KPŠ brošura

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Brošura Kluba prekmurskih študentov

Transcript of KPŠ brošura

 • KLUB PR

  EKMURS

  KIH TU

  DENTOV

  Trubarje

  v drevo

  red 4

  9000 M

  urska So

  bota

  p.p. 196

  www.k

  ps.si

  info@kp

  s.si

 • PREKM

  URSKI

  TUDENT

  I SO SE

  POVEZ

  ALI KM

  ALU

  PO UST

  ANOVI

  TVI PR

  VE SLO

  VENSKE

  UNIVE

  RZE

  Ob tem pripravljamo e mnoge druge projekte, kot so: infodnevi za dijake (organiziran prevoz v tudijska mesta), sodelovanje na kisovi trnici, nagradni razpisi, poleg dejavnosti in ugodnosti v lastni organizaciji pa svojim lanom ponujamo tudi najrazlineje ugodnosti drugih organizacij.

  DRUBENOKORISTNA IN DOBRODELNA DEJAVNOST prostovoljstvo, Unibus prevoz tudentov in dijakov v tudijska sredia, nezgodno zavarovanje za nae lane, dobrodelne glasbene in kulturne prireditve

  MEDNARODNO POVEZOVANJE Sekcija porabske mladine, povezovanje s Slovenci po svetu

  SPROENE IN POUNE EKSKURZIJE IN IZLETI obiski evropskih prestolnic, poletna in zimska potovanja, novoletni izleti

  SOOENJE MNENJ IN ZASTOPANJE MLADIH v civilni drubi (okrogle mize, razprave, pobude)

  PORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST smuanje, kolesarjenje, tek, pohodnitvo

  KULTURNA DEJAVNOST subvencioniranje gledalikih in drugih abonmajev, literarni veeri, potopisi

  IZOBRAEVALNA DEJAVNOST priprave na maturo, jezikovni teaji, delavnice vein komuniciranja

  GLASBENO KULINARINA IN ZABAVNA SREANJA tudentov in ostalih Prekmurcev v Ljubljani (Bujta repa) in Mariboru (Prekmurska gibanica) ter v Prekmurju (brucovanje, koncerti)

  SKRB ZA SOCIALNO IBKE TUDENTE IN MLADE TUDENTSKE DRUINE tudentski fond - tipendije za socialno ogroene, Forint za tudij tipendije za porabsko mladino, Mlade mamice tudentke subvencije za tudentske druine

  KLUB PREKMURSKIH TUDENTOV JE NAJBOLJ DEJAVEN TUDENTSKI KLUB V POMURJU IN EDEN IZMED NAJAKTIVNEJIH V SLOVENIJI.

  DOBROD

  OLI PR

  I NAS

  Odprti s

  mo za

  vae pr

  edloge i

  n sodelo

  vanje!

  Klub p

  rekmu

  rskih t

  udento

  v je ede

  n najst

  arejih

  posebn

  o tude

  ntske i

  n dija

  ke popu

  lacije p

  a preds

  tavlja

  tuden

  tskih kl

  ubov v

  Slovenij

  i. Ustan

  ovljen j

  e bil v

  v doma

  em oko

  lju tudi

  danes,

  saj pom

  embno

  prispe

  va

  tridese

  tih leti

  h 20. sto

  letja. S

  voje po

  slanstvo

  je uspe

  no

  k izobr

  aevaln

  emu in

  druab

  nemu i

  vljenju

  v lokaln

  em

  opravlj

  al e v

  pretek

  losti, m

  oan d

  ejavnik

  mladin

  ske,

  okolju.

  Njegov

  namen j

  e ustva

  rjati pis

  ano pal

  eto akt

  ivnosti

  in ugod

  nosti za

  svoje

  lane in z

  astopat

  i njihov

  a stali

  a

  navzve

  n.

  Polnopr

  avni la

  n Klub

  a prekm

  urskih

  tuden

  tov lah

  ko

  ostali

  tudent

  i in dija

  ki. Vein

  e ugodn

  osti so

  namre

  lahko

  postan

  e vsak

  tudent

  ali dija

  k s stal

  nim pre

  bivali

  em

  deleni

  vsi, ne

  glede na

  kraj biv

  alia.

  Vsakdo

  se lahk

  o

  na podr

  oju Up

  ravne e

  note M

  urska S

  obota.

  lani Klu

  ba

  vlani s

  potrdi

  lom o v

  pisu (st

  atus di

  jaka ali

  tuden

  ta) in z

  prekm

  urskih

  tuden

  tov pa

  lahko p

  ostane

  jo tudi

  vsi

  izpolnje

  no pris

  topno

  izjavo,

  ki ju po

  sreduje

  na na n

  aslov

  ali ju iz

  polni n

  a eni izm

  ed naih

  tok (v

  e na sp

  letni str

  ani).