Diplomski rad-završno

Click here to load reader

 • date post

  05-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Diplomski rad-završno

 • SVEUILITE U RIJECI

  POMORSKI FAKULTET U RIJECI

  MIA FRANOLI

  ANALIZA STRUKTURE TROKOVA PUTOVANJA TERETNOG BRODA

  Diplomski rad

  RIJEKA, 2014.

 • 2

  SVEUILITE U RIJECI

  POMORSKI FAKULTET U RIJECI

  ANALIZA STRUKTURE TROKOVA PUTOVANJA TERETNOG BRODA

  Diplomski rad

  KOLEGIJ: Ekonomika brodarstva

  MENTOR: prof.dr.sc. Blanka Kesi

  STUDENTICA: Mia Franoli

  SMJER: Logistika i menadment u pomorstvu i prometu

  RIJEKA, travanj 2014.

 • 3

  Sadraj:

  1. Uvod .................................................................................................................................................... 4

  1.1. Problem, predmet i objekt istraivanja ........................................................................................ 4

  1.2. Radna hipoteza ............................................................................................................................. 4

  1.3. Svrha i cilj istraivanja ................................................................................................................ 4

  1.4. Istraivake metode ...................................................................................................................... 4

  1.5. Struktura rada .............................................................................................................................. 5

  2. Uloga ekonomike morskog brodarstva u razmatranju trokova broda ............................................... 6

  3. Trokovi pomorskog prijevoza .......................................................................................................... 13

  3.1. Openito o trokovima u morskom brodarstvu .......................................................................... 14

  3.2. Glavne vrste, mjesta i nosioci trokova u morskom brodarstvu ................................................. 15

  3.3. Fiksni, varijabilni i granini trokovi u morskom brodarstvu ................................................... 19

  3.3.1. Fiksni trokovi u morskom brodarstvu ................................................................................ 23

  3.3.2. Varijabilni trokovi u morskom brodarstvu ........................................................................ 26

  3.3.4. Granini trokovi u morskom brodarstvu ........................................................................... 29

  3.4. Struktura trokova u brodarstvu ................................................................................................ 31

  3.4.1. Trokovi putovanja broda ....................................................................................................... 32

  3.4.2. Primjer izrauna trokova putovanja broda ........................................................................... 33

  3.5. Model ukupnih trokova putovanja broda.................................................................................. 40

  3.5.1. Primjer izrauna ukupnih trokova putovanja broda ........................................................ 44

  4. Suvremeni utjecaj na promjene varijabilnih trokova - Piratstvo ..................................................... 49

  4.1. Suvremeno piratstvo ................................................................................................................... 49

  4.2. Veliina problema izraena statistikim podacima .................................................................... 51

  4.3. Mjere poduzete radi suzbijanja piratstva ................................................................................... 56

  5. Zakljuak ............................................................................................................................................ 61

  LITERATURA ........................................................................................................................................... 65

  POPIS TABLICA, SLIKA I GRAFIKONA ...................................................................................................... 66

 • 4

  1. Uvod

  1.1. Problem, predmet i objekt istraivanja

  Orijentacija ovog diplomskog rada usmjerena je na obraivanje tematike vezane za

  analizu strukture trokova putovanja teretnog broda. Problem istraivanja je struktura

  trokova putovanja teretnog broda gdje su obuhvaeni fiksi i varijabilni trokovi. Osim

  osnovnih trokova putovanja broda obraeni su i suvremeni utjecaji na varijabilne trokove,

  gdje se posebna panja pridodaje piratstvu. Predmet istraivanja je utvrditi i istraiti

  temeljne znaajke analize strukture trokova putovanja teretnog broda. Objekt istraivanja

  su trokovi putovanja teretnog brod.

  1.2. Radna hipoteza

  Sukladno problemu, predmetu i objektu istraivanja postavljena je radna hipoteza:

  Konzistentnim i relevantnim spoznajama te teorijskim znanjima o ekonomici morskog

  brodarstva mogue je praktino analizirati strukturu trokova putovanja teretnog broda te je

  potkrijepiti odgovarajuim primjerima.

  1.3. Svrha i cilj istraivanja

  Temeljna svrha istraivanja odnosi se na strukturu trokova putovanja teretnog

  broda.

  Ciljevi istraivanja su:

  Definirati trokove putovanja teretnog broda

  Pojasniti strukturu trokova teretnog broda

  1.4. Istraivake metode

  Pri istraivanju i formiranju rezultata istraivanja u odgovarajuoj kombinaciji

  koritene su sljedee znanstvene metode istraivanja: metoda analize i sinteze, metoda

  dedukcije i indukcije, metoda deskripcije, metoda kompilacije.

 • 5

  1.5. Struktura rada

  Pored uvoda i zakljuka, sadraj ovoga diplomskog rada dijeli se u tri meusobno

  povezane dijela.

  Prvi dio pod nazivom Ekonomika morskog brodarstva daje se definicija pojma

  ekonomike i ekonomike morskog brodarstva te se daju osnovni pokazatelji i karakteristike

  istih. U drugom dijelu Trokovi pomorskog prijevoza, autor nastoji pojasniti trokove u

  morskom brodarstvu. U istom poglavlju daje razne podjele prema vrsti, mjestu i nosiocima

  trokova, podjelu na fiksne, varijabilne i granine trokove te navodi strukturu trokova u

  brodarstvu. Pojedine podjele nastoji potkrijepiti i primjerima trokova putovanja broda. U

  Zadnjem dijelu, ali ne i manje vanom, autor daje jasni primjer suvremenih varijabilnih

  trokova, a oni se odnose na piratstvo. Autor, isto tako nastoji, ovim radom, iskazati vanost i

  veliinu ovoga problema dananjeg morskog brodarstva te iznosi mjere poduzete radi

  suzbijanja istog.

 • 6

  2. Uloga ekonomike morskog brodarstva u razmatranju trokova broda

  Ekonomika je samo jedna od mnogih znanstvenih disciplina koje istrauju i

  objanjavaju gospodarske zakonitosti. Sam naziv ekonomika u suvremenom znaenju

  znanstvene discipline pojavio se tek u 20. stoljeu, to je pomalo zauujue, poto je poznato

  da je naelo ekonominosti konstantni pratilac svakog, i najprimitivnijeg ljudskog rada.

  Sa gledita znanstvene discipline sadraj ekonomike moe biti izuavanje ekonomske

  stvarnosti. Tu se ubrajaju ekonomika ustrojstva, ekonomski sustav i ekonomska politika itave

  nacije, zemlje ili drave, te pojedine gospodarske djelatnosti ili pojedine gospodaske grane,

  gdje se u prvom sluaju govori o opoj ekonomici a u drugom o ekonomici pojedine

  gospodarske djelatnosti ili gospodarske grane.1

  Ekonomika morskog brodarstva posebna je granska znanstvena disciplina koja

  pomou suvremenih metoda istraivanja nastoji objasniti ekonomske zakonitosti u

  pomorskom prijevozu2. Izdvaja se iz neto ire i openitije znanstvene discipline koja se

  naziva ekonomikom brodarstva. Ona nam nastoji objasniti ekonomske zakonitosti u

  pomorskom i rijenom prijevozu.

  Dakle, sa svoja specifinog ekonomskog stajalita prouava morsko brodarstvo kao

  organiziranu djelatnost prijevoza ljudi i robe morskim putovima. Ekonomika morskog

  brodarstva te pomorsko-prijevozne procese prouava na razini djelatnosti, tj. na razini svih

  organizacijskih oblika djelatnosti u kojima se ona obavlja, poevi od brodarskog poduzea

  (brodara), pa do sloenijih brodarskih organizacija. U tim pomorsko-prijevoznim procesima

  ekonomika morskog brodarstva stalno ispituje odnose izmeu trokova djelatnosti i

  vozarinskih rezultata, odnose izmeu prihoda i rashoda, vozarinskih koristi i trokova. Takve

  osnovne odnose u drutvenoj reprodukciji pomorsko prijevoza ekonomika brodarstva ne

  promatra odvojeno nego povezane s cjelokupnom drutvenom reprodukcijom koja se odvija u

  makroekonomskim organizacijama kao to su nacionalna i svjetska privreda.

  Ova znanstvena disciplina prouava proirenu reprodukciju u morskom brodarstvu sa

  svog specifinog ekonomskog gledita, a organizacija morskog brodarstva prouava taj isti

  predmet sa svog karakteristinog organizacijskog gledita. Ve na prvi pogled, takvo

  definiranje pokazuje tekoe u odreivanju granica izmeu tih dviju znanstvenih disciplina.

  Pomou osnovnih ekonomskih pokazatelja uspjenosti, posredno definiranje organizacije jo

  vie povezuje organizacijsko i ekonomsko gledite pomorsko-prijevoznog procesa i oteava

  razgranienje pojmova. U znanosti i u praksi, takvo stanje uestalo uzrokuje sadrajno i

  1 Peri T., Radai ., imulik D.: Ekonomika prometnog sustava, fakultet prometnih znanosti, str.2.

  2 Glavan, B.:Ekonomika morskog brodarstva, Sveuilite u Rijeci, str. 1.

 • 7

  pojmovno lutanje kad su u pitanju ekonomika i organizacija ka