Pol Anderson - Cuvari vremena

of 157

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Pol Anderson - Cuvari vremena

 • 8/7/2019 Pol Anderson - Cuvari vremena

  1/157

  POL ANDERSON

  UVARI VREMENA

  VREMENSKA PATROLA

  1.

  Potreban je vei broj mukaraca izmedu 21 i 40 godina, sa vojnikim ili

  tehnikim iskustvom, dobro graenih; prednost imaju neoenjeni; visoka

  plata, putovanja u inostranstvo. Preduzee za tehnike studije, Istona 45.

  ulica 305; 9-12 i 14-18 asova.

  "Kao to vidite, ovaj posao je malo neobian i poverljiv", ree Gordon.

  "Nadam se da moete uvati tajnu."

  "Zavisi od tajne", odgovori Mans Everard.

  Gordon se osmehnuo. Osmeh mu je bio udan; takvu liniju usana Everard

  jo nije video. Sa lakoom je vladao amerikim engleskim; nosio je odelo

  koje se svakodnevno sree po kancelarijama; ipak je delovao strano. Nije to

  bilo samo njegovo tamnoputo, golobrado lice, ni nesklad izmeu kosih,

  azijatskih oiju i uskog arijevskog nosa. Bilo je tu jo neeg to nije moglo da

  se odredi.

  "Nije re o pijunai, ako ste na to mislili", ree.Everard se oseti nelagodno. "Izvinite. Nemojte misliti da je i mene

  zahvatila opta histerija. Pored toga, nikada nisam ni dolazio u dodir s

  poverljivim stvarima. Govorili ste o aktivnostima u inostranstvu... a kakva je

  situacija - bojim se da mi ne oduzmu paso. Nadam se da me shvatate."

  Bio je krupan, visokih ramena, pomalo ogrubelog lica i kratko podiane

  smee kose. Na stolu su leali njegovi dokumenti: potvrda o ueu u ratu i

 • 8/7/2019 Pol Anderson - Cuvari vremena

  2/157

  nekoliko preporuka iz preduzea u kojima je radio kao inenjer. Gordon ih je

  jedva pogledao.

  Kancelarija je bila obina: pisai sto, nekoliko stolica, polica sa

  fasciklama, dvoja vrata; kroz prozor, est spratova nie, ula se buka

  njujorke ulice.

  "Nezavisan ste duh", govorio je ovek za pisaim stolom. "To mi se svia.

  Mnogi koji dolaze ovamo uvijaju se kao da mole da ih udarite nogom.

  Svakako, sa vaom strukom jo ne morate oajavati. Posao uvek moete

  dobiti i pored... mislim da se to sada zove prilagoavanje novoj tehnologiji."

  "Zainteresovao me je oglas", ree Everard. "Kao to vidite, radio sam veu inostranstvu i voleo bih opet da putujem. Ali, pravo da vam kaem, jo

  nemam nikakvu predstavu o tome ime se vae preduzee, u stvari, bavi."

  "Radimo mnoge stvari", ree Gordon. "Da vidim... uestvovali ste u

  borbama u Francuskoj i Nemakoj." Everard se tre; u dokumentima su se

  nalazile i potvrde o odlikovanjima koja je dobio, ali se mogao zakleti da

  Gordon nije stigao da ih vidi."Dobro... uhvatite se, molim vas, za naslon za ruke na vaoj stolici. Hvala.

  Kako reagujete na fiziku opasnost?"

  Everard se naljuti. "Zato me..."

  Gordon je gledao u neki aparat pred sobom: bila je to obina kutija sa

  skalom, kazaljkom i nekoliko dugmeta. "Dobro. ta mislite o

  internacionalizmu?""Sluajte vi..."

  "O komunizmu? O faizmu? O enama? Kakve su vam line ambicije?...

  To je sve. Ne morate odgovarati."

  "ta vam to sad znai?" planu Everard.

  "Psiholoko testiranje. Nemojte tome pridavati znaaj. Vai stavovi me se

  ne tiu, interesuje me samo psiholoka orijentacija." Gordon se zavalio u

 • 8/7/2019 Pol Anderson - Cuvari vremena

  3/157

  stolicu. "Do sada ste vrlo perspektivni. Evo o emu je re: kao to rekoh na

  posao je vrlo poverljive prirode. Pripremamo iznenaenje svojim

  konkurentima." Nasmejao se. "Moete me tuiti federalnoj policiji, ako elite.

  Ve su nas ispitivali i utvrdili da smo isti. Rei e vam da se stvarno bavimo

  finansijskim transakcijama i tehnikim poslovima po celom svetu. Meutim,

  taj posao ima jo jednu komponentu za koju su nam sada potrebni ljudi.

  Dobiete sto dolara ako se podvrgnete testovima u susednoj sobi. Trajae oko

  tri sata. Ako ne proete, rastaemo se. Ako proete, primiemo vas, rei vam

  sve i poeti sa obukom. Pristajete?"

  Everard je oklevao. Ilo je i suvie na brzinu. ta se krilo iza ovekancelarije i ovog utivog stranca? Ipak...

  Odluio se. "Stupiu u slubu tek kada mi budete rekli ime se bavite."

  "Kako hoete", klimnu Gordon glavom. "Testovi e pokazati da li ste

  podobni ili ne. Koristimo vrlo sloenu tehnologiju."

  To je bila istina. Everard se neto razumeo u modernu psihologiju, u

  encefalograf, u testove asocijacija... ali nije mogao da prepozna nijedan odinstrumenata koji su tiho zujali i treptali oko njega. Pitanja koja mu je jedno

  za drugim postavljao elavi tehniar, bezizraajnog lica i neodreenih godina,

  na loem engleskom, inila su mu se potpuno bespredmetna. Nije shvatio ni

  emu slui metalna kaciga koju su mu natakli, sa ime je bila povezana...

  Pogledao je u signalne table: brojevi i slova nisu ga podseali ni na jedan

  poznati jezik: ni engleski, ni francuski, ni ruski, ni grki, ni kineski. Ni na tato bi pripadalo 1954. godini. Polako je moda ve tada poeo da shvata.

  to su testovi dalje odmicali, u njemu je sve vie raslo udno saznanje o

  samom sebi. Manson Emert Everard, star 30 godina, bivi inenjerijski

  porunik amerike vojske; radio kao konstruktor i pogonski inenjer u

  Americi, vedskoj i u arapskom svetu; neoenjen, mada je sve ee zavideo

  oenjenim prijateljima; bez stalne devojke, bez porodinih obaveza; pomalo

 • 8/7/2019 Pol Anderson - Cuvari vremena

  4/157

  bibliofil; strastan pokera; bavio se jedrenjem, jahanjem i streljatvom, a na

  letovanju logorovanjem i pecanjem. Svega toga je on bio svestan i ranije, ali

  kao izolovanih injenica. udno mu je bilo to iznenadno saznanje o sebi kao

  integralnoj linosti, svest da je svaka njegova osobina bila neodvojiva

  komponenta opte celine.

  Ustao je iscrpljen i mokar od znoja. Gordon mu je ponudio cigaretu i

  poeo da prelistava kodirane papire koje mu je doneo tehniar. Povemeno bi

  promrmljao: "...zet-20 kortikalno... neizdiferencirana evaluacija... psihika

  reakcija na antitoksin... slabost u centralnoj koordinaciji..." Izgovor mu se

  promenio. Everard nikada nije uo da stranci tako izgovaraju engleskesamoglasnike, mada je dosta proputovao.

  Prolo je pola sata. Everarda je nerviralo to se prema njemu ponaaju kao

  prema aiu, ali ga je radoznalost spreavala da neto kae. Na kraju se

  Gordon zadovoljno osmehnuo svojim preterano belim zubima. "Konano!

  Znate li da sam morao da odbijem ve dvadeset i etiri kandidata. Ali vi ste

  zaista sasvim podobni.""Podoban? Za ta?" Everard se nagnuo napred, oseajui kako mu se puls

  ubrzava.

  "Za patrolu. Biete neka vrsta policajca."

  "Policajca? Gde?"

  "Svuda. I svagda. Pripremite se za ok."

  "Vidite, nae preduzee, iako potpuno legalno, samo je paravan i izvorprihoda. Na stvarni posao je patroliranje vremenom."

  2.

  Akademija je bila na amerikom zapadu. Pored toga, bila je u periodu

  oligocena, u dobu uma i livada, kada su ovekovi preci, glodari, beali ispred

  nogu dinovskih sisara. Sagraena je pre hiljadu i sluie jo pola miliona

 • 8/7/2019 Pol Anderson - Cuvari vremena

  5/157

  godina - koliko je potrebno da se u njoj obui dovoljan broj ljudi za

  vremensku patrolu - a onda e je paljivo sruiti, tako da od nje ne ostane

  nikakvog traga. Kasnije e tu biti gleeri, nastae ljudi, a 19352. godine nove

  ere (7841. godine posle Morenskog trijumfa) ti ljudi e pronai naina da

  putuju kroz vreme i vratie se u oligocen da osnuju Akademiju.

  Akademija je bila smetena u kompleksu dugakih niskih zgrada skladnih

  linija i raznih boja, koje su se prostirale du livada oivienih ogromnim

  stablima. Iza nje su se breuljci i ume talasali prema irokoj blatnjavoj reci.

  Nou se ulo urlanje titanotera ili udaljena rika tigrova sa sabljastim zubima.

  Everard je iziao iz svoga vremeplova - velikog bezoblinog metalnogsanduka. Grlo mu se bilo osuilo i oseao se kao prvog dana u vojsci, pre

  dvanaest godina - u stvari, kroz petnaest do dvadeset miliona godina -

  usamljen i bespomoan, smiljajui neki izgovor koji e mu omoguiti da se

  asno vrati kui. Ni pogled na pedesetak mladia i devojaka koji su izlazili iz

  svojih vremeplova nije mu doneo utehu. Regruti su se polako okupljali. Niko

  nije govorio; stajali su i tupo gledali jedno u drugo. Odela, haljine i frizureodgovarali su raznim pravcima u modi etrdesetih i pedesetih godina

  dvadesetog veka. Odakle li je samo ona devojka u uskim dugakim

  pantalonama koje su se prelivale u duginim bojama, sa zelenim karminom na

  usnama i udesno talasastom plavom kosom? Ne, od kada je?

  Kraj njega je stajao ovek od oko dvadeset pet godina: oigledno Englez,

  sudei po otrcanom sakou od tvida i uskom mravom licu. Izgledalo je kao dapod uglaenom spoljanou skriva duboku gorinu. "Zdravo", ree Everard.

  "Mogli bismo ve i da se upoznamo." Rekao je ko je i odakle je.

  "arls Vajtkoum, London, 1947. godina", odgovori ovaj stidljivo. "Upravo

  sam demobilisan - iz ratnog vazduhoplovstva - a ovo mi se uinilo kao dobra

  prilika. Sada vie nisam siguran."

  "Moda i jeste", ree Everard, mislei na platu. Za poetak - petnaest

 • 8/7/2019 Pol Anderson - Cuvari vremena

  6/157

  hiljada, godinje. Stvarno, kako su raunali godinu? Verovatno prema

  ivotnom veku oveka.

  U susret im je iao neki ovek. Bio je vitak i mlad, u pripijenoj sivoj

  uniformi i tamnoplavom ogrtau koji je bleskao kao da su u njega utkane

  zvezde. Lice mu je bilo prijatno, nasmejano i veselo. Obratio im se na

  engleskom, bez stranog naglaska: "Zdravo. Dobro doli u Akademiju.

  Pretpostavljam da svi govorite engleski?" Everard je gledao u nekog oveka u

  jadnim ostacima nemake uniforme. Bio je tu i jedan Indus i jo nekolicina iz

  raznih zemalja.

  "Onda emo govoriti