Dragan Glavasic- Cuvari Plamena

Click here to load reader

 • date post

  29-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  107
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Cuvari plamena

Transcript of Dragan Glavasic- Cuvari Plamena

 • Dragan Glavai

  UVARI PLAMENA

  Zbirka filozofskih pria...

  TAJD ODIN & THOR Beograd 2006

 • uvari Plamena

  2

 • Dragan Glavai

  uvari venog plamena, u poetku, bili su mukarci koji su jo u najdubljoj praistoriji titili vatru i omoguavali joj da gori... U sadanje vreme, oni su mukarci koji slue sveobuhvatnoj tendenciji svemira a naroito njegovoj potrebi za promenom koja e se dogoditi u izriitom skla-du sa monim dizajnom stvarnosti!

  [plamen ili vatra = promena ili progres]

  3

 • uvari Plamena

  Ove prie su napisane od februara 2005. do septembra 2006. godine. Pojedine su u tom vremenskom intervalu bile prvi put objavljene u prvih devet brojeva filozofskog asopisa Stvarnost. [ISSN 1452-0052]

  4

 • Dragan Glavai

  mojim sinovima: kako bi njihov svet bio bolji

  5

 • uvari Plamena

  PREDGOVOR

  Prava na ivot, samoodbranu i opstanak su osnovna ljudska i prirodna prava koja su nam data, odnosno,

  zagarantovana samo zato to smo ivi, zato to smo, samo zato to postojimo! U stvari, oni su i mnogo vie od toga: naa moralna obaveza... No, isto tako treba naglasiti kako niko i nita nema privilegiju ili dozvolu primoravati nas

  da se samounitimo i/ili da nad nama vri genocid, a pritom jo od nas oekivati ili zahtevati da saraujemo,

  zatvorimo oi ili da gledamo na drugu stranu i podaniki utimo...

  Milijardama godina, vasiona se kretala u smeru stvaranja ivota a potom i razvoja inteligencije sa epohalnim ciljem sticanja sopstvene svesti i razuma... Ili to isto kazano sa jedne znatno dublje metafizike razine: inteligencija je oduvek imala i uvek e igrati kljunu ulogu u postojanju Kosmosa i stvarnosti: zapravo, intelekt je najvaniji i naj-vii oblik postojanja, smisao same stvarnosti te fenomen koji omoguava svemiru da i sam postane misaoni entitet koji poseduje svest i razum! Kada je na datoj planeti superiorni oblik inteligencije sti-cajem okolnosti prihvatio pogubnu religijujedno nastra-no i ekstremno dekadento verovanje, doneseno spoljakoja je protivno svim zakonima prirode, svim pravilima svemira uila dominantnu rasu da voli svoje neprijatelje, da se ponaa krajnje pacifistiki, mazohistii i samoubila-ki [recimo, da u konfliktnim situacijama okrene drugi

  6

 • Dragan Glavai

  obraz]: sve je krenulo nizbrdo. Ipak propadanje je bilo postepeno i tek mnogo kasnije su se stekli pravi uslovi za definitivan pad i to kada su druge rase poele dolaziti i zauzimati kljune pozicije u drutvu: drei veinsku rasu u potinjenom poloaju, primoravajui je da se svojevo-ljno degradira i samouniti. Svake godine situacija je bivala sve gora i gora dok jedna grupacija, barem donekle osveenih ljudi, nije pokuala radikalno preokrenuti stanje u nau korist. No, zavadi pa vladaj je bio jo jedan metod podmuklih uljeza te u ratnoj stihiji (izmeu nas samih) koja je usledila, osveena elita je doivela teak poraz i sumanute sile zla su samo konsolidovale svoje pozicije, zapoele nemilo-srdni progon preostalih enklava zdravog razuma te pohod ka sve brem naem unitenju. Sve je postalo totalno beznadeno! Njihov gnusni nasrtaj je izgledao nezausta-vljiv (kao mnogobrojne persijske trupe pred vatrenim kapijama) dok iznenada, poput groma iz vedra neba (kao dolazak Leonidinih Spartanaca u svojstvu uvara drevnog plamena) nije izala iz tampe nova knjiga... Prvo su pokuali u potpunosti ignorisati delo, prikriti ili marginalizovati njegov istinski znaaj, a potom su ga nemilice napali sa svih strana te pisca nazivali svakojakim imenima, optuivali za sve i svata: sa namerom da one-mogue obezglavljenom narodu da shvati ta ga je to doi-sta snalo, naime, da je tiho i ekstremno perfidno voen u sopstvenu propast. Zapravo, na taj podmukli nain, eleli su sluenoj populaciji onemoguiti da uvidi kakva tek zla sudbina eka njihovu decu! Meutim, iako je, po zvaninim tvrdnjama, pisac date zbirke krio perverzne zakone, sumanutog drutva, koje su inae uljezi sami neometano donosili: on je u isto vre-me potovaoneizmerno vanijezakone svemira, a pomahnitali olo je upravo bio taj koji je krio sve pozna-

  7

 • uvari Plamena

  te zakone vasione: zapravo, vrio destruktivno podrivanje i degradiranje opte tendencije Kosmosa za stvaranjem i pospeivanjem inteligencije te povrh svega je primoravao superiorni oblik razuma da prekri najvaniji od svih za-kona, princip samoodranja, i svojevoljno hrli u sopstve-ni genocid!... A poto im ni zatvori, ni ubistva, ni pretnje, ni potpla-ivanja, ni prekomerno ispiranje mozga, ni zle medijske kampanje blaenja, ni bizarna promocija raznih perve-rzija, ni nasilno nametanje bele kuge, ni neopisiva represi-ja nisu pomogli, dostigla se kritina taka: sve je poelo ubrzano previrati, kljuati, a ugnjetavana populacija se iznenada i krajnje neoekivano digla na noge. Ispostavilo se da nita nije moglo zaustaviti neumoljivi Kosmos (ili pak svemonu stvarnost) da se nemilosrdno razrauna sa ljigavim izrodom, poganom koalicijom lopovskih bandi, uasnih parazita i gnusnih perverata! Ogorene mase su se napokon probudile... Razjareni beli mukarci su se estoko naljutili, prebledeli od besa... I tako je zapoeo najvei prevrat, najznaajniji ustanak u celoj istoriji, naj-vanija revolucija svih vremena... Intelektualna revolucija je izbila u svom zadivljujuem sjaju, obasjana etikom svetlou monumentalnog razuma...

  Zamislite da nam kau kako ogavni paraziti imaju vea prava od nas samih, kako imaju pravo da nas jedu iznuta i spolja. Zamislite da nas teraju da mazohistiki utimo i trpimo dok drugi brutalno otimaju i prisvajaju ono to je nae; dok nas drugi nemilice iskoriavaju, poniavaju,

  zlostavljaju i unitavaju: dok nad nama sprovode represiju i genocid... U stvari, i kad se malo bolje

  razmisli, nema potrebe ita od toga zamiljati: mi ve ivimo upravo u takvom jednom izopaenom svetu... Samo

  treba dobro otvoriti oi i probuditi se iz ovog umalog

  8

 • Dragan Glavai

  sna te shvatiti da je ivot, koji su nam oni spremili i koji su naoj deci namenili, u stvari najgora nona mora, ikad! Populacija je masovno hipnotisana i perfidno

  obmanuta da tavori u najgorem uasu; ali pritom, i kao vrhunac neopisivog cinizma, da patoloki umilja kako je nae morbidno drutvo, navodno, idealna i najplemenitija

  opcija: najbolji od svih moguih svetova... D. Glavai

  9

 • uvari Plamena

  UVARI PLAMENA

  Zbirka filozofskih pria...

  10

 • Dragan Glavai

  INVAZIJA Fred Vard je dugo vremena imao udno oseanje da neto nije u redu. U zadnje vreme, stanje se pogoralo, reklo bi se u znatnoj meri, jer je svojoj ionako ve nepovoljnoj dijagnozi pridodao i oseanja paranoje. S obzirom da je Fred radio kao psiholog u malom gradu, blizu Portlanda, nije imao nameru da se kompromituje, odnosno da se bilo ta od toga na bilo koji nain prouje. Njegovi problemi su morali ostati skriveni kao njegova velika tajna. Ipak, ve godinama ga je muilo pitanje: zato ovaj svet ide krupnim koracima u pogrenom pravcu. Ili mo-da je bolje postaviti pitanje: zato se mi kreemo po nas pogubnim putem i sve bre pribliavamo sigurnoj smrti a da niko pritom nita ne preduzima da nas u tome sprei ili na bilo koji nain preokrene situaciju. Kao da su osobe na vlasti i u pozicijama moi ili uticaja u dosluhu, te kao da nas mrze, da patoloki rade protiv nas, odnosno, da su nai najvei neprijatelji. Zapravo, osnovno pitanje je bilo: kako je uopte mogue objasniti nastajanje ovakvog jed-nog sumanutog stanja te racionalno obrazloiti njegovo impozantno trajanje? Date misterije nastavile su tiho, u potaji, muiti Freda, ali se on ve pomirio sa injenicom da odgovore verova-tno nikad nee nai... Kad igrom sluaja u njegovu ordi-naciju, jednog ne tako lepog dana, ueta ovek po imenu Kevin Piterson. Re je bila o ekstremnom udaku koji se zadnjih dvadeset godina uglavnom krio u umama Orego-na. No prolog meseca je posetio Portland a potom je bio preporuen psihologu Vardu.

  11

 • uvari Plamena

  Dogovorili su se da jednom nedeljno Fred odlazi kod Kevina, na put koji traje ukupno tri sata, tamo i nazad... Ve posle nekoliko susreta, psiholog je primetio da se radi o veoma neobinom pacijentu. Naime, za razliku od dru-gih osoba sa pretpostavljenim psiholokim smetnjama, Kevin na prvi pogled nije imao nikakve vidljive proble-me, ve je samo donekle ispoljavao simptome paranoje. to se manifestovalo, pre svega, reenicom koju je on neprestano ponavljao: Skriveni neprijatelji su ubedljivo najgori!

  Re je bila o neobinom sluaju i po tome to su Kevi-novi simptomi bili donekle slini Fredovim, usled ega se Fred naroito zainteresovao za Kevinov sluaj. Kao da su nekako bili, sticajem okolnosti, tajno povezani ili da su imali neki zajedniki cilj u ivotu. Ispostavilo se da je Fred polako poeo uviati kako je Kevin bio sasvim normalan i u mnogo emu prosean, sve do pre nekih dvadeset godina kad se jedne noi vratio, sa posla, iz oblinje ume. Psiholog je proveo nekoliko me-seci pokuavajui, bez uspeha, saznati ta se to tano dogodilo. U stvari, sve vreme dok je psiholog navodno ispitivao pacijenta, Kevin je isto tako procenjivao Freda i tek kad je osetio da se radi o pravoj i pouzdanoj osobi, poeo je polako i krajnje paljivo iznositi sluaj. Po Kevinovim reima, on je u to vreme radio kao drvo-sea na nenastanjenim planinama Oregona, daleko od ljudi i naselja, kada je jedne noi primetio veliki meteor kako pada sa neba. Zajedno sa jo dvojicom drvosea otiao je do oblinje ume da ga potrai. Posle cele noi provedene u traganju, nali su kamen sa neba tek pred zoru. Nalazio se u malom krateru na nekoliko koraka od planinskog potoka. Jo uvek je bio vru od prevelike toplote osloboene usled ulaska