Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

download Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

of 35

Transcript of Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  1/35

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA KSSR

  TAHUN 1 SJK (C) CHI WEN, W.P. LABUAN 2015

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU 15 9

  JANUARI

  PENANGGUHAN PERSEKOLAHAN AKIBAT BANJIR

  MINGGU 2

  12 1

  JANUARI

  PROGRAM TRANSISI

  MINGGU !

  19 2!

  JANUARI

  PROGRAM TRANSISI

  MINGGU "

  2 !0

  JANUARI

  TEMA :

  KELUARGA

  TAJUK:KELUARGA SAYA

  EMK:ICTPK:Nilai:kasih sayang,kerjasama,kerajinanWaspada

  Ilm:

  !en"i"ikan M#ral

  K$:K#n%eks%al,&isal'rang,Mengh(ngkai%kan,Mem(an"ingkan "an mem(e)akan

  K!:&er(al Lingis%ik,In%er*ers#nal,M)ik,Kines%e%ik

  ++ Asas men"engar "an mem(erikan

  res*#ns "engan (e%l %erha"a* *el(agai(nyi "alam *erseki%aran

  +- Men"engar, menge.am, "anmenye(% (nyi (ahasa, iai% a(ja", skka%a, *erka%aan, /rasa "an aya% "engan(e%l

  -+ Asas mem(a.a "engan se(%an yang(e%l

  0+ Asas menlis "engan .ara yang (e%l

  +++ Men"engar "an menge.am *el(agai

  (nyi "alam *erseki%aran "engan %eli%i "an(e%l++- Men"engar, menge.am "an mengajk*el(agai (nyi "alam *erseki%aran yang"i"engar "engan (e%l

  ++0 Men"engar "an menen%kan arah (nyi"alam *erseki%aran "engan (e%l

  +-- Men"engar "an menye(% (nyi 1#kal"an sk ka%a %er(ka "engan (e%l "an

  %e*a%+-++ Mem(a.a (en%k'(en%k, a(ja" "anmem(nyikan hr/ 1#kal "engan se(%anyang (e%l+-0++ Melakar *el(agai (en%k a%a .#rak"engan kemas "an jelas

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  2/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  3/35

  MINGGU/TARIKH TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU 5

  2

  #EBRUARI

  TEMA :KELUARGA

  TAJUK:$ELAJAR $ERSAMA'SAMA

  EMK:ICT, Krea%i1i%i "an in#1asi

  PK:Nilai:kasih sayang,(er%anggngja5a(,h#rma%'mengh#rma%i,Berhatihati

  Ilm:!en"i"ikan M#ral

  K$:

  Mengh(ngkai%kan,Mem(a% r%an

  K!:Kines%e%ik$C$'Tlisan mekanis,$a.aan mekanis

  Media:Ka" hr/,Ka" gam(ar,Ka" sk ka%a,LC2,K#m*%er ri(a

  SB:Ka%a nama am,

  KK:a"ik, anak,ayah, (a*a,"a%k, emak,i(, kakak,kelarga,nenek, #*ah'aluan kaki, (ebendul jalan, Jejambat(on$$ol jalan, )entian bas

  UNIT 1 - PKJR:Jalan raya dan KenderaanTAJUK %:' (a!a$ian-ba!a$ian jalan raya

  +- Men"engar, menge.am, "anmenye(% (nyi (ahasa, iai% a(ja", skka%a, *erka%aan, /rasa "an aya% "engan(e%l

  -+ Asas mem(a.a "engan se(%an yang(e%l

  0+ Asas menlis "engan .ara yang (e%l

  0- Menlis se.ara mekanis (er"asarkan(ahan yang "i(eri "engan (e%l "ankemas

  3+ Menye(% "an memahami nsr seni"alam lag melali nyanyian se.ara "i"ikhi(r

  4+ Memahami "an menggnakan

  g#l#ngan ka%a "engan (e%l mengik%k#n%eks

  1.%(a!a$ian-ba!a$ian jalan raya

  +-+ Men"engar, menge.am "an menye(%nama a(ja" "engan (e%l "an %e*a%

  +-- Men"engar "an menye(% (nyi 1#kal"an sk ka%a %er(ka "engan (e%l "an%e*a%

  -0-++ Mem(a.a (en%k'(en%k, a(ja" "anmem(nyikan hr/ 1#kal "engan se(%anyang (e%l

  -+- Mengeja "an mem(a%ang sk ka%a%er(ka "engan se(%an yang (e%l

  0+- Mem(en%k garisan yang menyer*ai(en%k hr/ "engan kemas "an jelas

  0-+ Menlis "an mem(en%k hr/ (esar"an hr/ ke.il "engan .ara yang (e%l ser%a%lisan yang kemas

  3++ Menye(% seni ka%a lag melalinyanyian se.ara "i"ik hi(r

  4++ Memahami "an menggnakan ka%a

  nama am yang m"ah "engan (e%l mengik%k#n%eks

  1.%.1en$enal #asti ba!a$ian tertentu jalan rayayan$ bole! menin$katkan keselamatan merekaseba$ai #ejalan kaki dan #enun$$an$ basikal.

  1.%.%en$enal #asti ba!a$ian jalan raya yan$ bole!menin$katkan keselamatan mereka seba$ai#ejalan kaki dan #enun$$an$ basikal.

  C%i gan%i6ari7ilayah :!"!"!#$%

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  4/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  5/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  6/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  7/35

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU 9

  2%

  MAC

  TEMA : Mesra Jira&

  TAJUK : Rakan Kari(

  EMK: ICT!K:'Ni'ai:h#rma%' mengh#rma%i,$er%anggngja5a(, T#leransi, 6emah%inggi

  I'(): !en"i"ikan M#ral

  KBT: KP: In%er*ers#nal, &er(al lingis%i.,K$' menjanakani"ea,mengh(ngkai%kan,$C$' Tlisan Mekanis,KM2' Meramal

  K#n%eks%al

  Media:$k Teks, Ka" !erka%aan , $kAk%i1i%i, Gam(ar %nggal, Ka" aya%

  Siste( Bahasa: Ta%a (ahasa : Ka%a namaam,.a*an (er%a%assila

  K*sa Kata:$anga,$rng,Sarang,$angk, J#ngkang'

  j#ngke%, Gel#ngs#r,!alang,$nga, T#ng

  sam*ah, CeriaL#.eng,Kamera, Gem(iraPe$an$,(er#im#in tan$an, elintasen$!ada#, 'alu lintas

  UNIT % - PKJR:

  elintas jalan den$an oran$ de"asa.

  TAJUK %:(er#im#in tan$an semasa berada dekatden$an jalan raya

  $"- Men"engar, menge.am, "anmenye(% (nyi (ahasa, iai% a(ja", skka%a, *erka%aan, /rasa "an aya% "engan(e%l

  -- Mem(a.a "an memahami *erka%aan,/rasa "an aya% "ari*a"a *el(agai sm(er"engan se(%an yang (e%l

  -0 Mem(a.a ka% *el(agai (ahan(a.aan "engan lan.ar, se(%an yang

  jelas "an in%#nasi yang (e%l

  0- Menlis se.ara mekanis (er"asarkan

  (ahan yang "i(eri "engan (e%l "ankemas

  00 Mem(ina "an menlis *erka%aan,/rasa, "an aya% "engan (e%l

  30 Mengjarkan (ahasa yang in"ah "anmenggnakan (ahasa (a"an "engankrea%i/ melali lak#nan se.ara "i"ik hi(r

  4+ Memahami "an menggnakan

  g#l#ngan ka%a "engan (e%l mengik%k#n%eks

  +.1okon$an dari#ada oran$ de"asa danlebi! tua

  +-4 Men"engar, memahami, menye(%, "anmengeja *erka%aan yang mengan"ngi "aa%a %iga sk ka%a, "i/%#ng, 1#kal (ergan"ing,"igra/ "an k#ns#nan (erga(ng "engan (e%l"an %e*a%

  --+ Mem(a.a "an memahami *erka%aanyang mengan"ngi "a a%a %iga sk ka%a,"i/%#ng, 1#kal (ergan"ing, "igra/ "ank#ns#nan (erga(ng "engan se(%an yang(e%l

  -0+ Mem(a.a ka% aya% %nggal "enganlan.ar, se(%an yang jelas "an in%#nasi yang(e%l

  0-9 Menlis aya% %nggal "engan (e%l "an

  %lisan yang kemas

  000 Mem(ina "an menlis /rasa "engan(e%l

  30+ Mengjarkan "ial#g "engan se(%an"an in%#nasi yang (e%l "an jelas %en%angsesa% *erkara melali lak#nan se.ara "i"ikhi(r

  4++ Memahami "an menggnakan ka%a

  nama am yang m"ah "engan (e%l mengik%k#n%eks

  +.1.1.eneran$kan ba!a"a berjalan di atauberdekatan jalan raya adala! lebi! selamata#abila bersama-sama oran$ de"asa atau yan$lebi! tua.

  +.%.1.eneran$kan kana#a berjalan men$!ada# lalu

  lintas adala! lebi! selamat dari#ada berjalanmen$ikut ara! yan$ sama den$an kenderaan.

  C%i *eris%i5aCha* G#hMei :"-"!#$%

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  8/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  9/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  10/35

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  11/35

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU1"

  %10 APRIL

  Te(a: $erha%i'ha%i

  Ta2)3:Kami Selama%

  EMK: ICTPK:Nilai:Kasih sayang, $erha%i'ha%i,6#rma%'mengh#rma%i,6emah %inggi,$er%anggngja5a(Ilm: !en"M#ral

  KBT:K$:Mengh(ngkai%kan, MengelaskanK!: &er(al'lingis%ik, K#n%eks%alMe"ia: Ka" *erka%aan

  SB:T$: Ka%a KerjaKK:(a% nyamk, m#*, la.i, "a%ang, %%*,mask, angka%, *egang, sim*an, (a5a

  Pa#an tanda, (er!enti, )entian bas'oron$ basikal, 'oron$ #ejalan kaki, 'am#uisyarat

  UNIT * - PKJR:'am#u isyarat dan tanda jalan raya

  TAJUK %:-en$enal #asti tanda isyarat jalan raya

  +3 $er%%r, (er(al "an menya%akan

  *ermin%aan %en%ang sesa% *erkara"ari*a"a *el(agai sm(er "alam si%asi/#rmal "an %i"ak /#rmal se.ara(er%a%assila

  -- Mem(a.a "an memahami *erka%aan,/rasa "an aya% "ari*a"a *el(agai sm(er"engan se(%anyang (e%l

  -0 Mem(a.a ka% *el(agai (ahan(a.aan "enganlan.ar, se(%an yang jelas"an in%#nasi yang (e%l

  00 Mem(ina "an menlis *erka%aan,/rasa, "an aya%"engan (e%l

  3+ Menye(% "an memahami nsr seni"alam lag melali nyanyian se.ara "i"ikhi(r

  4+ Memahami "an menggnakang#l#ngan ka%a "engan (e%l mengik%k#n%eks

  1.+okon$an dari#ada oran$ de"asa danyan$ lebi! tua

  +3+ $er%%r menggnakan "iksi yang (e%l

  se.ara (er%a%assila

  +3- $er(al %en%ang sesa% *erkaramenggnakan ka%a *anggilan "engan %e*a%(agi ahli kelarga asas "alam si%asi %i"ak/#rmal se.ara (er%a%assila

  --0 Mem(a.a "an memahami aya% %nggal"ari*a"a *el(agai (ahan (a.aan "enganse(%an yang (e%l

  -0- Mem(a.a ka% aya% %nggal "an aya%majmk "engan lan.ar, se(%an yang jelas"an in%#nasi yang (e%l mengik% %an"a (a.a

  00+ Mem(ina "an menlis *erka%aan yangmengan"ngi sk ka%a %er(ka "an %er%%*"engan (e%l "an kemas

  3+- Menye(% "engan jelas "an memahamiseni ka%a lag melali nyanyian "an geraklak se.ara "i"ik hi(r

  4+3 Memahami "an menggnakan ka%akerja "engan (e%l mengik% k#n%eks

  1.+.*en$enal #asti tanda jalan asas yan$men$$alakkan keselamatan #ejalan kaki dan#enun$$an$ basikal.

  1.+.+eneran$kan irri-iri isyarat tra&ik se#ertilam#u isyarat.

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  12/35

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU

  15

  1!%1$

  APRIL

  Te(a:$erha%i'ha%i

  Ta2)3 :

  Sen%iasa Jaga 2iri

  EMK:ICT

  PK :Nilai :(er%anggngja5a(, kasih sayang,kerjasama, ke(ersihanIlm :!en"i"ikan m#ral

  KBT

  KB :mengh(ngkai%kan,menjanakan i"ea$C$:$a.aan ln.ranK!:1er(al'lingis%ik,in%er*ers#nalMe"ia : ka" *erka%aanSBT$ : im(han a5alanKK: %rak , sra% kha(ar, *ayng, s%ra5,(angk, *elam*ng, (erkelah, (erlari,(erjm*a,(er(al

  A"as, Kanan, Kiri, (er!enti, (er$erak

  UNIT * - PKJR:'am#u isyarat dan tanda jalan raya

  TAJUK *:-Permainan0ari jalan-jalan

  +0 Men"engar, memahami "an mem(erires*#ns %erha"a* sesa% arahan, s#alan"an *esanan yang "i"engar "engan(e%l

  +3 $er%%r, (er(al "an menya%akan*ermin%aan %en%ang sesa% *erkara"ari*a"a *el(agai sm(er "alam si%asi/#rmal "an %i"ak /#rmal se.ara(er%a%assila

  -- Mem(a.a "an memahami *erka%aan,/rasa "an aya% "ari*a"a *el(agai sm(er"engan se(%anyang (e%l

  -0 Mem(a.a ka% *el(agai (ahan(a.aan "engan lan.ar, se(%an yang

  jelas "an in%#nasi yang (e%l

  0- Menlis se.ara mekanis (er"asarkan(ahan yang "i(eri "engan (e%l "ankemas

  3+ Menye(% "an memahami nsr seni"alam lag melali nyanyian se.ara "i"ikhi(r

  4- Memahami "an menggnakan*em(en%kan ka%a yang sesai "alam*el(agai si%asi "engan (e%l

  1.+okon$an dari#ada oran$ de"asa danyan$ lebi! tua

  +00 Men"engar, memahami *esanan "anmem(erikan res*#ns se.ara gerak lak yang(e%l

  +3- $er(al %en%ang sesa% *erkaramenggnakan ka%a *anggilan "engan %e*a%(agi ahli kelarga asas "alam si%asi %i"ak/#rmal se.ara (er%a%assila

  --0 Mem(a.a "an memahami aya% %nggal"ari*a"a *el(agai (ahan (a.aan "enganse(%an yang (e%l

  -0+ Mem(a.a ka% aya% %nggal "engan

  lan.ar, se(%an yang jelas "an in%#nasi yang(e%l

  0-9 Menlis aya% %nggal "engan (e%l "an%lisan yang kemas

  3++ Menye(% seni ka%a lag melalinyanyian se.ara "i"ik hi(r

  4-+ Memahami "an menggnakan im(han

  a5alan "an akhiran "engan (e%l "alam*el(agai k#n%eks

  1.+.2eneran$kan urutan isyarat tra&ik dan tin$a!laku yan$ ba$aimana di#erlukan ole!#en$$una jalan raya

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  13/35

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU

  1

  20%2"APRIL

  Te(a: $erha%i'ha%iTa2)3:Sek#lah Selama%

  EMK: ICTPK:Nilai:$er%anggngja5a(, kerjasamaIlm: !en"M#ral

  KBT:K$:Mengh(ngkai%kan, Menjanakan i"ea,Mengelaskan,Mengm*l

  $C$:Tlisan mekanis

  K!: &er(al'lingis%ikMe"ia: Ka" *erka%aan

  SB:T$: Ka%a Gan%i Nama 2iriKK:Ki%a, saya, kam, akarim, ikan kal#i,(ih, lan%ai, maa/kan saya, %erlam(a%,

  ken"eraan(er!enti(ersedia(er$erakA"as'am#u isyaratKiriKanan

  UNIT * - PKJR:'am#u isyarat dan tanda jalan rayaTAJUK +:-Tanda jalan raya dan lam#u isyarat

  +- Men"engar, menge.am, "anmenye(% (nyi (ahasa, iai% a(ja", skka%a, *erka%aan, /rasa "an aya% "engan

  (e%l

  +3 $er%%r, (er(al "an menya%akan*ermin%aan %en%ang sesa% *erkara"ari*a"a *el(agai sm(er "alam si%asi/#rmal "an %i"ak /#rmal se.ara(er%a%assila

  -- Mem(a.a "an memahami *erka%aan,/rasa "an aya% "ari*a"a *el(agai sm(er"engan se(%an yang (e%l

  -3 Mem(a.a "an memahami maklma%yang %ersra% "an %ersira% "ari*a"a*el(agai (ahan n%k mem(eri res*#ns"engan (e%l

  00 Mem(ina "an menlis *erka%aan,/rasa, "an aya%"engan (e%l

  3- Mengjarkan (ahasa yang in"ah "an

  menggnakan (ahasa (a"an se.arakrea%i/ semasa (er.eri%a se.ara "i"ikhi(r

  4+ Memahami "an menggnakang#l#ngan ka%a "engan (e%l mengik%k#n%eks

  1.+okon$an dari#ada oran$ de"asa danyan$ lebi! tua

  +-9 Men"engar, memahami, "an menye(%/rasa "an aya% %nggal "engan (e%l "an%e*a%

  +30 $er(al %en%ang sesa% *erkaramenggnakan ka%a gan%i nama "iri *er%ama"an ke"a "engan (e%l "alam si%asi %i"ak/#rmal se.ara (er%a%assila

  --0 Mem(a.a "an memahami aya% %nggal"ari*a"a *el(agai (ahan (a.aan "enganse(%an yang (e%l

  -3- Mem(a.a "an memahami maklma%"ari*a"a *el(agai (ahan (a.aan n%k

  mem(a% klasi/ikasi "engan (e%l

  -30 Mem(a.a "an memahami maklma%yang %ersra% "engan %e*a% "ari*a"a *el(agai(ahan

  00- Mem(ina "an menlis *erka%aan yangmengan"ngi "i/%#ng, 1#kal (ergan"ing,"igra/ "an k#ns#nan (erga(ng "engan (e%l

  3-+ Mengjarkan aya% "engan se(%an yang(e%l "an jelas %en%ang sesa% *erkara

  melali *en.eri%aan se.ara "i"ik hi(r

  4++ Memahami "an menggnakan ka%anama am yang m"ah "engan (e%l mengik%k#n%eks

  +.% en$enal #asti isyarat jalan asas yan$men$$alakkan keselamatan #ejalan kaki dan#enun$$an$ basikal.

  1.+.* en$enal #asti tanda jalan asas yan$men$$alakkan keselamatan #ejalan kaki dan#enun$$an$ basikal.

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  14/35

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU

  1$

  2$ APRIL

  1 MEI

  TEMABADAN SIHAT 8TAK CERDAS

  TAJUK:Mari $ersenam

  EMK : TMKPK :Nilai : $er%anggngja5a(, 6#rma%'Mengh#rma%i, Kerajinan, Kese"erhanaan,T#leransi, Kerjasama

  Ilm : !JKK$T : K#n%eks%alK!'In%er*ers#nal, K#ns%rk%isme&er(al'Lingis%ik, Kines%e%ik, M)ik

  K$'Mengin%er*re%asi, Menjana I"ea,Mengh(ngkai%kan

  Me"ia : Gam(ar, Senika%a Lag, lem(aranKerja

  SB :Tata1ahasa : Ka%a Kerja,K#sa Ka%a :Tarik , L#m*a% , Angka% , Kilas , $ersenam,$ermain, men"aki , 6en%ak

  (er!enti,eli!at,enden$ar, (er&ikir, (er"as#ada

  UNIT + - PKJR:'ima lan$ka! melintas den$an selamat

  TAJUK 1:-elintas den$an selamat

  +3 $er%%r, (er(al "an menya%akan*ermin%aan %en%ang sesa% *erkara"ari*a"a *el(agai sm(er "alam si%asi/#rmal "an %i"ak /#rmal se.ara(er%a%assila

  -0 Mem(a.a ka% *el(agai (ahan(a.aan "enganlan.ar, se(%an yang jelas"an in%#nasi yang (e%l

  -3 Mem(a.a "an memahami maklma%yang %ersra% "an %ersira% "ari*a"a*el(agai (ahan n%k mem(eri res*#ns"engan (e%

  00 Mem(ina "an menlis *erka%aan,

  /rasa, "an aya% "engan (e%l

  03 Menlis imlak "engan %e*a%

  3- Mengjarkan (ahasa yang in"ah "anmenggnakan (ahasa (a"an se.arakrea%i/ semasa (er.eri%a se.ara "i"ikhi(r

  4+ Memahami "an menggnakang#l#ngan ka%a "engan (e%l mengik%k#n%eks

  /.%Prosedur yan$ selamat untuk melintas

  (er!enti

  'i!at

  3en$ar

  4ikir

  ber"as#ada

  +33 $er%%r "an menya%akan *ermin%aann%k melakkan sesa% *erkara "alamsi%asi %i"ak /#rmal se.ara (er%a%assila

  -0- Mem(a.a ka% aya% %nggal "an aya%majmk "engan lan.ar, se(%an yang jelas"an in%#nasi yang (e%l mengik% %an"a (a.a

  -3+ Mem(a.a "an memahami maklma%n%k mengenal *as%i i"ea %ama "alam*el(agai (ahan "engan %e*a%

  -30 Mem(a.a "an memahami maklma%yang %ersra% "engan %e*a% "ari*a"a *el(agai(ahan

  000 Mem(ina "an menlis /rasa "engan(e%l

  03- Menlis imlak /rasa yang mengan"ngi*erka%aan sk ka%a %er(ka "an sk ka%a%er%%* "engan %e*a%

  3-- Mengjarkan aya% "engan se(%an "anin%#nasi yang (e%l "an jelas %en%ang sesa%*erkara ser%a menggnakan (ahasa (a"anyang krea%i/ melali *en.eri%aan se.ara "i"ikhi(r

  4+3 Memahami "an menggnakan ka%akerja "engan (e%l mengik% k#n%eks

  /.%.1 ema!ami ba!a"a melintas jalan adala!lebi! selamat a#abila lan$ka! tertentu diambiluntuk menyem#urnkan tu$as tersebut.

  /.%.% en$eta!ui terda#at lima lan$ka! untukmenyem#urnakan tu$as melintas jalan den$anselamat.

  C%i 6ari!ekerja :$"%"!#$%

 • 7/24/2019 Rpt Bm t1 Kssr Sjk 2015

  15/35

  MINGGU /TARIKH

  TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

  MINGGU

  1&

  "%& MEI

  TEMA :$A2AN SI6AT 8TAK CER2AS

  TAJUK:

  Saya Siha%

  EMK : TMK!K :Nilai:$er%anggngja5a(, Kese"erhanaan,

  Ilm : !JKK$T:K!'In%er*ers#nal, In%ra*ers#nal&er(al'lingis%ik, Kines%e%ik, M)ik

  K$'Mengelaskan, Mengka%eg#rikanMenjana I"ea, Mengh(ngkai%kan

  $C$ : $a.aan Ln.ran

  Me"ia : Gam(ar, Lem(aran Kerja

  S$ :Ta%a(ahasa : Im(han A5alan ; me' men'mem