Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

49
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011 BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC MINGGU TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA STANDARD LATIHAN AKADEMIK MURID TARIKH DISEMPURNA- KAN 1 Tema: Sahabat Akrab Tajuk: Jiran Baharu Pada akhir unit ini murid dapat: - berbual tentang perkara dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yg sesuai, - membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul, - menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 1.1 Aras 1 (i): Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i): Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.1 Aras 1 (i): Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Tatabahasa: -kt.ganti nama -kt.nama khas Kosa kata: -akrab -riuh- rendah -minta diri -mengundang -kediaman -sikap -jiran tetangga -berkunjung -pelawaan -sepakat

Transcript of Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

Page 1: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN

AKADEMIK MURID

TARIKH DISEMPURNA-

KAN

1

Tema:

Sahabat Akrab

Tajuk:

Jiran Baharu

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berbual tentang perkara dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yg sesuai,

- membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Aras 1 (i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.

5.1 Aras 1 (i):Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-kt.ganti nama-kt.nama khas

Kosa kata:-akrab-riuh-rendah-minta diri-mengundang-kediaman-sikap-jiran tetangga-berkunjung-pelawaan-sepakat

Page 2: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

2

Tema:

Sahabat Akrab

Tajuk:

Hidup Saling Membantu

Pada akhir unit ini murid dapat:

- bersoal jawab menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya,

- membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Aras 1 (ii):Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat

5.1. Aras 1 (ii):Menerangkan makna perkataan, rangkai kata dan ayat.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-kata tunggal

Kosa kata:-melayari-memilih-berkat-bantuan-bertegur sapa-idea-berdiam diri-mengklik-jiran-tidur-sempat-anggota

Simpulan Bahasa:-ada akal

Page 3: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

3

Tema:

Sahabat Akrab

Tajuk:

Mencari Harta Karun

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berbual tentang perkara dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai,

- membaca teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

1.1 Aras 2 (i):Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

5.2 Aras 1 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.3 Aras 1 (i):Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Tatabahasa:-ayat tunggal

Kosa kata:-cabaran-peta-menyertai-harta karun-kesilapan-tersembunyi-mentafsirkan-berlengah-meneliti-memerah otak

Tatabahasa:Ayat tunggalAyat majmuk

Page 4: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

4

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Pengakap Cemerlang

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar soalan dan memberikan, respons yang sesuai.

- merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Aras 1 (iii):Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.

6.1 Aras 1 (i):Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat, mengikut susunan perkataan.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-kata ganti nama diri

Kosa kata:-sumbangan-gemilang-cemerlang-hebat-kawad-tanggung jawab-cerdas-cergas-kudrat-minda

Page 5: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

5

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Sekolah di Dalam Taman

PKJR

Unit 1:Berjalan secara

Berdikari

Tajuk 1:Jalan

sendirian

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam teks,

- menyatakan isi-isi pentingsajak yang telah dibaca,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1. Berbual-bual dengan rakan tentang aspek keselamatan jalan raya semasa perjalanan mereka ke sekolah dan keadaan jalan raya yang kurang selamat.

2. Membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi.

3. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menunjukkan mereka berdikari dan bertanggungjawab.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yangsesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.4.1

4.2

7.5.1

1.5 Aras 1 (i):Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.

6.3 Aras 1i. Membaca dan menyatakan faktayang terdapat dalam teks.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

1.1 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau yang dibaca.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-kata berimbuhan awalan-ayat tunggal-ayat majmuk

Kosa kata:-berhampiran-ditukar-memanfaatkan-bersantai-pancuran air-herba-prihatin-mesra-jejantas-berdikari-berfungsi-penanda jalan-mengimbas-menghalang

Page 6: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

6

Tema:

Sekolah Gemilang

Tajuk:

Murid yang Berjaya

PKJR

Unit 1:Berjalan secara

Berdikari

Tajuk 1:Jalan

sendirian

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar soalan dan memberikan, respons yang sesuai.

- menyatakan isi-isi pentingsajak yang telah dibaca,

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

1. Berbual-bual dengan rakan tentang aspek keselamatan jalan raya semasa perjalanan mereka ke sekolah dan keadaan jalan raya yang kurang selamat.

2. Membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi.

3. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menunjukkan mereka berdikari dan bertanggungjawab.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yangsesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.4.1

4.2

7.5.1

1.1 Aras 3 (i):Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

5.1 Aras 2 (i):Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

8.2 Aras 2 (i):Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.2 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau yang dibaca.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Tatabahasa:-peluasan subjek-ayat tunggal-ayat majmuk

Kosa kata:-ketua pengarang-menemu ramah-memenangi-peraduan-pendorong-dorongan-bimbingan-bersepah-sepah-prestasi-merosot-menegur-pustakawan-jejantas-berdikari-berfungsi-penanda jalan-mengimbas-menghalang

7 CUTI TAHUN BARU CINA

Page 7: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

8

Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Petani Jaya

PKJR

Unit 1:Berjalan Secara

Berdikari

Tajuk 2:Cabaran Pejalan

Kaki

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah, serta menjawabnya secara logik dan tepat,

- membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik,

- membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.

1. Mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat .dengan bahasa yang betul.

2.Membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi,

3.Menyebut lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.4.11.51.6.17.5.1

1.2 Aras 2 (i):Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawab dengan memberikan jawapan yang logik dan tepat.

5.1 Aras 3 (i):Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

9.1 Aras 1 (i):Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

4.1 Aras 2(i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topi yang diberi

Tatabahasa:-kata kerja transitifAyat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-traktor-sinopsis-jentera-mengangkut-menjimatkan-glosari-bibilografi-kandunganberdikarimencabarrosakbantuan

9 PENILAIAN BULANAN 1

Page 8: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

10

Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Kampung Contoh

PKJR

Unit 1:Berjalan Secara

Berdikari

Tajuk 2:Cabaran Pejalan

Kaki

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan permintaan dan hasrat menggunakan ungkapan yang sesuai.

- menerangkan makna perkataan yang terdapat dalam bahan yang dibaca,

- membina pelbagai jenis ayat berdasarkan perkataan dan topik.

1. Mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat .

dengan bahasa yang betul,2.Membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi,

3.Menyebut lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi danparalinguistik yang sesuai untukmenguatkan permintaan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.4.11.51.6.17.5.1

1.4 Aras 2 (i):Mengajukan hasrat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

5.1 Aras 3 (ii):Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

4.1 Aras 2(i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topi yang diberi

Tatabahasa:-kata bantuAyat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-kampung contoh-anugerah-faedah-bertuah-merancang-mencapai-mengekalkan-diistiharkanberdikarimencabarrosakbantuan

Simpulan Bahasa:-dalam tangan-mencari jalan-titik peluh

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Page 9: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

11Tema:

Bumi Bertuah

Tajuk:

Hasil dari bumi

PKJR:

Unit 2;Peraturan

dan Undang-Undang

Jalan Raya

Tajuk 1:Jadilah

penggunaJalan raya

Yang Berdisiplin

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan yang dibaca,

- membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

- membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.

1. Berbual tentang peraturan serta undang-undang jalan raya menggunakan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat-ayat penyata yang diberikan oleh guru dengan sebutan yang betul.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat jika tidak dipatuhi.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

3.1.13.1.23.1.3

1.5 Aras 2 (i):Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

5 Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

10.2 Aras 1 (i):Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

1.1 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat dan dibaca.

5.1 Aras 1(i):Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa:-Predikat frasa kerjaAyat penyata

Kosa kata:-ditebang-diangkut-dikitar-sisa buangan-kotar semula-mengusahakan-gigih-kemewahan-kesabaran-penunggang basikal-pejalan kaki-topi keledar-tali pinggang keledar-lampu isyarat-lebuh raya

Page 10: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

12

Tema:

Menuju Ke Puncak Jaya

Tajuk:

Berusaha demi

Kejayaan

PKJR:

Unit 2;Peraturan

dan Undang-Undang

Jalan Raya

Tajuk 1:Jadilah

penggunaJalan raya

Yang Berdisiplin

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan cerita dengan yakin dan gaya yang sesuai,

- membaca lancar pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

- menbina ayat majmuk dengan kata hubung yang betul,

1. Berbual tentang peraturan serta undang-undang jalan raya menggunakan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat-ayat penyata yang diberikan oleh guru dengan sebutan yang betul.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat jika tidak dipatuhi.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

3.1.13.1.23.1.3

2.1 Aras 1 (ii):Menyampaikan cerita menggunakan diksi yang telah dipilih.

5.2 Aras 1 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.2 Aras 2 (i)Membina ayat majmuk denganmenggunakan kata hubung.

1.2 Aras 1(i):Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat dan dibaca.

5.1 Aras 1(i):Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa:-kata kerja tak transitifAyat penyata

Kosa kata:-liburan-gamat-matlamat-palas-kelinci-rintangan-cekal-tabah-memancarkan-berseri-penunggang basikal-pejalan kaki-topi keledar-tali pinggang keledar-lampu isyarat-lebuh raya

Page 11: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

13

Tema:

Menuju Ke Puncak Jaya

Tajuk:

Tukang masak

PKJR

Unit 2:Peraturan

dan Undang-undang

Jalan Raya

Tajuk 2:Perbezaan

antara Undang-undang dengan

Peraturan Jalan Raya

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan cerita dengan yakin dan gaya yang sesuai,

- membaca dan menerangkan makna perkataan, rangkai kata dan ayat .

-menyusun maklumat mengikut perenggan untuk menjadi karangan yang lengkap.

1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berpandukan petikan.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya sserta memahami akibat apabila diingkari.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.1.13.1.23.1.3

2.1 Aras 2 (i):Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

5.1 Aras 1 (ii):Menerangkan makna perkataan, rangkai kata ayat.

10.1 Aras 1 (ii):Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

5.2 Aras 1(i)Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Aras 1 (i)Menulis perkataan dan pelbagaijenis ayat berdasarkan topik yangdiberikan.

Tatabahasa:-ayat songsangAyat penyata

Kosa kata:-muruku-ramuan-menguli-dihiastose-capati-chef-hasrat-toleh-bonceng-ketat-ketat

Page 12: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

14

Tema:

Menuju Ke Puncak Jaya

Tajuk:

Hijjas Kasturi

PKJR

Unit 2:Peraturan

dan Undang-undang

Jalan Raya

Tajuk 2:Perbezaan

antara Undang-undang dengan

Peraturan Jalan Raya

Pada akhir unit ini murid dapat:

-membuat rumusan dan keputusan dengan berbincang,

- menyatakan ciri-ciri karangan biografi dengan tepat,

- menulis karangan biografi dengan baik.

1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berpandukan petikan.

3. Menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya sserta memahami akibat apabila diingkari.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.1.13.1.23.1.3

1.2 Aras 3(i):Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

6.2 Aras 1(i). Mengecam dan mengenal pastiformat pelbagai genre.

10.1 Aras 2 (i):Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap.

5.2 Aras 1(i)Membaca lancar teks bukansastera dan teks sastera, iaitupantun dengan sebutan danintonasi yang betul.

8.1 Aras 1 (i)Menulis perkataan dan pelbagaijenis ayat berdasarkan topik yangdiberikan.

Tatabahasa:-subjek dan predikatAyat penyata

Kosa kata:-biografi-pendidikan-arkitek-pengajian-bergiat-pelan-usahawan-diilhamkan-toleh-bonceng-ketat-ketat

Page 13: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

15

Tema:

Tekstil Kebangga-

an Kita

Tajuk:

Cantik dan Menawan- nya Sari

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 1:Melintas

Lebih Sukar daripada

yang Disangka

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca,

- membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan,

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.

2. Mengimlak pelbagai teks yang dibacakan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

3. Menyatakan prosedur penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

3.2 Menghuraikan maklumat denganmenggunakan alasan yangmeyakinkan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan larasbahasa yang sesuai.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2.1.67.1.37.3

3.2 Aras 1 (i):Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

5.1 Aras 2 (i):Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

8.1 Aras 3 (i):Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.

3.1 Aras2(ii):Menyampaikan isi penting tentang sesuatu tajuk secara tersusun dengan bahasa yang betul.

9.1 Aras 2(i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan

Tatabahasa:-kata adjektifKata kerja

Kosa kata:-dihebahkan-pesta-bermutu-istimewa-keemasan-ansuran-kredit-tradisional-lalu –lintas-bola mata-ahli kumpulan-eksperimen

Page 14: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

16

Tema:

Tekstil Kebangga-

an Kita

Tajuk:

Tanda Mata dari

Sarawak

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 1:Melintas

Lebih Sukar daripada

yang Disangka

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca prakata, glosari, bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

- menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.

2. Mengimlak pelbagai teks yang dibacakan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

3. Menyatakan prosedur penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat bagi tajukyang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan larasbahasa yang sesuai.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2.1.67.1.37.3

3.1 Aras 1 (ii):Mengemukakan isi penting dengan jelas.

6.1 Aras 3 (i):Meneliti prakata, glosari, bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

8.3 Aras 2 (i):Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

3.1 Aras2(ii):Menyampaikan isi penting tentang sesuatu tajuk secara tersusun dengan bahasa yang betul.

9.1 Aras 2(i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan

Tatabahasa:-kata penguat-Kata kerja

Kosa kata:-bungkusan-sejahtera-kraf tangan-upacara-kain samping-flora-pua kumbu

Peribahasa:-ada akal-lepas tangan-cari jalan-lalu –lintas-bola mata-ahli kumpulan-eksperimen

Page 15: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

17

Tema:

Tekstil Kebangga-

an Kita

Tajuk:

Songket Tenunan Melayu

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 2:Berfikir

Sebelum Melintas

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengumpulkan, menyusun dan mengemukakan isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan,

- membaca teks pelbagai genre dan mengenal pasti format laporan dan catatan.

- mengimlak pelbagai teks yang dibacakan dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

1. Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun.

2. Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul.

3. Menyatalan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana)berdasarkan teks yangdiperdengarkan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

7.1.67.3.27.3.37.4.1

3.1 Aras 2 (ii):Menyampaikan isi penting tentang sesuatu tajuk secara tersusun dengan bahasa yang mudah.

6.2 Aras 1 (i):Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

9.1 Aras 2 (i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.

1.3 Aras 2(i):Mendengar,menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun.

8.2 Aras1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-tanda bacaKata kerja

Kosa kata:-menawan-tenunan-terpaut hati-raja sehari-taklimat-pemprosesan-pameranLalu lintas-ruang sela-bola mata-berwaspada-bebendul jalan

18PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 16: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

19Tema:

Seni Memperta-hankan Diri

Tajuk:

Wushu

PKJR

Unit 3:Sukarnya Melintas

Tajuk 2:Berfikir

Sebelum Melintas

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul dan tepat.

- membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul berdasarkan tajuk

1. Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun.

2. Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul.

3. Menyatalan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1.3 Memberikan dan memahami arahanserta pesanan tentang sesuatu perkara.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

7.1.67.3.27.3.37.4.1

1.3 Aras 1 (i):Mendengar dan memahami arahan dan pesanan.

5.1 Aras 3 (ii):Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

1.3 Aras 2(i):Mendengar,menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun.

8.2 Aras1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata sendi namaKata kerja

Kosa kata:-wira-wajar-merangkul-kejohanan-jangkaan-menyumbang-mengulas-perangsangLalu lintas-ruang sela-bola mata-berwaspada-bebendul jalan

Page 17: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

20

Tema:

Seni Memper-tahankan

Diri

Tajuk:

Silambam

PKJR

Unit 4:Keselamat-

an berbasikal

Tajuk 1:Cermat dan

Selamat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun,

- membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks,

- menyusun maklumat mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap,

1. Menyatakan pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul.

2. Menulis karangan autobiografi‘Aku Sebuah Basikal’.

3. Menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal.

1.3 Memberikan dan memahami arahanserta pesanan tentang sesuatu perkara.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.6

1.3 Aras 2 (i):Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, tepat dan tersusun.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.1 Aras 1 (ii):Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

4.1 Aras 2(i)Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan

10.1 Aras 3(i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-kata pemeriKata adjektif

Kosa kata:-silambam-pengumuman-kemahiran-teknik-mempertahankan diri-kelincahan-senjata-mengelakkan-warisan-vas keselamatan-pemantul cahaya-penebat, berfungsi-cerah, menjejak

Page 18: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

21

Tema:

Seni Memperta-hankan Diri

Tajuk:

Belajar Bersilat

PKJR

Unit 4:Keselamat-

an berbasikal

Tajuk 1:Cermat dan

Selamat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca.

- membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada teks,

- membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap.

1. Menyatakan pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul.

2. Menulis karangan autobiografi‘Aku Sebuah Basikal’.

3. Menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e mel yang mudah, menarik danbermakna.

5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.6

1.5 Aras 3 (i):Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

6.3 Aras 2 (i):Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

10.1 Aras 2 (i):Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap.

4.1 Aras 2(i)Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan

10.1 Aras 3(i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-ayat aktif dan ayat pasifKata adjektif

Kosa kata:-persilatan-maha guru-berbakti-memiliki-pahlawan-diancam-warisan-serangan-bunga gerakan-silat olahraga-vas keselamatan-pemantul cahaya-penebat, berfungsi-cerah, menjejak

Page 19: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

22Tema:

Cintailah Alam Kita

Tajuk:

Sungai Nadi Kehidupan

PKJR

Unit 4:Keselamat-

an Berbasikal

Tajuk 2:Topi

Keledar

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan pesanan, arahan dan panduan tunjuk arah dengan jelas dan tepat,

- menyatakan mesej yang terdapat dalam bahan yang dibaca,

- menulis ayat yang diperdengarkan dengan betul.

1.Berbincang dengan mengemukakan pendapat tentang kebaikan memakai toppi keledar.

2. Menulis tiga kepentingan memakai topi keledar menggunakan ayat yang betul,

3.Menyenaraikan langkah-langkah pemakaian topi keledar yang betul.

1.3 Memberikan dan memahami arahanserta pesanan tentang sesuatu perkara.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.5

1.3 Aras 3 (ii):Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.

6.3 Aras 3 (i):Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

9.1 Aras 2 (i):Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.

4.1 Aras2 (i)Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata bilangan-penjodoh bilanganAyat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-mencemarkan-dipelihara-nadi-sumber-pencemaran-sisa toksik-kumbahan manusia-penunggang-hentakan

Page 20: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

23Tema:

Cintailah Alam Kita

Tajuk:

Cintai Alam yang Indah

PKJR

Unit 4:Keselamat-

an Berbasikal

Tajuk 2:Topi

Keledar

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menerangkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu kejadian,

- membaca petikan dan mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang terdapat dalam teks.

- menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam penulisan karangan.

1.Berbincang dengan mengemukakan pendapat tentang kebaikan memakai toppi keledar.

2. Menulis tiga kepentingan memakai topi keledar menggunakan ayat yang betul,

3.Menyenaraikan langkah-langkah pemakaian topi keledar yang betul.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi danparalinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.5

1.4 Aras 3 (i):Menyatakan sebab akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

6.2 Aras 2 (i):Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

8.2 Aras 3i. Menulis karangan prosa.

4.1 Aras2 (i)Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarka tajuk.

Tatabahasa:-imbuhan akhiranAyat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-terurus-bersepah-tersumbat-merebak-wabak-usahawan-perlawaan-pusat peranginan-sanjung tinggi-penunggang-hentakan

Peribahasa:-bagai bulan jatuh ke riba-indah khabar daripada rupa-sambil menyelam minum air-masa itu emas-buah mulut

Page 21: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

24Tema:

Cintailah Alam Kita

Tajuk:

Jerebu dan Hujan Asid

PKJR

Unit 5:Berbasikal

dengan Selamat

Tajuk 1:Peraturan Berbasikal

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menerangkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu kejadian berdasarkan gambar.

- menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks laras sains dengan betul,

- mengedit teks yang diberikan dari segi penggunaan penanda wacana.

1. Memberikan pendapat dan alasan tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal.

2. Murid menilis cadangan tindak balas terhadap situasi yang diberi.

3. Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

5.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.1.9

1.5 Aras 3 (i):Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.

5.2 Aras 3 (ii):Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

10.2 Aras 3 (i):Mengenal pasti kesilapan penggunaan penanda wacana dalam penulisan.

4.1 Aras 3(i):Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan menggunakan alasan yang sesuai.

9.1 Aras 1(i):Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul

Tatabahasa:-ayat penyata Ayat TanyaAyat majmuk

Kosa kata:-jerebu-jarak penglihatan-menyekat-pencemar-kimia-asid-kepekatan-memudaratkan-memusnahkan-didakwa-sabit kesalahan-topi keledar-papan tanda jalan-alat pemantul cahaya-penunggang

Page 22: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

25Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Aduh, Gatalnya Kepala!

PKJR

Unit 5:Berbasikal

dengan Selamat

Tajuk 1:Peraturan Berbasikal

Pada akhir unit ini murid dapat:

- membentangkan fakta dengan memberikan alasan yang sesuai,

-membaca teks bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

1. Memberikan pendapat dan alas an tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal.

2. Murid menilis cadangan tindak balas terhadap situasi yang diberi.

3. Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.

5.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.1.9

3.2 Aras 1 (i):Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

5.2 Aras 2 (i):Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu sajak dengan sebutan dengan intonasi yang betul.

8.2 Aras 1 (i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

4.1 Aras 3(i):Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan menggunakan alasan yang sesuai.

9.1 Aras 1(i):Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul

Tatabahasa:-kata tanya Ayat TanyaAyat majmuk

Kosa kata:-mengaru-garu-gatal-gatal-jangkitan-bintik-bintik-merebak-sentuhan-mencegah-jangkitan-parasit-perumah-topi keledar-papan tanda jalan-alat pemantul cahaya-penunggang

Simpulan Bahasa:-nyawa-nyawa ikan-darah daging-memberi muka-angkat kaki-naik angin

Page 23: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

26

Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Penjagaan Hidung

PKJR

Unit 5:Berbasikal

dengan Selamat

Tajuk 2:Bahaya Semasa

Berbasikal

Pada akhir unit ini murid dapat:

- membentangkan fakta dengan memberikan alasan yang sesuai,

- menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca,

- membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.

1. Menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3.Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

1.41.65.16.3

3.2 Aras 2 (i):Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.

5.2 Aras 2 (ii):Menyatakan isi-isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

8.2 Aras 2 (i):Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

2.2 Aras 2(i):Menyatakan perkara-perkara penting sesuatu peristiwa

5.1 Aras2(i)Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Tatabahasa:-kata penegas Ayat penyataAyat majmuk

Kosa kata:-telaga-bernafas-organ-berkedut-tertusuk-resdung-mukus-penyedut hampa gas-berlopak-risiko-laluan kongsi-sepit udangpersimpangan

Page 24: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

27Tema:

Hargailah Kesihatan

Tajuk:

Badan Cergas Minda Cerdas

PKJR

Unit 5:Berbasikal

dengan Selamat

Tajuk 2:Bahaya Semasa

Berbasikal

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan pendapat tentang sesuatu topik dengan betul.

-membaca petikan dan menyatakan makna perkataan dengan betul dengan merujuk kamus.

- menulis tentang perkara yang menarik dalam karya yang dibaca.

1. Menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul.

2. Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3.Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasukmaklumat daripada internet.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

1.41.65.16.3

3.2 Aras 3 (i):Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

6.1 Aras 1 (i):Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat, mengikut susunan perkataan.

11.1 Aras 3 (i):Mengulas perkara menarik dalam karya.

2.2 Aras 2(i):Menyatakan perkara-perkara penting sesuatu peristiwa

5.1 Aras2(i)Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Tatabahasa:-ayat tanya Kosa kata:-kecergasan-risiko-positif-psikologi-organ deria-organ pernafasan-ilustrasi-berlopak-risiko-laluan kongsi-sepit udangpersimpangan

Page 25: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

28PENILAIAN BULANAN 2

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBLAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 26: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

29

Tema:

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat

Tajuk:

Sayur-sayuran

PKJR

Unit 6:Perjalanan

Selamat Mengguna- kan Pengangku-tan Awam

Tajuk 1:Pengangku-tan Awam

Di Malaysia

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menggunakan kata umum dan kata istilah yang betul semasa berurusan,,- membaca teks pelbagai laras bahasa dan menjawab soalan pemahaman dengan betul.

- menulis karangan berdasarkan gambar.

1.Membentangkan maklumat tentang beberapa jenis pengangkutan awam di Malaysia.

2.Menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan pengangkutan awam.

3.Menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalamurusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

6.1.19.1.19.1.39.1.49.1.7

1.6 Aras 1 (ii):Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

5.2 Aras 3 (ii):Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

8.2 Aras 3 (i):Menulis karangan prosa.

3.1 Aras 3(i):Membentangkan maklumat yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang tepat.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik ynag diberikan.

Tatabahasa:-kata seru Kata nama am

Kosa kata:-membekalkan-berkhasiat-sumber serat-dicelur-kerdas-kacang kelisahpengangkutan awam-monorel, komuter

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

MURID

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 27: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

30

Tema:

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat

Tajuk:

Susu

PKJR

Unit 6:Perjalanan

Selamat Mengguna- kan Pengangku-tan Awam

Tajuk 1:Pengangku-tan Awam

Di Malaysia

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menggunakan kata umum dan kata istilah yang betul semasa berurusan,

- mengenal pasti peribahasa dan menyatakan maksud peribahasa yang dipelajari.

- menulis maklumat daripada teks yang dibaca dengan betul.

1.Membentangkan maklumat tentang beberapa jenis pengangkutan awam di Malaysia.

2.Menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan pengangkutan awam.

3.Menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalamurusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah, frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

6.1.19.1.19.1.39.1.49.1.7

1.6 Aras 2 (i):Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

6.2 Aras 2 (i):Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang digunakan dalam genre.

10.1 Aras 1 (i):Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

3.1 Aras 3(i):Membentangkan maklumat yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang tepat.

8.1 Aras 1(i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik ynag diberikan.

Tatabahasa:-imbuhan apitan Kata nama am

Kosa kata:-jualan runcit-dirumus-label-peket-disejatkan-hidangan-diabetesPerumpamaan:-bagai kaca jatuh ke batu-bagai melepaskan anjing tersepit-bagai kera mendapat bunga-bagai dihiris sembilu-bagai itik pulang petangpengangkutan awam-monorel, komuter

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 28: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

31

Tema:

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat

Tajuk:

Buah-buahan

PKJR

Unit 6:Perjalanan

Selamat Mengguna- kan Pengangkutan Awam

Tajuk 2:Penum-

pang yang Selamat

dan Bertang-

gungjawab

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berbincang tentang sesuatu isu dan memberikan pandangan,

- membaca dan menyatakan fakta dan maklumat berdasarkan tajuk,

- menngedit dan menmbetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca yang terdapat dalam teks.

1.menyatakan kelakuan yang tidak selamat dan akibatnya jika tidak mematuhi peraturan penggunaan pengangkutan awam.

2.Menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika menaiki bas.

3.menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

9.1.19.1.29.1.39.1.49.1.5

4.1 Aras 1 (i):Mengamati topik sesuatu isu untuk memberikan pandangan yang releven.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.2 Aras 1 (i):Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

2.2 Aras 2(i):Menyampaikan perkara-perkara penting sesuatu peristiwa.

10.1 Aras 1(i):Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-ayat seruanKata nama am

Kosa kata:-kordial-ulser-difteria-jus-halwamonorel-komuter-pengangkutan awam-keselamatan-kecederaan

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 29: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

32

Tema:

Wira Negara

Tajuk:

Jaguh Olahraga

PKJR

Unit 6:Perjalanan

Selamat Mengguna- kan Pengangkutan Awam

Tajuk 2:Penum-

pang yang Selamat

dan Bertang-

gungjawab

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan sesuatu perkara atau berita secara ringkas dengan bahasa yang betul,

- membaca contoh beberapa genre dan menyatakan ciri penulisan yang baik,

- menulis karangan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberikan.

1.menyatakan kelakuan yang tidak selamat dan akibatnya jika tidak mematuhi peraturan penggunaan pengangkutan awam.

2.Menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika menaiki bas.

3.menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

9.1.19.1.29.1.39.1.49.1.5

2.2 Aras 1 (i):Memberitahu sesuatu berita secara ringkas dengan menggunakan bahasa yang betul.

6.2 Aras 3 (i):Menjelaskan ciri-ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.

8.2 Aras 2 (i):Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

2.2 Aras 2(i):Menyampaikan perkara-perkara penting sesuatu peristiwa.

10.1 Aras 1(i):Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata perintahKata nama am

Kosa kata:-jaguh olahraga-pelari pecut-bersemangat waja-gergasi olahraga-saingan-kagum-kegigihan-gentar-monorel-komuter-pengangkutan awam-keselamatan-kecederaan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 30: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

33

Tema:

Wira Negara

Tajuk:

Menawan Puncak Dunia

PKJR

Unit 7:Dilema

Tajuk 1:Utamakan

Keselamatan

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyampaikan sesuatu perkara atau berita secara ringkas dengan bahasa yang betul,

- membaca dan menentukan isi penting dan isi sampingan, serta menyatakan mesej penulisnya,

- memurnikan hasil penulisan rakan dengan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca,

1. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam kad permainan Roket Dilema.

2. Mencatat nota sebab dan akibat sesuatu tindakan yang diambil berdasarkan situasi tertentu dalam bentuk grafik.

3 Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripadateks.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

10.1.310.1.6

2.2 Aras 2 (i):Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa.

6.3 Aras 2 (i):Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

10.2 Aras 1 (i):Mengenal pasti dan membetulkan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

6.3 Aras 1(i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata terbitan berapitan Kata adjektif

Kosa kata:-kepulangan-kejayaan-dipakaikan-menjejakkan-mengharumkan-berbekalkan-jurusan-gamelan-sirih junjung-positif-negetif-bonceng-menghasut

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 31: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

34

Tema:

Wira Negara

Tajuk:

Pejuang Tanah Air

PKJR

Unit 7:Dilema

Tajuk 1:Utamakan

Keselamatan

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berunding dengan sopan bagi mendapatkan persetujuan semasa berurusan,

- membaca dan menentukan isi penting dan isi sampingan, serta menyatakan mesej penulisnya,

- menulis karangan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberikan.

1. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam kad permainan Roket Dilema.

2. Mencatat nota sebab dan akibat sesuatu tindakan yang diambil berdasarkan situasi tertentu dalam bentuk grafik.

3 Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalam urusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

10.1.310.1.6

1.6 Aras 3 (i):Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.

6.3 Aras 3 (i):Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

10.1 Aras 3 (i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

6.3 Aras 1(i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

8.2 Aras 1(i):membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-tanda sempangKata adjektif

Kosa kata:-tragis-serangan-mengintip-meleset-bertempur-gugur-penjenayah-bertempur-sengit-berjuang-ditewaskan-positif-negetif-bonceng-menghasut

MINGGUTEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM

STANDARD LATIHAN

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 32: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

TAJUK BAHASA AKADEIK MURID

35

Tema:

Nikmat Kemerdeka-

an

Tajuk:

Salam Merdeka

PKJR

Unit 7:Dilema

Tajuk 2:Keselamat-an di Jalan

Raya

Pada akhir unit ini murid dapat:

- bercerita dengan penghayatan, sebutan, dan intonasi yang sesuai dan jelas,

- membaca genre dan menjelaskan ciri penulisan yang baik,

- memulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam penulisan karangan berdasarkan tajuk.

1.Memberikan pendapat tentang sesuatu situasi keselamatan jalan raya yang ditunjukkan.

2. Menulis karangan tentang pengalaman menggunakan pengangkutan awam.

3. Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

10.1.210.1.310.1.410.1.8

2.1 Aras 3 (i):Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai.

6.2 Aras 3 (i):Menjelaskan ciri-ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.

8.2 Aras 3 (i):Menulis karangan prosa.

4.1 Aras 2(i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

10.1 Aras 3(i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-ayat suruhan dan ayat larangan Kata arah

Kosa kata:-mengumumkan-mengistiharkan-perpaduan-perjuangan-merdeka-patriotisme-isytihar-kelam-kabut-menghantar-menjemput-meletakkan-pinggir

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 33: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

36

Tema:

Nikmat Kemerdeka-

an

Tajuk:

Cemerlang, Gemilang, Terbilang

PKJR

Unit 7:Dilema

Tajuk 2:Keselamat-an di Jalan

Raya

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan pendapat yang kukuh untuk menjelaskan idea,

- membaca dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat,

- menulis perkara yang menarik yang terdapat dalam bahan yang dibaca.

1.Memberikan pendapat tentang sesuatu situasi keselamatan jalan raya yang ditunjukkan.2. Menulis karangan tentang pengalaman menggunakan pengangkutan awam.3. Menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

11.1 Menyatakan pandangan tentangperkara yang menarik dalamsesebuah karya.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

10.1.210.1.310.1.410.1.8

4.1 Aras 2 (i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

7.1 Aras 1 (i):Menyatakan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca.

11.1 Aras 1(i)ii. Meneliti perkara yang menarikdalam bahan yang ditonton ataudibaca.

4.1 Aras 2(i):Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

10.1 Aras 3(i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Tatabahasa:-kata ganda penuh Kata arah

Kosa kata:-mengeratkan-cemerlang-gemilang-terbilang-tabik hormat-melafaskan-tsunami-kelam-kabut-menghantar-menjemput-meletakkan-pinggir

MINGGUTEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM

STANDARD LATIHAN

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 34: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

TAJUK BAHASA AKADEIK MURID

37

Tema:

Nikmat Kemerdeka-

an

Tajuk:

Erti Kemerdeka-

an

PKJR

Unit 8:Jalan Raya di Malaysia

Tajuk 1:Kenali

Jalan Raya di Malaysia

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan pendapat yang kukuh untuk menjelaskan idea,

- membaca dan menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat,

- menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik dengan betul.

1. Memberi respons tentang jalan raya di Malaysia.

2. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul.

3. Melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan manyatakan kepentingan merancang perjalanan.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.1.41.1.5

4.1 Aras 3 (i):Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.

7.1 Aras 2 (i):Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca.

8.1 Aras 1 (i):Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

4.1 Aras 3(i):Member respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-ayat permintaan dan ayat silaanAyat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-menconteng-menoleh-dicuit-tanggal-warganegara-terlanjur-lorong-plaza tol-kenderaan berat-kenderaan ringan

38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 35: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

39

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Kafe Siber

PKJR

Unit 8:Jalan Raya di Malaysia

Tajuk 1:Kenali

Jalan Raya di Malaysia

Pada akhir unit ini murid dapat:

- berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan,

- menyatakan isi penting dan isi sampingan yang terdapat dalam teks,

- menulis karangan perbahasan dengan format dan gaya bahasa yang betul,

1. Memberi respons tentang jalan raya di Malaysia.

2. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul.

3. Melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan manyatakan kepentingan merancang perjalanan.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transkasi dalam urusan harian untuk mendapatkan berangan dan perkhidmatan

6.3 Membaca dan mengenal pasti isiutama dan isi sampingan daripadateks.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emelyang mudah, menarik danbermakna.

4.1 Mengemukakan idea, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.1.41.1.5

1.6 Aras 3 (i):Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.

6.3 Aras 1 (i):Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

10.1 Aras 3 (i):Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

4.1 Aras 3(i):Member respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai.

8.2 Aras 1(i):Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Tatabahasa:-kata hubungAyat tunggalAyat majmuk

Kosa kata:-kafe ciber-mengundur diri-berunding-kaunter-maklumat-berkomunikasi-hujah-disangkal-lorong-plaza tol-kenderaan berat-kenderaan ringan

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 36: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

40

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Laman Web Keluarga

PKJR

Unit 8:Jalan Raya di Malaysia

Tajuk 2:Tiba

dengan Selamat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan cadangan untuk menyelesaikan masalah,

- menyatakan isi penting dan isi sampingan yang terdapat dalam teks,

- menulis perkara yang menarik dalam bahan yang dibaca.

1.membaca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul.

2.bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya yang dilihat dengan bahasa yang betul.

3.menyatakan kepentingan merancang perjalanan untuk tiba ke destinasi

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

11.1 Menyatakan pandangan tentangperkara yang menarik dalam sesebuah karya.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5

2.2 Aras 3 (i):Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas.

6.3 Aras 2 (i):Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

11.1 Aras 1 (i):Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

5.1 Aras 3(i):Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

2.1 Aras 2(i):Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

Tatabahasa:-ayat majmuk gabungan Kata arah

Kosa kata:-salah silap-jeriji-ragu-ragu-terpinga-pinga-ditegur-bergegas-mercu tanda-peta-jambatan-lokasi

MINGGUTEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM

STANDARD LATIHAN

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 37: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

TAJUK BAHASA AKADEIK MURID

41

Tema:

Dunia Maya

Tajuk:

Sahabat Siber

PKJR

Unit 8:Jalan Raya di Malaysia

Tajuk 2:Tiba

dengan Selamat

Pada akhir unit ini murid dapat:

- menyatakan ramalan kesudahan cerita yang dibaca.

- membuat kesimpulan berdasarkan teks,

- mengedit dan menulis semula

1.membaca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul.

2.bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya yang dilihat dengan bahasa yang betul.

3.menyatakan kepentingan merancang perjalanan untuk tiba ke destinasi

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasilpenulisan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5

2.1 Aras 3 (ii):Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan menggunakan bahasa yang betul.

7.1 Aras 3 (i):Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan teks bahan grafik.

10.2 Aras 2 (i):Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.

5.1 Aras 3(i):Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

2.1 Aras 2(i):Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

Tatabahasa:-kata ganda separa Kata arah

Kosa kata:-sembang ciber-dunia maya-koleksi-bersimpati-keberatan-hasrat-menghidap-membiayai-kos-menimpa-mercu tanda-peta-jambatan-lokasi

MINGGUTEMA / TAJUK

OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA

STANDARD LATIHAN AKADEIK

TARIKH DISEMPURNAKAN

Page 38: Plan j Bm Thn 4 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011BAHASA MELAYU TAHUN 4 SJKC

MURID

42

Tema:

Bijak Mengira

Tajuk:

Uniknya Sempoa

Pada akhir unit ini murid dapat:

- mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah dengan ayat yang jelas,

- membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai,

- membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan karangan yang lengkap,

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagaigenre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik danbermakna.

2.2 Aras 3 (i):Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas.

5.2 Aras 3 (i):Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

10.1 Aras 2 (i):Membina topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap.

Tatabahasa:-kata arah Kosa kata:-salah faham-dekak-dekak-kelemaham-menghitung-hebat-rahsia

CUTI AKHIR TAHUN