DIPLOMSKI RAD DIPLOMSKI RAD

Click here to load reader

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  349
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of DIPLOMSKI RAD DIPLOMSKI RAD

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET

  FIZIKI ODSJEK

  Smjer: Profesor fizike i informatike

  Ana Juri

  DIPLOMSKI RADDIPLOMSKI RADDIPLOMSKI RADDIPLOMSKI RAD

  Zagreb, 2006.

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET

  FIZIKI ODSJEK

  Ana Juri

  RAUNALANA IMPLEMENTACIJA RAUNALANA IMPLEMENTACIJA RAUNALANA IMPLEMENTACIJA RAUNALANA IMPLEMENTACIJA

  KONCEPTUALNOG TESTA IZ JEDNOSTAVNIH KONCEPTUALNOG TESTA IZ JEDNOSTAVNIH KONCEPTUALNOG TESTA IZ JEDNOSTAVNIH KONCEPTUALNOG TESTA IZ JEDNOSTAVNIH

  STRUJNIH KRUGOVASTRUJNIH KRUGOVASTRUJNIH KRUGOVASTRUJNIH KRUGOVA

  Voditelj diplomskog rada: Doc. dr. sc. Mirko Planini

  Ocjena diplomskog rada: ________________ Povjerenstvo: 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________

  Datum polaganja: ________________

  Zagreb, 2006.

 • Hvala mentoru na pomoi i strpljenju, te pruenoj potpori prilikom izrade ovog diplomskog rada. Hvala Maji Planini na korisnim savjetima. Hvala mojim prijateljima to su uvijek tu, hvala roditeljima koji su mi omoguili ovo kolovanje i svima koji su pokazali volju, sudjelovali u testiranju i tako doprinijeli izradi ovog diplomskog rada.

 • SSSSadrajadrajadrajadraj

  UvodUvodUvodUvod ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1111

  1 Intelektualni razvoj1 Intelektualni razvoj1 Intelektualni razvoj1 Intelektualni razvoj ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2222 1.11.11.11.1 Kako sustav kolskog obrazovanja utjee na intelektualni razvoj?Kako sustav kolskog obrazovanja utjee na intelektualni razvoj?Kako sustav kolskog obrazovanja utjee na intelektualni razvoj?Kako sustav kolskog obrazovanja utjee na intelektualni razvoj? ............................. 3

  1.1.1 Inteligentno uenje ............................................................................................................................5

  2 Nastava fizike2 Nastava fizike2 Nastava fizike2 Nastava fizike .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7777 2.12.12.12.1 to fiziku ini drugaijom od ostalih znanosti i kako to utjee na nastavu fiziketo fiziku ini drugaijom od ostalih znanosti i kako to utjee na nastavu fiziketo fiziku ini drugaijom od ostalih znanosti i kako to utjee na nastavu fiziketo fiziku ini drugaijom od ostalih znanosti i kako to utjee na nastavu fizike .... 7

  2.1.1 Ciljevi u nastavi .................................................................................................................................8 2.1.2 Motivacija ............................................................................................................................................9 2.1.3 Interakcija ...........................................................................................................................................9

  2222.2.2.2.2 PredkoncepcijePredkoncepcijePredkoncepcijePredkoncepcije u fizici u fizici u fizici u fizici .......................................................................................................... 10 2.2.1 Uloga jezika u stvaranju pretkoncepcija ....................................................................................11 2.2.2 Vanost pretkoncepcija u nastavi fizike .....................................................................................12

  2.32.32.32.3 Sustavi za upravljanje uenjem (LMSSustavi za upravljanje uenjem (LMSSustavi za upravljanje uenjem (LMSSustavi za upravljanje uenjem (LMS-a)a)a)a) ......................................................................... 13 2.3.1 Primjena LMS-a u nastavi fizike .................................................................................................14 2.3.2 Primjena LMS-a u otkrivanju i istraivanju pretkoncepcija .................................................15

  3 Konceptualno razumijevanje jednostavnih strujnih krugova3 Konceptualno razumijevanje jednostavnih strujnih krugova3 Konceptualno razumijevanje jednostavnih strujnih krugova3 Konceptualno razumijevanje jednostavnih strujnih krugova ............................................ 17171717 3.13.13.13.1 Uenike ideje i Uenike ideje i Uenike ideje i Uenike ideje i predkoncepcijepredkoncepcijepredkoncepcijepredkoncepcije u podruju elektriciteta s primjenom na u podruju elektriciteta s primjenom na u podruju elektriciteta s primjenom na u podruju elektriciteta s primjenom na elektrine strujne krugoveelektrine strujne krugoveelektrine strujne krugoveelektrine strujne krugove................................................................................................................ 18

  3.3.1 Predkoncepcije o elektrinoj struji ...............................................................................................19 3.1.2 Predkoncepcije o naponu ................................................................................................................20 3.1.3 Predkoncepcije o otporu..................................................................................................................22 3.1.4 Predkoncepcije o elektrinoj energiji ...........................................................................................23

  3.23.23.23.2 Modeli i njihova primjena u razumijevanju jednostavnih strujnih krugovaModeli i njihova primjena u razumijevanju jednostavnih strujnih krugovaModeli i njihova primjena u razumijevanju jednostavnih strujnih krugovaModeli i njihova primjena u razumijevanju jednostavnih strujnih krugova ........... 23 3.2.1 Potekoe u konceptualnom razumijevanju jednostavnih strujnih krugova ......................24

  3.33.33.33.3 Strategije za uspjenije pouavanje elektriciteta, konstruiranje formalnih Strategije za uspjenije pouavanje elektriciteta, konstruiranje formalnih Strategije za uspjenije pouavanje elektriciteta, konstruiranje formalnih Strategije za uspjenije pouavanje elektriciteta, konstruiranje formalnih pojmovapojmovapojmovapojmova i modela, te razumijevanje strujnih krugova i modela, te razumijevanje strujnih krugova i modela, te razumijevanje strujnih krugova i modela, te razumijevanje strujnih krugova ............................................................... 27

  3.3.1 Zahtjevi konstrukcije konceptualnog modela ............................................................................28 3.3.2 Konstruiranje znanstvenog modela primjenom analogija ......................................................28 3.3.3 Konstruiranje znanstvenog modela primjenom kognitivnog konflikta................................29 3.3.4 Kvalitativni pristup u razvoju konceptualnog razumijevanja ...............................................30 3.3.5 Polu-kvantitativan i kvantitativan pristup u razvoju konceptualnog razumijevanja.....33

  4 Konceptualni test iz jednostavnih strujnih krugova4 Konceptualni test iz jednostavnih strujnih krugova4 Konceptualni test iz jednostavnih strujnih krugova4 Konceptualni test iz jednostavnih strujnih krugova.................................................................................................... 36363636 4.14.14.14.1 Konstruiranje konceptualnog testa iz jednostavnih strujnih krugovaKonstruiranje konceptualnog testa iz jednostavnih strujnih krugovaKonstruiranje konceptualnog testa iz jednostavnih strujnih krugovaKonstruiranje konceptualnog testa iz jednostavnih strujnih krugova...................... 36

  4.24.24.24.2 Raunalna implementacija konceptualnog testaRaunalna implementacija konceptualnog testaRaunalna implementacija konceptualnog testaRaunalna implementacija konceptualnog testa............................................................ 38

  4.34.34.34.3 Primjena konceptualnog testaPrimjena konceptualnog testaPrimjena konceptualnog testaPrimjena konceptualnog testa ............................................................................................ 41

  4.44.44.44.4 Obrada i analiza rezulObrada i analiza rezulObrada i analiza rezulObrada i analiza rezultatatatatatatata................................................................................................... 41

  4.54.54.54.5 Pregled dobivenih rezultata testiranjaPregled dobivenih rezultata testiranjaPregled dobivenih rezultata testiranjaPregled dobivenih rezultata testiranja ............................................................................. 42 4.5.1 Usporedba rezultata testiranja.....................................................................................................47 4.5.2 Usporedba rezultata testiranja provedenog u Hrvatskoj i SAD-u ........................................55

  5 Implementacija u nastavi5 Implementacija u nastavi5 Implementacija u nastavi5 Implementacija u nastavi ...................................................