Rpt Bm Kssr Thn 4_2015 Sjk

45
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Malaysia KSSR 2015 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 KURIKULUM 1 5.1.2015 / 9.1.2015 Tema: 1 Keluarga Sejahtera Unit :1 Adik Baru Lahir Tajuk: Comelnya 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunaka n golongan kata dengan betul mengikut konteks. Sistem Bahasa o Perkataan Berimbuhan Apitan o Kata Nama Am Tak Hidup EMK o Salahsilah 1 KUMPULAN KETUA PANITIA PPDPP

Transcript of Rpt Bm Kssr Thn 4_2015 Sjk

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Malaysia KSSR

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Malaysia KSSR2015

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1

5.1.2015 / 9.1.2015

Tema: 1Keluarga SejahteraUnit :1Adik Baru Lahir

Tajuk:

Comelnya Adik Adik Kesayangan Kami Azmin yang Comel Marilah Adikku Pendaftaran Kelahiran Azwin

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Sistem Bahasa

Perkataan Berimbuhan Apitan Kata Nama Am Tak HidupEMK

Salahsilah KeluargaNilai

Kesyukuran Kasih Sayang

Menjaga Kesihatan

Menghargai Jasa

Mematuhi ArahanKP

Konstektual

Bacaan Intensif

Interpersonal

Verbal Linguistik

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2

12.1.2015

/ 16.1.2015

Tema: 1Keluarga Sejahtera

Unit : 2

Menjamu Keluarga dan RakanTajuk:

Persiapan Jamuan

Pantun untuk Tetamu

Majlis Makan yang Meriah Amalan Bersantun

Cadangan aktiviti :

Pemahaman Membina ayat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Sistem Bahasa

Ayat Printah

Ayat tunggal dan Majmuk

Kata Nama Khas Gelaran

Soalan PemahamanEMK

Piramid MakananNilai

Kerajinan

Kerjasama

KP

Konstektual

Muzik

Visual Ruang

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3

19.1.15

/ 23.1.15

Tema: 1Keluarga SejahteraUnit : 3Keluarga yang BerjayaTajuk:

Kejayaan Keluarga Dharmaraj Menghargai Pelajaran Pendorong Kejayaan Aktiviti PemulihanCadangan aktiviti : Bina ayat pemahaman1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa

Ayat Tanya Imbuhan Awalan

Apitan

Bina AyatEMK

PendidikanNilai

Bersyukur Kesungguhan GigihKP

Kinestetik

BCB

Verbal Linguistik

Konstektual

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

4

26.1.2015

/ 30.1.2015

Tema: 2 Warga PenyayangUnit : 4Sekolah Penyayang

Tajuk:

Ayuh Kawan Perasmian Program Sekolah Penyayang Sekolah Saya Rumah Saya Sambutan Hari Ulang Tahun KelahiranCadangan aktiviti :

Karangan -Sambutan Hari Lahir 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusilsa.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.Sistem Bahasa

Imbuhan Apitan Kata Nma Khas Kata Panggilan

Ejaan Dan tanda baca

Menulis Kerangka KaranganEMK

Pendidikan Kesihatan

Nilai

Kasih sayang Kesopanan Keprihatinan

BekerjasamaKP

BCB

Muzik

Meramal

Konstektual

Verbal Linguistik

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

1.4.2 berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila.2.4.1 Membaca dan utama dan idea memahami maklumat untuk mengenal pasti idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

5

2.2.2015

/ 6.2.2015

[ CUTI THAIPUSAM 3/2/15 ]

Tema: 2Warga Penyayang

Unit : 5

Kita PrihatinTajuk

Lawatan ke Rumah Kanak-Kanak Seri Intan Persiapan ke Rumah Kanak-Kanak Seri Intan Pengalaman di Rumah Kanak-Kanak Seri Intan Warga Prihatin

Masyarakat yang Berbudi

Cadangan aktiviti :

Persiapan ke Rumah Kanak-Kanak Seri Intan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteksSistem Bahasa

Kata Hubung Pancangan Keterangan

Kata Kerja Pasif

EMK

Nilai

Berdikari

Kebersihan Fizikal dan Mental

KP

Konstruktivisme

Konstektual

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yangMengan-dungi

pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melody dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembah-kan.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

6

9.2.2015

/ 13.2.2015

Tema: 2

Warga Penyayang

Unit : 6

Terima Kasih

Tajuk

Menjelang Hari Peperiksaan

Kemudahan untuk Kami

Sekolah Saya Ceria

Terima Kasih, Cikgu

PemulihanCadangan aktiviti : Membina ayat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.4 Menulis Imlak dengan tepat. 4.2 mengujarkan bahas yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa

Ayat Tunggal dan Majmuk

Sebutan e Taling

Imbuhan apitan

Bandingan Semacam

EMK

Pendidikan Kesihatan

Nilai

Berhemah Tinggi

Menghargai Jasa

Kerjasama

Kerajinan

KP

BCB Interpersonal

Konstruktivisme

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal Dan tidak formal secara bertatasusila.2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.4.1 Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

7

16.2.15/

20.2.15[ CUTI THN BARU CINA 19-20/2/15]

Tema: 3Saya Sihat saya CergasUnit : 7

Kesihatan dan KecergasanTajuk:

Hidup Ceria Sihat Sentiasa Situasi di Bilik darjah E mel Program kecergasan Atlet Sekolah Pasukan Bola Baling SJK(C) Taman Melati Mari Ujarkan1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 4.2 mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.Sistem Bahasa

Kata Ganti Nama Diri dan Kata ganti Nama Tanya Kata Kerja transitif Bandingan SemacamEMK

Menjaga Kesihatan Menjaga Kesihatan Fizikal

KegigihanKP

BCB

Interpersonal

Konstruktivismenghubung-kaitkan

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila.2.4.2 membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

8

23.2.15

/

27.2.15

Tema: 3Saya Sihat saya Cergas

Unit : 8Hidup SihatTajuk:

Zat Makanan Sumber Vitamin Durian Belanda Makanan Seimbang

Menjaga Kesihatan Diri

Cadangan aktiviti :

Ulasan

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.5 mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.Sistem Bahasa

Kata Adjektif Sifatan Ulasan Nilai Murni

EMK

Pendidikan KesihatanNilai

Menjaga Kesihatan Menghargai Kesihatan MenghargaiKP

Bacaan Intensif

Konstektual

Konstruktivisme

Verbal Linguistik

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertata susila.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 5.1.5 memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks. 3.5.1 Mencatat makmlumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber. 3.9.1 Menulis ulasan berbertuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

9

2.3.15

/

6.3.15

Tema: 3Saya Sihat Saya CergasUnit : 9Kebersihan Asas KesihatanTajuk:

Program Combi Membasmi Penyakit Taun Amalan Hidup Sihat Pantun Empat kerat2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.1.5 Bercerita dan menceritakan setuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi degan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Sistem Bahasa

Kata Bantu Penanda WacanaEMK

Peraturan Sosiobudaya

Nilai

Kerjasama Menjaga Kebersihan

RasionalKP

Interpersonal

Konstektual

Verbal Linguistik

2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang sesuai.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa ayang santun. 4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul.5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

10

9.3.15

/

13.3.15

Tema: 4Keselamatan Di Sekeliling KitaUnit: 10

Keselamatan Di Sekolah

Tajuk:

Naik Tangga Turun TanggaPentingnya Keselamatan Aku Sebagai WiselCadangan aktiviti :

Ulasan

Aku Sebagai Wisel

4.5 Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan berkesan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.Sistem Bahasa

Kata Perintah

Karangan AutobiografiEMK

Pendidikan Sivik KeusahawananNilai

Menghargai Keselamatan

Berhati- hati Keberanian

PrihatinKP

Verbal Linguistik

Konstektual

Muzik

Kinestetik

4.5.1 Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras bahasa yang sesuai dengan betul.2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan berbertuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

MINGGU 1114.03.2015 22.03.2015Cuti Pertengahan Penggal 1MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1223.3.15

/

27.3.15

Tema: 4Keselamatan Di Sekeliling KitaUnit : 11Amalan Keselamatan Di Rumah

Tajuk:

Berhati -Hati Tingkatkan Tahap Keselamatan Rumah Moden yang Selamat Pertandingan Karangan Kata HubungCadangan aktiviti :

Karangan berformat1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca,memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahsa yang indah dan meggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteksSistem Bahasa

Kata Hubung Kata Bandingan Semacam

E TalingEMK Pendidikan KesihatanNilai Bertanggungjawab Menjaga Keselamatan Berwaspada Prihatin

Baik HatiKP

Verbal Linguistik

Bacaan Intensif

Konstektual

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1330.3.2015/

3.4.1015

Tema: 4Keselamatan Di Sekeliling KitaUnit : 12Keselamatan Kebakaran

Tajuk:

Pameran Keselamatan Kebakaran Teman Pili Bomba Berbudi kepada Pili Bomba Wira Bomba

Pemulihan

Cadangan aktiviti :

Karanngan- Kebakaran

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca ,memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang etrdapat dalam pelbagai bahan yang betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dengan betul.4.3 mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan didik hibur.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.Sistem Bahasa

Kata Kerja Transitif Kata Hubung Pancangan Penanda WacanaEMK Pendidikan Kesihatan Pendidikan sivikNilai Bertanggungjawab

Berhati-hati Menghargai

Keberanian

Verbal Linguistik

Bacaan Intensif

Konstektual

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 3.7.1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan. 3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

146.4.15/

10.4.15

Tema: 5Semangat KekitaanUnit : 13Sahabat Sejati

Tajuk:

Adap Berkawan Sahabat Baik Kejasama mengerat Persahabatan Sahabat Hebatnya Sahabat saya

Cadangan aktiviti :

Membina ayat1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Sistem Bahasa

Sajak Bandingan Semacam

Pantun

Kata tanya

Kata Sendi

Kata Ganti Nama diri

Kata Ganti Nama diri tanyaEMK Pendidikan MoralNilai Kerjasama

Ikhlas Mengormatii

Baik Hati

Tolerasi

RajinKP

Konstektual

Konstruktivisme

1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik.3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan ,imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul.5.1.7 Memhami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks yang betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1513.4.15

/

17.4.15

Tema: 5Semangat KekitaanUnit : 14Sukan Menyatukan Kita

Tajuk:

Pasukan Badmington Kami

Satu Semangat Satu Matlamat

Kem Bola Sepak Perlawanan Bola JaringCadangan aktiviti :

Membina ayat

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Sistem Bahasa

Imbuhan awalan Kata ganda Berentak

Tanda Baca

Penanda WacanaEMK

Pedidikan JasmaniNilai

Perpaduan Gigih

BekerjasamaKP

Verbal Linguistik

Bacaan Intensif

5.2.1 Memahami dan menggunanakan imbuhan awalan meN, peN, beR,teR dengan betul menigut konteks.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat.4.4.2 Membina dan memahami sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1620.4.15

/

24.4.15

Tema: 5Semangat KekitaanUnit : 15

Bekerjasama Membawa Kemakmuran

Tajuk:

Kampung Idaman Kita

Bantu-membantu Amalan Kita Majlis Perkahwinan Anak Jiran Saya

Cadangan aktiviti :

Ulasan Karangan Bergambar

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca,memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denagan betul.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.3.9 Menulis ulasan tentang palbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.Sistem Bahasa

Ayat yang Gramatis Soalan PemahamanEMK Pendidikan Sivik Pendidikan MoralNilai Harmoni Toleransi

Hemah TinggiKP

KMD- Meramal

BCB Bacaan Intensif

Konstruktivisme

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1727.4.15/

30.4.15

[ CUTI HARI PEKERJA 1.5.15 ]

Tema:6Warisan Kita

Unit : 16Alat Muzik Warisan Tradisional

Tajuk:

Alat Muzik Warisan Tradisional

Pipa Ghatam Alat Muzik Tradisional Sumber Pendapatan1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalamPelbagai genre dengan betulSistem Bahasa

Ayat Tunggal

Ayat Majmuk

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Keusahawanan

Nilai

Bersyukur

Kegigihan

Patriotik

Menghargai

Keyakinan

Berdikari

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.4.2 Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

184.5.2015/

8.5.2015

Tema: 6Warisan KitaUnit :17

Kraf Tangan Tradisional

Tajuk:

Kraftangan Tradisiona lLawatan Ke Desa Ukiran Kayu Seni Anyaman Tembikar Sarawak Warisan Seni KraftanganCadangan aktiviti :

Membina ayat

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibu5.3 Memahami dan membina ayat yang betulSistem Bahasa

Kata Kerja

Kata Kerja Transitif

Imbuhan Apitan

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Keusahawanan

Nilai

Menghargai Rajin Berusaha Ketekunan Kreativiti dan Inovasi

.4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betu3.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

1911.5.2015/

15.5.2015

Tema:6Warisan KitaUnit : 18Cerita Warisan Kami

Tajuk:

Cerita Warisan Kami Kapak Besi Bukit Chuping Berkat Kerajinan Bunga Cengkih Telur AyamCadangan aktiviti :

Karangan -perihalan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukansastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Sistem Bahasa

Kata Majmuk

EMK

Peraturan Sosial Budaya

Sejarah

Nilai

Jujur

Berhemah Tinggi

Bersyukur

Berusaha

Toleransi

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog danautobiografi dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai melalui penceritaan yang dipersembahkan.5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul

MINGGU 20 21 :- Minggu Ulangkaji Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Pertengahan Tahun ( ** tertakluk kepada takwim sekolah masing-masing )MINGGU 22 - 2330.05.2015 14.06.2015

Cuti Pertengahan Tahun

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2415.6.15

/

19.6.15

Tema:7Wira Kebanggaan

Unit : 19Wira Maritim

Tajuk:

Polis Marin Kita

Jasa Polis Marin Srikandi Laut

Cadangan aktiviti :

Membina ayat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan denganlancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat5.3 Memahami dan membina ayat yang betul3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalamSistem Bahasa

Ayat perintah

EMK Sejarah

Sains dan Teknologi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai

Jati diri

Patriotisma

Berani

Menghargai

Berdisiplin

Patriotisme

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan e pepet daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2522.6.15

/

26.6.15

Tema:7Wira KebanggaanUnit 20

Wira Angkasa Raya

Tajuk:

PameranUdara

Askar Payung Terjun Wira Udara TUDM dan Masyarakat1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul2.5 Membaca, memahami dan menaakulUntuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

2.5 Membaca, memahami dan menaakulUntuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul Sistem Bahasa

Penanda Wacana

Ayat Tunggal

Ayat Majmuk

EMK

Peraturan Sosial Budaya

Nilai

Patriotisme

Gigih

Berani

Bertanggungjawab

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diiksi dan ayat yang sesuai.2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis .2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2629.06.15 /

03.07.15

Tema: 7Wira KebanggaanUnit 21

Warga Yang Terbilang

Tajuk:

Profesor Emeritus Datuk Dr.Nik Safiah Karim

Profesor Emeritus Tan Sri Dato Dr.Khoo Kay Kim Mengenang Wira Bangsa Pahlawan Bangsa Tokoh Wanita

Cadangan aktiviti : Membina 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalamlagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa

Ayat perintah

Ayat Seruan

EMK

Peraturan sosial budaya

sejarah

Nilai

Gigih

Rajin

Patriotisme

Berdisiplin

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuaramalan yang wajar.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dan nyanyian yang dipersembahkan.

5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2706.7.15 /

10.7.15

Tema:8Celik Sains , Teknologi Dan Inovasi

Unit 22

Celik SainsTajuk:

- Mari Dengar

( Minggu Sains SJK(T) Taman Melati )- Mari Baca

( Kaleidoskop)- Projek Mengawet Daun-Kelebihan Sains Teknologi dan Inovasi

Cadangan aktiviti :

Membina ayat1.3 Mendengar, memahami dan memberi responsterhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi denganintonasi yang betul menggunakan bahasa yangindah secara didik hibur.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa

Imbuhan ApitanEMK

Sains dan Teknologi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai

Kerajinan

Bekerjasama

Kesungguhan

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber.

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi bahasa yang indah dalam pembayang dengan sebutan dan intonasi yang betu5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2813.7.15

/

17.7.15

Tema:8Celik Sains , Teknologi Dan Inovasi

Unit 23

Teknologi Mesra PenggunaTajuk: -Pelupusan sampah-Teknologi Mesra Alam

-Oh, Dinginnya !

-Permata

Cadangan aktivti:

Karangan keperihalan1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan katadengan betul mengikut konteks.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hubur.Sistem Bahasa

Kata Tanya

Kata Sendi Nama

Ayat Perintah

Ayat Seruan

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Kreativiti dan inovasi

Sains dan Teknologi

Nilai

Menghargai

Menjaga Kebersihan

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber dengan menggunakan diksi, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila.2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling dengan lancar , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog danautobiografi dengan betul.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dan nyanyian yang dipersembahkan.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

2920.7.15

/

24.7.15

Tema:8

Celik Sains , Teknologi Dan InovasiUnit 24

Reka Cipta LestariTajuk:

- Lampu Mesra Teknologi Hijau-Perahu Rekaan-Baja Kompos-Ampaian Inovatif-Kit Telefonik1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betulSistem Bahasa

Kata Majmuk

EMK

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai

Bertanggungjawab

Rasional

Prihatin

Berdikari

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan bahan yang sesuai untuk menjana idea3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3027.7.15/

31.7.15

Tema:9Sayangi Bumi

Unit 25

Minggu Alam SekitarTajuk:

- Program Kesedaran Alam Sekitar -Aktiviti Cintai Alam Sekitar-Alam Sekitar Tanngungjawab Kita

Cadangan Aktiviti : Karangan berformat - surat1.3 Mendengar, memahami dan memberi responsterhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa

Tanda Baca

Penanda Wacana

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Nilai

Amanah

Kasih Sayang

Cintai Alam Sekitar

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

2.5.2 Membaca, memahami bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3103.8.15/

07.8.15

Tema:9Sayang Bumi

Unit 26

Cintai Bumi KitaTajuk:

- Jaga Bumi Kita- Sayangi Bumi Kita- Aktiviti Cintai Bumi Kita- Bersama-sama Selamatkan Bumi

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalamlagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

Sistem Bahasa

Ayat perintah

Ayat Seruan

EMK

Sains

Pendidikan Alam Sekitar

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kreativiti dan Inovasi

Nilai

Bertanggunjawab

Menjaga Kebersihan

Kasih Sayang

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5.3 Membaca, memahami, dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyesaikan sesuatu masalah. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis .

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3210.8.15/

14.8.15

Tema:

Sayangi Bumi

Unit 27

Selamatkan Bumi Kita

Tajuk:

-Hargai BumI Kita-Jimatkan Tenaga Elektrik-Bersatu Menjaga Bumi

-Puliharalah Bumi-Kelab Pencipta Bumi Taman MelatiCadangan aktiviti :

-Pengakap 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.3 Melafazkan dan memahami puisi denganintonasi yang betul menggunakan bahasa yangindah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa

Kata Kerja Transitif

EMK

Pendidikan Alam Sekitar

Kreativiti dan Inovasi

Nilai

Menghargai

Rasional

Prihatin

Bersyukur

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yangbaik. 3.7.1 Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul.4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3317.08.15/

21.08.15

Tema:10

Pertanian dan Penternakan

Unit 28

Lawatan Ke Ekspo PertanianTajuk:

-Ekspo Pertanian-Program Industri Asas Tani-Bicara Tokoh Usahawan Tani-Luasnya Bidang Pertanian-Peluasan Subjek

Cadangan aktiviti

- membina ayat3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Sistem Bahasa

Kata Gelaran

Kata Adjektif

EMK

Sains

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Nilai

Rajin

Tabah

Bersyukur

Keusahawan

Bekerjasama

3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis . 3.3.3 Membina

dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran dalam kalangan masyarakat yang sesuai berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3424.08.15/

28.08.15

Tema:10Pertanian Dan Penternakan

Unit 29

Pokok Dan Buah-buahan TempatanTajuk:

-Aku Sebagai Sebatang Pokok Manggis-Durian Raja Kunyit-Pokok Mangga Datuk-Buah Nona

Cadangan aktiviti

-karangan jenis dialog3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatifsemasa bercerita secara didik hibur.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

Sistem Bahasa

Penanda Wacana

Ayat tunggal

Ayat majmuk

EMK

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pendidikan Alam sekitar

Nilai

Menghargai

Rasional

Kesyukuran

Kerajinan

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3531.8.15/

04.9.15[CUTI MERDEKA

31.08.15]

Tema:10Pertanian Dan Penternakan Unit 30

Ternakan Ikan Hiasan

Tajuk:

-Ikan Laga- Ikan Peliharaan

-Cara-cara memelihara Ikan Emas

Cadangan aktiviti :-pemahaman1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Sistem Bahasa

Penanda Wacana

Imbuhan Apitan

EMK

Keusahawanan

Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pendidikan Alam sekitar

Nilai

Menjaga Kebersihan

Bertanggungjawab

Menghargai

1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila.

2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.

3.3.3 Membina

dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR, dan teR dengan betul mengikut konteks

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3407.9.15/

11.9.15

Tema:11Keusahawanan

Dan Pengurusan KewanganUnit 31

Niaga Jaya

Tajuk:

-Surat dari Semporna-Majunya Medan Niaga Satok-Berniaga Amalan Mulia-Peniaga yang Berilmu

Cadangan aktiviti membina ayat

- pemahaman3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.3 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

Sistem Bahasa

Kata GandaEMK

Keusahawanan

Kreativiti dan Inovasi

Nilai

Amanah Jujur Rajin

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

3.2.7 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi bahasa yang indah dalam pembayang dengan sebutan dan intonasi yang betul. .

3.3.3 Membina

dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul.

MINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3614.9.15

/

18.9.15

Tema:11Keusahawanan

Dan Pengurusan KewanganUnit 32

Marilah Berniaga

Tajuk :

-Hari Jualan Amal-Belajar Berniaga

-Harga Jualan Kuih dan Minuman

-Larisnya jualan Kami

4.5Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan berkesan.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

Sistem Bahasa

Kata Adjktif

Penanda Wacana

Imbuhan

Tanda Baca

Kata AdjktifEMK

KeusahawananNilai

Amanah Bekerjasama Gigih

4.5.2 Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang betu2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut kontek3.3.3 Membina

dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul.

MINGGU 37

10.09.2015 27.09.2015Cuti Penggal Pertengahan 2

16.09.2015 Hari Malaysia24-25.09.2015 Hari Raya HajiMINGGUTEMA / TAJUKHARI 1HARI 2HARI 3HARI 4HARI 5PENGISIAN

KURIKULUM

3726.9.15

/

02.10.15

Tema:11

Keusahawanan

Dan Pengurusan Kewangan

Unit 33

Bijak Berbelanja

Tajuk :

-Panduan Berbelanja

-Wang Saku

-Merancang Perbelanjaan

-Faedah Berjimat Cermat

-Bijaknya Berbelanja1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang Gramatis.5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut kontek3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

Sistem Bahasa

Kata Hubung

Kata Adjktif

EMK

Keusahawanan

Peraturan Sosial BudayaNilai

Amanah

Bekerjasama

Bertimbang rasa

Gigih

MINGGU 38&39 [05.10.15 / 16.10.15]:- Minggu Ulangkaji Peperiksaan Akhir

Tahun( ** tertakluk kepada takwim sekolah masing-masing )14.10.2015 Cuti Awal Muharram MINGGU 40&41 [19.10.15 / 30.10.15]:-Peperiksaan Akhir Tahun ( ** tertakluk kepada takwim sekolah masing-masing )MINGGU 42 46 :- 1. Program bacaan2. Sukatan Pelajaran3. Pelbagai program mengikut sekolah masing-masing.10.11.2015 Cuti Hari Deepavali

( ** tertakluk kepada takwim sekolah masing-masing )KUMPULAN KETUA PANITIA PPDPP

1