Broura Sewer+

Broura Sewer+
Broura Sewer+
Broura Sewer+
Broura Sewer+
download Broura Sewer+

of 4

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Broura Sewer+

 • Sewer+ je nadogradnja Autodesk

  platforme koja otvara nove

  mogunosti u projektiranju svih

  tipova komunalnih mrea:

  kanalizacija, vodovoda, gasovoda,

  toplovoda, kablovske kanalizacije za

  elektro i telekomunikacijske vodove.

  Jednostavnim nainom rada, a

  sveobuhvatnom i preciznom obradom

  unesenih podataka Sewer+

  omoguava projektiranje i

  najsloenijih komunalnih mrea.

  SEWER+ je vodei program za

  projektiranje komunalnih mrea

  na tritu CAD alata sa 17

  godinjom tradicijom.

  Sewer+ nudi podrku projektantu pri izradi svih dijelova

  projektne dokumentacije.

  MODEL TERENA

  MODELKOMUNALNE

  MREE

  OSI KANALA

  NIVELETA KANALA I IZBOR

  CIJEVI

  HIDRAULIKODIMENZIONIRANJE

  PROJEKTIRANJE KOMUNALNIH MREA

  IZVJETAJI,TABELE,...

  TM

  KING IT d.o.o., Sarajevo; POSLOVNI CENTAR UNITIC, Fra Anela Zvizdovia 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatelefon: +387 33 295 128, fax: +387 33 295 129; e-mail: prodaja@k-ing.ba

 • Model terena

  Unos terenskih podataka: 3D AutoCAD elemenata, AutoCAD blokova sa atributom visine, txt datoteka ili Civil 3D surface-a. Modeliranje terena: digitalni reljef povrine ili projekcija taaka na osovinu kanala.Nove terenske take: unos visine ili interpolacija postojeih taaka.

  Model komunalne mree

  Projektiranje razliitih tipova komunalnih mrea: kanalizacija, vodovoda, gasovoda, toplovoda, kablovske kanalizacije za elektro i telekomunikacijske vodove. Sewer+ omoguava kombinaciju razliitih komunalnih mrea u jednom projektu. Automatski proraun ukrtanja komunalnih mrea i prikaz ukrtanja u podunim profilima.

  Osovina kanala

  Kreiranje osovine kanala: direktnim interaktivnim unosom okana ili vorova, iz AutoCAD polilinija ili iz Excel tabele.

  Izmjene su mogue u svim fazama projektiranja: dodavanje, brisanje, umetanje, mijenjanje atributa, a svaka izmjena se automatski aurira u svim dijelovima projekta. Osim alata za izradu tehnikog dijela projekta Sewer+ nudi i alate za grafiku obradu crtea:definiranje oznaka podataka, izbor veliine i tipa fonta, boje i tipa linija, poloaj oznaka itd.

  Kreiranje nivelete kanala:direktnim interaktivnim unosom u uzduni profil, unosom visine i dubine ili nagiba cijevi ili iz Excel tabele.Jednostavno kreiranje tabele uzdunog profila po mjeri korisnika:Sadraj i grafiki izgled.Izmjene su korisniku omoguene u svim koracima izrade projekta, a Sewer+ automatski usklauje sve dijelove projekta.

  Niveleta kanala

  Hidrauliko dimenzioniranje

  Izvjetaji, tabele

  Sewer+ omoguava hidrauliki proraun kanalizacijskih sistema po retencijskoj TRRL i racionalnoj metodi.Za hidrauliki proraun vodovodnih sistema Sewer+ koristi EPANET model.Sewer+ omoguava proraun u SWMM.

  Pored AutoCAD crtea mogue je kreirati i tabele: hidraulike rezultate; koordinate vorova, okana i njihovih visina; predmjera radova: iskop jarka, cijevi, okna itd. Svi prikazi mogu se prenijeti u Excel, Word i sl.

  Sewer+ nudi vie razliitih funkcionalnosti, koje omoguavaju precizno i brzo projektiranjekomunalnih mrea, a sve su transparentno dostupne kroz mali broj komandi.Ve samo unos osovine i unos nivelete vode projektanta do izrade projekta komunalne mree u maksimalno kratkom vremenu.

  KING IT d.o.o., Sarajevo; POSLOVNI CENTAR UNITIC, Fra Anela Zvizdovia 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatelefon: +387 33 295 128, fax: +387 33 295 129; e-mail: prodaja@k-ing.ba

 • BRZO I EFIKASNO PROJEKTIRANJE SVIH VRSTA KOMUNALNIH MREA

  Poslije probe vie programa za projektiranje komunalnih mrea, otkrili smo program Sewer+. Efikasnosti rada u programu Sewer+ ne moe se usporediti ni jedan program koji je trenutano dostupan na tritu. Nai su projekti zbog Sewer+ pripremljeni bre i bolje kao bilo kad prije.

  Draen Gal, ECOINA d.o.o., Zagreb, HR

  Program Sewer+2012 posedujemo od septembra 2011 godine i odmah smo poceli da ga koristimo za jedan obiman projekat ulicnih instalacija u Podgorici (bulevar duine 3500m).Ubrzo smo zakljucili da nam je program od presudnog znaaja za kvalitetno projektovanje, analizu varijantnih reenja i maksimalnu utedu vremena u projektovanju.

  Projektant u svakom momentu ima aurno stanje svih instalacija koje obrauje i veoma lako moe da ih meusobno usaglaava.

  Milan Dopua, ELEBI, Podgorica, CG

  "Sa programom Sewer+ imamo mogunost projektovanja i vrlo sloenih kanalizacijskih sistema. Svia mi se, da mi nije potrebno posebno brinuti o pravilnim visinama uzdunog profila razliitih komunalnih mrea, na kojima radim, jer taan prikaz krianja u uzdunom profilu progrm napravi sam. Upravljanje krianjima komunalnih vodova je sa Sewer+-om jednostavno, tano i transparentno."

  Katarina Blatnik, IEI d.o.o., Ljubljana, SI

  PREDNOSTI Sewer+TM

  Efikasno projektiranje svih vrsta mrea i kompletnih sistema.

  Usklaena izrada svih dijelova projektne dokumentacije.

  Brzo i jednostavno pronalaenje racionalnih rjeenja.

  Sa dvije komande do izrade projektne dokumentacije.

  KING IT d.o.o., Sarajevo; POSLOVNI CENTAR UNITIC, Fra Anela Zvizdovia 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatelefon: +387 33 295 128, fax: +387 33 295 129; e-mail: prodaja@k-ing.ba

 • Sada svu svoju panju moete posvetiti optimizaciji projektiranog sistema, za tehniku ispravnost pobrinut e se Sewer+ .

  KONTAKTIRAJTE NAS

  KING IT d.o.o., SarajevoPOSLOVNI CENTAR UNITICFra Anela Zvizdovia 171000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  Telefon: +387 33 295 128Fax: +387 33 295 129

  E-mail: prodaja@k-ing.baWeb: www.k-ing.ba

  KING IT d.o.o., Sarajevo; POSLOVNI CENTAR UNITIC, Fra Anela Zvizdovia 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovinatelefon: +387 33 295 128, fax: +387 33 295 129; e-mail: prodaja@k-ing.ba

  Page 1Page 2Page 3Page 4