Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

66

description

notes

Transcript of Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

Page 1: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk
Page 2: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1

Tema :Keluarga BahagiaTajuk : Saya dan KeluargaSistem Bahasa:-kata nama amIlmu:-Pend.Moral,DM,DSTNilai Murni:Kasih sayang,baik hati,kerajinan,kerjasama,hormat-menghormatiKBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana ideaBCB-mendengar dengan berkesan - bacaan luncuran -bacaan intensifKontekstual-menghubungkaitKP-muzikEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

Page 3: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 2

Tema :Keluarga BahagiaTajuk :Riang Ria di Taman Tema AirSistem Bahasa:-kata nama khas-digraf dan diftongIlmu:-Pend.Moral,DM,DSTNilai Murni:Kasih sayang,hormat-menghormati,bertanggungjawab,hemah-tinggiKBT : KB-menghubungkaitkan -menjana ideaBCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensifKontekstual-menghubungkaitKP-interpersonalEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

1.3 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,suku kata, perkataan,frasa dan ayat dengan betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberi respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

Page 4: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 3

Tema :Keluarga BahagiaTajuk : Gambar KeluargaSistem Bahasa:-kata nama khasIlmu:-Pend.Moral,Kem.HidupNilai Murni:Rajin,jujur,kerjasama, bertanggungjawabKBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkaitKP- interpersonalBCB-mendengar dengan berkesan -bacaan luncuranKontekstual-mengaplikasikanEMK:-kreativiti dan inovasi-keusahawanan

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.

1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.3.2 Mendengar ,memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

Page 5: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 4

Tema :Keluarga BahagiaTajuk :Gambar KeluargaSistem Bahasa: Simpulan bahasaIlmu:-Pend.Moral,PSV,DSTNilai Murni:Kebersihan,bertanggungjawab,kasih sayangKBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana ideaBCB-bacaan luncuran, -tulisan mekanisKP-verbal linguistik -interpersonal

EMK:-kreativiti dan inovasi-keusahawanan-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 1

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 1 –MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA

1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2. Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.7 Pengguna jalan raya

1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai vahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.

Page 6: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 5

Tema : Hidup HarmoniTajuk : Marilah RasaSistem Bahasa:-Diftong dan vocal bergandingIlmu:-Pend.Kesihatan,P.MoralNilai Murni:Kebersihan,kerjasama,kerajinanKBT : KB-mencirikan -menjana idea -menghubungkaitkanBCB -mendengar dengan berkesan -tulisan mekanisKontekstual-menghubungkaitKP-muzik,interpersonalEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 1

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 2 –

MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.7 Pengguna jalan raya

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

Page 7: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 6

Tema :Hidup HarmoniTajuk :Kraf Tangan KitaSistem Bahasa:-kata kerja tunggalIlmu:-Pend.Kesihatan,P.MoralNilai Murni:Kebersihan,kerjasama,kerajinanKBT : KB-menjana idea -menghubungkaitkanBCB -bacaan mekanisKontekstual-menghubungkaitKP-muzik,interpersonalEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 1

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 3:

SEMUA ORANG PEJALAN KAKI

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.

Page 8: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 7

Tema :Hidup HarmoniTajuk :Kraf tangan KitaSistem Bahasa:-kata kerja tunggalIlmu:-Pend.Kesihatan,P.MoralNilai Murni:Kebersihan,tolong-menolong,kekemasan,teliti,bersyukurKBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana ideaBCB -tulisan mekanisKP-verbal linguistik -kinestetik -interpersonalEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 1

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 4:

BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.7 Pengguna jalan raya

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

Page 9: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 8

Tema :Hidup HarmoniTajuk :Skim Rondaan SukarelaSistem Bahasa:-Kata nama khasIlmu:-Pend.Kesihatan,P.Moral,DSTNilai Murni: - Kerjasama, bertanggungjawabKBT : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana ideaBCB –bacaan intensifKP-verbal linguistik -interpersonalKontekstual-menghubungkaitkanEMK:-kreativiti dan inovasi-keusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 1 –

PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

Page 10: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 9

Tema : Sihat dan BersihTajuk : Menu Saya BerkhasiatSistem Bahasa:-kata tanya, kata ganti nama diriIlmu:Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.KesihatanNilai murni:Bertanggungjawab,kesederhanaanKBT : KB -menjana idea -menghubungkaitkanBCB –bacaan mekanisKP -interpersonalKontekstual-menghubungkaitkanKontruktivisme-menghubungkaitkanEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul .4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki, penumpang, penunggang basikal, pemandu, penunggang.

Page 11: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 10

Tema : Sihat dan BersihTajuk : Badan Saya SihatSistem Bahasa:-kata tunggalIlmu:Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.KesihatanNilai murni:Cergas, hemah tinggi,kerajinanKBT : KB -menjana idea -mentafsirBCB –bacaan luncuran,tulisan mekanisKP -interpersonalKontekstual-menghubungkaitkanKontruktivisme-menghubungkaitkanEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vocal bergabung,digraph dan konsonan bergabung dengan betul.3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal

dengan betul mengikut konteks.

3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.

Page 12: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 11

Tema : Sihat dan BersihTajuk : Badan Saya SihatSistem Bahasa:-ayat tunggalIlmu:-P.Moral,DSTNilai murni:-kejiranan,toleransiKBT : KB -menjana ideaKP –verbal linguistik -interpersonalKontruktivisme-menghubungkaitkanBCB- bacaan mekanis -tulisan mekanisEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 4:

PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

Page 13: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 12

Tema : Sihat dan BersihTajuk : Amboi, Wanginya!Sistem Bahasa:-kata tunggalIlmu:-P.Moral, Pend KesihatanNilai murni:-,bekerjasama,berhati-hatiKBT : KB -membuat urutan -menjanakan idea -membuat keputusan -mengenalpastiBCB-bacaan mekanis -kemahiran mencatatKP - visual-ruang,Muzik, logik- matematikEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 3

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

TAJUK 1:

KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

Page 14: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 13

Tema : Waspada SelaluTajuk : Beginilah CaranyaSistem Bahasa:-kata adjektifIlmu:-P.Moral,DSVNilai murni:Bekerjasama,bertanggungjawab KBT : KB - membuat gambaran mental - mencirikanBCB-tulisan mekanis -mendengar dengan berkesanKP: MuzikKontruktivisme:menerangkan dan menjelaskanEMK:-kreativiti dan inovasi-TMK –belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 3

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

TAJUK 2:

KATEGORI PAPAN TANDA JALAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal .4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.

1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

Page 15: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 14

Tema : Waspada SelaluTajuk : Beginilah CaranyaSistem Bahasa:-kata adjektifIlmu:-P.Moral,P.JasmaniNilai murni:Menghargai,kerjasama,kerajinanKBT : KB –menghubungkaitkan -membandingkan dan membezakanBCB-mendengar dengan berkesan -tulisan mekanisKP: - verbal ruang - MuzikKontruktivisme:menerangkan dan menjelaskanKontekstual:mengaplikasikanEMK:-keusahawanan-kreativiti dan inovasi

TEMA PKJR:UNIT 3

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

TAJUK 3:

AMBIL LANGKAH BIJAK

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.

1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

Page 16: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 15

Tema : Waspada SelaluTajuk : Beringat SelaluSistem Bahasa:-kata hubungIlmu:-P.Moral,P.JasmaniNilai murni:Menghargai,kerjasama,gembira,menolongKBT : KB –membuat rumusan -membandingkan dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihanBCB-mencatat nota -bacaan intensifKP: - verbal linguistik -interpersonalKontruktivisme:menerangkan dan menjelaskanKontekstual:mengaplikasikanEMK:-keusahawanan-kreativiti dan inovasi

TEMA PKJR:UNIT 3

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

TAJUK 4:

JOM, JALAN-JALAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber .4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

Page 17: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 16

Tema : Waspada SelaluTajuk : Melintas dengan SelamatSistem Bahasa : - Kata tanyaIlmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni VisualNilai Murni :-Bertanggungjawab,hormat- menghormati,hemah tinggi, kasih sayangKBT :KB – menjanakan idea, - menghubungkaitkan, - menyusun maklumatBCB – mencatat maklumat - bacaan luncuranKP – interpersonal visual-ruang Konstruktivisme – mengembangkan ideaEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasiTMK

TEMA PKJR:UNIT 4

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA

TAJUK 1:

BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

4.3 Darjah penglihatan

1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

Page 18: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 17

Tema : Hidup Bersatu paduTajuk : Cantiknya Kolam KamiSistem Bahasa : -Kata ganti nama diriIlmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni VisualNilai Murni : - Hormat-menghormati, Kerajinan, Kepercayaan kepadaTuhan, toleransi, bertanggungjawabKBT :KB – menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumatBCB – Bacaan luncuran tulisan mekanisKP – interpersonal verbal-linguistikEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasiTMK - belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 4

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA

TAJUK 2:

CUACA DAN WAKTU

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

4.3 Darjah penglihatan

1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.

Page 19: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 18

Tema : Hidup Bersatu paduTajuk : Majlis Hari Lahir DatukSistem Bahasa : -Imbuhan awalanIlmu : Kajian Tempatan, Pend. MoralNilai Murni : -Kerjasama, bertanggungjawab,hormat-menghormati,hemah tinggi,kerajinanKBT :KB – menghubungkaitkan, menjanakan idea, BCB – bacaan luncuran tulisan mekanisKP - interpersonal,verbal- linguistikEMK : Kreativiti dan inovasiKeusahawananTMK- belajar dengan TMK

TEMA PKJR:UNIT 4

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA

TAJUK 3:PERABOT JALAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.3 Perabot jalan raya

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

4.3 Darjah penglihatan

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa.4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya.

1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

Page 20: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 19

Tema : Hidup Bersatu paduTajuk : Jamuan di Rumah AimanSistem Bahasa : - Ayat tunggalIlmu : Pend. Moral, Pend KesihatanNilai Murni : - Hormat-menghormati, hemah tinggi, kerjasama,toleransi,kasih sayangKBT :KB – menjanakan idea,menaakulBCB –bacaan luncuranKP – interpersonal verbal- linguistik Muzik,KinestetikEMK : Kreativiti dan inovasiKeusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 4

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA

TAJUK 4:

KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

4.3 Darjah penglihatan

1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka.

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

Page 21: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 20

Tema : Hidup Bersatu paduTajuk : Jamuan di Rumah AimanSistem Bahasa : - Ayat tunggalIlmu : Pend. Moral, Pend KesihatanNilai Murni : - Hormat-menghormati, hemah tinggi, kerjasama,toleransi,kasih sayangKBT :KB – menjanakan idea,menaakulBCB –bacaan luncuranKP – interpersonal verbal- linguistik Muzik,KinestetikEMK : Kreativiti dan inovasiKeusahawananTMK - belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 5

MENGIMBAS LALU LINTAS

TAJUK 1:

JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas

7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yangkompleks dan berbahaya.

1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.

7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.

Page 22: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 21

Tema : Budaya MalaysiaTajuk : Seronoknya Bermain Yoyo CinaSistem Bahasa : - pola ayatIlmu : Pend. Moral, DSVNilai Murni : - Hormat-menghormati, bertanggungjawab,kerajinanKBT :KB – menjana idea, BCB – mendengar dengan berkesan, bacaan mentalis, KP - verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasiKeusahawananTMK - belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 5

MENGIMBAS LALU LINTAS

TAJUK 2:

MENGIMBAS LALU LINTAS

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.4 Menulis imlak dengan tepat.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.

Page 23: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 22

Tema : Budaya MalaysiaTajuk : Seronoknya Bermain Yoyo CinaSistem Bahasa : - pola ayatIlmu : Pend. Moral, DSVNilai Murni : - Kerajinan, kerjasama, kasih sayang,hormat-menghormatiKBT :KB – menjanakan idea, mengenal pastiBCB – kemahiran menulis bacaan luncuranKP - interpersonalKontekstual - menghubungkaitkanEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 5

MENGIMBAS LALU LINTAS

TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 24: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 23

Tema : Budaya MalaysiaTajuk : Bunyi KompangSistem Bahasa : - pola ayatIlmu : Pend. Moral, Nilai Murni : - Hormat-menghormati, rasional,hormat-menghormati,rasionalKBT :KB – menjanakan idea, mengecam,menghubungkaitkanBCB – bacaan luncuran,mendengar dengan berkesanKontekstual - menghubungkaitkanKP - interpersonalEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 5

MENGIMBAS LALU LINTAS

TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutanyang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 25: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 24

Tema : Budaya MalaysiaTajuk : Bunyi KompangSistem Bahasa : pola ayatIlmu : Pend. Moral, PerdaganganNilai Murni:-Bertanggungjawab,hormat-menghormati,keberanianKBT :KB – menjanakan idea, mengenal pasti, membuat infrens,membandingkan dan membezakanBCB – mendengar dengan berkesan, bacaan luncuran,bacaan mentalisKontekstual - menghubungkaitkanKP – naturalis, interpersonalEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 6

MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB

TAJUK 1:

TALI PINGGANG KELEDAR

1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.

6.2 Penggunaan alat penahan

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.

10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 26: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 25

Tema : Tanah AirkuTajuk : PerwirakuSistem Bahasa : - Imbuhan akhiran Ilmu : Pend. Moral, PerdaganganNilai Murni : Keberanian,bertanggungjawab,kasih sayang,kerajinanKBT :KB – menjanakan idea, mengenal pasti, menaakulBCB –bacaan luncuran, tulisan mekanisKontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 6

MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB

TAJUK 2:

MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.

6.2 Penggunaan alat penahan

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.

6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek.

10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 27: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 26

Tema : Tanah AirkuTajuk : Gunakanlah Barangan KitaSistem Bahasa : - ayat penyataIlmu : Pend. Moral, DSTNilai Murni : rajin, menghormati, kasih sayang, kesederhanaan,berterima kasih KBT :KB – menghubungkaitkan, mengenal pasti, menaakul, membandingkan dan membezakanBCB – mencatat maklumat, bacaan luncuranKontekstual - menghubungkaitkanKP –muzik,kinestikEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 7

MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH

TAJUK 1:

PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan

Page 28: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 27

Tema : Tanah AirkuTajuk : Lambang NegaraSistem Bahasa : kata tanya, kata hubungIlmu : Pend. Moral, DSTNilai Murni : -gigih, kasih sayang, kerajinan,KBT :KB – menjanakan idea, mengenal pasti, menghubungkaitkanBCB – mencatat nota, bacaan luncuran,mendengar dengan berkesanKP – verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

TEMA PKJR:UNIT 7

MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH

TAJUK 2:

BERHEMAH DI JALAN RAYA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

Page 29: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 28

Tema : Tanah AirkuTajuk : Lambang NegaraSistem Bahasa : - ayat penyata Ilmu : Pend. MoralNilai Murni : gigih, rajin, peramah, jujur,hemah tinggi berhati-hatiKBT :KB – menyusun maklumat, mengenal pasti, membandingkan dan membezakanBCB – bacaan luncuranKonstruktivisme – mengembangkan idea, menghubungkaitkanEMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 8

MELINTAS DENGAN SELAMAT

TAJUK 1

MELINTAS DENGAN SELAMAT

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya, melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 30: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 29

Tema : Bumi BertuahTajuk : Anggur di MalaysiaSistem Bahasa : - imbuhan awalanIlmu : Pend. Moral, PSKNilai Murni : semangat patriotik, bersyukur, berhemah tinggiKBT :KB – menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, menjanakan idea, BCB – bacaan mentalis, Kontekstual - menghubungkaitkanKP – Muzik, verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK

TEMA PKJR:UNIT 8

MELINTAS DENGAN SELAMAT

TAJUK 2:

LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.

7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.

7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah.

7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 31: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 30

Tema : Bumi BertuahTajuk : Anggur di MalaysiaSistem Bahasa : - pola ayatIlmu : Pend. Moral, PSKNilai Murni :- semangat patriotik, bersyukur, hemah tinggiKBT :KB – menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, menjanakan idea, BCB – mencatat maklumat, Kontekstual - menghubungkaitkanKP – Muzik, verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 32: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 31

Tema : Bumi BertuahTajuk : Penternak ItikSistem Bahasa : - Ayat penyataIlmu : Pend. Moral, PSKNilai Murni : - Kerajinan,kasih sayang,bertanggungjawabKBT :KB – mengenal pastiBCB – bacaan intensif Kontekstual – menghubungkaitkan, mengaplikasikanEMK : Kreativiti dan inovasi TMK – belajar melalui TMK

1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal .4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 33: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 32

Tema : Bumi BertuahTajuk : Enaknya TehSistem Bahasa : - Kata tunggalIlmu : Pend. Moral, PSKNilai Murni : menghargai, bertanggungjawab,kerjasama, kasih sayangKBT :KB – menganalisis, mengenal pasti, menjanakan ideaBCB – perbincangan Kontekstual - mengaplikasikanKP – verbal-linguistik,naturalisEMK : Kreativiti dan inovasiTMK – belajar melalui TMK

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 34: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 33

Tema : Hargai AlamTajuk : Udara BersihSistem Bahasa : - Kata ganti nama diriIlmu : Pend. Moral, PSK, KTNilai Murni : -menghargai, patuh,hormat menghormati, mengenang jasaKBT :KB – menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan ideaBCB – bacaan intensif, perbincanganKontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasiTMK – belajar melalui TMK

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang

betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta

menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui

lakonan secara didik hibur.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 34 1.3 Mendengar,memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang

Page 35: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

Tema : Bumi BertuahTajuk : Taman Negara Sistem Bahasa : - ayat penyataIlmu : Pend. Moral, PSK, KTNilai Murni : -menghargai, patuh hormat menghormatiKBT :KB – menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan ideaBCB – bacaan luncuran, perbincanganKontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikEMK : Kreativiti dan inovasiTMK – belajar melalui TMK

respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 36: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 35

Tema : Hargai AlamTajuk : Hari Tanpa Beg Plastik Sistem Bahasa : ayat penyataIlmu : Pend. Moral, PSK, KHNM : menghargai, patuh hormat, mengenang jasaKBT :KB – menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan ideaBCB – bacaan intensif, mencatat notaKP – interpersonalEMK : Kreativiti dan inovasiTMK – belajar melalui TMKKeusahawanan

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

Page 37: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 36

Tema : Hargai AlamTajuk : Hari Tanpa Beg Plastik Sistem Bahasa : - Kata kerja tunggalIlmu : Pend. Moral, DST, KH, DSVNilai Murni : -kerjasama, berani, tekun, kesederhanaan, bertanggungjawabKBT :KB – menghubungkaitkan menyatakan rasional, menjanakan ideaBCB – bacaan luncuran Kontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikKMD – meramalKonstruktivisme – mengembangkan ideaEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal

dengan betul mengikut konteks.

Page 38: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 37

Tema : Dunia SainsTajuk : Ciptaan Sains Sistem Bahasa : - pola ayatIlmu : Pend. Moral, DST, KH, DSVNilai Murni : kerjasama, berani, tekun, bertanggungjawab KBT :KB – menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, menyatakan rasional, menjanakan ideaBCB – bacaan intensif, perbincanganKontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikKMD – meramalKonstruktivisme – mengembangkan ideaEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul

mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Page 39: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

MINGGU 38

Tema : Dunia SainsTajuk : Wah,Lajunya! Sistem Bahasa : - Kata hubung Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, Nilai Murni : Berterima kasih , kerjasama, bertanggungjawab, SabarKBT :KB – menghubungkaitkan, membandingkan dan membezakan, menjanakan ideaBCB – mencatat maklumat Kontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikKonstruktivisme – menerangkan dan menjelaskanEMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubung kaitkan maklumat daripada pelbagais sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan

betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 39 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Page 40: Rpt Bm Tahun 2(Kssr)Sjk

Tema : Dunia SainsTajuk : Sains dan Hidupan Sistem Bahasa : - Kata tanyaIlmu : Pend. Moral, DST, KH, Nilai Murni : kerjasama, berani, gigih, SabarKBT :KB – menghubungkaitkan, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan ideaBCB – bacaan luas, Kontekstual - menghubungkaitkanKP – verbal-linguistikKonstruktivisme – menerangkan dan menjelaskanEMK : Kreativiti dan inovasiKeusahawanan

intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

menggunakan ayat majmuk.1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan

intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui

penceritaan secara didik hibur.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan

betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 40 PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS

PENGAGIHAN KELAS