cuvari za 2

download cuvari za 2

of 31

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  621
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cuvari za 2

UVODSvet oko nas vrvi od `ivota na kopnu, u moru, u zemqi i vazduhu niko jo{ nije uspeo da utvrdi koliko razli~itih vrsta biqaka i `ivotiwa postoji, koliko wih se krije u gustim tropskim {umama i koliko ih je nestalo u davnoj i bli`oj pro{losti. Qudi razli~itim aktivnostima (kao {to su se~a {uma, kisele ki{e, zaga|ewe vazduha, vode i zemqi{ta, globalno zagrevawe, lov...) neprekidno ugro`avaju druga `iva bi}a i wihova stani{ta. Razvoj i {irewe ekolo{ke svesti samo su neki od na~ina na koje mo`emo delovati kako bi Zemqa postala boqe mesto za `ivot qudi i drugih `ivih bi}a. Ekolo{ko obrazovawe trebalo bi usmeriti ka odr`ivom razvoju, ka stvarawu boqeg i razumnijeg sveta. To je svet u kojem bi se ~uvalo bogatstvo biolo{ke raznolikosti, u kojem bi se prirodna bogatstva (nafta, ugaq, voda, {ume i zemqi{te) bri`qivo i odgovorno tro{ila, jer ih treba sa~uvati i za budu}e generacije. U~ewe o `ivotnoj sredini postaje u~ewe za `ivotnu sredinu i podrazumeva boga}ewe u~enikovih saznawa i iskustava o prirodi i pojavama koje je ugro`avaju. Podsti~e razvijawe radoznalosti, kreativnosti i istra`iva~kih sposobnosti. Tako|e, isti~e va`nost uloge u~enika i wegove kompetencije i odgovornosti da se brine o prirodi, da je ~uva i {titi. Aktivnosti predlo`ene u priru~niku ukqu~uju posmatrawe, otkrivawe, istra`ivawe, eksperimentisawe, procewivawe, bele`ewe, opisivawe, kreirawe i crtawe. Navedene su i ekolo{ke aktivnosti koje se mogu realizovati u u~ionici, neposrednoj okolini ili u lokalnoj zajednici. Redosled nastavnih jedinica iz priru~nika mo`e se prilagoditi postoje}oj sredini, godi{wem dobu ili nekim drugim okolnostima. Pojedine aktivnosti mogu da se usklade sa ekolo{kim kalendarom Dan voda, Dan ~istih planina, Dan bez automobila, Dan za{tite `ivotne sredine, Dan planete Zemqe i dr.

^UVARI PRIRODE za drugi razred osnovne {koleCiqevi:* Razvijawe svesti o potrebi i mogu}nostima li~nog anga`ovawa u za{titi `ivotne sredine, usvajawe i primena principa odr`ivosti, eti~nosti i prava budu}ih generacija na o~uvanu `ivotnu sredinu. Zadaci:* znati pojam `ivotne sredine i wene elemente; prepoznavawe i opisivawe najuo~qivijih pojava i promena u `ivotnoj sredini; sticawe znawa o pojavama koje ugro`avaju `ivotnu sredinu; formirawe navika i razvijawe odgovornog odnosa prema sebi i `ivotnoj sredini; razvijawe radoznalosti, kreativnosti i istra`iva~kih sposobnosti; razvijawe osnovnih elemenata logi~kog i kriti~kog mi{qewa.

*Preuzeto iz Slu`benog glasnika Prosvetnog glasnika Republike Srbije broj 10/04.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE uz uxbenik ^uvari prirode za drugi razred

Priru~nik sadr`i: operativni plan za izvo|ewe nastavnih jedinica prema predvi|enom broju ~asova ciqeve nastavnih jedinica koji se ostvaruju realizacijom zadataka iz uxbenika ^uvari prirode osnovne teme za razradu na ~asu koje su u vezi sa konkretnim aktivnostima i zadacima sadr`anim u uxbeniku ^uvari prirode. Na osnovu po~etnog razgovora, temu mo`ete da dopunite, pro{irite ili iskoristite na svoj na~in kako biste je prilagodili potrebama ~asa aktivnosti i zadatke koji u~enicima poma`u da saznaju i razumeju pojave i promene u `ivotnoj sredini, koji podsti~u bu|ewe i razvoj ekolo{ke svesti i odgovoran odnos prema okolini eko-akcije koje motivi{u i aktiviraju u~enike da ~uvaju `ivotnu sredinu korelacije sa odgovaraju}im predmetima eko-datume kao predlo`ak za uskla|ivawe pojedinih nastavnih tema s va`nim ekolo{kim datumima (Dan planete Zemqe, Svetski dan za{tite `ivotne sredine, dani biolo{ke raznolikosti, mo~vara, voda, ~istih planina, Dan bez automobila, Dan izazova i sl.) eko-sajtove na kojima se mo`ete informisati o svim pitawima, zadacima i akcijama koji su u vezi sa temom o~uvawa `ivotne sredine preporu~enu pomo}nu literaturu.

OPERATIVNI PLAN Nastavna tema @IVOTNA SREDINA Nastavne jedinice : Tvoja okolina (str. 45) [ta ~ini prirodu (str. 6) [ta je napravio ~ovek (str. 7) Nastavna tema PRIRODNE POJAVE I PROMENE U @IVOTNOJ SREDINI Nastavne jedinice: @ivi svet (str. 89) Eksperiment: Napravi vodenu lupu [ta ko jede (str. 10)

broj ~asova 1 1 1

2 1

4

@abac Kraka (str. 11) Kako raste suncokret (str. 1213) Aktivnost: Zrnasti cvet *Aktivnost: Vise}i vrt Biqna apoteka (str. 1415) Aktivnost: Mirisni zave`qaj Pratim kako se priroda mewa (str. 1617) Aktivnost: Posmatram drvo u svojoj okolini *Aktivnost: Kutija ~etiri godi{wa doba Nastavna tema ZAGA\EWE @IVOTNE SREDINE Nastavne jedinice: Za{to je voda va`na i [tedeti vodu je lako! Radim to ovako...(str. 1820) Napravimo plan akcije: Svaka kap vode je va`na (str. 21) Ko zaga|uje vazduh (str. 2223) Eksperiment: Kako nastaje ~a| Duvanski dim je opasan i Zabraweno pu{ewe (str. 2425) Zemqi{te (str. 2627) Eksperiment: Ko `ivi u zemqi *Eksperiment: Obojeni cvet Buka (str. 2829) Aktivnost: Muzi~ka kutija Nastavna tema ZA[TITA @IVOTNE SREDINE I ZA[TITA ZDRAVQA Nastavne jedinice: Brinem o `ivotiwama iz svoje okoline (str. 30) Aktivnost: Zimovnik Ugro`ene `ivotiwe (str. 3132) Pri~a jednog ku}nog qubimca (str. 33) Kako ~uvati prirodu (str. 34) Blago koje nestaje (str. 35) Od starih nove stvari (str. 3637) Aktivnost: Uputstvo za pravqewe papira (str. 3839) Napravimo plan akcije: Izlo`ba drve}a (str. 40) Zdrav `ivot (str. 41) Zdravo se hranimo (str. 42) Znaci koji upozoravaju na opasnost (str. 43) Eko-igrica: Je` u potrazi za pe~urkama (str. 4445)

1 2

1 2 1

2 1 2 1 2

1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Ozna~ene nastavne jedinice predstavqaju predlo`ene aktivnosti. Obra|ene su u priru~niku i ne nalaze se u uxbeniku.

5

KORELACIJE S PREDMETOM SVET OKO NAS za drugi razred osnovne {kole

@IVA PRIRODA prvi deo Priroda (str. 14) Veza izme|u `ive i ne`ive prirode (str. 15) Seti se {ta smo nau~ili (str. 36) NE@IVA PRIRODA drugi deo Voda uslov za `ivot (str. 38) Voda je va`na ~uvajmo je! (str. 41) Zemqi{te uslov za `ivot (str. 4647) Seti se {ta smo nau~ili (str. 52) GDE ^OVEK @IVI tre}i deo Pravila pona{awa u {koli (str. 69) Pratimo promene u prirodi prole}e (str. 100101) QUDSKA DELATNOST ~etvrti deo Napravimo plan akcije (str. 124125) KRETAWE U PROSTORU I VREMENU peti deo Promene u prirodi po godi{wim dobima (str. 135) Lekovite biqke (str. 143)

KORELACIJE S PREDMETOM ZDRAVSTVENO VASPITAWE za drugi razred osnovne {kole

MOJE ZDRAVQE [ta {kodi zdravqu (str. 15) Upozorewe (str. 16) ^ISTO]A JE POLA ZDRAVQA Molimo vas, skupite otpatke (str. 18) Moj dogovor s prirodom (str. 19) MOJ KUVAR Moja omiqena hrana (str. 22) Spisak za kupovinu (str. 23) Zdrav doru~ak (str. 24) Va{ predlog za zdrav obrok (str. 25) VE@BAM I RASTEM Zamor (str. 26) Ura, ura, fiskultura! (str. 2829)

6

NASTAVNA TEMA: @IVOTNA SREDINA

7

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ^UVARI PRIRODE ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Nastavna jedinica: Tvoja okolina, str. 45 (1. ~as) Ciq ~asa: Uo~avawe elemenata `ivotne sredine i wihovih karakteristika. Mogu}i tok ~asa: U~iteqica/u~iteq pita u~enike gde stanuju, {ta se sve nalazi u wihovoj okolini, kojim putem dolaze u {kolu, {ta sve usput vide, ~uju... U~enici treba da opi{u ili da nacrtaju ono {to usput vide. Nakon toga, u~iteqica/u~iteq ih pita {ta im se u wihovoj okolini dopada, a {ta ne, kao i {ta bi trebalo promeniti da bi ona izgledala lep{e. Zadatak za u~enike: U~enici imaju zadatak da na strani 5 u uxbeniku oboje kru`i} pored predloga za ure|ewe okoline koji im se najvi{e dopao i da objasne za{to je taj predlog va`an za wihovu okolinu. U praznom poqu treba da nacrtaju ono {to bi trebalo uraditi da bi wihova okolina postala ure|enija. Mogu}a dodatna aktivnost: U~enici imaju zadatak da kod ku}e nacrtaju kako bi voleli da izgleda wihova okolina (ili mesto gde stanuju) i da crte`e donesu na slede}i ~as. U u~ionici se pravi izlo`ba crte`a pod nazivom Na{a okolina.

Nastavna jedinica: [ta ~ini prirodu, str. 6 (2. ~as) Ciq ~asa: Pro{irivawe znawa o `ivoj i ne`ivoj prirodi. Mogu}i tok ~asa: U~enici obnavqaju gradivo o `ivoj i ne`ivoj prirodi koje su usvojili u prvom razredu (u okviru predmeta Svet oko nas i ^uvari prirode). U~iteqica/u~iteq postepeno pro{iruje nau~eno gradivo obja{wavaju}i u~enicima {ta je to {to je karakteristi~no za sva `iva bi}a (ra|awe, rast, razmno`avawe, umirawe) i koji su uslovi neophodni za `ivot (vazduh, voda, zemqi{te, Sunce). Nakon toga u~enici treba da posmatraju sliku na strani 6 i da zapi{u nazive svega {to pripada `ivoj i ne`ivoj prirodi. Zadatak za u~enike: U~enici imaju zadatak da napi{u nazive `ivih bi}a koja `ive u wihovoj okolini i da re{e ukr{tenicu na strani 6 u uxbeniku. Korelacija: Svet oko nas

Nastavna jedinica: [ta je napravio ~ovek, str. 7 (3. ~as) Ciq ~asa: Pro{irivawe znawa o tome {ta je sve napravio ~ovek i od ~ega se prave stvari koje nas okru`uju. Mogu}i tok ~asa: U~iteqica/u~iteq podse}a u~enike na to {ta ~ini prirodu koja nas okru`uje to su `iva i ne`iva priroda. Zatim, upu}uje u~enike na to da u na{em okru`ewu postoji i ono {to je napravio ~ovek. Neki predmeti koje je ~ovek napravio sli~ni su onome {to je ve} postojalo u prirodi. U~enici prate ilustracije iz uxbenika na strani 7, a potom ih u~iteqica/u~iteq pita od ~ega su napravqeni neki od predmeta u wihovoj okolini (klupa, prozor, kvake na vratima, pod, ranac, kwige, olovke) i na taj na~in ih navodi da

8

zakqu~e da qudi iz prirode uzimaju drvo, metal i kamen i da ih koriste kao materijale od kojih prave mnoge predmete. U~iteqica/u~iteq deli u~enicima unapred pripremqene kartice na kojima su dati primeri onoga {to je napravio ~ovek i onoga {to ve} postoji u prirodi (PRILOG 1 umno`ite prilog i isecite kartice po zadatim linijama. Izme{ajte kartice i podelite ih u~enicima). U~enici imaju zadatak da uo~e sli~nost i na osnovu toga spoje odgovaraju}e kartice. Zadatak za u~enike: U~enici imaju zadatak da nacrtaju jedan predmet napravqen od drveta, jedan od metala i da nabroje neke predmete koji su napravqeni od kamena. Korelacija: Svet