Leksion Nr 1 C.a.E

download Leksion Nr 1 C.a.E

of 24

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Leksion Nr 1 C.a.E

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  1/24

  1

  Leksion nr 1 

  Tema: HYRJE NË MATLAB

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  2/24

  22

  Përshkrimi i përgjithshëm i MATLAB

  • MATLAB ( = MATrix LABoratory):

  • Një gjuhë programimi për aplikime shkencore

  numerike

  • Një gamë e gjerë funksionesh të përcaktuara

  • Interpretues i komandave

  • Mundësi për të shkruar funksione të reja

  • Libraria e TOOLBOX për aplikime të ndryshme;

  p.sh.(Signal Processing, Analiza dhe sinteza e

  rregullatorëve,…). 

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  3/24

  3

  Kapitulli I

  Prezantimi me Matlabin • Prezantimi dhe përshkrimi me dritaret e

  ndryshme të Matlabit.

  • Përdorimi i Matlabit në veprimet matematike

  me skalarët njësoj si makina llogaritëse

  • Përcaktimi i variablave skalar dhe përdorimi i

  tyre në llogaritjet aritmetike.

  • Funksionet e përcaktuara elementare.

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  4/24

  4

  Dritaret e Matlabit

  Command History:

  dritarja e cila tregon te gjitha komandat qe

  egzekutohen ne

  Matlab.

  Command Window: e quajtur ndryshe dhe dritarja e

  komandave,pjesa ne te cilen

  shkruhen komandat te cilat me

  pas duhet te ekzekutohen nè

  MATLAB.

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  5/24

  5

  Në tabelën 1.1 na shfaqen dritaret e Matlabit dhe

  shpjegimi përkates për secilen prej tyre.

  Dritarja Qëllimi

  Command Window

  Dritarja kryesore,fusim variabla,

  ekzekuton programe

  Figure Window Përmban grafiket nga komandat e

  ekzekutuara.

  Editor Window Shkruan dhe editon kodet dhefunksionet.

  Help Window Përmban informacion ndihmës

  Lanch Pad Window Permban akses tek Tools, Demos

  dhe dokumentat

  Command History Permban komandat e ekzekutuara tek komanda Window

  Current Directory

  Window

  Tregon file ne direktoritë

   përkatëse

  Workspace Window Permban informacion mbi

  variablat e përdorur.

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  6/24

  6

  Shembull i Figure Window

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  7/24

  7

  Shembull i Edit Window

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  8/24

  8

  Help Window

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  9/24

  9

  1.2 Të punosh në Command Window

  Menyja kryesore në Matlab

  Përdoret për ekzekutimin e

  komandave

  Hapjen e dritareve të reja

  Menaxhimin e software

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  10/24

  10

  Për të shtypur një komand duhet që

  kursori të vendoset pas promptit (>>).

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  11/24

  Shënime:

  11

  • Për të vendosur një komand fillimisht duhet të shfaqet shenja e

  promptit(>>).

  • Pasi shkruajmë komandën shtypim butonin Enter dhe komanda ekzekutohet.

  • Disa komanda mund ti shkruajmë në të njejtin rresht duke i ndarë me

  presje. Pasi kemi shtypur Enter komandat ekzekutohen nga e majta në

  të djathtë. • Eshte e pamundur të rikthehemi në rreshtin e mëparshëm të

  Command Window për të bërë korrigjime dhe ta riekzekutojme

  komandën përsëri.

  • Komanda mund të ri thirret sërish me ane te shigjetës lart ( ). Kur

  komanda shfaqet në prompt ne mund ta korrigjojme dhe ta

  riekzekutojme atë përsëri.

  • Nqse komanda është e gjatë ajo mund te shkruhet në rreshtin e dytë

  duke vendosur 3pika (… ) dhe me pas duke shtypur Enter.Komanda

  mund te shkruhet deri ne disa rreshta nr max i karaktereve te saj

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  12/24

  12

  1.3 Veprimet matematike me skalaret

  • Veprimi Simboli Shembull

  • Mbledhja + 5+3

  Zbritja - 5-3 • Shumëzimi * 5*3

  • Pjestimi / 5/3

  • Pjestimi i zhdrejtë \ 5\3=3/5 • Ngritja në fuqi ^ 5^3=53 

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  13/24

  13

  1.3.1 Radha e veprimeve 

   Njelloj si në llogaritjet matematike një shprehje ka disa

  veprime, veprimet me përparesi me te madhe kryhen te paratdhe me pas veprimet me perparesi me te vogel.Nqse dy ose më shumë veprime kanë të njejtën  përparësi, shprehja ekzekutohet nga e majta në të djathtë.

  Matlab i ekzekuton veprimet si me poshtë:

  Rendi  Veprimet matematike 

  I ( I pare)  Kllapat. Veprimet Brenda

  kllapave kryhen te parat  II (I dyti)  Ngritja ne fuqi 

  III (I treti)  Shumezimet, pjestimet.  IV(I katerti)  Mbledhja dhe zbritja 

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  14/24

  14

  1.3.2 Përdorimi i Matlab si makinë llogaritëse

  Mënyra më e mirë e përdorimit të Matlab është si makinë

  llogaritëse. Kjo realizohet ne Command Window duke shtypurnje shprehje matematike dhe më pas Enter.

  1 4 F t t ë hf

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  15/24

  15

  1.4 Formatet që shfaqen Komanda Pershkrimi  Shembulli 

   format short   Me 4 shifra pas presjes

  dhjetore per nr nga

  0.001 351/7

  ans = 50.1429

   format long  Me 14 shifra pas presjes

  dhjetore per nr nga

  0.001 351/7

  ans = 50.14285714285715

   format short e  Simbol shkencor me 4 shifra

  pas presjes.

  >> 351/7

  ans = 5.0143e + 001

   format long e Simbol shkencor me 15

  shifra pas presjes.

  >> 351/7

  ans = 5.014285714285715e001

   format short g  Shfaqen 5 nga nr dhjetor më

  me vlere.

  >> 351/7

  ans = 50.143

   format long g  Shfaqen 15 nga nr dhjetor

  më me vlere.

  >> 351/7

  ans = 50.1428571428571

   format bank   Shfaqen 2nga nr dhjetor pas

  presjes.

  >> 351/7

  ans = 50.14

   format compact   Eliminon rreshtat bosh per te shfaqur sa më shumë shifra në

  monitor.

   format loose  Shton rreshta bosh.

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  16/24

  16

  1.5 Funksionet elementare Funksioni Përshkrimi Shembulli

  sqrt(x) Rrenja katrore

  >> sqrt(81)

  ans=9

  exp(x) Eksponencial ex >> exp(5)

  ans =

  148.4132

  abs(x) Vlera absolute >> abs(-24)ans= 24

  log(x) Logaritëm natyror >> log(1000)

  ans=

  6.9076

  log10(x) Logaritmi me bazë 10 >> log10(1000)

  ans=

  3.0000

  factorial(x) Funksioni faktorial x!

  >> factorial(5)

  ans= 120

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  17/24

  17

  1.5 Funksionet trigonometrike

  Funksioni Pershkrimi Shembulli

  sin(x)

  sind(x) Sinusi i kendit x (x ne radian)

  Sinusi i kendit x (x ne gradë)

  >> sin(pi/6)

  ans=

  0.5000

  cos(x) cosd(x)

  kosinusi i kendit x (x ne radian) kosinusi i kendit x (x ne gradë)

  >> sin(pi/6)

  ans=

  0.8660

  tan(x)

  tand(x)

  Tangenti i kendit x (x ne radian)

  Tangenti i kendit x (x ne gradë)

  >> tan(pi/6)

  ans=

  0.5774

  cot(x)

  cotd(x) Kotangenti i kendit(x ne radian)

  Kotangenti i kendit(x ne grade)

  >> cot(pi/6)

  ans=

  1.7321

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  18/24

  18

  1.5 Funksionet përafruese

  Funksioni Përshkrimi Shembulli

  round(x) Rrumbullakos afër nr të plote me të afërt.

  >> round(17/5)

  ans=

  3

  fix(x) Përafron afër nr më të

  vogël

  >> fix(13/5)

  ans =

  2

  ceil(x) Rrumbullakos afer nr te

  plote me te afert .(∞) 

  >> ceil(11/5)

  ans=

  3

  floor(x) Rrumbullakos afer nr te plote me te afert(-∞) 

  >> floor(-9/4)ans=

  -3

  sign(x) Marrim pergjigje 1 x>0, -

  1 per x> sign(5)

  ans=

  1

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  19/24

  19

  1.6 Përcaktimi i variablave skalar

  • Një emër i ndërtuar nga nje shkronjë ose nga kombinimi i disa shkronjave(dhe nr të plotë) që i

  caktohet një vlere numerike quhet variabël skalar.

  Kur variablit i caktohet një vlerë numerike ajo përdoret në shprehje matematike, funksione, në

  cdo gjendje dhe komanda në Matlab.

  Nje variabël zë nje vend të caktuar në memorie. • Nqse variablit i vendosim një vlere tjetër ajo

  rivendoset përsëri në memorie.

 • 8/17/2019 Leksion Nr 1 C.a.E

  20/24

  20

  1.6.1 Operatori transferues •  Në Matlab shenja = quhet operator transferues.

  • Ana e majtë e barazimit mund të përmbajë vetëm një emër variabli ndërsa ana e djathtë mund të jetë një numër ose një shprehje e llogaritshme që mund të përmbajë nr ose variabla të përcaktuara më  parë.

  • Kur