Leasing Diplomski Rad

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.185
 • download

  23

Embed Size (px)

Transcript of Leasing Diplomski Rad

SVEUILITE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

FINANCIRANJE LEASINGOM PRAVNE OSOBEDIPOLMSKI RAD

Mentor:Prof. dr. Vinko Kandija

Kandidat:Dragana Dolan

Mostar, travanj 2004.

SADRAJ1. UVOD 2 1.1. Predmet istraivanja 2 1.2. Hipoteza rada ..2 1.3. Svrha i cilj rada ...3 1.4. Znanstvene metode .3 1.5. Struktura rada ..4 2. TEMELJNA OBILJEJA LEASINGA ....5 2.1. Razvoj leasinga5 2.2. Pojam leasinga .5 2.3. Razlika leasinga u odnosu na kredit ....7 3. VRSTE LEASINGA 9 3.1. Financijski leasing (Financial leasing- full pay out) ...9 3.2. Operativni leasing (Operative leasing- non pay out) ..9 3.3. Direktni i indirektni leasing ...11 3.3.1. Direktni leasing ...11 3.3.2. Indirektni leasing .11 3.4. Ostale vrste leasinga ..12 3.4.1. Prema trajanju leasinga ..12 3.4.2. Prema odravanju predmeta leasinga .12 3.4.3. Prema predmetu leasinga ...12 3.4.4. Prema vrsti leasing ugovora ...13 3.4.5. Prema odreenosti predmeta leasinga 13 4. UGOVOR O LEASINGU ..14 4.1. Sklapanje ugovora o leasingu ...14 4.2. Bitne komponente ugovora o leasingu .14 4.3. Prednosti i nedostatci leasinkih ugovora 16 5. FINANCIRANJE PODUZEA LEASINGOM konkretan primjer 18 5.1. Analiza leasing ugovora izmeu Hypo Leasinga i Maestra d.o.o. 18 5.1.1. Opi podaci o Hypo Leasingu (kao jednoj o leasing kua u BiH)18 5.1.2. Sklapanje ugovora izmeu Hypo leasinga i Maestro d.o.o. . 19 6. ZAKLJUAK . 34 7. LITERATURA..35

2

8. PRILOZI ...36

1. UVODIzuavajui bilo koju granu gospodarstva bez izuzetaka uvijek se polazi od naina financiranja sredstava potrebnih za poslovanje poduzea. Napredak ovjeanstva, koji je posljedica prvenstveno razvoja proizvodnje, a i drugih elemenata okruja ivljenja (kultura, demokracija, financijske inovacije), dovodi do pojave novog vida financiranja - rije je o leasingu putem kojeg poduzea nabavljaju pokretnine i nekretnine od financijskih institucija ili proizvoaa opreme. I kod leasinga se moe postaviti pitanje kada je nastao? Odgovor e sadravati i injenice vezane za razloge nastanka, mogunost njegova koritenja, pojavne oblike i funkcije kako bi smo to potpunije teoretski a i praktino to saznanje primijenili na konkretne zahtjeve sadanjosti. Ovaj vid financiranja pojavio se u razvijenim zemljama trine ekonomije, prvenstveno u SAD-u, da bi se kasnije proirio u ostale zemlje. U BiH leasing je sve ei oblik financiranja gdje trenutno vlada potranja za leasing financiranjem privatnih automobila, transportnih vozila i pokretnina.

1.1.

Predmet istraivanja

Budui da leasing kao oblik financiranja poduzea u suvremenim uvjetima iroko prisutan u svim svojim oblicima i vrstama, potrebno je spoznati mogunosti koje leasing prua. Upravo zbog razvoja leasinga na podruju F BiH njemu je potrebo pridati i posebnu pozornost u poslovnoj politici banaka. Stoga, predmet ovog rada je upoznati se sa mogunostima koje nudi leasing u financiranju klijenata i poveanju profitabilnosti banaka.

1.2.

Hipoteza rada

3

Imajui na umu znaenje ovog podruja u poslovanju banke, posebice danas u pojaanoj konkurenciji izmeu banaka upravo na polju leasinga, znanstvena hipoteza ovog rada je definirati pojam leasinga kao kljunog imbenika u uspjenom poslovanju banke a posebno u financiranju pravnih osoba. Takoer, pokuati pribliiti proces pruanja usluge leasinga.

1.3. Svrha i cilj istraivanjaOsnovni problem poduzea u njegovu poslovanju je u tome kako osigurati stabilno financijsko poslovanje te vii stupanj sigurnosti financiranja. Sa stajalita poduzea problem se javlja kako doi do potrebitih sredstava za financiranje rentabilnih projekata odnosno proirenje poslovanja. Objekt istraivanja je poduzee s posebnim naglaskom na nabavljanje pokretnih i nepokretnih investicijskih dobara putem leasinga. Polazimo od teze da e istraivanje leasinga, kao jedan od vidova financiranja, ukazati na neke strune i znanstvene spoznaje koritenja leasinga. Svrha ovog rada je da se prui iri pristup financiranju putem leasinga s kojima se poduzetnici sve ee susreu i primjenjuju. Stoga, cilj istraivanja je ukazati na prednosti leasinga u odnosu na klasine oblike financiranja kao to su najam te kredit, kao i prikazati konkretan primjer financiranja putem leasinga s pravom osobom.

1.4. Znanstvene metodeU sklopu problema kojima emo se baviti koristit emo sljedee metode:1 Metoda analize - analiza je misaono, teorijsko i praktino rastavljanje svake sloene spoznaje na njene initelje ili na sastavne dijelove, momente i aspekte. Metoda sinteze - sinteza je povezivanje analizom dobivenih elemenata.1

ugaj, M.: Osnove znanstvenog i strunog rada, Samobor, 1989., str. 159.

4

Metoda deskripcije opisna metoda koja ne tumai i ne propisuje. Metoda kompilacije sastavljanje novog rada koristei tue radove. Metoda konkretizacije dobivanje jasnih i opipljivih oblika.

1.5. Struktura radaRad je strukturiran u etiri cjeline u kojima je istraivan sam pojam leasinga, njegove vrste, prednosti i nedostatci leasinga kao i konkretan primjer financiranja poduzea putem leasinga. U cjelini Temeljna obiljeja leasinga dan je sam pojam i njegovo porijeklo te bitne razlike u odnosu na najam i kredit. Naredna cjelina Vrste leasinga pojanjava osnovne pojmove tj. vrste leasinga s kojima se poduzetnici ee susreu kao i ostale vrste prema raznim kriterijima. Definicija ugovora u leasingu, kao i njegove bitne komponente predstavljene su u cjelini Ugovor o leasingu. U ovoj cjelini objanjeni su prednosti i nedostatci lizinkih ugovora. U etvrtoj cjelini Financiranje poduzea leasingom predstavljen je konkretan postupak realizacije sklapanja ugovora

5

2. TEMELJNA OBILJEJA LEASINGA 2.1. Razvoj leasingaTridesetih godina ovog stoljea u SAD-u se, zbog potekoa u prodaji proizvoda, nedovoljnog vlastitog kapitala, sve breg zastarijevanja proizvodnih sredstava te zbog poveanog ekonomskog rizika, razvijaju specifini poslovi iznajmljivanja i unajmljivanja nekretnina a neto kasnije i pokretne investicijske opreme na odreeno vrijeme. Pedesetih godina razvijaju se najprije u Velikoj Britaniji a ezdesetih i u ostalim zemljama Europske Unije. Od tad se javljaju specijalizirana leasing drutva koja financiraju najam skupe investicijske opreme tako da je kupuju od proizvoaa a zatim je ustupaju najmoprimcu na uporabu. Na taj nain dolazimo do posebnog odnosa izmeu proizvoaa i njegovih poslovnih partnera koji mogu nabaviti njihovu opremu i kad nemaju vlastitog kapitala ili ne mogu dobiti bankarski kredit. Krajem ovog stoljea leasinki poslovi ine oko 30% ukupnih investicija u SAD-u, oko 10% u europskim zemljama s tendencijom rasta. Predmeti leasinga su najvie prijevozna vozila, pa potom razne vrste strojeva a veina poslova se odnosi na uredsku i komunikacijsku opremu. Najmanji element, shodno uvjetima na tritu, je financiranje leasing nekretnina. Ove oblasti bi se trebale intenzivnije razvijati u budunosti ako se uzme u obzir daljnji razvoj privrede te jaanje industrije i proizvodnih sektora.

2.2. Pojam leasingaKao to su male estice, neobinih karakteristika, osnovni konstituanti materije i glavni uesnici u dogaajima u fizici, tako su oblici privreivanja u industrijskim zemljama mala poduzetnitva. Njihov problem je kako osigurati stabilno financijsko poslovanje, kada, kako i iz kojih izvora financirati?2 Kao novi vid financiranja razvio se leasing, koji se i u Federaciji BiH koristi ve jedno desetljee.

2

Vukievi, M.: Financiranje malih poduzea, Raunovodstvo i financije, Zagreb, 2000., str. 9.

6

Prije nego damo pravnu definiciju leasinga, da napomenemo da izraz leasing potjee od engl. rijei to lease to znai dati neto u najam ili zakup. Leasing u biti oznaava poslovni odnos izmeu davatelja i primatelja, u kojoj davatelj leasinga daje predmet leasinga na koritenje, na odreeno vremensko razdoblje, a primatelj se obvezuje na plaanje naknade u ratama - koja se odreuje prema vrijednosti predmeta leasinga, trajanja ugovora i sl. Leasing predstavlja metodu eksternog financiranja koja ima karakter duga, jer zakupnina sadri dio za amortizaciju iznajmljene imovine (otplatna kvota) i dio za naknadu iznajmljivau (kamata).3 Ekonomsko-financijski smisao leasinga odreen je financiranjem nabave pokretne i nepokretne imovine (trajne vrijednosti), kupnje radi iznajmljivanja i po toj osnovi ostvarivanja prihoda a ne vlasnitva. Uzimatelj leasinga koji ima neku poduzetniku ideju pronalazi opremu, transportno sredstvo i sl. koje mu treba za realizaciju te ideje u smislu stvaranja dobiti, te umjesto da kupi tu trajnu imovinu unajmljuje je od vlasnika odnosno financijske institucije na odreeno vrijeme. Stoga je leasing praktian nain financiranja pomou kojeg poduzea pribavljaju potrebna sredstva i na taj nain omoguuju kvalitetno raspolaganje investicijskim dobrom, bez vezivanja vlastitog kapitala i on omoguava da poduzea plaaju zakupninu, tj. leasing naknadu (ratu), za koritenje predmeta leasinga po naelu plaaj iz onoga to zaradi (pay as you earn).4 Za bolje razumijevanje leasinga potrebno je i prouiti najam iz kojeg se razvio leasing i ije elemente sadri u preobraenom obliku. Najam je ugovor po kojem vlasnik nekog sredstva (najmodavac) dodjeljuje drugoj strani (najmoprimac) iskljuivo pravo koritenja imovinskog objekta ili sredstva, u tijeku ugovorenog razdoblja u zamjenu za plaanje najamnine. 5 Klasifikacija najma temelji se na razmjerima u kojima rizici i koristi, to ih donosi vlasnitvo nad unajmljenim sredstvom optereuje najmodavatelja ili najmoprimatelja. Najam se moe podijeliti na poslovni i financijski. Najam se smatra financijskim ako prenosi sve rizike i koristi svojstvene vlasnitvu. Takav najam je najee neopoziv i jami najmodavatelju povrat uloena kapitala uvean prihodom od uloena novca. On ukljuuje ugovore za sredstva to sadre odredbe po kojima se3 4

Orsag, S.: Financiranje emisijom vrijednosnih papira, RRIF, Zagreb, 1997., str. 120. Andrijani, I.: Kako poslovati s inozemst