11 Cuvari prirode 2

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  149
 • download

  5

Embed Size (px)

description

kreativni centar

Transcript of 11 Cuvari prirode 2

 • za drugi razred osnovne {kole

  ^UVARI PRIRODE

 • Vodi~ 3Tvoja okolina 45[ta ~ini prirodu 6[ta je napravio ~ovek 7@ivi svet 89[ta ko jede 10@abac Kraka 11Kako raste suncokret 1213Biqna apoteka 1415Pratim kako se priroda mewa 1617Za{to je voda va`na 18[tedeti vodu je lako! Radim to ovako... 1920Svaka kap vode je va`na 21Ko zaga|uje vazduh 2223Duvanski dim je opasan 24Zabraweno pu{ewe 25Zemqi{te 2627Buka 2829Brinem o `ivotiwama iz svoje okoline 30Ugro`ene `ivotiwe 3132Pri~a jednog ku}nog qubimca 33Kako ~uvati prirodu 34Blago koje nestaje 35Od starih nove stvari 3639Izlo`ba drve}a 40Zdrav `ivot 41Zdravo se hranimo 42Znaci koji upozoravaju na opasnost 43Je` u potrazi za pe~urkama 4445Bele`nica 4651

  SADR@AJ

 • VODI^

  zadatak

  crtamo i bojimo

  razgovaramo

  re{avamo

  istra`ujemo

  pravimo

  igramo se

  potrebno ti je

 • 4TVOJA OKOLINANacrtaj mesto na kojem se rado igra{, a koje se nalazi u blizini tvoje ku} e (stana).

  Ispri~aj kako to mesto izgleda.

  [ta ti se na tom mestu najvi{e dopada?

 • 5[ta bi trebalo uraditi da mesta na kojima se igra{ budu jo{ lep{a i da se na wima prijatno ose} a{? Evo nekoliko predloga.

  Oboj kru`i} pored predloga koji ti se najvi{e dopao.

  Kako bi ti ulep{ao svoju okolinu? Nacrtaj.Objasni za{to bi to bilo va`no za tvoju okolinu, a za{to za tebe.

  Trebalo bi da se uredi park...

  ... da se zbrinu psi lutalice.

  ... da se napravi staza za vo`wu bicikala i rolera...

  ... da se postavi vi{e kanti za sme} e...

 • 6Priroda je sve ono {to te okru`uje. Ona mo`e biti `iva i ne`iva.@ivu prirodu ~ine biqke, `ivotiwe i ~ovek.Sva `iva bi} a se ra|aju, rastu i razmno`avaju.Da bi opstala, `iva bi} a moraju da di{u, piju vodu i da se hrane. Zato je za wihov `ivot va`na ne`iva priroda vazduh, voda, zemqi{te i sunce.

  Vodoravno:

  1. Naj~istiji je u {umama.2. Krtica `ivi u...

  Uspravno:

  1. Ribe plivaju u...2. Za wim se suncokret okre} e.

  [TA ^INI PRIRODU

  Napi{i nazive `ivih bi} a koja `ive u tvojoj okolini.

  Posmatraj sliku, pa napi{i nazive svega onoga {to pripada ne`ivoj prirodi.

  Re{i ukr{tenicu. Dobi} e{ nazive uslova bez kojih ne bi bilo `ivota na zemqi.

  1.

  2.

  1.

  2.

 • Sve ove predmete napravio je ~ovek. Za sve {to prave, qudi uzimaju materijal iz prirode.

  Ovaj most napravqen je od kamena.Ove makaze napravqene su od gvo`|a.

  Ova klupa napravqena je od drveta.

  [TA JE NAPRAVIO ^OVEK

  Nacrtaj jedan predmet koji je napravqen od drveta i jedan koji je napravqen od metala.

  Nabroj jo{ neke predmete koji su napravqeni od kamena.7

 • @IVI SVET

  8

  U tvojoj okolini `ive razne biqke i `ivotiwe. Pro{etaj parkom, livadom ili {umom, pa posmatraj `ivotiwe i biqke koje tamo `ive. U bele`nicu, koja se nalazi na kraju kwige, upi{i koje si biqke i ` ivotiwe zapazio. Opi{i wihov izgled i pona{awe (koje su boje, kako se kre} u...).

  Mali saveti

  Dok istra`uje{, ne uznemiravaj svoje male susede. Ako podi`e{ kamen da bi saznao ko pod wim `ivi, vrati ga na mesto. Budi tih.

 • 9Za istra`ivawe u prirodi mo`e{ da koristi{ vodenu lupu. Napravi je uz malu pomo} odrasle osobe. Tom lupom mo} i } e{ da posmatra{ si} u{na bi} a koja `ive u tvojoj okolini.

  Vodena lupa

  par~e kartonskog vaqka od toalet-papira

  prozirna folija gumica za tegle malo vode

  1. Neka ti neko od starijih pomogne da odse~e{ par~e vaqka (oko 3 cm).

  3. Okreni vaqak i na foliju sipaj nekoliko kapi vode.

  2. Preko wega stavi prozirnu foliju, pa je pri~vrsti gumicom za tegle.

  4. Kroz vodenu lupu posmatraj si} u{na bi} a iz tvoje okoline (mrave, paukove, komarce...).

 • 10

  @ivotiwe `ive na mestima na kojima ima hrane koja im je potrebna.@ivotiwe koje se hrane biqkama su biqojedi, one koje se hrane drugim `ivotiwama su mesojedi, a one koje se hrane i biqkama i `ivotiwama nazivamo sva{tojedi.

  Da li zna{?

  @irafa jede samo biqke. Wen je jezik vrlo tvrd i `ilav. Ona zato mo`e da jede li{}e sa bodqikavih biqaka, a da se ne povredi.

  Da li zna{?

  Postoje i biqke koje jedu meso. To su biqke meso`derke. One se hrane insektima. Biqke ih namame mirisom, ulove ih, a onda ih vare.

  Evo kako to izgleda u prirodi:

  Takva veza `ivih bi} a u ishrani naziva se lanac ishrane.U lancu ishrane svaka biqka i `ivotiwa ~ini jedan deo.U prirodi postoji mnogo lanaca ishrane. Na po~etku svakog lanca uvek su zelene biqke.

  Zec jede kupus. Lisica jede zeca. Orao jede lisicu.

  Nacrtaj ono {to nedostaje u ovom lancu ishrane.

  [TA KO JEDE

 • 11

  Kre, kre, kre!

  Da vam se predstavim. Ja sam `abac Kraka. @ivim u Carskoj bari. U woj rastu barske biqke, `ive zmije, ribe i divqe patke. Ja najvi{e volim lokvaw jer na wemu le{karim i sun~am se. Oko mene zuje komarci i drugi insekti. Lovim ih zato {to su oni moja omiqena hrana.Kad vidim rodu, zaronim u baru. Uvek se od we krijem jer ona voli da jede nas `abe.Ne pla{im se samo roda. Strah me je i od qudi koji zaga|uju moju baru. Ako se voda u bari zagadi ili presu{i, `abe ne} e imati gde da `ive. Nadam se da se to ovde ne} e dogoditi zato {to je na{a bara Carska.

  @ABAC KRAKA

  Da li zna{?

  Ako je kamewe oko bare zeleno, bara nije zaga|ena. Ukoliko je kamewe oko bare klizavo i sme|e boje, bara je zaga|ena.

  Gde `ivi `abac Kraka?Ko jo{ `ivi u toj bari?^ime se `abac Kraka hrani?Koga se pla{i? Zbog ~ega?

  Rei rebus.

 • Da bi biqke rasle, potrebni su im: voda, vazduh, zemqi{te, sun~eva svetlost i toplota.Biqke same sebi prave hranu. Koren upija iz zemqe vodu i minerale. Sprovodi ih do stabla i daqe, do listova. U listovima se, uz pomo} sun~eve svetlosti, stvara hrana za biqku.

  Ovo je semenka suncokreta. Da bi iz we nikla nova biqka, potrebne su voda i zemqa. Posle sejawa semenka nabubri i pukne.

  KAKO RASTE SUNCOKRET

  12

  Semenka pu{ta koren i biqka pomo} u wega iz zemqe uzima vodu i hranqive sastojke. Posle nekog vremena nad zemqom se po-javquje izdanak. Sun~eva svetlost i toplota poma`u mu da raste.

  Na stabqici suncokreta ni~u zeleni listovi, a na wenom vrhu veliki `uti cvet. U sredini zrelog cveta nalaze se semenke, koje su zbijene jedna do druge.

  Semenke suncokreta su jestive. To je ukusna zdrava hrana koju vole i ptice. Od semenki suncokreta pravi se uqe.

 • 13

  Zrnasti cvet

  Nacrtaj cvet suncokreta na ~vr{} em kartonu.

  Na latice koje si nacrtao zalepi zrna kukuruza.

  Na sredinu cveta zalepi semenke suncokreta.

  U poqu dedau sunce gleda,zelen mu skut,{e{ir mu `ut.

  Rei ukr{tenicu. Rei zagonetku.

  ~vr{} i karton veli~ine male sveske

  zrna kukuruza (jedna ~a{a) neoqu{tene semenke

  suncokreta (pola ~a{e) lepak

 • 14

  BIQNA APOTEKANeke biqke se upotrebqavaju za pravqewe lekova.U na{im krajevima raste mnogo lekovitih biqaka: kamilica, nana, maj~ina du{ica i druge.

  Kamilica

  Kamilica cveta u prole} e. Cvetove kamilice treba brati po sun~anom i suvom vremenu i stavqati ih u korpu, platnenu vre} icu ili kartonsku kutiju.

  Cvetovi se su{e od ~etiri do osam dana u hladovini, rasprostrti po dasci, platnenoj krpi ili po papiru.

  Posle toga stave se u teglu, a tegla se zatvori.

  ^aj od kamilice smiruje gr~eve u stomaku.

  Pre nego {to krene{ da sakupqa{ lekovito biqe, trebalo bi da sazna{ kako biqke koje `eli{ da bere{ izgledaju.Mnoge biqke su sli~ne, pa ih je te{ko razlikovati.

  Napi{i nazive nekoliko lekovitih biqaka za koje zna{.

  kamilica nana maj~ina du{ica

 • 15

  Mirisni zave`qaj

  nekoliko osu{enih listova nane

  komad platna debqi konac

  1. Na platno stavi osu{ene listove nane. 2. Ve`i koncem krajeve platna.

  Rei rebus.3. Zave`qaj stavi pored jastuka na kojem

  spava{. Prija}e ti mirisno uspavqivawe.

 • 16

  PRATIM KAKO SE PRIRODA MEWAU toku godine smewuju se ~etiri godi{wa doba: jesen, zima, prole} e i leto.

  S promenom godi{wih doba de{avaju se i promene u prirodi.

  Pove`i promene u prirodi sa odgovaraju} im godi{wim dobom.

  PROLE]E

  LETO

  JESEN

  ZIMA

 • 17

  Posmatraj jedno drvo u svojoj okolini. Napi{i naziv tog drveta.

  Kakva je na dodir kora tog drveta (hrapava, glatka...)?

  Ako to drvo ima plod, nacrtaj ga.

  Prati promene koje se de{avaju na tom drvetu u razli~itim godi{wim dobima. U bele`nicu, koja se nalazi na kraju kwige, upi{i svoja zapa`awa. Prona|i u nekoj enciklopediji ili na Internetu jo{ podataka o drvetu koje posmatra{.

  Kako izgleda li{} e tog drveta? Nacrtaj ga. Kako izgleda stablo? Nacrtaj ga.

 • 18

  ZA[TO JE VODA VA@NAVoda je neophodna za `ivot svih `ivih bi} a qudi, biqaka i `ivotiwa. Da bi ~ovek mogao da upotrebqava vodu, ona mora da bude ~ista. ^ovek vodu koristi za pi} e, pripremawe hrane, za li~nu higijenu, za prawe ve{a, sudova itd.

  U prirodi nema dovoqno vode za pi} e. Zato vodu treba ~uvati i {tedeti.

  Razmisli o tome koliko vode ti tro{i{. Koje bi navike mogao da promeni{, pa da na taj na~in doprinese{ da se voda u{tedi?

  Kako se pona{a{ dok pere{ zube? Zaokru`i slovo ispred odgovaraju} eg odgovora.

  a) Gledam se u ogledalu.b) Pu{tam da voda te~e iz slavine dok perem zube.v) Zatvaram slavinu dok perem zube.

  Rei rebus.

 • 19

  [TEDETI VODU JE LAKO! RADIM TO OVAKO...Zatvaram slavinu dok perem zube. Tako se dnevno u{tedi onoliko vode koliko je potrebno za jedno tu{irawe.

  Ne br~kam se u kadi, ve} se tu{iram. Pet minuta pod tu{em dovoqno je svima da budu ~isti.

  Kap, kap, kap... Ima li dosadnijeg zvuka od vode koja nepotrebno kapqe iz slavine? Uvek treba dobro zatvarati slavinu i proveriti wenu ispravnost.