USAHA MEMARTABAT TULISAN JAWI - core.ac.uk · PDF filepenghayatan tulisan jawi dalam kalangan...

Click here to load reader

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of USAHA MEMARTABAT TULISAN JAWI - core.ac.uk · PDF filepenghayatan tulisan jawi dalam kalangan...

 • USAHA MEMARTABATTULISAN JAWIOleh MOHD. RIZAL AZMAN RIFIN

  MUNGKIN pada se-setengah Pih.ak tiadaapapun yang menge-jutkan atau merasaapa-apa kerngianapabila Ketua Pengarah Perpus-takaan Negara Malaysia (PNM),Nafisah Ahmad, pernah mendedah-kan kepada kita bahawa terdapatsebanyak 4,600 manuskrip Melayulama bertulisan jawi lama yangmasih belum terusik untuk dilaku-km sebarang kajian atau us aha-usaha untuk menterjemahkan ia kedalam tulisan rumi.

  Cuba kita fikirkan apakahmanuskrip tersebut akan meneri-rna nasib yang serupa, seandainyaia berada di dunia Barat? Tentu,keadaan itu jauhsekali perbezaan-nya kerana mereka begitu meraikankhazanah lama yang pada merekaperlu diteroka sedalam-dalamnyademi mencari sesuatu yang ber-manfaat untuk diangkat sebagaiilmu.

  Tetapi di negara kita, dalarn keas-yikan mengejar dan memperka-sakan bidang sains dan teknologi,elemen ketamadunan lama tidakdijadikan sebagai keutamaan. Lang-kah-Iangkah untuk memperkasa-kan tulisan itu tidak jelas kelihatan.Malah, tidak juga dilihat untuk di-angkat sebagai satu keperluan dankeutamaan.

  Pun begitu, masih belum ter-lambat lagi untuk kita melakukanlangkah-Iangkah dan usaha-usahauntuk mengangkat tulisan itu ketahap 'yang sepatutnya ia berada.Meskipun, kita dihambat denganfaktor kurang tenaga pakar dalamselok belok tulisan jawi lama, usahabersungguh-sungguh perlu dilaku-kan segera untuk memperkasakandan menghidupkan semula tulisan

  . ini. Jangan dibiarkan manuskripberharga tulisan jawi itu terperapbegitu sahaja.

  Melalui penterjemahan terhadapmanuskrip lama tersebut, sudahpastinya ia akan memudahkan gen~erasi baharn memahami segala un-sur-unsur yang menjadikan tulisanini terbilang di negara ini suatu ke-tika dahulu.

  Bayangkanlah betapa rnginyakita apabila manuskrip yang bern-sia ratusan tahun itu tidak dapatdifahami dan dihayati oleh generasimuda. Jus,tern, apa yang diberitahuoleh Ketua Pengarah PNM itu se-harnsnya menyedarkan banyakpihak bahawa negara kita sesung-guhnya begitu kaya dengan tingga-Ian khazanah ilrnu yang berbentuk

  India yang dilihat sen-: \tiasa mengagungkanbahasa Tamil. 'Tetapitidak bangsa kita?".

  Oleh itu, beliau tu-rut menyarankan agartulisan jawi dimasuk-kan dalam peperiksaanawam seperti UjianPencapaian SekolahRendah (UPSR), Pe-'nilaian MenengahRendah (PMR) dan Si-jil Pelajaran Malaysia(SPM) dan dikenakansyarat wajib lulus.Perkara Ini boleh di-laksanakan apabilapendedahandan peng-hayatan sepenuhnyakepada pelajar-pelajardibuat terlebih dahulu.

  Sebenamya, kitaperlu bermula dariawal semula dan se-cara berperingkat-peringkat di sernua.

  , sektor khususnya disekolah-sekolah untuk menghidup-kan tulisan jawi. Malah di pering-kat institusi pengajian tinggi awam(IPTA) juga adalah dirasakan mu-nasabah dan wajar juga disuburkanpenghayatan tulisan jawi dalamkalangan warganya,

  Terbaharu, Syltan Perak, Sul-tan Nazrin Muizzuddin Shah dalamucapannya ketika merasmikan Utll-san Bisness Awards 2015 di PusatKonvensyen Kuala Lumpur Selalulalu, turut menyentuh mengenaitulisan Jawi yang dipinggirkan.

  Baginda menzahirkan perasaandukacitanya dengan nasib akhbarbertulisan jawi, Utusan Melayu ter- bitan Kumpulan Utusan yang tidakditernskan penerbitannya keranakurang sambutan yang sekali gusmenunjukkan begitu lemah seman-gat jati diri dan nasionalisme orangMelayu untuk mempertahankanwarisan bapgsa.

  Kita masih ada masa dan ruanguntuk bertindak menghidupkankembali aura tulisan jawi. Akantetapi tindakan semua pihak sarnaada dari pihak berwajib mahupunmasyarakat keseluruhannya untuk -menjayakannya, amat dituntut.lni termasuk memupuk kesedaransayang dan cinta pada tulisan jawi.Janganlah kita nanti menyesal dikemudian hari, tatkala tulisan jawi -'hanya tinggalsebagai koleksi' seja-rah semata-mata.

  KITA perlu bermula dari awalsemula dan secara berperingkat-peringkat di semua sektor kl\ususnyadi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tulisan jawi. - GAMBAR-HIASAN

  f /

  manuskrip lama dan hal itu sewa-jarnya memanggil semua pihakkhususnya yang berkepakarandalam tulisan jawi lama untuk ber-sarna membantu menjayakan usa-\ ha menterjemahkannya ke tulisanrumi, .

  Selain itu, perkembangan initurut memberi ' petanda kepadakita bahawa negara ini semakinketandusan golongan yang mahirmenulis jawi. Semakin hari tulisanjawi semakin dilupakan khususnyaoleh generasi muda dan keadaan inisepatutnya tidak hams dibiarkanbegitu sahaja. '

  Justern, usaha menganjurkanKarnival Semarak Jawi Kebangsaanyang dilangsungkan di Pusat Da-gangan Terengganu barn-barn inisedikit sebanyak boleh membuah-kan impak positif dalam membinagenerasi yang kembali cintakan.tulisan jawi. Karnival, bengkel danseminar mengenai tulisarr ,jawiperlu diperhebatkan dalam semualapisan masyarakat.

  Apa yang lebih mustahak adalah.usaha mengembalikan celik humfdan celik baca tulisan jawi dilaksana-kan secara berternsan. Jarigan hanyasecara betkala dan bermusim keranaini tidak banyak memberikan kesansecara menyeluruh. .

  Antara langkah y;;tng perlu cli-lakukan adalah melalui Kemen-terian Pendidikan dengan men-jadikan tulisan jawi sebagai salahsatu kurikulum. Dirasakan ia bolehdiselitkan dalam subjek BabasaMelayu. Kalau elemen lain, sepertikeselamatan jalan raya, il~u kope-

  rasi, alam sekit~r dan banyak lagi~iabegitu bersungguh-sungguh dijaya-kan. Mengapa tidak dalam aspektulisan jawi ini? .

  Penulis bersetuju seperti apayang pernah disuarakan oleh Prof.Dr. Kang Kyoung Seok seorang pa-kar tulisan Jawi dariPusan Univer-siti of Foreign Studies, Korea ba-hawa generasi muda di negara inisernakin melupakan tulisan bangsamereka sendiri. Beliau nyata begitubimbang akan berlaku ketandusangenerasi yang mampu menguasaitulisan jawi.. Lihatlah' sendiri b~gaimanabangs a asing yang tinggal jauh daribumi kita ini bernpaya muncul se-bagai pakar dalam tulisan jawi,malah menjadi seorang pencintatulisan jawil . Tidakkah pencapa-ian ini sedikit sebanyak memberikita rasa malu kepada profesor ituyang nampaknya lebih menghargaitulisan jawi sedangkan kit(,l sendmbersikap acuh tidak acuh sahaja!

  Pensyarah Usuluddin HubunganMuslim-Bukan Muslim, Pemikirandan Ketamadunan, Universiti PutraMalaysia, Dr. Amini Amir Abdullahturnt meluahkan rasa kebirnban-gannya berkenaan isu tulisan jawiyang disifatkan beliau sebagai se-makin ketiadaan 'pewarisnya'.

  Beliau dengan nada smis mela-hirkan rasa kehairanannya keranabangsa lain yang berrujrah ke nega-ra ini suatu ketika dulu membawabersama tulisan ibunda mereka.

  "Lihatlah bagaimana orang Cinayang begitu cintakan seni kaligrafimereka. Demikian dengan kaum

  PENULIS ialah Pensyarah di Jabatan!(ejuruteraari Mekanikal. Politeknik MuadzamShah. .,