Cuvari prirode 2 - delfi.rs · PDF filelikovni urednik lektor prelom i priprema za {tampu...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Cuvari prirode 2 - delfi.rs · PDF filelikovni urednik lektor prelom i priprema za {tampu...

 • ^UVARI PRIRODEza drugi razred osnovne {kole

  tre}e izdawe

  Stanka Brdar

  Boris Kuzmanovi}

  prof. dr Brigita Petrov, Biolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu

  Sne`ana Mali}evi}, profesor razredne nastave u O[ Vuk Karaxi} u Beogradu

  Afrodita Krsti}, nastavnik razredne nastave u O[ Vuk Karaxi} u Beogradu

  mr Sla|ana Ili}

  Du{an Pavli}

  Violeta Babi}

  Marko Huber

  Neboj{a Miti}

  Kreativni centar

  Gradi{tanska 8

  Beograd

  Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

  mr Qiqana Marinkovi}

  Publikum

  5.000

  autor

  ilustrovao

  recenzenti

  urednik

  likovni urednik

  lektor

  prelom i priprema za {tampu

  izdava~

  za izdava~a

  {tampa

  tira`

  Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za predmet ^uvari prirode u drugom razredu

  osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00176/2008-06.

  CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

  37.016:502/504(075.2)

  BRD AR, Stanka (1951)^uvari prirode : za drugi razred osnovne

  {kole / [autor Stanka Brdar; ilustrovao Boris Kuzmanovi} ] . 3. izd. Beograd : Kreativni centar , 2009 (Beograd : Publikum). 51 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. -(Kreativna {kola)

  Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 5.000.

  ISBN 978-86-7781-618-6

  COBISS.SR-ID 169697548

 • za drugi razred osnovne {kole

  ^UVARI PRIRODE

 • Vodi~ 3Tvoja okolina 45[ta ~ini prirodu 6[ta je napravio ~ovek [email protected] svet 89[ta ko jede [email protected] Kraka 11Kako raste suncokret 1213Biqna apoteka 1415Pratim kako se priroda mewa 1617Za{to je voda va`na 18[tedeti vodu je lako! Radim to ovako... 1920Svaka kap vode je va`na 21Ko zaga|uje vazduh 2223Duvanski dim je opasan 24Zabraweno pu{ewe 25Zemqi{te 2627Buka 2829Brinem o `ivotiwama iz svoje okoline 30Ugro`ene `ivotiwe 3132Pri~a jednog ku}nog qubimca 33Kako ~uvati prirodu 34Blago koje nestaje 35Od starih nove stvari 3639Izlo`ba drve}a 40Zdrav `ivot 41Zdravo se hranimo 42Znaci koji upozoravaju na opasnost 43Je` u potrazi za pe~urkama 4445Bele`nica 4651

  [email protected]

 • VODI^

  zadatak

  crtamo i bojimo

  razgovaramo

  re{avamo

  istra`ujemo

  pravimo

  igramo se

  potrebno ti je

 • 4

  TVOJA OKOLINANacrtaj mesto na kojem se rado igra{, a koje se nalazi u blizini tvoje ku} e (stana).

  Ispri~aj kako to mesto izgleda.

  [ta ti se na tom mestu najvi{e dopada?

 • 5

  [ta bi trebalo uraditi da mesta na kojima se igra{ budu jo{ lep{a i da se na wima prijatno ose} a{? Evo nekoliko predloga.

  Oboj kru`i} pored predloga koji ti se najvi{e dopao.

  Kako bi ti ulep{ao svoju okolinu? Nacrtaj.Objasni za{to bi to bilo va`no za tvoju okolinu, a za{to za tebe.

  Trebalo bi da se uredi park...

  ... da se zbrinu psi lutalice.

  ... da se napravi staza za vo`wu bicikala i rolera...

  ... da se postavi vi{e kanti za s me} e...

 • 6

  Priroda je sve ono {to te okru`uje. Ona mo`e biti `iva i ne`[email protected] prirodu ~ine biqke, `ivotiwe i ~ovek.Sva `iva bi} a se ra|aju, rastu i razmno`avaju.Da bi opstala, `iva bi} a moraju da di{u, piju vodu i da se hrane. Zato je za wihov `ivot va`na ne`iva priroda vazduh, voda, zemqi{te i sunce.

  Vodoravno:

  1. Naj~istiji je u {umama.2. Krtica `ivi u...

  Uspravno:

  1. Ribe plivaju u...2. Za wim se suncokret okre} e.

  [TA ^INI PRIRODU

  Napi{i nazive `ivih bi} a koja `ive u tvojoj okolini.

  Posmatraj sliku, pa napi{i nazive svega onoga {to pripada ne`ivoj prirodi.

  Re{i ukr{tenicu. Dobi} e{ nazive uslova bez kojih ne bi bilo `ivota na zemqi.

  1.

  2.

  1.

  2.

 • Sve ove predmete napravio je ~ovek. Za sve {to prave, qudi uzimaju materijal iz prirode.

  Ovaj most napravqen je od kamena.Ove makaze napravqene su od gvo`|a.

  Ova klupa napravqena je od drveta.

  [TA JE NAPRAVIO ^OVEK

  Nacrtaj jedan predmet koji je napravqen od drveta i jedan koji je napravqen od metala.

  Nabroj jo{ neke predmete koji su napravqeni od kamena.7

 • @IVI SVET

  8

  U tvojoj okolini `ive razne biqke i `ivotiwe. Pro{etaj parkom, livadom ili {umom, pa posmatraj `ivotiwe i biqke koje tamo `ive. U bele`nicu, koja se nalazi na kraju kwige, upi{i koje si biqke i ivotiwe zapazio. Opi{i wihov izgled i pona{awe (koje su boje, kako se kre} u...).

  Mali saveti

  Dok istra`uje{, ne uznemiravaj svoje male susede. Ako podi`e{ kamen da bi saznao ko pod wim `ivi, vrati ga na mesto. Budi tih.

 • 9

  Za istra`ivawe u prirodi mo`e{ da koristi{ vodenu lupu. Napravi je uz malu pomo} odrasle osobe. Tom lupom mo} i } e{ da posmatra{ si} u{na bi} a koja `ive u tvojoj okolini.

  Vodena lupa

  par~e kartonskog vaqka od toalet-papira

  prozirna folija gumica za tegle malo vode

  1. Neka ti neko od starijih pomogne da odse~e{ par~e vaqka (oko 3 cm).

  3. Okreni vaqak i na foliju sipaj nekoliko kapi vode.

  2. Preko wega stavi prozirnu foliju, pa je pri~vrsti gumicom za tegle.

  4. Kroz vodenu lupu posmatraj si} u{na bi} a iz tvoje okoline (mrave, paukove, komarce...).

 • Cuvari prirode 2 deoCuvari Prirode II - KoricapCuvari Prirode II - Koricaz