Rtbm t3 Sjk Pkjr 2010

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  356
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Rtbm t3 Sjk Pkjr 2010

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 3GURU SUMBER & FASILITATOR SJK C / T JKD BATU PAHAT, JOHOR.UNIT OBJEKTIF FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata nama am - kata nama khas - kata panggilan Kosa kata: - keluarga - berekreasi - aktiviti - faedah - dewasa - deras PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pend. Moral Nilai : Kasih sayang Hormatmenghormati KBT: KB: - Membuat rumusan - Menjana minda BCB: - Bacaan mekanis/ akaliah

UNIT 1

Pada akhir unit ini, murid dapat: 1. berbual tentang pengalaman membaca dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas membaca teks ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan kata nama panggilan mengenal tanda baca menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 2 ii) Menggunakan kata penaggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti seharian Aras 3 i) i) Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam perbualan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i)Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i)Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i)Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii)Menyusun perkataan dan membina ayat tunggal

Tema: Kekeluargaan

2.

3. Tajuk : Berekreasi Bersama-sama Keluarga 4. 5. 6.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3GURU SUMBER DAN FASILITATOR BAHASA MELAYU SJK JKD BATU PAHAT

UNIT

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i) Menyoal dengan menggunakan kata tanya ii) Menjawab secara bertatasusila dengan ii menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i) Bersoal jawab dengan memberikan penerangan iii sebagai maklum balas 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 ii) Memahami perkataan, frasa dan ayat yang dibaca Aras 2 i)Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca betul ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca Aras 3 i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Membaca lancer teks bahan sastera dengan sebutan dan intonasi dan gaya penyampaian yang betul. ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca

SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata nama am - kata nama khas - ayat tunggal - ayat majmuk - tanda baca - simpulan bahasa Kosa kata: - menziarahi - saudara - perjalanan - mengajak - pelampung - singgah - layanan

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pend. Moral Nilai: - Hormatmenghormati KBT: KB: - memadankan - melengkapkan BCB: - mencatat KMD - titik tolak

UNIT 1 Tema: Kekeluargaan

Pada akhir unit ini, murid dapat: 1. 2. berbual tentang pengalaman membaca dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas membaca teks ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan kata nama panggilan mengenal tanda baca menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.

Tajuk: Menziarahi Saudara

3. 4. 5. 6.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3GURU SUMBER DAN FASILITATOR BAHASA MELAYU SJK JKD BATU PAHAT

UNIT

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i) Merujuk kepada kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul

5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan 8.1 Membina dan menulis perkataan dan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 i) Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

UNIT 1

Pada akhir unit ini, murid dapat: 1. berbual tentang pengalaman 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang betul. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i) Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk ii) Memahami perkataan, frasa dan ayat yang dibaca

Tatabahasa: - ayat tunggal - ayat majmuk - kata hubung Kosa kata: - kenangan - indah - kamera digital - dipindahkan - tertarik - menjelaskan

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kekeluargaan KBT: KB: - menjana idea KMD - titik tolak Konstruktivisme

Tema: Kekeluargaan

2.

membaca dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas

Tajuk : Kenangan Indah

3. membaca teks ayat tunggal dan iv ayat majmuk 4. menggunakan kata nama panggilan

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3GURU SUMBER DAN FASILITATOR BAHASA MELAYU SJK JKD BATU PAHAT5. mengenal tanda baca

UNIT

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN 8.1 Membina dan manulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i) Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Aras 2 i) Membina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung ii) Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. Aras 3 i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

6.

menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

UNIT 2

Pada akhir unit ini, murid dapat: 1. bersoal jawab secara bertatasusila menyoal dengan menggunakan kata tanya dan tanp kata tanya membaca lancar bahan sastera dan bahan bukan sastera mengenal kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata kerja transitif

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i) Menyoal dengan menggunakan kata tanya ii) Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i) Menggunakan soalan tanpa menggunakan kata tanya ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 3 i)Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas

Tata bahasa : - ayat tanya - kata tanya Kosa kata: - ceria - pemimpin - membantu - elok - majalah - menceriakan - dihiasi

Ilmu : Pend. Moral Nilai: Kebersihan KBT: KB : - menjana idea BCB: - bacaan mekanis Konsrtruktivisme

Tema : Sekolah Bestari

2. 3.

Tajuk: Kelas Ceria 4.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3GURU SUMBER DAN FASILITATOR BAHASA MELAYU SJK JKD BATU PAHAT

UNIT

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i) Mendapatkan keterangan keseluruhan teks Aras 2 i) Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 1 i) Mengeja & menulis perkataan dan frasa yg dperdengarkan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i) Mengumpulkan maklumat berdasarkan bahan. ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai. Aras 2 i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Tata bahasa: - kata ganti nama diri - kata ganti nama tunjuk - kata kerja transitif Kosa kata: - sahabat pena - saudara - perihal - berdisiplin - auditorium - kerap - makmal

UNIT 2 Tema : Sekolah Bestari

Pada akhir unit ini, murid dapat: 1. 2. bersoal jawab secara bertatasusila menyoal dengan menggunakan kata tanya dan tanp kata tanya membaca lancar bahan sastera dan bahan bukan sastera mengenal kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata kerja transitif

Ilmu : Pendidikan Moral Nilai: Persahabatan KBT: KB: - menghubung kait BCB: - Bacaan mekanis TKP : - Verbal Linguistik

Tajuk: Surat Untuk Sahabat Pena

3. 4.

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3GURU SUMBER DAN FASILITATOR BAHASA MELAYU SJK JKD BATU PAHAT

UNIT

OBJEKTIF Aras 2

FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

i) Membaca lancer bahan sastera dengan sebutan dan intonasi dan gaya penyampaian yang betul. ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca 1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i)Mencari makna perkataan dan menliti ejaan Aras 2 i) Merujuk kepada kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul Aras 3 i) Mendaptkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3GURU SUMBER DAN FASILITATOR BAHASA MELAYU SJK JKD BATU PAHAT

UNIT

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA/FOKUS SAMPINGAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i) Mengumpulkan maklumat berdasarkan bahan. ii) Mengemukaka