RESEPTOR SEJUK

download RESEPTOR SEJUK

of 6

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RESEPTOR SEJUK

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  1/11

  RESEPTOR SEJUK

  PADA KULIT

  NURFHATIN SAZWANIE PARMAN NADRI BIN GASPOR

  MOHD ASYRAF BIN ABD HAMID

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  2/11

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  3/11

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  4/11

  KRAUSE END BULB

  c. bulboideum

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  5/11

  • Reseptor sejuk merupakan antara komponen utama

  dalam kulit dan dalam termoreseptor 

  • Termoreseptor terbahai kepada !" tindakbalas

  terhadap ransanan sejuk dan panas#

  • Oleh itu" reseptor sejuk memainkan peranan pentin

  dalam ransanan sejuk#

  • Reseptor sejuk berkerja apabila kulit menalami penurunan suhu serendah $ % & daripada suhu badan

  'an normal (&ampero )# et#al" !**$+

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  6/11

  PERA,A, -ULU RO)A

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  7/11

  • Reseptor sejuk mula bekerja ketika kulit

  mendapat ransanan sejuk# Sebaai

  .ontohn'a" ketika .ua.a bertukar sejuk

  mahupun ketika berasa seram#

  -ulu roma akan meneak kerana proses

  homeostasis sedan berlaku kepada

  tubuh dan berlaku pen'esuaian terhadap

  /isioloi dan persekitaran#

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  8/11

    Reseptor seju !!" #u$! #e"%es!" se"s!s& seju

  !p!'&$! su(u per#u!!" u$&t 'er!)! )& '!*!( +,-./

   R!"s!"%!" seju ter(!)!p u$&t 0!"% p!$&"% '!& !)!$!( et&! su(u )& per#u!!" u$&t 'er!)! )&

  '!*!( 1,-./ P!)! s!!t &"&$!( 'u$u ro#! !!" #u$!

  #e"e%!

   Bu$u ro#! 0!"% #e"e%! !)!$!( 'ertuju!" u"tu #e#er!"%!p (!'! )& u)!r!

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  9/11

  Sebaran ransanan sejuk 'an kuran daripada 0%& tidak akan memberi apa1apa kesan lai

  terhadap kulit kerana ian'a sudah melebihi

  daripada ransanan 'an sepatutn'a# Lantaran itu" kita seolah1olah hilan ransanan dan tidak dapat

  merasa apa1apa pun ketika merendam tanan ke

  dalam air ais dalam masa 'an lama#

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  10/11

    Su!" #us seju )!" '!"0! per#!&"!" $!&"

  )!&"!" )!$!# e!)!!" 'er(!#p&r!" )e"%!"

  pe#'eu!" sepert& A$p&"e )!" 'er#!&" s& #ere"t!s )es! 2 s"o*'o!r)&"% )!" !t&3&t&4!t&3&t& rere!s&

  sepert& #e")!& 2 'e$!!"% pe#'u"%us!" 2

  #e")!& 0!"% 'o$e( #e"0e'!'!" pe")e)!(!"

  ep!)! su(u 0!"% re")!( 2 u)!r! seju )!" seju!"%&" tet!p& #!s&( #e"!r& $e'&( r!#!& or!"% )& $u!r

  ru#!( 'er'!")&"% se'e$u# &"& 5 No'$e/ 2 6789:

  Su!" Mus Seju

 • 8/19/2019 RESEPTOR SEJUK

  11/11

    .!#pero M2 et !$/ 1;;6/ S$o*$0 8,,?9,/  (ttps>@@e"/*&&pe)&!/or%@*&&@T(er#ore@@

  stu)0/ure4re%u$!t&o"4&"4(u#!"s/(t#$  (ttp>@@=&$e/up&/e)u@D&retor&@FPTK@UR/PEND/ 

  KESEAHTERAANKELUARGA@67,7;1;+6789;+14MAR

  LINA@BU661D!s!rR&!s@B!(!"!j!r+D!s!r 

  R&!s/p)=  (ttps>@@e"/*&&pe)&!/or%@*&&@Bu$'o&)