PRIR 31822 Cuvari Prirode R1

Click here to load reader

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Cuvari Prirode R1

Transcript of PRIR 31822 Cuvari Prirode R1

 • VERA MATANOVI] BRANISLAV STANEC VERA \OR\EVI]

  ;

  ^UVARI PRIRODE 1PRIRU^NIK ZA U^ITEQE

  (obrazovawe za `ivotnu sredinu)

  za prvi razred osnovne {kole

  IZBORNI PREDMET

  ZAVOD ZA UYBENIKE BEOGRAD

 • RecenzentiProf. dr Ivica Radovanovi}, U~iteqski fakultet, BeogradZorica Veinovi}, U~iteqski fakultet, BeogradMarija Kaps, u~iteq, O[ ,,Kraq Petar I, Beograd

  UrednikMirjana Jovanovi}

  Odgovorni urednikSlobodanka Rui~i}

  Za izdava~aMiloqub Albijani}, direktor i glavni urednik

 • Sadr`aj

  Na po~etku ukratko o novom izbornom predmetu obrazovawe za @ivotnu sredinu u Osnovnoj {koli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  Za{to obrazovawe za `ivotnu sredinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Ciqevi, zadaci i sadr`aj programa ^uvari prirode

  I. [ta je `ivotna sredina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. Aktivnost u vezi sa `ivotnom sredinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1 Aktivnost: Ovako je sada, ovako je bilo. Ko je kriv? . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  II. Prirodne pojave i promene u `ivotnoj sredini . . . . . . . . . . 92. Aktivnosti u vezi s prirodnim pojavama i promenama u prirodi. . . . . . . . . . 112. 1. Aktivnost: Drvo se mewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 2. Aktivnost: Ko je kome hrana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  III. Zaga|ivawe `ivotne sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. Aktivnosti u vezi sa zaga|ivawem `ivotne sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 1. Aktivnost: [ta se ovde desilo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 2. Aktivnost: Perce patke daje znake!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 3. Aktivnost: Jedna slika tu`nog lika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 4. Aktivnost: Dim i ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 5. Aktivnost: Ovo stvarno nema smisla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173. 6. Aktivnost: Od tihog do glasnog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173. 7. Aktivnost: Kad se spava i od tihog boli glava! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  IV. Za{tita `ivotne sredine i za{tita zdravqa . . . . . . . . . . 234. Aktivnosti u vezi sa za{titom `ivotne sredine i za{titom zdravqa . . . . . 234. 1. Aktivnost: Dajemo vam na znawe, u Srbiji sve nas je mawe! . . . . . . . . . . . 234. 2. Aktivnost: Jesmo lepi, jesmo sjajni! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 3. Aktivnost: Razdvajawe otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 4. Aktivnost: Izrada dnevnog jelovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 5. Aktivnost: Razvijawe svesti o svom telu koje raste . . . . . . . . . . . . . . . 264. 6. Aktivnost: U~im da se sun~am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 7. Aktivnost: Jedan dan na suncu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 8. Aktivnost: Igra staza zdravqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Re~nik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Preporu~ena literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  3

 • Na po~etku ukratko o novom izbornom predmetu Obrazovawe za `ivotnu sredinu

  u novoj osnovnoj {koli

  ZA[TO OBRAZOVAWE ZA @IVOTNU SREDINU

  Vekovima su qudi `iveli u zabludi da su prirodna bogatstva (voda, zemqi-{te, rude i sve drugo) darovi prirode koje mogu da koriste bez ograni~ewa. Takavnedoma}inski odnos je posledwih decenija u ~itavom svetu, kao prostornoj i bio-lo{koj celini, uslovio pove}ano ugro`avawe ` ivotne sredine. Tako je ovaj pro-blem postao op{ti, planetarni. Pojedina~ni, ali i sve ~e{}i slu~ajevi naru{avawa`ivotne sredine predstavqaju, po svojoj prirodi, izazove kakve svet do sada nije po-znavao. Zato se pred ~ove~anstvo postavqaju izuzetni zahtevi koji se odnose nao~uvawe i neprekidno unapre|ivawe ` ivotne sredine. Naime, bez o~uvane ` ivot-ne sredine ne}e biti ni ` ivota, bar ne u ovakvom obliku kakav je danas, pa ni opstan-ka na Zemqi.

  Kona~no su qudi, ta~nije znatna ve}ina wih, shvatili da su prirodna bogat-stva ograni~ena i da se priroda, odnosno `ivotna sredina, ne mo`e prekrajati izloupotrebqavati bez posledica koje iz takvog pona{awa proizlaze. Ali, ako onamawina qudi ipak nastavi to da ~ini, i daqe ne shvataju}i da i sama predstavqadeo prirode, postaje sama sebi najve}i neprijateq jer, kako se obi~no ka`e, ,,se~egranu na kojoj sedi.

  I u na{oj zemqi problem za{tite ` ivotne sredine predstavqa uslov daqegdru{tvenoekonomskog i svakog drugog razvoja. Zbog toga je i dospeo u ` i`u javno-sti, naro~ito kada su u pitawu iznala`ewa tehni~kih i tehnolo{kih postupakakojima se zaga|ivawe smawuje. Za takva re{ewa potrebni su qudi koji dobro po-znaju zakonitosti prirode i kakve sve negativne posledice po ` ivi svet i ~ovekaimaju tzv. prqave tehnologije i drugi, uslovno re~eno, neekolo{ki postupci, makako se oni na prvi pogled ~inili jeftinim.

  Ovaj vek, koji tek po~iwe, tra`i kvalitetno obrazovane qude koji }e svojimpona{awem ubla`iti ekolo{ku krizu u koju ulazimo. To zna~i da je kqu~ opstan-ka u obrazovawu! U tom ciqu je osmi{qen i u vaspitno-obrazovni proces ukqu-~en, dodu{e kao izborni (ali nekako se mora po~eti, zar ne?), nastavni predmetobrazovawe za ` ivotnu sredinu. Jo{ ve}i zna~aj imalo bi ukqu~ivawe ekolo{kogpristupa predmeta, i to ne samo u osnovnoj {koli, pa se nadamo da }e do toga usko-ro do}i.

  Po na{em mi{qewu, jedan od osnovnih ciqeva vaspitawa i obrazovawa u ce-lini mora prvenstveno da bude pozitivan odnos prema ` ivotnoj sredini, odnosnosvest da je svako pojedina~no odgovoran za stawe u `ivotnoj sredini i motivisanda se ekolo{ki po`eqno pona{a. U tom ciqu osmi{qeni su Priru~nik za u~eni-ke i metodi~ki priru~nik za u~iteqe.

  Priru~nik za u~enike za izborni predmet obrazovawe za `ivotnu sredinukoncipiran je tako da se u~enici kroz igru upoznaju s nekim problemima u ` ivot-noj sredini (prvenstveno u svom okru`ewu), ali i da saznaju na koji na~in mogu

  5

 • svojim malim rukama (a velikim srcima) da doprinesu smawivawu uni{tavawaprirode u celini.

  Zna~ajno je i saznawe da je wihova uloga u za{titi, ali i obnovi i unapre|i-vawu `ivotne sredine veoma velika.

  Da bi se to postiglo, svaka aktivnost u uybeniku ima nekoliko segmenata: posta-vqawe problema istra`ivawe i na~ine na koji taj problem (npr. zaga|ivawe vode) mo-`e da se re{i.

  U delu Priru~nik za u~enike koji se uslovno mo`e nazvati metodi~kim uput-stvom naslov pod Aktivnosti u vezi sa... daju se ideje na koji se na~in odre|enaaktivnost mo`e realizovati. Pri tom je u~iteq samo koordinator aktivnosti,koji svojim pitawima i potpitawima usmerava u~enike da do|u do novih saznawa.

  Predlo`eni su i oblici i metode rada, zatim povezanost s drugim naukama ipotreban materijal a sve radi po{tovawa ciqeva i ishoda programa. Smatramo dasu pomenuti delovi priru~nika dobar osnov za uspe{an rad.

  I jo{ ne{to veoma zna~ajno: ne mora se po{tovati redosled aktivnosti uuybeniku i priru~niku. Sve zavisi od u~enika, {kole i okru`ewa u kojem se onanalazi. Zna~ajan je ishod, koji se odnosi na to da u~enici kroz aktivnosti shvateda sve {to se de{ava u `ivotnoj sredini uti~e na wih i da oni mogu da doprinesuda se naru{avawe prirode smawi.

  CIQEVI, ZADACI I SADR@AJI PROGRAMA ^UVARA PRIRODE

  CIQEVI I ZADACI

  Upoznavawe pojmova i osnovnih elemenata `ivotne sredine; uo~avawe i opisivawe osnovnih pojava i promena u `ivotnoj sredini; uo~avawe i opisivawe pojava koje ugro`avaju `ivotnu sredinu; razvijawe odgovornog odnosa prema sebi i `ivotnoj sredini; razvijawe radoznalosti, kreativnosti i istra`iva~kih sposobnosti; razvijawe osnovnih elemenata logi~nog i kriti~kog mi{qewa.

  SADR@AJI PROGRAMA

  @ivotna sredina

  Voda, vazduh, zemqi{te (uslovi `ivota), biqke `ivotiwe; tvorevine qudskog roda.

  Prirodne pojave i promene u `ivotnoj sredini

  promene na biqkama i `ivotiwama u toku godine (cvetawe, listawe, opa-dawe li{}a, seobe ptica ...);

  odnosi ishrane u ` ivotnoj sredini najbli`oj okolini (ko je kome hrana); naj~e{}e ugro`ene biqne i `ivotiwske vrste.

  6

 • 7Zaga|ewe `ivotne sredine

  Zaga|ewe vode i posledice; zaga|ewe vazduha i posledice; zaga|ewe zemqi{ta i posledice; buka {tetne posledice.

  Zaga|ewe `ivotne sredine

  Briga o biqkama i `ivotiwama u neposrednoj okolini; naj~e{}e ugro`ene biqne i ` ivotiwske vrste u neposrednoj okolini i wi-

  hova za{tita; racionalno kori{}ewe prirodnih bogatstava (razgradive i nerazgradive

  materije, razdvajawe otpada za recikla`u); pravilan odnos prema sebi (prednost zdrave hrane za rast i razvoj, rizi~no

  pona{awe koje mo`e ugroziti zdravqe.

  Oblici rada: samostalan, u parovima, grupni, frontalni.

  Metode rada: dijalo{ka, posmatrawe, opisivawe, otkrivawe, prakti~ne aktivnosti, ilustrativna, demonstrativna. istra`iva~ka igrawa.

  Povezanost s nastavnim predmetima: svet oko nas, srpski (materwi jezik), fizi~ko i zdravstveno obrazovawe, umetnost (muzika i likovno), matematika.

  Po{tovane koleginice i kolege, Molimo Vas da odaberete najlep{i likovni i pisani rad va{ih u~enika

  o ` ivotnoj sredini i po{aqete izdava~u Zavodu za uxbenike i nastavna sred-stva, Beograd, Obili}ev venac 5.

  Me|u prispelim radovima bi}e odabrani najboqi i objavqe