10 Cuvari Prirode 1

download 10 Cuvari Prirode 1

of 45

 • date post

  22-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of 10 Cuvari Prirode 1

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  1/45

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  2/45

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  3/45

  @IVOTNA SREDINA

  Moja okolina 45Gde ko `ivi 67Veze u prirodi 8Zec Brzi} 9PRIRODNE POJAVE I PROMENE U @IVOTNOJ SREDINIPratim kako se priroda mewa 10Pri~a o vrapcu 11[ta ko voli da jede 1213

  ZAGA\EWE @IVOTNE SREDINEVoda 1415Vazduh 16Pu{ewe je {tetno 17Zemqi{te 18Hrana za biqke 19Bum-tras 20Orkestar Zrnce 21

  ZA[TITA @IVOTNE SREDINE I ZA[TITA ZDRAVQAUpoznaj svoje male susede 22U`ina za ptice 23Ugro`ene `ivotiwe 24Dogodilo se subotom 25Tro{ewe prirodnog blaga 26^uvar toplote 27[ta se nalazi u kanti za otpatke 2829Zdravo da si! 30

  Ba{ta u tawiru 31Suncobran 32Velika razmena 33Zajedni~ko drvo 34Proslava Dana zemqe 35Zeleni kviz 36

  SADR@AJ

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  4/45

  VODI^

  zadatak

  crtamo i bojimo

  pi{emo

  razgovaramo

  re{avamo

  pevamo

  sviramo

  zadatak za roditeqe i decu

  istra`ujemo

  pravimo

  ogled

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  5/45

  4

  MOJA OKOLINA[ta sve vidi{ kada pogleda{ kroz prozor? To {to vidi{ je tvoja okolina.Oboj kru`i} na onoj slici koja te podse}a na tvoju okolinu.

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  6/45

  5

  Obi|i svoju okolinu. Posmatraj i razmi{qaj o tome {ta ti se u woj dopada,a {ta ti se ne dopada.

  Ovde nacrtaj ono {to ti se dopada u woj.

  Ovde nacrtaj ono {to ti se u woj ne dopada.

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  7/45

  6

  Biqke i `ivotiwe `ive na razli~itim mestima: u {umi, u reci, na livadi, u pustiwi, u okeanu, u bari.@ivotiwe nalaze i prave svoja skloni{ta tamo gde ima hrane.

  GDE KO @IVI

  Ispri~aj {ta vidi{ na ovim slikama.

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  8/45

  Gde koja `ivotiwa `ivi?Pove`i kao {to je zapo~eto.

  7

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  9/45

  VEZE U PRIRODI

  Re{i rebus.

  Koje `ivotiwe `ive pod zemqom?

  Koje `ivotiwe prave skloni{te u stablu drveta?

  8

  Sve {to raste, hoda, pliva,puzi, leti,

  bez sunca,vazduha, vode i zemqi{tane mo`e `iveti.

  PRI

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  10/45

  9

  ZEC BRZI]

  Za{to je kupus po~eo da vene?[ta mu je nedostajalo? [ta bi se dogodilo da je umestokupusa u ba{ti bila {argarepa?

  Re{i ukr{tenicu. Zelena poqa }e ti otkriti{ta je pomoglo kupusu da poraste.

  Ja sam Brzi}. Ispri~a}u ti pri~u o koji volim da grickam. Letos sam bio mnogo gla-

  dan i `edan. ^ika \ura je u svojoj posadio kupus. Za svaki struk kupusa iskopao je .

  Strukove je stavio u i zalio ih . Da bi porastao, potrebni su mu

  zemqi{te, vazduh, voda i Sun~eva svetlost i toplota. Bilo je lepo vreme i kupus je rastao. Zbog ve-

  like vru}ine presu{io je iz kog je ~ika \ura uzimao za zalivawe kupusa. Ubrzo je kupus

  po~eo da vene. Ja sam bio mnogo gladan! Jednog jutra probudila me je jaka grmqavina. Po~ela je da pada

  . Ubrzo je kupus nastavio da raste. Za nekoliko dana sladio sam se velikom glavicom .

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  11/45

  10

  PRATIM KAKO SE PRIRODA MEWAPostoje ~etiri godi{wa doba: jesen, zima, prole}e i leto.

  Opi{i drve}e sa slika.Po ~emu se jo{ leto razlikuje od zime?Kojih sve boja mo`e biti li{}e u jesen?U kom godi{wem dobu sazrevaju tre{we?

  U kom godi{wem dobu opada kestewe?

  U jesen dani postaju hladniji.Li{}e po~iwe da opada.

  Tokom hladnih zimskih dana mnoge biqke ostaju bez li{}a.

  U prole}e su dani topliji. Biqkama po~iwu

  da rastu novi listovi.

  Leti je najtoplije. Biqka tada ima najvi{e listova.

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  12/45

  11

  Ako je re~enica ta~na, zaokru`i zeleni kvadrati}.

  Ako re~enica nije ta~na, zaokru`i crveni kvadrati}.

  Ako si zaokru`io ispravan kvadrati}, dobi}e{ jednu re~.

  Vrabac zimi spava dubokim zimskim snom.

  Zimi vrabac te{ko nalazi hranu.

  Vrabac ne jede gusenice.

  Vrabac se ne pla{i stra{ila u poqu, ali se boji pra}ke.

  Vrabac se zimi seli u toplije krajeve.

  B-r-r-r-r! Stigla je zima. Sneg je prekrio krovove ku}a, parkove, drve}e. Mnoge `ivotiwe su odavno

  potra`ile toplo skloni{te i utonule u zimski san. Veverica se zavukla u svoju rupu i gricka `ir.Laste i rode su odletele u toplije krajeve. Vrabac se zimi ne seli. [}u}uri se na grani drvetaili skaku}e u potrazi za mrvicama hleba i raznim zrnevqem. Pronalazi i otpatke hrane koje nijeprekrio sne`ni pokriva~. Kada je hladno, treba mu vi{e hrane, ali do we te{ko dolazi. Zato jedva~eka da do|e prole}e i da krene u lov na insekte, gusenice i da se zasladi ukusnim zrnevqem. U letoi u jesen svega ima u izobiqu, pa sit zadovoqno cvrku}e i br~ka se u barici vode. Uvek nekud `urii oprezan je. Ne pla{i se stra{ila u poqu, ali strah ga je od sove, ma~ke i - pra}ke.

  PRI^A O VRAPCU

  Zeleni kvadrati }e ti otkriti naziv godi{wegdoba u kojem se ptice sele u tople krajeve.

  M T

  A K

  E ^

  N R

  B O

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  13/45

  Bez hrane niko ne mo`e da `ivi. @ivotiwe `ive tamo gde ima hrane.Skakavac ne mo`e da `ivi bez trave. Mi{ jede skakavce. Gladna zmija

  juri mi{a da ga pojede.

  [TA KO VOLI DA JEDE

  Mnoge `ivotiwe hrane se samo biqkama. Ovca pase travu.

  Neke `ivotiwe jedu samo druge `ivotiwe. Vuk jede ovcu.

  Neke `ivotiwe jedu i biqke i `ivotiwe. Je` rado jede i gliste i {umske plodove.

  Neke `ivotiwe jedu samo jednu vrstu hrane. Panda jede samo bambus.

  ^ime se hrane biqke?

  Biqke same sebi prave hranu. One uzimaju iz zemqi{ta sastojke od kojih proizvode hranu.12

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  14/45

  13

  Spoj sliku `ivotiwe sa onim {to voli da jede.

  Sova je sita tek kada pojedetri mi{a, a delfin kadproguta bar 15 kilograma

  ribe!Zameni znake slovima.Otkri}e{ {ta je rekao pauk.Napi{i poruku na liniji.

  = A

  = I

  = O

  = E

  = U

  m^ k d m j mr ` l t n k b b c .

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  15/45

  14

  VODA

  U reke se ulivaju razni otrovi iz fabrika. Iz ku}a razni {amponi, sapuni i pra{kovi za prawe sudovai rubqa oti~u i ulivaju se u reke. Reke se ulivaju u mora. Od zaga|ene vode biqke i `ivotiwe u rekamai morima se razbole.

  Svim `ivim bi}ima potrebna je voda. Bez we nema `ivota.Voda se u prirodi nalazi u potoku, u reci, u bari, u jezeru, u moru i u okeanu.

  U prirodi najvi{e ima slane vode. Ta voda ne mo`e da se pije. Slatke vode ima malo.Zato je treba {tedeti. Kada otvori{ slavinu, voda je tu. Koristi{ je za pi}e, kupawe, prawe zuba,kada ide{ u toalet.

  Smisli jo{ dva na~ina za {tedwu vode.

  Svaka kap je va`na:zatvaraj slavinu do kraja!

  Kako ti mo`e{ da {tedi{ vodu?

  Dok pere{ zube, zatvori slavinu!Tako jednim malim pokretommo`e{ da zaustavi{ nepotrebnooticawe oko 15 litara vode.

  Umesto da se br~ka{ u kadi,tu{iraj se!Tako tro{i{ znatno mawe vode.

  [ta se ovde dogodilo? [ta je reku zamutilo? Pogledaj sliku. Ka`i ~emu nije mesto u reci.

  [ta misli{, {ta ti mo`e{ da uradi{ da bi voda bila ~istija?

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  16/45

  15

  U slavine voda sti`e iz reka, jezera ili sa izvora. Na putu od reke do tvoje ku}e ona pre|e dug put. U kuhiwui kupatilo voda ne sti`e pravo iz reke. Pre toga se ~isti od prqav{tine u fabrici za pre~i{}avawe vode.Potom cevima putuje ispod ulica, sti`e do ku}a i pewe se do slavina. To je voda koja mo`e da se koristi.Prqava voda iz kuhiwe i kupatila drugim velikim cevima se spu{ta ispod ulice i oti~e nazad u reku.

  Evo {ta ti je sve potrebno za izvo|ewe ovog ogleda:cediqka za ~aj, malo sitnog peska i kamen~i}a,tri staklene ~a{e i pola litra prqave vode

  (u kojoj je prethodno opran krompir s korom).

  1. Prqavu vodu procedi kroz cediqku za ~aj u prvu ~a{u.2. U cediqku stavi sitne kamen~i}e, koje si prethodno oprao,i procedi prqavu vodu u drugu ~a{u.3. U cediqku stavi opran sitan pesak i kamen~i}e i procediostatak prqave vode u tre}u ~a{u.4. Posmatraj sve tri ~a{e. U kojoj je voda najbistrija?

  Va`na napomena: Voda koju na ovaj na~in opere{ nije za pi}e!

  1 2

  3

  Operi vodu!

  4

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  17/45

  16

  VAZDUHVazduh se nalazi svuda oko nas.Vazduh je svim `ivim bi}ima potreban za `ivot. Zato je va`no da bude ~ist.

  Pogledaj ovu sliku. Odakle sav taj dim? Objasni.

  Vazduh je zaga|en onda kada smrdi,kada u wemu ima dima i ~estica pra{ine.

  Nije zdravo udisati takav vazduh!

  Vozi bicikl ili idi pe{ice kad god mo`e{!

  Fabrike i automobili ispu{taju dim i {tetnegasove u vazduh i tako ga zaga|uju. Takav vazduh{tetno uti~e na tvoje zdravqe, a {kodi i biqnomi `ivotiwskom svetu. Kada bi fabrike imale

  filtere na dimwacima, vazduh bi bio ~istiji.

  Pogledaj slike. Oboj kru`i} pored onogprevoznog sredstva koje ne zaga|uje vazduh.

  Tamo gde ima mnogo drve}a,vazduh je ~istiji.

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  18/45

  17

  Duvanski dim zaga|uje vazduh. On je {tetan za pu{a~e, ali i za one koji se nalaze u wihovoj blizini.Duvanski dim pun je raznih otrovnih materija koje su opasne za tvoje telo, posebno za plu}a.

  Pu{ewe je zabraweno na mnogim mestima.Zabraweno je da se deci prodaju cigarete.

  Ovaj znak ozna~ava da je pu{ewe zabraweno.Gde bi ti sve stavio taj znak?

  PU[EWE JE [TETNO

  Zamisli da si de~ak sa ovih slika.Razmisli i napi{i {ta bi rekao da si na wegovom mestu.

  Hajde da zajedno

  ~itamo.

  Uzmi jednu

  cigaretu.

 • 7/24/2019 10 Cuvari Prirode 1

  19/45

  18

  ZEMQI[TE

  Ki{na gli