Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

126
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN ENAM MINGGU / TARIKH UNIT OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TARIKH DISEMPURNAKAN MINGGU 1 2- 11 JAN UNIT 1 Tema: Bergaya ke Sekolah Bahagian A Tajuk: Semangat Yuk Sing PKJR UNIT 1: TEMA: Perjalanan yang Selamat TAJUK 1: Perjalanan Selamat ke Sekolah Di akhir unit ini, murid dapat: 1.Berbual tentang sesuatu topik. 2.Mencari makna perkataan dan sebutan dengan merujuki kamus. 3.Bercerita tentang buku cerita yang dibaca dengan intonasi yang betul. 4 .Membaca pelbagai jenis ayat dalam petikan cerita dengan intonasi yang 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan ,ayat,sebutan,i ntonasi,dan nada yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan 1.1 ARAS 1(i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. 2.1 ARAS 1(i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. 5.1 ARAS 2(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.6 ARAS 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 8.1 ARAS1(i) Menulis pelbagai jenis ayat. 9.2 ARAS 3 (i) Membuat Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: .bergaya .azam .gigih .ruyung .sagu Sebutan dan intonasi -laras dialog -laras cerpen Ilmu: kemasyarakata n Nilai Murni: Kesyukuran Kesederhanaan KBT: KB: Membuat ramalan Belajar cara belajar TKP: Interpersonal MP Gambar Pengurusan grafik MyCD Galeri multimedia- Gurindam Pengukuhan -kata nama am Pengayaan

description

rpt bm tahun 6

Transcript of Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

Page 1: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN ENAM

MINGGU /TARIKH

UNIT OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU1

2- 11 JAN

UNIT 1

Tema:Bergaya ke Sekolah

Bahagian ATajuk:Semangat Yuk Sing

PKJR

UNIT 1:

TEMA:Perjalanan yang Selamat

TAJUK 1: Perjalanan Selamat ke Sekolah

Di akhir unit ini, murid dapat:

1.Berbual tentang sesuatu topik.

2.Mencari makna perkataan dan sebutan dengan merujuki kamus. 3.Bercerita tentang buku cerita yang dibaca dengan intonasi yang betul.

4 .Membaca pelbagai jenis ayat dalam petikan cerita dengan intonasi yang betul.

5 .Membuat sinopsis daripada cerita yang dibaca.

6. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk tentang sesuatu tajuk.

7. Menyusun gambar untuk membuat ramalan.

Objektif PKJR:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan ,ayat,sebutan,intonasi,dan nada yang sesuai.

2.1 Bercerita dengan menggunakan

kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan didengar atau

1.1 ARAS 1(i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

2.1 ARAS 1(i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.

5.1 ARAS 2(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

6.6 ARAS 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

8.1 ARAS1(i) Menulis pelbagai jenis ayat.

9.2 ARAS 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Tatabahasa: Kata nama am

Kosa Kata:.bergaya.azam.gigih.ruyung.sagu

Sebutan dan intonasi-laras dialog-laras cerpen

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai Murni:KesyukuranKesederhanaan

KBT:KB:Membuat ramalanBelajar cara belajar

TKP:Interpersonal

MPGambarPengurusan grafik

MyCDGaleri multimedia-GurindamPengukuhan-kata nama amPengayaan-cara menyebut perkataan

Page 2: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

-membaca kuat petikan berita dgn sebutan dan intonasi yg betul.

- menyuarakan pandangan ttg bahaya yg wujud dpd aspek social, persekitaran dan kejuruteraan jln berdasarkan petikan dgn betul.

-menyenaraikan bahaya di jalan raya dan risiko yang dihadapi oleh pejalan kaki dan penunggang basikal.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikla dalam bahaya.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

Bahagian B

Navin Cergas Dan Cerdas

1. Menggunakan kata panggilan dan gelaran yang sesuai ketika berbual.

2. Mencatat isi perbualan yang didengar. 3 .Menyatakan perkara yang menarik dalam teks.

4 .Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.Menulis ayat

1..1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada yang sesuai

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

7.3 Membaca dab menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

1.1 ARAS 2 (i) Menggunakan gelaran atau kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.

5.1 ARAS 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.2 ARAS 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk emningkatkan minat membaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai

Tatabahasa:Kata nama khasPenanda wacana

Kosa Kata.Cergas.Cerdas.Cemerlang.Tokoh.Olahragawan

Sebutan dan intonasi-laras dialog-skrip

Ilmu PJK

Nilai Murni- kebersihan-kesyukuran

KBTKBMembuat kategori pembelajaran kontekstual

KPKinestetik

MP-teks prosa-bahan grafik

2

Page 3: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan.

6 .Membina perenggan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

7..Membaca perenggan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

9.2 Mengenal pasti maklumta dan mencatat nota daripada bahan didengar dan dibaca.

jenis ayat.

8.5 ARAS 1 (i) Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

MyCDPengukuhan kata nama khas.

Bahagian C

Koreena Yang Berdedikasi

Pada akhir unit ini, murid dapat:

1 .Menerima teguran secara terbuka secara situasi.

2 .Mencatat kesalahan bahasa yang didengar.

3 .Melagukan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4 .Mencatat maklumat dengan berpandukan rajah.

5 .Menulis ayat dengan peluasan subjek dan predikat.

6. Menulis catatan harian mengikut kronologi.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada yang sesuai.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada

1.1 ARAS 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

1.4 ARAS 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.

5.1 ARAS 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

9.3 ARAS 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut

Tatabahasa-Kata ganti nama diri

Kosa Kata- pegangan-berbudi-berhemah-keikhlasan-keredaan-teladan

Sebutan Dan Intonasi-laras dialog-laras puisi

Ilmu:Kesusasteraan

Nilai:BertanggungjawabKesyukuranBerhemah

KBT:

KB:Membuat keputusan

TKP:Intrapersonal

MPTeks prosa dan puisi

Bahan dialog

MyCDPengukuhan-kata ganti nama diri

3

Page 4: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

7 .Menyatakan hasrat dengan alasan yang kukuh.

bahan yang didengar atau dibaca. kronologi.

MINGGU2

2- 11 JAN

UNIT 1

Tema:Bergaya ke Sekolah

Bahagian ATajuk:Semangat Yuk Sing

PKJR

UNIT 1:

TEMA:Perjalanan yang Selamat

TAJUK 1: Perjalanan Selamat ke Sekolah

Di akhir unit ini, murid dapat:

1.Berbual tentang sesuatu topik.

2.Mencari makna perkataan dan sebutan dengan merujuki kamus. 3.Bercerita tentang buku cerita yang dibaca dengan intonasi yang betul.

4 .Membaca pelbagai jenis ayat dalam petikan cerita dengan intonasi yang betul.

5 .Membuat sinopsis daripada cerita yang dibaca.

6. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk tentang sesuatu tajuk.

7. Menyusun gambar untuk membuat

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan ,ayat,sebutan,intonasi,dan nada yang sesuai.

2.2 Bercerita dengan menggunakan

kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai

sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.7 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan didengar atau

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang

1.1 ARAS 1(i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

2.1 ARAS 1(i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.

5.1 ARAS 2(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

6.6 ARAS 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

8.1 ARAS1(i) Menulis pelbagai jenis ayat.

9.2 ARAS 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Tatabahasa: Kata nama am

Kosa Kata:.bergaya.azam.gigih.ruyung.sagu

Sebutan dan intonasi-laras dialog-laras cerpen

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai Murni:KesyukuranKesederhanaan

KBT:KB:Membuat ramalanBelajar cara belajar

TKP:Interpersonal

MPGambarPengurusan grafik

MyCDGaleri multimedia-GurindamPengukuhan-kata nama amPengayaan-cara menyebut perkataan

4

Page 5: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

ramalan.

Objektif PKJR:

-membaca kuat petikan berita dgn sebutan dan intonasi yg betul.

- menyuarakan pandangan ttg bahaya yg wujud dpd aspek social, persekitaran dan kejuruteraan jln berdasarkan petikan dgn betul.

-menyenaraikan bahaya di jalan raya dan risiko yang dihadapi oleh pejalan kaki dan penunggang basikal.

basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikla dalam bahaya.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

Bahagian B

Navin Cergas Dan Cerdas

1. Menggunakan kata panggilan dan gelaran yang sesuai ketika berbual.

2. Mencatat isi perbualan yang didengar. 3 .Menyatakan perkara yang menarik dalam teks.

4 .Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1..1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada yang sesuai

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

7.3 Membaca dab menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

1.1 ARAS 2 (i) Menggunakan gelaran atau kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.

5.1 ARAS 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.2 ARAS 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk emningkatkan minat membaca.

Tatabahasa:Kata nama khasPenanda wacana

Kosa Kata.Cergas.Cerdas.Cemerlang.Tokoh.Olahragawan

Sebutan dan intonasi-laras dialog-skrip

Ilmu PJK

Nilai Murni- kebersihan-kesyukuran

KBTKBMembuat kategori pembelajaran kontekstual

KPKinestetik

MP-teks prosa-bahan grafik

5

Page 6: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

5.Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan.

6 .Membina perenggan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

7..Membaca perenggan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

9.2 Mengenal pasti maklumta dan mencatat nota daripada bahan didengar dan dibaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

8.5 ARAS 1 (i) Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

MyCDPengukuhan kata nama khas.

Bahagian C

Koreena Yang Berdedikasi

Pada akhir unit ini, murid dapat:

1 .Menerima teguran secara terbuka secara situasi.

2 .Mencatat kesalahan bahasa yang didengar.

3 .Melagukan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4 .Mencatat maklumat dengan berpandukan rajah.

5 .Menulis ayat dengan peluasan subjek dan predikat.

6. Menulis catatan

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada yang sesuai.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi

1.1 ARAS 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

1.4 ARAS 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.

5.1 ARAS 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

9.3 ARAS 1 (i) Menulis dan

Tatabahasa-Kata ganti nama diri

Kosa Kata- pegangan-berbudi-berhemah-keikhlasan-keredaan-teladan

Sebutan Dan Intonasi-laras dialog-laras puisi

Ilmu:Kesusasteraan

Nilai:BertanggungjawabKesyukuranBerhemah

KBT:

KB:Membuat keputusan

TKP:Intrapersonal

MPTeks prosa dan puisi

Bahan dialog

MyCDPengukuhan-kata ganti nama diri

6

Page 7: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

harian mengikut kronologi.

7 .Menyatakan hasrat dengan alasan yang kukuh.

daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

menyusun maklumat mengikut kronologi.

MINGGU 3

14 – 18 Jan

UNIT 2

TemaSekolah Selesa Murid Ceria

Bahagian AIndahnya Sekolahku

PKJR

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 1:Perjalanan Selamat ke Sekolah

Objektif PKJR:-Cerita dgn sebutan dan intonasi yg betul.- menyuarakan pandangan ttg bahaya yg wujud dpd aspek sosial, persekitaran dan

1 .Bercerita secara spontan dengan nada intonasi dan gaya yang sesuai.

2 .Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar.

3 .Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan.

4 .Mengemukakan soalan berdasarkan teks yang dibaca.

5 .Menyatakan pendapat tentang bahan yang didengar dengan bahasa yang sesuai.

6 .Menulis ayat yang dibaca oleh rakan dengan ejaan dan tanda baca yang baca.

7 .Memberikan makna perkataan dan rangkai kata dengan betul.

1.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai smber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikla dalam bahaya.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

2.1 ARAS 1 (ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.

5.1 ARAS 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

9.1 ARAS 1 (i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Tatabahasa-Kata kerja tak transitif

Peribahasa-simpulan bahasa - senang hati- cepat tangan- omong kosong

Kosa Kata Bunga terataiBunga kekwaBunga mawarMuralVandalismePancuranBermotivasi

Sebutan dan IntonasiLaras syarahan

IlmuKajian Tempatan

Nilai MurniBertanggungjawabBangga

KBTKB-menyelesaikan masalah-kajian masa depan

KPNaturalis

MPKad Gambar-tempat-tempat kawasan sekolah

Kad ayatAyat Tunggal dan Ayat Majmuk

MyCDGaleri multimedia-Audio syarahan

7

Page 8: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

kejuruteraan jln berdasarkan petikan dgn betul.

Bahagian BBerkebun di Sekolah

1. Bercerita tentang sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan.

2. Menyusun maklumat mengikut kronologi .

3. Merujuki laman web untuk mendapatkan maklumat.

4. Menulis teks dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

5. Menulis pantun yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

6.Menulis pengajaran yang terdapat dalam pantun.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang

sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan pengajaran,dan gaya bahasa.

2.1 ARAS 2 (i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya, dan intonasi yang baik.

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

8.3 ARAS 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

9.1ARAS 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.3 ARAS 2 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

11.3 ARAS 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesuatu karya sastera.

Tatabahasa-kata kerja transitif

Kosa kata-batas-khasiat-srikandi-serbatSelasih

Sebutan dan Intonasi-laras pantun

IlmuKajian Tempatan

Nilai MurniKebersihan fizikal dan mentalKerjasama

KBTKBMembanding dan membezakanKemahiran TMK

KPNaturalis

MPKad perkataanCth –cth kata kerja transitif-kad ayatCth tulisan berangkai-rakamanpantun

Bahagian CBerbudi

1. Mengulas perbualan yang didengar dengan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

Tatabahasa. Kata bantu

ILMU. Kajian Tempatan

8

Page 9: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

kepada Sekolah

bahasa yang sesuai.

2. Membuat catatan tentang maklumat yang didengar.

.3.Mendapatkan maklumat dengan menemu bual guru.

4. Mengemukakan soalan yang releven tentang sesuatu topik.

5. Menulis pengumuman yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

6. Menghuraikan maksud ayat yang terdapat dalam pengumuman.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasiyang baik dan jelas.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

2.1 ARAS 3 (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.

5.1 ARAS 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

6.1 ARAS 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.

9.1 ARAS 3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

Kosa kata. cereka. projektor. penaja. karya. bersyukur

Sebutan dan intonasi. Laras pengumuman

Nilai Murni. Kerajinan

KBTKB. Membuat inferens

BCB

MP. Kad ayat -Cth-cth soalan untuk temu bual

. Power point - Cth sinopsis cerita . Rakaman

MyCD. Pengukuhan - Memberikan ulasantajuk perbincangan

MINGGU 4

21 – 25JAN

UNIT 2

TemaSekolah Selesa Murid Ceria

Bahagian AIndahnya Sekolahku

PKJR

UNIT 1

1 .Bercerita secara spontan dengan nada intonasi dan gaya yang sesuai.

2 .Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar.

3 .Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan.

4 .Mengemukakan

1.4 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.2 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai smber untuk mendapatkan maklumat

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

2.1 ARAS 1 (ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.

5.1 ARAS 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang

Tatabahasa-Kata kerja tak transitif

Peribahasa-simpulan bahasa - senang hati- cepat tangan- omong kosong

Kosa Kata Bunga terataiBunga kekwaBunga mawarMuralVandalisme

IlmuKajian Tempatan

Nilai MurniBertanggungjawabBangga

KBTKB-menyelesaikan masalah-kajian masa depan

KPNaturalis

9

Page 10: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 1:Perjalanan Selamat ke Sekolah

soalan berdasarkan teks yang dibaca.

5 .Menyatakan pendapat tentang bahan yang didengar dengan bahasa yang sesuai.

6 .Menulis ayat yang dibaca oleh rakan dengan ejaan dan tanda baca yang baca.

7 .Memberikan makna perkataan dan rangkai kata dengan betul.

Objektif PKJR:

-Cerita dgn sebutan dan intonasi yg betul.

- menyuarakan pandangan ttg bahaya yg wujud dpd aspek sosial, persekitaran dan kejuruteraan jln berdasarkan petikan dgn betul.

bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikla dalam bahaya.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

tepat.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

9.1 ARAS 1 (i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

PancuranBermotivasi

Sebutan dan IntonasiLaras syarahan

MPKad Gambar-tempat-tempat kawasan sekolah

Kad ayatAyat Tunggal dan Ayat Majmuk

MyCDGaleri multimedia-Audio syarahan

Bahagian BBerkebun di Sekolah

1. Bercerita tentang sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan.

2. Menyusun maklumat mengikut kronologi .

2.2 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai

sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang

sedang dikaji termasuk maklumat

2.1 ARAS 2 (i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya, dan intonasi yang baik.

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang

Tatabahasa-kata kerja transitif

Kosa kata-batas-khasiat-srikandi-serbatSelasih

IlmuKajian Tempatan

Nilai MurniKebersihan fizikal dan mentalKerjasama

KBT

10

Page 11: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

3. Merujuki laman web untuk mendapatkan maklumat.

4. Menulis teks dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

5. Menulis pantun yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

6.Menulis pengajaran yang terdapat dalam pantun.

daripada internet. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

9.4 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.4 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan pengajaran,dan gaya bahasa.

dikaji.

8.3 ARAS 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

9.1ARAS 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.3 ARAS 2 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

11.3 ARAS 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesuatu karya sastera.

Sebutan dan Intonasi-laras pantun

KBMembanding dan membezakanKemahiran TMK

KPNaturalis

MPKad perkataanCth –cth kata kerja transitif-kad ayatCth tulisan berangkai-rakamanpantun

Bahagian CBerbudi kepada Sekolah

1. Mengulas perbualan yang didengar dengan bahasa yang sesuai.2. Membuat catatan tentang maklumat yang didengar.3.Mendapatkan maklumat dengan menemu bual guru.4. Mengemukakan soalan yang releven tentang sesuatu topik.5. Menulis pengumuman yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul.6. Menghuraikan maksud ayat yang

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.2 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasiyang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

9.3 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

2.1 ARAS 3 (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.

5.1 ARAS 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

6.1 ARAS 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.

9.1 ARAS 3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti

Tatabahasa. Kata bantu

Kosa kata. cereka. projektor. penaja. karya. bersyukur

Sebutan dan intonasi. Laras pengumuman

ILMU Kajian Tempatan

Nilai Murni. Kerajinan

KBTKB Membuat inferens

BCB

MPKad ayat -Cth-cth soalan untuk temu bual

Power point - Cth sinopsis ceritaRakaman

11

Page 12: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

terdapat dalam pengumuman. 9.4 Mengenal pasti maklumat dan

mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

MyCD. Pengukuhan - Memberikan ulasantajuk perbincangan

5

28 JAN-8 FEB

Unit 3

TemaSERONOKNYA BELAJAR

Bahagian ASains dan Kehidupan

PKJR

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 1:Perjalanan Selamat ke Sekolah

Objektif PKJR:

menyenaraikan bahaya di jalan raya dan risiko yang dihadapi oleh pejalan kaki dan penunggang basikal.

1. Mengkategorikan jenis hidupan dan habitat dan menyatakannya dengan jelas.

2. Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan gambar.

3 . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami kandungannya.

4. Berbual tentang ilham daripada alam dengan mengemukakan soalan pelbagai aras.

5. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis.

6. Memberikan arahan dengan jelas untuk menjalankan ujikaji.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa, ayat yang tepat,dan laras bahasa yang sesuai.

5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan lancar serta memhami perkara yang dibaca.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikla dalam bahaya.

1.2 ARAS 3 ( i ) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

1.3 ARAS 3 ( i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat. ARAS 3 (ii ) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat.

3.1 ARAS 1 ( i )Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik. ARAS 1 ( ii ) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

5.2 ARAS 1 ( i ) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ARAS 1 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

7.1 ARAS 2 ( i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

8.2 ARAS 1 ( i )

Tatabahasa* kata adjektif

Kosa kata* slaid- gerigi- lampu suluh-ekopelancongan-perisai

IlmuSains

Nilai MurniBerdikari

KBTKB-mengkategorikan-membandingkandan membezakan-kinestetik

MPKad gambar- lambang

My CDPengukuhan- menjelaskan maksud tersurat dan tersirat

12

Page 13: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Bahagian BFasih Berbahasa Malaysia

1. Menyampaikan maklumat berdasarkan data yang telah dianalisis.2. Membentangkan maklumat yang telah disusun dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.3. Menulis ayat dalam perenggan dengan tulisan berangkai yang cantik.4. Membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul.5. Menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak.6. Menjelaskan isi-isi penting dan perkara utama dalam sajak.7. Membina perenggan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk.8. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam perenggan dengan sebutan dan intonasi

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal

dan ayat majmuk dalam sesuatu Penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan pengajaran,dan gaya bahasa.

3.1 ARAS 2 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.

ARAS 2 (ii)Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

5.1 ARAS 1 (i)Membaca perkataan,rangkai kata dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.2 ARAS 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 (ii)Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

8.2 ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Tatabahasa. Kata penguat

Kosa Kata. kalimat. bicara. darjat. murni. sengketa

Sebutan dan Intonasi. Laras sajak

Ilmu. Komunikasi. Matematik

Nilai Murni. Kesyukuran. Kebanggaan

KBTKB- MenganalisisPembelajaran kontekstual

MP.Kad ayatAyat tunggal dan ayat majmuk. Kad perkataan- kata penguat

MyCD-galeri multimedia-sajakPengayaan-kata penguat

-G

13

Page 14: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

yang betul.11.3 ARAS 1 (i)Menjelaskan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

Bahagian CPintar Matematik

1. Membentangkan analisis markah ujian Kajian Tempatan.

2. Menulis langkah menghias Sudut Kajian Tempatan di dalam kelas.

3. Membaca berita dan iklan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4. Menyatakan persoalan yang terdapat dalam teks berita.

5. Menyambung cerita dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

6. Menghuraikan maksud ayat dengan betul.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa ,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang

sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat,dan laras bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.2 Mebina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks berkaitan sesuatu perkara.

9.5 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

2.1 ARAS 2 ( i )Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakanbahasa, gaya, dan intonasi yang baik.

3.1 ARAS 3 ( i )Mensentesisi data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.

ARAS 3 ( ii ) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa yang tepat dan padat.

5.1 ARAS 3 ( ii )Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

5.2 ARAS 3 ( i )Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ARAS 3 (ii )Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

8.2 ARAS 3 ( i)Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan

Tatabahasa-kata adjektif

Kosa Kata. dikendalikan.sukatan.mahasiswa.genggaman.cemerlang

Sebutan dan intonasi-laras berita

IlmuMatematik

Nilai MurniKerajinan

KBTKB.mensintesis

KPLogik MatematikRuang

MP.kad ayat- Cth soalan untuk temu bual-powerpointCth sinopsis cerita-rakamanTeks p’umuman

14

Page 15: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

sesuatu tajuk.

9.3 ARAS 1 ( i)Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

MINGGU 6CUTI TAHUN BARU CINA ( 10 – 15 FEBRUARI )

MINGGU 7

18 – 22 FEB

Unit 3

TemaSERONOKNYA BELAJAR

Bahagian ASains dan Kehidupan

PKJR

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 1:Perjalanan Selamat ke Sekolah

1. Mengkategorikan jenis hidupan dan habitat dan menyatakannya dengan jelas.

2. Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan gambar.

3 . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami kandungannya.

4. Berbual tentang ilham daripada alam dengan mengemukakan soalan pelbagai aras.

5. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis.

6. Memberikan arahan dengan jelas

1.4 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.5 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

3.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa, ayat yang tepat,dan laras bahasa yang sesuai.

5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan lancar serta memhami perkara yang dibaca.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu

1.2 ARAS 3 ( i ) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

1.3 ARAS 3 ( i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat. ARAS 3 (ii ) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat.

3.1 ARAS 1 ( i )Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik. ARAS 1 ( ii ) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

5.2 ARAS 1 ( i ) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ARAS 1 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

7.1 ARAS 2 ( i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Tatabahasa* kata adjektif

Kosa kata* slaid- gerigi- lampu suluh-ekopelancongan-perisai

IlmuSains

Nilai MurniBerdikari

KBTKB-mengkategorikan-membandingkandan membezakan-kinestetik

MPKad gambar- lambang

My CDPengukuhan- menjelaskan maksud tersurat dan tersirat

15

Page 16: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

untuk menjalankan ujikaji.

Objektif PKJR:

-membaca kuat petikan berita dgn sebutan dan intonasi yg betul.

- menyuarakan pandangan ttg bahaya yg wujud dpd aspek social, persekitaran dan kejuruteraan jln berdasarkan petikan dgn betul.

-menyenaraikan bahaya di jalan raya dan risiko yang dihadapi oleh pejalan kaki dan penunggang basikal.

dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikla dalam bahaya.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

8.2 ARAS 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Bahagian BFasih Berbahasa Malaysia

1. Menyampaikan maklumat berdasarkan data yang telah dianalisis.

2. Membentangkan maklumat yang telah disusun dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

3. Menulis ayat dalam perenggan dengan tulisan berangkai yang cantik.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal

3.1 ARAS 2 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.

ARAS 2 (ii)Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

5.1 ARAS 1 (i)Membaca perkataan,rangkai kata dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa. Kata penguat

Kosa Kata. kalimat. bicara. darjat. murni. sengketa

Sebutan dan Intonasi. Laras sajak

Ilmu. Komunikasi. Matematik

Nilai Murni. Kesyukuran. Kebanggaan

KBTKB- MenganalisisPembelajaran kontekstual

MP.Kad ayatAyat tunggal dan ayat majmuk

16

Page 17: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

4. Membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5. Menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak.

6. Menjelaskan isi-isi penting dan perkara utama dalam sajak.

7. Membina perenggan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk.

8. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam perenggan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

dan ayat majmuk dalam sesuatu Penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

11.4 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan pengajaran,dan gaya bahasa.

5.2 ARAS 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ARAS 2 (ii)Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

8.2 ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

11.3 ARAS 1 (i)Menjelaskan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

. Kad perkataan- kata penguat

MyCD-galeri multimedia-sajakPengayaan-kata penguat

-G

Bahagian CPintar Matematik

1. Membentangkan analisis markah ujian Kajian Tempatan.

2. Menulis langkah menghias Sudut Kajian Tempatan di dalam kelas.

3. Membaca berita

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa ,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3.2 Menyampaikan maklumat tentang

sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat,dan laras bahasa yang sesuai.

2.1 ARAS 2 ( i )Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakanbahasa, gaya, dan intonasi yang baik.

3.1 ARAS 3 ( i )Mensentesisi data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.

Tatabahasa-kata adjektif

Kosa Kata. dikendalikan.sukatan.mahasiswa.genggaman.cemerlang

IlmuMatematik

Nilai MurniKerajinan

KBTKB.mensintesis

17

Page 18: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

dan iklan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4. Menyatakan persoalan yang terdapat dalam teks berita.

5. Menyambung cerita dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

6. Menghuraikan maksud ayat dengan betul.

5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.3 Mebina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks berkaitan sesuatu perkara.

9.6 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

ARAS 3 ( ii ) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa yang tepat dan padat.

5.1 ARAS 3 ( ii )Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

5.2 ARAS 3 ( i )Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ARAS 3 (ii )Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

8.2 ARAS 3 ( i)Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitansesuatu tajuk.

9.3 ARAS 1 ( i)Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

Sebutan dan intonasi-laras berita

KPLogik MatematikRuang

MP.kad ayat- Cth soalan untuk temu bual-powerpointCth sinopsis cerita-rakamanTeks p’umuman

8

25 FEB1 MAC

UNIT 4KEMAHIRAN DIRI

Bahagian ASeni Pertukangan

1. Menyuarakan pandangan secara sopan.

2. Mencatat pandangan yang dibentangkan.

3. membaca isi-isi

1.2 Bertanya daaaan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai

berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

1.2 ARAS 2 ( i )Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

4.2 ARAS 1 ( i )Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu

Tatabahasa-peluasan subjek

Kosa kata. menyumbangkan. gerbang. karya. pahat.unik

IlmuKemasyarakatan

Nilai MurniRasionalKerajinan

KBTKB

18

Page 19: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

PKJR:

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 2:Laluan Selamat ke Sekolah

penting yang terdapat dalam bahan yang dibaca.

4. Menulis soalan yang berkaitan dengan teks.

5. Mengasingkan isi penting dan isi sampinganyang terdapat dalam teks.

6. Mengecam perkataan atau rangkai kata yang memberikan kesan yang terdapat dalam teks.

Objektif PKJR:

- menyampaikan kesimpulan maklumat ttg perjln ke sekolah menengah berdasarkan peta menggunakan laras bhs yg jelas dan tepat.

- menulis dan melengkapkan karangan menggunakan ayat dan bhs yang betul.

-menyatakan persekitaran jalan raya yang selamat dan tidak selamat berdasarkan peta yang disediakan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasayang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan

mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan didengar dan dibaca.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara spontan.

6.3 ARAS 1 ( i )Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

7.2 ARAS 1 ( i)Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

9.2 ARAS 1 ( i )Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

10.3 ARAS 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.

. kikir

. koleksi

. pupus

-mengecamBCB

MP. kad gambar-alat pertukangan. kad ayat-subjek dan predikat

19

Page 20: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian B

Bakat Terpendam

1. Menyampaikan kritikan dengan bertatasusila.

2. Menulis rumusan berdasarkan maksud pantun.

3. Menyatakan idea yang terdapat dalam teks.

4. Membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat dalam dialog.

5. Menulis ayat yang mengandungi isi penting ke dalam bentuk yang lebih ringkas.

6. Menjawab soalan pemahaman dengan betul.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman, dan meklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 5.5 Membaca kuat teks prosa dan puisi

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan didengar dan dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang

perkara yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

4.2 ARAS 2 (i)Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

5.3 ARAS 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

6.3 ARAS 2 (i)Membaca dab nebgenal pasti idea yang terdapat alam teks.

10.2 ARAS 2 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan stuktur ayat. 10.3 ARAS 2 (i)Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca.

11.1 ARAS 3 (i)Merumus maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

Tatabahasa. Peluasan predikat

Kosa Kata. menikmati. bergegas. terpinga-pinga. bingung.menghias

Sebutan dan Intonasi. Laras pantun

Ilmu. Kemahiran Hidup

Nilai Murni. kasih sayang

KBTKB. merumuskan. meringkaskan

KPVerbal linguistik

MP. kad ayat-peluasan predikatPower point- langkah-langkah menulis ringkasan

MyCD. pengayaan-membetulkan kesilapan perkataan dan ayat

Bahagian C

Klik! Klik ! Klik!

1. Memberikan komen dan cadangan balas secara bersopan.

2. Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

1.3 ARAS 3 (iii)Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan tertentu.

3.3 ARAS 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara meyakinkan.

Tatabahasa.Peluasan subjek dan predikat

Kosa Kata. merungut-rungut. lut cahaya. jurugambar. tercegat. digital

Ilmu.Kemahiran Hidup

Nilai Murni. keberanian

KBTKB. meringkaskan.BCB

20

Page 21: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

3. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

4. Melaksanakan arahan dengan tepat berdasarkan gambar.

5. Menulis ringkasan dalam bentuk prosa.

6. Melahirkan perasaan tentang sesuatu kejadian.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

4.2 ARAS 3 (i)Memberi komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.

6.3 ARAS 3 (i)Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

6.5 ARAS 3 (i)Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan.

10.3 ARAS 3 (i)Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

KPKinestetik

MP.kad at-peluasan subjek dan predikat-bahan –bahan untuk membuat model asas kamera

MyCD. Galeri Multimedia-AudioPengukuhan-peluasan subjek

9

4 – 8 MAC

UNIT 4KEMAHIRAN DIRI

Bahagian ASeni Pertukangan

PKJR:

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 2:Laluan Selamat ke

1. Menyuarakan pandangan secara sopan.

2. Mencatat pandangan yang dibentangkan.

3. membaca isi-isi penting yang terdapat dalam bahan yang dibaca.

4. Menulis soalan yang berkaitan dengan teks.

5. Mengasingkan isi penting dan isi

1.2 Bertanya daaaan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4.3 Mengemukakan komen yang sesuai

berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

7.3 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasayang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

1.2 ARAS 2 ( i )Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

4.2 ARAS 1 ( i )Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatuperkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara spontan.

6.3 ARAS 1 ( i )Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

7.2 ARAS 1 ( i)

Tatabahasa-peluasan subjek

Kosa kata. menyumbangkan. gerbang. karya. pahat.unik. kikir. koleksi. pupus

IlmuKemasyarakatan

Nilai MurniRasionalKerajinan

KBTKB-mengecamBCB

MP. kad gambar-alat pertukangan. kad ayat-subjek dan predikat

21

Page 22: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Sekolah sampinganyang terdapat dalam teks.

6. Mengecam perkataan atau rangkai kata yang memberikan kesan yang terdapat dalam teks.

Objektif PKJR:

- menyampaikan kesimpulan maklumat ttg perjln ke sekolah menengah berdasarkan peta menggunakan laras bhs yg jelas dan tepat.

- menulis dan melengkapkan karangan menggunakan ayat dan bhs yang betul.

-menyatakan persekitaran jalan raya yang selamat dan tidak selamat berdasarkan peta yang disediakan.

9.3 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan didengar dan dibaca.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

9.2 ARAS 1 ( i )Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

10.3 ARAS 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.

Bahagian B

Bakat Terpendam

1. Menyampaikan kritikan dengan bertatasusila.

2. Menulis rumusan berdasarkan maksud pantun.

3. Menyatakan idea yang terdapat dalam

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman, dan meklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 5.6 Membaca kuat teks prosa dan puisi

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

4.2 ARAS 2 (i)Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

5.3 ARAS 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Tatabahasa. Peluasan predikat

Kosa Kata. menikmati. bergegas. terpinga-pinga. bingung.menghias

Ilmu. Kemahiran Hidup

Nilai Murni. kasih sayang

KBTKB. merumuskan. meringkaskan

22

Page 23: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

teks.

4. Membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat dalam dialog.

5. Menulis ayat yang mengandungi isi penting ke dalam bentuk yang lebih ringkas.

6. Menjawab soalan pemahaman dengan betul.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan didengar dan dibaca. 11.2 Menyatakan pandangan tentang

perkara yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

6.3 ARAS 2 (i)Membaca dab nebgenal pasti idea yang terdapat alam teks.

10.2 ARAS 2 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan stuktur ayat. 10.3 ARAS 2 (i)Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca.

11.1 ARAS 3 (i)Merumus maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

Sebutan dan Intonasi. Laras pantun KP

Verbal linguistik

MP. kad ayat-peluasan predikatPower point- langkah-langkah menulis ringkasan

MyCD. pengayaan-membetulkan kesilapan perkataan dan ayat

Bahagian C

Klik! Klik ! Klik!

1. Memberikan komen dan cadangan balas secara bersopan.

2. Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan.

3. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

4. Melaksanakan arahan dengan tepat berdasarkan gambar.

5. Menulis ringkasan

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

4.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

1.3 ARAS 3 (iii)Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan tertentu.

3.3 ARAS 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara meyakinkan.

4.2 ARAS 3 (i)Memberi komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.

6.3 ARAS 3 (i)Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam

Tatabahasa.Peluasan subjek dan predikat

Kosa Kata. merungut-rungut. lut cahaya. jurugambar. tercegat. digital

Ilmu.Kemahiran Hidup

Nilai Murni. keberanian

KBTKB. meringkaskan.BCB

KPKinestetik

MP.kad at-peluasan subjek dan predikat-bahan –bahan untuk membuat model asas kamera

23

Page 24: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

dalam bentuk prosa.

6. Melahirkan perasaan tentang sesuatu kejadian.

teks.

6.5 ARAS 3 (i)Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan.

10.3 ARAS 3 (i)Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

MyCD. Galeri Multimedia-AudioPengukuhan-peluasan subjek

MINGGU 10

11 – 15 MAC

UNIT 5

Tema:MESRA ALAM HIDUP BAHAGIA

Bahagian AHidup Mesra Alam

PKJR:

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 2:Laluan Selamat ke Sekolah

1. Memberikan pandangan untuk menerima atau menolak pendapat.

2. Membuat andaian tentang gambar dan maklumat.

3. Membandingkan penggunaan kata,frasa dan ayat dalam surat.

4. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan dan tanda baca dalam perenggan.

5. Memberikan komen terhadap pandangan pihak lain.

6. Menyatakan sebab dan akibat dengan memberikan alasan.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima

atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

11.5 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

3.2 ARAS 1 (i)Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberi alasan yang rasional.

4.3 ARAS 1 (i)Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

6.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.

6.6 ARAS 1 (ii)Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh.

10.2 ARAs 1 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

11.4 ARAS 1 (i)Memberikan pandangan terhadap

Tatabahasa. kata ganda penuh

Kosa Kata. mesra alam. mencemarkan. komposkan. rekreasi. solar

Sebutan Dan intonasi.Laras surat. Laras dialog

Ilmu.Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni.Kebersihan fizikal dan mental

KBTKB.menjana idea. membanding dan membezakan. pembelajaran kontekstual.menghubung kait

MPKertas sebakBorang pengurusan grafik

My CDPengukuhanAlasan menerima /menolak pdpt.

24

Page 25: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Objektif PKJR :

- menyampaikan kesimpulan maklumat ttg perjln ke sekolah menengah berdasarkan peta menggunakan laras bhs yg jelas dan tepat.

- menulis dan melengkapkan karangan menggunakan ayat dan bhs yang betul.

-menyatakan persekitaran jalan raya yang selamat dan tidak selamat berdasarkan peta yang disediakan.

pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan.

Bahagian B:

Kelab Briged Penyelamat Sungai

1. Menggunakan bahasa yang sesuai untuk memujuk pihak lain.

2. Memberikan komen terhadap pendapat pihak lain secara kreatif dan kritis

3. Menerangkan laras bahasa iklan dan laras bahasa berita.

4. Menyatakan idea dalam perbincangan tentang sesuatu

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun. 4.5 Menyatakan pilihan untuk menerima

atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks yang tersurat dantersirat.

11.6 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikanoleh pihak lain.

4.1 ARAS 2 (i)Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci.

4.4 ARAS 2 (i)Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakanbahasa memujuk.

6.2 ARAS 2 (i)Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

7.1 ARAS 2 (i)Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik

Tatabahasa.kata ganda berentak

Kosa Kata. briged. notis. kerakusan. semesta. warisan

Sebutan Intonasi

.Laras iklan

. Laras berita

.Laras sajak

Ilmu.Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni.Kebersihan fizikal dan mental

KBTKB-mengenal pasti sebab/akibat- kreatif dan kritis-membanding dan membezakan- menjana idea.Kajian Masa Depan

MP

25

Page 26: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

perkara.

5. emberikan pendapat tentang hasil perbincangan.

6. Memberikan penerangan tentang maklumat yang tersurat dan tersirat hasil pembentangan.

dan bukan grafik.

11.5 ARAS 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

. poster

.kertas sebak

. kad huruf

MyCD. pengayaanKata ganda rentak

Bahagian CSelamatkan Bumi Kita

1. Memberikan pandangan dengan alasan yang rasional dalam perundingan.

2. Mengambil catatan teks yang diperdengarkan.

3. Mencirikan sesuatu teks mengikut format.

4. Menjelaskan cara menyelesaikan sesuatu masalah.

5. Merumus pendapat pihak lain.

6. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat.

2.3 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

4.6 Menyatakan piliha untuk menerima atau menolak pendapat dalam Perundingan untuk mencapai kata sepakat.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

9. 1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

11.5 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

2.2 ARAS 3 (i)Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan.

4.5 ARAS 3 (i)Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan.

6.1 ARAS 2 (i)Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

6.2 ARAS 3 (i)Memberi pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre.

9. 1 ARAS 2 (i)Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

11.4 ARAS 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan.

Tatabahasa.Kata ganda separa

Kosa Kata.global. bahang.ozon. metana. atmosfera

Sebutan Intonasi.Laras Syarahan

IlmuSains dan Teknologi

Nilai Murni.Kebersihan fizikal dan mental.Kasih sayang

KBTKB-mengenal pasti sebab/akibat- kreatif dan kritisPmembanding dan membezakan-menjana idea

MP.kertas sebak. komputer

MyCD-PengayaanK.ganda separa

26

Page 27: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

MINGGU 11PEPERIKSAAN PENGGAL 1 ( 18 – 22 MAC )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 23 – 31 MAC 2013 )

12

1 – 5 APRIL

UNIT 5

Tema:MESRA ALAM HIDUP BAHAGIA

Bahagian AHidup Mesra Alam

PKJR:

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 2:Laluan Selamat ke SekolahObjektif PKJR :

- menyampaikan kesimpulan maklumat ttg perjln ke sekolah menengah berdasarkan

1. Memberikan pandangan untuk menerima atau menolak pendapat.

2. Membuat andaian tentang gambar dan maklumat.

3. Membandingkan penggunaan kata,frasa dan ayat dalam surat.

4. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan dan tanda baca dalam perenggan.

5. Memberikan komen terhadap pandangan pihak lain.

6. Menyatakan sebab dan akibat dengan memberikan alasan.

menggunakan ayat dan bhs yang betul.

-menyatakan

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 4.7 Menyatakan pilihan untuk menerima

atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

6.7 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

11.7 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

3.2 ARAS 1 (i)Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberi alasan yang rasional.

4.3 ARAS 1 (i)Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

6.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.

6.6 ARAS 1 (ii)Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh.

10.2 ARAs 1 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

11.4 ARAS 1 (i)Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan.

Tatabahasa. kata ganda penuh

Kosa Kata. mesra alam. mencemarkan. komposkan. rekreasi. solar

Sebutan Dan intonasi.Laras surat. Laras dialog

Ilmu.Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni.Kebersihan fizikal dan mental

KBTKB.menjana idea. membanding dan membezakan. pembelajaran kontekstual.menghubung kait

MPKertas sebakBorang pengurusan grafik

My CDPengukuhanAlasan menerima /menolak pdpt.

27

Page 28: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

peta menggunakan laras bhs yg jelas dan tepat.

- menulis dan melengkapkan

karangan

persekitaran jalan raya yang selamat dan tidak selamat berdasarkan peta yang disediakan.

Bahagian B:

Kelab Briged Penyelamat Sungai

1. Menggunakan bahasa yang sesuai untuk memujuk pihak lain.

2. Memberikan komen terhadap pendapat pihak lain secara kreatif dan kritis

3. Menerangkan laras bahasa iklan dan laras bahasa berita.

4. Menyatakan idea dalam perbincangan tentang sesuatu perkara.

5. emberikan pendapat tentang hasil perbincangan.

6. Memberikan penerangan tentang maklumat yang tersurat dan tersirat hasil pembentangan.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun. 4.8 Menyatakan pilihan untuk menerima

atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 7.2 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks yang tersurat dantersirat.

11.8 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikanoleh pihak lain.

4.1 ARAS 2 (i)Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci.

4.4 ARAS 2 (i)Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakanbahasa memujuk.

6.2 ARAS 2 (i)Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

7.1 ARAS 2 (i)Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

11.5 ARAS 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

Tatabahasa.kata ganda berentak

Kosa Kata. briged. notis. kerakusan. semesta. warisan

Sebutan Intonasi

.Laras iklan

. Laras berita

.Laras sajak

Ilmu.Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni.Kebersihan fizikal dan mental

KBTKB-mengenal pasti sebab/akibat- kreatif dan kritis-membanding dan membezakan- menjana idea.Kajian Masa Depan

MP. poster.kertas sebak. kad huruf

MyCD. pengayaanKata ganda rentak

Bahagian CSelamatkan

1. Memberikan pandangan dengan

2.4 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

2.2 ARAS 3 (i)Membentangkan tindakan

Tatabahasa.Kata ganda separa

IlmuSains dan Teknologi

28

Page 29: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bumi Kita alasan yang rasional dalam perundingan.

2. Mengambil catatan teks yang diperdengarkan.

3. Mencirikan sesuatu teks mengikut format.

4. Menjelaskan cara menyelesaikan sesuatu masalah.

5. Merumus pendapat pihak lain.

6. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat.

4.9 Menyatakan piliha untuk menerima atau menolak pendapat dalam Perundingan untuk mencapai kata sepakat.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

9. 1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

11.6 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan.

4.5 ARAS 3 (i)Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan.

6.1 ARAS 2 (i)Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

6.2 ARAS 3 (i)Memberi pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre.

9. 1 ARAS 2 (i)Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

11.4 ARAS 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan.

Kosa Kata.global. bahang.ozon. metana. atmosfera

Sebutan Intonasi.Laras Syarahan

Nilai Murni.Kebersihan fizikal dan mental.Kasih sayang

KBTKB-mengenal pasti sebab/akibat- kreatif dan kritisPmembanding dan membezakan-menjana idea

MP.kertas sebak. komputer

MyCD-PengayaanK.ganda separa

13

8 – 12 APRIL

-

UNIT 6

Tema:KAMI ANAK MALAYSIA

Bahagian A:Bahasa Jiwa Bangsa

PKJR :

1. Menyatakan pendapat yang meyakinkan tentang isi yang dibincangkan.

2. Menulis ayat dengan lengkap.

3. Menyatakan andaian daripada maksud yang tersirat.

1.6 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang

sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan istilah,frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat, dan tersusun.

1.4 ARAS 2 (i)Menjelaskan maksud diksi,frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan.

3.1 Aras 1 (ii)Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

4.1 ARAS 1 (ii)Menyatakan pandangan tentang sesuatu isi.

7.1 ARAS 1 (i)

Tatabahasa.Kata sendi nama

Kosa Kata. menganjurkan. jati diri. menghayati. melambangkan. jiwa

Sebutan Intonasi.Laras iklan. Laras dialog

Ilmu .Kewarganegaraan

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-membandingkan dan membezakan - menjelaskan

MP

29

Page 30: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 2:Laluan Selamat ke Sekolah

4. Menjelaskan maksud perkataan yang terdapat dalam teks.

5. Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

6. Membina draf karangan berdasarkan isi yang telah dikenal pasti.

Objektif PKJR:

-membaca petikan teks dgn sebutan dan intonasi yg betul serta dpt menjwb soalan pemahaman dgn tepat.

-membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yg terdpt dlm petikan.

-menyatakan sebab dan akibat jika tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah , menarik , dan bermakna.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

8.1 ARAS 1 (i)Menulis pelbagai jenis ayat.

10.1 ARAS 1 (ii)Membina draf karangan yang lengkap.

Pita rakaman muzik laguBrosurKad perkataan-kata sendi nama

MyCDGaleri Multimedia-nyanyian Kami Anak MalaysiaPengayaan-Kata sendi nama

1.Menyatakan idea yang bernas dalam

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara

4.1 ARAs 2 (i)Menyumbangkan idea yang

Tatabahasa.Kata sendi nama

Ilmu.Kewarganegaraan

30

Page 31: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian B:Hayatilah Rukun Negara

perbincangan.

2. Menulis dialog mengikut format yang betul.

3. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan gambar.

4. Membina ayat aktif dan pasif daripada perkataan yang diberikan.

5.Memindahkan surat kiriman tidak rasmi dalam bentuk catatan rasmi.

6.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

secara terperinci, tepat,dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan tersurat dan tersirat.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna.

.

bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci.

5.1 ARAS 3(i)Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

7.1 ARAS 2 (i)Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

8.1 ARAS 1 (i)Menulis pelbagai jenis ayat.

8.6 Aras 1 (ii)Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

10.1 ARAS 2 (i)Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.

Kosa Kata.menghayati. berikrar. patuh. lintasan. berarak

Sebutan Intonasi.Laras surat

Nilai Murni.Patriotisme

KBT KB- memberi sebab-sebab- menyenaraikan- mereka cipta

MP.kad perkataan-cth-cth kata sendi nama

.Buku catatan harian

Bahagian CLagu Kebangsaan

1. Menghuraikan idea berdasarkan persoalan yang dikemukakan.

2. Membuat huraian tentang maksud ayat yang diberikan.

3. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat.

4. Menjawab soalan

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat

41. ARAS 3 (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul.

5.1 ARAS 3 (ii)Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 5.2 ARAS 1 (ii)Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

6.1 ARAS 1 (i)Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul,ejaan

Tatabahasa.Kata sendi nama

Kosa Kata.memahat. berkumandang. pelosok. podium.hiasan. menggalas. menjunjung. hinggap

Sebutan dan Intonasi.Laras pantun

Ilmu.Kewarganegaraan

Nilai Murni.keberanian

KBTKB-membuat kesimpulan

KPBCB

31

Page 32: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

pemahaman berdasarkan teks.

5. Menghasilkan pembayang pantun empat kerat yang sesuai.

6 .merujuki kamus untuk mencari makna perkataan.

bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

dan penggunaan perkataan yang tepat.

71. ARAS 3 (i)Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarka bahan grafik dan bukan grafik.

10.1 ARAS 3 (i)Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang ,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

MPPower point -lirik lagu Negaraku-RakamanPantun

MINGGU14

15-19 APRIL

-15 - 2615 - 191

UNIT 6

Tema:KAMI ANAK MALAYSIA

Bahagian A:Bahasa Jiwa Bangsa

PKJR :

UNIT 1

TEMA: Perjalanan yang Selamat

TAJUK 2:

1. Menyatakan pendapat yang meyakinkan tentang isi yang dibincangkan.

2. Menulis ayat dengan lengkap.

3. Menyatakan andaian daripada maksud yang tersirat.

4. Menjelaskan maksud perkataan yang terdapat dalam teks.

5. Mengemukakan

1.7 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai.

3.2 Menyampaikan maklumat tentang

sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan istilah,frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

4.2 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat, dan tersusun.

7.2 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre

1.4 ARAS 2 (i)Menjelaskan maksud diksi,frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan.

3.1 Aras 1 (ii)Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

4.1 ARAS 1 (ii)Menyatakan pandangan tentang sesuatu isi.

7.1 ARAS 1 (i)Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

8.1 ARAS 1 (i)

Tatabahasa.Kata sendi nama

Kosa Kata. menganjurkan. jati diri. menghayati. melambangkan. jiwa

Sebutan Intonasi.Laras iklan. Laras dialog

Ilmu .Kewarganegaraan

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-membandingkan dan membezakan - menjelaskan

MPPita rakaman muzik laguBrosurKad perkataan-kata sendi nama

MyCD

32

Page 33: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Laluan Selamat ke Sekolah

isi yang diperoleh dengan jelas.

6. Membina draf karangan berdasarkan isi yang telah dikenal pasti.

Objektif PKJR:

-membaca petikan teks dgn sebutan dan intonasi yg betul serta dpt menjwb soalan pemahaman dgn tepat.

-membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yg terdpt dlm petikan.

-menyatakan sebab dan akibat jika tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya

( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah , menarik , dan bermakna.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

Menulis pelbagai jenis ayat.

10.1 ARAS 1 (ii)Membina draf karangan yang lengkap.

Galeri Multimedia-nyanyian Kami Anak MalaysiaPengayaan-Kata sendi nama

Bahagian B:Hayatilah Rukun Negara

1.Menyatakan idea yang bernas dalam perbincangan.

2. Menulis dialog mengikut format yang betul.

3. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan gambar.

4.2 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat,dan tersusun.

5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan tersurat dan tersirat.

4.1 ARAs 2 (i)Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci.

5.1 ARAS 3(i)Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

7.1 ARAS 2 (i)Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Tatabahasa.Kata sendi nama

Kosa Kata.menghayati. berikrar. patuh. lintasan. berarak

Sebutan Intonasi.Laras surat

Ilmu.Kewarganegaraan

Nilai Murni.Patriotisme

KBT KB- memberi sebab-sebab- menyenaraikan- mereka cipta

MP

33

Page 34: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

4. Membina ayat aktif dan pasif daripada perkataan yang diberikan.

5.Memindahkan surat kiriman tidak rasmi dalam bentuk catatan rasmi.

6.Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna.

.

8.1 ARAS 1 (i)Menulis pelbagai jenis ayat.

8.6 Aras 1 (ii)Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

10.1 ARAS 2 (i)Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.

.kad perkataan-cth-cth kata sendi nama

.Buku catatan harian

Bahagian CLagu Kebangsaan

1. Menghuraikan idea berdasarkan persoalan yang dikemukakan.

2. Membuat huraian tentang maksud ayat yang diberikan.

3. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat.

4. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks.

5. Menghasilkan pembayang pantun empat kerat yang sesuai.

6 .merujuki kamus untuk mencari makna perkataan.

4.2 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi

dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

7.2 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

41. ARAS 3 (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul.

5.1 ARAS 3 (ii)Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 5.2 ARAS 1 (ii)Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

6.1 ARAS 1 (i)Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul,ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

71. ARAS 3 (i)Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarka bahan grafik dan bukan grafik.

Tatabahasa.Kata sendi nama

Kosa Kata.memahat. berkumandang. pelosok. podium.hiasan. menggalas. menjunjung. hinggap

Sebutan dan Intonasi.Laras pantun

Ilmu.Kewarganegaraan

Nilai Murni.keberanian

KBTKB-membuat kesimpulan

KPBCB

MPPower point -lirik lagu Negaraku-RakamanPantun

34

Page 35: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

10.1 ARAS 3 (i)Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang ,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

MINGGU 16

29 APRIL –3 MEI

UNIT 7

Tema:SENI TRADISI KEBANGGAAN KITA

Bahagian A:Indahnya Seni Tari Kita

PKJR :

UNIT 2:

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan raya

TAJUK 1:Kepentingan Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

1. Menerangkan sesuatu perkara dengan gaya bahasa yang sesuai.

2. Mengemukakan alasan menerima atau menolak sesuatu cadangan.

3. Mengenal pasti penggunaanistilah dan ayat yang menarik yang terdapat dalam teks.

4. Menulis ayat yang mengandungi kata hubung dalam tulisan berangkai.

5. Menulis dan menyusun maklumat daripada grafik mengikut kronologi.

6. Menulis kerangka karangan berdasarkan Jadual Persembahan Tarian Tradisional.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

4.2 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam Perundingan untuk mencatat kata sepakat.

7.3 Membaca dan mengenal pasti

perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagai keseluruhan karangan.

9.4 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya

1.4 ARAS 1(i)Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

4.2 ARAS 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

7.2 ARAS 1 (i) Mengecam diksi,istilah dan ayat yamg memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

8.3 ARAS 2 (i)Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

9.3 ARAS 1 (i)Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

Tatabahasa.Kata hubung

Kosa kata.pemujaan.iringan. kepercayaan. akrobatik. upacara

Sebutan dan Intonasi. Laras drama

Ilmu. Kebudayaan

Nilai Murni.Rasional. Bersyukur

KBTKB-membandingkan dan membezakan- Pembelajaran kontekstual-BCB

MP.Gambar. pengurusan Grafik. MyCD.teks prosa. bahan grafik

35

Page 36: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Objektif PKJR:

-membaca petikan teks dgn sebutan dan intonasi yg betul serta dpt menjwb soalan pemahaman dgn tepat.

-membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yg terdpt dlm petikan.

-menyatakan sebab dan akibat jika tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya

Bahagian BAlat Muzik Tradisonal Kita

1. Memberikan penjelasan tentang sesuatu kehendak dengan bahasa yang sopan.

2. Meyakinkan pihak lain tentang sesuatu cadangan dengan menggunakan pujukan.

3. Memilih ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan alasan.

4. Menulis ayat dalam perenggan

1.8 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

4.3 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan

untuk mencapai kata sepakat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.4 Menulis perkataan dan ayat dengan

tulisan berangkai yang kemas.

1.5 ARAS 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan.

4.3 ARAS 2 (i) Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk.

7.2 ARAS 2 (i)Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan

Tatabahasa.Kata tanya. Ayat tanya

Kosa Kata.asyik. merdu. menuai. menuding. kenangan. keindahan

Sebutan dan Intonasi.Ayat tanya

Ilmu.Kebudayaan

Nilai Murni.Kerjasama. Baik hati

KBTKB.Kajian Masa Depan. Pembelajaran Kontekstual. BCB

MP

MyCD.Galeri Multimedia-video

36

Page 37: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

dengan menggunakan tulisan beangkai.

5. Mengklafikasikan maklumat mengikut keutamaan

6. Mengedit penulisan dan membuat pembetulan teks dari segi kesalahan tatabahasa.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

9.3 ARAS 2 (i)Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan engikut keutamaan.

10.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

.pengukuhan-menyusun maklumat

Bahagian C

Seronoknya Permainan Tradisional Kita

1. Membuat rayuan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

2. Membuat andaian tentang sesuatu yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

3. Mengelaskan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan alasan.

4. Membina ayat tunggal dan at majmuk berdasarkan tajuk “Permainan yang Digemari”

5. Menyusun maklumat mengikut

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan, Intonasi, dan nada yang sesuai.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.1 ARAS 1 (i)Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1.4 ARAS 3 (i)Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

7.1 ARAS 1 (i)Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat.

7.2 ARAS 3 (i)Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan denganmengemukakan alasan.

8.2 ARAS 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

ARAS 2 (i)

Tatabahasa.Kata seru

Kosa Kata. tradisonal.kesenian.kepercayaan. pemujaan.seruling.serunai

Sebutan dan Intonasi.Ayat seru

Ilmu. Kebudayaan

Nilai Murni. Hormat-menghormati. Kesyukuran

KBTKB-menyusun atur

MP.teks prosa. bahan dialog.gambar/grafik

MyCD. pengayaan-kata seru

37

Page 38: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

kesesuaian dengan menyatakan alasan.

6. Menulis perenggan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk.

7. Berbual dengan rakan tentang maklumat dalam gambar.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.3 ARAS 3 (i)Menentukan kesesuain susunan maklumat dengan mengemukakan alasan.

MINGGU 17

6 – 10 MEI

UNIT 7

Tema:SENI TRADISI KEBANGGAAN KITA

Bahagian A:Indahnya Seni Tari Kita

PKJR :

UNIT 2:

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan raya

TAJUK 1:Kepentingan Undang-undang dan Peraturan

1. Menerangkan sesuatu perkara dengan gaya bahasa yang sesuai.

2. Mengemukakan alasan menerima atau menolak sesuatu cadangan.

3. Mengenal pasti penggunaanistilah dan ayat yang menarik yang terdapat dalam teks.

4. Menulis ayat yang mengandungi kata hubung dalam tulisan berangkai.

5. Menulis dan menyusun maklumat daripada grafik mengikut kronologi.

6. Menulis kerangka

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam Perundingan untuk mencatat kata sepakat.

7.4 Membaca dan mengenal pasti

perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagai keseluruhan karangan.

9.5 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau

1.4 ARAS 1(i)Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

4.2 ARAS 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

7.2 ARAS 1 (i) Mengecam diksi,istilah dan ayat yamg memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

8.3 ARAS 2 (i)Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

9.3 ARAS 1 (i)

Tatabahasa.Kata hubung

Kosa kata.pemujaan.iringan. kepercayaan. akrobatik. upacara

Sebutan dan Intonasi. Laras drama

Ilmu. Kebudayaan

Nilai Murni.Rasional. Bersyukur

KBTKB-membandingkan dan membezakan- Pembelajaran kontekstual-BCB

MP.Gambar. pengurusan Grafik. MyCD.teks prosa. bahan grafik

38

Page 39: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Jalan Raya karangan berdasarkan Jadual Persembahan Tarian Tradisional.

Objektif PKJR:

-membaca petikan teks dgn sebutan dan intonasi yg betul serta dpt menjwb soalan pemahaman dgn tepat.

-membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yg terdpt dlm petikan.

-menyatakan sebab dan akibat jika tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya

dibaca.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya

Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

Bahagian BAlat Muzik Tradisonal Kita

1. Memberikan penjelasan tentang sesuatu kehendak dengan bahasa yang sopan.

2. Meyakinkan pihak lain tentang sesuatu cadangan dengan menggunakan pujukan.

1.9 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

4.5 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan

untuk mencapai kata sepakat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat, dan gaya

1.5 ARAS 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan.

4.3 ARAS 2 (i) Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk.

7.2 ARAS 2 (i)

Tatabahasa.Kata tanya. Ayat tanya

Kosa Kata.asyik. merdu. menuai. menuding. kenangan. keindahan

Sebutan dan Intonasi

Ilmu.Kebudayaan

Nilai Murni.Kerjasama. Baik hati

KBTKB.Kajian Masa Depan. Pembelajaran Kontekstual. BCB

39

Page 40: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

3. Memilih ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan alasan.

4. Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan beangkai.

5. Mengklafikasikan maklumat mengikut keutamaan

6. Mengedit penulisan dan membuat pembetulan teks dari segi kesalahan tatabahasa.

bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.5 Menulis perkataan dan ayat dengan

tulisan berangkai yang kemas.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

9.3 ARAS 2 (i)Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan engikut keutamaan.

10.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

.Ayat tanyaMP

MyCD.Galeri Multimedia-video

.pengukuhan-menyusun maklumat

Bahagian C

Seronoknya Permainan Tradisional Kita

1. Membuat rayuan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

2. Membuat andaian tentang sesuatu yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

3. Mengelaskan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan alasan.

4. Membina ayat

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,sebutan, Intonasi, dan nada yang sesuai.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

7.3 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

7.4 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa yang terdapat dalam

1.1 ARAS 1 (i)Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1.4 ARAS 3 (i)Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

7.1 ARAS 1 (i)Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat.

7.2 ARAS 3 (i)Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan

Tatabahasa.Kata seru

Kosa Kata. tradisonal.kesenian.kepercayaan. pemujaan.seruling.serunai

Sebutan dan Intonasi.Ayat seru

Ilmu. Kebudayaan

Nilai Murni. Hormat-menghormati. Kesyukuran

KBTKB-menyusun atur

MP.teks prosa. bahan dialog.gambar/grafik

MyCD

40

Page 41: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

tunggal dan at majmuk berdasarkan tajuk “Permainan yang Digemari”

5. Menyusun maklumat mengikut kesesuaian dengan menyatakan alasan.

6. Menulis perenggan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk.

7. Berbual dengan rakan tentang maklumat dalam gambar.

teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

mengemukakan alasan.

8.2 ARAS 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

ARAS 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.3 ARAS 3 (i)Menentukan kesesuain susunan maklumat dengan mengemukakan alasan.

. pengayaan-kata seru

18

13 – 17 MEI

UNIT 8

Tema:PERUBATAN TRADIONAL

Bahagian A:Akupunktur

PKJR :

UNIT 2

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

1.Menyampaikan arahan dan pesanan dengan sopan.

2. Memberikan pendapat dan cadangan tentang sesuatu lakonan.

3. Membaca perenggan untuk mendapatkan maklumat.

4. Menulis teks yang diperdengarkan.

5. Menulis draf karangan yang

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuia untuk menguatkan permintaan.

4.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

9.1 Mengambil imlak teks yang

1.3 ARAS 1 (i)Memberikan araha serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan.

ARAS 1 (ii)Membrikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

1.4 ARAS 2 (ii)Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,intonasi,dan gaya yang sesuai.

4.2 ARAS 3 (i)Memberi komen dan cadangan

Tatabahasa.Kata majmuk

Kosa Kata.akupunktur. dicucuk.murung,menggeletar

Sebutan Intonasi.Laras pengumuman.Laras dialog

Ilmu.Kesihatan

Nilai Murni.Hemah Tinggi.Rasional

KBTKB-meringkaskan-menilai

KP-verbal linguistik-BCB

MP-permainan peralatan doktor- radio

41

Page 42: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

TAJUK 2:Mesej Dalam Iklan

lengkap dan memurnikannya.

6. Menulis catatan ringkas berdasarkan maklumat.

7. Membentangkan pernyataan yang diberikan.

Objektif PKJR:

-mengemukakan pandangan utk menyokong atau membangkang ttg sesuatu perkara yg dibincangkan.

- menulis pandangan terhda pihak lain ttg sesuatu bahan dgn bhs yang betul.

-menyenaraikan pesanan berkaitan keselamatan jalan raya daripada paparan media

diperdengarkan.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan didengar atau dibaca.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut terhadap keselamatan.

balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.

6.4 ARAS 1 (ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

9.1 ARAS 2 (i)Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

10.1 ARAS 1 (ii)Membina draf karangan yang lengkap.

10.2 ARAS 3 (i)- Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

-pita rakaman

MyCDPengayaan-mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

Bahagian BAyurveda

1. Bertindak mengikut arahan yang didengar dengan teliti.

2. Menyampaikan arahan dan pesanan dengan teratur.

3. Membina ayat berdasarkan perkataan dan

1.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.4 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

5.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

1.2 ARAS 2 (i)Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

1.3 ARAS 2 (i)Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang wajar.

ARAS 2 (ii)

Tatabahasa.Ayat majmuk

Kosa Kata.tugasan.panduan.terapi.rombongan. mengurut

Sebutan dan Intonasi. laras Catatan

Ilmu.Kesihatan

Nilai Murni. Hemah tinggi.Rasional

KBT KB.mentafsir.BCB

42

Page 43: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

rangkai kata.

4. Membaca prakata untuk mendapatkan maklumat penting.

5. Membina soalan berdasarkan tajuk perbincangan.

6. Menterjemahkan maklumat dalam bentuk grafik.

7.Menyatakan isi penting catatan yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapattkan maklumat yang menyeluruh.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang.

5.1 ARAS 1 (ii)Memahami perkataan, rangkai kata ,dan ayat yang dibaca.

5.2 ARAS 2 (ii)Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

6.4 ARAS 2 (i)Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

9.2 ARAS 2 (i) Mentejemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

. Laras dialog MP-borang pengurusanGrafik-kertas sebak-kamus

MyCD-mendengar arahab serta pesanan dengan teliti

Bahagian C

Refleksologi

1. Memberikan arahan dengan tepat.

2. Menulis ayat dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

3. Membaca sinopsis dan glosari untuk mendapatkan maklumat.

4. Memberikan pendapat tentang sesuatu tajuk.

5. Membuat ringkasan teks.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang

1.3 ARAS 3 (i)Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

4.1 ARAS 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

5.2 ARAS 2 (ii)Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

6.4 ARAS 3 (i)Membaca sinopsis, bibliografi,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.

8.2 ARAS 2 (i) Membina perenggan dengan

Tatabahasa. Imbuhan pinjaman

Kosa Kata.urut. menghidapi. refleksologi.refleksi.bawasir

Sebutan intonasi.Laras Sinopsis.Laras glosari.Laras autobiografi

Ilmu.Kesihatan

Nilai Murni. Hemah tinggi.rasional

KBTKB-menjana idea-meringkaskan.BCB

MP- kertas sebak- kayu,simen,pasir,batu, sungai dan pasu bunga.-kamus- gambar

43

Page 44: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

6. Menyatakan isi penting autobiografi yang dibaca.

didengar atau dibaca. menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 ARAS 3 (i)Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

MyCD-AnimasiAku Sebuah Mesin Refleksologi

MINGGU 19PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

MINGGU 20

10 – 14 JUN

UNIT 8

Tema:PERUBATAN TRADIONAL

Bahagian A:Akupunktur

PKJR :

UNIT 2

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

TAJUK 2:Mesej Dalam Iklan

1.Menyampaikan arahan dan pesanan dengan sopan.

2. Memberikan pendapat dan cadangan tentang sesuatu lakonan.

3. Membaca perenggan untuk mendapatkan maklumat.

4. Menulis teks yang diperdengarkan.

5. Menulis draf karangan yang lengkap dan memurnikannya.

6. Menulis catatan ringkas berdasarkan maklumat.

7. Membentangkan pernyataan yang

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para linguistik yang sesuia untuk menguatkan permintaan.

4.4 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

6.5 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

9.3 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan didengar atau dibaca.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna.

1.3 ARAS 1 (i)Memberikan araha serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan.

ARAS 1 (ii)Membrikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

1.4 ARAS 2 (ii)Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat,intonasi,dan gaya yang sesuai.

4.2 ARAS 3 (i)Memberi komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.

6.4 ARAS 1 (ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

Tatabahasa.Kata majmuk

Kosa Kata.akupunktur. dicucuk.murung,menggeletar

Sebutan Intonasi.Laras pengumuman.Laras dialog

Ilmu.Kesihatan

Nilai Murni.Hemah Tinggi.Rasional

KBTKB-meringkaskan-menilai

KP-verbal linguistik-BCB

MP-permainan peralatan doktor- radio-pita rakaman

MyCDPengayaan-mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

44

Page 45: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

diberikan.

Objektif PKJR:

-mengemukakan pandangan utk menyokong atau membangkang ttg sesuatu perkara yg dibincangkan.

- menulis pandangan terhda pihak lain ttg sesuatu bahan dgn bhs yang betul.

-menyenaraikan pesanan berkaitan keselamatan jalan raya daripada paparan media

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut terhadap keselamatan.

9.1 ARAS 2 (i)Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

10.1 ARAS 1 (ii)Membina draf karangan yang lengkap.

10.2 ARAS 3 (i)- Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

Bahagian BAyurveda

1. Bertindak mengikut arahan yang didengar dengan teliti.

2. Menyampaikan arahan dan pesanan dengan teratur.

3. Membina ayat berdasarkan perkataan dan rangkai kata.

4. Membaca prakata untuk mendapatkan maklumat penting.

5. Membina soalan berdasarkan tajuk perbincangan.

1.5 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.6 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi

dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.5 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapattkan maklumat yang menyeluruh.

1.2 ARAS 2 (i)Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

1.3 ARAS 2 (i)Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang wajar.

ARAS 2 (ii)Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang.

5.1 ARAS 1 (ii)Memahami perkataan, rangkai kata ,dan ayat yang dibaca.

5.2 ARAS 2 (ii)

Tatabahasa.Ayat majmuk

Kosa Kata.tugasan.panduan.terapi.rombongan. mengurut

Sebutan dan Intonasi. laras Catatan. Laras dialog

Ilmu.Kesihatan

Nilai Murni. Hemah tinggi.Rasional

KBT KB.mentafsir.BCB

MP-borang pengurusanGrafik-kertas sebak-kamus

MyCD-mendengar arahab serta pesanan

45

Page 46: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

6. Menterjemahkan maklumat dalam bentuk grafik.

7.Menyatakan isi penting catatan yang dibaca.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

6.4 ARAS 2 (i)Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

9.2 ARAS 2 (i) Mentejemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

dengan teliti

Bahagian C

Refleksologi

1. Memberikan arahan dengan tepat.

2. Menulis ayat dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

3. Membaca sinopsis dan glosari untuk mendapatkan maklumat.

4. Memberikan pendapat tentang sesuatu tajuk.

5. Membuat ringkasan teks.

6. Menyatakan isi penting autobiografi yang dibaca.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

9.3 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

1.3 ARAS 3 (i)Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

4.1 ARAS 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

5.2 ARAS 2 (ii)Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

6.4 ARAS 3 (i)Membaca sinopsis, bibliografi,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.

8.2 ARAS 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 ARAS 3 (i)Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Tatabahasa. Imbuhan pinjaman

Kosa Kata.urut. menghidapi. refleksologi.refleksi.bawasir

Sebutan intonasi.Laras Sinopsis.Laras glosari.Laras autobiografi

Ilmu.Kesihatan

Nilai Murni. Hemah tinggi.rasional

KBTKB-menjana idea-meringkaskan.BCB

MP- kertas sebak- kayu,simen,pasir,batu, sungai dan pasu bunga.-kamus- gambar

MyCD-AnimasiAku Sebuah Mesin Refleksologi

46

Page 47: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

MINGGU 21

17 – 21 JUN

UNIT 9

Tema:MARI BERCERITA

Bahagian ACerita Pendek

PKJR

UNIT 2:

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

TAJUK 2:Mesej Dalam Iklan

1. Menyatakan maksud sesuatu pernyhataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan nada.

2.Menyatakan isi daripada cerita.

3. Menyusun maklumat daripada cerita dan membuat ramalan.

4. Menulis ayat penyata dan ayat tanya.

5. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang munasabah.

6. Membaca teks cerpen dengan sebutan dan intonasi yang betul.

7.Menulis pandangan tentang frasa yang menarik dalam karya.

Objektif PKJR:

-mengemukakan pandangan utk menyokong atau membangkang ttg sesuatu perkara yg

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapan,danayat yang sesuai.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut terhadap keselamatan.

1.5 ARAS 1 (i)Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan Intonasi.

5.2 ARAS 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.6 ARAS 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

7.3 ARAS 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks yang dibaca daripada pelbagai bahan untuk meningkatkan minat membaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat .

11.1 ARAS 1 (i) Memberi komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Tatabahasa.kata perintah

Kosa kata. meredah. menghirup.tersengih.bersyarah.berbekas

Sebutan Intonasi-Laras sastera

Ilmu.Sastera

Nilai Murni.Kerajinan.Keyakinan

KBTKB-membuat ramalan

MP-teks prosa-kad perkataan.kata perintah

MyCDGaleri Multimedia-Usaha Tangga Kejayaan

47

Page 48: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

dibincangkan.

- menulis pandangan terhdap pihak lain ttg sesuatu bahan dgn bhs yang betul.

-menyenaraikan pesanan berkaitan keselamatan jalan raya daripada paparan media

Bahagian BCerita Lagenda

1. Memberikan penjelasan terhadap maksud kata dan ungkapan berdasarkan teks.

2. Mengenal pasti dan membaca maksud peribahasa dalam cerita.

3. Membuat ramalan terhadap sesuatu cerita berdasarkan perenggan awal.

4. Menulis dan menyusun maklumat secara urutan masa.

5. Menulis kekuatan dan keistimewaan watak dalam karya yang dipilih.

6. Menyatakan ringkasan cerita

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapan,dan ayat yang sesuai.

6.2 Membaca dan mengenal pasti genre penulisan.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

9.4 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

1.5 ARAS 2 (i) Menjelaskan maksud diksi,frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan.

6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam genre.

6.6 ARAS 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca.

7.3 ARAS 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks yang dibaca daripada pelbagai bahan.

9.2 ARAS 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi

11.1 ARAS 2(i) Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya.

Tatabahasa.Partikel

Kosa Kata. menyiasat. terperangkap.kedal.menderita.kehebatan

Sebutan Intonasi.Laras cerita

Ilmu.Kesusasteraan

Nilai Murni.Kerjasama.keberanian.baik hati

KBKKB.meramalMenganalisis.meringkaskan

MP.teks prosa.bahan dialog.kad perkataan-partikel

MyCdMenyatakan sinopsisi cerita.

48

Page 49: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

yang dibaca.

Bahagian C

Cerita Teladan

1. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan-bahan sastera.

2. Menyatakan isi daripada cerita yang dibaca.

3. Membuat analisis dan kemudiannya membuat ramalan yang sewajarnya terhadap sesuatu maklumat dalam teks.

4.Menulis pelbagai perkataan-perkataan tertentu.

5.Menulis rumusan tentang nilai dalam sesebuah karya.

6. Mengesan dan mengenal pasti perkara-perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapandan ayat yang sesuai.

6.4 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukh minat membaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan ,ayat tunggal dan ayat majmuk.

11.1 Mnyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

1.5 ARAS 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

6.4 ARAS 3(i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan-bahan sastera secara analitis.

7.3 ARAS 1 (i)Menyatakan isi sesuatu teks yang dibaca daripada pelbagai bahan untuk meningkatkan minat membaca.

7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti perkara menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

11.1 ARAS 3 (i) Merumus maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

Tatabahasa.kata hubung berpasangan

Kosa Kata.kendi.terpelanting.mengayunkan.amanat.berkedut-kedut

Ilmu.kesusasteraan

Nilai Murni.kerjasama.keberanian

KBTKBMeramal.merumus.menganalis

MPPengayaan-kata hubung berpasangan

MINGGU22

24 -28 JUN

UNIT 9

Tema:MARI BERCERITA

1. Menyatakan maksud sesuatu pernyhataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan nada.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapan,danayat yang sesuai.

1.5 ARAS 1 (i)Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan Intonasi.

Tatabahasa.kata perintah

Kosa kata. meredah. menghirup

Ilmu.Sastera

Nilai Murni.Kerajinan.Keyakinan

49

Page 50: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian ACerita Pendek

PKJR

UNIT 2:

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

TAJUK 2:Mesej Dalam Iklan

2.Menyatakan isi daripada cerita.

3. Menyusun maklumat daripada cerita dan membuat ramalan.

4. Menulis ayat penyata dan ayat tanya.

5. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang munasabah.

6. Membaca teks cerpen dengan sebutan dan intonasi yang betul.

7.Menulis pandangan tentang frasa yang menarik dalam karya.

Objektif PKJR:

-mengemukakan pandangan utk menyokong atau membangkang ttg sesuatu perkara yg dibincangkan.

- menulis pandangan terhdap pihak lain ttg sesuatu bahan dgn bhs yang betul.

-menyenaraikan

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut terhadap keselamatan.

5.2 ARAS 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.6 ARAS 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

7.3 ARAS 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks yang dibaca daripada pelbagai bahan untuk meningkatkan minat membaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat .

11.1 ARAS 1 (i) Memberi komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

.tersengih

.bersyarah

.berbekas

Sebutan Intonasi-Laras sastera

KBTKB-membuat ramalan

MP-teks prosa-kad perkataan.kata perintah

MyCDGaleri Multimedia-Usaha Tangga Kejayaan

50

Page 51: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

pesanan berkaitan keselamatan jalan raya daripada paparan media

Bahagian BCerita Lagenda

1. Memberikan penjelasan terhadap maksud kata dan ungkapan berdasarkan teks.

2. Mengenal pasti dan membaca maksud peribahasa dalam cerita.

3. Membuat ramalan terhadap sesuatu cerita berdasarkan perenggan awal.

4. Menulis dan menyusun maklumat secara urutan masa.

5. Menulis kekuatan dan keistimewaan watak dalam karya yang dipilih.

6. Menyatakan ringkasan cerita yang dibaca.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapan,dan ayat yang sesuai.

6.2 Membaca dan mengenal pasti genre penulisan.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

9.5 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.2 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

1.5 ARAS 2 (i) Menjelaskan maksud diksi,frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan.

6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam genre.

6.6 ARAS 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca.

7.3 ARAS 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks yang dibaca daripada pelbagai bahan.

9.2 ARAS 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi

11.1 ARAS 2(i) Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya.

Tatabahasa.Partikel

Kosa Kata. menyiasat. terperangkap.kedal.menderita.kehebatan

Sebutan Intonasi.Laras cerita

Ilmu.Kesusasteraan

Nilai Murni.Kerjasama.keberanian.baik hati

KBKKB.meramalMenganalisis.meringkaskan

MP.teks prosa.bahan dialog.kad perkataan-partikel

MyCdMenyatakan sinopsisi cerita.

Bahagian C

Cerita Teladan

1. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan-bahan sastera.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata,ungkapandan ayat yang sesuai.

1.5 ARAS 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran

Tatabahasa.kata hubung berpasangan

Ilmu.kesusasteraan

Nilai Murni

51

Page 52: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

2. Menyatakan isi daripada cerita yang dibaca.

3. Membuat analisis dan kemudiannya membuat ramalan yang sewajarnya terhadap sesuatu maklumat dalam teks.

4.Menulis pelbagai perkataan-perkataan tertentu.

5.Menulis rumusan tentang nilai dalam sesebuah karya.

6. Mengesan dan mengenal pasti perkara-perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

6.5 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukh minat membaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan ,ayat tunggal dan ayat majmuk.

11.2 Mnyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

ramalan.

6.4 ARAS 3(i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan-bahan sastera secara analitis.

7.3 ARAS 1 (i)Menyatakan isi sesuatu teks yang dibaca daripada pelbagai bahan untuk meningkatkan minat membaca.

7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti perkara menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

11.1 ARAS 3 (i) Merumus maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

Kosa Kata.kendi.terpelanting.mengayunkan.amanat.berkedut-kedut

.kerjasama

.keberanian

KBTKBMeramal.merumus.menganalis

MPPengayaan-kata hubung berpasangan

MINGGU 23

1 – 5

JULAI

UNIT 10

Tema :PERTANIAN MODEN

Bahagian A:Penternak Jaya

PKJR :

UNIT 2:

1.Mengemukan hujah tentang sesuatu perkara.

2.Menyatakan alasan dengan sopan.

3. Merujuki kamus untuk mendapatkan maksud perkataan.

4.Berbincang untuk mengemukakan

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dab jelas.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan

pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat ,dan tersusun.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan

2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada ,intonasi dan gaya yang sesuai.

3.3 ARAS 1 (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi ,sebutan dan gaya bersahaja. 3.3 ARAS 1 (ii) Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan

TatabahasaKata arah

Kosa Katamenceburimenempatkanmengawaldoronganmenternak

Sebutan Intonasi.Laras dialog

IlmuSains Pertanian

Nilai Murni.ketabahan.keberanian.kerjasama.kerajinan

KBTKB-memberi sebab-sebab

52

Page 53: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

TAJUK 2:Mesej Dalam Iklan

pendapat tentang sesuatu perkara.

5.Merangka isi karangan menggunakan peta minda.

6.Menulis surat kiriman tidak rasmi.

7.Bercerita secara spontan tentang sesuatu perkara.

Objektif PKJR:

-mengemukakan pandangan utk menyokong atau membangkang ttg sesuatu perkara yg dibincangkan.

- menulis pandangan terhdap pihak lain ttg sesuatu bahan dgn bhs yang betul.

-menyenaraikan pesanan berkaitan keselamatan jalan raya daripada paparan media

maklumat daripada internet.

8.6 membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut terhadap keselamatan.

bahasa.

4.1 ARAS 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

8.6 ARAS 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

-menyenaraikanBCB

MPKad perkataan-cth kata arahBrosur ladang-infoternakMyCD--perbualan-karangan berformat

Bahagian B;Alam Nan

Hijau

1. Menyampaikan ucapan ringkas tentang sesuatu tajuk dengan baik.

2 .Mengenal pasti isi penting daripada sesuatu teks.

3.3. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat,dan tersusun.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

3.3. ARAS 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan dan intonasi yang sesuai.

4.1 ARAS 1(ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

Tatabahasa.Kata bilangan

Kosa Kata.berkonsepkan.menggalakkan.landskap.membiak

Ilmu.Kemahiran Hidup

Nilai Murni.berdikari.kerajinan.keberanian.kerjasama

53

Page 54: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

3 .Merujuki laman web untuk mendapatkan maklumat lanjut.

4 .Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara.

5 .Menulis ayat berpandukan gambar.

6. Mengemukakan isi penting daripada teks yang dibaca.

7.menulis karangan cerita.

sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklmat daripada internet.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna.

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang dikaji.

6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

8.6 ARAS 2 (i) Menggunakan kata ,frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi.

10.1 ARAS 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

.mempopularkan

Sebutan Intonasi.Laras iklan

KBTKB-menganalisi-mentafsirkanKMT-merujuk laman web

MPKad perkataan- cth kata bilangan

Bahagian C

Era Bioteknologi

1. Berlakon dengan sepenuh perasaan berdasarkan gambar.

2 .Mengemukakan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik.

3. Menemu bual pihak tertentu untu mendapatkan maklumat.

4. Berbual tentang sesuatu perkara.

5. Menulis karangan perbualan.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,intonasi ,dan nada yang sesuai.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks yang tersurat dan

1.1 ARAS 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1.3 ARAS 3(i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

3.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur para linguistik yang meyakinkan.

6.1 ARAS 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.

7.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan

Tatabahasa.Akronim

Kosa Kata.ragi.bioteknologi.kukus.pengacukan.resepi

54

Page 55: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

6. Menyampaikan arahan dengan cara yang mudah difahami.

tersirat.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

bukan grafik.

8.6 ARAS 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik.

MINGGU 24

8 – 12 JULAI

UNIT 10

Tema :PERTANIAN MODEN

Bahagian A:Penternak Jaya

PKJR :

UNIT 2:

TEMA: Undang-undang dan Peraturan Jalan Raya

TAJUK 2:Mesej Dalam Iklan

1.Mengemukan hujah tentang sesuatu perkara.

2.Menyatakan alasan dengan sopan.

3. Merujuki kamus untuk mendapatkan maksud perkataan.

4.Berbincang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara.

5.Merangka isi karangan menggunakan peta minda.

6.Menulis surat kiriman tidak rasmi.

7.Bercerita secara spontan tentang sesuatu perkara.

Objektif PKJR:

-mengemukakan pandangan utk menyokong atau membangkang ttg sesuatu perkara yg dibincangkan.

2.2 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dab jelas.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. 4.2 Mengemukakan idea,pandangan dan

pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat ,dan tersusun.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat daripada internet.

8.6 membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut terhadap keselamatan.

2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada ,intonasi dan gaya yang sesuai.

3.3 ARAS 1 (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi ,sebutan dan gaya bersahaja. 3.3 ARAS 1 (ii) Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa.

4.1 ARAS 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

8.6 ARAS 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

TatabahasaKata arah

Kosa Katamenceburimenempatkanmengawaldoronganmenternak

Sebutan Intonasi.Laras dialog

IlmuSains Pertanian

Nilai Murni.ketabahan.keberanian.kerjasama.kerajinan

KBTKB-memberi sebab-sebab-menyenaraikanBCB

MPKad perkataan-cth kata arahBrosur ladang-infoternakMyCD--perbualan-karangan berformat

55

Page 56: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

- menulis pandangan terhdap pihak lain ttg sesuatu bahan dgn bhs yang betul.

-menyenaraikan pesanan berkaitan keselamatan jalan raya daripada paparan media

Bahagian B;Alam Nan

Hijau

1. Menyampaikan ucapan ringkas tentang sesuatu tajuk dengan baik.

2 .Mengenal pasti isi penting daripada sesuatu teks.

3 .Merujuki laman web untuk mendapatkan maklumat lanjut.

4 .Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara.

5 .Menulis ayat berpandukan gambar.

6. Mengemukakan isi penting daripada teks yang dibaca.

7.menulis karangan cerita.

3.3. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci ,tepat,dan tersusun.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklmat daripada internet.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna.

3.3. ARAS 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan dan intonasi yang sesuai.

4.1 ARAS 1(ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang dikaji.

6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

8.6 ARAS 2 (i) Menggunakan kata ,frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi.

10.1 ARAS 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Tatabahasa.Kata bilangan

Kosa Kata.berkonsepkan.menggalakkan.landskap.membiak.mempopularkan

Sebutan Intonasi.Laras iklan

Ilmu.Kemahiran Hidup

Nilai Murni.berdikari.kerajinan.keberanian.kerjasama

KBTKB-menganalisi-mentafsirkanKMT-merujuk laman web

MPKad perkataan- cth kata bilangan

56

Page 57: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian C

Era Bioteknologi

1. Berlakon dengan sepenuh perasaan berdasarkan gambar.

2 .Mengemukakan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik.

3. Menemu bual pihak tertentu untu mendapatkan maklumat.

4. Berbual tentang sesuatu perkara.

5. Menulis karangan perbualan.

6. Menyampaikan arahan dengan cara yang mudah difahami.

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,intonasi ,dan nada yang sesuai.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

7.2 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

1.1 ARAS 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1.3 ARAS 3(i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

3.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur para linguistik yang meyakinkan.

6.1 ARAS 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.

7.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

8.6 ARAS 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik.

Tatabahasa.Akronim

Kosa Kata.ragi.bioteknologi.kukus.pengacukan.resepi

MINGGU25

15 -19 JULAI

UNIT 11

Tema;PERINDUS-TRIAN DI MALAYSIA

Bahagian AWah,Enaknya!

1. Berbual untuk mendapatkan maklumat.

2..Berbincang untuk mendapatkan persetujuan.

3. Membuat ramalan berdasarkan maklumat.

4. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam satu

1.3 Memberikan dan memahai arahaan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.10 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untukmendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

1.3 ARAS 1 (ii)Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

1.4 ARAS 1(i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan.

1.4 ARAS 1 (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

6.4 ARAS 1 (i) Menyusun

Tatabahasa.Ayat tunggal

Kosa Kata.pemprosesan.kos.tempatan.mutu.kedap

Sebutan Intonasi.Laras risalah

Ilmu.Ekonomi.Sains dan Teknologi

Nilai Murni.Kebersihan.Hemah tinggi.Rasional

KBTKB-menjana idea-membanding dan membezakan

57

Page 58: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

perenggan.

5. Menulis isi dengan penanda wacana.

6 .Menyampaikan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

8.6 Mengenal pasti dan menggunakan penanada wacana yang sesua dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan.

maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 8.2 ARAS 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 ARAS 1 (i)Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

-meramal-menyusun mengikut keutamaan

KP-verbal linguistik

MP.gambar.kertas sebak

Bahagian BAmboi,Uniknya!

1.Membuat pujukan dengan sopan dan meyakinkan.

2.Melayaro laman web untuk mendapatkan maklumat.

3.Meramalkan sesuatu perkara berdasarkan perenggan.

4.Membuat rayuan dengan menggunakan strategi yang sesuai.

5.Menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina perengga.

6 .Menyatakan isi berdasarkan gambar.

1.1 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.7 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

8.5 Mengenal pasti dan mengunakan

.1.1 ARAS 3 (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

1.6 ARAS 2 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk menyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.

3.1 ARAS 1 (i) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media elektronk untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

6.5 ARAS 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

Tatabahasa.Ayat tanya biasa.Ayat tanya songsang

Kosa Kata.menjemur.motif.mencanting.mengering.mengecap.tempahan

Sebutan dan Intonasi

.Laras dialog

Ilmu.Ekonomi.Pendidikan Seni Visual

Nilai Murni.Hemah tinggi.Rasional.Kerajinan.Berdikari

KBTKB-menjana idea-meramal

KMTKajian Masa Depan

MP.gambar.kertas sebak.kad perkataan

MyCD-cara-cara membuat

58

Page 59: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

penanda wacana yang sesuai dalam sau perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

8.5 ARAS 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

batik

Bahagian C

Oh,Hebatnya!

1.Berbincang untuk mencapai persetujuan dalam membuat perjanjian.

2.Menulis pelbagai jenis ayat.

3 .Meramal sesuatu perkara berdasarkan teks.

4 .Bertindak mengikut arahan yang didengar dengan teliti.

5 .Menulis karangan surat kiriman rasmi.

6 .Menyatakan format penulisan surat kiriman rasmi.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerit atau maklumat yang diberikan.

8.1 Membina dan menujlis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalm satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

1.3 ARAS 3(ii) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat.

1.6 ARAS 3 (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

6.2 ARAS 3(i) Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre.

6.6 ARAS 3(i)Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

8.5 ARAS 3 (i)Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.

Tatabahasa.Ayat tanya

Kosa Kata.import.pakej.kerangka.kualiti.penerangan

Ilmu.Ekonomi.Pendidikan Seni Visual

Nilai Murni.Hemah tinggi .rasional

KBTKB-menjana idea-menganalisisKMD

KP.Logik Matematik

MP.gambar.carta graf.carta format

MINGGU 26PENILAIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

MINGGU 27

UNIT 11

Tema;PERINDUS-

1. Berbual untuk mendapatkan maklumat.

1.3 Memberikan dan memahai arahaan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.11 Menyatakan sesuatu kemahuan

1.3 ARAS 1 (ii)Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

Tatabahasa.Ayat tunggal

Kosa Kata

Ilmu.Ekonomi.Sains dan Teknologi

59

Page 60: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

29 JULAI 6 OGOS

TRIAN DI MALAYSIA

Bahagian AWah,Enaknya!

2..Berbincang untuk mendapatkan persetujuan.

3. Membuat ramalan berdasarkan maklumat.

4. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam satu perenggan.

5. Menulis isi dengan penanda wacana.

6 .Menyampaikan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

semasa menjalankan transaksi untukmendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.8 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.7 Mengenal pasti dan menggunakan penanada wacana yang sesua dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan.

1.4 ARAS 1(i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan.

1.4 ARAS 1 (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

6.4 ARAS 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 8.2 ARAS 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 ARAS 1 (i)Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

.pemprosesan

.kos

.tempatan

.mutu

.kedap

Sebutan Intonasi.Laras risalah

Nilai Murni.Kebersihan.Hemah tinggi.Rasional

KBTKB-menjana idea-membanding dan membezakan-meramal-menyusun mengikut keutamaan

KP-verbal linguistik

MP.gambar.kertas sebak

Bahagian BAmboi,Uniknya!

1.Membuat pujukan dengan sopan dan meyakinkan.

2.Melayaro laman web untuk mendapatkan maklumat.

3.Meramalkan sesuatu perkara berdasarkan perenggan.

4.Membuat rayuan

1.2 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

.1.1 ARAS 3 (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

1.6 ARAS 2 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk menyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.

3.1 ARAS 1 (i) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

Tatabahasa.Ayat tanya biasa.Ayat tanya songsang

Kosa Kata.menjemur.motif.mencanting.mengering.mengecap.tempahan

Sebutan dan Intonasi

.Laras dialog

Ilmu.Ekonomi.Pendidikan Seni Visual

Nilai Murni.Hemah tinggi.Rasional.Kerajinan.Berdikari

KBTKB-menjana idea-meramal

60

Page 61: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

dengan menggunakan strategi yang sesuai.

5.Menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina perengga.

6 .Menyatakan isi berdasarkan gambar.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.9 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.

8.5 Mengenal pasti dan mengunakan penanda wacana yang sesuai dalam sau perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media elektronk untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

6.5 ARAS 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

8.5 ARAS 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

KMTKajian Masa Depan

MP.gambar.kertas sebak.kad perkataan

MyCD-cara-cara membuat batik

Bahagian C

Oh,Hebatnya!

1.Berbincang untuk mencapai persetujuan dalam membuat perjanjian.

2.Menulis pelbagai jenis ayat.

3 .Meramal sesuatu perkara berdasarkan teks.

4 .Bertindak mengikut arahan yang didengar dengan teliti.

5 .Menulis karangan surat kiriman rasmi.

6 .Menyatakan format penulisan surat kiriman rasmi.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerit atau maklumat yang diberikan.

8.1 Membina dan menujlis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalm satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

1.3 ARAS 3(ii) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat.

1.6 ARAS 3 (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

6.2 ARAS 3(i) Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre.

6.6 ARAS 3(i)Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat.

8.5 ARAS 3 (i)Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan

Tatabahasa.Ayat tanya

Kosa Kata.import.pakej.kerangka.kualiti.penerangan

Ilmu.Ekonomi.Pendidikan Seni Visual

Nilai Murni.Hemah tinggi .rasional

KBTKB-menjana idea-menganalisisKMD

KP.Logik Matematik

MP.gambar.carta graf.carta format

61

Page 62: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.

MINGGU 28

19 – 23 OGOS

UNIT 12

Tema:JASAMU DIKENANG

Bahagian ASudirman Hj.Arshad

PKJR

ULANGKAJI

1. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan soalan tanpa kata tanya.

2 .Memberikan jawapan yang tepat.

3 .Membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4 .Menyatakan isi penting daripada teks.

5 .Membuat kerangka karangan.

6 .Menuis dan menghuraikan isi utama.

7..Membincangkan pendapat dengan memberikan bukti.

1.1 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utma dan isi sampingan daripada teks.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasrkan sesuatu perkara. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

1.1 ARAS 1 (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.

1.1 ARAS 1 (ii)Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata Tanya untukmendapatkan huraian dan penerangan.

1.1 ARAS 1(iii) Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

3.2 ARAS 2 (i)Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

5.1 ARAS 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

8.4 ARAS 1 (i)Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

Tatabahasa.Kata nama berimbuhan

Kosa kata.pengajian.sumbangan.penghibur.patriotik.seniman.kreativiti

Sebutan Intonasi.Lagu.Laras Ucapan

Ilmu.Sejarah.Muzik

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-menjana idea

KP-muzik

KMD

MP.kaset.radio.kertas sebak.gambar

My CDNyanyian “Basikal Tua”

62

Page 63: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian B

Khatijah Awang

1. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.

2. Membina ayat berdasarkan biodata.

3 .Mengecam idea utama dalam teks.

4. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara dengan sopan.

5.Menulis dan menghuraikan isi sampingan.

6 .Bercerita tentang poster.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan denganmenggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untukmenguatkan permintaan.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

1.2 ARAS 2 (ii)Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.

1.4 ARAS 2 (i)Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. 2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada,intonasi, dan gaya yang sesuai.

6.3 ARAS 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

8.2 ARAS 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.4 ARAS 2 (i)Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingannya supayamenjadi ayat yang gramatis.

Tatabahasa.Kata kerja berimbuhan

Kosa Kata.tetawak.makyung.memuja.permaisuri.pengembaraan

Sebutan dan Intonasi.Laras biodata.Laras iklan.Laras dialog

Ilmu.Kajian Tempatan

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-menjana idea-mengecam

MPMyCD-kata kerja berimbuhan

Bahagian C

Marina Chin

1. Berbual tentang sesuatu perkara dengan bertatasusila.

2. Menulis ayat dengan tulisan berangkai.

3.Menghuraikan isi utama dan isi sampingan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

1.2 ARAS 3 (i ) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. 6.3 ARAS 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

Tatabahasa.Kata adjektif berimbuhan

Kosa Kata.lari berpagar.olahraga.beregu.merangkul.setanding.penganugerahan

Ilmu .Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-menjana idea-mengecam

63

Page 64: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

4.Meluaskan subjek dan predikat ayat.

5.Menulis isi utama dan isi sampingan.

.6 Menulis karangan yang lengkap.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satuperenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

denganpeluasan subjek dan predikat.

8.3 ARAS 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

8.4 ARAS 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheren.

8.5 ARAS 3 (i)Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.

.arena

Sebutan Intonasi.Laras dialog

MPMyCD-kata adjektif berimbuhan

MINGGU 29

26 – 30 OGOS

UNIT 12

Tema:JASAMU DIKENANG

Bahagian ASudirman Hj.Arshad

PKJR

ULANGKAJI

1. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan soalan tanpa kata tanya.

2 .Memberikan jawapan yang tepat.

3 .Membaca lirik lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4 .Menyatakan isi penting daripada teks.

5 .Membuat kerangka karangan.

1.1 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utma dan isi sampingan daripada teks.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasrkan sesuatu perkara. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

1.1 ARAS 1 (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.

1.1 ARAS 1 (ii)Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata Tanya untukmendapatkan huraian dan penerangan.

1.1 ARAS 1(iii) Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

3.2 ARAS 2 (i)Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

5.1 ARAS 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa.Kata nama berimbuhan

Kosa kata.pengajian.sumbangan.penghibur.patriotik.seniman.kreativiti

Sebutan Intonasi.Lagu.Laras Ucapan

Ilmu.Sejarah.Muzik

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-menjana idea

KP-muzik

KMD

MP.kaset.radio.kertas sebak.gambar

64

Page 65: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

6 .Menuis dan menghuraikan isi utama.

7..Membincangkan pendapat dengan memberikan bukti.

6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

8.4 ARAS 1 (i)Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

My CDNyanyian “Basikal Tua”

Bahagian B

Khatijah Awang

1. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.

2. Membina ayat berdasarkan biodata.

3 .Mengecam idea utama dalam teks.

4. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara dengan sopan.

5.Menulis dan menghuraikan isi sampingan.

6 .Bercerita tentang poster.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan denganmenggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untukmenguatkan permintaan.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

1.2 ARAS 2 (ii)Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.

1.4 ARAS 2 (i)Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. 2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada,intonasi, dan gaya yang sesuai.

6.3 ARAS 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

8.2 ARAS 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.4 ARAS 2 (i)Menyatakan isi sampingan dan

Tatabahasa.Kata kerja berimbuhan

Kosa Kata.tetawak.makyung.memuja.permaisuri.pengembaraan

Sebutan dan Intonasi.Laras biodata.Laras iklan.Laras dialog

Ilmu.Kajian Tempatan

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-menjana idea-mengecam

MPMyCD-kata kerja berimbuhan

65

Page 66: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

menghuraikan isi sampingannya supayamenjadi ayat yang gramatis.

Bahagian C

Marina Chin

1. Berbual tentang sesuatu perkara dengan bertatasusila.

2. Menulis ayat dengan tulisan berangkai.

3.Menghuraikan isi utama dan isi sampingan.

4.Meluaskan subjek dan predikat ayat.

5.Menulis isi utama dan isi sampingan.

.6 Menulis karangan yang lengkap.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satuperenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

1.2 ARAS 3 (i ) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. 6.3 ARAS 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk denganpeluasan subjek dan predikat.

8.3 ARAS 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

8.4 ARAS 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheren.

8.5 ARAS 3 (i)Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.

Tatabahasa.Kata adjektif berimbuhan

Kosa Kata.lari berpagar.olahraga.beregu.merangkul.setanding.penganugerahan.arena

Sebutan Intonasi.Laras dialog

Ilmu .Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Nilai Murni.Patriotisme

KBTKB-menjana idea-mengecam

MPMyCD-kata adjektif berimbuhan

MINGGU 30

2 – 6 SEP

UNIT 13

Tema:CENDEKIAWAN DUNIA

1. Memberikan alasan yang rasional berdasarkan sebab dan akibat.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

1.2 ARAS 2 (i)Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

Tatabahasa.Kata pemeri

Kosa kata.astronomi

Ilmu.Sejarah

Nilai Murni.Rasional

66

Page 67: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian A:Ilmuan Agung

2. Menulis huraian isi utama berdasarkan gambar.

3.Menyatakan gambaran umum teks yang dibaca.

4.Mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tokoh.

5.Menulis ayat yang telah dibetulkan.

6 .Menyatakan gambaran umum teks dengan membaca perenggan pertama dengan perenggan terakhir.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklmat yang menyeluruh.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

3.2 ARAS 1 (i) Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.

6.4 ARAS 1 (i)Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

ARAS 1 (ii)Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

8.4 ARAS 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat ayang gramatis.

10.2 ARAS 1 (i) Megenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan,frasa dan tanda baca dalam teks.

.seismograf

.graviti

.cendekiawan

.lampau

.algebra

.penganjur

KBTKB-menghubung kaitPembelajaran Konstruktivisme

MP-poster promosi jualan buku ‘Ilmuan Agung’

Power point-cth kesalahan kata pemeri

MyCD-Audio‘Ilmuan Agung’

Bahagian B:

Perintis Dunia Perubatan

PKJR

ULANGKAJI

1. Mengemukakan bukti yang sahih berdasarkan idea yang dikembangkan daripada dapatan.

2.Melayari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.

3.Membaca dan memahami bahagian pengenalan buku.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumatbagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.4 Membaca pantas secara luncuran

3.2 ARAS 2 (i)Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

6.1 ARAS 3 (ii)Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

6.4 ARAS 2 (i)

Tatabahasa.kata penegas

Kosa kata.bakteria.bendasing.ensiklopedia.agung.pakar

Ilmu.Sejarah.Perubatan

Nilai Murni.Keadilan

KBTKB-menyusun atur

TMK

67

Page 68: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

4.Menulis maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

5.Menulis perenggan yang dibetulkan.

6. Membaca fakta yang terdapat dalam teks.

untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan didengar atau dibaca. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

6.5 ARAS 1 (i)Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

10.2 ARAS 2 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat.

MP-kad perkataan-lakaran kerangka

MyCD -membina lakaran kerangka

Bahagian C

Pencipta Berjasa

1. Mengulas pernyataan dengan mengemukakan bukti yang wajar.

2. Menulis catatan berdasarkan ulasan yang didengar,

3. Menyatakan gambaran tentang bibliografi dan indeks.

4. Bersoal jawab dengan rakan menggunakan soalan pelbagai aras.

5. Menulis karangan yang telah diedit.

6. Bercerita secara

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasiyang baik dan jelas. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 6.4 Membaca pantas secara luncuran

untuk mendapatkan maklumat yangmenyeluruh.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan

mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

1.2 ARAS 3 (i)Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

2.1 ARAS 1 (i)Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada,intonasi,dan gaya yang sesuai.

3.2 ARAS 3 (i)Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

6.4 ARAS 3 (i)Membaca sinopsis, bibliografi ,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.

Tatabahasa . Kata nafi

Kosa Kata . sinopsis . indeks . biblografi . perintis . terhebat

Ilmu . Sains dan Teknologi

Nilai Murni . Keberanian

KBTKB - Menghubung kait . Pembentukan kontekstual

MP. Buku-buku yang mengandungi sinopsis,indeks,dan bibliografi’. Rangka cerita “Kereta Idaman”

MyCD. Pengayaan

68

Page 69: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

spontan dengan gaya yang sesuai.

9.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

10.2 ARAS 3 (i)Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

-Kata nafi

MINGGU 31

9 – 13 SEP

UNIT 13

Tema:CENDEKIAWAN DUNIA

Bahagian A:Ilmuan Agung

1. Memberikan alasan yang rasional berdasarkan sebab dan akibat.

2. Menulis huraian isi utama berdasarkan gambar.

3.Menyatakan gambaran umum teks yang dibaca.

4.Mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tokoh.

5.Menulis ayat yang telah dibetulkan.

6 .Menyatakan gambaran umum teks dengan membaca perenggan pertama dengan perenggan terakhir.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklmat yang menyeluruh.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

1.2 ARAS 2 (i)Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.

3.2 ARAS 1 (i) Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.

6.4 ARAS 1 (i)Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

ARAS 1 (ii)Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

8.4 ARAS 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat ayang gramatis.

10.2 ARAS 1 (i) Megenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan,perkataan,frasa dan tanda baca dalam teks.

Tatabahasa.Kata pemeri

Kosa kata.astronomi.seismograf.graviti.cendekiawan.lampau.algebra.penganjur

Ilmu.Sejarah

Nilai Murni.Rasional

KBTKB-menghubung kaitPembelajaran Konstruktivisme

MP-poster promosi jualan buku ‘Ilmuan Agung’

Power point-cth kesalahan kata pemeri

MyCD-Audio‘Ilmuan Agung’

69

Page 70: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian B:

Perintis Dunia Perubatan

PKJR

ULANGKAJI

1. Mengemukakan bukti yang sahih berdasarkan idea yang dikembangkan daripada dapatan.

2.Melayari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.

3.Membaca dan memahami bahagian pengenalan buku.

4.Menulis maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

5.Menulis perenggan yang dibetulkan.

6. Membaca fakta yang terdapat dalam teks.

3.3 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumatbagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan didengar atau dibaca. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

3.2 ARAS 2 (i)Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

6.1 ARAS 3 (ii)Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

6.4 ARAS 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

6.5 ARAS 1 (i)Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

10.2 ARAS 2 (i)Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat.

Tatabahasa.kata penegas

Kosa kata.bakteria.bendasing.ensiklopedia.agung.pakar

Ilmu.Sejarah.Perubatan

Nilai Murni.Keadilan

KBTKB-menyusun atur

TMK

MP-kad perkataan-lakaran kerangka

MyCD -membina lakaran kerangka

Bahagian C

Pencipta Berjasa

1. Mengulas pernyataan dengan mengemukakan bukti yang wajar.

2. Menulis catatan berdasarkan ulasan yang didengar,

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasiyang baik dan jelas. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

1.2 ARAS 3 (i)Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

2.1 ARAS 1 (i)Bercerita secara spontan

Tatabahasa . Kata nafi

Kosa Kata . sinopsis . indeks . biblografi . perintis

Ilmu . Sains dan Teknologi

Nilai Murni . Keberanian

KBT

70

Page 71: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

3. Menyatakan gambaran tentang bibliografi dan indeks.

4. Bersoal jawab dengan rakan menggunakan soalan pelbagai aras.

5. Menulis karangan yang telah diedit.

6. Bercerita secara spontan dengan gaya yang sesuai.

6.5 Membaca pantas secara luncuran

untuk mendapatkan maklumat yangmenyeluruh.

9.3 Mengenal pasti maklumat dan

mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

mengenai sesuatu perkara dengan nada,intonasi,dan gaya yang sesuai.

3.2 ARAS 3 (i)Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

6.4 ARAS 3 (i)Membaca sinopsis, bibliografi ,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.

9.2 ARAS 1 (i)Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

10.2 ARAS 3 (i)Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

. terhebat KB - Menghubung kait . Pembentukan kontekstual

MP. Buku-buku yang mengandungi sinopsis,indeks,dan bibliografi’. Rangka cerita “Kereta Idaman”

MyCD. Pengayaan -Kata nafi

MINGGU 32

17 - 20

UNIT 14

Tema;ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Bahagian A;KamusElektronik

1. Mengemukakan hujah yang kukuh dalam perbahasan.

2. Membuat andaian tentang sesuatu perkara secara ringkas.

3.Menghuraikan makna perkataan,rangkai kata dan ayat yang dibaca.

4. Menulis huraian nilai dan pengajaran.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 4.3 Mengemukakan hujah untuk

menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara spontan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks tersurat dan tersirat.

1.4 ARAS 3 (ii)Melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara berhemah.

4.1 ARAS 1 (i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.

5.1 ARAS 1 (ii)Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

7.1 ARAA 1 (ii)Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

Tatabahasa.Tanda baca

Kosa Kata.cekap.berkesan.munasabah.elekronik.canggih

Sebutan Dan intonasi-Laras Cerpen

Ilmu.Sains dan teknologi

Nilai Murni.Kesyukuran‘Baik Hati

KBTKB-merumusBCB

MP-gambar-pengurusan grafik

MyCD

71

Page 72: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

5 .Menghuraikan perkataan,ayat dan idea yang menarik yang terdapat dalam karya.

6 .Mengemukakan sesuatu keinginan secara berhemah.

7 .Menulis penanda wacana untuk melengkapkan petikan.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasar kan sesuatu perkara. 11.3 Mengulas karya bukan sastera dari

aspek penggunaan perkataan ,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

11.4 Mengulas karya sastera yang mudah

secara umum dari aspek tema danPersoalan ,watak dan prwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

8.4 ARAS 3 (ii)Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitakan ayat topik dengan ayat huraian.

11.1 ARAS 1 (i)Menyenaraikan perkataan, idea,ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.

11.2 ARAS 2 (i)Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

-Kamus elekronik-tanda baca

Bahagian B

Kad Pintar

PKJR

ULANGKAJI

1. Menyatakan hujah dalam perbahasan dengan alasan yang konkrit

2. Memberikan pendapat tentang sesuatu tajuk.

3 .Menulis satu perenggan hujah dengan menggunkan tulisan berangkai.

4 .Membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang sesuai.

5 .Mengenal pasti idea yang terdapat

4.1 Mengemukan idea ,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun.

4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampinagn daripada teks.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan

4.1 ARAS 3 (i)Menganalisis persoalan untuk memberi maklum balas.

4.3 ARAS 2 (i)Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit.

5.1 ARAS 2 (i)Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

6.3 ARAS 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

6.5 ARAS 1 (i)

Tatabahasa.Ayat pasif

Kosa Kata.maksimum.saban.perangkaan.pasport.pengambilan

Sebutan dan Intonasi.Laras cerpen.Laras dialog.Laras perbahasan

IlmuSains dan Teknologi

Nilai Murni.Rasional.Bersyukur.Bertanggungjwb.

KBTKB-mencirikanBCB

MP.teks prosa.bahan grafik

MyCD-pengukuhan

72

Page 73: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

dalam teks.

6 .Menghuraikan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada segi nilai.

7. Mendapatkan maklumat dalam teks dengan pantas.

tulisan berangkai yang kemas.

11.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.11.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek penggunaan perkataan,ayat, penanda wacana,nilai danpengajaran.

Bahagian C:Telefon Bimbit

1. Mengemukakann soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.

2.Membina satu perenggan hujah untuk menyokong tajuk perbahasan.

3 .Menjelaskan maksud ayat yang dibaca.

4 .Menyatakan gambaran umum berdasarkan tajuk kecil yang dibaca.

5 .Menulis nilai berdasarkan peta minda.

6 .Menulis rumusan berdasarkan peta

4.2 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumatBagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada intrernet.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secaramenyeluruh.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

4.2 ARAS 3 (i) Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.

5.1 ARAS 3 (ii ) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

6.1 ARAS 3 (ii)Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

6.4 Aras 1 (i)Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

8.2 ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk

Tatabahasa.Ayat aktif transitif

Kosa kata.internet.e-mel.teknologi.khalayak

Sebutan dan Intonasi

.laras rencana

.laras berita

Ilmu.Teknologi maklumat dan Komunikasi

Nilai Murni.kasih sayang.Baik hati

KBTKB-merumus

KMT

MP- teks prosa- bahan dialog

73

Page 74: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

minda.

7 .Melayari intrnet untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesuatu perkara.

11.4 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

11.2 ARAS 3 (i)Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.

MINGGU 33

23 – 27 SEP

UNIT 14

Tema;ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Bahagian A;KamusElektronik

1. Mengemukakan hujah yang kukuh dalam perbahasan.

2. Membuat andaian tentang sesuatu perkara secara ringkas.

3.Menghuraikan makna perkataan,rangkai kata dan ayat yang dibaca.

4. Menulis huraian nilai dan pengajaran.

5 .Menghuraikan perkataan,ayat dan idea yang menarik yang terdapat dalam karya.

6 .Mengemukakan sesuatu keinginan secara berhemah.

7 .Menulis penanda wacana untuk melengkapkan petikan.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 4.4 Mengemukakan hujah untuk

menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara spontan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.2 Membaca dan menerangkan maksud

kandungan teks tersurat dan tersirat.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasar kan sesuatu perkara. 11.5 Mengulas karya bukan sastera dari

aspek penggunaan perkataan ,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

11.6 Mengulas karya sastera yang mudah

secara umum dari aspek tema danPersoalan ,watak dan prwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

1.4 ARAS 3 (ii)Melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara berhemah.

4.1 ARAS 1 (i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.

5.1 ARAS 1 (ii)Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

7.1 ARAA 1 (ii)Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

8.4 ARAS 3 (ii)Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitakan ayat topik dengan ayat huraian.

11.1 ARAS 1 (i)Menyenaraikan perkataan, idea,ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.

11.2 ARAS 2 (i)Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam

Tatabahasa.Tanda baca

Kosa Kata.cekap.berkesan.munasabah.elekronik.canggih

Sebutan Dan intonasi-Laras Cerpen

Ilmu.Sains dan teknologi

Nilai Murni.Kesyukuran‘Baik Hati

KBTKB-merumusBCB

MP-gambar-pengurusan grafik

MyCD-Kamus elekronik-tanda baca

74

Page 75: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

sesebuah karya sastera.

Bahagian B

Kad Pintar

PKJR

ULANGKAJI

1. Menyatakan hujah dalam perbahasan dengan alasan yang konkrit

2. Memberikan pendapat tentang sesuatu tajuk.

3 .Menulis satu perenggan hujah dengan menggunkan tulisan berangkai.

4 .Membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang sesuai.

5 .Mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

6 .Menghuraikan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada segi nilai.

7. Mendapatkan maklumat dalam teks dengan pantas.

4.3 Mengemukan idea ,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun.

4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampinagn daripada teks.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

11.5 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

4.1 ARAS 3 (i)Menganalisis persoalan untuk memberi maklum balas.

4.3 ARAS 2 (i)Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit.

5.1 ARAS 2 (i)Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

6.3 ARAS 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

6.5 ARAS 1 (i)Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.11.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek penggunaan perkataan,ayat, penanda wacana,nilai danpengajaran.

Tatabahasa.Ayat pasif

Kosa Kata.maksimum.saban.perangkaan.pasport.pengambilan

Sebutan dan Intonasi.Laras cerpen.Laras dialog.Laras perbahasan

IlmuSains dan Teknologi

Nilai Murni.Rasional.Bersyukur.Bertanggungjwb.

KBTKB-mencirikanBCB

MP.teks prosa.bahan grafik

MyCD-pengukuhan

75

Page 76: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian C:Telefon Bimbit

1. Mengemukakann soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.

2.Membina satu perenggan hujah untuk menyokong tajuk perbahasan.

3 .Menjelaskan maksud ayat yang dibaca.

4 .Menyatakan gambaran umum berdasarkan tajuk kecil yang dibaca.

5 .Menulis nilai berdasarkan peta minda.

6 .Menulis rumusan berdasarkan peta minda.

7 .Melayari intrnet untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesuatu perkara.

4.4 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumatBagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada intrernet.

6.5 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secaramenyeluruh.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

11.6 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

4.2 ARAS 3 (i) Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.

5.1 ARAS 3 (ii ) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

6.1 ARAS 3 (ii)Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

6.4 Aras 1 (i)Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

8.2 ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk

11.2 ARAS 3 (i)Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.

Tatabahasa.Ayat aktif transitif

Kosa kata.internet.e-mel.teknologi.khalayak

Sebutan dan Intonasi

.laras rencana

.laras berita

Ilmu.Teknologi maklumat dan Komunikasi

Nilai Murni.kasih sayang.Baik hati

KBTKB-merumus

KMT

MP- teks prosa- bahan dialog

MINGGU 34

30 SEP4 OKT

UNIT 15

Tema;MALAYSIAKU GEMILANG

1. Melaporkan hasil perbincangan.

2 .membaca teks secara imbasan untuk menambahkan maklumat.

2.3 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuaidan tepat.

4.1 Bertanya dan mejawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.1 ARAS 2 (i)Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas ,isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.

4.1 ARAS 1 (ii)

Tatabahasa.Ayat susunan biasa

Kosa kata.penglibatan.anugera.mortar

IlmuPendidikan Sivik dan kewarganegaraan

Nilai Murni.Pengorbanan

76

Page 77: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian A:Malaysia di Mata Dunia

3 .Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4 .Menulis perkara utama dalam teks.

5 .Menulis nilai dan pengajaran daripada sajak.

6 .Mengemukakan pandangan tentang sajak.

5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema danpersoalan ,watak,dan perwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

5.2 ARAS 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.5 ARAS 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai baha untuk mengukuhkan maklumat.

11.3 ARAS 1 (i)Menjelaskan tema dan persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya.

ARAS 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

.sukarelawan

.melarat

.bersemangat

Sebutan intonasi.laras cerpen.laras puisi

.Tolong-menolong

.Keikhlasan

KBTKB-membuat kesimpulan.Kontekstual-menjelaskan

MP.pita rakaman-puisi.gambar.kertas sebak

MyCD.bacaan puisi ‘Di wilayah Perang Ini’

Bahagian B:

Angkasawan Negara

PKJR

ULANGKAJI

1. Melaporkan hasil pemerhatian dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

2. Menulis karangan dengan menggunakan penanda wacana.

3. Membaca teks untuk membuat kesimpulan.

4. Menulis satu rumusan dalam satu perenggan.

2.5 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam

2.3 ARAS 1 (i)Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa,dan ayat dalam sesuatu genre.

6.5 ARAS 3 (i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan.

Tatabahasa . Ayat majmuk gabungan

Kosa Kata . astronomi. akademik. topeng. oksigen. ekspedisi. skrin

Sebutan Intonasi. Laras rencana. Laras cerpen

Ilmu. Sains dan Teknologi

Nilai Murni. Patriotisme. Keberanian. Yakin diri

KBTKB-Menyenaraikan

MP.Gambar angkasawan di angkasa

77

Page 78: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

5. Mengulas gaya bahasa cerita,

6. Mengenal pasti penggunaan frasa yang terdapat dalam petikan cerpen.

suatu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

11.7 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema danpersoalan ,watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,dan gaya bahasa.

8.2 ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.5 ARAS 2 (i)Menyusun isi menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

11.3 ARAS 3 (i)Mengulas gaya bahasa yang terdapat dalam sesebuah karya.

.Gambar bakal angkasawan di angkasa

Bahagian C

Kejayaan Kita Kebanggaan Kita

1.Mengemukakan soalan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat teks.

2 .Menulis ayat dengan menggunakan kata hubung.

3.Membaca untuk mengukuhkan maklumat.

4 .Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat.

5 .Menulis pendapat dan pengajaran yang diperolehi daripada teks.

1.1 Berbual dengankeluarga ,rakan sebaya dan puhak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yangmudah, menarik dan bermakna.

11.3 Mengulas karya bukan saster dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

11.4 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema danprsoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan

1.1ARAS 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1.2 ARAS 1 (i)Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.

6.5 ARAS 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

8.1 ARAS 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

10.1 ARAS 2 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

11.1 Aras 1 (ii)Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik

TatabahasaAyat susunan songsang

Kosa Kata.pencapaian.berusaha.akademik.canselor.azam

Sebutan dan Intonasi.Laras cerpen

Ilmu.Sains dan Teknologi

Nilai Murni.Kasih sayang.Baik hati

KBTKB-merumusKTMK

MP.teks prosa.bahan dialog

78

Page 79: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

6 .Menulis tema dan persoalan dalam karya.

7 .Berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara yang menarik.

pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

11.2 ARAS 3 (i) Menjelaskan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

MINGGU 35PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

MINGGU36

14 – 18 OKT

UNIT 15

Tema;MALAYSIAKU GEMILANG

Bahagian A:Malaysia di Mata Dunia

1. Melaporkan hasil perbincangan.

2 .membaca teks secara imbasan untuk menambahkan maklumat.

3 .Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4 .Menulis perkara utama dalam teks.

5 .Menulis nilai dan pengajaran daripada sajak.

6 .Mengemukakan pandangan tentang sajak.

2.4 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuaidan tepat.

4.1 Bertanya dan mejawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema danpersoalan ,watak,dan perwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

2.1 ARAS 2 (i)Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas ,isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.

4.1 ARAS 1 (ii)Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

5.2 ARAS 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.5 ARAS 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai baha untuk mengukuhkan maklumat.

11.3 ARAS 1 (i)Menjelaskan tema dan persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya.ARAS 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

Tatabahasa.Ayat susunan biasa

Kosa kata.penglibatan.anugera.mortar.sukarelawan.melarat.bersemangat

Sebutan intonasi.laras cerpen.laras puisi

IlmuPendidikan Sivik dan kewarganegaraan

Nilai Murni.Pengorbanan.Tolong-menolong.Keikhlasan

KBTKB-membuat kesimpulan.Kontekstual-menjelaskan

MP.pita rakaman-puisi.gambar.kertas sebak

MyCD.bacaan puisi ‘Di wilayah Perang Ini’

79

Page 80: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian B:

Angkasawan Negara

PKJR

ULANGKAJI

1. Melaporkan hasil pemerhatian dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

2. Menulis karangan dengan menggunakan penanda wacana.

3. Membaca teks untuk membuat kesimpulan.

4. Menulis satu rumusan dalam satu perenggan.

5. Mengulas gaya bahasa cerita,

6. Mengenal pasti penggunaan frasa yang terdapat dalam petikan cerpen.

2.6 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

6.4 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

6.6 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.6 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalamsuatu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

11.8 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema danpersoalan ,watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran,dan gaya bahasa.

2.3 ARAS 1 (i)Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata,frasa,rangkai kata, peribahasa,dan ayat dalam sesuatu genre.

6.5 ARAS 3 (i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan.

8.2 ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.5 ARAS 2 (i)Menyusun isi menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

11.3 ARAS 3 (i)Mengulas gaya bahasa yang terdapat dalam sesebuah karya.

Tatabahasa . Ayat majmuk gabungan

Kosa Kata . astronomi. akademik. topeng. oksigen. ekspedisi. skrin

Sebutan Intonasi. Laras rencana. Laras cerpen

Ilmu. Sains dan Teknologi

Nilai Murni. Patriotisme. Keberanian. Yakin diri

KBTKB-Menyenaraikan

MP.Gambar angkasawan di angkasa.Gambar bakal angkasawan di angkasa

Bahagian C

Kejayaan Kita Kebanggaan Kita

1.Mengemukakan soalan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat teks.

1.3 Berbual dengankeluarga ,rakan sebaya dan puhak lain dalam situasi formal dan tidak formal.

1.4 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.1ARAS 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

1.2 ARAS 1 (i)Mengemukakan soalan tanpa

TatabahasaAyat susunan songsang

Kosa Kata.pencapaian

Ilmu.Sains dan Teknologi

Nilai Murni.Kasih sayang

80

Page 81: Rpt Bm Thn 6 Sjk 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

2 .Menulis ayat dengan menggunakan kata hubung.

3.Membaca untuk mengukuhkan maklumat.

4 .Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat.

5 .Menulis pendapat dan pengajaran yang diperolehi daripada teks.

6 .Menulis tema dan persoalan dalam karya.

7 .Berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara yang menarik.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yangmudah, menarik dan bermakna.

11.5 Mengulas karya bukan saster dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

11.6 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema danprsoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

kata tanya.

6.5 ARAS 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

8.1 ARAS 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

10.1 ARAS 2 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

11.1 Aras 1 (ii)Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

11.2 ARAS 3 (i) Menjelaskan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

.berusaha

.akademik

.canselor

.azam

Sebutan dan Intonasi.Laras cerpen

.Baik hati

KBTKB-merumusKTMK

MP.teks prosa.bahan dialog

81