10 Cuvari Prirode 3 - U PRIPREMI

Click here to load reader

 • date post

  07-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  134
 • download

  5

Embed Size (px)

description

kreativni centar

Transcript of 10 Cuvari Prirode 3 - U PRIPREMI

SADR@AJ 3 45 6 78 910 1112 1314 15 16 17 1819 2021 22 2324 25 2628 29 3032 3335 - 37 - 3839 40 4243 4447

2

VODI^

3

MOJE MESTO : _________________________________________________ : _____________________________________ : ___________________________________________ : __________________________________________________________________ : __________________________________ ( ): ______________________________________________ a: __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

. . www.earth.google.com . 4

: , , .

?

5

PRIRODA U OPASNOSTI 200 . , , . , , . . , . , . . . . 10 .

, , . , , , . , . , 22. , . 1970. . ; . .

6

TVOJE MESTO NEKAD I SAD . , : ; ; ; (, , ); , ; .

, , ? ?

7

. , .

PISMO OP[TINI

8

ISTRA@UJEM PRIRODU , , , . (, , , , , ) , . : , . , . . . : . .

? , (, ),

( , , ...)

, , ,

.

.

9

. , . ? .

5 m 20 cm 1. . 2. .

3. .

4. .

( , ). . ? ? ? ? . , ? . .

10

KAKO DA SE ORIJENTI[E[ U PRIRODI . , . . , , . , . .

. , , , .

11

VA@NO JE BRINUTI O SEBI I PRIRODIKada boravi{ u prirodi va`no je da brine{ i o sebi, ali i o biqkama i `ivotiwama koje tu `ive. Nemoj se kretati izvan staza i ozna~enih puteva. U gustoj i nepoznatoj {umi mo`e{ lako da zaluta{. Gledaj kuda hoda{, ne tr~i, mo`e{ da se spotakne{ i padne{. Nemoj piti vodu iz potoka ili nepoznatog izvora, ona mo`da nije dobra za pi}e. Ne zaga|uj vodu bacaju}i otpatke u wu. Ne zavla~i ruke u pukotine u stewu ili drve}u, mo`da odatle vreba neka opasnost ili mo`da stanuje neka `ivotiwa koju mo`e{ uznemiriti. Budi tih dok posmatra{ `ivotiwe. Ne diraj ih i ne hrani. Nemoj ih uznemiravati, ni loviti. Skloni pu`a ako ti se na\e na putu. Nemoj gaziti krti~wake. Wih prave krtice dok tragaju za hranom. Na taj na~in se provetrava zemqa. Ne kidaj grane drve}a i grmqa, ne urezuj svoj nadimak na kori drveta. Ne beri biqke, mo`e{ ih nacrtati ili fotografisati. Ne beri i ne jedi bobice, pe~urke i druge {umske plodove, neki od wih su otrovni. Svog psa vodi na povocu, mo`e se izgubiti na nepoznatom terenu. Trudi se da na terenu na kojem istra`uje{ ostavi{ sve kako je bilo pre nego {to si ti bio tu. Nemoj naru{avati red u prirodnoj sredini biqaka i `ivotiwa. Nemoj ostavqati otpatke, ponesi ih sa sobom i odlo`i u kontejner.

.

, . , , . , . , .

12

LANAC ISHRANE . . , , , , , . . , . . . , . . , , . , , .

Paukova mre`aU gustoj hrastovoj {umi, na skrovitom mestu izme|u dve grane, jednog jutra pauk je pleo svoju mre`u. Kada je zavr{io, krenuo je ka sredini mre`e da se malo odmori. Tu je strpqivo ~ekao da se neka bubica uplete u tanke i lepqive niti. Insekti se hrane biqkama. Wih lovi pauk. On se pla{i da ga ne pojede ptica. Ptice strahuju da ih ne pojedu zmije. Orlovi love zmije. Oho! Paukova mre`a se zatresla. Zbuwena bubica uplela se u mre`u i evo pauka koji hita da je pojede.

.

? , . 13

Skakavac SkakaZdravo, ja sam skakavac Skaka. Obo`avam da ska~em! Po tome sam dobio naziv, a i nadimak. Mogu da pravim velike skokove zato {to su mi zadwe noge duga~ke i razvijene. Imam {est nogu i dva para krila. Postoji mnogo vrsta skakavaca. Razlikujemo se po boji, veli~ini i mestu na kojem `ivimo. Najvi{e ima nas, skakavaca zelene boje. Na{a stani{ta su {ume, livade i drugi travnati predeli. Hranimo se biqkama, a nas jure ptice i zmije da nas pojedu. Ima nas mnogo razli~itih vrsta. Dok smo mladi i dok rastemo, nekoliko puta promenimo svoj oklop.

(, , ...), .

14

VAZDUH - NEVIDQIVI PRIJATEQ . . , . 15 . . . .

- . 1. . 2. . , .

3. ( , ).

4. .

, . . .

. ? . . , . 15

KAKO NASTAJU KISELE KI[E , , , . . , . . , , . .

, (, , ) . , .

(). . 1. , . 2. . .

. 16

ZAGA\IVA^I VAZDUHA, , . . , , . (, , ...) . 2 km 300 g . , 4.800 g . . 1. 2. 3. 4. ? , . . , , , . , CD , DVD . , . , . 22. , , . ? . , . 17

ZA[TO JE VODA DRAGOCENA .

. . . . .

, , , . , , , . 18

. . , . . , . . .

. 1. . 2. , .

10 cm (. -)

3. .

4. .

.

. . . , . 19

ZAGA\IVA^I VODE . ? . , . . . . , , . . , . - . , , .

. 1. . 2. .

- . ? . . . . . ? , . . , , , . 20

Plan akcije O~istimo obalu , 22. , . ? ( , ). ? . ? . ? . ? , 22. . ? , . ? , . . :

21

ZEMQI[TE . , . , , .

. , , . .

22

SPIRAWE ZEMQI[TA , , . 100 . .

. 1. , . 2. .

.

, , . .

1. . : 1. . 2. . : 1. . 2. , . 3. . 1. 2. 3.

2.

23

, , . , . . . , . ( , .) , ( ). . .

15 . ? ? ? . : , , , , , , , , , 24

VELIKI NERED . . . . : , . . .

Sme}ko u akcijiZdravo! Ja sam Sme}ko \ubri}. Jo{ sam mali, pa me jedva vidi{. Ali ne brini, brzo }u da porastem. Jedem sve {to ti vi{e ne treba. Svakog dana te`i sam najmawe za kilogram. Za mesec dana bi}u toliko veliki da ne}u mo}i da stanem u ovaj kvadrat.

, . . . , .

25

RECIKLA@A , , . . , . .

.

26

1. .

2. .

3. .

4. , , . .

5. . . .

6. . .

, , ., ( ). . . . , . , , , . . , . . , .

. :

3. .

1. , .

2. .

4. . .

27

Plan akcije Ure|ujemo {kolsko dvori{te 22. , , , . ? . ? , . . ? . ? . ? . ? , , . ? 22. . . :

28

BUKA . , , . , , , . : , , , -. , , . , . . 25 cm . .

, ? ? . , , . ? . . . 29

ZA[TITA UGRO@ENIH BIQAKA I @IVOTIWA . , , , , . , . 215 429 . , , , , , , , . , . . . , , . www.velikadroplja.com.

.

? , . . . , .

30

. , , . 30 m, 19 m. 29. . .

.

]ao, Ana! [ta radi{? Ho}e{ li sa mnom na kola~e?

Ne mogu, Petre, `urim u Udru`ewe za za{titu `ivotiwa.

[ta radi{ u tom udru`ewu?

Brinem o psima lutalicama, pravimo ku}ice i hranilice za ptice. Ho}e{ li i ti da se u~lani{?

? , () www.orca.org.rs. ? 40 . , , , . .