PRIRUCNIK Cuvari prirode 2:Prirucnik Cuvari Prirode 2 fileuz uxbenik ^uvari prirodeza drugi razred...

Click here to load reader

 • date post

  11-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PRIRUCNIK Cuvari prirode 2:Prirucnik Cuvari Prirode 2 fileuz uxbenik ^uvari prirodeza drugi razred...

 • 3

  UVOD

  Svet oko nas vrvi od `ivota – na kopnu, u moru, u zemqi i vazduhu – niko jo{ nije uspeo da utvrdi koliko razli~itih vrsta biqaka i `ivotiwa postoji, koliko wih se krije u gustim tropskim {umama i koliko ih je nestalo u davnoj i bli`oj pro{losti. Qudi razli~itim aktivnostima (kao {to su se~a {uma, kisele ki{e, zaga|ewe vazduha, vode i zemqi{ta, globalno zagrevawe, lov...) neprekidno ugro`avaju druga `iva bi}a i wihova stani{ta.

  Razvoj i {irewe ekolo{ke svesti samo su neki od na~ina na koje mo`emo delovati kako bi Zemqa postala boqe mesto za `ivot qudi i drugih `ivih bi}a. Ekolo{ko obrazovawe trebalo bi usmeriti ka odr`ivom razvoju, ka stvarawu boqeg i razumnijeg sveta. To je svet u kojem bi se ~uvalo bogatstvo biolo{ke raznolikosti, u kojem bi se prirodna bogatstva (nafta, ugaq, voda, {ume i zemqi{te) bri`qivo i odgovorno tro{ila, jer ih treba sa~uvati i za budu}e generacije.

  U~ewe o `ivotnoj sredini postaje u~ewe za `ivotnu sredinu i podrazumeva boga}ewe u~enikovih saznawa i iskustava o prirodi i pojavama koje je ugro`avaju. Podsti~e razvijawe radoznalosti, kreativnosti i istra`iva~kih sposobnosti. Tako|e, isti~e va`nost uloge u~enika i wegove kompetencije i odgovornosti da se brine o prirodi, da je ~uva i {titi.

  Aktivnosti predlo`ene u priru~niku ukqu~uju posmatrawe, otkrivawe, istra`ivawe, eksperimentisawe, procewivawe, bele`ewe, opisivawe, kreirawe i crtawe. Navedene su i ekolo{ke aktivnosti koje se mogu realizovati u u~ionici, neposrednoj okolini ili u lokalnoj zajednici. Redosled nastavnih jedinica iz priru~nika mo`e se prilagoditi postoje}oj sredini, godi{wem dobu ili nekim drugim okolnostima. Pojedine aktivnosti mogu da se usklade sa ekolo{kim kalendarom – Dan voda, Dan ~istih planina, Dan bez automobila, Dan za{tite `ivotne sredine, Dan planete Zemqe i dr.

  ^UVARI PRIRODE za drugi razred osnovne {kole

  Ciqevi:* Razvijawe svesti o potrebi i mogu}nostima li~nog anga`ovawa u za{titi `ivotne

  sredine, usvajawe i primena principa odr`ivosti, eti~nosti i prava budu}ih generacija na o~uvanu `ivotnu sredinu.

  Zadaci:* – znati pojam `ivotne sredine i wene elemente; – prepoznavawe i opisivawe najuo~qivijih pojava i promena u `ivotnoj sredini; – sticawe znawa o pojavama koje ugro`avaju `ivotnu sredinu; – formirawe navika i razvijawe odgovornog odnosa prema sebi i `ivotnoj sredini; – razvijawe radoznalosti, kreativnosti i istra`iva~kih sposobnosti; – razvijawe osnovnih elemenata logi~kog i kriti~kog mi{qewa.

  *Preuzeto iz Slu`benog glasnika – Prosvetnog glasnika Republike Srbije broj 10/04.

 • 4

  PRIRU^NIK ZA U^ITEQE uz uxbenik ^uvari prirode za drugi razred

  Priru~nik sadr`i:

  • operativni plan za izvo|ewe nastavnih jedinica prema predvi|enom broju ~asova

  • ciqeve nastavnih jedinica koji se ostvaruju realizacijom zadataka iz uxbenika ^uvari prirode

  • osnovne teme za razradu na ~asu koje su u vezi sa konkretnim aktivnostima i zadacima sadr`anim u uxbeniku ^uvari prirode. Na osnovu po~etnog razgovora, temu mo`ete da dopunite, pro{irite ili iskoristite na svoj na~in kako biste je prilagodili potrebama ~asa

  • aktivnosti i zadatke koji u~enicima poma`u da saznaju i razumeju pojave i promene u `ivotnoj sredini, koji podsti~u bu|ewe i razvoj ekolo{ke svesti i odgovoran odnos prema okolini

  • eko-akcije koje motivi{u i aktiviraju u~enike da ~uvaju `ivotnu sredinu

  • korelacije sa odgovaraju}im predmetima

  • eko-datume – kao predlo`ak za uskla|ivawe pojedinih nastavnih tema s va`nim ekolo{kim datumima (Dan planete Zemqe, Svetski dan za{tite `ivotne sredine, dani biolo{ke raznolikosti, mo~vara, voda, ~istih planina, Dan bez automobila, Dan izazova i sl.)

  • eko-sajtove na kojima se mo`ete informisati o svim pitawima, zadacima i akcijama koji su u vezi sa temom o~uvawa `ivotne sredine

  • preporu~enu pomo}nu literaturu.

  OPERATIVNI PLAN

  Nastavna tema @IVOTNA SREDINA Nastavne jedinice : broj ~asova Tvoja okolina (str. 4–5) 1 [ta ~ini prirodu (str. 6) 1 [ta je napravio ~ovek (str. 7) 1

  Nastavna tema PRIRODNE POJAVE I PROMENE U @IVOTNOJ SREDINI Nastavne jedinice: @ivi svet (str. 8–9) 2 Eksperiment: Napravi vodenu lupu [ta ko jede (str. 10) 1

 • 5

  @abac Kraka (str. 11) 1 Kako raste suncokret (str. 12–13) 2 Aktivnost: Zrnasti cvet *Aktivnost: Vise}i vrt Biqna apoteka (str. 14–15) 1 Aktivnost: Mirisni zave`qaj Pratim kako se priroda mewa (str. 16–17) 2 Aktivnost: Posmatram drvo u svojoj okolini *Aktivnost: Kutija ~etiri godi{wa doba 1

  Nastavna tema ZAGA\EWE @IVOTNE SREDINE Nastavne jedinice: Za{to je voda va`na i [tedeti vodu je lako! Radim to ovako...(str. 18–20) 2 Napravimo plan akcije: Svaka kap vode je va`na (str. 21) 1 Ko zaga|uje vazduh (str. 22–23) 2 Eksperiment: Kako nastaje ~a| Duvanski dim je opasan i Zabraweno pu{ewe (str. 24–25) 1 Zemqi{te (str. 26–27) 2 Eksperiment: Ko `ivi u zemqi *Eksperiment: Obojeni cvet Buka (str. 28–29) 1 Aktivnost: Muzi~ka kutija 1

  Nastavna tema ZA[TITA @IVOTNE SREDINE I ZA[TITA ZDRAVQA Nastavne jedinice: Brinem o `ivotiwama iz svoje okoline (str. 30) 2 Aktivnost: Zimovnik Ugro`ene `ivotiwe (str. 31–32) 1 Pri~a jednog ku}nog qubimca (str. 33) 1 Kako ~uvati prirodu (str. 34) 1 Blago koje nestaje (str. 35) 1 Od starih – nove stvari (str. 36–37) 1 Aktivnost: Uputstvo za pravqewe papira (str. 38–39) 1 Napravimo plan akcije: Izlo`ba drve}a (str. 40) 1 Zdrav `ivot (str. 41) 1 Zdravo se hranimo (str. 42) 1 Znaci koji upozoravaju na opasnost (str. 43) 1 Eko-igrica: Je` u potrazi za pe~urkama (str. 44–45) 1

  * Ozna~ene nastavne jedinice predstavqaju predlo`ene aktivnosti. Obra|ene su u priru~niku i ne nalaze se u uxbeniku.

 • 6

  KORELACIJE S PREDMETOM SVET OKO NAS za drugi razred osnovne {kole

  @IVA PRIRODA prvi deo Priroda (str. 14) Veza izme|u `ive i ne`ive prirode (str. 15) Seti se {ta smo nau~ili (str. 36)

  NE@IVA PRIRODA drugi deo Voda – uslov za `ivot (str. 38) Voda je va`na – ~uvajmo je! (str. 41) Zemqi{te – uslov za `ivot (str. 46–47) Seti se {ta smo nau~ili (str. 52)

  GDE ^OVEK @IVI tre}i deo Pravila pona{awa – u {koli (str. 69) Pratimo promene u prirodi – prole}e (str. 100–101)

  QUDSKA DELATNOST ~etvrti deo Napravimo plan akcije (str. 124–125)

  KRETAWE U PROSTORU I VREMENU peti deo Promene u prirodi po godi{wim dobima (str. 135) Lekovite biqke (str. 143)

  KORELACIJE S PREDMETOM ZDRAVSTVENO VASPITAWE za drugi razred osnovne {kole

  MOJE ZDRAVQE [ta {kodi zdravqu (str. 15) Upozorewe (str. 16)

  ^ISTO]A JE POLA ZDRAVQA Molimo vas, skupite otpatke (str. 18) Moj dogovor s prirodom (str. 19)

  MOJ KUVAR Moja omiqena hrana (str. 22) Spisak za kupovinu (str. 23) Zdrav doru~ak (str. 24) Va{ predlog za zdrav obrok (str. 25)

  VE@BAM I RASTEM Zamor (str. 26) Ura, ura, fiskultura! (str. 28–29)

 • 7

  NASTAVNA TEMA: @IVOTNA SREDINA

 • PRIRU^NIK ZA U^ITEQE – ^UVARI PRIRODE ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

  8

  Nastavna jedinica: Tvoja okolina, str. 4–5 (1. ~as)

  Ciq ~asa: Uo~avawe elemenata `ivotne sredine i wihovih karakteristika.

  Mogu}i tok ~asa: U~iteqica/u~iteq pita u~enike gde stanuju, {ta se sve nalazi u wihovoj okolini, kojim putem dolaze u {kolu, {ta sve usput vide, ~uju... U~enici treba da opi{u ili da nacrtaju ono {to usput vide. Nakon toga, u~iteqica/u~iteq ih pita {ta im se u wihovoj okolini dopada, a {ta ne, kao i {ta bi trebalo promeniti da bi ona izgledala lep{e.

  Zadatak za u~enike: U~enici imaju zadatak da na strani 5 u uxbeniku oboje kru`i} pored predloga za ure|ewe okoline koji im se najvi{e dopao i da objasne za{to je taj predlog va`an za wihovu okolinu. U praznom poqu treba da nacrtaju ono {to bi trebalo uraditi da bi wihova okolina postala ure|enija.

  Mogu}a dodatna aktivnost: U~enici imaju zadatak da kod ku}e nacrtaju kako bi voleli da izgleda wihova okolina (ili mesto gde stanuju) i da crte`e donesu na slede}i ~as. U u~ionici se pravi izlo`ba crte`a pod nazivom Na{a okolina.

  Nastavna jedinica: [ta ~ini prirodu, str. 6 (2. ~as)

  Ciq ~asa: Pro{irivawe znawa o `ivoj i ne`ivoj prirodi.

  Mogu}i tok ~asa: U~enici obnavqaju gradivo o `ivoj i ne`ivoj prirodi koje su usvojili u prvom razredu (u okviru predmeta Svet oko nas i ^uvari prirode). U~iteqica/u~iteq postepeno pro{iruje nau~eno gradivo obja{wavaju}i u~enicima {ta je to {to je karakteristi~no za sva `iva bi}a (ra|awe, rast, razmno`avawe, umirawe) i koji su uslovi neophodni za `ivot (vazduh, voda, zemqi{te, Sunce). Nakon toga u~enici treba da posmatraju sliku na strani 6 i da zapi{u nazive svega {to pripada `ivoj i ne`ivoj prirodi.

  Zadatak za u~enike: U~enici imaju zadatak da napi{u nazive `ivih bi}a koja `ive u wihovoj okolini i da re{e ukr{tenicu na strani 6 u uxbeniku.

  Korelacija: Svet oko nas

  Nastavna jedinica: [ta je napravio ~ovek, str. 7 (3. ~as)

  Ciq ~asa: Pro{irivawe znawa o tome {ta je sve napravio ~ovek i od ~ega se prave stvari koje nas okru`uju.

  Mogu}i tok ~asa: U~iteqica/u~iteq podse}a u~enike na to {ta ~ini prirodu koja nas okru`uje – to su `iva i ne`iva priroda. Zatim, upu}uje u~enike na to da u na{em okru`ewu postoji i ono {to je napravio ~ovek. Neki predmeti koje je ~ovek napravio sli~ni su onome {to je ve} postojalo u prirodi. U~enici prate ilustracije iz uxbenika na strani 7, a potom ih u~iteqica/u~iteq pita od ~ega su napravqeni neki od predmeta u wihovoj okolini (klupa, prozor, kvake n