиковани. Князья Чхеидзе. «Дворянские роды Российской империи», т.IV. М., 1998, стр.215. 122. Н.Джавахишвили. Грузины под российским флагом. დას. ნაშრ. გვ.163; Н.Джавахишвили. Санкт-Петербург центр русско-грузинских взаимоотношений (1703-2003 гг.).Тб., 2003, стр.146. 123. Н.Джавахишвили. Грузины под российским флагом. დას. ნაშრ. გვ.163; Н.Джавахишвили. Санкт-Петербург центр русско-грузинских.., დას. ნაშრ. გვ.146. 124. ნ.ჯავახიშვილი. ქართველი მხედრები პოლონეთის დროშის ქვეშ. თბ.,1998, გვ.11-12,18. 125. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38. 126. ო.სოსელია. ნარკვევები.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.327.

იოსებ ბიჭიკაშვილი, შოთა ჩხეიძე

ტაბულა №1

Page 36: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 37: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურა

1. რუსი ჩხეტიძე (ჩხეიძე) ლიტერატურა: 1. ე.მეტრეველი მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის (XI-XVII სს.). თბ., 1962, გვ.90,150. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიიდან. ტ.I. თბ., 1973, გვ.31.

2. გოგატა ჩხეტიძე (ჩხეიძე)

ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.3-7,9,57. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.31-32.

3. ყელგრძელ ჩხეტიძე (ჩხეიძე) ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. ნიმუშები სამეგრელოს სიგელ-გუჯრებისა. გაზ. “ივერია”, №213, თბ., 1891, გვ.2-3. 2. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.II, თბ., 1909, გვ.37. 3. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.65. 4. ს.კაკაბაძე. კვლევა-ძიებანი საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ. თბ., 1920, გვ.76. 5. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32.

4. ივანე ჩხეტიძე (ჩხეიძე) წყაროები: 1. საქართველოს ცენტრალური ისტორიული არქივი (სცია), ფონდი 1448, საქმე №5040. 2. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-8751 (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.21,25. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32,35.

5. კახაბერ ჩხეტიძე (ჩხეიძე)

წყაროები: 1. საქართველოს სამართლის ძეგლები, ტ.II. ი.დოლიძის გამოცემა. თბ., 1968, №27. ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.25. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32.

Page 38: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

6. აბესალომ ჩხეტიძე (ჩხეიძე)

ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.25. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32.

7. სანასარ ჩხეტიძე (ჩხეიძე) ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.21,25. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32.

8. ვახტანგ ჩხეტიძე (ჩხეიძე) ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.25. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32.

9. აბესალომ ჩხეტიძე (ჩხეიძე) ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, ტ.II. თბ., 1924, გვ.25. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.32.

10. გერმანე ჩხეტიძე (ჩხეიძე), ქუთათელი წყაროები: 1. ახალი ქართლის ცხოვრება (მეორე ტექსტი). წიგნში: ქართლის ცხოვრება. ტ.II. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1959, გვ.493. 2. თ.ჟორდანია. ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და ლიტერატურისა, ტ.I. თბ., 1892, გვ.137. ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. თბ., 1922, გვ.29. 2. ბ.ლომინაძე. ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან (სენიორიები), ტ.I. თბ., 1966, გვ.206. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.33. 4. Д.Бакрадзе. Вахушти. История Грузии. I. Тифлис, 1885, стр.145. 5. Д.Бакрадзе. Кавказ в древних памятниках хритианства. Тифлис, 1875, стр.23. 6. Г.Н.Чубинашвили. Грузинское чеканное искусство. Тб., 1959, стр.153.

11. N. ჩხეტიძე (ჩხეიძე) წყაროები: 1. ახალი ქართლის ცხოვრება (მესამე ტექსტი). დას. ნაშრ. გვ.493.

Page 39: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. თბ., 1922, გვ.29. 2. ბ.ლომინაძე. ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან (სენიორიები), ტ.I. თბ., 1966, გვ.206. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.33.

12. მანოელ ჩხეტიძე (ჩხეიძე), ხონელი წყაროები: 1. ახალი ქართლის ცხოვრება (მესამე ტექსტი). დას. ნაშრ. გვ.493.

2. ე.თაყაიშვილი. ხონის ეკლესია და მისი სიძველენი. “ძველი საქართველო”, ტ.III. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1913-1914, გვ.278-279. 3. თ.ჟორდანია. ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და ლიტერატურისა, ტ.II. თბ., 1897, გვ.372-373. ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. მეფეთა და კათალიკოსთა სულთა მატიანე ნიქორწმინდის ხელნაწერში. პარიზი, 1939, გვ.5. 2. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში. თბ., 1963, გვ.102. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.33.

13. N.ჩხეტიძე (ჩხეიძე) წყაროები: 1. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. (1897), დას. ნაშრ. გვ.372.

14. ევდემონ ჩხეტიძე (ჩხეიძე), კათალიკოსი

წყაროები: 1. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.I, (1892), დას. ნაშრ. გვ.412. 2. სტოლნიკი ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში, 1650-1652 წწ. საბუთები გამოსცა და შესავალი დაურთო მ.პოლიევკტოვმა. თბ., 1926, გვ.154. ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობა სამეგრელოში. “ძველი საქართველო”, ტ.III. თბ., 1913-1914, გვ.234. 2. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.I. ტფ., 1921, გვ.17-19. 3. ბ.ლომინაძე. გელათი. თბ., 1955, გვ.21-22,30,32-35,38,50-51. 4. ბ.ლომინაძე. ბიჭვინთის ხატის 1568 წლის წარწერა. “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 33, თბ., 1960, გვ.101-102. 5. ბ.ლომინაძე. ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან (სენიორიები), ტ.I. თბ., 1966, გვ.177-186,241. 6. მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989, გვ.475-477. 7. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.33-34. 8. ა.ხახანაშვილი. გუჯრები. ქუთაისი, 1891, გვ.124-153. 9. თ.ყაუხჩიშვილი. ბერძნული წარწერები საქართველოში. გვ.120.

Page 40: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

10. С.С.Какабадзе. Грузинские документы института народов Азии. М., 1967, стр.79,169. 11. Г.Н.Чубинашвили. Грузинское чеканное искусство. Тб., 1959, стр.632.

15. ხოფილანდრე ჩხეტიძე (ჩხეიძე)

წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. წიგნში: ქართლის ცხოვრება. ტ.IV. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1973, გვ.715,813. 2. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. Перевел, снабдил предисловием, словарями и указателем Н.Т.Накашидзе. Тб., 1976, стр.201,235. ლიტერატურა: 1. მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989, გვ.52,53. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.34.

16. ფილიპე ჩხეტიძე (ჩხეიძე), მოკველი წყაროები: 1. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. (1897), დას. ნაშრ. გვ.174,403. 2. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ახალი (Q) კოლექციისა, ტ.II. თბ., 1958, გვ.315. ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობა სამეგრელოში. “ძველი საქართველო”, ტ.III. თბ., 1913-1914, გვ.108. 2. ე.თაყაიშვილი. ხონის ეკლესია და მისი სიძველენი. “ძველი საქართველო”, ტ.III. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1913-1914, გვ.278-279. 3. მ.ნიკოლეიშვილი. ისტორიული მასალები. მასალები ქუთაისის ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის კრებული, თბ., 1968, გვ.135-136/ 4. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.34.

17. სვიმონ ჩხეტიძე (ჩხეიძე), ქუთათელი

წყაროები: 1. ახალი ქართლის ცხოვრება (მეორე ტექსტი). დას. ნაშრ. გვ.493.

ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. თბ., 1922, გვ.29. 2. ბ.ლომინაძე. ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან (სენიორიები), ტ.I. თბ., 1966, გვ.206. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.33,34.

18. ზაქარია ჩხეტიძე (ჩხეიძე), ხონელი

წყაროები: 1. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. (1897), დას. ნაშრ. გვ.174,403. 2. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ახალი (Q) კოლექციისა, ტ.II. თბ., 1958, გვ.315. 3. ძველი საქართველო, ტ.III. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1913-1914, გვ.278,279.

Page 41: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობა სამეგრელოში. “ძველი საქართველო”, ტ.III. თბ., 1913-1914, გვ.108. 2. ე.თაყაიშვილი. ხონის ეკლესია და მისი სიძველენი. “ძველი საქართველო”, ტ.III. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1913-1914, გვ.278-279. 3. მ.ნიკოლეიშვილი. ისტორიული მასალები. მასალები ქუთაისის ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის კრებული, თბ., 1968, გვ.135-136. 4. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.34.

19. ქექაოზ ჩხეტიძე (ჩხეიძე) = ქართლის მეფის ლუარსაბ I ასული N. წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

20. გორგასალ ჩხეტიძე (ჩხეიძე) = გიორგი სააკაძის ასული N. წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

Page 42: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

1. ქექაოზ ჩხეიძე o (ჩანს) 1570-1590 ~ ქართლის მეფის ლუარსაბ I-ის ასული N.

Page 43: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. გორგასალ ქექაოზის ძე (?-1629) ~ გიორგი სააკაძის ასული N. 3/2. ბეჟან (ბეჟია) გორგასალის ძე (o1619-1650), სახლთუხუცესი. 4/2. გორგასალის ვაჟი N. ~ანახანუმი, თავად ფარსადან ციციშვილის ასული. 7/2. ნიკოლოზ გორგასალის ძე (o1634-1685), მთავარეპისკოპოსი. 10/3. ოტია ბეჟანის ძე (o 1639-1682), ქვითირის მოურავი, სახლთუხუცესი ~

თინათინი (თანანა), თავად N. აგიაშვილის ასული, o1682. 11/3. ბეჟანის ასული N. ~ მამუკა ბატონიშვილი, იმერეთის მეფის გიორგი III-ის

ვაჟი (?-1654). 17/4. გორგასალის ვაჟის N. ასული N. ~ არაგვის ერისთავი ზაალი (?-1660). 18/5. სეხნია ქაიხოსროს ძე (?-1669), სახლთუხუცესი. 19/5. სიმონ ქაიხოსროს ძე, ქუთათელი (o1659), დასავლეთ საქართველოს

(აფხაზთა) კათალიკოსი (1660-1666), (?-1669). 20/5. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე (o1632-1686), ბოქაულთუხუცესი; იმერეთის მეფის

გიორგი III-ის ელჩი ირანის შაჰის სეფის კარზე ~ თამარ ჩხეიძე, o1686. 24/12. სეხნია ქაიხოსროს ძე (o1688-1746), მოლარეთუხუცესი; ისტორიკოსი. 26/12. ფარემუზ ქაიხოსროს ძე (o1651-1705),იმერეთის ბოქაულთუხუცესი. 30/18. სიმონ სეხნიას ძე (o1666-1717), ქუთათელი. 32/21. როსტომ (o1685), დედოფლის სახლთუხუცესი. 37/24. ანა-ხანუმი სეხნიას ასული (o1729-1752) ~ თავადი ვახტანგ ორბელიანი. 40/29. გიორგი (?-1709/11), სახლთუხუცესი ~ გუდა, თავად N. აგიაშვილის

ასული. 41/31. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე, იმერეთის ბოქაულთუხუცესი (o1660-1686);

სახლთუხუცესი (o1700-1704). 42/31. სვიმონ ქაიხოსროს ძე (o1700-1704), ურბნისის მთავარეპისკოპოსი.

43/32. ბაანა როსტომის ძე (o1740-1766), სვირის მოურავი. 52/40. პაპუნა გიორგის ძე ~ თამარი, რაჭის ერისთავის პაპუნა II-ის და. 60/44. დოსითეოს ბეჟანის ძე, ქუთათელი.

75/74. დავით გიორგის ძე (o1803-1835), მდივანბეგი.

გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურა

ნუსხა 1.

1/19. ქექაოზ ჩხეიძე = ქართლის მეფის ლუარსაბ I ასული N. წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). ლიტერატურა: 1. ი.ბიჭიკაშვილი, დ.ნინიძე, ი.ჩიქოვანი. საქართველოს სამეფო დინასტიის - ბაგრატიონების გენეალოგია: ტაბულა №4 - ქართლის მეფეები ბაგრატიონთა დინასტიიდან. წიგნში: ბაგრატიონები - სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა. თბ., 2003 (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

Page 44: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

3. Histoire de la Georgie. Depuis l’Antiqute jusqu’au XIX siecle. vol.V, 2-re partie, 4. Addition, t.IX, Traduction et additions par M.Brosset. S.-Petersbourg, 1856, p.626 (იქვე მეუღლის შესახებ). 4. C.Toumanoff. Manuel de genealogie et de chronologie pour l’histoire de la Caucasie Chretienne (Armenie-Georgie-Albanie). Roma, 1976, p.129 (იქვე მეუღლის შესახებ).

2/1. გორგასალ ქექაოზის ძე = გიორგი სააკაძის ასული N. წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

3/2. ბეჟან (ბეჟია) გორგასალის ძე = N. ტუხარელის ასული N.

წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. გამოცემა ს.კაკაბაძისა. “საისტორიო მოამბე”, II. თბ., 1925, გვ.246-251. 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №4, საქმე №4 - პირობის წიგნი (1633-1658 წწ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №14, საქმე №62 - გარიგების წიგნი (1678 წ.) 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №14, საქმე №94 - წყალობის წიგნი. 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №30, საქმე №65 - წყალობის წიგნი. 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.). 7. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №92 - წყალობის წიგნი (1633 წ.). 8. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №95 - ნასყიდობის წიგნი (1653 წ.). 9. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №100 - წყალობის წიგნი (იქვე მეუღლის შესახებ). 10. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №117 - წყალობის წიგნი (1634 წ.). 11. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №120 - წყალობის წიგნი (1719 წ.). 12. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №48, საქმე №137 - წყალობის წიგნი. 13. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-14911 - ნასყიდობის წიგნი (1646 წ.), (ხელნაწერი). 14. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-50 - ნასყიდობის წიგნი (1646 წ.), (ხელნაწერი). 15. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-534 - გარიგების წიგნი (1670 წ.), (ხელნაწერი). 16. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. ტექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ.ფუთურიძემ. თბ., 1955, გვ.147,173-176. ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. “ძველი საქართველო”, ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909, გვ.143. 2. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.III. თბ., 1913-1914, გვ.143. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39-40,43. 4. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

Page 45: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

4/2. ვაჟი N. გორგასალის ძე = ანახანუმი, ფარსადან ციციშვილის ასული

ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

5/2. ქაიხოსრო გორგასალის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №92 - წყალობის წიგნი (1633 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №117 - წყალობის წიგნი (1634 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

6/2. დავით გორგასალის ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №88 - წყალობის წიგნი (1619 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №92 - წყალობის წიგნი (1633 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №100 - წყალობის წიგნი. 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №117 - წყალობის წიგნი (1634 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

7/2. ნიკოლოზ გორგასალის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1283 - წყალობის წიგნი (1678-1685 წწ.). 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №2142 - გათავისუფლების წიგნი (1660 წ.). 3. სცია, ფონდი 1449, საქმე №1935 - წყალობის წიგნი (1661-1671 წწ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №117 - წყალობის წიგნი (1634 წ.). 5. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-514 - წყალობის წიგნი (1663 წ.), (ხელნაწერი). 6. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-534 - გარიგების წიგნი (1670 წ.), (ხელნაწერი). 7. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Qd-2173 - წყალობის წიგნი (1661-1671 წწ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

8/2. ბანანა (ბაანა) გორგასალის ძე წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-251. 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №30, საქმე №63 - სათარხნობის წიგნი (1638 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №30, საქმე №65 - სათარხნობის წიგნი (1689 წ.). 4. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. დას. ნაშრ. გვ.146-147. ლიტერატურა:

Page 46: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

1. ე.თაყაიშვილი. “ძველი საქართველო”, ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909, გვ.143. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39-40. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

9/3. ხუცია ბეჟანის ძე წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-251. 2. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. დას. ნაშრ. გვ.147,174-176. 3. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Qd-2188 - წყალობის წიგნი (1643 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. “ძველი საქართველო”, ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909, გვ.143. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39-40. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

10/3. ოტია ბეჟანის ძე = თინათინ აგიაშვილი წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-251. 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1291. 3. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1522 - შეწირულობის წიგნი (1682 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). 4. სცია, ფონდი 1448, საქმე №5597 - შეწირულობის წიგნი (1643 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №30, საქმე №65 - სათარხნობის წიგნი (1638 წ.). 6. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. დას. ნაშრ. გვ.147,173-176. 7. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-2931 (ხელნაწერი), (იქვე მეუღლის შესახებ). ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. “ძველი საქართველო”, ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909, გვ.143. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39-41 (იქვე მეუღლის შესახებ). 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი). 4. М.Броссе. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1659 по 1770 гг. Спб., 1861, стр.83. 5. С.С.Какабадзе. Грузинские документы института народов Азии. М., 1967, стр.304 (იქვე მეუღლის შესახებ).

11/3. N., ბეჟანის ასული = მამუკა ბატონიშვილი, იმერთა მეფის გიორგი III ვაჟი

წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246 (იქვე მეუღლის შესახებ).

Page 47: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. ი.ბიჭიკაშვილი, დ.ნინიძე, ი.ჩიქოვანი. საქართველოს სამეფო დინასტიის - ბაგრატიონების გენეალოგია: ტაბულა №7 - იმერეთის მეფეები ბაგრატიონთა დინასტიიდან. წიგნში: ბაგრატიონები - სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა. თბ., 2003 (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39-40 (იქვე მეუღლის შესახებ. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

12/3. ქაიხოსრო ბეჟანის ძე

წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.437. 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №62 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №95 - ნასყიდობის წიგნი (1653 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №100 - წყალობის წიგნი (1653-1675 წწ.). 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №120 - წყალობის წიგნი (1719 წ.). 7. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №122 - წყალობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 8. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1704 წ.). 9. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-801 (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). 10. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1610 (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). 11. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1616 (1700 წ.), (ხელნაწერი). 12. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1646 - წყალობის წიგნი (1687 წ.), (ხელნაწერი). 13. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-2268 - გადაწყვეტილების წიგნი (1697 წ.), (ხელნაწერი). 14. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-2931 (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. თბ., 1899, საბ. №16, გვ.44. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.44. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

13/3. თეიმურაზ ბეჟანის ძე წყაროები: 1. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Qd-2173 (1671 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

14/3. სეხნია ბეჟანის ძე წყაროები: 1. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Qd-2173 (1671 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

Page 48: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

15/4. გორგასალის ვაჟის N. ძე გიორგი

წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.246-251. 2. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.437. 3. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. თექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ.ფუთურიძემ. თბ., 1955, გვ.147,174-176. ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. თბ., 1899, გვ.44. 2. ე.თაყაიშვილი. “ძველი საქართველო”, ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909, გვ.143. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.39-40,43. 4. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

16/4. გორგასალის ვაჟის N. ძე ხუცია ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

17/4. გორგასალის ვაჟის N. ასული N. = არაგვის ერისთავი ზაალი

ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი). 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. წიგნში: ქართლის ცხოვრება. ტ. IV. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1973, გვ.730,761,838,839,840,851,857. 2. მცირე ქრონიკები (კინკლოსების ისტორიული მინაწერები). ტექსტები გამოსცა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო კ.ოდიშელმა. თბ., 1968, გვ.28. 3. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. (1897), დას. ნაშრ. გვ.477. 4. სცია, ფონდი 1448, საქმე №2142 - გათავისუფლების წიგნი (1660 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №24, საქმე №152 - წყალობის წიგნი (1663 წ.). 6. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-2179 (1660 წ.), (ხელნაწერი). 7. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-514 - წყალობის წიგნი (1663 წ.), (ხელნაწერი). 8. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-1789 - წყალობის წიგნი (1658-1660 წწ.), (ხელნაწერი). 9. ცხოვრება საქართველოსი (პარიზის ქრონიკა). ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გიული ალასანიამ. თბ., 1980, გვ.70. 10. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. Перевел, снабдил предисловием, словарями и указателем Н.Т.Накашидзе. Тб., 1976, стр.212,252,253,305,306. 11. Парижская хроника. Перевод, исследование, примечания и указатели Г.Г.Аласаниа. Тб., 1991, стр. ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.I. ტფ., 1921, გვ.173. 2. მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989, გვ.127-129,136,158,200.

Page 49: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41-45. 4. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი). 5. М.Броссе. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1659 по 1770 гг. Спб., 1861, стр.83.

19/5. სიმონ ქაიხოსროს ძე, კათალიკოსი

წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.838. 2. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.I. (1892), დას. ნაშრ. გვ.276,306,483. 3. თ.ჟორდანია. ქრონიკები.., ტ.II. (1897), დას. ნაშრ. გვ.452,476,477,479. 4. სტოლნიკი ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში, 1650-1652 წწ. საბუთები გამოსცა და შესავალი დაურთო მ.პოლიევკტოვმა. თბ., 1926, გვ.193,195. 5. ქართული სამართლის ძეგლები, ტ.II. ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი.დოლიძემ. თბ., 1965, გვ.223,225. 6. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.252,305. ლიტერატურა: 1. ნ.ბერძენიშვილი. ისტორიულ-გეოგრაფიული ექსპედიცია 1932 წელს (დღიურები). საქართველოს ისტორიის საკითხები, I. თბ., 1964, გვ.16. 2. ბ.ლომინაძე. მასალები დასავლეთ საქართველოს XVII-XVIII ს-თა ისტორიის ქრონოლოგიისათვის. “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ.31, თბ., 1954, გვ.132,133,139. 3. ს.კაკაბაძე. მასალები იმერეთის სახელმწიფოებრივი მდგომარეობის შესახებ მე-17 საუკუნეში. “საისტორიო მოამბე”, I. თბ., 1925, გვ.206. 4. მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989, გვ.126. 5. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ.IV. თბ., 1973, გვ.351. 6. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41-42,44. 7. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი). 8. М.Броссе. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1659 по 1770 гг. Спб., 1861, стр.83.

20/5. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე = თამარ N. ჩხეიძის ასული

წყაროები: 1. ფარსადან გორგიჯანიძის ისტორია. დას. ნაშრ. გვ.240. 2. ქუთაისის მუზეუმის საბუთი №3085 (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. მ.ნიკოლეიშვილი. ისტორიული მასალები. მასალები ქუთაისის ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის კრებული, თბ., 1968, გვ.130-138 (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.29,39,41,46 (მეუღლის შესახებ - გვ.29). 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი). 4. Г.Н.Чубинашвили. Грузинское чеканное искусство. Тб., 1959, стр.111 (იქვე მეუღლის შესახებ).

Page 50: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

21/8. N., ბანანას ძე ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

22/10. ბეჟან ოტიას ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №152 - ნასყიდობის წიგნი (1682 წ.), (ხელნაწერი). 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1291 - ნასყიდობის წიგნი (1683 წ.), (ხელნაწერი). 3. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-2931 - შეწირულობის წიგნი (1682 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი). 3. С.С.Какабадзе. Грузинские документы института народов Азии. М., 1967, стр.304.

23/12. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.437. 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №62 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №100 - წყალობის წიგნი (1653-1675 წწ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №122 - წყალობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1704 წ.). 7. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1610 - შეწირულობის წიგნი (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). 8. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-801 - შეწირულობის წიგნი (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). 9. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-3199 - შეწირულობის წიგნი (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

24/12. სეხნია ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, აღწერა №1, საქმე №810 - წყალობის წიგნი (1717 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №62 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №120 - წყალობის წიგნი (1719 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №127 - წყალობის წიგნი (1713 წ.). 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1704 წ.). 7. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1610 - შეწირულობის წიგნი (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). 8. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.108. ლიტერატურა:

Page 51: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

1. მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989, გვ.164. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

25/12. პაატა ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №2 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1704 წ.). 4. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1610 - შეწირულობის წიგნი (1688-1700 წწ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. თბ., 1899, გვ.44. 2. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.I. ტფ., 1921, გვ.82. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.43. 4. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

26/12. ფარემუზ ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. სტოლნიკი ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში, 1650-1652 წწ. საბუთები გამოსცა და შესავალი დაურთო მ.პოლიევკტოვმა. თბ., 1926, გვ.193. 2. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა, ტ.I. თბ., 1959, გვ.641. 3. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1616 (1700 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

27/12. გორგასალ ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1616 (1700 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

28/12. დავით ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1616 (1700 წ.), (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

29/15. N., გიორგის ძე

ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

Page 52: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

30/18. სიმონ სეხნიას ძე

წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.851,857. 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1704 წ.). ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. თბ., 1899, საბ. №16, გვ.43-45. 2. მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989, გვ.136. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.42-43. 4. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი). 5. М.Броссе. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1659 по 1770 гг. Спб., 1861, стр.82.

31/18. ქაიხოსრო სეხნიას ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №62 - ნასყიდობის წიგნი (1688-1700 წწ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №1494 - ნასყიდობის წიგნი (1700-1704 წწ.). 4. სცია, ფონდი 1461, რვეული №13, საქმე №199 - ნასყიდობის წიგნი (1680-1695 წწ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

32/21. როსტომ, ბაანას N. ვაჟის ძე

წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.857. 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №2144 - შეწირულობის წიგნი (1685 წ.). 3. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-9862 - ნასყიდობის წიგნი (ხელნაწერი). 4. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.254. ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.I. ტფ., 1921, გვ.80. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41,45. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

33/22. ოტია ბეჟანის ძე წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.881. 2. სცია, ფონდი 227 (2), საქმე №50 (ხელნაწერი). 3. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.283. ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.46. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

34/22. ქაიხოსრო ბეჟანის ძე

Page 53: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.89. 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №126 - ნასყიდობის წიგნი (1751 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

35/22. გორგასალ ბეჟანის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №15, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №93 - ოქმი (1747 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

36/24. გიორგი სეხნიას ძე

ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

37/24. ანა-ხანუმი, სეხნიას ასული = ვახტანგ ვახუშტის ძე ორბელიანი წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, წიგნი XXII, საქმე №9 - წყალობის წიგნი (1729 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ) ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

38/24. გორგასალ სეხნიას ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №810 - წყალობის წიგნი (1717 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №26, საქმე №16 - წყალობის წიგნი (1745 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №93 - ოქმი (1747 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №127 - წყალობის წიგნი (1713 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

39/26. თეიმურაზ ფარემუზის ძე წყაროები: 1. ქართული სამართლის ძეგლები, ტ.II. ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი.დოლიძემ. თბ., 1965, გვ.240. 2. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა, ტ.I. თბ., 1959, გვ.641.

Page 54: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.41. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

40/29. გიორგი = გუდა, N. აგიაშვილის ასული წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ. 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №5034 - შეწირულობის წიგნი (იქვე მეუღლის შესახებ). 3. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр. ლიტერატურა: 1. ე.თაყაიშვილი. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. თბ., 1899, გვ.47. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.45-47. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

41/31. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, საქმე №810 - წყალობის წიგნი (1717 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1700-1704 წწ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

42/31. სვიმონ ქაიხოსროს ძე, ურბნელი წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, საქმე №1494 - გარიგების წიგნი (1700-1704 წწ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

43/32. ბაანა როსტომის ძე წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.879. 2. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.70-71,110. 3. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.281. ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38,47. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

44/33. ბეჟან ოტიას ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №92 - წყალობის წიგნი (1733 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

Page 55: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

45/34. გიორგი ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.89. 2. სცია, ფონდი 1449 საქმე №126 - ნასყიდობის წიგნი (1751 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

46/34. სეხნია ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.89. 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1934 - ნასყიდობის წიგნი (1803 წ.). 3. სცია, ფონდი 1449, დავთარი №26, საქმე №16 - წყალობის წიგნი (1745 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №120 - ნასყიდობის წიგნი (1788 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №251 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 7. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 8. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №39, საქმე №64 - ნასყიდობის წიგნი (1804 წ.). 9. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 10. სცია, ფონდი 1461, რვეული №13, საქმე №199 (1746 წ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

47/34. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე

წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.89. 2. სცია, ფონდი 1449, საქმე №126 - ნასყიდობის წიგნი (1751 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №251 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №39, საქმე №64 - ნასყიდობის წიგნი (1804 წ.). 7. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

48/34. როსტომ ქაიხოსროს ძე წყაროები:

Page 56: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №251 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №36, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №39, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

49/35. ქაიხოსრო გორგასალის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №15, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1788 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1754 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

50/35. დავით გორგასალის ძე = ელისაბედი, ათაბაგ მელიქიშვილის ასული წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №5008 - შეწირულობის წიგნი (1778 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. სცია, ფონდი 1449, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1778 წ.). 3. სცია, ფონდი 1449, საქმე №124 - ნასყიდობის წიგნი (1769 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №5, საქმე №66 - ნასყიდობის წიგნი (1788 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №15, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №126 - ნასყიდობის წიგნი (1751 წ.). 7. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 8. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1754 წ.). 9. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №153 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 10. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №96 - არზა-ოქმით (1775 წ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.50 (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

51/35. ანა გორგასალის ასული = ნიკოლოზ ვახუშტის ძე აბაშიძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №124 - ნასყიდობის წიგნი (1769 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. სცია, ფონდი 1449, საქმე №126 - ნასყიდობის წიგნი (1751 წ.), (იქვე მეუღლის შესახებ).

Page 57: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

52/40. პაპუნა გიორგის ძე = თამარ, რაჭის ერისთავის პაპუნა II-ის და წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ. (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр. (იქვე მეუღლის შესახებ). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.46 (იქვე მეუღლის შესახებ). 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (იქვე მეუღლის შესახებ), (ხელნაწერი).

53/40. დავით გიორგის ძე ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.II. ტფ., 1921, გვ.141. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.50. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

54/41. დავით თეიმურაზის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №810 - წყალობის წიგნი (1717 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

55/43. როსტომ ბაანას ძე წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.879. 2. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.70-71,89,110. 3. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-1287 (1751 წ.), (ხელნაწერი). 4. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.281. ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38,47,49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

56/43. გიორგი ბაანას ძე წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.879. 2. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.70-71,110. 3. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.281.

Page 58: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38,47. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

57/43. დავით ბაანას ძე წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.879. 2. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.70-71.89,110. 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №126 - ნასყიდობის წიგნი (1751 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №96 - არზა-ოქმით (1775 წ.). 5. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.281. ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38,47,49,50. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

58/43. ბეჟია ბაანას ძე წყაროები: 1. ვახუშტი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. დას. ნაშრ. გვ.879. 2. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.110. 3. Вахушти Багратиони. История Царства Грузинского. ук. соч. стр.281. ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.38. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

59/44. ოტია ბეჟანის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №153 - წყალობის განახლების წიგნი (1804 წ.). 2. სცია, ფონდი 1448, საქმე №6908 - პირობის წიგნი (1813 წ.). 3. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა (A კოლექცია). ტ.IV. თბ., 1954, გვ.387. 4. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-3014 (ხელნაწერი). 5. ქუთაისის მუზეუმის საბ. №1361 (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. საეკლესიო რეფორმებისათვის სოლომონ პირველის დროს. თბ., 1913, გვ.11. 2. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.48-50. 3. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

60/44. დოსითეოს ბეჟანის ძე, ქუთათელი წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №6908 - პირობის წიგნი (1813 წ.).

Page 59: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლიტერატურა: 1. С.С.Какабадзе. Грузинские документы института народов Азии. М., 1967, стр.296-301,367,369. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

61/46. ივანე სეხნიას ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1934 - ნასყიდობის წიგნი (1803 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №120 - ნასყიდობის წიგნი (1788 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №39, საქმე №64 - ნასყიდობის წიგნი (1804 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

62/46. დავით სეხნიას ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №1934 - ნასყიდობის წიგნი (1803 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №120 - ნასყიდობის წიგნი (1788 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №39, საქმე №64 - ნასყიდობის წიგნი (1804 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი). 2. С.С.Какабадзе. Грузинские документы института народов Азии. М., 1967, стр.368.

63/46. ბეჟან სეხნიას ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №49, საქმე №192 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი). 2. С.С.Какабадзе. Грузинские документы института народов Азии. М., 1967, стр.368.

64/49. გიორგი ქაიხოსროს ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №16, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1754 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

65/49. სეხნია ქაიხოსროს ძე წყაროები:

Page 60: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

1. სცია, ფონდი 1449, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). 4. სცია, ფონდი 1451, დავთარი №16, საქმე №251 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 5. სცია, ფონდი 1451, დავთარი №16, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 6. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-8973 (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

66/49. თეიმურაზ ქაიხოსროს ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №34, საქმე №149 - ნასყიდობის წიგნი (1744 წ.). 4. სცია, ფონდი 1451, დავთარი №16, საქმე №251 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 5. სცია, ფონდი 1451, დავთარი №16, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). 6. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-8973 (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

67/49. როსტომ ქაიხოსროს ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1448, საქმე №5540 - გარიგების წიგნი (1787 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 3. სცია, ფონდი 1451, დავთარი №16, საქმე №251 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). 4. სცია, ფონდი 1451, დავთარი №16, საქმე №254 - ნასყიდობის წიგნი (1784 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

68/49. პაატა ქაიხოსროს ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, დავთარი №25, საქმე №61 - ნასყიდობის წიგნი (1785 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

69/50. გორგასალ დავითის ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №101 - ნასყიდობის წიგნი (1786 წ.). 2. სცია, ფონდი 1449, საქმე №124 - ნასყიდობის წიგნი (1769 წ.). 3. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №5, საქმე №66 - ნასყიდობის წიგნი (1788 წ.). 4. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №32, საქმე №55 - ნასყიდობის წიგნი (1761 წ.). 5. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №96 - არზა-ოქმით (1775 წ.).

Page 61: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

6. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №46, საქმე №123 - ნასყიდობის წიგნი (1776 წ.). 7. სცია, ფონდი 1451, საქმე №1933 - ნასყიდობის წიგნი (1798 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

70/50. სიმონ დავითის ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №35, საქმე №96 - არზა-ოქმით (1775 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №46, საქმე №123 - ნასყიდობის წიგნი (1776 წ.). ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.49. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

71/50. სეხნია დავითის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №15, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

72/50. გიორგი დავითის ძე წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №15, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

73/50. თეიმურაზ დავითის ძე

წყაროები: 1. სცია, ფონდი 1449, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). 2. სცია, ფონდი 1450, დავთარი №15, საქმე №44 - ნასყიდობის წიგნი (1768 წ.). ლიტერატურა: 1. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

74/53. გიორგი დავითის ძე

წყაროები: 1. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.II. ტფ., 1921, გვ.141. ლიტერატურა: 1. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.50. 2. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

Page 62: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

75/74. დავით გიორგის ძე

წყაროები: 1. ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა.., წიგნი I. დას. ნაშრ. გვ.203. 2. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ისტორიული დოკუმენტები და არქივები, II. ისტორიული დოკუმენტების გამოცემა შ.ბურჯანაძისა. თბ., 1953, საბ. №121, გვ.142. 3. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1328 (ხელნაწერი). 4. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-6406 (ხელნაწერი). 5. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-7809 (ხელნაწერი). ლიტერატურა: 1. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. წ.II. ტფ., 1921, გვ.165. 2. ს.კაკაბაძე. იმერეთის საბუთები თარხნობის შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, V, თბ., 1950, საბ. №37, გვ.199. 3. ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის.., ტ.I. დას. ნაშრ. გვ.50. 4. ი.ჩიქოვანი. ჩხეიძეების გენეალოგია (ხელნაწერი).

Page 63: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 64: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. ლევან ოტიას ძე (?-1804), დაიღუპა რუსებთან შეტაკებაში. 4/1. როსტომ ოტიას ძე (o1804-1826); ს.დიმი, მდივანბეგი, მაიორი. 5/1. ხოსია ოტიას ძე (1780-?), მაიორი (Майор) ~ იბარუხტი ზურაბის ასული N.

(1801-?). 6/1. ქაიხოსრო ოტიას ძე (o1804-1819), მაიორი. 7/1. სიმონ ოტიას ძე (1784-2.06.1843), მაიორი ~ I. მარიამი, თავად დიმიტრი

დგებუაძის ასული, (ს.ჟინოთი); ~ II. ეკატერინე (ეკა), თავად მერაბ წულუკიძის ასული (1799-?), (ს. ნამაშევი).

8/3. დავით ბეჟანის ძე (1787-1850). მდივანბეგი, კარის მრჩეველი, შემდგომში ნადვორნი სოვეტნიკი ~ I. N., თავად ნიკოლოზ ლორთქიფანიძის ასული, (ს.ჩუნეში); ~ II. სოფიო (ივლიტა), თავად ბეჟან მიქელაძის ასული (1789-?), (ს. კულაში).

9/3. ნიკოლოზ ბეჟანის ძე (o1835), არქიმანდრიტი. 10/4. ბერი როსტომის ძე (ცხოვრობდა სოფელ დიმში) ~ ეკატერინე როსტომის

ასული N. (1791-?). 11/8. ბეჟან დავითის ძე (1816-?). ტიტულიარნი სოვეტნიკი ~ I. 1842 ეკატერინე,

თავად ნიკოლოზ ნაკაშიძის ასული (1828-?), (ს.გურიანთა); ~ II. მარიამ (მაია), არჩილის ასული N. (1827-?).

12/8. მარიამ (მახუა) დავითის ასული (1818-10.05.1872)~ თავადი ალექსანდრე (დუტუ) კაციას ძე დადიანი (1816-?), (ს.ნოქალაქევი).

13/8. ეკატერინე (ეკა) დავითის ასული (1819-?) ~ თავადი ლევან სიმონის ძე წულუკიძე (1815-1874), (ს.ქუტირი).

15/8. ათინაიდა (ატატო) დავითის ასული (1830-17.08.1909) ~ 7.12.1848 თავადი ოტია ვახტანგის ძე ნიჟარაძე (1808-1869), (ს.ოფშკვითი).

16/10. მართა (მარეხ) ბერის ასული (1817-16.06.1877) ~ თავადი ალექსანდრე ხუტუს ძე მიქელაძე (1816-1880), (ს.კულაში).

17/10. მარიამ (მაია) ბერის ასული (1822-?) ~ 9.07.1842 თავადი ნიკოლოზ სვიმონის ძე წერეთელი (1814-1869), (ს.სხვიტორი).

18/10. როდამ ბერის ასული (1823-26.04.1844) ~ 3.01.1843 თავადი დიმიტრი ქაიხოსროს ძე წულუკიძე, (ს.ზედა ხონი).

19/11. ლიდია ბეჟანის ასული (1848-13.01.1869) ~ 8.01.1867 თავადი დავით ირაკლის ძე მაჩაბელი (1849-1878), (ს.იანეთი).

20/11. ნიკოლოზ ბეჟანის ძე (4.02.1849-?) ~ 12.11.1870 თეოდოსია (მინდა), თავად გლახუა მიქელაძის ასული (1854-1920), (ს.კულაში).

21/11. დავით ბეჟანის ძე (1.10.1850-?) ~ 22.05.1877 დესპინე, თავად გიორგი ფაღავას ასული (1859-?), (ს.ბანძა).

24/21. ნიკოლოზ დავითის ძე (17.11.1881-1921) ~ ელენე, აზნაურ სამსონ მხეიძის ასული. 25/21. იასონ დავითის ძე (გაჩენილია ქორწინების გარეშე გლეხ ხარაბაძის ასულისაგან) ~ აზნაური ვერა ჩხეიძე.

Page 65: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 66: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. კონსტანტინე ხოსიას ძე (1817-9.03.1888) ~ I. ეკა გიორგის ასული N. (1820-?); ~ II. (10.12.1844) მარიამი (მაია), აზნაურ ლევან აბაშიძის ასული (1819-1876); ~ III. (22.05.1877) ბარბარე, აზნაურ ლუკა ჩხეიძის ასული (1846-?).

3/1. ყარამან ხოსიას ძე (1819-6.06.1855) ~ სალომე, თავად სიმონ ჩიქოვანის ასული (1823-?).

4/1. ეკატერინე ხოსიას ასული (1821-28.01.1893) ~ I. თავადი რევაზ პეპუს ძე მიქელაძე (1821-1851), (ს.კულაში); ~ II. (16.07.1850) თავადი მოსოსი ბესლანის ძე ემუხვარი (1818-?), (ს.ოქუმი).

5/1. დიმიტრი ხოსიას ძე (1822-14.09.1888), კრიმინალური დანაშაულობის გამო იყო გასამართლებული და ჩამოერთვა თავადური ღირსება ~ I. ეკატერინე, თავად ხახუ ფაღავას ასული, (ს.ბანძა); ~ II. (30.09.1854) ელისაბედ მერაბის ასული ლეჟავა (1827-?).

7/1. დავით (გიორგი) ხოსიას ძე (1839-?) ~ I. (25.01.1856) ეკატერინე, თავად დავით აბაშიძის ასული (1837-1863), (ს.საქარა); ~ II. (9.02.1864) ეფროსინე, ანდრია თათიაშვილის ასული (1845-1900).

9/1. ბიჭია ხოსიას ძე (ქორწინების გარეშე შეძენილი) ~ მართა თამაზის ასული N. 13/2. ოტია (ანტონ) კონსტანტინეს ძე (1845-?) ~ I. ოლღა, თავად ზურაბ ნიჟარაძის

ასული (1845-?), (ს.ოფშკვითი); ~ II. ეკატერინე (მაკონა), აზნაურ ნიკოლოზ ჩიკვაიძის ასული (I. N. ალავიძე).

14/2. ნიმფადორა კონსტანტინეს ასული (1849-?) ~ (3.05.1900) თავადი ბესარიონ ალექსის ძე დადიანი (1835-1908), (ს.ბეთლემი).

16/3. პარასკევა (პასიკო) ყარამანის ასული (1846-?) ~ (7.05.1861) თავადი როსტომ გიორგის ძე ჩიჩუა (1837-?), (ს.ხორში).

17/3. დესპინე ყარამანის ასული (1848-?) ~ 28.07.1868 თავადი სამსონ (ალმასხან) გიორგის ძე აბაშიძე (1839-1914), (ს.საქარა).

18/3. ალექსანდრე ყარამანის ძე (3.05.1852-?) ~ I. (21.05.1870) მაკრინე, თავად მანუჩარ ქოჩაკიძის ასული (1850-?); ~ II. (31.07.1877) ელისაბედ ენუკის ასული ზალიპოვა (1861-?).

19/7. ნესტორ დავითის (გიორგის) ძე (15.10.1858-?) ~ ნინო ფრიდონის (სპირიდონის) ასული N.

21/7. კირილე დავითის (გიორგის) ძე (23.03.1863-?) ~ 12.06.1891 ოლღა, აზნაურ სპირიდონ ჩხეიძის ასული (1860-?).

26/13. კონსტანტინე ოტიას (ანტონის) ძე (13.09.1885-1938) ~ I. ოლიმპიადა (ლიპუჩკა), თავად ბაგრატ ნიჟარაძის ასული (1884-1905), (ს.მაღლაკი); ~ II. მარიამი, სოფელ კრიხის აზნაურის, ალექსანდრე მხეიძის ასული.

27/13. ალექსანდრე (ალიოშა) ოტიას (ანტონის) ძე (8.09.1892-1913) ~ 30.06.1913 სალომე (მეგი), აზნაურ მიხეილ კორძაიას ასული (1893-?).

28/18. ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე (15.05.1883-?) ~ ეკატერინე მიხეილის ასული კოლტუნსკაია (1882-?).

34/22. გიორგი იოანეს ძე (?-1937) ~ ოლღა ლელაშვილი. 36/22. ვერა იოანეს ასული (1889-1982) ~ სოფელ დიმის აზნაური, იასონ დავითის

ძე ჩხეიძე (?-1937). 39/26. გიორგი (გივი) კონსტანტინეს ძე (8.12.1917-1945) ~ გალინა კონსტანტინეს

ასული შავგულიძე.

Page 67: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

40/27. ვერა (ჩუტა) ალექსანდრეს ასული (16.03.1914-1970) ~ ვლადიმერ ანდრონოვსკი.

43/34. ნატალია გიორგის ასული (1900-1981) ~ მამია ანთიძე. 45/34. შოთა გიორგის ძე (1908-1953) ~ თამარ ლორთქიფანიძე.

Page 68: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 69: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. ხვარამზე ქაიხოსროს ასული (1806-?) ~ თავადი კაცია მანუჩარის ძე დადიანი (1795-?), (ს.მოიდანახე).

3/1. მერაბ ქაიხოსროს ძე (1808-?), კავალერიის შტაბს-კაპიტანი ~ სალომე გიორგის ასული N. (1814-18.12.1859).

4/1. ქრისტინე ქაიხოსროს ასული (1816-?) ~ 20.02.1842 თავადი სვიმონ პაატას ძე წულუკიძე (1811-?), (ს.ივანდიდი).

5/3. ანა (აფროდიტე) მერაბის ასული (1839-?) ~ 24.09.1863 თავადი გიგო გიორგის ძე ერისთავი (1836-1878).

7/3. ალექსანდრა მერაბის ასული (1841-8.05.1904) ~11.11.1859 თავადი პლატონ თეიმურაზის ძე ნიჟარაძე (1830-?), (ს.ოფშკვითი).

8/3. ალექსანდრე მერაბის ძე (16.07.1842-1898) ~ 25.07.1865 თეოდოსია (ნიმფადორა), თავად გიორგი დადიანის ასული (1850-?), (ს.მოიდანახე).

10/3. ოლღა მერაბის ასული (1847-?) ~ 27.07.1869 თავადი სამსონ ლევანის ძე შერვაშიძე (1846-?), (ს.ნობაკევი).

11/8. გრიგოლ ალექსანდრეს ძე (1867-?). უკანონო შვილი ~ 18.09.1890 მაკრინე, გლეხის იორდანე ბაბუნაშვილის ასული (1875-?).

13/8. გიორგი (კონსტანტინე) ალექსანდრეს ძე (25.02.1872-1921) ~ I. (13.11.1890) ალექსანდრა (მატუა), თავად მიხეილ მიქელაძის ასული (1875-1911), (ს.კულაში); ~ II. (12.11.1914) ალექსანდრა (შურა), კონსტანტინე ადანაიას ასული (1896-1978).

14/13. ალექსანდრე გიორგის ძე (1893-?) ~ I. (14.11.1914) ანა, აზნაურ სპირიდონ ქუთათელაძის ასული (1895-?); ~ II. N. ჟორჟოლიანი.

15/13. მიხეილ გიორგის ძე (1895-1957) ~ I. (26.08.1914) ნინო, აზნაურ პავლე გობეჩიას ასული (1894-?); ~ II. თამარი

(ცატუ), თავად ლევან მხეიძის ასული (1898-?), (ს.ყულის-კარი). 16/13. თამარ გიორგის ასული (1898-1979) ~ თავადი ნიკო მერაბის ძე

ლორთქიფანიძე (1880-1944), (ს.ჩუნეში). ცნობილი მწერალი. 17/13. ეკატერინე გიორგის ასული ~ ლევან მარკოზოვი. 18/13. გრიგოლ გიორგის ძე ~ I. თამარ ირემაძე; ~ II. ტატიანა რუსაკოვა. 19/13. დებორა (იდა) გიორგის ასული (25.05.1909-?) ~ მიქა მიქაელოვი. 20/13. ეთერი გიორგის ასული (დ.1918) ~ I. სერგო ვალერიანეს ძე რატიანი (1912-

1945); ~ II. ვლასი პავლეს ძე ხინთიბიძე (1904-1972). 21/15. ელენე (ნელი) მიხეილის ასული (5.06.1915-1943) ~ ვლადიმერ თუთაშვილი

(?-1986). 22/15. ირაკლი მიხეილის ძე (1918-1939) ~ ეთერი ცაგურია. 23/15. გიორგი (გივი) მიხეილის ძე (დ.1929) ~ ელისაბედ კოლბინა (დ.1932). 24/15. დოდო (ლილი) მიხეილის ასული (დ.1934) ~ იოსებ თურქია (1922-1977). 25/18. კუკური გრიგოლის ძე ~ თამარ N. 27/23. მარინა გიორგის ასული (დ.1956) ~ ალექსანდრე სახაროვი.

28/23. ელისაბედ გიორგის ასული (დ.1960) ~ ილია ინაიშვილი.

Page 70: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. გიორგი სიმონის ძე (1808-15.04.1851) ~ ელენე (ატატო), აზნაურ ქაიხოსრო

ქაჯაიას ასული (1813-?).

Page 71: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

3/1. აღათი სიმონის ასული (1810-28.05.1877) ~ 11.01.1829 თავადი დიმიტრი როსაპის ძე მიქელაძე (1806-1867), (ს.ჯიხაიში).

4/1.მელიტონ სიმონის ძე (1819-11.05.1870), მაიორი ~ პუპი, თავად ვამეყ დადიანის ასული (1833-?), (ს.ქვაშიხორი).

ლევან გლახუას ძე ჩხეიძე ნუსხა 5 – №19/7 5/1. ეფრაქსია სიმონის ასული (1821-?) ~ თავადი გიორგი სოფრომის ძე ჯაფარიძე

(1812-1896), (ს.ხრეითი). 6/1. პეტრე სიმონის ძე (უკანონო შვილი) ~ პელაგია ანდრიას ასული N. 7/2. გლახუა (სიმონ) გიორგის ძე (1832-?) ~ ეკატერინე (ეკო), თავად ვახტანგ

(ვახტა) ფაღავას ასული, (ს.ბანძა).

ალექსანდრე გლახუას ძე ჩხეიძე მეუღლესთან მართა მხეიძესთან ერთად ნუსხა 5 – №21/7

Page 72: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დავით ალექსანდრეს ძე ჩხეიძე მეგობრებთან ერთად ნუსხა 5 – №22/21 8/2. ივლიტა (სოფიო) გიორგის ასული (1836-?)~13.11.1851 თავადი პეტრე

ჯაბულის ძე მიქელაძე (1835-?), (ს.კულაში). 9/2. ალექსი (ალექსანდრე) გიორგის ძე (1838-?) ~ 7.04.1863 ელისაბედი (ებე),

თავად იოსებ ნიჟარაძის ასული (1846-1911), (ს. მაღლაკი). 10/2. სოლომონ გიორგის ძე (1840-1912)~ 13.11.1867 ელისაბედი, აზნაურ სარდიონ

ლორთქიფანიძის ასული (1852-1932).

გულერი (თამარ ) დავითის ასული ჩხეიძე მწერალ შალვა

დადიანთან ერთად ნუსხა 5 – №29/22 13/2. ნიკოლოზ გიორგის ძე (4.02.1850-?) ~ 29.06.1868 ივდითი (ავდოთია), თავად

ხახუ ნიჟარაძის ასული (1848-?), (ს.ოფშკვითი). 14/4. ნინო მელიტონის ასული (15.05.1851-?) ~ თავადი რაჟდენ ნიკოლოზის ძე

ჯავახიშვილი (1836-1896), (ს.ხოვლე). 15/4. ბარბარე (ბაბილინა) მელიტონის ასული (4.12.1864-?) ~ თავადი ივანე

(ს.დედალაური).

Page 73: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ნინო, გულერი და დარეჯან დავითის ასული ჩხეიძეები

ნუსხა 5 – №29,30,31.

19/7. ლევან (ლეონტი) გლახუას (სიმონის) ძე (4.02.1856-1905), პოდპოლკოვნიკი. დაიღუპა პორტ-არტურში ~ პრასკოვია მიხეილის ასული ნოვიკოვა.

20/7. გრიგოლ (კონსტანტინე) გლახუას (სიმონის) ძე (30.09.1857-?) ~ ალექსანდრა გიორგის ასული N.

21/7. ალექსანდრე სიმონის ძე (1874-1914) ~ 5.02.1895 მართა, თავად კონსტანტინე მხეიძის ასული (1872-1949), (ს.ყულის-კარი).

22/21. დავით ალექსანდრეს ძე (1897-1971), სოციალ-ფედერალისტი, ბათუმის მაზრის უფროსი ~ სოფიო (ფაჩუჩა), თავად ალექსანდრე აბაშიძის ასული (1905-1992), (ს.სვირი).

23/21. ქსენია ალექსანდრეს ასული (26.10.1898-1965) ~ აკაკი ვასილის ძე რატიანი (1894-1936).

გულერი (თამარ) დავითის ასული ჩხეიძე მეუღლესთან ცოტნე

ჩხიკვიშვილთან ერთად ნუსხა 5 – №29/22 24/21. ქეთევან (გოგუცა) ალექსანდრეს ასული (1902-1988) ~ ალექსანდრე

თევდორეს ძე პაპავა (1895-1977). 25/21. თამარ (მარგალიტა) ალექსანდრეს ასული (13.06.1904-1973) ~ ივანე ამბაკოს

ძე ლეჟავა (1894-1943). 26/21. ვენერა ალექსანდრეს ასული (1905-1980) ~ I. თავადი დავით ნიკოლოზის ძე

ლორთქიფანიძე (1903-1936), (ს.დიხაშხო); ~ II. ბორის ბასარია (?-1982). 27/21. კონსტანტინე (კოწია) ალექსანდრეს ძე (11.12.1906-1939) ~ ნინო (ნუშია)

მინას ასული დუგლაძე (1902-1985).

Page 74: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გულერი (თამარ) დავითის ასული ჩხეიძე შვილიშვილებთან –

ნინოსთან და ცოტნესთან ერთად. ნუსხა 5 – №29

28/21. ეკატერინე (ტუტულია) ალექსანდრეს ასული (1913-1982) ~ თავადი ფრიდონ ივანეს ძე მიქელაძე (1908-1977), (ს.კულაში).

29/22. გულერი (თამარ) დავითის ასული (დ.1932), დამსახურებული მასწავლებელი ~ პროფესორი ცოტნე შალვას ძე ჩხიკვიშვილი (1927-2001), ნევროპათოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.

30/22. დარეჯან (დალი) დავითის ასული (1939-1994) ~ კონსტანტინე კონსტანტინეს ძე მიმინოშვილი (დ.1939).

31/22. ნინო დავითის ასული (დ.1940) ~ ჯუმბერ მოსეს ძე ვაჩიბერიძე (დ.1929). 32/27. ნუნუ კონსტანტინეს ასული (დ.1933) ~ ნოდარ ნიკოლოზის ძე არველაძე

(1930-1964).

Page 75: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 76: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

9/1. ალექსი (ალექსანდრე) გიორგის ძე (1840-?) ~ 7.04.1863 ელისაბედი (ებე), თავად იოსებ ნიჟარაძის ასული (1846-1911), (ს. მაღლაკი).

3/1. სიმონ ალექსის ძე (1865-1917) ~ ეკატერინე, აზნაურ ივანე დიდიძის ასული (1871-1943).

4/1. ნესტორ ალექსის ძე (1.04.1868-1954) ~ ეკატერინე, აზნაურ ანდრო იოსელიანის ასული (1870-1961).

ნესტორ ალექსის ძე ჩხეიძე ნუსხა 6 – №4/1

5/1. ევდუკია (კვასალა) ალექსის ასული (1.07.1869-?) ~ აზნაური აკაკი ვასილის ძე

დიდიძე. 6/1. გიორგი ალექსის ძე (1874-?) ~ 19.10.1905 მარიამ გიორგის ასული იორამოვა

(1887-1908). 7/1. ნოე ალექსის ძე (12.04.1877-1924). დახვრიტეს მასიური რეპრესიების დროს ~

ანა გიორგის ასული კანდელაკი (1875-?). 8/1. ეკატერინე ალექსის ასული (7.01.1878-?) ~ აზნაური N. ქაჯაია. 9/3. მავრა (ღუტია) სიმონის ასული (1908-1992) ~ მიხეილ ნესტორის ძე პაპავა

(1904-1942). 10/3. თინათინ სიმონის ასული (1913-1996) ~ გრიგოლ გერასიმეს ძე ნუცუბიძე

(1900-1982). 12/4. კლეოპატრა (კლიუსია) ნესტორის ასული (25.12.1899-1980) ~ თავადი

კონსტანტინე ანდრიას ძე აბაშიძე (1901-1941), (ს.ლაშე). 13/4. გრიგოლ ნესტორის ძე (30.06.1903-1924), დახვრიტეს რეპრესიების დროს ~

ელენე ილიას ასული ქურციკიძე (1903-1963).

გიორგი ნესტორის ძე ჩხეიძე ნუსხა 6– №14/4

Page 77: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

14/4. გიორგი ნესტორის ძე (1908-10.11.1992) ~ I. თამარ ანდროს ასული ხანთაძე (1914-1985); ~ II. ლუბა ვარლამის ასული კალანდაძე (დ.1916).

კლეოპატრა ნესტორის ასული ჩხეიძე ნუსხა 6 – №12/4

15/7. ალექსანდრე (ჭუტიკო) ნოეს ძე (1906-1974) ~ ნინო (ნუცა) პავლეს ასული მეგრელიშვილი (?-1942).

თენგიზ გიორგის ძე ჩხეიძე ნუსხა 6 – №18/14

16/7. ნინო (ფაცუ) ნოეს ასული (1908-1991) ~ ნიკოლოზ ალმასხანის ძე კარტოზია

(1903-1980). 17/13. შოთა გრიგოლის ძე (1924-1993) ~ ჯულიეტა გრიგოლის ასული გიორგაძე

(დ.1932). 18/14. თენგიზ გიორგის ძე (დ.1940) ~ ირინე იოსების ასული დუნდუა (დ.1941). 19/14. ზურაბ გიორგის ძე (დ.1951) ~ მზია მიხეილის ასული ჩქოტუა (დ.1949).

Page 78: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ზურაბ გიორგის ძე ჩხეიძე ნუსხა 6 -№19/14

თენგიზ და ზურაბ გიორგის ძე ჩხეიძე შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად.

ნუსხა 6-№18/14, №19/14

20/14. მერაბ გიორგის ძე (დ.1952) ~ ეკატერინე რუბენის ასული თოგოშვილი (დ.1959). 21/15. ნოე ალექსის ძე (დ.1929) ~ ნანა, ნიკოლოზის ასული ნიჟარაძე (დ.1932). 23/17. ნინო შოთას ასული (დ.1967) ~ კახა ნოდარის ძე ჭოლოკავა (დ.1967). 24/17. გრიგოლ (გია) შოთას ძე (დ.1968) ~ რუსუდან ნაპოლეონის ასული ჯოხაძე

(დ.1968). 25/18. გიორგი თენგიზის ძე (დ.1967) ~ ლელა როინის ასული ჩიკვილაძე (დ.1977). 26/18. თამარ თენგიზის ასული (დ.1969) ~ ნუგზარ გიორგის ძე ტყეშელიაძე

(დ.1962). 27/18. ანა თენგიზის ასული (დ.1975) ~ გიორგი ომარის ძე მასხულია (დ.1973).

Page 79: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 80: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

28/19. რუსუდან ზურაბის ასული (დ.1973) ~ I. აკაკი თეიმურაზის ძე ფანჯაკოძე (დ.1972); ~ II. თომას პერონი (დ.1961).

34/21. დავით (დათო) ნოეს ძე (1959-1997) ~ ირმა კოპალეიშვილი (დ.1963). 3-1. სოლომონ გიორგის ძე (1840-?) ~ 13.11.1867 ელისაბედი, აზანურ სარდიონ

ლორთქიფანიძის ასული (1852-1932). 2/1. იასონ სოლომონის ძე (1.03.1870-1956) ~ 30.06.1902 თეოდოსია (ლუცია),

თავად სიმონ ჩიჯავაძის ასული (1869-1946).

სიმონ სოლომონის ძე ჩხეიძე (თეთრი სიმონიკა), ალექსანდრე ლორთქიფანიძესთან

ერთად. ნუსხა 7/№7

3/1. ევგენი სოლომონის ძე (4.01.1874-1948) ~ ბარბარე დავითის ასული კალანტაროვა (1877-1950).

5/1. ცაცა სოლომონის ასული (1880-1911) ~ აზნაური პარმენ კორძაია (1875-1942). 6/1. ნინო (ცუცუკია) სოლომონის ასული (1882-1944) ~ 1.11.1909 აზნაური

კონსტანტინე თეიმურაზის ძე ჩხეიძე (1867-1922). 7/1. სიმონ სოლომონის ძე (1884-1950) ~ მარიამ ვლადიმერის ასული ჩაგანავა

(1901-1983). 10/1. გიორგი (ნოე) სოლომონის ძე (30.01.1891-1933) ~ ელენე (ეფროსინე)

ბართლომეს ასული ბალაშოვა (1889-1957).

სოლომონ სიმონის ძე ჩხეიძე ნუსხა 7/№16

Page 81: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

11/1. შალვა სოლომონის ძე (1892-1937), დაიღუპა რეპრესიების დროს ~ თამარ სერგოს ასული თოფურია (1902-1982).

13/2. თამარ იასონის ასული (1904-1975) ~ გრიგოლ ვაშაკიძე (1901-1973). 15/7. ირაკლი (დუხუნია) სიმონის ძე (1925-1989) ~ რიმა ოლიფანტეს ასული

მინდაძე (დ.1931). 16/7. სოლომონ (კუკური) სიმონის ძე (1927-1979) ~ I. N. N.; ~ II. ვალენტინა N. 18/10. ვლადიმერ გიორგის ძე (დ.1918) ~ ოლღა ბარანოვა (1926-1994).

19/10. თამარ გიორგის ასული (დ.1920) ~ ვასილი ნიკოლოზის ძე ივანოვი (დ.1914). 20/10. ნიკოლოზ გიორგის ძე (დ.1921) ~ ოლღა მაქსიმეს ასული საღირაშვილი

(დ.1917). 21/10. ნინო გიორგის ასული (1924-1994), ექიმი-ფსიქიატრი, პროფესორი. 22/10. ალექსანდრე (შურა) გიორგის ძე (დ.1927) ~ ნელი შალვას ასული

წიწილაშვილი (დ.1938). 23/10. ალექსი გიორგის ძე (დ.1929) ~ ირინე თეოდორის ასული რომანოვა (1929-

1991). 24/11. ქეთევან შალვას ასული (1926-1987) ~ ივანე მელიქიშვილი (1926-1998). 25/11. თორნიკე შალვას ძე (1927-1972) მანანა ლევანის ასული შენგელაია (დ.1936). 26/11. ლამარა შალვას ასული (დ.1929) ~ ვალერიან სამსონის ძე ნაჭყებია (1926-

1987). 27/15. მარინა ირაკლის ასული (1959-1994) ~ ავთანდილ გურგენიძე.

მარინა ირაკლის ასული ჩხეიძე ნუსხა 7/№27

28/15. ირინე ირაკლის ასული (დ.1965) ~ ზურაბ თამაზის ძე ჭელიძე (დ.1963). 29/15. ელისაბედ ირაკლის ასული (დ.1968) ~ ლაშა ბიძინას ძე მოისწრაფიშვილი

(დ.1966).

Page 82: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მარცხნიდან მარჯვნივ: დები ირინე, თინათინი და ელისაბედი ირაკლის ასული

ჩხეიძეები შვილებთან ერთად. ნუსხა 7/№28,29,30 30/15. თინათინ ირაკლის ასული (დ.1968) ~ რადიმ იოსების ძე ხელაშვილი

(დ.1964). 31/16. ინესა სოლომონის ასული (1962-1988)) ~ I. თემურ ყოლბაია; ~ II N. წულაია. 32/18. გიორგი ვლადიმერის ძე (1955-1997) ~ ალბინა N. (დ.1956). 33/20. ანდრეი ნიკოლოზის ძე (დ.1954) ~ ნადეჟდა ვიქტორის ასული N. (დ.1954). 34/20. ელენე ნიკოლოზის ასული (დ.1956) ~ იგორ სტრუჩკოვი (დ.1954). 36/23. ნინო ალექსის ასული (1950) ~ ანდრია თენგიზის ძე კანდელაკი (დ.1950). 38/25. ლევან თორნიკეს ძე (დ.1955) ~ I ნინა კავთიაშვილი (დ.1957); ~ II მაია

ციხელაშვილი (დ.1966). 39/25. ეკატერინე თორნიკეს ასული (დ.1965) ~ ალექსანდრე ნუცუბიძე (დ.1964). 2/1. პელაგია ნიკოლოზის ასული (20.01.1870-?) ~ აზნაური N. ლორთქიფანიძე

(ვანი). 3/1. კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე (10.02.1872-14.12.1901) ~ 21.09.1899 აგრაფინა,

თავად სამსონ აბაშიძის ასული (1877-12.12.1901), (ს.საქარა). 4/1. ვასასი ნიკოლოზის ასული (25.06.1875-?) ~ აზნაური N. მდივანი. 6/3. სიმონ კონსტანტინეს ძე (1900-1945) ~ ზინაიდა (ხათუნა), აზნაურ ვარლამ

ფურცელაძის ასული (1912-1997). 7/6. კონსტანტინე სიმონის ძე (1931-2003) ~ ნანა გიორგის ასული ლეჟავა (დ.1941). 8/6. შოთა სიმონის ძე (დ.1938) ~ დოდო ვახტანგის ასული მაცაბერიძე (დ.1944). 9/7. მამუკა კონსტანტინეს ძე (დ.1963) ~ ირმა გოტიაშვილი (დ.1969). 10/7. გიორგი კონსტანტინეს ძე (დ.1965) ~ ნინო თეიმურაზის ასული საყვარელიძე

(დ.1968). 11/7. მაკა კონსტანტინეს ასული (დ.1968) ~ ლაშა ჭაბუას ძე ამირეჯიბი (დ.1964). 12/8. ხათუნა შოთას ასული (დ.1963) ~ დიმიტრი დავითის ძე ტვილდიანი

(დ.1956).

Page 83: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. პელაგია ნიკოლოზის ასული (20.01.1870-?) ~ აზნაური N. ლორთქიფანიძე (ვანი).

3/1. კონსტანტინე ნიკოლოზის ძე (10.02.1872-14.12.1901) ~ 21.09.1899 აგრაფინა, თავად სამსონ აბაშიძის ასული (1877-12.12.1901), (ს.საქარა).

4/1. ვასასი ნიკოლოზის ასული (25.06.1875-?) ~ აზნაური N. მდივანი. 6/3. სიმონ კონსტანტინეს ძე (1900-1945) ~ ზინაიდა (ხათუნა), აზნაურ ვარლამ

ფურცელაძის ასული (1912-1997). 7/6. კონსტანტინე სიმონის ძე (1931-2003) ~ ნანა გიორგის ასული ლეჟავა (დ.1941).

ალექსანდრე ჩხეიძე (ნუსხა 5/№21), სოფიო ჩიჯავაძე, გუდუ მხეიძე, (?) ჩხეიძე, თამარ

წულუკიძე, კონსტანტინე (კოწია) ჩხეიძე ნუსხა 8/№3

Page 84: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

8/6. შოთა სიმონის ძე (დ.1938) ~ დოდო ვახტანგის ასული მაცაბერიძე (დ.1944). 9/7. მამუკა კონსტანტინეს ძე (დ.1963) ~ ირმა გოტიაშვილი (დ.1969). 10/7. გიორგი კონსტანტინეს ძე (დ.1965) ~ ნინო თეიმურაზის ასული საყვარელიძე

(დ.1968). 11/7. მაკა კონსტანტინეს ასული (დ.1968) ~ ლაშა ჭაბუას ძე ამირეჯიბი (დ.1964). 12/8. ხათუნა შოთას ასული (დ.1963) ~ დიმიტრი დავითის ძე ტვილდიანი

(დ.1956).

სიმონ კონსტანტინეს ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად. ნუსხა 8/№6

კონსტანტინე სიმონის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად. ნუსხა 8-№7

Page 85: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გიორგი კონსტანტინეს ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად. ნუსხა 8-№10

სიმონ გიორგის ძე ჩხეიძე. ნუსხა 8-№15

Page 86: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მამუკა კონსტანტინეს ძე მეუღლესთან და ქალიშვილთან მარიამთან ერთად. ნუსხა 8-№9

Page 87: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მაკა კონსტანტინეს ასული ჩხეიძე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად. ნუსხა 8-№11

შოთა სიმონის ძე ჩხეიძე

მეუღლესთან ერთად. ნუსხა 8-№8

ნიკოლოზ შოთას ძე ჩხეიძე ნუსხა 8-№1

Page 88: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ხათუნა შოთას ასული ჩხეიძე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად.

ნუსხა 8-№11

Page 89: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 90: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

3/2. ყარამან (გიორგი, ეგორ) ივანეს ძე (1780-?), პორუჩიკი ~ 24.01.1822 სოფიო, თავად ზაქარია თარხან-მოურავის ასული (1806-?), (ს.ახალქალაქი).

ნიკოლოზ ივანეს ძე ჩხეიძე.

ნუსხა 9-№5

4/3. ივანე ყარამანის ძე (1827-1897) ~ 1845 სალომე, აზნაურ სიმონ ყიფიანის ასული, ნიკოლოზის (იხ.5/4) დედა. ივანეს დანარჩენი შვილები კანონგარეშე ქორწინებით გაჩენილი იყვნენ მარიამ ივანეს ასულ ხაჩიძისაგან.

5/4. ნიკოლოზ ივანეს ძე (16.04.1852-1892) ~ ევა, აზნაურ გიორგი მაჭავარიანის ასული.

8/4. ბარბარე ივანეს ასული (12.01.1857-?) ~ აზნაური N. კვალიაშვილი. 9/4. ეფემია ივანეს ასული (1858-?) ~ აზანური N. ორჯონიკიძე.

სოფიო, ნინო, ეკატერინე, თამარ, ელენე და მარიამ ნიკოლოზის ასულ ჩხეიძეები.

ნუსხა 9-№12,13,14,15,16,17

Page 91: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

10/4. გიორგი ივანეს ძე (1.02.1862-1909) ~ 13.11.1883 ოლღა, აზნაურ ალმასხან აბაზაძის ასული (1868-1945).

11/4. ელისაბედ ივანეს ასული (1866-?) ~ 30.08.1885 თავადი დიმიტრი ზაქარიას ძე თუმანიშვილი (1856-?), (ს.ხელთუბანი).

ელენე ნიკოლოზის ასული ჩხეიძე შვილებთან: ირაკლისთან და

კონსტანტინესთან ერთად. ნუსხა 9-№16

12/5. სოფიო ნიკოლოზის ასული (24.10.1880-?) ~ აზნაური როსტომ ჩიკვაიძე.

დიმიტრი გიორგის ძე ჩხეიძე.

ნუსხა 9-№26

13/5. ნინო ნიკოლოზის ასული (13.08.1881-?) ~ ნიკოლოზ პლიშევსკი. 14/5. ეკატერინე ნიკოლოზის ასული (25.11.1884-?) ~ აზნაური ალექსანდრე

ჟღენტი.

Page 92: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

15/5. თამარ ნიკოლოზის ასული (11.07.1888-1980) ~ თავადი არჩილ ნიკოლოზის ძე ბაგრატიონ-დავითიშვილი (1882-1958), (ს.აბანო).

მარიამ ვლადიმერის ასული ჩხეიძე. ნუსხა 9-№30

16/5. ელენე ნიკოლოზის ასული (24.07.1890-1953) ~ 25.08.1913 თავადი ყარამან

ნესტორის ძე ფაღავა (1890-1936), (ს.ნახუნავო).

ვლადიმერ ჩხეიძის შვილები: დომნა და გიორგი. ნუსხა 9-№31,32

18/7. ვლადიმერ იასონის ძე (1882-1940) ~ ევა გრიგოლის ასული დუდაური (1887-

1939). 24/10. ბარბარე გიორგის ასული (1887-1942) ~ ნიკოლოზ სავინსკი. 25/10. ანასტასია გიორგის ასული (1890-1986) ~ დავით ყანჩაველი.

Page 93: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გიორგი დიმიტრის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად. ნუსხა 9-№36 26/10. დიმიტრი გიორგის ძე (1896-1944) ~ თამარ ალექსის ასული მონიავა (1898-

1982). 27/10. ივანე გიორგის ძე (1900-1948) ~ მარიამ სიმონის ასული საგანელიძე (1906-

1994).

მარგარიტა დიმიტრის ასული ჩხეიძე მეუღლესთან კონსტანტინე

ერისთავთან ერთად. ნუსხა 9-№37 28/10. ნინო გიორგის ასული (1905-1925) ~ აზნაური კონსტანტინე (კოწია)

ცქიტიშვილი. 29/10. ევგენია გიორგის ასული (1906-1998) ~ დავით აზაურაშვილი. 30/18. მარიამ ვლადიმერის ასული (დ.1910) ~ 1937 აზნაური ელიზბარ სამსონის ძე ბაქრაძე (1905-1973).

Page 94: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

თამარ ოთარის ასული ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად.

ნუსხა 9-№37

31/18. დომნიკა (დომნა) ვლადიმერის ასული (დ.1913) ~ ვალერიან ჭიჭინაძე. 33/18. ვალერიან (ვალიკო) ვლადიმერის ძე (1921-1990) ~ ეთერი კონსტანტინეს

ასული ფაჩუაშვილი (1929-1979). 34/26. ელენე დიმიტრის ასული (დ.1921) ~ I. დიმიტრი არჩილის ძე ნებიერიძე

(1909-1941); ~ II. ალიკო ადამია (1914-1980). 35/26. რუსუდან დიმიტრის ასული (დ.1923), მუსიკოსი, კონსერვატორიის

პროფესორი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ~ პროფესორი ბორის ივანეს ძე ჭიაურელი (1916-2001).

36/26. გიორგი (გოგი) დიმიტრის ძე (დ.1927), ინჟინერ-ფსიქოლოგი ~ ციური ალექსანდრეს ასული ჩომახიძე (დ.1944)

37/26. მარგარიტა დიმიტრის ასული (დ.1931), პიანისტი. მოცარტის პრემიის ლაურეატი ქალაქ ზალცბურგში. ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ~ თავადი კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე ერისთავი (1929-1999).

38/27. ეთერ (მაყვალა) ივანეს ასული (1929-1993) ~ თავადი არჩილ იოსების ძე ფალავანდიშვილი (1924-1984).

39/27. თამარ ივანეს ასული (დ.1934) ~ ალბერტ ფერინგერი (დ.1937). 40/27. გიორგი ივანეს ძე (1937-1997) ~ ლუდმილა მენშიკოვა (დ.1938). 41/27. ოთარ (ჯემალ) ივანეს ძე (დ.1938) ~ გურანდა ინდიკოს ასული ჯიშკარიანი

(დ.1944). 42/33. ნანა ვალერიანის ასული (დ.1959) ~ ოთარ გივის ძე გელოვანი (დ.1954). 43/33. გიორგი ვალერიანის ძე (დ.1960) ~ ნანა იურის ასული კაკაურიძე. 46/40. ლიანა გიორგის ასული (დ.1961) ~ გიორგი ლუაშვილი (დ.1964). 47/41. თამარ ოთარის ასული (დ.1969), არქიტექტორი. სერჟი-პონტუასის

სახელობის კონკურსის ლაურეატი არქიტექტურაში ~ ვოლფ-დიტრიხ კესელი, გერმანელი (დ.1969).

48/41. მარიამ ოთარის ასული (დ.1975), ეკონომისტი ~ ერნსტ შლენკერი, გერმანელი (დ.1965).

Page 95: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მარიამ ოთარის ასული ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად. ნუსხა 9-№38

თავად ჩხეიძეთა გენეალოგიური ნუსხები შედგენილია საარქივო მასალების,

ისტორიული წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ამომწურავი ინფორმაციის საფუძველზე. სურათებზე აღბეჭდილია წინამდებარე გენეალოგიურ ნუსხებში მოცემული პიროვნებები და ოჯახები (ნაწილი).

საარქივო მასალა, წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა

I. საარქივო მასალა

საქართველოს ცენტრალური ისტორიული არქივი (სცია), ფონდი 213, აღწერა 1, საქმე № 1372 - О причислении разных лиц к дворянству Кутаисской губернии.

სცია, ფ. 213, აღ. 1, საქმე № 1833 (1900 წ.) - Родословные князей и дворян, свидетельства о происхождении и др. документы Тифлисского Дворянского депутатского Собрания.

სცია, ფ. 213, აღ. 1, საქმე № 2125 (1804 წ.) - Список княжеских и дворянских родов.

სცია, ფონდი 213, დამატებითი აღწერა, საქმე №2128 (1850 წ.) - Именной, посемейный список лиц, принадлежащих к княжеским и дворянским родам Грузии.

სცია, ფ. 213, დამატებითი აღ., საქმე № 2261 (1856 წ.) - Дополнительный список князей и дворян Грузии.

სცია, ფონდი 213, დამატებითი აღწერა, საქმე №2268 (1856 წ.) - Дополнительный список князей и дворян Грузии.

სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3336 (1850 წ.) - Список князей и дворян Гурии. სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3354 (1856 წ.) - Дополнительный список князей и дворян Грузии. სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3355 (1856 წ.) - Дополнительный список лиц, принадлежащих к княжеским и дворянским родам Грузии. სცია, ფონდი 214, აღწერა 1, საქმე № 3379 (1850 წ.) - Список князей и дворян Грузии.

სცია, ფონდი 214, აღწერა 1, საქმე № 3383 (1873 წ.) - Списки князей и дворян Тифлисской губернии.

Page 96: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

სცია, ფონდი 214, აღწერა 1, საქმე № 3622 (1909 წ.) - Списки князей и дворян.

სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3758 (1897-1913 წწ.) - Список князей и дворян Грузии. სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3863 (1850-1889 წწ.) - Список князей и дворян Грузии.

სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3882 - Опись царских документов, представленных князьями и дворянами. სცია, ფ. 214, აღ. 1, საქმე № 3902 - Родословные и поколенные росписи князей и дворян Тифлисской губернии.

სცია, ფონდი 234, აღწერა 1, საქმე № 1-135 (1830-1839 წწ.) - Комиссия по рассмотрению грузинских и имеретинских царских документов.

სცია, ფონდი 16 (Грузинский гражданский губернатор), აღწერა 1, საქმე № 3803 (1911 წ.) - О князе Семене Карамановиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 16, აღწერა 1, საქმე № 4303 (1912 წ.) - О князе Александре Александровиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 16, აღწერა 1, საქმე № 5330 (1837 წ.) - О князе Егоре Чхеидзе. სცია, ფონდი 16, აღწერა 1, საქმე № 7917 (1843 წ.) - О князе Георгии Чхеидзе. სცია, ფონდი 213, აღწერა 1, საქმე № 715 (1847 წ.) – О признании в княжеском достоинстве рода Чхеидзе. სცია, ფონდი 213, აღწერა 1, საქმე № 851 (1848 წ.) – О признании в дворянском достоинстве рода Чхеидзе. სცია, ფონდი 213, დამატებითი აღწერა, საქმე № 2027 (1820 წ.) - Переписка по делу об утверждении в княжеском достоинстве Чхеидзе Е. სცია, ფონდი 213, აღწერა 1, საქმე № 3803 (1911 წ.) - О князе Симоне Карамановиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 213, აღწერა 1, საქმე № 4305 (1912 წ.) - О князе Александре Александровиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 10423 (1845 წ.) - О князе Иване Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 12661 (1848 წ.) - О князе Бежане Давидовиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 18809 (1858 წ.) - О князе Карамане Хосиевиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 21633 (1861 წ.) - О князе Глахуа (Симоне) Георгиевиче Чхеидзе и его сыне Леонтии. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 22754 (1863 წ.) - О князе Мерабе Кайхосровиче Чхеидзе и его сыне Александре. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 23375 (1864 წ.) - О князе Иосифе Теймуразовиче Чхеидзе и его сыновьях Несторе и Константине. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 23534 (1864 წ.) - О князе Платоне Константиновиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 28587 (1870 წ.) - О князе Бежане Давидовиче Чхеидзе и его сыне Давиде. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 28759 (1870 წ.) - О князе Алексее Георгиевиче Чхеидзе и его сыновьях Михаиле и Николае. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 30276 (1872 წ.) - О князе Мелитоне Симоновиче Чхеидзе, его жене Пути Вамеховне Дадиани и их дочери Варваре.

Page 97: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 31024 (1873 წ.) - О князе Давиде Беровиче Чхеидзе и его сыне Константине. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 31579 (1873 წ.) - О князе Николае Георгиевиче Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 32517 (1874 წ.) - О князе Иване Карамановиче Чхеидзе и его сыне Николае. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 34109 (1876 წ.) - О князе Отиа Константиновиче Чхеидзе и его жене Ольге Нижарадзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 36803 (1878 წ.) - О князе Виссарионе Чхеидзе и его сыне Антоне. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 38045 (1879 წ.) - О князе Давиде Чхеидзе и его сыне Александре. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 42205 (1890 წ.) - О князе Иване Чхеидзе. სცია, ფონდი 489, აღწერა 1, საქმე № 43581 (1892 წ.) - О князе Александре Чхеидзе. სცია, ფონდი 1448, აღწერა 1, საქმე № 153 (1804 წ.), (წყ. წ.) - თავადი ოტია ჩხეიძე და მისი შვილები ბეჟან, როსტომ, ხოსია, ქაიხოსრო და სიმონ. სცია, ფონდი 1448, აღწერა 1, საქმე № 810 (1717 წ.), (შეწ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე, მისი შვილი გორგასალი და ძმიშვილი დავითი. სცია, ფონდი 1448, აღწერა 1, საქმე № 1522 (1682 წ.), (შეწ. წ.) - თავადი ოტია ჩხეიძე. სცია, ფონდი 1448, აღწერა 1, საქმე № 5008 (1778 წ.), (შეწ. წ.) - თავადი დავით ჩხეიძე და მისი მეუღლე ელისაბედ, ათაბაგ მელიქიშვილის ასული. სცია, ფონდი 1448, აღწერა 1, საქმე № 6908 (1813 წ.), (პირობის წიგნი) - თავადი როსტომ ჩხეიძე და მისი ბიძა დოსითეოს ქუთათელი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 9 (1729 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე მისი ასული ანა-ხანუმი და მისი მეუღლე ვახტანგ ვახუშტის ძე ორბელიანი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 44 (1768 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი გორგასალ ჩხეიძე და მისი შვილიბი ქაიხოსრო და დავითი და შვილიშვილები სეხნია, გიორგი და თეიმურაზი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 61 (1788 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ჩხეიძე მისი შვილები თეიმურაზ, სეხნია და პაატა. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 120 (1786 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე და მისი შვილიბი ივანე და დავითი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 124 (1769 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი დავით ჩხეიძე და მისი შვილი გორგასალი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 153 (1804 წ.), (წყალობის განახლების წიგნი) - თავადი ოტია ჩხეიძე და მისი შვილები ბეჟან, როსტომ, ხოსია, ქაიხოსრო და სიმონი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 810 (1717 წ.), (წყალ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე და მისი შვილი გორგასალი. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 1933 (1798 წ.), (ნასყიდობის წიგნი) - თავადი გორგასალ ჩხეიძე. სცია, ფონდი 1449, აღწერა 1, საქმე № 1934 (1803 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე და მისი შვილიბი ნინია და დავითი. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 55 (1761 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები ძმები ქაიხოსრო და დავით ჩხეიძეები. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 88 (1619 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი გორგასალ ჩხეიძე და მისი შვილები ბეჟან, ქაიხოსრო და გიორგი.

Page 98: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 92 (1633 წ.), (წყ. წ.) - ძმები, თავადები ბეჟან, ქაიხოსრო და დავით. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 96 (1775 წ.), (წყ. წ.) - თავადი დავით ჩხეიძე და მისი შვილები გორგასალი და სიმონი. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 117 (1634 წ.), (წყ. წ.) - ძმები, თავადები ბეჟან, ქაიხოსრო, დავით და ნიკოლოზ. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 127 (1713 წ.), (წყ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე და მისი შვილი გორგასალი. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 1494 (1704 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ჩხეიძე და მისი შვილები თეიმურაზ, სიმონ, სეხნია და პაატა. სცია, ფონდი 1450, წიგნი V, საქმე № 66 (1788 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი დავით ჩხეიძე და მისი შვილი გორგასალი. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XV, საქმე № 44 (1768 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები, ძმები ქაიხოსრო და დავით ჩხეიძეები და დავითის შვილები სეხნია, გიორგი და თეიმურაზ. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXV, საქმე № 61 (1688 წ.), (წყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ჩხეიძე. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXI, საქმე № 8244 (1856 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ჩხეიძე და შვილი ივანე. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXII, საქმე № 55 (1761 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები, ძმები ქაიხოსრო და დავით ჩხეიძეები; ქაიხოსროს შვილები გიორგი, სეხნია, თეიმურაზ და როსტომი; დავითის შვილი გორგასალი. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXIV, საქმე № 149 (1744 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ჩხეიძე და მისი შვილები გიორგი, სეხნია, თეიმურაზ. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXV, საქმე № 120 (1719 წ.), (წყ. წ.) - თავადი ბეჟან ხეიძე და მისი შვილიშვილი სეხნია მოლარეთუხუცესი. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXVI, საქმე № 251 (1785 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები, ძმები სეხნია, თეიმურაზ და როსტომ ჩხეიძეები. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXVI, საქმე № 254 (1784 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები, ძმები გიორგი, სეხნია, თეიმურაზ და როსტომ ჩხეიძეები. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXIX, საქმე № 64 (1804 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი სეხნია ჩხეიძე და სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXXVI, საქმე № 123 (1776 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები, ძმები გორგასალი და სიმონ ჩხეიძეები. სცია, ფონდი 1450, წიგნი XXXXIX, საქმე № 192 (1785 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადები, ძმები სეხნია, გიორგი, თეიმურაზ და როსტომ ჩხეიძეები. სეხნიას შვილები ივანე, ბეჟან და დავით. სცია, ფონდი 1450, აღწერა 1, საქმე № 149 (1744 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ჩხეიძე და მისი შვილები გიორგი, სეხნია და თეიმურაზი. სცია, ფონდი 1451, აღწერა 1, საქმე № 300 (1743 წ.), (შეწირულობის წიგნი) - თავადები ძმები მამუკა, სიმონ და ხოსიელა ჩხეიძეები. სცია, ფონდი 1451, აღწერა 1, საქმე № 309 (1809 წ.), (შეწ. წ.) - თავადები ძმები ბეჟან, როსტომ, ხოსია, ქაიხოსრო და სიმონი ჩხეიძეები. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Ad-1646, (1687 წ.), (წყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ბეჟანის ძე ჩხეიძე (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-1287, თავადი როსტომ ჩხეიძე (1751 წ.) (ხელნაწერი).

Page 99: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-2179, (1660 წ.), (წყ. წ.) - თავადი სეხნია ქაიხოსროს ძე ჩხეიძე, სახლთუხუცესი (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-3199, (1688-1700 წწ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ქაიხოსრო ბეჟანის ძე ჩხეიძე (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-8973, თავადები, ძმები სეხნია და თეიმურაზ ჩხეიძეები (1782 წ.) (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd-14911, (1646 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ბეჟან ჩხეიძე, სახლთუხუცესი (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-514, (1663 წ.), (გარიგ. წ.) - თავადი ნიკოლოზ ჩხეიძე, მთავარეპისკოპოსი (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-534, (1670 წ.), (გარიგ. წ.) - თავადი ბეჟან ჩხეიძე, სახლთუხუცესი (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd-2931, (1682 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ოტია ჩხეიძე, სახლთუხუცესი (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Qd-2173, (1661-1671 წწ.), (გარიგ. წ.) - თავადი ნიკოლოზ ჩხეიძე, მთავარეპისკოპოსი (ხელნაწერი). ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Qd-2188, (1643 წ.), (ნასყ. წ.) - თავადი ხუცია ჩხეიძე (ხელნაწერი). ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული არქივი (ქსია), ფ.1, აღ.1 (თავად ჩხეიძეთა შესახებ) - საქმეები № 56, 364, 413, 438, 444, 458, 460, 573, 842, 816, 850, 1003, 1102, 1417, 1657, 1889, 1970, 1989, 2043, 2046, 2208, 2230, 2311, 2355, 2403, 2432, 2519, 2523, 2595, 2677, 2714, 2718, 2761, 2804, 2969, 3037, 3067, 3069, 3154, 3220, 3263, 3282, 3605, 3808, 3851, 3968, 3985, 4056, 5587, 5631, 5702, 5738, 5772, 5885, 6051, 6070, 6732, 6763, 6775, 6875, 6886, 7030, 7207, 7267, 7708, 7709, 7722. Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА), Фонд 400 (Главный штаб; послужных списков офицеров русской армии), оп. 9, дело № 9426 (1853-1873 гг.) – Князь Константин Семенович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 48, дело № 482 (1817-1866 гг.) – Князь Семен Степанович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 55, дело № 693 (1850-1873 гг.) – Князь Александр Семенович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 85, дело № 1701 (1817 г.) – Князь Семен Степанович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 140, дело № 679 (1854-1886 гг.) – Князь Константин Семенович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 171, дело № 116 (1848-1886 гг.) – Князь Александр Семенович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 174, дело № 322 (1850-1893 гг.) – Князь Иосиф Семенович Чхеидзе.

РГВИА, Фонд 400, оп. 178, дело № 9 (1856-1902 гг.) – Князь Петр Игнатьевич Чхеидзе.

Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА), Фонд 409 (коллекции послужных списков офицеров русской армии), оп. I, дело № 132477/33 (1904 г.) – Князь Леонтий Семенович (Глахуевич) Чхеидзе.

Page 100: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

Центральный государственный исторический архив г.Москвы (ЦГИА), Фонд 4 (Московское дворянское депутатское собрание), оп. 1, дело № 82, л.119 - Князь Иван Гаврилович Чхеидзе.

ЦГИА г.Москвы, Фонд 4, оп. 1, дело № 82, л.119 - Князь Егор Мамукович Чхеидзе.

ЦГИА г.Москвы, Фонд 4, оп. 1, дело № 82, л.119 - Князь Гаврила Егорович Чхеидзе.

ЦГИА г.Москвы, Фонд 4, оп. 1, дело № 666, л.564 - Князь Иван Чхеидзе.

ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd - 2931 (ხელნაწერი).

ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Sd - 3014 (ხელნაწერი).

ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი Hd - 6167 (ხელნაწერი).

ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ფონდი S - 3729 (ხელნაწერი). ქ.ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული არქივი (ქსია), (ქუთაისის თავად-აზნაურთა დეპუტატთა საკრებულოს ფონდი), ფ.1, აღ.1, საქმე № 2800 - Дело о приводе к присяге князей Кутаисской губернии. ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 3405 - Списки князей и дворян Имеретии и Гурии. Свидетельства о признании в княжеском и дворянском достоинстве жителей Кутаисской губернии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7708 - Свидетельства о признании в княжеском и дворянском достоинстве жителей Кутаисской губернии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7755 - Списки князей и дворян по Имеретии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7756 - Списки князей и дворян по Имеретии и Гурии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7758 - Списки князей и дворян по Имеретии и Гурии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7759 - Списки князей Имеретии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7790 - Переписка о признании лиц в княжеском достоинстве.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7797 - Родословная книга князей и дворян по Имеретии.

ქსია, ფ.1, აღ.1, საქმე № 7808 - Свидетельства о признании в княжеском и дворянском достоинстве жителей Кутаисской губернии.

Российский государственный исторический архив (РГИА), ф.1343, (Департамент Герольдии Правительствующего Сената), оп. 16-37 (дела о дворянстве).

Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), фонд 1343 (Департамент Правительствующего Сената), опись 46 (Дела о признании дворянских титулов).

Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), фонд 1343 (Департамент Правительствующего Сената), опись 49 (Дела об утверждении гербов).

Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), фонд 1141 опись 1, дело № 113 - Материалы В.К.Лукомского к сборнику неутвержденных гербов русского дворянства (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Т. XI-XXI (рукописные)).

Page 101: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА), Фонд 10 (Гусарское повытье Канцелярии Военной коллегии (материалы гусарских полков, в том числе и Грузинского).

II. წყაროები

არჩილ II. თხზულებათა სრული კრებული. ალ.ბარამიძისა და ნ.ბერძენიშვილის რედაქტორობით. ტ.II. თბ., 1937.

ახალი ქართლის ცხოვრება. მესამე ტექსტი. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.II. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1959.

იოანე ბაგრატიონი. შემოკლებით აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა. რედაქტორი და გამომცემელი ზურაბ კაცელაშვილი. თბ., 1997.

ტიმოტე გაბაშვილი. მიმოსვლა. ელ.მეტრეველის გამოცემა. თბ., 1956.

ფარსმან გორგიჯანიძის ისტორია. ს.კაკაბაძის გამოცემა. თბ., 1925.

ვახტანგ VI. სამართლის წიგნი. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ტერმინთა საძიებელი დაურთო თინა ენუქიძემ. თბ., 1955.

ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. ტ.IV. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1973.

დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. I. ს.კაკაბაძის გამოცემა. თბ., 1921.

დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. II. ს.კაკაბაძის გამოცემა. თბ., 1921.

დავით ბატონიშვილი. ახალი ისტორია. ტექსტი გამოსცა თ.ლომოურმა. თბ., 1941.

ნიკო დადიანი. ქართველთ ცხოვრება. ტექსტი გამოსცა, წინასიტყვაობა, გამოკვლევა, კომენტარები, საძიებლები და ლექსიკონი დაურთო შ.ბურჯანაძემ. თბ., 1962.

დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან. ტ.II. ბატონყმური ურთიერთობა (XV-XIX სს.). ნ.ბერძენიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1953.

ბერი ეგნატაშვილი. ახალი ქართლის ცხოვრება (პირველი ტექსტი). წიგნში: “ქართლის ცხოვრება”, ტ.II. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1959.

ალექსი იევლევის 1650-1652 წწ. იმერეთის სამეფოში ელჩობის საანგარიშო აღწერილობა (“მუხლობრივი აღწერილობა”). რუსული ტექსტი, ხელნაწერების მიმოხილვით და ქართული თარგმანით გამოსაცემად მოამზადა იასე ცინცაძემ. თბ., 1969.

იოსებ თბილელი. დიდმოურავიანი. რედ. გ.ლეონიძე. თბ., 1939.

ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია-ოდიშის სამთავროებისა (1466-1770 წწ.). წიგნი I. ტექსტი გამოსცა, წინასიტყვაობა და საძიებლები დაურთო შ.ბურჯანაძემ. თბ., 1958.

Page 102: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მასალები საქართველოს ისტორიისათვის, შეკრებილი ბატონიშვილის დავით გიორგის ძისა და მის ძმებისა. გამოსცა მ.ჯანაშვილმა. თბ., 1905.

მცირე ქრონიკები. ტექსტები გამოსცა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო ჯუმბერ ოდიშელმა. თბ., 1968.

პაპუნა ორბელიანი. ამბავნი ქართლისანი. ტექსტი დაადგინა, შესავალი, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ელენე ცაგარეიშვილმა. თბ., 1981.

პირთა ანოტირებული ლექსიკონი XI-XVII სს. ქართულ ისტორიულ საბუთების მიხედვით. ტ.I. რედ. მ.სურგულაძე. თბ., 1991.

თ.ჟორდანია. ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა. ტ.II. თბ., 1897.

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა (H კოლექცია). ტ. I. თბ., 1946.

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ აღწერილ (A-კოლექცია), ტ. IV, თბ., 1954. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1899. საქართველოს სიძველენი, ტ.I. გამოცემა მეორე, წიგნი I. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1920. საქართველოს სიძველენი, ტ.II. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1909. საქართველოს სიძველენი, ტ.III. ე.თაყაიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1910. სტოლნიკი ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში, 1650-1652 წწ. გამოსცა და შესავალი დაურთო მ. პოლიევქტოვმა. თბ., 1926. სტოლნიკი ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში. თბ., 1978. ქართლის ცხოვრება. ტ.I. ტექსტი დადგენილია ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს.ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1955. ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. ტექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ.Fფუთურიძემ. თბ., 1955. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა. ტ. I. თბ., 1959. ქართული ეკლესიის კალენდარი, 1991 წ. თბ., 1991. ქართული სამართლის ძეგლები. ტ.1-8. ტექსტები გამოსცა ი.დოლიძემ. თბ., 1963-1985. ცხოვრება საქართველოსი (პარიზის ქრონიკა). ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გიული ალასანიამ. თბ., 1980. სეხნია ჩხეიძე. ცხოვრება მეფეთა. წიგნში: ქართლის ცხოვრება. ტ.II. დ.ჩუბინაშვილის გამოცემა. სპბ., 1854. სეხნია ჩხეიძე. ცხოვრება მეფეთა. წიგნში: საქართველოს ისტორია. ზ.ჭიჭინაძის გამოცემა. თბ., 1913. ხონის საყდრის დავთარი 1600 წლის ახლო დროისა. გამოსცა ს. კაკაბაძემ. თბ., 1913.

III. ლიტერატურა ნ.ბერძენიშვილი, ივ.ჯავახიშვილი, ს.ჯანაშია. საქართველოს ისტორია. ნაწ. I. უძველესი დროიდან XIX ს. დამდეგამდე. ს.ჯანაშიას რედაქტორობით. თბ., 1946.

Page 103: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ნ.ბერძენიშვილი. ისტორიულ-გეოგრაფიული ექსპედიცია 1932 წელს. მისივე წიგნში: საქართველოს ისტორიის საკითხები. ტ.I. თბ., 1964. ნ.ბერძენიშვილი. საქართველოს ისტორიის საკითხები. ტ.VI. თბ., 1973. მაქსიმე ბერძნიშვილი. მასალები XIX საუკუნის პირველ ნახევრის ქართულ საზოგადოებრიობის ისტორიისათვის. ტ.I. თბ., 1980. შ.ბურჯანაძე. იმერეთის სამეფო 1768-1784 წლებში. საქ. სსრ მეც. აკად. ხელნაწერთა ინსტიტუტის “მოამბე”, III. თბ., 1961. გეორგიევსკის ტრაქტატი 1783 წლის ხელშეკრულება რუსეთის მფარველობაში აღმოსავლეთსაქართველოს შესვლის შესახებ. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო გიორგი პაიჭაძემ. თბ., 1983. დ.გვრიტიშვილი. ფეოდალური საქართველოს სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან. თბ., 1955. დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან. ტ.I. ბატონყმური ურთიერთობა (XV-XVIII სს.). ნ.ბერძენიშვილის რედაქტორობით. თბ., 1940. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში. “ძველი საქართველო”, ტ.III. თბ., 1914. ე.თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში. თბ., 1963. პ.იოსელიანი. განხილვა რამდენთა ზედ წარწერათა. ჟურნ. “ცისკარი”, თბ., 1865, № 5. ს.კაკაბაძე. საეკლესიო რეფორმებისათვის სოლომონ პირველის დროს. თბ., 1913. ს.კაკაბაძე. წერილები და მასალები საქართველოს ისტორიისათვის. (I). თბ., 1914. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. I. თბ., 1921. ს.კაკაბაძე. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები. II. თბ., 1921. ს.კაკაბაძე. საქართველოს ისტორია. ახალი საუკუნეების ეპოქა. ტფ., 1922. ს.კაკაბაძე. სასისხლო სიგელების შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, II. თბ., 1924. ს.კაკაბაძე. მასალები იმერეთის სახელმწიფოებრივი მდგომარეობია შესახებ მე-XVII საუკუნეში. “საისტორიო მოამბე”, ტ. I. თბ., 1925. ს.კაკაბაძე. მასალები დასავლეთ საქართველოს სოციალურ და ეკონომიურ ისტორიისათვის. “საისტორიო კრებული”, III. თბ., 1928. ს.კაკაბაძე. იმერეთის საბუთები თარხნობის შესახებ. “საისტორიო მოამბე”, V. თბ., 1950. ს.კაკაბაძე. იმერეთის სამეფოს გაუქმება (დოკუმენტები). თბ., 1956.

ბ.ლომინაძე. მასალები დასავლეთ საქართველოს XVII-XVIII სს. ისტორიის ქრონოლოგიისათვის. “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 31. თბ., 1954.

ბ.ლომინაძე. გელათი. თბ., 1955.

ბ.ლომინაძე. ბიჭვინთის ხატის 1568 წლის წარწერა. “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 33. თბ., 1960.

ბ.ლომინაძე. ქართული ფეოდალური ურთიერთობის ისტორიიდან. სენიორიები. I. თბ., 1966.

ე.მეტრეველი. მასალები იერუსალიმის ქართული კოლონიის ისტორიისათვის (XI-XVII სს.). თბ., 1962.

მ.ნიკოლეიშვილი. ისტორიული მასალები. “მასალები” ქუთაისის ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის კრებული. თბ., 1968.

Page 104: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მ.რეხვიაშვილი. იმერეთი მე-XVIII საუკუნეში. თბ., 1982.

მ.რეხვიაშვილი. იმერეთის სამეფო (1462-1810 წწ.). თბ., 1989.

მ.რეხვიაშვილი. იმერთა მეფენი - სოლომონ პირველი და სოლომონ მეორე. ქუთაისი, 1992.

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ.IV. ტომის რედაქტორი მ.დუმბაძე. თბ., 1973.

ო.სოსელია. მასალები კლასობრივი ბრძოლის ისტორიისათვის. თბ., 1960.

ო.სოსელია. ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიიდან (სათავადოები). I. თბ., 1973.

რ.ფირცხალაიშვილი. ბრძოლა გიორგი სააკაძის წინააღმდეგ XX საუკუნის დასასრულს. გაზ. “კალმასობა”, თბ., 1998, № 9 (22).

ქ.ჩხატარაიშვილი. საქართველოს საგარეო ურთიერთობის ისტორიიდან (XVIII ს. პირველი მეოთხედი). წიგნში: საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები. თბ., 1972.

ქ.ჩხატარაიშვილი. დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლება ოსმალეთის ბატონობისაგან. წიგნში: ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან. ტ.IV. თბ., 1973.

გ.ცქიტიშვილი. ანტიკური ხანის შორაპნის საერისთავოს საკითხისათვის. “საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული”, ტ.II. თბ., 1964.

Адрес-календарь Российской империи на 1765-1916 гг. Спб., 1765-1916.

Акты, собранные Кавказскою археографическою коммиссиею. т.II. Издание под редакцией председателя коммиссии А.Берже, Тифлис, 1868.

Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. т.IV. Издание под редакцией председателя комиссии А.Берже, Тифлис, 1870.

Багратиони Вахушти. История царства Грузинского. Пер. с груз. яз. Н.Накашидзе. Тб., 1976. Багратиони Теймураз. Известия о грузинских царевичах и царевнах (рукопись.) Институт Востоковедения Академии наук России (Спб. Отделение), шифр Н-32, л. 1-2.; Бутков П. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. ч.1-3. Спб., 1869. Вадбольский М. Геральдическая символика Грузии. Тб., 1980.

Васильевич С. Титулованные роды Российской империи. Опыт подробного перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем. Спб., 1910.

Второй дополнительный список к Высочайше утвержденному 6 декабря 1850 г. именному посемейному списку лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским родам Грузии. Спб., 1857.

Гильденштедт И. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. Спб., 1809. П.Гнилосаров. О царе Соломоне II и бывшем при нем управлении. Кавказский Календарь за 1859 г. Тифлис, 1859.

Page 105: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

Горгидзе М. Грузины в Петербурге: Страницы летописи культурных связей. Тб., 1976. Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся к Грузии, под редакцией А.А.Цагарели. т.I-II. СПб., 1891.

Грузинские дворянские акты и родословные росписи. Изд. А.Хаханова. Москва, 1893. Давид, царевич Грузинский. Краткая история Грузии. Тифлис, 1893.

Дворянские роды Российской Империи. т.III. Князья. Под редакцией С.В.Думина. Авторы-составители: Петр Гребельский, Станислав Думин, Князь Гудза Апакидзе, Иосиф Бичикашвили, Михаил Катин-Ярцев, Сергей Ковылов, Княжна Флюра Кудашева, Томаш Ленчевский, Глеб Михайлов, Вадим Первушкин, Юрий Унковский, Князь Юрий Чиковани, Сергей Шишлов, Андрей Шумков. Москва, 1996.

Дворянские роды Российской империи. т.IV. Кн. Ю.Чиковани и С.Думин. Москва, 1998. Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Ч.1-4. Спб., 1854-1857.

Дополнительный список князьям и дворянам Грузии 1856 г. Спб., 1856.

Дурасов В. Гербовник Всероссийского дворянства. Спб., 1906.

Ф.Жорданиа. Описание рукописей Тифлисского церковного музея. Кн.I. Тифлис, 1903.

Именной посемейный список лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским родам Грузии. Спб., 1851.

Именной посемейный список лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским родам Имеретии. Спб., 1851.

Именной посемейный список лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским родам Гурии. Спб., 1851.

Именной посемейный список лицам, признанным в тавадском и азнаурском достоинстве по Мингрелии. Спб., 1880.

Иоселиани П. Жизнеописание святых, прославляемых православною грузинскою церковью. Тифлис, 1850. Кавказский календарь на 1846-1917 гг. Тифлис, 1845-1916.

Какабадзе С.С. Грузинские документы IX-XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института Востоковедения АН СССР. М., 1972. Каландадзе Ц. Участие грузин в культурной и общественной жизни России. Тб., 1979. Кипиани Д. Сословия у грузин, мингрельцев, имеретин и гурийцев в историческом ходе. газ. “Кавказ”, № 79,80. Тифлис, 1853. Н.Кондаков, Д. Бакрадзе. Опись памятников древности в некоторых храмах и монастырях Грузии. Грузинские надписи прочтены и использованы Димитрием Бакрадзе. Спб., 1890. Лаврентьев А. Статистическое описание Кутаисского генерал-губернаторства. Спб., 1858. Лакиер. Русская геральдика. Спб., 1855. Линден В. Высшие классы коренного населения Кавказского края и правительственные мероприятия по определению их сословных прав. Тифлис, 1917. Н.Марр. Синодик Крестного монастыря. Спб., 1914.

Page 106: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

Б.Махарадзе. Восстание в Имеретии 1819-1820 гг. В кн: “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 3. თბ., 1942.

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Спб., 1797-1917 гг. Т. I-X (печатные); Т. XI-XXI (рукописные)

Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1639 по 1770 г. Под ред. М.Броссе. Спб., 1861.

Потто В. Описание картин и биографические очерки к портретам Военно-исторического музея. Тифлис, 1901. Пурцеладзе Д. Грузинские церковные гуджары (грамоты). Тифлис, 1881. Списки титулованным родам и лицам Российской империи. Издание Департамента герольдии Правительствующего Сената. Спб., 1892.

Е.Такайшвили. Археологические путешествия, разыскания и заметки. Кутаисская губерния. Шоропанский уезд. Убиси. “Известия Кавказского отделения Императорского Московского Археологического общества”, вып.4. Под редакцией Л.Г.Лопатинского и Е.С.Такайшвили. Тифлис, 1915.

Е.Такайшвили. Археологические путешествия, разыскания и заметки. Сборник Материалов для Описания Местностей и Племен Кавказа, вып.44, Тифлис, 1915.

Татишвили В.И. Грузины в Москве. Тб., 1959.

Хаханов А. Грузинские дворянские акты и родословные росписи. Спб., 1893. Г.Церетели. Археологическая прогулка по Квирильскому ущелью. Материалы по археологии Кавказа, вып. VII, Москва, 1898.

Цихинский В. Кавказский гербовник. Ч. I. Тавадские роды. Петроград, 1922 (рукопись).

Чхеидзе Сехниа. История Грузии. Перевод выполнил, предисловием, указателями и словарем снабдил Н.Т.Накашидзе. Тб., 1976.

Эсадзе Б.С. Летопись Грузии. вып. I. Тифлис, 1913.

M.Brosset. Addition, t.IX, Spb., 1856.

Chaffanjon A. Le petit Gotha ilustre. Paris, 1968.

Ferrand J. Les familles princieres de Georgie. Paris, 1983.

Toumanoff C. Manuel de genealogie et de chronologie pour l’histoire de la Caucasie Chretienne (Armenie-Georgie-Albanie). Roma, 1976.

ი.ბიჭიკაშვილი, ი.ჩიქოვანი

Page 107: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

2/1. გიორგი იესეს ძე ~ ელენე N. 3/1. ბეჟან იესეს ძე ~ ელისაბედ N.

Page 108: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

4/1. ლევან იესეს ძე ~ ბარბარე N. 5/1. სიმონ იესეს ძე ~ სოფიო N. 11/3. მელიტონ ბეჟანის ძე ~ დარია ორჯონიკიძე.

დავით მელიტონის ძე ჩხეიძე.

ნუსხა 10-№2 12/3. ივლიანე ბეჟანის ძე ~ აზნაური დანუ ჯაფარიძე. 17/11. ვასილი მელიტონის ძე (1878-1956) ~ ვერა მელიტონის ასული საყვარელიძე

(1882-1971). 18/11. რიფსიმე მელიტონის ასული ~ აზნ. N. ყიფიანი. 19/11. მარიამ მელიტონის ასული ~ აზნ. N. გაბუნია. 20/11. გოცია მელიტონის ასული ~ აზნ. ილია წერეთელი. 21/11. კონსტანტინე (კოწია) მელიტონის ძე ~ I. აზნ. N. აბულაძე; ~ II. აზნ. ცაგო

(ცაგურია) ნიჟარაძე. 24/11. დავით მელიტონის ძე (1891-1937), მწერალი ~ სერაფიმა (ფაცია) პლატონის

ასული გოგუაძე (1902-1995). 25/12. ვარლამ ივლიანეს ძე (1896-1946) ~ ელისაბედი (ლილი), თავად

კონსტანტინე ნიჟარაძის ასული (1906-2000). 26/12. ვერა ივლიანეს ასული (1898-1967) ~ კირილე ჯანელიძე. 28/12. ნინო (ნანუშა) ივლიანეს ასული (1903-1962) ~ აკაკი საყვარელიძე. 29/12. ელენე (ელიკო) ივლიანეს ასული (1905-1967) ~ თავადი შალვა აკაკის ძე

ნიჟარაძე (1903-?). 34/17. დავით ვასილის ძე (1911-1961) ~ ბარბარე (ბაბულია) ვასილის ასული

კიკნაძე (1912-1996). 35/17. მედეა ვასილის ასული (დ.1914) ~ აზნაური ანდრო ნესტორის ძე ნიჟარაძე

(1904-1981). 36/17. ლევან ვასილის ძე (1918-1985) ~ მარიამი (მერი) ალექსანდრეს ასული

ქავთარაძე (დ.1914). 37/21. გიორგი კონსტანტინეს (კოწიას) ძე ~ თალიკო ტურაბელიძე. 40/21. კუკური კონსტანტინეს (კოწიას) ძე ~ შუშანა აკოპიანი (Акопян).

Page 109: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

41/23. ბარბარე (ბაბუცა) არკადის ასული (1913-1977) ~ გური თომას ძე სანიკიძე. 43/24. ციალა დავითის ასული (1924-1999). მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი ~ ავთანდილ გელაშვილი. 44/24. ვიოლა დავითის ასული (დ.1925) ~ ირაკლი სიყმაშვილი.

რევაზ (რეზო) დავითის ძე ჩხეიძე. ნუსხა 10-№45

45/24. რევაზ დავითის ძე (დ.1926), კინორეჟისორი, სსრკ სახალხო არტისტი (1980),

1973 წლიდან კინოსტუდია “ქართული ფილმი”-ს გენერალური დირექტორი, დაჯიკდოებულია ლენინის ორდენით და მედლებით, ლენინური პრემიის ლაურეატი, მრავალი საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი.

ყოველთა ქართველთა მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტი. გადაიღო მხატრული ფილმები: “მაგდანას ლურჯა”, “ჩვენი ეზო”, “მაია წყნეთელი”, “ღიმილის ბიჭები”, “ნერგები” და სხვ. ~ თინათინ შალვას ასული ღამბაშიძე (დ.1927).

46/25. ჯემალ ვარლამის ძე (დ.1933) ~ ბარბარე (გულიკო) შალვას ასული ესებუა (დ.1944).

ჯემალ ვარლამის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად.

ნუსხა 10-№46

Page 110: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

47/25. ჯენარო ვარლამის ასული (დ.1936) ~ ანტონ ალექსანდრეს ძე ყიფიანი (1933-2000).

49/34. გიზო დავითის ძე (დ.1939) ~ მადონა შალვას ასული დახუნდარიძე (დ.1944).

50/36. გიორგი ლევანის ძე (დ.1942) ~ მარინე ნოდარის ასული ჯორჯაძე (დ.1952). 51/36. დავით ლევანის ძე (დ.1946) ~ თამარ მამიას ასული შარაშიძე (დ.1955). 59/45. ხათუნა რევაზის ასული (დ.1964) ~ გიორგი სულხანიშვილი. 60/46. ნინო ჯემალის ასული (დ.1964) ~ მამუკა მაისურაძე (დ.1963). 61/46. ვარლამ (მამუკა) ჯემალის ძე (დ.1967) ~ ელენე თენგიზის ასული

მაჭავარიანი (დ.1970). 62/49. რუსუდან გიზოს ასული (დ.1965) ~ ლევან გიორგის ძე კეშელავა (დ.1965).

63/49. დავით გიზოს ძე (დ.1969) ~ თამარ ბენოს ასული ჯაფარიძე (დ.1975).

1. ლევან ჩხეიძე ~ N. ყიფიანი. 2/1. ანა (ანატა) ლევანის ასული ~ N. მაჭავარიანი. 3/1. მართა ლევანის ასული (1876-?) ~ (1.05.1901) აზნაური ნიკოლოზ გიორგის ძე აბაშიძე (1866-?). 4/1. ალექსანდრე ლევანის ძე (1878-1935) ~ არეთა გიორგის ასული ნიჟარაძე (1881-?). 5/1. ელისაბედ ლევანის ასული (1885-?) ~ (28.10.1912) ივანე აბესალომის ძე მაჩაბელი (1881-?). 7/4. ქეთევან ალექსანდრეს ასული (1.03.1905-1987) ~ I. გიორგი თადეოზის ძე კეშელავა (1899-1933); ~ II. გიორგი გაბრიელის ძე ტაბატაძე (1908-1973). 8/4. ბეჟან ალექსანდრეს ძე (9.02.1907-1967) ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ~ იულია ნიკოლოზის ასული ფალიაშვილი (1917-1994), მუსიკოსი, კონსერვატორიის პროფესორი.

Page 111: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ბეჟან ალექსანდრეს ძე ჩხეიძე.

ნუსხა 11-№8 11/8. თამარ ბეჟანის ასული ~ დავით დურმიშხანის ძე კეზელი.

Page 112: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 113: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

21/13. უშანგი ვიქტორის ძე (1898-1953), ქართული თეატრალური ხელოვნების უბრწყინვალესი წარმომადგენელი; სამსახიობო სრულყოფილების მწვერვალი; “ჰამლეტი”-ს, “ურიელი”-ს, “იაგო”-ს, “ყვარყვარე”-ს და სხვათა როლების უბადლო შემსრულებელი.

უშანგი ვიქტორის ძე ჩხეიძე. ნუსხა 12-№21

ნინო ჩხეიძე. ნუსხა 12-№27; ზურაბ ჩხეიძე მეუღლესთან დოდო

საყვარელიძესთან ერთად ნუსხა 12-№31

Page 114: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი
Page 115: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დევი ვლადიმერის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან, შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად. მარცხნიდან მარჯვნივ: ლიზა ნილსენი-ჩხეიძისა, ნიკოლოზ, იათოფურია-ჩხეიძისა,

ალექსანდრე, ლევან, დევი, მზია იაშვილი-ჩხეიძისა, მარიამ, დავით, ირაკლი ჩხეიძეები. ნუსხა 13-№10

ჩხეიძეთა საგვარეულო შეკრება (ზესტაფონი–დიმი) 1980 წ.

ჩხეიძეები ზესტაფონის თეატრის წინ

Page 116: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩხეიძეთა საგვარეულო (ზესტაფონი-დიმი) 1980 წ.

ჩხეიძეთა საგვარეულო (ზესტაფონი-დიმი) 1980 წ.

Page 117: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩხეიძეთა საგვარეულო (ზესტაფონი – დიმი) 1980 წ.

ჩხეიძეთა საგვარეულო შეკრებაზე 1980 წ. საზეიმო სუფრა ჯემალ ჩხეიძის ეზოში (სოთ.

დიმი), ესწრებოდა 1000 კაცი.

Page 118: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ჩხეიძეთა საგვარეულო შეკრებაზე 1980 წ. (სოფ. დიმი)

ჩხეიძეები უშანგი ჩხეიძის დაბადების 100 წლის იუბილეზე ზესტაფონში, უშანგი ჩხეიძის სახლ–მუზეუმი. 1999 წლის 26 სექტემბერი.

სახლ–მუზეუმის ეზოში.

Page 119: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მანანა, ელისო, ზურაბ, დევი და თენგიზ ჩხეიძეები

დევი, თენგიზ, ვალერი იეუღლით (თავო დოდელია – ჩხეიძისა), მარიამი იგორის ასული, ნანა ნიორაძე – ჩხეიძისა, შოთა, ზაალი, ჯუმბერი, ვახტანგი და ბესიკ ჩხეიძეები.

Page 120: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ზესტაფონის რაიონი, სოფელი ალავერდი. იოსებ (სოსო) ჩხეიძის კარმიდამო, ხუთასწლოვანი ცაცხვის ხე.

ხუთასწლოვანი ცაცხვის ქვეშ: მანანა, გიორგი ამირანის ძე, ამირან, ელისო და მარინა ჩხეიძეები.

Page 121: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ტაბაკინის მონასტრის წინ. მონასტრის წინამძღოლი მამა იაკობი (ჭოხონელიძე), შოთა, ვალერი მეუღლით (თათო დოდელია-ჩხეიძისა) და რეზო ჩხეიძეები. უკანა რიგში ვახტანგ,

დათო (იგორის ძე) ჩხეიძეები.

ჩხეიძეები: მარიამ იგორის ასული, ვახტანგი, ვალერი მეუღლით (თათო დოდელია-ჩხეიძისა), შოთა, დათო იგორის ძე, იგორი მეუღლით (ნანა ნიორაძე-ჩხეიძისა) ვალერი

ჩხეიძის მიერ მონასტრისათვის საჩუქრად მირთმეული ხატით.

Page 122: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

უშანგი ჩხეიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო (5.10.1999 წ.). დგანან: კოტე ჩხეიძე, ჯანსუღ ჩარკვიანი (ჩხეიძეების სიძე), შოთა ჩხეიძე;

ზიან: თამაზ ჩხეიძე, ავთანდილ ჩხეიძე, რეზო ჩხეიძე, იგორ ჩხეიძე, დავით ჩხეიძე.

თ ა ნ ა მ ე დ რ ო ვ ე ჩ ხ ე ი ძ ე ე ბ ი ს მ ო ღ ვ ა წ ე ო ბ ა ს ა ზ ღ ვ ა რ გ ა რ ე თ

საქართველოს წარმომადგენელი გაეროში პეტრე ჩხეიძე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბილ კლინტონთან და მის მეუღლესთან ჰილარი კლინტონთან

ერთად თეთრ სახლში

Page 123: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

საგამოფენო დარბაზი “Agora gallery” (ნიუ-იორკი) 2000 წ. იმპრესიონისტ მხატვართა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ხათუნა შოთას ასული ჩხეიძე პერსონალურ გამოფენაზე პრინც ამსტერდამ III-თან და გაეროში საქართველოს ელჩ პეტრე ჩხეიძესთან

ერთად. ხათუნა ჩხეიძე ცხოვრობს ნიუ-იორკში ოჯახთან ერთად

თაკო (თამუნა) ჩხეიძე - “მსოფლიოს საუკეთესო გრაცია” (სტამბოლის “მის მსოფლიოს» კონკურსზე, 2000 წ.). ცხოვრობს ოჯახთან ერთად შვეიცარიაში (ქ.ჟენევაში). არის

საყოველთაოდ აღიარებული, უმაღლესი რანგის სააგენტოების: «კლიკმოდელს»-ის

Page 124: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

(საფრანგეთი-პარიზი), “სევენ მოდელ”-ის (შვეიცარია-ჟენევა), «ტაიმს-მოდელს»-ის (შვეიცარია-ციურიხი), “ნოვომოდელს”-ის და “ტრიმ მოდელს”-ის (გერმანია-მიუნხენი), “რიკარდო გაი”-ს (იტალია-მილანი) და აგრეთვე «ნატალი»-ის (საქართველო-თბილისი)

მოდელი

ავთანდილ ჩხეიძე - აკადემიკოსი, მეანგინეკოლოგიის მსოფლიო ორგანიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე, მეანგინეკოლოგთა საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოების

პრეზიდიუმის წევრი; ფონსტ თეოდორ რიბმანი - მეანგინეკოლოგთა საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოების გენერალური მდივანი

შოთა ჩხეიძე, კვების მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიების წევრი, საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი NATO-ს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის

კომიტეტში

Page 125: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლევან ჩხეიძე ცხოვრობს დანიაში, არის ერთ-ერთი საინჟინრო კომპანიის პროექტის მენეჯერი, რამდენიმე საინჟინრო პროექტის ავტორი. ლევან დევის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან

და შვილებთან ერთად. ნუსხა 13-№17

ალექსანდრე (ალიკო) ნოეს ძე ჩხეიძე - ბიო-ფიზიკოსი, მუშაობს ამერიკაში (ქ. ფილადელფია)

პენსილვანიის უნივერსიტეტში მეცნიერ-თანამშრომლად.

Page 126: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

თემური ნოდარის ძე ჩხეიძე - თანამედროვე თეატრის გამოჩენილი რეჟისორი, მიწვევით მოღვაწეობს რუსეთში (პეტერბურგი, მოსკოვი), ამერიკაში, იტალიაში, საფრანგეთში და სხვა.

გიორგი (გოგიტა) თენგიზის ძე ჩხეიძე - ინჟინერ-ეკონომისტი, მუშაობს აღმოსავლეთ

ევროპის უმსხვილეს მინის მწარმოებელ ჰოლდინგურ კომპანიაში “შიშუ ჯამი” (თურქეთი) - რუსეთისფედერაციის მინის ტარის ქარხნების გაერთიანება “რუსჯამი”-ს გენერალურ

დირექტორად.

რეზო (ჩხირო) დავითის ძე ჩხეიძე - საერთაშორისო კლასის კალათბურთელი, მრავალგზის საქართველოს და უკრაინის ჩემპიონი, ასევე ჩრდილო ევროპის ქვეყნების “ფიბა”-ს თასის

მფლობელი.

Page 127: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ხეიძეები ნიუ-იოკში: ავთანდილ სპარტაკის ძე ჩხეიძე (ჩეიზ-ბანკის განყოფილების გამგე - ფინანსისტი, პარალელურად სწავლობს კორნელის უნივერსიტეტში), ნიკოლოზ შოთას ძე

ჩხეიძე (სამედიცინო-დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი-რადიოლოგი), საზოგადოება “თვისტომი”-ს პრეზიდენტი და ვასილ სპარტაკის ძე ჩხეიძე (საბროკერო ფირმის ბროკერი)

გიორგი (გიგა) კონსტანტინეს ძე ჩხეიძე, კინორეჟისორი, მოღვაწეობს გერმანიაში. საერთაშორისო კონოფესტივალ “ოსტენი”-ს პრიზი საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმის

რეჟისურის და საუკეთესო სცენარისათვის (2ჯერ)

Page 128: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ლევან ზურაბის ძე ჩხეიძე. ინჟინერ-მექანიკოსი, მუშაობს ქ.ვაშინგტონის ერთ-ერთ

სამონტაჟო კომპანიაში.

ჩ ხ ე ი ძ ე ე ბ ი გ უ შ ი ნ , დღ ე ს , დ ა . . .

Page 129: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მამა-შვილი გენერალი მიხეილი და პოლკოვნიკი სტეფანე

მიხეილის ძე ჩხეიძეები

Page 130: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

სხედან: მაქსიმე ჩხეიძე და ივლიტა გველესიანი

სხედან: მიხაკო და მერაბ ჩხეიძეები, დგას - იოსებ ნარეშელაშვილი

დავით რევაზის ძე ჩხეიძე, მისი მეუღლე მარინა ფირცხალავა, ქალიშვილი ნინო და მამა

რევაზ (ჩხირო) მიხაკოს ძე ჩხეიძე

Page 131: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დგანან: მარცხნიდან მარჯვნივ მარგარიტა აბაშიძე, ვიაჩესლავ ჩხეიძე, თამარა მაკაროვა, ნატო

ვაჩნაძე, თამარა გამყრელიძე-ჩხეიძისა, სხედან: ნიკოლოზ შენგელაია, კოტე ჩხეიძე

არქიტექტორი კოტე ჩხეიძე (მარჯვნივ) და მხატვარი რობერტ სტურუა (მარცხნივ)

ვალერი ჩხეიძე ვაჟებით (დათო და ვახტანგ), ალეკო ჩხეიძე ქალ-ვაჟით (ეკატერინე და

ზურაბი), კონსტანტინე ჩხეიძე

Page 132: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ნესტორ ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად

მიხეილ ჩხეიძე

Page 133: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გივი ნესტორის ძე ჩხეიძე

ძმები კახი და დავით გივის ძე ჩხეიძეები შვილებით (გივი, თორნიკე, გიორგი) და დისშვილებით (თათია, ლიკა)

Page 134: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ნოდარ (ბიჭიკო) ჩხეიძე

თემურ ნოდარის ძე ჩხეიძე

Page 135: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ნოდარ ჩხეიძე

თენგიზ ჩხეიძე

Page 136: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გიორგი ალექსანდრეს

ძე ჩხეიძე

იგორ გიორგის ძე ჩხეიძე, საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან და თამთა

მერაბის ასულ კოსტავასთან ერთად

Page 137: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ილია ალექსანდრეს ძე ჩხეიძე

ნინო ილიას ასული ჩხეიძე

თედო ილიას ძე ჩხეიძე მეუღლესთან და შვილთან ილიასთან ერთად

ალინა ჩხეიძე შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად

Page 138: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ავთანდილ ივანეს ძე ჩხეიძე

ძმები სპარტაკ და ამირან ავთანდილის ძე

ჩხეიძეები

დავით ალექსანდრეს ძე ჩხეიძე

Page 139: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

მაყვალა დავითის ასული ჩხეიძე ქალიშვილთან დარეჯანთან ერთად

ლევან დავითის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ნანა ნიკოლოზის ასულ ბრეგაძესთან ერთად

ლია დავითის ასული ჩხეიძე

Page 140: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ივანე ალექსანდრეს ძე ჩხეიძე

ქაჯანა ივანეს ასული ჩხეიძე

ნანი ივანეს ასული ჩხეიძე

Page 141: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ალიკო კონსტანტინეს ძე, ვალერი, იუზა ნიკოლოზის ძე ჩხეიძეები

ძმები ნიკა და ლევან იუზას ძე ჩხეიძეები

Page 142: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ირაკლი ოთარის ძე ჩხეიძე

გვანცა ირაკლის ასული ჩხეიძე

და-ძმანი პეტრე, რუსუდან და ალექსანდრე ჩხეიძეები

თიკო ჩხეიძე მეუღლესთან რუსლან აბაშიძესთან და ვაჟიშვილთან სერგოსთან ერთად

Page 143: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

გოჩა ოთარის ძე ჩხეიძე მეულესთან ერთად

თიკა გოჩას ასული ჩხეიძე

გაგა გოჩას ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად

Page 144: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დავით ვალერის ძე ჩხეიძე მეუღლესთან ერთად

ნიკოლოზ იუზას ძე ჩხეიძე ვაჟიშვილ სანდროსთან ერთად

Page 145: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

ვასიკო სპარტაკის ძე ჩხეიძე და დავით ამირანის ძე ჩხეიძე

ნიკოლოზ ამირანის ძე ჩხეიძე

Page 146: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

დები ქეთი, ნინო და მარიამი გიორგის ასული ჩხეიძეები

Page 147: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

თორნიკე მერაბის ძე ჩხეიძე

ნუცა ირაკლის ასული ჩხეიძე

ვალერი დავითის ძე ჩხეიძე

Page 148: ჩხეიძეთა საგვარეულო წიგნი

სიმონ გიორგის ძე ჩხეიძე

ი მ რ ა ვლ ო ს თ ქ ვ ე ნ მ ა გ ვ ა რ მ ა მ რ ა ვ ა ლ ჟ ა მ ი ე რ !

წიგნის ავტორები სინანულს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ საგვარეულოს მიერ მოწოდებულ იქნა შეზღუდული რაოდენობის სურათები.