Broura EcopAgent

Click here to load reader

download Broura EcopAgent

of 52

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  8

Embed Size (px)

description

sodobne rešitve za ogrevanje stanovanjskih stavb in stanovanj

Transcript of Broura EcopAgent

 • Sodobne reitve za ogrevanje stanovanjskih stavb in stanovanj

  Va partner v energetiki.

  ENGINEERING ADVANTAGE

  Radiator valve accessories

  Accessories Radiator valvesThermostatic radiator valves

  Pressurisation & Water Quality Balancing & Control Thermostatic Control

  VOGEL&NOOT

  heatingthroughinnovation.

  New DesigNColleCtioN.

  KakovostUinkovitostZanesljivostInovativnost

 • Sede podjetja:Ecop Agent d.o.o.Hotemae 106, 4205 PREDDVOR Poslovna enota Ogrevalni center Ecop AgentTraka cesta 329, 1000 LJUBLJANA

  GSM: + 386 (0)51 602 602 GSM: + 386 (0)51 615 615TEL: + 386 (0)1 256 08 46FAX: + 386 (0)1 256 08 47E-mail: info@ecopagent.siwww.ecopagent.si

  PARTNERJI

  Podjetje TA HYDRONICSPodjetje Landis+Gyr d.o.o.Podjetje Vogel&NootPodjetje MLM d.d. * PE AklimatPodjetje Viessmann d.o.o.Podjetje Weishaupt d.o.o.

  Address 329 Trzaska cestaLjubljana 1000, Slovenia

  2011 Google - Map data 2011 Tele Atlas -

  Traka cesta 329, 1000 LJUBLJANA - Google Maps http://maps.google.com/maps?q=Traka+cesta+329,+1000...

  1 of 1 6/24/11 2:27 PM

  2

  SPOTOvANI!

  Pred vami je strokovno-izobraevalni katalog podjetja Ecop Agent d.o.o., ki ga elimo v sodelovanju s svojimi poslovnimi partnerji predstaviti iri javnosti. S tem izobraevalnim pripomokom, elimo strankam omogoiti laje razumevanje problematike in prednosti hidravlinega uravnoteenja sistema in delitve toplote. V literaturi predstavljamo, kako sistem izboljati, da je pravien do vseh uporabnikov vestanovanjske stavbe, kaj je pri tem potrebno upotevati in kaj je potrebno vgraditi.

  Nudimo raznolik in kakovosten program proizvodov, saj elimo zadovoljiti potrebe in elje strank ter izpolniti njihova priakovanja.

  Podjetje Ecop Agent d.o.o. sodeluje z vami e v sami fazi nartovanja, projektiranja, vgradnji novega ali pa posodobitvi starega sistema kot tudi vzdrevanje le-tega. Tako smo lahko va partner e od samega zaetka od projekta do izvedbe in na podlagi tega omogoimo optimalni ogrevalni sistem vae stavbe in kot pravi nae geslo smo

  Preprosto najbolji od ideje do izvedbe!

  Ecop Agent d.o.o.Direktor: Janez Klemen Knific

 • Vsebina04

  07

  08

  12

  13

  21

  30

  33

  36

  39

  43

  45

  3

  Predstavitev podjetja Ecop AgentPodroje delovanjaNae storitve na podroju vestanovanjske energetike Poslanstvo in vizijaZakonodaja na podroju oditavanja in delitve energije

  Zniajte stroke ogrevanja do 30% s hidravlinim uravnoteenjem in delilniki toplotePravilna delitev strokov energije in zahtevani tehnini pogojiSubvencijePovrailna doba investicije - ekonomika Projektna dokumentacija izraun hidravlinega uravnoteenja sistemaKaj morate storiti za zagotovitev hidravlinega uravnoteenja in vgradnje termostatskih ventilovOptimizacija ogrevalnega sistema v vai stavbi

  Predstavitev proizvodov TA HYDRONICSTermostatski ventil HeimeierHidravlino uravnoteenje ogrevalnih sistemov TAPrimer namestitve ustrezne opreme glede na nain ogrevanjaPneumatex vzdrevanje tlaka

  Predstavitev proizvodov LANDIS+GYRUltrazvoni toplotni tevciRadiatorski delilnikiVodomeri

  Predstavitev proizvodov vOGEL&NOOT

  Predstavitev proizvodov AKLIMAT

  Nain delitve strokov toplote za ogrevanje po naelu enako veliko stanovanje, enaka temperatura, enak stroek

  Prenova in vzdrevanje kotlovnic

  Reference

  Zakljuek

 • Podjetje Ecop Agent d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom postavljanja novih trendov na podroju energetike, trajnostnega razvoja, varovanja okolja, uinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. V elji po uresnievanju naega namena smo se na podroju hine, vestanovanjske in industrijske energetike specializirali za projektiranje, prodajo, vgradnjo in vzdrevanje izdelkov podjetja LAnDis+Gyr, TA HyDrOniCs, VOGEL&nOOT, AKLiMAT, ViEssMAnn, WEisHAUPT in drugih, tako lahko danes strankam ponudimo celovite reitve na podrojuinstalacij in poiemo optimalne tehnine reitve tudi za najbolj zahtevne sisteme.

  V letu 2009 smo za stranke odprli poslovno-razstavne prostore v Ljubljani, kjer so na ogled razlini ogrevalni sistemi in nain njihovega delovanja.

  Energetsko svetovanjeza optimalno izbiro vaega ogrevalnega sistema.

  Priprava projektne dokumentacijeki je potrebna ob vgradnji novega ogrevalnega sistema.

  Prodaja in montaa ogrevalnih sistemovpri emer s svojim strokovnim znanjem skrbimo za zdruitev individualnih zahtev in potreb,kar zagotavlja uinkovit sistem.

  Vzdrevanje vgrajenih sistemovki je izrednega pomena za ohranjanje uinkovitosti delovanja in dolgo ter zanesljivoivljenjsko dobo.

  O PODJETJU Ecop Agent

  4

  PODrOJE nAEGA DELOVAnJA

 • Konkurenna in strokovna prednost je, da se posvetimo delovanju ogrevalnega sistema, ki sestavlja celotni sistem, od projekta do izvedbe in vzdrevanja na enem mestu.

  Prepriani smo, da je klju uspene optimizacije ogrevanja vestanovanjske stavbe v tem, da podjetje prevzame vse korake pri uspeni izvedbi celovite obnove, kar se odraa v optimalnem delovanju sistema in uinkoviti rabi energije ter posledino zmanjanju strokov ogrevanja.

  Z razvojem znanosti in inovacij naih partnerskih drub se dnevno izobrauje tudi nae podjetje. Z nenehnim izobraevanjem in nabiranjem izkuenj v praksi elimo presei postav-ljena merila v energetiki in skupaj s stranko na podlagi pravilne izbire, pravilne tehnine izvedbe, kvalitetne opreme, precizne tehnike in ekonomike dosei celovito sistemsko reitev, ki je podlaga za trajnostni razvoj in dolgorono poslovno sodelovanje.

  1. Energetsko svetovanje in pregled stavbe2. Izdelava ponudbe z ustrezno tehnino reitvijo hidravlinega uravnoteenja in delitve strokov za energijo3. Izdelava projektne dokumentacije4. Pripravi dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada RS5. Dobava in montaa balansirnih ventilov, termostatskih ventilov in termostatskih glav za hidravlino uravnoteenje6. Dobava in montaa delilnikov toplote (delilniki in toplotni tevci)7. Dobava in montaa vodomerov8. Dobava in montaa radiatorjev9. Oditavanje delilnikov in izdelava delitve za pripravo obrauna strokov10. Izvedba meritev pretokov in hidravline nastavitve11. Prenova in posodobitev obstojeih ogrevalnih sistemov - toplotne postaje in kotlovnice12. Upravljanje in vzdrevanje kotlovnic in toplotnih postaj s pripadajoimi skupnimi instalacijami13. Energetski kontrakting pogodbeno financiranje prenove

  5

  POsLAnsTVO in ViZiJA

  nAE sTOriTVE nA PODrOJU VEsTAnOVAnJsKEEnErGETiKE

 • Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) objavljenem v Uradnem listu RS, t. 70/2008 morajo lastniki zagotoviti merjenje porabe toplote za vsako stavbo posebej.

  Dobavitelj toplote iz omreja ali upravljalec kotlovnice oziroma izvajalec obrauna doloi stroke za porabo toplote posamezne stavbe na osnovi strokov za toploto, ugotovljenih na osnovi meritev v skupni podpostaji, oziroma strokov za gorivo v skupni kotlovnici, in sicer v razmerju izmerjenih porab posameznih stavb (93.a len).

  Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekrek dobavitelj toplote iz omreja ali upravljalec skupne kotlovnice oziroma izvajalec obrauna toplote iz omreja ali iz skupne kotlovnice, e strokov za porabo toplote posameznih odjemnih enot ne obraunava na podlagi meritev porabe toplote posamezne stavbe (drugi odstavek 93.a lena tega zakona). Z globo 400 evrov se za prekrek iz prejnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba dobavitelja, upravljalca oziroma izvajalca obrauna.

  V vestanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj tirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto prek skupnega sistema za ogrevanje, se stroke za ogrevanje in toplo vodo obraunava v pretenem delu na osnovi dejanske porabe toplote. V ta namen lastniki posameznih delov stavbe vgradijo merilne naprave, ki omogoajo indikacijo dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe.

  na podlagi 94. lena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) je bil dne 29. 01. 2010 v Uradnem listu rs t.7/2010 objavljen Pravilnik o nainu delitve in obrauni strokov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z ve posameznimi deli, ki je za razliko od vseh drugih pravilnikov stopil v veljavo e naslednji dan to je dne 30. 01. 2010.

  ZAKONODAJA NA PODROJUODITAvANJA IN DELITvESTROKOv ZA ENERGIJO

  6

 • Rok za izvedbo obveznosti iz 94. lena se je zakljuil s 1. oktobrom 2011.

  Z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekrek dobavitelj toplote, e v vestanovanjskih stavbah in drugih stavbah z ve posameznimi deli ne obraunava strokov toplote po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom iz prvega odstavka 94. lena tega zakona.

  Z globo 200 evrov se kaznuje za prekrek lastnik posameznega dela stavbe, e ne vgradi merilnih naprav v skladu s prvim odstavkom 94. lena tega zakona.

  Ta pravilnik doloa nain merjenja toplote, ter nain delitve in obrauna strokov za toploto v vestanovanjskih in drugih stavbah z najmanj tirimi posameznimi deli (v skladu z Direktivo 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.aprila 2006 o uinkovitosti rabe konne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL t. 114/64 z dne 27.04.2006, str.64)).

  Pravilnik se uporablja za stavbe, ki imajo centralno ogrevanje in/ali centralno pripravo tople vode, in se oskrbujejo s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma skupne kurilne ali druge naprave za centralno proizvodnjo toplote.

  Lastniki posameznih delov stavbe se odloijo v vrsti in tipu delilnikov, o parametrih za delitev in obraun strokov za toploto in o tem z veino odloajo na Zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine.

  Lastniki so po pravilniku dolni