x2x brošura

of 8 /8
EU do 2020. godine Pospješuje e-Poslovanje

Embed Size (px)

Transcript of x2x brošura

Page 1: x2x brošura

EU do 2020. godine Pospješuje e-Poslovanje

Page 2: x2x brošura

ŠTO JE

„Elektronički račun

… je dio inicijative Europske Komisije Digitalna Agenda za Europu 2020,

… ističe važnost postizanja jedinstvenog tržišta usluga informacijskog društva,

… treba postati prevlada-vajući oblik računa do 2020 godine“

Iz Priopćenja Europske komisije (2010) 712: Ubiranje plodova elektoničkog računa

x2x Platforma je informacijska platforma za elektroničku razmjenu poslovnih doku-menata te pružanja usluga informacijskog posrednika uključujući i posredovanje u razmjeni e-Računa kao najčešće korištenog elektroničkog poslovnog dokumenta.

Koristi i dobrobiti od implementacije cjelo-vite x2x Platforme primjetne su u svim seg-mentima životnog ciklusa poslovnih infor-macija (od nastajanja preko prijenosa do arhiviranja) te na svim razinama poslovanja od strateške do operativne unutar organizacije.

Istu platformu organizacija može eksploatirati kao prodajni alat / kanal za pružanje usluga (informacijskog posrednika). Na taj način primjena x2x Platforme donosi iste poslovne koristi i dobrobiti svim dionicima mreže infor-macijskog posrednika dajući im konkurentnu prednost na njihovom tržištu.

x2x Platforma u javnoj upravi otvara nove, brže i efikasnije komunikacijske kanale sa građanima i gospodarstvom temeljene na principu jedinstvene točke pristupa za različite usluge i informacijske sustave.

x2x Platforma jednostavno se integrira u ukupnu IT arhitekturu i poslovne procese organizacije te je lako poveziva s bilo kojim postojećim rješenjem.

x2x Platforma je skalabilna platforma te se jednostavno proširuje, bilo kapacitetom memorije, brojem usluga ili brojem korisnika ili dodavanjem novih aplikacija.

Jednostavnim definiranjem poslovnih proc-esa, uspostavom organizacije i podešavanjem platforme, uz adekvatno testiranje i probni rad, nova usluga može biti spremna u neko-liko tjedana. Poslovni procesi koje platforma podržava teku neprekinuto, bez obzira koji ustrojstveni dijelovi organizacije ih izvršavaju.

Page 3: x2x brošura

KORISNICI PLATFORME

Infomacijski posrednici

Korištenje 2 omogućuje tvrtkama koje svoje poslovanje žele proširiti na pružanje usluga informacijskog posredovanja:

• strateško pozicioniranje na tržištu informacijskih posrednika,• • jednostavno i brzo uvođenje novih usluga,• povezivanje sa sustavom naplate (billing),• povezivanje sa platnim sustavima, • paketiranje različitih usluga, • stvaranje dodatnih vrijednosti za klijente,• olakšana kontrola različitih komunikacijskih kanala kroz jednu pristupnu točku,• pružanje mobilnih usluga.

Lokalna samouprava, državne i javne tvrtke / izdavatelji i primatelji velikog broja računa

2

• jednostavnu uspostavu i pružanje usluga elektroničke javne uprave,• interno ili eksterno povezivanje na druge usluge elektroničke javne uprave,• jedinstvena komunikacijska točka,• automatsko pokretanje vezanih usluga, • jednostavno povezivanje sa sustavom uredskog poslovanja i upravljanja dokumentacijom,• poticanje elektroničkog poslovanja u gospodarstvu,• smanjenje administrativnog opterećenja.

Računovodstveni servisi i proizvođači ERP sustava za male i srednje tvrtke

2 povezuje se sa ERP sustavom i omogućava:

• smanjenje opterećenja zaposlenika,• • povezivanje sa sustavima elektroničkog plaćanja,• Integracija elektroničkih dokumenata u dobavnom lancu,• olakšano arhiviranje računa,• jednostavno povezivanje sa sustavom uredskog poslovanja i upravljanja dokumentacijom,• poticanje elektroničkog poslovanja u gospodarstvu.

Page 4: x2x brošura

UČINCI

• Centralni repozitorij svih poslovnih procesa u e-Poslovanju

• Podrška za integraciju sustava heterogenih tehnologija

• Standardizira metodologije upravljanja elektroničkim obrascima, njihovom distribucijom

• Konzistentno definirana metodologija imple-mentacija novih usluga

• Prilagođeno ciljanim skupinama korisnika (građani, SME, izdavatelji računa, itd.)

• Kratko vrijeme implementacije novih usluga

• Jedinstvenih registar usluga, cjenovnih politika i korisnika

• Poslovni model zasnovan na telekomunikacijskim konceptima

• Sukladnost hrvatskom i EU pravnom sustavu

• Fleksibilan model naplate usluga

• Skalabilna i modularna arhitektura

• Brza i jednostavna prilagodba potrebama naručitelja

• Centralizirani nadzor

• Smanjenje troškova poslovanja

• Ubrzavanje poslovnih procesa i inovacije

• Bolji odnosi s kupcima

• Povezivanje dobavnog lanca

• Povećanje efikasnosti

• Umrežavanje gospodarstva

• Povećanje konkurentnosti

• Povećanje djelotvornosti javnog sektora

• Smanjenje troškova call centra

POSLOVNE VRIJEDNOSTI

Penetracija e-Računa

Page 5: x2x brošura

I IJINU JOKSPORUE U EJNAVOLSOP OKČINORTKELE REPUBLICI HRVATSKOJ

Elektroničko poslovanje podrazumijeva sve

osobe radi razmjene dobara ili usluga, kori-steći pritom računala i suvremene komuni-kacijske tehnologije.

Primjena elektroničkog poslovanja podrazu-mijeva preustroj ili unapređenje poslovnih procesa koji će omogućiti najbolje korište-nje tehnologija u svrhu povećanje konku-rentnosti, standardizacije i automatizacije

uštede kroz elektroničko end-to-end po-vezivanje dobavnih lanaca pouzdanosti i sigurnosti podataka.

e-RAČUN: pokretač

elektroničkog poslovanja

• Godišnje uštede od uvođe-nja elektroničkog računa u EU procjenjuju se na 243 milijarde EUR samo u upravljanju lancem nabave

• Godišnje uštede od uvođenja elektroničkog računa za RH procjenjuju se da bi iznosile 850 milijuna EUR godišnje

• ušteda od uvođenja elektro-ničkog računa kreće se od 7 do

• 80 posto uštede ostvaruje ku-

Paper

Electronic,automated

3.90 eur 0.50 eur

0.40 eur 3.00 eur 0.80 eur0 eur

4.50 eur 2.20 eur 11.10 eur

Full -Costs

4.70 eur *

Paper

Electronic,automated

1.10 eur 3.00 eur

1.20 eur 2.00 eur0 eur 0 eur

4.00 eur 2.50 eur

2.00 eur 0.80 eur

4.80 eur 2.20 eur 17.60 eur

Full -Costs

6.70 eur *

Primatelj

Izdavatelj

Page 6: x2x brošura

Integracija SOA arhitekture Implementacija poslovnih procesa

Repozitorij procesa predstavlja središnje mjesto gdje se definiraju svi poslovni pro-cesi na platformi te XML sheme koje služe za internu komunikaciju sustava unutar platforme te komunikaciju sa eksternim sustavima i web servisima

Digitalna arhiva predstavlja središnje mjesto za arhiviranje svih dokumenata koji se distribuiraju kroz platformu te osigurava revizorski trag dokumenata (audit trail)

Katalog usluga koje platforma pruža korisnicima

Registar primatelja poslovnih dokumenata na platformi

Predstavlja dio platforme koji obavlja funkcije transformacije između pojedinih tipova dokumenata

Modul za provjeru sintaktičke i semantičke ispravnosti pojedinog dokumenata (suk-ladnost pripadnoj XML shemi, provjera ispravnosti digitalnog potpisa dokumenta, provjera vrijednosti pojedinih elemenata)

Generira različite tipove poslovnih dokumenata iz dostavljenih podataka temeljem predložaka

BAM (Business activity monitoring) predstavlja centralno mjesto preko kojeg se prate svi važni parametri rada platforme za pojedinu skupinu korisnika

Podržava dostavu obavijesti korisnicima preko raznih komunikacijskih kanala popute elektroničke pošte, tekstualnih poruka (SMS) te mnogih drugih

Sučelje namijenjeno krajnjim korisnicima za pristup sustavu i upravljanje sadržajem

Sučelje namijenjeno izdavateljima poslovnih dokumenata

Modul za dostavu računa i naloga za plaćanje u sustave internetskog bankarstva i druge sustave plaćanja

Modul za komunikaciju sa drugim informacijskim sustavima

Jedinstveno mjesto za prijem svih poslovnih dokumenata

Modul za bilježenje aktivnosti korisnika na platformi i generiranje podataka za sustav naplate usluga 

Osigurava pristup platformi sa mobilnih uređaja (telefoni, tableti, ...) 

Enterprise service bus (ESB)

Repozitorij XML shema, opisa sučelja i poslovnih procesa

Digitalna arhiva

Katalog usluga

Registar korisnika

Konverter

Validator

Generator elektroničkih dokumenata

Praćenje transakcija i pregled rada

Sustav notifikacija

Korisnički portal

Portal za izdavatelje dokumenata

Gateway za e-Plaćanje

Transportno sučelje

 e-Sandučić / e-Adresa

 Medijacija

 Mobilni klijent / sučelje

NAZIV MODULA FUNKCIJA MODULA

Page 7: x2x brošura

VALIDATOR

Business Processes, Scenarios and XML Schema Repository

GENERATORTRANSPORT GATEWAY

KONVERTOR KONFIGURATOR PROCESA

DMS(Arhiva dokumenata)

ERP Konektor

E-BankingKonektor

AAADRM Disk Storage Trake

(Backup)

Database

e-Arhiva

REGISTAR KORISNIKA e-ISPRAVA

WEB PORTAL

Administratori

E-sandučić

E-račun

Poslovni korisnici

Medijacija

IT SUSTAV IZDAVATELJA DOKUMENATA

Poslovni sustav

E-Račun

E-Obrasci

Billing

Poslovni sustav

IT SUSTAV IZDAVATELJA DOKUMENATA

E-Sandučić

Mobilni klijent

E-Plaćanje Gateway

E-Bankarstvo

BAM Konzola

DIGITAL SIGNATURE 6 TIMESTAMP

Informacijski posrednici

WSAPI

Izdavatelji računa

• Razmjena elektroničkih računa i drugih poslovnih dokumenata

• Implementacija poslovnih procesa upravljanja elektroničkim računima

• Arhiviranje računa i drugih poslovnih dokumenata

• Registriranje pristanka za prijem e-Računa

• Konverzija i validacija

• Generiranje elektroničkih dokumenata

• Praćenje transakcija i pregled rada

FUNKCIONALNOSTIx2x

Page 8: x2x brošura

Infodom d.o.o.A.Žaje 61 / 110000 Zagrebt: + 385 1 3040 588 f: + 385 1 3040 593e: [email protected]: www.infodom.hr