Rpt Bm Kssr Thn 5_2015 Sjk

56
1

Transcript of Rpt Bm Kssr Thn 5_2015 Sjk

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA 2015MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

1

5/1-9/1

AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : Berkhemah di Laman Idaman .

Cadangan Aktiviti

Bahagian A: ms 5

Bahagian B:

Catatan Harian (ms 4)

Bahagian C:-

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut

bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,

perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,

frasa dan ayat daripada pelbagai

sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.1.2.6 Mendengar, memahami dan

menyebut pelbagai ragam ayat

dengan struktur yang betul

dan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat

dalam bahan bacaan prosa yang

mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber

dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis teks petikan puisi secara

mekanis dengan betul dan

kemas.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai

daripada lirik lagu yang

dinyanyikan.

5.1.1 Memahami dan menggunakan

kata nama am tak hidup bukan

institusi dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu

Pendidikan Moral

Nilai murni

Kasih sayang

Bekerjasama

EMK :

Kreativiti dan inovasi

TMKPeraturan Sosiobudaya

Kesantunan berbahasa

KB

Menjana idea

Kontekstual

TKP

Verbal Linguistik,

Interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

2

12/1-16/1AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : Seronoknya Membaca .

Cadangan Aktiviti

Bahagian A: ms 10

Bahagian B:-

Bahagian C:-

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan

memberikan respons yang sesuai

secara lisan atau gerak laku

terhadap arahan mengikut

kronologi dengan betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis

ayat daripada sesuatu bahan

bacaan dengan lancar,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul dan berjeda.3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan

secara mekanis dalam bentuk

tulisan berangkai yang betul dan

kemas.

4.1.2 Menyatakan ungkapan yang

indah dengan jelas daripada lirik

lagu yang dinyanyikan.

5.1.2 Memahami dan menggunakan

kata nama khas tak hidup

dengan betul mengikut konteks.

Ilmu

Pendidikan Moral

Nilai murni

Kasih sayang

Bekerjasama

EMK :

Kreativiti dan inovasi

TMKPeraturan Sosiobudaya

Kesantunan berbahasa

KB :

Menjana idea

Kontekstual

TKP :

Verbal Linguistik,

Interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

3

19/1-23/1AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : Melancong dengan keluarga .

(MAULIDUR RASUL)

14 Januari 2014

(THAIPUSAM)

17 Januari 2014

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.2 Mendengar, memahami dan

memberikan respons yang sesuai

secara lisan terhadap soalan

yang mengandungi kata tanya

dan tanpa kata tanya.2.3.1 Membacaipada sesuatu bahan

bacaan dengan lancar,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul dan berjeda.3.4.1 Menulis kata majmuk dan kata

ganda dengan ejaan

yang tepat secara imlak.4.2.1 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

yang jelas dan intonasi yang betul

serta bahasa badan dan gaya

yang sesuai melalui penceritaan

yang dipersembahkan.5.1.3 Memahami dan menggunakan

kata ganti nama diri laras bahasa

istana dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu

Pendidikan Moral

Nilai murni

Kasih sayang

Bekerjasama

EMK :

Kreativiti dan inovasi

TMKPeraturan Sosiobudaya

Kesantunan berbahasa

KB :

Menjana idea

Kontekstual

TKP :

Verbal Linguistik,

Interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

4

26-1-30/1

AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : Melancong ke Pulau Langkawi.

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.3 Mendengar, memahami dan

memberikan respons untuk

menyampaikan pesanan

mengikut urutan dengan

menggunakan laras bahasa yang

betul.2.4.1 Membaca dan memahami

maklumat daripada bahan bukan

naratif untuk membuat ulasan

dengan betul.

3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan

yang mengandungi kata ganda

dan kata majmuk dengan ejaan

dan tanda baca yang tepat secara

imlak.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui penceritaan.5.1.4 Memahami dan menggunakan

kata kerja tak transitif dengan

betul mengikut konteks.

Ilmu

Pendidikan Moral

Nilai murni

Kasih sayang

Bekerjasama

EMK :

Kreativiti dan inovasi

TMKPeraturan Sosiobudaya

Kesantunan berbahasa

KB :

Menjana idea

Kontekstual

TKP :

Verbal Linguistik,

Interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

5

2/2-6/2AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK : Amalan Hidup Sihat .

( TAHUN BARU CINA

31 Jan 2014 )

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil

penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan pelbagai

jenis ayat yang gramatis dalam

sesuatu situasi secara

bertatasusila.

2.4.2 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat daripada

pelbagai bahan untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan

sesuatu hasil penulisan berbentuk

naratif daripada aspek ejaan,

tanda baca, kosa kata, dan

struktur ayat dengan betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

yang betul serta melakukan aksi

yang sesuai dalam lakonan.

5.1.5 Memahami dan menggunakan

kata adjektif waktu, jarak dan cara

mengikut konteks.

Ilmu

- KajianTempatan

- Pend. Sivik Kewarganegaraan

Nilai Murni- Baik hati

- Kerjasama

- Semangat bermasyarakat

Kewarganegaraan

- Semangat Kekitaan

KBT- KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

6

9/2-13/2

AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK : Bersih dan sihat .

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa

dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber

dengan menggunakan kata

panggilan hormat yang

sesuai berdasarkan sesuatu

situasi secara bertatasusila.

2.4.3 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dan

tersirat daripada pelbagai bahan

yang sesuai untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul.

3.3.3 Membina jawapan pemahaman

berdasarkan soalan yang

bertumpu dan bercapah

secara kritis dengan betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui lakonan.

5.1.6 Memahami dan menggunakan

kata hubung pancangan relatif,

kata hubung pancangan

komplemen dengan betul

mengikut konteks. Ilmu

- KajianTempatan

- Pend. Sivik Kewarganegaraan

Nilai Murni

- Baik hati

- Kerjasama

- Semangat bermasyarakat

Kewarganegaraan

- Semangat Kekitaan

KBT

- KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

7

16/2-20/2AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK : Pendidikan Kesihatan.

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa

dan ayat dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan kata ganti

nama diri laras bahasa istana

dengan betul dalam situasi

secara bertatasusila.

2.5.1 Membaca dan memahami dan

mengkategori maklumat daripada

pelbagai bahan serta

memindahkan maklumat dalam

bentuk grafik.3.3.4 Membina kerangka untuk menulis

karangan berbentuk naratif

dengan betul.

4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan

yang betul dan jelas serta

menyatakan bahasa yang indah

berdasarkan syair.5.1.7 Memahami dan menggunakan

kata bilangan dengan betul

Mengikut konteks.

Ilmu

- KajianTempatan

- Pend. Sivik Kewarganegaraan

Nilai Murni

- Baik hati

- Kerjasama

- Semangat bermasyarakat

Kewarganegaraan

- Semangat Kekitaan

KBT

- KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

8

23/2-27/2AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK : Kenali Kuman

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang

sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang

sesuatu perkara daripada

pelbagai sumber dengan

menggunakan diksi, ayat serta

bahasa badan yang sesuai

dengan memberikan alasan

secara bertatasusila.

2.5.2 Membaca, memahami dan

menaakul bahan grafik untuk

membanding beza maklumat dan

memindahkan maklumat dalam

bentuk prosa.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

mengikut keutamaan pada

carta daripada pelbagai sumber.

4.4.2 Melagukan dan memahami cerita

dalam syair serta menghasilkan

sesuatu ciptaan kreatif

berdasarkan syair.5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan dan imbuhan

pinjaman dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu

- KajianTempatan

- Pend. Sivik Kewarganegaraan

Nilai Murni

- Baik hati

- Kerjasama

- Semangat bermasyarakat

Kewarganegaraan

- Semangat Kekitaan

KBT

- KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

9

2/3-6/3

SENTIASA SELAMAT

TAJUK : Sentiasa Awasi Diri

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat

secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan

sastera dan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca dengan

betul 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan

maklumat yang tersurat dan

tersirat dengan tepat tentang

sesuatu perkara daripada sesuatu

sumber secara bertatasusila

2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera

yang sesuai untuk meningkatkan

daya berfikir secara kritis.

3.9.1 Menulis ulasan berbentuk

pendapat tentang bahan sastera

dan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca

dengan jelas dan menggunakan

bahasa yang gramatis.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai

daripada lirik lagu yang

dinyanyikan.

5.2.2 Memahami dan menggunakan

kata ganda separa dan kata

ganda berentak berdasarkan

situasi.

Ilmu

Sains

Perubatan

Astronomi

Nilai Murni

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kewarganegaraan

Mengetahui keistimewaan herba tempatan

Peraturan Sosiobudaya

Sopan santun

KBT

Kemahiran Berfikir

-menyelesaikan masalah

-membezakan fakta dengan pendapat

Kecerdasn Pelbagai

-naturalis

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

10

9/3-13/3

SENTIASA SELAMAT

TAJUK : Sediakan Payung Sebelum Hujan

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat

secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul

1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan

menyampaikan maklumat tentang

sesuatu perkara dengan jelas

daripada media elektronik dengan

menggunakan ayat yang

mengandungi peribahasa yang

sesuai secara bertatasusila.2.6.2 Membaca dan memahami

sesuatu bahan bacaan secara

didik hibur untuk membuat

pertimbangan.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan

maklumat yang betul yang

mempunyai kohesi dan koheren

serta menegaskan bahasa yang

santun.

4.1.2 Menyatakan ungkapan yang

indah dengan jelas daripada lirik

lagu yang dinyanyikan.

5.2.3 Memahami dan menggunakan

kata majmuk istilah khusus

dalam pelbagai situasi dengan

betul.

Ilmu

Sains

Perubatan

Astronomi

Nilai Murni

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kewarganegaraan

Mengetahui keistimewaan herba tempatan

Peraturan Sosiobudaya

Sopan santun

KBT

Kemahiran Berfikir

-menyelesaikan masalah

-membezakan fakta dengan pendapat

Kecerdasn Pelbagai

-naturalis

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

14/3-22/3

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

1123/3-27/3

SENTIASA SELAMAT

TAJUK : Beringat Sebelum Kena

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.7 Berbincang dan mengemukakan

pendapat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber secara

bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,

frasa dan ayat daripada pelbagai

sumber dengan sebutan yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang

betul dalam pelbagai situasi

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan

pandangan dan pendapat

tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber

menggunakan ayat yang gramatis

secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat

dalam bahan bacaan prosa yang

mengandungi imbuhan pinjaman

daripada pelbagai sumber dengan

sebutan yang betul.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

maklumat berbentuk syarahan

dan laporan yang jelas dengan

menegaskan bahasa yang

santun.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

yang jelasdan intonasi yang betul

serta bahasa badan dan gaya

yang sesuai melalui penceritaan

yang dipersembahkan.

5.3.1 Memahami dan membina ayat

dengan peluasan predikat yang

betul dalam pelbagai situasi. Ilmu

Sains

Perubatan

Astronomi

Nilai Murni

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kewarganegaraan

Mengetahui keistimewaan herba tempatan

Peraturan Sosiobudaya

Sopan santun

KBT

Kemahiran Berfikir

-menyelesaikan masalah

-membezakan fakta dengan pendapat

Kecerdasn Pelbagai

-naturalis

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

12

30/3-3/4

SENTIASA SELAMAT

TAJUK : Awasi Pokok Hiasan

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan betul 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur 5.3 Memahami dan membina ayat yang

betul dalam pelbagai situasi

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara

dengan tepat, sebutan yang jelas

dan intonasi yang betul

menggunakan gaya bahasa yang

sesuai.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat

daripda sesuatu bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang

jelas dan intonasi yang betul dan

berjeda.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan

karangan berformat dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui penceritaan.

5.3.2 Memahami dan membina ayat

cakap ajuk dan ayat cakap pindah

dengan menggunakan tanda baca

yang betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu

Sains

Perubatan

Astronomi

Nilai Murni

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kewarganegaraan

Mengetahui keistimewaan herba tempatan

Peraturan Sosiobudaya

Sopan santun

KBT

Kemahiran Berfikir

-menyelesaikan masalah

-membezakan fakta dengan pendapat

Kecerdasn Pelbagai

-naturalis

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

13

6/4-10/4

MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK : Program Khidmat Masyarakat

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara

yang dialami dengan tepat,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul menggunakanbahasa

yang indah.

2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan

bacaan yang mengandungi ayat

tunggal dan ayat majmuk

berbilang subjek dan predikat

dengan lancar dan sebutan yang

betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif

berbentuk catatan, laporan dan

surat tidak rasmi dengan betul.4.3.1 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

yang betul serta melakukan aksi

yang sesuai dalam lakonan.

5.1.1 Memahami dan menggunakan

kata nama am tak hidup bukan

institusi dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu

Kajian tempatan

Geografi

Nilai murni

Hemah tinggi

Bekerjasama

Semangat

Bermasyarakat

Kewarganegaraan

Mencintai negara yang aman dan selamat

Peraturan

Sosiobudaya

Budaya timur yang berhemah dan suka menolong

KBT

Kemahiran berfikir

-mentafsir

-mengenal pasti idea utama dan idea sampingan

Kecerdasan pelbagai

-naturalis

-interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

14

13/4-17/4

MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK : Khidmat Rakan Sebaya

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut

bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,

perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betu.l 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami dan

menyebut pelbagai ragam ayat

dengan struktur yang betul

dan tepat.

2.4.1 Membaca dan memahami

maklumat daripada bahan bukan

naratif untuk membuat ulasan

dengan betul.

3.2.6 Menulis teks petikan puisi secara

mekanis dengan betul dan

Kemas.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui lakonan.

5.1.2 Memahami dan menggunakan

kata nama khas tak hidup dengan

betul mengikut konteks.

Ilmu

Kajian tempatan

Geografi

Nilai murni

Hemah tinggi

Bekerjasama

Semangat

Bermasyarakat

Kewarganegaraan

Mencintai negara yang aman dan selamat

Peraturan

Sosiobudaya

Budaya timur yang berhemah dan suka menolong

KBT

Kemahiran berfikir

-mentafsir

-mengenal pasti idea utama dan idea sampingan

Kecerdasan pelbagai

-naturalis

-interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

15

20/4-24/4

MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK : Skuad Prihatin

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas 4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks

1.3.1 Mendengar, memahami dan

memberikan respons yang sesuai

secara lisan atau gerak laku

terhadap arahan mengikut

kronologi dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat daripada

pelbagai bahan untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul

3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan

secara mekanis dalam bentuk

tulisan berangkai yang betul dan

kemas.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai

daripada lirik lagu yang

dinyanyikan.

5.1.3 Memahami dan menggunakan

kata ganti nama diri laras bahasa

istana dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu

Kajian tempatan

Geografi

Nilai murni

Hemah tinggi

Bekerjasama

Semangat

Bermasyarakat

Kewarganegaraan

Mencintai negara yang aman dan selamat

Peraturan

Sosiobudaya

Budaya timur yang berhemah dan suka menolong

KBT

Kemahiran berfikir

-mentafsir

-mengenal pasti idea utama dan idea sampingan

Kecerdasan pelbagai

-naturalis

-interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

16

27/4-1/5

MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK : Aku Perabut Sekolah .

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat.4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.2 Mendengar, memahami dan

memberikan respons yang sesuai

secara lisan terhadap soalan

yang mengandungi kata tanya

dan tanpa kata tanya.2.4.3 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dan

tersirat daripada pelbagai bahan

yang sesuai untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul

3.4.1 Menulis kata majmuk dan kata

ganda dengan ejaan

yang tepat secara imlak.4.4.2 Melagukan dan memahami cerita

dalam syair serta menghasilkan

sesuatu ciptaan kreatif

berdasarkan syair. 5.1.4 Memahami dan menggunakan

kata kerja tak transitif dengan

betul mengikut konteks.

.

Ilmu

Kajian tempatan

Geografi

Nilai murni

Hemah tinggi

Bekerjasama

Semangat

Bermasyarakat

Kewarganegaraan

Mencintai negara yang aman dan selamat

Peraturan

Sosiobudaya

Budaya timur yang berhemah dan suka menolong

KBT

Kemahiran berfikir

-mentafsir

-mengenal pasti idea utama dan idea sampingan

Kecerdasan pelbagai

-naturalis

-interpersonal

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

17

4/5-8/5

KENALI WARISAN BANGSA

TAJUK : Irama Warisan

(HARI WESAK)

13 Mei 2014

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara didik

hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.3 Mendengar, memahami dan

memberikan respons untuk

menyampaikan pesanan

mengikut urutan dengan

menggunakan laras bahasa yang

betul.

2.5.1 Membaca dan memahami dan

mengkategori maklumat daripada

pelbagai bahan serta

memindahkan maklumat dalam

bentuk grafik.

3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan

yang mengandungi kata ganda

dan kata majmuk dengan ejaan

dan tanda baca yang tepat secara

imlak.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai

daripada lirik lagu yang

dinyanyikan.

5.1.5 Memahami dan menggunakan

kata adjektif waktu, jarak dan cara

mengikut konteks.

Ilmu- Pend.Jasmani dan Kesihatan

- Sains

Nilai Murni- Hemah tinggi

- Kebersihan fizikal dan mental

- Rasional

Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif

Peraturan Sosiobudaya

- Menghormati orang lain

KBT

- KB

- BCB

- Kontekstual

- Konstruktivisme

- TKP

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

18

11/5-15/5

TEMA : 6

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

UNIT 16

TAJUK : Kejayaan Tanaman Kita

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil

penulisan dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan pelbagai

jenis ayat yang gramatis dalam

sesuatu situasi secara

bertatasusila.

2.5.2 Membaca, memahami dan

menaakul bahan grafik untuk

membanding beza maklumat dan

memindahkan maklumat dalam

bentuk prosa. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan

sesuatu hasil penulisan berbentuk

naratif daripada aspek ejaan,

tanda baca, kosa kata, dan

struktur ayat dengan betul.

4.1.2 Menyatakan ungkapan yang

indah dengan jelas daripada lirik

lagu yang dinyanyikan.

5.1.6 Memahami dan menggunakan

kata hubung pancangan relatif,

kata hubung pancangan

komplemen dengan betul

mengikut konteks.

Ilmu- Pend.Jasmani dan Kesihatan

- Sains

Nilai Murni- Hemah tinggi

- Kebersihan fizikal dan mental

- Rasional

Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif

Peraturan Sosiobudaya

- Menghormati orang lain

KBT

- KB

- BCB

- Kontekstual

- Konstruktivisme

- TKP

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

19

18/5-22/5

TEMA : 6

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

UNIT 17

TAJUK : Hasil Ternakan KitaCadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa

dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara

Daripada pelbagai sumber

dengan menggunakan kata

panggilan hormat yang

sesuai berdasarkan sesuatu

situasi secara bertatasusila.

2.5.3 Membaca, memahami dan

menaakul bahan prosa dan

memindahkan maklumat dalam

bentuk grafik untuk membuat

keputusan.

3.3.3 Membina jawapan

pemahaman berdasarkan soalan

yang bertumpu dan bercapah

secara kritis dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

yang jelas dan intonasi yang

betul serta bahasa badan dan

gaya yang sesuai melalui

penceritaan yang

dipersembahkan.5.1.7 Memahami dan menggunakan

kata bilangan dengan betul

Mengikut konteks.

Ilmu- Pend.Jasmani dan Kesihatan

- Sains

Nilai Murni- Hemah tinggi

- Kebersihan fizikal dan mental

- Rasional

Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif

Peraturan Sosiobudaya- Menghormati orang lain

KBT

- KB

- BCB

- Kontekstual

- Konstruktivisme

- TKP

20

25/5-29/5PKSR 1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

30/5-14/6

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

21

15/6-19/6

TEMA : 6

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI MALAYSIA

UNIT 18

TAJUK : Era Biodiversiti Dan Bioteknologi Bacaan Luas

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa

dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan kata ganti

nama diri laras bahasa istana

dengan betul dalam situasi

secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera

yang sesuai untuk meningkatkan

daya berfikir secara kritis.

3.3.4 Membina kerangka untuk menulis

karangan berbentuk naratif

dengan betul.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan pengajara melalui penceritaan.

5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan dan imbuhan

pinjaman dengan betul

mengikut konteks.

Ilmu- Pend.Jasmani dan Kesihatan

- Sains

Nilai Murni- Hemah tinggi

- Kebersihan fizikal dan mental

- Rasional

Kewarganegaraan- Berusaha dan produktif

Peraturan Sosiobudaya

- Menghormati orang lain

KBT

- KB

- BCB

- Kontekstual

- Konstruktivisme

- TKP

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

22

22/6 -

26/6

TEMA : 7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 19

TAJUK : Tokoh SanjunganCadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang

sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang

sesuatu perkara daripada

pelbagai sumber dengan

menggunakan diksi, ayat serta

bahasa badan yang sesuai

dengan memberikan alasan

secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera

yang sesuai untuk meningkatkan

daya berfikir secara kritis.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

mengikut keutamaan pada

carta daripada pelbagai sumber.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

yang betul serta melakukan aksi

yang sesuai dalam lakonan.

5.2.2 Memahami dan menggunakan

kata ganda separa dan kata

ganda berentak berdasarkan

situasi.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Ganda

Kata Majmuk

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

23

29/6

3/7

TEMA : 7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 19

TAJUK : Tokoh SanjunganCadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat

secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan

sastera dan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca dengan

Betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan

maklumat yang tersurat dan

tersirat dengan tepat tentang

sesuatu perkara daripada sesuatu

sumber secara bertatasusila

2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera

yang sesuai untuk meningkatkan

daya berfikir secara kritis.

3.9.1 Menulis ulasan berbentuk

pendapat tentang bahan sastera

dan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca

dengan jelas dan menggunakan

bahasa yang gramatis.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

yang betul serta melakukan aksi

yang sesuai dalam lakonan 5.2.2 Memahami dan menggunakan

kata ganda separa dan kata

ganda berentak berdasarkan

situasi.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Ganda

Kata Majmuk

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

24

6/7

10/7TEMA : 7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 20

TAJUK : Negara yang KusayangiCadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat

secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang

betul dalam pelbagai situasi. 1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan

menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

jelas daripada media elektronik

menggunakan ayat yang

mengandungi peribahasa yang

sesuai secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat

dalam bahan bacaan prosa yang

mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber

dengan sebutan yang betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan

maklumat yang betul yang

mempunyai kohesi dan koheren

serta menegaskan bahasa yang

santun. 4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan

yang betul dan jelas serta

menyatakan bahasa yang indah

berdasarkan syair.5.3.1 Memahami dan membina ayat

dengan peluasan predikat yang

betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Ganda

Kata Majmuk

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

25

13/7-17/7TEMA : 7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 20

TAJUK : Negara yang KusayangiCadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.7 Berbincang dan mengemukakan

pendapat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber secara

bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang

betul dalam pelbagai situasi. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan

pandangan dan pendapat

tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber

menggunakan ayat yang gramatis

secara bertatasusila.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis

ayat daripada sesuatu bahan

bacaan dengan lancar,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul dan berjeda.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

maklumat berbentuk syarahan

dan laporan yang jelas dengan

menegaskan bahasa yang

santun.

4.4.2 Melagukan dan memahami cerita

dalam syair serta menghasilkan

sesuatu ciptaan kreatif

berdasarkan syair.5.3.2 Memahami dan membina ayat

cakap ajuk dan ayat cakap pindah

dengan menggunakan tanda baca

yang betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Ganda

Kata Majmuk

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

26

20/7

24/7

TEMA : 7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 20

TAJUK : Negara yang KusayangiCadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan

golongan kata dengan betul mengikut

konteks.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara

dengan tepat, sebutan yang jelas

dan intonasi yang betul

menggunakan gaya bahasa yang

sesuai.

2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan

bacaan yang mengandungi ayat

tunggal dan ayat majmuk

berbilang subjek dan predikat

dengan lancar dan sebutan yang

betul.3.7.1 Menghasilkan draf penulisan

karangan berformat dengan betul. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai

daripada lirik lagu yang

Dinyanyikan.

5.1.1 Memahami dan menggunakan

kata nama am tak hidup bukan

institusi dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

27

27/7 31/7

TEMA:7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 21

TAJUK : Taggungjawab Kita

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara

yang dialami dengan tepat,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul menggunakanbahasa

yang indah.

2.4.1 Membaca dan memahami

maklumat daripada bahan bukan

naratif untuk membuat ulasan

dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif

berbentuk catatan, laporan dan

surat tidak rasmi dengan betul.4.1.2 Menyatakan ungkapan yang

indah dengan jelas daripada lirik

lagu yang dinyanyikan.

5.1.2 Memahami dan menggunakan

kata nama khas tak hidup

dengan betul mengikut konteks.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

28

3/8-7/8

TEMA : 7

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN

UNIT 21

TAJUK: : Tanggungjawab Kita

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut

bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,

perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan

menyebut pelbagai ragam ayat

dengan struktur yang betul

dan tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat daripada

pelbagai bahan untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul.

3.2.6 Menulis teks petikan puisi secara

mekanis dengan betul dan

kemas.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

yang jelas dan intonasi yang betul

serta bahasa badan dan gaya

yang sesuai melalui penceritaan

yang dipersembahkan.5.1.3 Memahami dan menggunakan

kata ganti nama diri laras bahasa

istana dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

29

10/8-14/8

TEMA : 8

EKONOMI MALAYSIA

Unit : 22

Perniagaan di Malaysia

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 Mendengar, memahami dan

memberikan respons yang sesuai

secara lisan atau gerak laku

terhadap arahan mengikut

kronologi dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dan

tersirat daripada pelbagai bahan

yang sesuai untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul.

3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan

secara mekanis dalam bentuk

tulisan berangkai yang betul dan

kemas.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui penceritaan.5.1.4 Memahami dan menggunakan

kata kerja tak transitif dengan

betul mengikut konteks.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Sejarah

Nilai Murni:

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

30

17/8-21/8

TEMA : 8

EKONOMI MALAYSIA

Unit : 22

Perniagaan di Malaysia

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan

memberikan respons yang sesuai

secara lisan terhadap soalan

yang mengandungi kata tanya

dan tanpa kata tanya.

2.5.1 Membaca dan memahami dan

mengkategori maklumat daripada

pelbagai bahan serta

memindahkan maklumat dalam

bentuk grafik.3.4.1 Menulis kata majmuk dan kata

ganda dengan ejaan

yang tepat secara imlak.4.3.1 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

yang betul serta melakukan aksi

yang sesuai dalam lakonan.5.1.5 Memahami dan menggunakan

kata adjektif waktu, jarak dan cara

mengikut konteks. Ilmu :

Sains

Kemahiran Hidup

Kajian Tempatan

Nilai Murni:

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Teknologi Maklumat

Kajian Masa Depan

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Kata Adjektif

Kata Penguat

Kata Hubung

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

31

24/8-28/8

32

31/8-4/9EKONOMI BERWAWASAN

TAJUK : Pengusaha Berwawasan

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.3 Mendengar, memahami dan memberi

respons terhadap sesuatu arahan,

soalan dan pesanan yang didengar

dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.3 Mendengar, memahami dan

memberikan respons untuk

menyampaikan pesanan

mengikut urutan dengan

menggunakan laras bahasa yang

betul.2.5.2 Membaca, memahami dan

menaakul bahan grafik untuk

membanding beza maklumat dan

memindahkan maklumat dalam

bentuk prosa.3.4.2 Menulis ayat dalam perenggan

yang mengandungi kata ganda

dan kata majmuk dengan ejaan

dan tanda baca yang tepat secara

imlak.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui lakonan.

5.1.6 Memahami dan menggunakan

kata hubung pancangan relatif,

kata hubung pancangan

komplemen dengan betul

mengikut konteks. Ilmu :

Sains

Kemahiran Hidup

Kajian Tempatan

Nilai Murni:

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Teknologi Maklumat

Kajian Masa Depan

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Kata Adjektif

Kata Penguat

Kata Hubung

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

33

7/9-11/9

34

14/9-18/9

EKONOMI BERWAWASAN

TAJUK : Mengurus Wang

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil

penulisan dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan pelbagai

jenis ayat yang gramatis dalam

sesuatu situasi secara

bertatasusila.

2.5.3 Membaca, memahami dan

menaakul bahan prosa dan

memindahkan maklumat dalam

bentuk grafik untuk membuat

keputusan.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan

sesuatu hasil penulisan berbentuk

naratif daripada aspek ejaan,

tanda baca, kosa kata, dan

struktur ayat dengan betul.4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan

yang betul dan jelas serta

menyatakan bahasa yang indah

berdasarkan syair.5.1.7 Memahami dan menggunakan

kata bilangan dengan betul

Mengikut konteks.

Ilmu :

Sains

Kemahiran Hidup

Kajian Tempatan

Nilai Murni:

Kerajinan

Rasional

Berdikari

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Teknologi Maklumat

Kajian Masa Depan

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Kata Adjektif

Kata Penguat

Kata Hubung

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

19/9-27/9

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

35

28/9-2/10

EKONOMI BERWAWASAN

TAJUK : Pengurusan Wang Berhemat

( HARI RAYA AIDILADHA )

(4 - 7 Oktober 2014)

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa

dan ayat dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara

Daripada pelbagai sumber

dengan menggunakan kata

panggilan hormat yang

sesuai berdasarkan sesuatu

situasi secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera

yang sesuai untuk meningkatkan

daya berfikir secara kritis.

3.3.3 Membina jawapan

pemahaman berdasarkan soalan

yang bertumpu dan bercapah

secara kritis dengan betul.

4.4.2 Melagukan dan memahami cerita

dalam syair serta menghasilkan

sesuatu ciptaan kreatif

berdasarkan syair.5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan dan imbuhan

pinjaman dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kajian Tempatan

Geografi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:

Bekerjasama

Mencintai Alam Sekitar

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Imbuhan Akhiran

Imbuhan Apitan

Imbuhan Pinjaman

Kata Nama

Kata Adjektif

Kata Ganda

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

36

5/10-9/1

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH .

TAJUK : Manusia dan Alam Sekitar

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi

memupuk minat membaca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa

dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara

dengan menggunakan kata ganti

nama diri laras bahasa istana

dengan betul dalam situasi

secara bertatasusila.

2.6.2 Membaca dan memahami

sesuatu bahan bacaan secara

didik hibur untuk membuat

pertimbangan.3.3.4 Membina kerangka untuk menulis

karangan berbentuk naratif

dengan betul.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai

daripada lirik lagu yang

dinyanyikan.

5.2.2 Memahami dan menggunakan

kata ganda separa dan kata

ganda berentak berdasarkan

situasi.

Ilmu :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kajian Tempatan

Geografi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:

Bekerjasama

Mencintai Alam Sekitar

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Imbuhan Akhiran

Imbuhan Apitan

Imbuhan Pinjaman

Kata Nama

Kata Adjektif

Kata Ganda

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

37

12/10-16/10BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

TAJUK :Lestarikan Alam Kita

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan

permintaan tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara

bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,

frasa dan ayat daripada pelbagai

sumber dengan sebutan yang betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang

sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni

dalam lagu melalui nyanyian secara

didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang

sesuatu perkara daripada

pelbagai sumber dengan

menggunakan diksi, ayat serta

bahasa badan yang sesuai

dengan memberikan alasan

secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat

dalam bahan bacaan prosa yang

mengandungi imbuhan pinjaman daripada pelbagai sumber

dengan sebutan yang betul.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

mengikut keutamaan pada

carta daripada pelbagai sumber4.1.2 Menyatakan ungkapan yang

indah dengan jelas daripada lirik

lagu yang dinyanyikan.

5.2.3 Memahami dan menggunakan

kata majmuk istilah khusus

dalam pelbagai situasi dengan

betul. Ilmu :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kajian Tempatan

Geografi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:

Bekerjasama

Mencintai Alam Sekitar

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Imbuhan Akhiran

Imbuhan Apitan

Imbuhan Pinjaman

Kata Nama

Kata Adjektif

Kata Ganda

38

19/10-23/10PKSR 2

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

39

26/10-30/10

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

TAJUK : Sayangi Alam Sekitar

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat

secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan

sastera dan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca dengan

betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

Hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang

betul dalam pelbagai situasi. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan

maklumat yang tersurat dan

tersirat dengan tepat tentang

sesuatu perkara daripada sesuatu

sumber secara bertatasusila

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis

ayat daripada sesuatu bahan

bacaan dengan lancar,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul dan berjeda.3.9.1 Menulis ulasan berbentuk

pendapat tentang bahan sastera

dan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca

dengan jelas dan menggunakan

bahasa yang gramatis.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

yang jelas dan intonasi yang betul

serta bahasa badan dan gaya

yang sesuai melalui penceritaan

yang dipersembahkan.5.3.1 Memahami dan membina ayat

dengan peluasan predikat yang

betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kajian Tempatan

Geografi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:

Bekerjasama

Mencintai Alam Sekitar

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Tatabahasa

Imbuhan Akhiran

Imbuhan Apitan

Imbuhan Pinjaman

Kata Nama

Kata Adjektif

Kata Ganda

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

40

9/11-13/1BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH

TAJUK : Hari Tanpa Beg Plastik

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.6 Berbicara untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan tepat

secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan

dengan lancar, sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan secara

kreatif semasa bercerita secara didik

hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang

betul dalam pelbagai situasi. 1.6.2 Berbicara untuk mendapat dan

menyampaikan maklumat tentang

sesuatu perkara dengan jelas

daripada media elektronik dengan

menggunakan ayat yang

mengandungi peribahasa yang

sesuai secara bertatasusila.2.3.2 Membaca kuat sesuatu bahan

bacaan yang mengandungi ayat

tunggal dan ayat majmuk

berbilang subjek dan predikat

dengan lancar dan sebutan yang

betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan

maklumat yang betul yang

mempunyai kohesi dan koheren

serta menegaskan bahasa yang

santun.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui penceritaan.5.3.2 Memahami dan membina ayat

cakap ajuk dan ayat cakap pindah

dengan menggunakan tanda baca

yang betul dalam pelbagai situasi.Ilmu :

Kajian Tempatan

Geografi

Kemahiran Hidup

Nilai Murni:

Patriotisme

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

41

9/11-13/11

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAJUK : Sains Dalam Kehidupan

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.7 Berbincang dan mengemukakan

pendapat tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber secara

bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat

tentang sesuatu perkara dengan

menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan

pandangan dan pendapat

tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber

menggunakan ayat yang gramatis

secara bertatasusila.

2.4.1 Membaca dan memahami

maklumat daripada bahan bukan

naratif untuk membuat ulasan

dengan betul.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

maklumat berbentuk syarahan

dan laporan yang jelas dengan

menegaskan bahasa yang

santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

yang betul serta melakukan aksi

yang sesuai dalam lakonan.

5.1.1 Memahami dan menggunakan

kata nama am tak hidup bukan

institusi dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Geografi

Kemahiran Hidup

Nilai Murni:

Patriotisme

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

42

16/11-20/11

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAJUK : Teknologi semakin Canggih

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik

hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara

dengan tepat, sebutan yang jelas

dan intonasi yang betul

menggunakan gaya bahasa yang

sesuai.

2.4.2 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat daripada

pelbagai bahan untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul.3.7.1 Menghasilkan draf penulisan

karangan berformat dengan betul4.3.2 Mengujarkan dialog yang

mengandungi simpulan bahasa

dengan menggunakan sebutan

dan intonasi yang betul dan jelas

serta menyatakan pengajaran

melalui lakonan.

5.1.2 Memahami dan menggunakan

kata nama khas tak hidup

dengan betul mengikut konteks.

Ilmu :

Kajian Tempatan

Geografi

Kemahiran Hidup

Nilai Murni:

Patriotisme

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Kata Nama

Penjodoh Bilangan

CUTI AKHIR TAHUN

21/11/2015 3/1/2016

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

42

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAJUK : Bijak Mencipta

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu

perkara semula dengan tepat

menggunakan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons

dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam

pelbagai genre dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara

yang dialami dengan tepat,

sebutan yang jelas dan intonasi

yang betul menggunakanbahasa

yang indah.

2.4.3 Membaca dan memahami

maklumat yang tersurat dan

tersirat daripada pelbagai bahan

yang sesuai untuk membuat

sesuatu keputusan dengan betul.3.7.2 Menghasilkan penulisan deskriptif

berbentuk catatan, laporan dan

surat tidak rasmi dengan betul.4.4.1 Melafazkan syair dengan sebutan

yang betul dan jelas serta

menyatakan bahasa yang indah

berdasarkan syair.5.1.3 Memahami dan menggunakan

kata ganti nama diri laras bahasa

istana dengan betul mengikut

konteks.

Ilmu :

Ekonomi

Geografi

Kemahiran Hidup

Nilai Murni:

Kebersihan Fizikal dan Mental

Hemah Tinggi

Kerajinan

Kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir

Kajian Masa Depan

Kecergasan Pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Tatabahasa

Kata Ganti Nama Tunjuk

Kata Kerja Pasif

MINGGUTEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIAN KURIKULUM

42

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAJUK : Kerusi Roda Ubah Alih

Cadangan Aktiviti:

Bahagian A: 194

Bahagian B:

Dialog (192)

Keperihalan (162)

Bahagian C: -

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut

bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,

perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul

untuk memindahkan maklumat yang

terdapat dalam pelbagai bahan dengan

betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

frasa dan ayat secara mekanis dengan

betul dan kemas.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi

dengan intonasi yang betul

menggunakan bahasa yang indah

secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan

menyebut pelbagai ragam ayat

dengan struktur yang betul

dan tepat.

2.5.1 Membaca dan memahami dan

mengkategori maklumat daripada

pelbagai bahan serta

memindahkan maklumat dalam

bentuk grafik.3.2.6 Menulis teks petikan puisi secara

mekanis dengan betul dan

kemas.

4.4.2 Melagukan dan memahami cerita

dalam syair serta menghasilkan

sesuatu ciptaan kreatif

berdasarkan syair.5.1.4 Memahami dan menggunakan

kata kerja tak transitif dengan