kerkimi. leksion. 1

of 42 /42
1 Kerkimi Kerkimi Marketing Marketing per per vendimmarrje manaxheriale vendimmarrje manaxheriale

Embed Size (px)

description

reasch marketing

Transcript of kerkimi. leksion. 1

Kerkimi Marketing per

vendimmarrje manaxheriale

1

Kerkimi Marketing:Eshte kudo!

2

Figura 1: Detyra e manaxhimit marketing

I synuar

tregu

3

Figura 2: mjedisi qe afekton marketingun Mjedisi Ekonomik

Mjedisi konkurrues

Mjedisi Politik dhe Ligjor Vlera dhe sjellja konsumatoreMjedisi social

Strategjia Marketingmjedisi teknologjik Mjedisi natyror

4

Mjedisi I jashtem Perfshin variabla te pakontrollueshem si ato politike, ekonomike, teknologjike, sociale dhe ligjore. Keto jane ne ndryshim te panderprere dhe eshte imperative qe nje kompani te monitoroje dhe vleresoje mjedisin, duke pare oportunitete dhe kercenimet. Shembull I AVON. Pra, monitorimi I ndryshimeve te mjedisit te jashtem eshte nje nga rolet e kerkimit te tregut.

5

Percaktimi i kerkimit Marketing

Kerkimi Marketing eshte funksioni qe lidh konsumatorin dhe publikun me marketerin permes informacionitinformacion ky i nevojshem per te identifikuar dhe percaktuar oportunitetet dhe problemet marketing; per te gjeneruar dhe vleresuar veprimet marketing; per te monitoruar performancen marketingdhe per te permiresuar te kuptuarit e marketingut si nje proces.6

Objektivi I Kerkimit Marketing Eshte :

sigurimi i informacionit I cili do te mbeshtese manaxheret ne vendimmarrje.

7

kerkimi marketing aktivitet i perhapurKerkimi marketing perfshin me shume se thjesht te pyeturit e konsumatoret individuale mbi ate se cfare pelqejne dhe nuk pelqejne. Vezhgimet konsumatore jane nje mjet i rendesishem i kerkimit marketing, perdoren edhe metoda te tjera. Zgjedhja varet ne problemin qe do te zgjidhet. Ceshtja kryesore eshte qe kerkimi markeitng eshte nje aktivitet i perhapur i cili mund te marre forma te shumta sepse qellimi kryesor i tij eshte te ndihmoje menaxheret te marin vendime me te mira ne cdo prej fushave te tij te pergjegjesise.8

Vazhdon... Cdokush qe planifikon nje kariere ne biznes, dhe ne cdo fushe tjeter, mund te kuptoje se cfare mund te beje kerkimi marketing. Thjesht marrja efektive e vendimeve varet ne cilesine e informacionit te marre, dhe kerkimi marketing luan nje rol te rendesishem ne sigurimin e informacionit te sakte dhe te nevojshem. Per shembull, personeli i shitjes perdor rezultatet e kerkimit marketing per te shitur me mire produktet e veta. Politikanet perdorin kerkimin marketing per te planifikuar strategjite e fushates. Madje edhe kleri perdor kerkimin marketing per te percaktuar se kur do ti mbaje sherbesat.9

Roli funksional i kerkimit marketingKerkimi I tregut ka tre role funksionale: a. deskriptiv- perfshin mbledhjen dhe paraqitjen e fakteve. Psh, cilat jane tendencat e shitjeve per disa vjet ne industri? Cilat jane qendrimet e konsuamtoreve ndaj nje produkti dhe reklamimit te tij? b. diagnostifikues kur te dhenat jane te shpjeguara. Psh, cili eshte impakti ne shitje kur ndryshojme dizajnin e paketimit? Dhe c. parashikues si mund kerkuesi te perdore kerkimin deskriptiv dhe diagnostifikues per te parashikuar rezultatet e nje vendimi marketing te planifikuar te cilat cojne ne perdorimet e meposhtme te kerkimit te tregut:

10

Pse Perdoret kerkimi i tregut? 1. per cilesi dhe sadisfaksion konsumator ( kerkimi tregut mund tI mundesoje nje organizate te percaktoje cfare tipi dhe forma te cilesise jane te rendesishme per tregun e synuar) 2. Rendesia e mbajtjes se konsumatoreve ekzistues ( aftesia per te mbajtur konsumatoret eshte e bazuar ne nje kuptim intim te nevojave te tyre. Kjo njohje vjen kryeshisht nga kerkimi marketing.

3. Manaxheret duhet te kuptojne ndryshimin e tregut. ( kerkimi I tregut eshte perdorur shpesh per te kuptuar profilin demografik te konsumatoreve te kompanise. Kjo mund ta lejoje kompanine te arrije konsumatoret e saj me efektivisht me produkte, cmime , promocionin dhe shperndarje.11

Kerkimi marketing eshte procesi qe gezon:1.Objektivitet: perputhet me realitetin 2.Riprodhueshmeri: kerkues te tjere mund te dublikojne kerkimin dhe te marrin te njejtin rezultat. 3.Sistematik: organizim I kerkimit ne hapa te ndervarur dhe pasues te njeri tjetrit.

12

Fushat e aplikimit te kerkimit marketing Kush sht konsumatori? far knaq dshirn e tyre? Ku dshirojn ta blejn at? Kur dshirojn ta blejn ? Pse ato blejn produktin, markn etj? Sa t knaqur ndihen ato kur blejn produktin?

Hyrja e produktit te ri

Orientimi i tregut Marredheniet konsuamtore13

Mund te mos bejme kerkim tregu kur:1. Kemi mungese te burimeve zakonisht financiare2. Rezultatet e kerkimit nuk do te jene te dobishmetipare te personalitetit apo stilit te jetes se konsumatoreve qe nuk mund te perdoren per te arritur konsumatoret potenciale.Psh kerkimi mund te zbuloje qe produkti yne eshte perdorur shume nga ata qe kane edukim kolegji. Por a ka nje menyre per te arritur kete grup njerezish? Ka revista, gazeta, shfaqe televizive etj qe synojne nje grup te ketij pershkrimi? 14

Mund te mos bejme kerkim kur: 3. kohe e keqe ne treg- stadi I ciklit te jetes se produktit, psh, ne stadin e renies nuk behet kerkim . 4. Vendimi tashme eshte marre- kerkimi I tregut eshte i panevojshem 5. manaxheret nuk bien dakord se cfare ata duhet te dine per te marre nje vendimobjektivat e kerkimit duhet te jene shpallur para se projekti te ndermerret.15

Mund te mos bejme kerkim : 6. Kur informacioni I marrjes se vendimit ekziston- nje firme mund te kete nje baze te gjere te kerkimit te kaluar per te njejtet konsumatore te synuar. 7. kur kostot e kerkimit jane me te larta se perfitimet- konsideron shitjet potenciale dhe marzhin potencial te fitimit.

16

Kerkimi marketing perfshihet ne te gjitha fazat e drejtimit te informacionit:1. Perse nevojitet informacioni 2. Mbledhja dhe analiza e informacionit 3. Interpretimi I informacionit te mbledhur.

17

Procesi I marrjes se vendimit manaxherial dhe roli I kerkimit marketingBaza e marrjes se vendimeve eshte procesi I planifikimit te tregut qe kalon ne keto etapa: 1. Analiza e situates 2. Zhvillimi I strategjise 3. Zhvillimi I programit marketing 4. Zbatimi18

Hapi 1: Analiza e situates:Kjo nenkupton : A. mjedisin ekonomik, teknologjik, politik e ligjor, rregullativ dhe ndryshimet sociale e ne sjelljen blerese)19

B. analiza e tregut : Madhesia e tregut ekzistues; Madhesia e tregut potencial Rritmi I rritjes se tregut Njohjen e tipeve te bleresve; Marka besnike e tregut Si dhe pse bleresit e perdorin produktin? Cilat jane segmentet e tregut?20

C. Sjellja konsumatore Kush blen? Ku blen? Kur? Pse? Cfare blejne? . Etj.

21

Hapi 2. Zhvillimi I strategjise:1. Ne cfare biznesi jemi? 2. Si duhet te konkurrojme? (Nga dallojme dhe ku diferencohemi nga konkurrenca) 3. Cilat jane objektivat e biznesit tone? 4. (sasiore: rentabiliteti, rritja e shitjeve, pjeses se tregut, ( Cilesore: niveli I sherbimit, kenaqesise konsumatore etj)22

Hapi 3:Programi marketingParaqet integrimin e politikave te ndryshme ne lidhje me marketingun miks ( produktin, cmimin, shperndarjen dhe promocionin) te cilat synojne stimulimin e kerkeses finale te tregut.

23

Hapi 4: Zbatimi Fillon me vendimin per te ndermarre nje program te ri apo nje strategji te re Respektivi I objektivave, buxheteve dhe kohes A jane arritur objektivat e synuara? Duhet e vazhdoje programi, te mos vazhdoje , te korifjohet apo te zgjerohet?

24

Faktoret qe influencojne vendimet e kerkimit marketing: 1. Tipi dhe natyra e informacionit te kerkuar 2. Koha 3. Vlefshmeria e burimeve 4. Analiza e kosto/ perfitimit

25

Faktoret qe influencojne vendimarrjen e kerkimit marketingPo Po Vlefshmeria e te dhenave Po Po

Koha A eshte e mjaftueshme?

Natyra e Vendimit Eshte vendimi I rendesise se konsiderueshme?

Perfitimet Kostot Vlera e kerkimit kalon kostot? Ndermerr Kerkim Marketing !

Eshte informacioni qe kemi ne dore i pamjaftueshem?

Jo

Jo

Jo

Jo

Mos ndermerr kerkimin marketing !

26

Kush zhvillon kerkim marketing? 1. Firmat e kerkimit marketing: A. Firma me sherbim te plote te cilat bejne projektine kerkimit, mbledhin dhe analizojne te dhenat

B. Firmat me sherbim te kufizuar te cilat mbledhindhe nalizojne te dhenat per klientin I cili e ka projektuar vet kerkimin

2. Departamentet e kerkimit brenda firmave 3. Firmat konsulente dhe universitetet.27

Figura : ku jane perqendruar shpenzimet e kerkimitMarketing ?

Source: Inside Research, Where the Money Is, American Demographics (www.demographics.com).

28

Aktivitetet e kerkimit te 435 kompanivePercent

A.

Kerkimi i korpoates dhe biznesit 1. karakteristikat dhe tendencat e e Industrise/tregut 2. studime te pervetesimit/ diversifikimit 3. analizat e pjeses se tregut 4. studime te brendshme te punonjesve(morale, kommunikimi, etc.)B. cmimi 1. analizat e kostos 2. analizat e cmimit 3. elasticiteti i cmimit 4. analizat e kerkese: a) potenciali i tregut b) potenciali i shitjeve c) parashikimi i shitjeve 5. analiza e cmimit konkurrues C. Produkti 1. zhvillimi i konceptit dhe testimi 2. gjenerimi i emrit te markes dhe testimi 3. Test imi ne trg 4. testimi i produktit per produktet ekzistuese 5. studime te dizajni i paketimit 6. studime te produktit konkurrues

92% 50 85 72 57 55 56 78 75 71 71

78 55 55 63 48 54

29

Aktivitetet e kerkimit te 435 kompanive:Percent

D. shperndarja 1. studime te lokacionit te magazinave 2. studime te performances se kanalit 3. studime te mbulimit te kanalit 4. studime nderkombetare E. Promotcioni 1. kerkimi i motivimit 2. kerkimi i medias 4. testimi i efektivitetit te reklames 5. studime te reklames konkurruese 6. studime te imazhit publik 7. studime te kompesimit te forces se shitjes 8. studime te kuotes se forces se shitjes 9. struktura e territtorit te forces se shitjes 10. studime te premiumeve, kuponave, marreveshjeve, etc.

25% 39 31 32 56 70 68 67 66 43 65 34 28 32 47

F. Sjellja blerese 1. preferenca per marken 2. qendrimet ndaj markes 3. satisfaksioni i produktit 4. sjellja blerese 5. synimet e blerjes 6. ndergjegjesimi i markes 7. studime te Segmentimit

78 76 87 80 79 80 8430

Mund te perdoret kerkimi marketing per te investiguar ceshtjet e meposhtme? Nese po si?

*Sa eshte marzhi i fitimit tuajper njesi te produktit? *Mund te perdoret interneti si nje kanal eficient shperndarje per produktet tuaja?

Po/jo

*Cfare imazhi te projekteve per emrin e markesduam per produktin tone?

*Nga sa shume furnizues do te blejme?

31

Mund te perdoret kerkimi marketing per te investiguar ceshtjet e meposhtme? Nese po si? Sa eshte vlera e jetes te segmenteve tona konsumatore te synyar? Cili eshte programi me efektiv i promoconit te tregtise? Cfare tipi firmash perdorin sherbimet tona? Cili eshte reputacioni juaj ne agjensite e rregullimit shteteror?

32

Si mund secia nga keto institucionet te perdore kerkimin markekting?

*Nje firme reklame *Nje banke lokale *Nje ferme *Ekipi i futbollit te Tiranes *Nje shperdares eskluziv e Benzit ne Tirane *Nje prodhues i TV me ekran te medhenj qe operojne ne qytetin e

Mexico*Zyra e Masterit ne fakutetin e EkonomiseUT

33

Kerkimi Marketing, E-Commerce, dhe Internet

kerkimi marketing elektronik

kerkimi ON the Internet: keto studime perdorin internetin apo menyrate tjera te teknologjise se larte per te studiuar cdo konsumator apo sjellje te tij . Interneti po beht nje modalitet tjeter per komunikimin me konsumatoret si intervistat me telefon; survejimet etj.Kerkimi RRETH Internetit: keto studime fokusohen ne e-commerce or konsumatorin dhe sjelljen e tregut ne Internet . Ata shpesh e perdorinInternet si nje menyre per mbledhjen e te dhenave, e.g., permes kontakteve me email, survejimeve te bazuara ne Web, apo observimit dhe matjes se visitorevete faqes Web. Kompanite e kerkimit marketing elektronik: Full Service, Established Firms: zgjerimi i menune e tyr te sherbimeve per te perfshire Internet (e.g., A.C. Nielsen, The NPD Group, Information Resources Inc.) Specialistet e Internet : firma me te reja te kerkimit marketing qe perqendrohen ne Internet (e.g., Media Metrix, I-tracks, eMarketer, Jupiter Communications)

34

Figura 4: Raportet e vitit te fundit dhe parashikimi i vitit tjeter per perdorimin e , Projekteve te kerkimit marketing Tradicional dhe Online

Source: Thomas Miller (2001) Studies of Information, Research, and Consulting Services, www.uwisc.edu/nielsencenter.

35

Figure 5: kush e drejton kerkimin Marketing?

36

Figure 5, vazhdon

37

Figure 5, vazhdon

38

Figure 5, continued

Source: Marketing Fact Book, Marketing News (July 7, 2003).

39

RESEARCH REALITIES 2: TOP 20 GLOBAL RESEARCH ORGANIZATIONS

Source: Honomichl Top 50 Annual Business Report on the Marketing Research Industry, Marketing News (June 9, 2003), Chicago: American Marketing Association.

40

Aftesite e nevojshme per nje person qe do te hyje ne pozicionin e kerkuesit marketing te nivelit junior

Aftesi Teknike * Zoterim i kompjuterit * Dizajnues i mostres * Analiza Statistikore * Aftesi numerike

Aftesi Manaxheriale * Prezantim Oral

* Komunikim i shkruar* Marredhenie me njerezit * Koordinim projekti

41

Komentoni deklaraten e meposhtme: Une jam pronar I nje restoranti ne nje zone periferike te qytetit. Une I shoh cdo dite konsumatoret te cileve u di dhe emrin. Une kuptoj cfare u pelqen dhe nuk u pelqen. Nese une perfshi dicka ne menu dhe ajo nuk shitet, une e di qe ata nuk e kane pelqyer ate. Une gjithasht lexoj revisten Restorantet moderne, keshtu qe une e di cilat jane prirjet ne kete industri. Kjo eshte e gjitha kerkimi marketing qe une duhet te bej

42