Diplomski Rad Linux

Click here to load reader

 • date post

  22-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  260
 • download

  22

Embed Size (px)

Transcript of Diplomski Rad Linux

Ekonomski fakultet u Sarajevu UNIVERZITET U SARAJEVU

DIPLOMSKI RADPredmet: Programiranje i programski jezici Tema:Operativni sistem LINUX

Student: Kenan Rizvanovi Index br.: 62584

Mentor: prof. Habul Aida

Sarajevo,mart 2010.godineS A D R A J:

1.Uvod..................................................................................................................................3 1.1 Operativni sistem - osnove.........................................................................................3 1.2 Svrha operativnih sistema..........................................................................................4 1.3 Historija operativnih sistema.....................................................................................5 1.4 Vrste operativnih sistema - klasina podjela..............................................................7 1.5 Klasifikacija savremenih operativnih sistema............................................................8 2. O Windows-u kao operativnom sistemu.......................................................................10 MS-DOS (MicroSoft Disk Operating Sistem)...............................................................10 Windows OS vs Linux OS............................................................................................13 3. Linux kao operativni sistem..........................................................................................14 3.1 Historija ...................................................................................................................16 4. Zato bih se odluio za Linux........................................................................................16 4.1 Cijena.......................................................................................................................16 4.2 Izbor distribucija......................................................................................................16 4.3 Grafiko okruenje...................................................................................................17 4.4 Zatita od Virusa......................................................................................................17 4.5 Instalacija.................................................................................................................17 4.6 Stabilnost..................................................................................................................17 4.7 Aplikacije.................................................................................................................17 4.8 Kompatibilnost sa ostalim operativnim sistemima..................................................18 4.9 Manji hardverski zahtijevi.......................................................................................18 5.Prednosti Linux-a............................................................................................................18 5.1 Koji su hardverski zahtjevi......................................................................................18 5.2 Gdje nabaviti Linux.................................................................................................18 5.3 Koju distribuciju odabrati?.......................................................................................19 5.4 Koje grafiko okruenje odabrati?...........................................................................22 5.5 Mogu li imati i Windowse na istom raunaru na kojem je Linux?..........................24 5.6 Funkcionisanje GRUB.............................................................................................25 5.7 Drugi boot loaderi....................................................................................................25 5.8 Particije LINUX-a....................................................................................................26 5.9 Kako instalirati Linux..............................................................................................26 6. Uopteno o Linux Ubuntu 7.10......................................................................................27 6.1 Ubuntu filozofija......................................................................................................27 6.2 Verzije Ubuntu-a.....................................................................................................27 6.3 Gdje nabaviti Ubuntu?.............................................................................................28 7.Instalacija........................................................................................................................28 8. Zakljuak........................................................................................................................45 Literatura............................................................................................................................47

Operativni sistem LINUX

2

1.Uvod1.1 Operativni sistem - osnoveGlavna komponenta sistemskog softvera je program koji se zove operativni sistem (operating system - OS). U najkraem, operativni sistem je skup programa koji upravljaju raunarskim sistemom. Aktivnosti operativnog sistema su usmjerene na druge dvije glavne komponente raunara: hardver i aplikativni softver (slika 4.1).

Slika 4.1. Glavne aktivnosti operativnog sistema Sa aspekta korisnika, operativni sistem ima ulogu interfejsa putem kojeg on koristi raunarski sistem. Ovisno o tipu korisnika razlikuje se i oblik interakcije sa operativnim sistemom. Krajnji korisnici (end users) operativni sistem koriste u funkciji efikasne interakcije sa elementima hardvera i aplikativnim softverom, dok programeri i sistem administrator kao napredniji korisnici imaju posebne zahtjeve prema operativnom sistemu i ostvaruju interakciju na niim nivoima. Stoga je za ovu klasu korisnika neophodno bolje poznavanje svojstava operativnog sistema i njegovih rutina (naprimjer, Windows API funkcije) jer se one koriste u razvoju aplikacija.Raunar moe da radi pod razliitim operativnim sistemima, pri emu ovo nije pravilo koje vai za sve raunarske sisteme. Meutim, kada se radi o standardnim personalcima, kao i nekim serverima, onda je na korisniku da odabere koji operativni sistem eli koristiti. Operativni sistem obino dolazi preinstaliran na raunaru, Operativni sistem LINUX 3

tako da njegovu ulogu korisnik odmah moe uoiti po ukljuenju raunara. Ovisno o verziji OS-a, po ukljuenju sistema, na ekranu se ispisuju razliite poruke, izmjenjuju neke slike itd. sve do odreenog momenta kada raunar prestaje sa aktivnou i na ekranu se pojavi jedna slika koja ostaje stabilna i koja obino zahtijeva odreenu akciju korisnika. Do tog momenta operativni sistem raunara je izvrio itav niz aktivnosti koje se u osnovi svode na inicijalizaciju razliitih dijelova hardvera. Ono to korisnik dobije na ekranu je odreena forma interfejsa kojom e se koristiti u svim operacijama koritenja raunara. Startanje neke aplikacije, recimo programa za obradu teksta, za operativni sistem znai odgovarajuu naredbu za izvravanje odreene aktivnosti koja se obino naziva proces. Sistemski softver se sastoji od programa koji koordiniraju rad razliitih komponenata raunarskog sistema sa osnovnim ciljem osiguranja efikasnosti funkcioniranja sa aspekta potreba krajnjeg korisnika. Osnovne operacije ukljuuju, naprimjer, formatiranje diskete, kopiranje fajlova, kreiranje direktorija, slanje fajlova na tampanje i sl. Na taj nain operativni sistem uspostavlja ne samo vezu izmeu raunarskog hardvera i krajnjeg korisnika u smislu omoguavanja njegovog efikasnog koritenja, ve i vezu kojom se aplikativni softver integrira sa ostalim komponentama raunarskog sistema. Funkcije jednog operativnog sistema je relativno lako objasniti na primjeru standardnog personalnog raunara, na kojem u jedno odreeno vrijeme radi jedan korisnik i raunar u najveem broju sluajeva radi u tzv. "stand-alone" sistemu rada. Stoga veina korisnika danas, kada se spomene termin "operativni sistem", obino misli na Microsoftov operativni sistem Windows. Meutim, sva pria o operativnim sistemima u savremenoj elektronskoj obradi podataka ni izbliza se ne zavrava na ovoj OS-platformi. Potrebe korisnika za ovim tipom obrade podataka u savremenom kompjutingu daleko prevazilaze ono to prua standardni personalac od 500 USD i ovaj OS proizvod firme Microsoft. Danas je obrada podataka u organizacijskim sistemima, pogotovo onim veim, jedna vrlo kompleksna kategorija i obino je bazirana na tzv. server raunarskim sistemima, to u finansijskom izrazu znai da se moe raditi o konfiguracijama od nekoliko desetina hiljada do nekoliko miliona USD. Takvi sistemi podravaju istovremeni rad vie korisnika, pri emu taj broj moe ii i do nekoliko hiljada. Operativni sistemi koji upravljaju radom ovakvih raunarskih sistema daleko su kompleksniji, iako sa aspekta krajnjeg korisnika to i ne mora znaiti veliku razliku u odnosu na njihovo iskustvo s Windowsima. U veini sluajeva, naime, interfejs putem kojeg korisnik pristupa velikom sistemu obavlja se preko PC operativnog sistema, bilo da se radi o Windowsu ili nekom drugom desktop OS-u.

1.2 Svrha operativnih sistemaSvrha operativnih sistema je da osiguraju okruenje u kojima korisnici mogu izvravati svoje programe. Svrha kao optiji pojam se sastoji iz ciljeva koji imaju precizniju definiciju. Primarni cilj operativnog sistema jeste da raunar uini prikladnim i jednostavnim za upotrebu. A sekundarni cilj je da koristi hardver na to efikasniji nain. Ova dva cilja prikladnost i efikasnost su esto meusobno suprotstavljena.U prolosti se vea panja poklanjala efikasnosti negoli prikladnosti i komforu samog koritenja

Operativni sistem LINUX

4

raunara, da bi se kasnije poelo vie panje poklanjati samom korisniku raunara. Osnovne funkcije operativnog sistema su: Upravljanje zadacima: pripremanje, rasporeivanje i nadgledanje svih zadataka za neprekidno odvijanje obrade