LOS - Broura

download LOS - Broura

of 68

 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  370
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Brošura za Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem

Transcript of LOS - Broura

 • KATA

  LOG RAZS

  TAVL

  JAVCEV

  LJUBLJANSKIOBRTNO-PODJETNIKI SEJEM

  Gospodarsko razstavie Ljubljana2.5. junij 2011

  Izroila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologijeVzemimo jih v svoje roke!

  Naslovnica kataloga A4.indd 1 17.5.11 9:33

 • Ljubljanski obrtnopodjetniki sejem 2011 1

  K A Z A L O

  2 S P L O N E I N F O R M A C I J E

  LjubljanapozdravljaLOS

  3 U V O D N I K

  Mag. Iztok Bricl,LOSIzroilaustvarjalnihrokinsodobnetehnologije tefan Grosar,LOSPotnavzgor!zaobrtnikeinpodjetnike

  5 P E R S P E K T I V E

  Dr. Maks Tajnikar,Slovenskomalogospodarstvonaprelomnici

  Nataa Mohor Kejar,Blagovnaznamkaosnovnikapitalpodjetja

  9 P O T N A V Z G O R !

  1 2 O B R A Z I

  Svileniivslovenskeobrti

  Vsakvivljenjunosisvojobraz

  Kulinarika

  1 4 P R O G R A M S E J M A

  1 8 S E Z N A M R A Z S T A V L J A L C E V P O A B E C E D I

  2 8 N A R T R A Z S T A V I A

  3 8 P R E D S T A V I T E V R A Z S T A V L J A L C E V

  6 2 K O L E D A R S E J M O V 2 0 1 1 / 2 0 1 2

 • 2 Ljubljanski obrtnopodjetniki sejem 2011

  S P L O N E I N F O R M A C I J E

  LOS Ljubljanski obrtno-podjetniki sejemSpecializiranarazstavno-prodajnasejemskaprireditev2.5.junij2011

  www.sejemlos.si

  Organizatorja:

  Gospodarsko razstavie d.o.o.1000Ljubljana,Dunajskacesta181001Ljubljana,p.p.3517,SlovenijaT:01/3002600F:01/3002649info@gr-sejem.si,www.gr-sejem.si

  Obrtno-podjetnika zbornica SlovenijeCelovkacesta71,1000LjubljanaT:01/5830500F:01/5054373info@ozs.si,www.ozs.si

  Recepcija in tehnini servis v asu sejmov:01/3002614

  Avtobusna postaja / Bus station:0904230Adria Airways:014313000Letalie Joe Punik Ljubljana / Airport Joe Punik Ljubljana:042061000eleznika postaja / Railway station:012913332Taksi / Taxi:012349000

  Izdajatelj:Gospodarskorazstavied.o.o.

  Vodja sejma:RastkoAle

  Uredili:MarjanaLavri,MilenaPelipenko

  Raunalniko grafina priprava za tisk:OblikovanjeZvoneKukecTisk:CollegiumGraphicum

  Cena vstopnic:5 EUR rednavstopnicaodrasli

  3 EUR vstopnicaspopustomlaniOZSobpredloitvi karticeOBRTNIK,tudentje,upokojenci

  brezplaen otrocido14let,dijakizveljavnodijakoizkaznico,vstop brezposelniznapotnicoZavodaRSza zaposlovanje,invalidinavozikihsspremljevalcem

  Odpiralni as: 2.5.6.2011 9:0019:00

  Izdajateljneprevzemaodgovornostizanetonepodatkeinzapomanjkljivostidostavljenegamateriala.Pripodatkih,kisoprispeliporoku,jeizdajateljobjavillenazivinnaslovpodjetja.Podatki,kisoprispelipo20.5.2011,nisoobjavljenivkatalogu.

  Vsepravicepridrane.Brezpisnegadovoljenjajeprepovedanovsakorazmnoevanjealidrugauporabacelotnegakatalogaalinjegovihdelovvkakrnemkoliobsegualipostopku,vkljunosfotokopiranjem,tiskanjemalishranitvijovelektronskiobliki.

  Ljubljana pozdravlja LOSObrtniki in podjetniki tradicionalno radi predstavljajo svoje izdelke in storitve. e v srednjem veku so okrog gradov in cerkva po Slovenskem nastajala sejemska sredia, saj so imeli obrtniki osrednjo vlogo pri razvoju mest in denarnega gospodarstva. Prvi letni sejem so kronisti zabeleili v Ljubljani e davnega 1416. leta. Predstavitev dela v obrti, kaj obrt zmore in izdeluje ter kaj prinaa narodnemu gospodarstvu, je bila vedno pomembna naloga sejmov po vsej Sloveniji.

  Iz osrednje Slovenije, s prestolnico Ljubljano kot njenim srediem, prihaja kar 30 odstotkov lanov Obrtno-podjetnike zbornice Slovenije. Ljubljana z okolico ima najvijo kupno mo in odline prometne povezave. Obrt in podjetnitvo beleita v osrednji Sloveniji najdaljo tradicijo in velik razvoj, zato si ta del Slovenije zaslui iro predstavitev malega gospodarstva.

  Gospodarsko razstavie kot Prireditveni center Ljubljana deluje od leta 1955. Tu so se odvile tevilne prireditve, od Slovenske popevke, mednarodnih portnih prireditev do uveljavljenih sejmov letno se jih zvrsti priblino dvajset, v zadnjem asu pa tudi kongresov. 20 venamenskim dvoranam se je letos pridruila e sosednja stavba Slovenijales, tako da GR v celoti nudi nekaj ve kot 21.000 kvadratnih kilometrov razstavnih povrin.Bogata sejemska tradicija naj se ponovno revitalizira s sodobnim, inovativnim in pestrim razvojem obrtno-podjetnike dejavnosti pri nas. Znanje in izkunje so na strani obeh. Zdruimo jih v aorto, ki Ljubljani prinaa nov in sve sejemski utrip!

  NovsejemnaGospodarskemrazstaviuboprineselsvevetervprestolnicoinepoivilsejemskodogajanje.ObrtnikiinpodjetnikipomembnoprispevatekrazvojuLjubljaneinjobogatitessvojimiznanji,izkunjamiinpestroponudbo.Vsiskupajnamrestremimokistemuciljuljudemponuditinajboljostoritev.DobrodolivLjubljani,najlepemmestunasvetu!

  Zoran Jankovi,upanMestneobineLjubljana

 • Ljubljanski obrtnopodjetniki sejem 2011 3

  U V O D N I K

  LOS Izroila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije

  Mag. Iztok Bricl,DirektorGospodarskegarazstaviaKo smo si pred manj kot pol leta zastavljali cilje o novi specializirani razstavno-prodajni prireditvi na Gospodarskem razstaviu, si nismo upali sanjati o tem, da

  jih bomo presegli. A sanje so se uresniile! Danes se na Ljubljanskem obrtno-podjetnikem sejmu na prek 12.000 kvadratnih metrih razstavnih povrin predstavlja ve kot 430 razstavljavcev.

  Ko smo razmiljali o tem, kako promovirati prvi sejem za obrtnike in podjetnike v Ljubljani, smo se odloili za dva modela oziroma pristopa. Prvi model nagovarja poslovno javnost, to je vse tiste obrtnike in podjetnike, ki smo jih eleli navduiti za sejem kot razstavljavce ali poslovne obiskovalce. Sem pa sodijo tudi ponudniki strokovnih vsebin razne institucije, ki predstavljajo nove tehnologije, inovacije ter institucije, ki podpirajo razvoj podjetnitva v Sloveniji. K sodelovanju smo jih pozvali s sloganom Pot navzgor!, kar je tudi v resnici dovolj zgovorno povabilo na vse tiste vsebine, ki jih ponuja LOS v srediu svojega dogajanja. To je model za e uveljavljene, malo manj opazne podjetnike ali e ioe se posameznike oziroma skupine, ki se elijo povzpeti e vie, pa za svoj prodor iejo prave prilonosti in monosti. Najdejo jih prav tu, na LOS-u! Obrtnik in podjetnik tu, na enem mestu, najdeta vse, kar potrebujeta za razvoj svojega podjetja oziroma obrti: od ureditve poslovnega prostora, varevanja z energijo in skrbi za okolje do iskanja novih poslovnih stikov v Sloveniji in tujini, izboljanja svojega poslovanja, proizvodnje, logistike, delovne zaite itd. LOS gre pri tem e korak dlje: v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje pripravlja posebne vsebine tudi za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve ter mlade do 30 leta starosti. Na pobudo GR je Zavod razposlal 150.000 povabil na sejem in tako mnogim omogoil prost vstop. LOS je tudi izvrstna prilonost za uence in dijake, ki izbirajo svoj naslednji izobraevalni paket. Obrt je namre tista panoga v malem gospodarstvu, ki v mnogih deficitarnih poklicih zagotavlja varno prihodnost.

  LOS pa nagovarja tudi najiro javnost. Svoja vrata odpira zanjo predvsem z ambicijo, da bi vzbudil in spodbudil zavest o kreativni in inovativni dimenziji narodne identitete ter na ogled postavil izdelke in storitve, ki so vredni pozornosti. Kot pravi slogan prireditve: Izroila ustvarjalnih rok in sodobne tehnologije. Vzemimo jih v svoje roke! Na sejmu se predstavlja zelo razlina paleta obrtnikov in podjetnikov, od zlatarjev, urarjev, evljarjev, usnjarjev, gostincev, kljuavniarjev, steklarjev, grafikov, elektronikov in mehatronikov do gradbincev, slikopleskarjev, kleparjev, krovcev, raznih intalaterjev,

  polagalcev raznih talnih oblog, mizarjev, pearjev in e tevilnih drugih. Jih zaman iete v blinjem nakupovalnem centru? Tudi zato je vredno priti na LOS! Kajti predvsem sejem ponuja iv in pristen stik, nasvete in informacije iz prvih in pravih rok. Ponuja privlane sejemske popuste, predstavitev atraktivnih poklicev v obrti, vrhunske izdelke umetnostne obrti, slovenske tradicionalne jedi, razvedrilni programom z glasbo v ivo in modno revijo.

  Ni nakljuje, da imamo Slovenci najstareje kolo na svetu, staro priblino 5350 do 5100 let, ki izhaja iz obdobja koliarjev na Ljubljanskem barju. To kolo ni le zgodovinski mejnik, je simbol razvoja, pa tudi zaetek pripovedi o bogati dediini slovenske obrti in podjetnitva. Zaznamuje jo raba razlinih materialov, od lesa, kamna, kovine do tekstila, usnja, raznih umetnih mas, predvsem pa ustvarjalnost in inovativnost. Slovenci smo v svetu znani po svojih inovacijah! Prav inovacije in razvoj po eni strani ter tradicija in razvoj po drugi so poseben izziv tega sejma. Za nekaj dni smo jih vzeli v svoje roke v elji, da bi malemu gospodarstvu pri nas prispevali na poti navzgor in da bi njegove doseke predali vam, spotovani obiskovalci. Hvala za zaupanje!

  Foto: D

  raga

  n Arrigler

 • 4 Ljubljanski obrtnopodjetniki sejem 2011

  U V O D N I K

  LOS Pot navzgor! za obrtnike in podjetnike

  Izredno sem vesel, da so se slovenski obrtniki in podjetniki tako tevilno odzvali povabilu OZS in Gospodarskega razstavia, da svoje izdelke in storitve predstavijo na novem sejmu v prestolnici Slovenije. Podatek o ve kot 400 razstavljavcih nas je vse pozitivno presenetil in nekateri se e spraujejo, kako to, da se taknega sejma v glavnem mestu niso spomnili e prej.Na LOS Ljubljanskem obrtno-podjetnikem sejmu priakujemo veliko obiskovalcev, saj na njem obrtniki in podjetniki predstavljajo svoje vrhunske izdelke in storitve, ki jih bodo po ugodnih sejemskih cenah lahko tudi prodajali. Hkrati je LOS tudi odlina prilonost za obrtnike in podjetnike, ki za svoje poslovanje iejo nove produkte ali storitve. OZS na sejmu predstavlja delovanje zbornice, svoje strokovne sekcije, na t.i. Ulici obrti obrtne poklice, organizira

  tefan Grosar, PodpredsednikObrtno-

  podjetnikezborniceSlovenije(OZS)in

  predsedn