Cuvari prirode 1 - Početna | Delfi knjižare · PDF file^UVARI PRIRODE za prvi razred osnovne...

Click here to load reader

 • date post

  16-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cuvari prirode 1 - Početna | Delfi knjižare · PDF file^UVARI PRIRODE za prvi razred osnovne...

 • ^UVARI PRIRODE za prvi razred osnovne {kole

  tre}e izdawe

  Stanka Brdar

  Nikola Vitkovi}

  Prof. dr Brigita Petrov, Biolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu

  Stevica Popov, profesor razredne nastave u O[ „Ujediwene nacije“ u Beogradu

  Slavica Markovi}

  Jelena Reqi}

  Violeta Babi}

  Kreativni centar

  Gradi{tanska 8

  Beograd

  Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

  mr Qiqana Marinkovi}

  Publikum

  7.000

  autor

  ilustrovao

  recenzenti

  urednik

  likovni urednik

  lektor

  izdava~

  za izdava~a

  {tampa

  tira`

  Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za ^uvare prirode u prvom razredu

  osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00160/2008-06.

  CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

  37.016:502/504-028.31(075.2)

  BRDAR, Stanka ^uvari prirode : za prvi razred osnovne {kole / [autor Stanka Brdar; ilustrovao Nikola Vitkovi}]. - 3. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum) . - 44 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna {kola)

  Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tira` 7.000.

  ISBN 978-86-7781-540-0

  COBISS.SR-ID 168409612

 • za prvi razred osnovne {kole

  ^UVARI PRIRODE

 • @IVOTNA SREDINA Moja okolina 4–5 Gde ko `ivi 6–7 Veze u prirodi 8 Zec Brzi} 9 PRIRODNE POJAVE I PROMENE U @IVOTNOJ SREDINI Pratim kako se priroda mewa 10 Pri~a o vrapcu 11 [ta ko voli da jede 12–13

  ZAGA\EWE @IVOTNE SREDINE Voda 14–15 Vazduh 16 Pu{ewe je {tetno 17 Zemqi{te 18 Hrana za biqke 19 Bum-tras 20 Orkestar Zrnce 21

  ZA[TITA @IVOTNE SREDINE I ZA[TITA ZDRAVQA Upoznaj svoje male susede 22 U`ina za ptice 23 Ugro`ene `ivotiwe 24 Doga|alo se subotom 25 Tro{ewe prirodnog blaga 26 ^uvar toplote 27 [ta se nalazi u kanti za otpatke 28–29 Zdravo da si! 30 Ba{ta u tawiru 31 Suncobran 32 Velika razmena 33 Zajedni~ko drvo 34 Proslava Dana zemqe 35 Zeleni kviz 36

  SADR@AJ

 • VODI^

  zadatak

  crtamo i bojimo

  pi{emo

  razgovaramo

  re{avamo

  pevamo

  sviramo

  zadatak za roditeqe i decu

  istra`ujemo

  pravimo

  ogled

 • 4

  MOJA OKOLINA [ta sve vidi{ kada pogleda{ kroz prozor? To {to vidi{ je tvoja okolina. Oboj kru`i} na onoj slici koja te podse}a na tvoju okolinu.

 • 5

  Obi|i svoju okolinu. Posmatraj i razmi{qaj o tome {ta ti se u woj dopada, a {ta ti se ne dopada.

  Ovde nacrtaj ono {to ti se dopada u woj.

  Ovde nacrtaj ono {to ti se u woj ne dopada.

 • 6

  Biqke i ̀ ivotiwe ̀ ive na razli~itim mestima: u {umi, u reci, na livadi, u pustiwi, u okeanu, u bari. @ivotiwe nalaze i prave svoja skloni{ta tamo gde ima hrane.

  GDE KO @IVI

  Ispri~aj {ta vidi{ na ovim slikama.

 • Gde koja `ivotiwa `ivi? Pove`i kao {to je zapo~eto.

  7

 • VEZE U PRIRODI

  Re{i rebus.

  Koje `ivotiwe `ive pod zemqom?

  Koje `ivotiwe prave skloni{te u stablu drveta?

  8

  Sve {to raste, hoda, pliva,

  puzi, leti,

  bez sunca,

  vazduha, vode i zemqi{ta

  ne mo`e `iveti.

  PRI

 • 9

  ZEC BRZI]

  Za{to je kupus po~eo da vene? [ta mu je nedostajalo? [ta bi se dogodilo da je umesto kupusa u ba{ti bila {argarepa?

  Re{i ukr{tenicu. Zelena poqa }e ti otkriti {ta je pomoglo kupusu da poraste.

  Ja sam Brzi}. Ispri~a}u ti pri~u o koji volim da grickam. Letos sam bio mnogo gladan

  i `edan. ^ika \ura je u svojoj posadio kupus. Za svaki struk kupusa iskopao je .

  Strukove je stavio u i zalio ih . Da bi porastao, potrebni su mu

  zemqi{te, vazduh, voda i Sun~eva svetlost i toplota. Bilo je lepo vreme i kupus je rastao. Zbog velike

  vru}ine presu{io je iz kog je ~ika \ura uzimao za zalivawe kupusa. Ubrzo je kupus po~eo

  da vene. Ja sam bio mnogo gladan! Jednog jutra probudila me je jaka grmqavina. Po~ela je da pada .

  Ubrzo je kupus nastavio da raste. Za nekoliko dana sladio sam se velikom glavicom .

  o

  a

 • Cuvari prirode 1 deo Korica Cuvari prirodep Korica Cuvari prirodez

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams > setpagedevice