RPT BM THN 6 SJK 2011

download RPT BM THN 6 SJK 2011

of 41

Transcript of RPT BM THN 6 SJK 2011

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  1/41

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 6SJK

  MINGGU/

  TARIKHUNIT OBJEKTIF ISI KANDUNGAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  SISTEM BAHASA PENGISIAN

  KURIKULUM

  TARIKH

  DISEMPURNAKAN

  1

  3 7 Jan

  UNIT 1

  Tema:

  Bergaya ke

  Sekolah

  Bahagian A

  Tajuk:

  Semangat

  Yuk Sing

  PKJR

  UNIT 1:

  TEMA:

  Perjalananyang Selamat

  TAJUK 1:

  Perjalanan

  Selamat ke

  Sekolah

  Di akhir unit ini,

  murid dapat:

  1.Berbual tentang

  sesuatu topik.

  2.Mencari makna

  perkataan dan

  sebutan dengan

  merujuki kamus.

  3.Bercerita tentang

  buku cerita yang

  dibaca dengan

  intonasi yang betul.

  4 .Membaca

  pelbagai jenis ayat

  dalam petikan cerita

  dengan intonasi yang

  betul.

  5 .Membuat sinopsis

  daripada cerita yang

  dibaca.

  6. Menulis ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk tentang

  sesuatu tajuk.

  7. Menyusun gambar

  untuk membuat

  ramalan.

  Objektif PKJR:

  -membaca kuat

  petikan berita dgn

  sebutan dan intonasi

  yg betul.

  1.1 Berbual tentang sesuatu perkara

  berkaitan kehidupan seharian dengan

  menggunakan kata, ungkapan

  ,ayat,sebutan,intonasi,dan nada yangsesuai.

  2.1 Bercerita dengan menggunakan

  kata,frasa,ayat serta sebutan dan

  intonasi yang baik dan jelas.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat

  dengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan memahami perkara yang

  dibaca.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

  sumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji termasuk maklumat daripada

  internet.

  6.6 Membaca dan membuat ramalan

  berdasarkan sesuatu cerita atau

  maklumat yang diberikan.

  8.1 Membina dan menulis perkataan,

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  9.2 Mengenal pasti maklumat dan

  mencatat nota daripada bahan didengar

  atau

  2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaankepada pejalan kaki dan penunggang

  basikal.

  7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu

  dan penunggang motosikal yang boleh

  meletakkan pejalan kaki dan penunggang

  basikla dalam bahaya.

  10.1 Kesan daripada tingkah laku yang

  berisiko.

  1.1 ARAS 1(i) Berinteraksidengan pihak lain berkaitansesuatu topik.

  2.1 ARAS 1(i) Bercerita secaraspontan mengenai sesuatuperkara dengan nada, intonasidan gaya yang sesuai.

  5.1 ARAS 2(i) Membaca pelbagaijenis ayat dengan memberikanpenekanan pada intonasiberdasarkan tanda baca.

  6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamusuntuk mencari makna, sebutanyang betul, ejaan danpenggunaan perkataan yangtepat.

  6.6 ARAS 1 (i) Menyusunmaklumat daripada pelbagaibahan yang dibaca untukmembuat ramalan.

  8.1 ARAS1(i) Menulis pelbagaijenis ayat.

  9.2 ARAS 3 (i) Membuatringkasan berkaitan teks yangdibaca.

  Tatabahasa:

  Kata nama am

  Kosa Kata:.bergaya

  .azam

  .gigih

  .ruyung

  .sagu

  Sebutan dan intonasi

  -laras dialog

  -laras cerpen

  Ilmu:

  kemasyarakatan

  Nilai Murni:Kesyukuran

  Kesederhanaan

  KBT:

  KB:

  Membuat ramalan

  Belajar cara belajar

  TKP:

  Interpersonal

  MP

  Gambar

  Pengurusan grafik

  MyCD

  Galeri multimedia-

  Gurindam

  Pengukuhan

  -kata nama am

  Pengayaan

  -cara menyebut

  perkataan

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  2/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  - menyuarakan

  pandangan ttg bahaya

  yg wujud dpd aspek

  social, persekitaran

  dan kejuruteraan jln

  berdasarkan petikan

  dgn betul.

  -menyenaraikan

  bahaya di jalan raya

  dan r isiko yang

  dihadapi oleh pejalan

  kaki dan penunggang

  basikal.

  Bahagian B

  Navin Cergas

  Dan Cerdas

  1. Menggunakan

  kata panggilan dan

  gelaran yang sesuai

  ketika berbual.

  2. Mencatat isiperbualan yang

  didengar.

  3 .Menyatakan

  perkara yang

  menarik dalam teks.

  4 .Membaca ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk dengan

  sebutan dan intonasi

  yang betul.

  5.Menulis ayattunggal dan ayat

  majmuk dalam

  perenggan.

  6 .Membina

  perenggan dengan

  1..1 Berbual tentang sesuatu perkara

  berkaitan kehidupan seharian dengan

  menggunakan kata

  ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada

  yang sesuai

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat

  dengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan memahami perkara yang dibaca.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan intonasi yang betul dan

  lancar serta memahami perkara yang

  dibaca.

  7.3 Membaca dab menghayati pelbagai

  bahan sastera dan bukan sastera yang

  berkualiti untuk meningkatkan dan

  memperkukuh minat membaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan,

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  8.5 Mengenal pasti dan menggunakan

  penanda wacana yang sesuai dalam satu

  perenggan atau antara perenggan bagi

  1.1 ARAS 2 (i) Menggunakan

  gelaran atau kata panggilan yang

  sesuai dalam perbualan.

  5.1 ARAS 1 (i) Membaca

  perkataan, rangkai kata dan ayatyang mengandungi ayat tunggal

  dan ayat majmuk dengan sebutan

  dan intonasi yang betul.

  5.2 ARAS 3 (i) Membaca teks

  dengan sebutan dan intonasi

  yang betul.

  7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti

  perkara yang menarik dalam teks

  yang dibaca untuk emningkatkan

  minat membaca.

  8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagaijenis ayat.

  8.5 ARAS 1 (i) Mengemukakan

  isi mengikut urutan dengan

  menggunakan penanda wacana

  yang sesuai.

  Tatabahasa:

  Kata nama khas

  Penanda wacana

  Kosa Kata

  .Cergas

  .Cerdas

  .Cemerlang

  .Tokoh

  .Olahragawan

  Sebutan dan intonasi

  -laras dialog

  -skrip

  Ilmu

  PJK

  Nilai Murni

  - kebersihan

  -kesyukuran

  KBT

  KB

  Membuat kategori

  pembelajaran

  kontekstual

  KP

  Kinestetik

  MP

  -teks prosa

  -bahan grafik

  MyCD

  Pengukuhan kata

  nama khas.

  2

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  3/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  menggunakan

  penanda wacana

  yang sesuai.

  7..Membaca

  perenggan dengan

  sebutan dan intonasi

  yang sesuai.

  sesebuah karangan.

  9.2 Mengenal pasti maklumta dan

  mencatat nota daripada bahan didengar

  dan dibaca.

  9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti

  maklumat yang diperdengarkan

  dan membuat catatan.

  Bahagian C

  Koreena Yang

  Berdedikasi

  Pada akhir unit ini,

  murid dapat:

  1 .Menerima teguran

  secara terbuka secara

  situasi.

  2 .Mencatat

  kesalahan bahasa

  yang didengar.

  3 .Melagukan syair

  dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  4 .Mencatat

  maklumat dengan

  berpandukan rajah.

  5 .Menulis ayat

  dengan peluasan

  subjek dan predikat.

  6. Menulis catatan

  harian mengikutkronologi.

  7 .Menyatakan

  hasrat dengan alasan

  yang kukuh.

  1.1 Berbual tentang sesuatu perkara

  berkaitan kehidupan seharian dengan

  menggunakan kata,

  ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan

  nada yang sesuai.

  1.4 Menyatakan permintaan secara

  berterus terang dan menyakinkan dengan

  menggunakan intonasi dan unsur

  paralinguistik yang sesuai untuk

  menguatkan permintaan.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisidengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan lancar serta memahami perkara yang

  dibaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan,

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  9.2 Mengenal pasti maklumat dan

  mencatat nota daripada bahan yang

  didengar atau dibaca.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesi

  daripada nota atau catatan hasil daripada

  bahan yang didengar atau dibaca.

  1.1 ARAS 3 (i) Menerima

  teguran dengan hati yang terbuka

  dalam perbualan.

  1.4 ARAS 1 (ii) Mengemukakan

  hasrat dengan memberikan

  alasan yang kukuh.

  5.1 ARAS 2 (i) Membaca bahan

  sastera dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  8.1 ARAS 3 (i) Membina ayattunggal dan ayat majmuk dengan

  peluasan subjek dan predikat.

  9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti

  maklumat yang diperdengarkan

  dan membuat catatan.

  9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah

  maklumat dalam bentuk lakaran

  kerangka.

  9.3 ARAS 1 (i) Menulis dan

  menyusun maklumat mengikut

  kronologi.

  Tatabahasa

  -Kata ganti nama diri

  Kosa Kata

  - pegangan

  -berbudi

  -berhemah

  -keikhlasan

  -keredaan

  -teladan

  Sebutan Dan Intonasi

  -laras dialog-laras puisi

  Ilmu:

  Kesusasteraan

  Nilai:

  Bertanggungjawab

  Kesyukuran

  Berhemah

  KBT:

  KB:

  Membuat keputusan

  TKP:

  Intrapersonal

  MP

  Teks prosa dan puisi

  Bahan dialog

  MyCD

  Pengukuhan

  -kata ganti nama

  diri

  3

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  4/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  2

  10 14Jan

  UNIT 2

  Tema

  Sekolah

  Selesa Murid

  Ceria

  Bahagian A

  Indahnya

  Sekolahku

  PKJR

  UNIT 1

  TEMA:

  Perjalanan

  yang Selamat

  TAJUK 1:

  Perjalanan

  Selamat keSekolah

  1 .Bercerita secara

  spontan dengan nada

  intonasi dan gaya

  yang sesuai.

  2 .Menulis ayat

  tunggal dan ayatmajmuk berdasarkan

  gambar.

  3 .Merujuki kamus

  untuk mencari

  makna perkataan.

  4 .Mengemukakan

  soalan berdasarkan

  teks yang dibaca.

  5 .Menyatakan

  pendapat tentang

  bahan yang didengardengan bahasa yang

  sesuai.

  6 .Menulis ayat yang

  dibaca oleh rakan

  dengan ejaan dan

  tanda baca yang

  baca.

  7 .Memberikan

  makna perkataan dan

  rangkai kata dengan

  betul.

  Objektif PKJR:

  -Cerita dgn sebutan

  dan intonasi yg betul.

  - menyuarakan

  pandangan ttg bahaya

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang

  sesuatu perkara secara bertatasusila.

  2.1 Bercerita dengan menggunakankata,frasa,ayat serta sebutan dan

  intonasi yang baik danjelas.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayatdengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan memahami

  perkara yang dibaca.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

  smber untuk mendapatkan maklumat

  bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk

  maklumat daripada internet.

  8.1 Membina dan menulis

  perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

  9.1 Mengambil imlak teks yang

  diperdengarkan.

  2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan

  kepada pejalan kaki dan penunggang

  basikal.

  7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu

  dan penunggang motosikal yang boleh

  meletakkan pejalan kaki dan penunggang

  basikla dalam bahaya.

  10.1 Kesan daripada tingkah laku yang

  berisiko.

  1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakansoalan yang relevan tentang topikyang dibincangkan.

  2.1 ARAS 1 (ii) Menyatakanpendapat tentang sesuatukejadian yang didengar denganmenggunakan bahasa yang betul.

  5.1 ARAS 1 (ii) Memahamiperkataan, rangkai kata dan ayatyang dibaca.

  6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamusuntuk mencari makna, sebutanyang betul, ejaan danpenggunaan perkataan yangtepat.

  8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagaijenis ayat.

  9.1 ARAS 1 (i) Mengambil imlak

  ayat dengan ejaan dan tandabaca yang betul.

  Tatabahasa

  -Kata kerja tak transitif

  Peribahasa

  -simpulan bahasa

  - senang hati

  - cepat tangan- omong kosong

  Kosa Kata

  Bunga teratai

  Bunga kekwa

  Bunga mawar

  Mural

  Vandalisme

  Pancuran

  Bermotivasi

  Sebutan dan Intonasi

  Laras syarahan

  Ilmu

  Kajian Tempatan

  Nilai Murni

  Bertanggungjawab

  Bangga

  KBT

  KB

  -menyelesaikan

  masalah

  -kajian masa depan

  KP

  Naturalis

  MP

  Kad Gambar

  -tempat-tempat

  kawasan sekolah

  Kad ayat

  Ayat Tunggal dan

  Ayat Majmuk

  MyCD

  Galeri multimedia

  -Audio syarahan

  4

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  5/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  yg wujud dpd aspek

  sosial, persekitaran

  dan kejuruteraan jln

  berdasarkan petikan

  dgn betul.

  Bahagian B

  Berkebun diSekolah

  1. Bercerita tentang

  sesuatu peristiwadengan penuh

  penghayatan.

  2. Menyusun

  maklumat mengikut

  kronologi .

  3. Meruj uki laman

  web untuk

  mendapatkan

  maklumat.

  4. Menul is teks

  dengan tulisan

  berangkai yang

  kemas dan cantik.

  5. Menulis pantun

  yang dibaca dengan

  ejaan dan tanda baca

  yang betul.

  6.Menulis

  pengajaran yang

  terdapat dalam

  pantun.

  2.1 Bercerita dengan menggunakan

  kata,frasa,ayat serta sebutan danintonasi yang baik dan

  jelas.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagaisumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang

  sedang dikaji termasuk maklumat

  daripada internet.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan

  tulisan berangkai yang kemas.

  9.1 Mengambil imlak teks yang

  diperdengarkan.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesi

  daripada nota a tau catatan hasil

  daripada nota atau catatan hasil

  daripada bahan yang didengar atau

  dibaca.

  11.3 Mengulas karya sastera yang mudah

  secara umum dari aspek tema dan

  persoalan ,watak dan perwatakan

  ,nilai dan pengajaran,dan gaya

  bahasa.

  2.1 ARAS 2 (i) Menceritakan

  sesuatu peristiwa dengan penuhpenghayatan menggunakan

  bahasa, gaya, dan intonasi yang

  baik.

  6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media

  elektronik untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji.

  8.3 ARAS 2 (i) Menulis ayat

  dalam tulisan berangkai dengan

  kemas dan cantik.

  9.1ARAS 2 (i) Mengambil

  imlak teks dengan ejaan dan

  tanda baca yang betul.

  9.3 ARAS 2 (i) Menulis dan

  menyusun maklumat mengikut

  kronologi.

  11.3 ARAS 2 (i) Menghuraikan

  nilai dan pengajaran yang

  terdapat dalam sesuatu karya

  sastera.

  Tatabahasa

  -kata kerja transitif

  Kosa kata

  -batas

  -khasiat

  -srikandi

  -serbat

  Selasih

  Sebutan dan Intonasi

  -laras pantun

  Ilmu

  Kajian Tempatan

  Nilai Murni

  Kebersihan fizikal

  dan mental

  Kerjasama

  KBT

  KB

  Membanding dan

  membezakan

  Kemahiran TMK

  KP

  Naturalis

  MP

  Kad perkataan

  Cth cth kata kerja

  transitif

  -kad ayat

  Cth tulisan

  berangkai

  -rakaman

  pantun

  Bahagian C

  Berbudi

  kepada

  Sekolah

  1. Mengulas

  perbualan yang

  didengar dengan

  bahasa yang sesuai.

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang

  sesuatu perkara secara bertatasusila.

  2.1 Bercerita dengan menggunakan

  kata,frasa,ayat serta sebutan dan

  1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan

  soalan yang relevan tentang topik

  yang dibincangkan.

  2.1 ARAS 3 (i) Mengulas

  Tatabahasa

  . Kata bantu

  Kosa kata

  . cereka

  ILMU

  . Kajian Tempatan

  Nilai Murni

  . Kerajinan

  5

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  6/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  2. Membuat catatan

  tentang maklumat

  yang didengar.

  .3.Mendapatkan

  maklumat dengan

  menemu bual guru.

  4. Mengemukakansoalan yang releven

  tentang sesuatu

  topik.

  5. Menulis

  pengumuman yang

  dibaca dengan ejaan

  dan tanda baca yang

  betul.

  6. Menghuraikan

  maksud ayat yang

  terdapat dalam

  pengumuman.

  intonasi

  yang baik dan jelas.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat

  dengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan memahami perkara yang

  dibaca.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagaisumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji termasuk maklumat daripada

  internet.

  9.1 Mengambil imlak teks yang

  diperdengarkan.

  9.2 Mengenal pasti maklumat danmencatat nota daripada bahan yang

  didengar dan dibaca.

  tentang sesuatu kejadian yang

  didengar dengan menggunakan

  bahasa yang betul.

  5.1 ARAS 3 (ii) Menghuraikan

  maksud ayat yang dibaca.

  6.1 ARAS 3 (i) Merujuk

  personalia dan pelbagai sumberuntuk mendapatkan maklumat.

  9.1 ARAS 3 (i) Mengambil

  imlak teks pelbagai laras dengan

  ejaan dan tanda baca yang betul.

  9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti

  maklumat yang diperdengarkan

  dan membuat catatan.

  . projektor

  . penaja

  . karya

  . bersyukur

  Sebutan dan intonasi

  . Laras pengumuman

  KBT

  KB

  . Membuat inferens

  BCB

  MP

  . Kad ayat-Cth-cth soalan

  untuk temu bual

  . Power point

  - Cth sinopsis cerita

  . Rakaman

  MyCD

  . Pengukuhan

  - Memberikan

  ulasan

  tajuk perbincangan

  3

  17 - 21Jan

  Unit 3

  Tema

  SERONOKN

  YA

  BELAJAR

  Bahagian A

  Sains dan

  Kehidupan

  PKJR

  UNIT 1

  TEMA:

  Perjalanan

  yang Selamat

  1. Mengkategorikan

  jenis hidupan dan

  habitat dan

  menyatakannya

  dengan jelas.

  2. Menjelaskan

  maksud yang

  tersurat dan yang

  tersirat berdasarkan

  gambar.

  3 . Membaca teks

  dengan sebutan dan

  intonasi yang betul

  serta memahami

  kandungannya.

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang

  sesuatu perkara secara bertatasusila.

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  serta pesanan tentang sesuatu

  perkara.

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang

  sesuatu perkara atau tajuk dengan

  menggunakan kata,istilah,frasa, ayat

  yang tepat,dan laras bahasa yangsesuai.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan Intonasi yang

  betul dan lancar serta memhami

  perkara yang dibaca.

  1.2 ARAS 3 ( i ) Berbual secara

  bertatasusila tentang sesuatu

  perkara dengan menggunakan

  soalan pelbagai aras.

  1.3 ARAS 3 ( i) Memberi arahan

  secara ringkas dan tepat.

  ARAS 3 (ii ) Mendengar arahan

  serta pesanan dengan teliti untuk

  membuat tindakan yang tepat.

  3.1 ARAS 1 ( i )

  Mengkategorikan isi penting

  berdasarkan topik.

  ARAS 1 ( ii )

  Mengemukakan isi yang

  diperoleh dengan jelas.

  Tatabahasa

  * kata adjektif

  Kosa kata

  * slaid

  - gerigi

  - lampu suluh

  -ekopelancongan

  -perisai

  Ilmu

  Sains

  Nilai Murni

  Berdikari

  KBT

  KB

  -mengkategorikan

  -membandingkan

  dan membezakan

  -kinestetik

  MP

  Kad gambar

  - lambang

  My CD

  6

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  7/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  TAJUK 1:

  Perjalanan

  Selamat ke

  Sekolah

  4. Berbual tentang

  ilham daripada alam

  dengan

  mengemukakan

  soalan pelbagai aras.

  5. Menulis ayattunggal dan ayat

  majmuk yang

  gramatis.

  6. Memberikan

  arahan dengan jelas

  untuk menjalankan

  ujikaji.

  Objektif PKJR:

  -membaca kuat

  petikan berita dgn

  sebutan dan intonasi

  yg betul.

  - menyuarakan

  pandangan ttg bahaya

  yg wujud dpd aspek

  social, persekitaran

  dan kejuruteraan jln

  berdasarkan petikan

  dgn betul.

  -menyenaraikan

  bahaya di jalan raya

  dan risiko yang

  dihadapi oleh pejalan

  kaki dan penunggang

  basikal.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal

  dan ayat majmuk dalam sesuatu

  penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan

  kepada pejalan kaki dan penunggang

  basikal.

  7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu

  dan penunggang motosikal yang boleh

  meletakkan pejalan kaki dan penunggang

  basikla dalam bahaya.

  10.1 Kesan daripada tingkah laku yang

  berisiko.

  5.2 ARAS 1 ( i )

  Membaca bahan berunsur ilmu

  dengan sebutan dan intonasi

  yang betul.

  ARAS 1 ( ii )

  Menjawab soalan pemahamanberdasarkan teks yang dibaca.

  7.1 ARAS 2 ( i)

  Menjelaskan maksud tersurat

  dan tersirat berdasarkan bahan

  grafik dan bukan grafik.

  8.2 ARAS 1 ( i )

  Membina ayat tunggal dan ayat

  majmuk berdasarkan tajuk.

  Pengukuhan

  - menjelaskan

  maksud tersurat dan

  tersirat

  Bahagian B

  Fasih

  Berbahasa

  Malaysia

  1. Menyampaikan

  maklumat

  berdasarkan data

  yang telah dianalisis.

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang

  sesuatu perkara atau tajuk dengan

  menggunakan kata,istilah, frasa, ayat

  yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

  3.1 ARAS 2 (i)

  Menganalisis data berdasarkan

  sesuatu perkara.

  Tatabahasa

  . Kata penguat

  Kosa Kata

  Ilmu

  . Komunikasi

  . Matematik

  7

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  8/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  2. Membentangkan

  maklumat yang telah

  disusun dengan

  menggunakan laras

  bahasa yang sesuai.

  3. Menulis ayatdalam perenggan

  dengan tulisan

  berangkai yang

  cantik.

  4. Membaca sajak

  dengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  5. Menyatakan

  maklumat yang

  terdapat dalam sajak.

  6. Menjelaskan isi-isi penting dan

  perkara utama dalam

  sajak.

  7. Membina

  perenggan yang

  mengandungi ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk.

  8. Membaca ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk yang

  terdapat dalamperenggan dengan

  sebutan dan intonasi

  yang betul.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat

  dengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan memahami perkara yang

  dibaca.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisidengan sebutan dan intonasi yangbetul dan lancar serta memahami

  perkara yang dibaca.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal

  dan ayat majmuk dalam sesuatu

  Penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan

  tulisan berangkai yang kemas.

  11.3 Mengulas karya sastera yang mudahsecara umum dari aspek tema dan

  persoalan ,watak dan perwatakan

  ,nilai dan pengajaran,dan gayabahasa.

  ARAS 2 (ii)

  Menyusun dan menyampaikan

  maklumat dengan menggunakan

  laras bahasa yang sesuai.

  5.1 ARAS 1 (i)

  Membaca perkataan,rangkai kata

  dan ayat yang mengandungi ayattunggal dan ayat majmuk

  dengan sebutan dan intonasi

  yang betul.

  5.2 ARAS 2 (i)

  Membaca bahan sastera dengan

  sebutan dan intonasi yang betul.

  ARAS 2 (ii)

  Menyatakan maklumat penting

  dalam bahan yang dibaca.

  8.2 ARAS 2 (i)

  Membina perenggan denganmenggunakan ayat tunggal dan

  ayat majmuk.

  8.3 ARAS 3 (i)

  Menulis ayat dalam perenggan

  dengan menggunakan tulisan

  berangkai yang kemas dan

  cantik.

  11.3 ARAS 1 (i)

  Menjelaskan tentang tema dan

  persoalan yang terdapat dalam

  sesebuah karya sastera.

  . kalimat

  . bicara

  . darjat

  . murni

  . sengketa

  Sebutan dan Intonasi

  . Laras sajak

  Nilai Murni

  . Kesyukuran

  . Kebanggaan

  KBT

  KB- Menganalisis

  Pembelajaran

  kontekstual

  MP

  .Kad ayat

  Ayat tunggal dan

  ayat majmuk

  . Kad perkataan

  - kata penguat

  MyCD

  -galeri multimedia-

  sajak

  Pengayaan

  -kata penguat

  -

  G

  8

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  9/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  Bahagian C

  Pintar

  Matematik

  1. Membentangkan

  analisis markah ujian

  Kajian Tempatan.

  2. Menulis langkah

  menghias Sudut

  Kajian Tempatan didalam kelas.

  3. Membaca berita

  dan iklan dengan

  sebutan dan intonasi

  yang betul.

  4. Menyatakan

  persoalan yang

  terdapat dalam teks

  berita.

  5. Menyambung

  cerita denganmenggunakan

  pelbagai jenis ayat.

  6. Menghuraikan

  maksud ayat dengan

  betul.

  2.1 Bercerita dengan menggunakan

  kata,frasa ,ayat serta sebutan dan intonasi

  yang baik dan

  jelas.

  3.1 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa,

  ayat yang tepat,dan laras bahasa

  yang sesuai.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayatdengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan memahami perkara yang

  dibaca.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan lancar serta memahami

  perkara yang dibaca.

  8.2 Mebina dan menulis ayat tunggal

  dan ayat majmuk dalam sesuatu

  penulisan teks berkaitan sesuatu

  perkara.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesidaripada nota atau catatan hasil

  daripada bahan yang didengar atau

  dibaca.

  2.1 ARAS 2 ( i )

  Menceritakan sesuatu peristiwa

  dengan penuh penghayatan

  menggunakan

  bahasa, gaya, dan intonasi yang

  baik.

  3.1 ARAS 3 ( i )

  Mensentesisi data yang diperoleh

  berdasarkan sesuatu perkara.

  ARAS 3 ( ii )

  Membentangkan kesimpulan

  berdasarkan perkara yang diteliti

  dengan menggunakan laras

  bahasa yang tepat dan padat.

  5.1 ARAS 3 ( ii )

  Menghuraikan maksud ayat yang

  dibaca.

  5.2 ARAS 3 ( i )

  Membaca teks pelbagai laras

  bahasa dengan lancar,sebutan

  dan intonasi yang betul serta

  gaya yang sesuai.

  ARAS 3 (ii )

  Menjelaskan persoalan

  berdasarkan teks yang dibaca.

  8.2 ARAS 3 ( i)

  Menggunakan pelbagai jenis dan

  ragam ayat untuk membina teks

  berkaitansesuatu tajuk.

  9.3 ARAS 1 ( i)

  Menulis dan menyusun

  maklumat mengikut kronologi.

  Tatabahasa

  -kata adjektif

  Kosa Kata

  . dikendalikan

  .sukatan

  .mahasiswa

  .genggaman

  .cemerlang

  Sebutan dan intonasi

  -laras berita

  Ilmu

  Matematik

  Nilai Murni

  Kerajinan

  KBTKB

  .mensintesis

  KP

  Logik

  Matematik

  Ruang

  MP

  .kad ayat

  - Cth soalan untuk

  temu bual

  -powerpoint

  Cth sinopsis cerita-rakaman

  Teks pumuman

  9

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  10/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  4

  24 - 28Jan

  UNIT 4

  KEMAHIRA

  N DIRI

  Bahagian A

  Seni

  Pertukangan

  PKJR:

  UNIT 1

  TEMA:

  Perjalanan

  yang Selamat

  TAJUK 2:

  Laluan

  Selamat ke

  Sekolah

  1. Menyuarakan

  pandangan secara

  sopan.

  2. Mencatat

  pandangan yang

  dibentangkan.

  3. membaca isi-isi

  penting yang

  terdapat dalam

  bahan yang dibaca.

  4. Menulis soalan

  yang berkaitan

  dengan teks.

  5. Mengasingkan isi

  penting dan isi

  sampinganyang

  terdapat dalam teks.

  6. Mengecam

  perkataan atau

  rangkai kata yang

  memberikan kesan

  yang terdapat dalam

  teks.

  Objektif PKJR:

  - menyampaikan

  kesimpulan maklumat

  ttg perjln ke sekolah

  menengah

  berdasarkan petamenggunakan laras

  bhs yg jelas dan tepat.

  - menulis dan

  melengkapkan

  karangan

  1.2 Bertanya daaaan menjawab tentang

  sesuatu perkara secara bertatasusila.

  4.2 Mengemukakan komen yang sesuai

  berdasarkan

  pemerhatian,pengalaman

  dan maklumat yang disampaikanoleh pihak lain.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi

  utama dan isi sampingan daripada teks.

  7.2 Membaca dan mengenal pasti

  perkataan,pelbagai jenis ayat dan

  gaya bahasa

  yang terdapat dalam teks sastera dan

  bukan sastera yang dapat membawa

  kesan tertentu kepada pembaca.

  9.2 Mengenal pasti maklumat dan

  mencatat nota daripada bahan yangdidengar atau dibaca.

  10.3 Membuat ringkasan daripada bahan

  didengar dan dibaca.

  1.1 Jenis-jenis jalan raya

  1.2 ARAS 2 ( i )

  Mengemukakan soalan yang

  relevan tentang topik yang

  dibincangkan.

  4.2 ARAS 1 ( i )

  Mengemukakan pandangan samaada menyokong atau

  membangkang sesuatu

  perkara berdasarkan maklumat

  yang disampaikan oleh pihak lain

  secara spontan.

  6.3 ARAS 1 ( i )

  Membaca dan mengecam isi-isi

  penting daripada pelbagai bahan

  bacaan.

  7.2 ARAS 1 ( i)

  Mengecam diksi,istilah dan ayat

  yang memberikan kesan denganmenyatakan sebab.

  9.2 ARAS 1 ( i )

  Mengenal pasti maklumat yang

  diperdengarkan dan membuat

  catatan.

  10.3 ARAS 1 (i)

  Membezakan isi penting dengan

  isi sampingan untuk membuat

  ringkasan.

  Tatabahasa

  -peluasan subjek

  Kosa kata

  . menyumbangkan

  . gerbang

  . karya

  . pahat

  .unik

  . kikir

  . koleksi

  . pupus

  Ilmu

  Kemasyarakatan

  Nilai Murni

  Rasional

  Kerajinan

  KBT

  KB

  -mengecam

  BCB

  MP

  . kad gambar

  -alat pertukangan

  . kad ayat

  -subjek dan predikat

  10

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  11/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  menggunakan ayat

  dan bhs yang betul.

  -menyatakan

  persekitaran jalan

  raya yang selamat

  dan tidak selamat

  berdasarkan peta

  yang disediakan.

  Bahagian B

  Bakat

  Terpendam

  1. Menyampaikan

  kritikan dengan

  bertatasusila.

  2. Menulis rumusan

  berdasarkan maksud

  pantun.

  3. Menyatakan idea

  yang terdapat dalam

  teks.

  4. Membetulkankesilapan

  penggunaan kata dan

  struktur ayat dalam

  dialog.

  5. Menulis ayat yang

  mengandungi isi

  penting ke dalam

  bentuk yang lebih

  ringkas.

  6. Menjawab soalan

  pemahaman dengan

  betul.

  4.2 Mengemukakan komen yang sesuai

  berdasarkan pemerhatian,pengalaman,

  dan meklumat yang disampaikan oleh

  pihak lain.

  5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisidengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan lancar serta memahami

  perkara yang dibaca.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi

  utama dan isi sampingan daripada teks.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil

  penulisan.

  10.3 Membuat ringkasan daripada

  bahan didengar dan dibaca.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang

  perkara yang menarik dalam

  sesebuah karya secara kritis.

  4.2 ARAS 2 (i)

  Memberikan kritikan yang positif

  secara bertatasusila tentang

  sesuatu perkara berdasarkan

  pemerhatian.

  5.3 ARAS 1 (ii)

  Menjawab soalan pemahaman

  berdasarkan teks yang dibaca.

  6.3 ARAS 2 (i)

  Membaca dab nebgenal pasti

  idea yang terdapat alam teks.

  10.2 ARAS 2 (i)

  Mengenal pasti dan

  membetulkan kesilapan

  penggunaan kata dan stuktur

  ayat.

  10.3 ARAS 2 (i)

  Menyatakan isi penting yang

  telah diringkaskan daripada

  bahan yang dibaca.

  11.1 ARAS 3 (i)

  Merumus maklumat yangmenarik dalam sesebuah karya

  secara kritis.

  Tatabahasa

  . Peluasan predikat

  Kosa Kata

  . menikmati

  . bergegas

  . terpinga-pinga

  . bingung

  .menghias

  Sebutan dan Intonasi

  . Laras pantun

  Ilmu

  . Kemahiran Hidup

  Nilai Murni

  . kasih sayang

  KBT

  KB

  . merumuskan

  . meringkaskan

  KP

  Verbal linguistik

  MP

  . kad ayat

  -peluasan predikat

  Power point

  - langkah-langkah

  menulis ringkasan

  MyCD

  . pengayaan

  -membetulkan

  kesilapan perkataan

  dan ayat

  Bahagian C

  1. Memberikan

  komen dan cadangan

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  serta pesanan tentang sesuatu perkara.

  1.3 ARAS 3 (iii)

  Melaksanakan arahan serta

  Tatabahasa

  .Peluasan subjek dan

  Ilmu

  .Kemahiran Hidup

  11

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  12/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  Klik! Klik !

  Klik!

  balas secara

  bersopan.

  2. Membuat

  kesimpulan

  berdasarkan

  maklumat yang

  dikumpulkan.

  3. Menyatakan isi

  utama dan isi

  sampingan yang

  terdapat dalam teks.

  4. Melaksanakan

  arahan dengan tepat

  berdasarkan gambar.

  5. Menulis ringkasan

  dalam bentuk prosa.

  6. Melahirkan

  perasaan tentangsesuatu kejadian.

  3.3 Menyampaikan maklumat kepada

  pihak lain dalam aktiviti terancang.

  4.2 Mengemukakan komen yang sesuai

  berdasarkan

  pemerhatian,pengalaman

  dan maklumat yang disampaikan

  oleh pihak lain.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi

  utama dan isi sampingan daripada teks.

  6.5 Membaca pantas secara imbasan

  untuk mendapatkan maklumat khusus.

  10.3 Membuat ringkasan daripada bahan

  yang didengar dan dibaca.

  pesanan dengan cepat dan

  tersusun berpandukan peraturan-

  peraturan tertentu.

  3.3 ARAS 3 (i)

  Melahirkan perasaan dengan

  menggunakan diksi, ayat dan

  unsur paralinguistik secara

  meyakinkan.

  4.2 ARAS 3 (i)

  Memberi komen dan cadangan

  balas yang membina tentang

  sesuatu perkara berdasarkan

  pengalaman secara bersopan.

  6.3 ARAS 3 (i)

  Menghuraikan isi utama dan isi

  sampingan yang terdapat dalam

  teks.

  6.5 ARAS 3 (i)

  Membaca dan mengumpulmaklumat secara imbasan untuk

  membuat kesimpulan.

  10.3 ARAS 3 (i)

  Membuat ringkasan daripada

  bahan prosa dalam bentuk

  perenggan.

  predikat

  Kosa Kata

  . merungut-rungut

  . lut cahaya

  . jurugambar

  . tercegat

  . digital

  Nilai Murni

  . keberanian

  KBT

  KB

  . meringkaskan

  .BCB

  KP

  Kinestetik

  MP

  .kad at

  -peluasan subjek

  dan predikat

  -bahan bahan

  untuk membuat

  model asas kamera

  MyCD

  . Galeri Multimedia-

  AudioPengukuhan

  -peluasan subjek

  5 CUTI TAHUN BARU CINA ( 31 JANUARI 6 FEBUARI 2011 )

  6

  07 - 11Feb

  UNIT 5

  Tema:

  MESRA

  ALAM

  1. Memberikanpandangan untuk

  menerima atau

  menolak pendapat.

  2. Membuat andaian

  3.2 Menghuraikan maklumat denganalasan yang meyakinkan.

  4.3 Menyatakan pilihan untuk menerima

  atau menolak pendapat dalam

  perundingan untuk mencapai kata

  3.2 ARAS 1 (i)Menghubungkaitkan sebab dan

  akibat dengan memberi alasan

  yang rasional.

  4.3 ARAS 1 (i)

  Tatabahasa. kata ganda penuh

  Kosa Kata

  . mesra alam

  . mencemarkan

  Ilmu.Pendidikan Alam

  Sekitar

  Nilai Murni

  .Kebersihan fizikal

  12

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  13/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  HIDUP

  BAHAGIA

  Bahagian A

  Hidup Mesra

  Alam

  PKJR:

  UNIT 1

  TEMA:

  Perjalanan

  yang Selamat

  TAJUK 2:

  Laluan

  Selamat ke

  Sekolah

  tentang gambar dan

  maklumat.

  3. Membandingkan

  penggunaan

  kata,frasa dan ayat

  dalam surat.

  4. Mengenal pastidan membetulkan

  kesilapan dan tanda

  baca dalam

  perenggan.

  5. Memberikan

  komen terhadap

  pandangan pihak

  lain.

  6. Menyatakan sebab

  dan akibat dengan

  memberikan alasan.

  Objektif PKJR :

  - menyampaikan

  kesimpulan maklumat

  ttg perjln ke sekolah

  menengah

  berdasarkan peta

  menggunakan laras

  bhs yg jelas dan tepat.

  - menulis dan

  melengkapkan

  karangan

  menggunakan ayat

  dan bhs yang betul.

  -menyatakan

  persekitaran jalan

  raya yang selamat

  dan tidak selamat

  berdasarkan peta

  sepakat.

  6.2 Membaca dan mengenal pasti

  pelbagai genre penulisan.

  6.6 Membaca dan membuat ramalan

  berdasarkan sesuatu cerita atau

  maklumat yang diberikan.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil

  penulisan.

  11.4 Memberikan komen dan pandangantentang pendapat yang disampaikan

  oleh pihak lain.

  1.1 Jenis-jenis jalan raya

  Mengemukakan alasan untuk

  menerima atau menolak sesuatu

  pendapat.

  6.2 ARAS 1 (i)

  Mengenal pasti penggunaan

  kata,frasa,rangkai kata,

  peribahasa dan ayat dalam

  sesuatu genre.

  6.6 ARAS 1 (ii)

  Membuat andaian berdasarkan

  fakta atau maklumat yang

  diperoleh.

  10.2 ARAs 1 (i)

  Mengenal pasti dan

  membetulkan kesilapan

  ejaan,perkataan, frasa dan tanda

  baca dalam teks.

  11.4 ARAS 1 (i)

  Memberikan pandangan terhadappendapat pihak lain tentang

  sesuatu bahan.

  . komposkan

  . rekreasi

  . solar

  Sebutan Dan intonasi

  .Laras surat

  . Laras dialog

  dan mental

  KBT

  KB

  .menjana idea

  . membanding dan

  membezakan

  . pembelajaran

  kontekstual.menghubung kait

  MP

  Kertas sebak

  Borang pengurusan

  grafik

  My CD

  Pengukuhan

  Alasan

  menerima /menolak

  pdpt.

  13

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  14/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  yang disediakan.

  Bahagian B:

  Kelab Briged

  Penyelamat

  Sungai

  1. Menggunakan

  bahasa yang sesuai

  untuk memujuk

  pihak lain.

  2. Memberikankomen terhadap

  pendapat pihak lain

  secara kreatif dan

  kritis

  3. Menerangkan

  laras bahasa iklan

  dan laras bahasa

  berita.

  4. Menyatakan idea

  dalam perbincangan

  tentang sesuatu

  perkara.

  5. emberikan

  pendapat tentang

  hasil perbincangan.

  6. Memberikan

  penerangan tentang

  maklumat yang

  tersurat dan tersirat

  hasil pembentangan.

  4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan

  pendapat tentang sesuatu perkara secara

  terperinci ,tepat dan tersusun.

  4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima

  atau menolak pendapat dalamperundingan untuk mencapai kata

  sepakat.

  6.2 Membaca dan mengenal pasti

  pelbagai genre penulisan.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  kandungan teks yang tersurat dan

  tersirat.

  11.5 Memberikan komen dan pandangan

  tentang pendapat yang disampaikan

  oleh pihak lain.

  4.1 ARAS 2 (i)

  Menyumbangkan idea yang

  bernas dalam sesuatu diskusi

  dengan terperinci.

  4.4 ARAS 2 (i)Mempengaruhi pihak lain untuk

  menerima pandangan dengan

  menggunakan

  bahasa memujuk.

  6.2 ARAS 2 (i)

  Menyatakan perbezaan

  penggunaan laras bahasa dalam

  pelbagai genre.

  7.1 ARAS 2 (i)

  Menjelaskan maksud tersurat dan

  tersirat berdasarkan bahan grafik

  dan bukan grafik.

  11.5 ARAS 2 (i) Membahaskan

  pendapat pihak lain tentang

  sesebuah karya secara kritis

  dan kreatif.

  Tatabahasa

  .kata ganda berentak

  Kosa Kata

  . briged

  . notis

  . kerakusan

  . semesta

  . warisan

  Sebutan Intonasi

  .Laras iklan

  . Laras berita

  .Laras sajak

  Ilmu

  .Pendidikan Alam

  Sekitar

  Nilai Murni

  .Kebersihan fizikaldan mental

  KBT

  KB

  -mengenal pasti

  sebab/akibat

  - kreatif dan kritis

  -membanding dan

  membezakan

  - menjana idea

  .Kajian Masa Depan

  MP

  . poster.kertas sebak

  . kad huruf

  MyCD

  . pengayaan

  Kata ganda rentak

  14

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  15/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  Bahagian C

  Selamatkan

  Bumi Kita

  1. Memberikan

  pandangan dengan

  alasan yang rasional

  dalam perundingan.

  2. Mengambil

  catatan teks yang

  diperdengarkan.

  3. Mencirikan

  sesuatu teks

  mengikut format.

  4. Menjelaskan cara

  menyelesaikan

  sesuatu masalah.

  5. Merumus

  pendapat pihak lain.

  6. Melayari internet

  untuk mendapatkanmaklumat.

  2.2 Melaporkan sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang sesuai

  dan tepat.

  4.5 Menyatakan piliha untuk menerima

  atau menolak pendapat dalam

  Perundingan untuk mencapai kata

  sepakat.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagaisumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji termasuk maklumat daripada

  internet.

  6.2 Membaca dan mengenal pasti

  pelbagai genre penulisan.

  9. 1 Mengambil imlak teks yang

  diperdengarkan.

  11.4 Memberikan komen dan pandangan

  tentang pendapat yang disampaikanoleh pihak lain.

  2.2 ARAS 3 (i)

  Membentangkan tindakan

  susulan bagi menyelesaikan

  sesuatu tugasan.

  4.5 ARAS 3 (i)

  Menerima atau menolak

  pandangan dengan memberikanalasan yang rasional dalam

  sesuatu perundingan untuk

  mendapatkan persetujuan.

  6.1 ARAS 2 (i)

  Merujuk media elektronik untuk

  mendapatkan maklumat bagi

  tajuk yang sedang dikaji.

  6.2 ARAS 3 (i)

  Memberi pandangan tentang ciri-

  ciri penulisan genre.

  9. 1 ARAS 2 (i)Mengambil imlak teks dengan

  ejaan dan tanda baca yang betul.

  11.4 ARAS 3 (i)

  Merumus pandangan pelbagai

  pihak tentang pendapat yang

  disampaikan.

  Tatabahasa

  .Kata ganda separa

  Kosa Kata

  .global

  . bahang

  .ozon

  . metana

  . atmosfera

  Sebutan Intonasi

  .Laras Syarahan

  Ilmu

  Sains dan Teknologi

  Nilai Murni

  .Kebersihan fizikal

  dan mental

  .Kasih sayang

  KBT

  KB

  -mengenal pasti

  sebab/akibat

  - kreatif dan kritis

  Pmembanding dan

  membezakan

  -menjana idea

  MP

  .kertas sebak

  . komputer

  MyCD-Pengayaan

  K.ganda separa

  7

  14 -18

  Feb

  UNIT 6

  Tema:

  KAMI ANAK

  MALAYSIA

  Bahagian A:

  Bahasa Jiwa

  1. Menyatakan

  pendapat yang

  meyakinkan tentangisi yang

  dibincangkan.

  2. Menulis ayat

  dengan lengkap.

  1.4 Memberikan penjelasan tentangsesuatu perkara yang tersurat dan

  tersirat dengan menggunakan kata,

  ungkapan, dan ayat yang sesuai.

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang

  sesuatu perkara atau tajuk dengan

  menggunakan istilah,frasa, ayat yang

  tepat dan laras bahasa yang sesuai.

  1.4 ARAS 2 (i)

  Menjelaskan maksud

  diksi,frasa,ungkapan dan ayat

  dalam sesuatu pengucapan.

  3.1 Aras 1 (ii)

  Mengemukakan isi yang

  diperoleh dengan jelas.

  4.1 ARAS 1 (ii)

  Tatabahasa

  .Kata sendi nama

  Kosa Kata

  . menganjurkan

  . jati diri

  . menghayati

  . melambangkan

  . jiwa

  Ilmu

  .Kewarganegaraan

  Nilai Murni

  .Patriotisme

  KBT

  KB

  -membandingkan

  15

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  16/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  Bangsa

  PKJR :

  UNIT 1

  TEMA:

  Perjalanan

  yang Selamat

  TAJUK 2:

  Laluan

  Selamat ke

  Sekolah

  3. Menyatakan

  andaian daripada

  maksud yang

  tersirat.

  4. Menjelaskan

  maksud perkataan

  yang terdapat dalam

  teks.

  5. Mengemukakan

  isi yang diperoleh

  dengan jelas.

  6. Membina draf

  karangan

  berdasarkan isi yang

  telah dikenal pasti.

  Objektif PKJR:

  -membaca petikan

  teks dgn sebutan dan

  intonasi yg betul serta

  dpt menjwb soalan

  pemahaman dgn

  tepat.

  -membina ayat

  majmuk

  menggunakan kata

  hubung yg terdpt dlm

  petikan.

  -menyatakan sebab

  dan akibat jika tidak

  mematuhi peraturan

  dan undang-undang

  jalan raya

  4.1 Mengemukakan idea,pandangan danpendapat tentang sesuatu perkara

  secara terperinci ,tepat, dan tersusun.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksudkandungan teks yang tersurat dan

  tersirat.

  8.1 Membina dan menulis perkataan,

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre( prosa dan puisi ) termasuk e-mel

  yang mudah , menarik , dan

  bermakna.

  3.1 Mengetahui tentang peraturan dan

  undang-undang jalan raya serta

  menggunakannya.

  Menyatakan pandangan tentang

  sesuatu isi.

  7.1 ARAS 1 (i)

  Membaca dan membuat andaian

  tentang sesuatu perkara yang

  tersirat berdasarkan maklumat

  yang tersurat.

  8.1 ARAS 1 (i)

  Menulis pelbagai jenis ayat.

  10.1 ARAS 1 (ii)

  Membina draf karangan yang

  lengkap.

  Sebutan Intonasi

  .Laras iklan

  . Laras dialog

  dan membezakan

  - menjelaskan

  MP

  Pita rakaman muzik

  lagu

  Brosur

  Kad perkataan

  -kata sendi nama

  MyCD

  Galeri Multimedia

  -nyanyian Kami

  Anak Malaysia

  Pengayaan

  -Kata sendi nama

  Bahagian B:

  1.Menyatakan idea

  yang bernas dalam4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan

  pendapat tentang sesuatu perkara

  4.1 ARAs 2 (i)

  Menyumbangkan idea yang

  Tatabahasa

  .Kata sendi nama

  Ilmu

  .Kewarganegaraan

  16

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  17/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  Hayatilah

  Rukun Negara

  perbincangan.

  2. Menulis dialog

  mengikut format

  yang betul.

  3. Menjelaskan

  maksud tersurat dan

  tersirat berdasarkangambar.

  4. Membina ayat

  aktif dan pasif

  daripada perkataan

  yang diberikan.

  5.Memindahkan

  surat kiriman tidak

  rasmi dalam bentuk

  catatan rasmi.

  6.Membaca teksdengan sebutan dan

  intonasi yang betul.

  secara terperinci, tepat,dan tersusun.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayatdengan sebutan dan intonasi yang

  betul dan memahami perkara yang

  dibaca.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksud

  kandungan tersurat dan tersirat.

  8.1 Membina dan menulis perkataan,

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  8.6 Membina wacana yang sempurna

  bagi keseluruhan karangan.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa

  dan puisi ) termasuk e-mel yang

  mudah ,menarik dan bermakna.

  .

  bernas dalam sesuatu diskusi

  dengan terperinci.

  5.1 ARAS 3(i)

  Membaca teks dengan sebutan

  dan intonasi yang betul.

  7.1 ARAS 2 (i)

  Menjelaskan maksud tersurat dantersirat berdasarkan bahan grafik

  dan bukan grafik.

  8.1 ARAS 1 (i)

  Menulis pelbagai jenis ayat.

  8.6 Aras 1 (ii)

  Menulis karangan yang lengkap

  bersesuaian dengan format.

  10.1 ARAS 2 (i)

  Melakukan transformasi

  maklumat dalam teks kepada

  pelbagai genre.

  Kosa Kata

  .menghayati

  . berikrar

  . patuh

  . lintasan

  . berarak

  Sebutan Intonasi.Laras surat

  Nilai Murni

  .Patriotisme

  KBT

  KB

  - memberi sebab-

  sebab

  - menyenaraikan- mereka cipta

  MP

  .kad perkataan

  -cth-cth kata sendi

  nama

  .Buku catatan harian

  Bahagian C

  Lagu

  Kebangsaan

  1. Menghuraikan

  idea berdasarkan

  persoalan yang

  dikemukakan.

  2. Membuat huraian

  tentang maksud ayat

  yang diberikan.

  3. Membuatkesimpulan tentang

  maksud tersurat dan

  tersirat.

  4. Menjawab soalan

  pemahaman

  4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan

  pendapat tentang sesuatu perkara

  secara terperinci ,tepat dan tersusun.

  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat

  dengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan lancar serta memahami perkara yang

  dibaca.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan intonasi yangbetul dan lancar serta memahami

  perkara yang dibaca.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

  sumber untuk mendapatkan maklumat

  41. ARAS 3 (ii) Menghuraikan

  idea yang meyakinkan

  dengan laras bahasa

  yang betul.

  5.1 ARAS 3 (ii)

  Menghuraikan maksud ayat yang

  dibaca.

  5.2 ARAS 1 (ii)Menjawab soalan pemahaman

  berdasarkan teks yang dibaca.

  6.1 ARAS 1 (i)

  Merujuk kamus untuk mencari

  makna,sebutan yang betul,ejaan

  Tatabahasa

  .Kata sendi nama

  Kosa Kata

  .memahat

  . berkumandang

  . pelosok

  . podium

  .hiasan

  . menggalas. menjunjung

  . hinggap

  Sebutan dan Intonasi

  .Laras pantun

  Ilmu

  .Kewarganegaraan

  Nilai Murni

  .keberanian

  KBT

  KB

  -membuat

  kesimpulan

  KP

  BCB

  MP

  17

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  18/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  berdasarkan teks.

  5. Menghasilkan

  pembayang pantun

  empat kerat yang

  sesuai.

  6 .merujuki kamus

  untuk mencarimakna perkataan.

  bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk

  maklumat daripada internet.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksudkandungan teks yang tersurat dan

  tersirat.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa

  dan puisi ) termasuk e-mel yangmudah, menarik dan bermakna.

  dan

  penggunaan perkataan yang

  tepat.

  71. ARAS 3 (i)

  Membuat kesimpulan tentang

  maksud tersurat dan tersirat

  berdasarka bahan grafik dan

  bukan grafik.

  10.1 ARAS 3 (i)

  Menghasilkan prosa dan puisi

  secara terancang ,tertib dan

  kemas dengan menggunakan

  bahasa yang tepat, indah, dan

  menarik.

  Power point

  -lirik lagu Negaraku

  -Rakaman

  Pantun

  8

  21-25

  Feb

  UNIT 7

  Tema:

  SENI

  TRADISI

  KEBANGGA

  AN KITA

  Bahagian A:

  Indahnya Seni

  Tari Kita

  PKJR :

  UNIT 2:

  TEMA:

  Undang-

  undang dan

  Peraturan

  Jalan raya

  1. Menerangkan

  sesuatu perkara

  dengan gaya bahasayang sesuai.

  2. Mengemukakan

  alasan menerima

  atau menolak

  sesuatu cadangan.

  3. Mengenal pasti

  penggunaanistilah

  dan ayat yang

  menarik yang

  terdapat dalam teks.

  4. Menulis ayat yang

  mengandungi kata

  hubung dalam

  tulisan berangkai.

  5. Menulis dan

  menyusun maklumat

  1.4 Menyatakan permintaan secara

  berterus terang dan meyakinkan dengan

  menggunakan intonasi dan unsurparalinguistik yang sesuai untuk

  menguatkan permintaan.

  4.2 Menyatakan pilihan untuk menerimaatau menolak pendapat dalam

  Perundingan untuk

  mencatat kata sepakat.

  7.2 Membaca dan mengenal pasti

  perkataan, pelbagai jenis ayat dan

  gaya bahasa yang terdapat dalam

  teks sastera dan bukan sastera yang

  dapat membawa kesan tertentu

  kepada pembaca.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan

  tulisan berangkai yang kemas.

  8.6 Membina wacana yang sempurna

  bagai keseluruhan karangan.

  1.4 ARAS 1(i)

  Menggunakan perkataan, ayat

  dan paralinguistik yang sesuaiuntuk menyatakan sesuatu

  permintaan.

  4.2 ARAS 1 (i) Mengemukakan

  alasan untuk menerima atau

  menolak sesuatu pendapat.

  7.2 ARAS 1 (i)

  Mengecam diksi,istilah dan ayat

  yamg memberikan kesan dengan

  menyatakan sebab.

  8.3 ARAS 2 (i)

  Menulis ayat dalam tulisan

  berangkai dengan kemas dan

  cantik.

  8.6 ARAS 1 (i)

  Menggunakan pengurusan grafik

  bagi mengenal pasti isi yang

  Tatabahasa

  .Kata hubung

  Kosa kata

  .pemujaan

  .iringan

  . kepercayaan

  . akrobatik

  . upacara

  Sebutan dan Intonasi

  . Laras drama

  Ilmu

  . Kebudayaan

  Nilai Murni

  .Rasional

  . Bersyukur

  KBT

  KB

  -membandingkan

  dan membezakan

  - Pembelajaran

  kontekstual

  -BCB

  MP

  .Gambar

  . pengurusan Grafik

  . MyCD

  .teks prosa

  . bahan grafik

  18

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  19/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  TAJUK 1:

  Kepentingan

  Undang-

  undang dan

  Peraturan

  Jalan Raya

  daripada grafik

  mengikut kronologi.

  6. Menulis kerangka

  karangan

  berdasarkan Jadual

  Persembahan Tarian

  Tradisional.

  Objektif PKJR:

  -membaca petikan

  teks dgn sebutan dan

  intonasi yg betul serta

  dpt menjwb soalan

  pemahaman dgn

  tepat.

  -membina ayat

  majmuk

  menggunakan kata

  hubung yg terdpt dlm

  petikan.

  -menyatakan sebab

  dan akibat jika tidak

  mematuhi peraturan

  dan undang-undang

  jalan raya

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesidaripada nota atau catatan hasil

  daripada bahan yang didengar atau

  dibaca.

  3.1 Mengetahui tentang peraturan dan

  undang-undang jalan raya sertamenggunakannya

  sesuai untuk membuat kerangka

  penulisan.

  9.3 ARAS 1 (i)

  Menulis dan menyusun

  maklumat mengikut kronologi.

  Bahagian B

  Alat Muzik

  Tradisonal

  Kita

  1. Memberikan

  penjelasan tentang

  sesuatu kehendak

  dengan bahasa yangsopan.

  2. Meyakinkan pihak

  lain tentang sesuatu

  cadangan dengan

  1.5 Menyatakan sesuatu kemahuan

  semasa menjalankan transaksi untuk

  mendapatkan barangan dan

  perkhidmatan.

  4.3 Menyatakan pilihan untuk menerimaatau menolak pendapat dalam

  perundingan

  untuk mencapai kata sepakat.

  1.5 ARAS 1 (i)

  Mendapatkan penjelasan tentang

  sesuatu barang dan

  perkhidmatan yang diperlukan.

  4.3 ARAS 2 (i)

  Mempengaruhi pihak lain untuk

  menerima pandangan dengan

  menggunakan

  Tatabahasa

  .Kata tanya

  . Ayat tanya

  Kosa Kata.asyik

  . merdu

  . menuai

  . menuding

  . kenangan

  Ilmu

  .Kebudayaan

  Nilai Murni

  .Kerjasama

  . Baik hati

  KBT

  KB

  .Kajian Masa Depan

  19

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  20/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  menggunakan

  pujukan.

  3. Memilih ayat

  yang memberikan

  kesan dengan

  menyatakan alasan.

  4. Menulis ayatdalam perenggan

  dengan

  menggunakan tulisan

  beangkai.

  5. Mengklafikasikan

  maklumat mengikut

  keutamaan

  6. Mengedit

  penulisan dan

  membuat

  pembetulan teks dari

  segi kesalahantatabahasa.

  7.2 Membaca dan mengenal pasti

  perkataan,pelbagai jenis ayat, dan gaya

  bahasa yang terdapat dalam teks sastera

  dan bukan sastera yang dapat membawa

  kesan tertentu kepada pembaca.

  8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan

  tulisan berangkai yang kemas.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesi

  daripada nota atau catatan hasil daripada

  bahan yang didengar atau dibaca.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil

  penulisan.

  bahasa memujuk.

  7.2 ARAS 2 (i)

  Memilih ayat yang memberikan

  kesan dalam teks prosa dan puisi

  dengan

  menyatakan alasan.

  8.3 ARAS 3 (i)Menulis ayat dalam perenggan

  dengan mengunakan tulisan

  berangkai yang kemas dan

  cantik.

  9.3 ARAS 2 (i)

  Mengklasifikasikan maklumat

  berdasarkan topik yang

  dikemukakan engikut

  keutamaan.

  10.2 ARAS 1 (i)

  Mengenal pasti dan

  membetulkan kesilapanejaan,perkataan, frasa dan tanda

  baca dalam teks.

  . keindahan

  Sebutan dan Intonasi

  .Ayat tanya

  . Pembelajaran

  Kontekstual

  . BCB

  MP

  MyCD

  .Galeri Multimedia

  -video

  .pengukuhan

  -menyusun

  maklumat

  Bahagian C

  Seronoknya

  Permainan

  Tradisional

  Kita

  1. Membuat rayuan

  dengan

  menggunakan

  bahasa yang sesuai.

  2. Membuat andaian

  tentang sesuatu yang

  tersirat berdasarkan

  maklumat yang

  tersurat.

  3. Mengelaskan ayat

  yang memberikan

  kesan dengan

  menyatakan alasan.

  1.1 Berbual tentang sesuatu perkaraberkaitan kehidupan seharian dengan

  menggunakan

  kata,ungkapan,ayat,sebutan,

  Intonasi, dan nada yang sesuai.

  1.4 Menyatakan permintaan secara

  berterus-terang dan meyakinkan dengan

  menggunakan intonasi dan unsur

  paralinguistik yang sesuai untuk

  menguatkan permintaan.

  7.1 Membaca dan menerangkanmaksud kandungan teks yang

  tersurat dan tersirat.

  1.1 ARAS 1 (i)

  Berinteraksi dengan pihak lain

  berkaitan sesuatu topik.

  1.4 ARAS 3 (i)

  Merayu dengan menggunakan

  strategi yang berkesan untuk

  memujuk pihak lain.

  7.1 ARAS 1 (i)

  Membaca dan membuat andaian

  tentang sesuatu perkara yang

  tersirat berdasarkan maklumat

  yang tersirat.

  7.2 ARAS 3 (i)

  Mengklasifikasikan pelbagai

  Tatabahasa

  .Kata seru

  Kosa Kata

  . tradisonal

  .kesenian

  .kepercayaan

  . pemujaan

  .seruling

  .serunai

  Sebutan dan Intonasi

  .Ayat seru

  Ilmu

  . Kebudayaan

  Nilai Murni

  . Hormat-

  menghormati

  . Kesyukuran

  KBT

  KB

  -menyusun atur

  MP

  .teks prosa

  . bahan dialog

  .gambar/grafik

  20

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  21/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  4. Membina ayat

  tunggal dan at

  majmuk berdasarkan

  tajuk Permainan

  yang Digemari

  5. Menyusun

  maklumat mengikutkesesuaian dengan

  menyatakan alasan.

  6. Menulis

  perenggan yang

  mengandungi ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk.

  7. Berbual dengan

  rakan tentang

  maklumat dalam

  gambar.

  7.2 Membaca dan mengenal pastiperkataan, pelbagai jenis ayat, dan

  gaya bahasa yang terdapat dalam

  teks sastera dan bukan sastera yang

  dapat membawa kesan tertentu

  kepada pembaca.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal

  dan ayat majmuk dalam sesuatupenulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesi

  daripada nota atau catatan hasil daripada

  bahan yang didengar atau dibaca.

  jenis ayat yang memberikan

  kesan dengan

  mengemukakan alasan.

  8.2 ARAS 1 (i)

  Membina ayat tunggal dan ayat

  majmuk berdasarkan tajuk.

  ARAS 2 (i)Membina perenggan dengan

  menggunakan ayat tunggal dan

  ayat majmuk.

  9.3 ARAS 3 (i)

  Menentukan kesesuain susunan

  maklumat dengan

  mengemukakan alasan.

  MyCD

  . pengayaan

  -kata seru

  9 PENILAIAN PENGGAL PERTAMA

  10

  07 - 11Mac

  UNIT 8

  Tema:

  PERUBATA

  N

  TRADIONAL

  Bahagian A:

  Akupunktur

  PKJR :

  UNIT 2

  TEMA:

  Undang-

  undang dan

  1.Menyampaikan

  arahan dan pesanan

  dengan sopan.

  2. Memberikan

  pendapat dan

  cadangan tentang

  sesuatu lakonan.

  3. Membaca

  perenggan untuk

  mendapatkan

  maklumat.

  4. Menulis teks

  yang

  diperdengarkan.

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  serta pesanan tentang sesuatu perkara.

  1.4 Menyatakan permintaan secara

  berterus-terang dan meyakinkan dengan

  menggunakan intonasi dan unsur para

  linguistik yang sesuia untuk menguatkan

  permintaan.

  4.2 Mengemukakan komen yang sesuai

  berdasarkanpemerhatian,pengalaman dan

  maklumat yang disampaikan oleh

  pihak lain.

  6.4 Membaca pantas secara luncuran

  untuk mendapatkan maklumat yang

  1.3 ARAS 1 (i)

  Memberikan araha serta

  menyampaikan pesanan dengan

  menggunakan intonasi yang

  betul dan bersopan.

  ARAS 1 (ii)

  Membrikan arahan serta

  menyampaikan pesanan

  mengikut keutamaan.

  1.4 ARAS 2 (ii)

  Mengemukakan pendapat untuk

  memujuk pihak tertentu dengan

  menggunakan

  kata,ungkapan,ayat,intonasi,dan

  gaya yang sesuai.

  Tatabahasa

  .Kata majmuk

  Kosa Kata

  .akupunktur

  . dicucuk

  .murung

  ,menggeletar

  Sebutan Intonasi

  .Laras pengumuman

  .Laras dialog

  Ilmu

  .Kesihatan

  Nilai Murni

  .Hemah Tinggi

  .Rasional

  KBT

  KB

  -meringkaskan

  -menilai

  KP

  -verbal linguistik

  -BCB

  MP

  21

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  22/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  Peraturan

  Jalan Raya

  TAJUK 2:

  Mesej Dalam

  Iklan

  5. Menulis draf

  karangan yang

  lengkap dan

  memurnikannya.

  6. Menulis catatan

  ringkas berdasarkan

  maklumat.

  7. Membentangkan

  pernyataan yang

  diberikan.

  Objektif PKJR:

  -mengemukakanpandangan utk

  menyokong atau

  membangkang ttg

  sesuatu perkara yg

  dibincangkan.

  - menulis pandangan

  terhda pihak lain ttg

  sesuatu bahan dgn

  bhs yang betul.

  -menyenaraikan

  pesanan berkaitan

  keselamatan jalan

  raya daripada

  paparan media

  menyeluruh.

  9.1 Mengambil imlak teks yang

  diperdengarkan.

  9.2 Mengenal pasti maklumat danmencatat nota daripada bahan

  didengar atau dibaca.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre

  (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang

  mudah,menarik dan bermakna.

  10.2 Mengedit dan memurnikan hasil

  penulisan.

  11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut

  terhadap keselamatan.

  4.2 ARAS 3 (i)

  Memberi komen dan cadangan

  balas yang membina tentang

  sesuatu perkara berdasarkan

  pengalaman secara bersopan.

  6.4 ARAS 1 (ii)

  Membaca perenggan pertamadan perenggan akhir dalam

  sesuatu teks bagi mendapatkan

  maklumat umum.

  9.1 ARAS 2 (i)

  Mengambil imlak teks dengan

  ejaan dan tanda baca yang betul.

  9.2 ARAS 1 (i)

  Mengenal pasti maklumat yang

  diperdengarkan dan membuat

  catatan.

  10.1 ARAS 1 (ii)Membina draf karangan yang

  lengkap.

  10.2 ARAS 3 (i)- Mengedit dan

  membetulkan kesatuan idea

  dalam penulisan.

  -permainan

  peralatan doktor

  - radio

  -pita rakaman

  MyCD

  Pengayaan

  -mengenal pasti

  maklumat yangdiperdengarkan dan

  membuat catatan.

  Bahagian B

  Ayurveda

  1. Bertindak

  mengikut arahan

  yang didengar

  dengan teliti.

  2. Menyampaikan

  arahan dan pesanan

  dengan teratur.

  3. Membina ayat

  1.2 Bertanya dan menjawab tentang

  sesuatu perkara secara bertatasusila.

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  serta pesanan tentang sesuatu

  perkara.

  5.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan Intonasi yang

  1.2 ARAS 2 (i)

  Mengemukakan soalan yang

  relevan tentang topik yang

  dibincangkan.

  1.3 ARAS 2 (i)

  Mendengar arahan serta pesanan

  dengan teliti untuk membuat

  tindakan yang wajar.

  Tatabahasa

  .Ayat majmuk

  Kosa Kata

  .tugasan

  .panduan

  .terapi

  .rombongan

  . mengurut

  Ilmu

  .Kesihatan

  Nilai Murni

  . Hemah tinggi

  .Rasional

  KBT

  KB

  .mentafsir

  22

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  23/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  berdasarkan

  perkataan dan

  rangkai kata.

  4. Membaca prakata

  untuk mendapatkan

  maklumat penting.

  5. Membina soalanberdasarkan tajuk

  perbincangan.

  6. Menterjemahkan

  maklumat dalam

  bentuk grafik.

  7.Menyatakan isi

  penting catatan yang

  dibaca.

  betul dan lancar serta memahami

  perkara yang dibaca.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan Intonasi yang

  betul dan lancar serta memahami

  perkara yang dibaca.

  6.4 Membaca pantas secara luncuranuntuk mendapattkan maklumat yang

  menyeluruh.

  9.2 Mengenal pasti maklumat dan

  mencatat nota daripada bahan yang

  didengar atau dibaca.

  ARAS 2 (ii)

  Melaksanakan arahan serta

  pesanan dengan cepat dan

  terancang.

  5.1 ARAS 1 (ii)

  Memahami perkataan, rangkai

  kata ,dan ayat yang dibaca.

  5.2 ARAS 2 (ii)

  Menyatakan maklumat penting

  dalam bahan yang dibaca.

  6.4 ARAS 2 (i)

  Membaca bahagian pengenalan

  atau prakata sesebuah buku.

  9.2 ARAS 2 (i)

  Mentejemah maklumat dalam

  bentuk lakaran kerangka.

  Sebutan dan Intonasi

  . laras Catatan

  . Laras dialog

  .BCB

  MP

  -borang pengurusan

  Grafik

  -kertas sebak

  -kamus

  MyCD-mendengar arahab

  serta pesanan

  dengan teliti

  Bahagian C

  Refleksologi

  1. Memberikan

  arahan dengan tepat.

  2. Menulis ayat

  dengan

  menggunakan ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk.

  3. Membaca sinopsis

  dan glosari untuk

  mendapatkan

  maklumat.

  4. Memberikan

  pendapat tentang

  sesuatu tajuk.

  5. Membuat

  ringkasan teks.

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  serta pesanan tentang sesuatu perkara.

  4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan

  pendapat tentang sesuatu perkara secara

  terperinci, tepat dan tersusun.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan intonasi yang betul.

  6.4 Membaca pantas secara luncuran

  untuk mendapatkan maklumat yang

  menyeluruh.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggaldan ayat majmuk dalam sesuatu

  penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  1.3 ARAS 3 (i)

  Memberikan arahan secara

  ringkas dan tepat.

  4.1 ARAS 1 (ii)

  Menyuarakan pandangan

  tentang sesuatu isi.

  5.2 ARAS 2 (ii)

  Menyatakan maklumat penting

  dalam bahan yang dibaca.

  6.4 ARAS 3 (i)

  Membaca sinopsis,

  bibliografi,indeks dan glosari

  sesebuah buku untuk

  mendapatkan gambaran umum.

  8.2 ARAS 2 (i)

  Tatabahasa

  . Imbuhan pinjaman

  Kosa Kata

  .urut

  . menghidapi

  . refleksologi

  .refleksi

  .bawasir

  Sebutan intonasi

  .Laras Sinopsis

  .Laras glosari

  .Laras autobiografi

  Ilmu

  .Kesihatan

  Nilai Murni

  . Hemah tinggi

  .rasional

  KBT

  KB

  -menjana idea

  -meringkaskan

  .BCB

  MP

  - kertas sebak

  -

  kayu,simen,pasir,bat

  u, sungai dan pasu

  bunga.

  -kamus

  23

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  24/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  6. Menyatakan isi

  penting autobiografi

  yang dibaca.

  9.2 Mengenal pasti maklumat danmencatat nota daripada bahan yang

  didengar atau dibaca.

  Membina perenggan dengan

  menggunakan ayat tunggal dan

  ayat majmuk.

  9.2 ARAS 3 (i)

  Membuat ringkasan berkaitan

  teks yang dibaca.

  - gambar

  MyCD

  -Animasi

  Aku Sebuah Mesin

  Refleksologi

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 12 20 MAC )

  11

  21-25Mac

  UNIT 9

  Tema:

  MARI

  BERCERITA

  Bahagian A

  Cerita Pendek

  PKJR

  UNIT 2:

  TEMA:

  Undang-

  undang dan

  Peraturan

  Jalan Raya

  TAJUK 2:

  Mesej Dalam

  Iklan

  1. Menyatakan

  maksud sesuatu

  pernyhataan yang

  tersurat dan tersirat

  berdasarkan nada.

  2.Menyatakan isi

  daripada cerita.

  3. Menyusun

  maklumat daripada

  cerita dan membuatramalan.

  4. Menulis ayat

  penyata dan ayat

  tanya.

  5.

  Menghubungkaitkan

  sebab dan akibat

  dengan memberikan

  alasan yang

  munasabah.

  6. Membaca tekscerpen dengan

  sebutan dan intonasi

  yang betul.

  7.Menulis

  pandangan tentang

  1.5 Memberikan penjelasan tentang

  sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

  dengan menggunakan

  kata,ungkapan,danayat yang sesuai.

  5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi

  dengan sebutan dan intonasi yang betul

  dan lancar serta memahami perkara yang

  dibaca.

  6.6 Membaca dan membuat ramalanberdasarkan sesuatu cerita atau maklumat

  yang diberikan.

  7.3 Membaca dan menghayati pelbagai

  bahan sastera dan bukan sastera yang

  berkualiti untuk meningkatkan dan

  memperkukuh minat membaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat

  tunggal dan ayat majmuk.

  11.1 Menyatakan pandangan tentang

  perkara yang menarik dalam sesebuahkarya.

  11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut

  terhadap keselamatan.

  1.5 ARAS 1 (i)

  Menyatakan maksud pernyataan

  yang tersurat dan tersirat

  berdasarkan Intonasi.

  5.2 ARAS 2 (i) Membaca

  bahan sastera dengan sebutan

  dan intonasi yang betul.

  6.6 ARAS 1 (i) Menyusun

  maklumat daripada pelbagaibahan yang dibaca untuk

  membuat ramalan.

  7.3 ARAS 1 (i) Menyatakan isi

  sesuatu teks yang dibaca

  daripada pelbagai bahan untuk

  meningkatkan minat membaca.

  8.1 ARAS 1 (i) Menulis

  pelbagai jenis ayat .

  11.1 ARAS 1 (i) Memberi

  komen tentang perkara yang

  menarik dalam sesebuah karya.

  Tatabahasa

  .kata perintah

  Kosa kata

  . meredah

  . menghirup

  .tersengih

  .bersyarah

  .berbekas

  Sebutan Intonasi

  -Laras sastera

  Ilmu

  .Sastera

  Nilai Murni

  .Kerajinan

  .Keyakinan

  KBT

  KB

  -membuat ramalan

  MP-teks prosa

  -kad perkataan

  .kata perintah

  MyCD

  Galeri Multimedia

  -Usaha Tangga

  Kejayaan

  24

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  25/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  frasa yang menarik

  dalam karya.

  Objektif PKJR:

  -mengemukakan

  pandangan utk

  menyokong atau

  membangkang ttg

  sesuatu perkara ygdibincangkan.

  - menulis pandangan

  terhdap pihak lain

  ttg sesuatu bahan dgn

  bhs yang betul.

  -menyenaraikan

  pesanan berkaitan

  keselamatan jalan

  raya daripada

  paparan media

  Bahagian B

  Cerita

  Lagenda

  1. Memberikan

  penjelasan terhadap

  maksud

  kata dan ungkapan

  berdasarkan teks.

  2. Mengenal pasti

  dan membaca

  maksud peribahasa

  dalam cerita.

  3. Membuat ramalan

  terhadap sesuatu

  cerita berdasarkanperenggan awal.

  4. Menulis dan

  menyusun maklumat

  secara urutan masa.

  1.5 Memberikan penjelasan tentang

  sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

  dengan menggunakan kata,ungkapan,dan

  ayat yang sesuai.

  6.2 Membaca dan mengenal pasti genre

  penulisan.

  6.6 Membaca dan membuat ramalan

  berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat

  yang diberikan.

  7.3 Membaca dan menghayati pelbagai

  bahan sastera dan bukan bukan sasterayang berkualiti untuk meningkatkan dan

  memperkukuh minat membaca.

  9.3 Menyusun maklumat secara kohesidaripada nota atau catatan hasil

  1.5 ARAS 2 (i) Menjelaskan

  maksud diksi,frasa,ungkapan dan

  ayat dalam sesuatu pengucapan.

  6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti

  penggunaan kata,frasa,rangkai

  kata, peribahasa dan ayat dalam

  genre.

  6.6 ARAS 2 (i) Membuat

  ramalan berdasarkan idea yang

  berkaitan dengan cerita dan isu

  yang diberi dalam perenggan

  awal bahan yang dibaca.

  7.3 ARAS 2 (i) Menyatakan

  ringkasan atau sinopsis teks yang

  dibaca daripada pelbagai bahan.

  Tatabahasa

  .Partikel

  Kosa Kata

  . menyiasat

  . terperangkap

  .kedal

  .menderita

  .kehebatan

  Sebutan Intonasi

  .Laras cerita

  Ilmu

  .Kesusasteraan

  Nilai Murni

  .Kerjasama

  .keberanian

  .baik hati

  KBK

  KB

  .meramal

  Menganalisis

  .meringkaskan

  MP

  .teks prosa

  .bahan dialog

  .kad perkataan

  -partikel

  25

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  26/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  5. Menulis kekuatan

  dan keistimewaan

  watak dalam karya

  yang dipilih.

  6. Menyatakan

  ringkasan cerita

  yang dibaca.

  daripada bahan yang didengar atau

  dibaca.

  11.1 Menyatakan pandangan tentangperkara yang menarik dalam

  sesebuah karya.

  9.2 ARAS 1 (i) Menulis dan

  menyusun maklumat mengikut

  kronologi

  11.1 ARAS 2(i) Membahaskan

  kekuatan yang terkandung dalam

  sesebuah karya.

  MyCd

  Menyatakan

  sinopsisi cerita.

  Bahagian C

  Cerita

  Teladan

  1. Menyatakan

  pengajaran yang

  terdapat dalam

  bahan-bahan sastera.

  2. Menyatakan isi

  daripada cerita yang

  dibaca.

  3. Membuat analisis

  dan kemudiannya

  membuat ramalanyang sewajarnya

  terhadap sesuatu

  maklumat dalam

  teks.

  4.Menulis pelbagai

  perkataan-perkataan

  tertentu.

  5.Menulis rumusan

  tentang nilai dalam

  sesebuah karya.

  6. Mengesan dan

  mengenal pastiperkara-perkara yang

  menarik dalam

  sesebuah karya.

  1.5 Memberikan penjelasan tentang

  sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

  dengan menggunakan kata,ungkapan

  dan ayat yang sesuai.

  6.4 Membaca dan membuatramalan berdasarkan sesuatu cerita atau

  maklumat yang diberikan.

  7.3 Membaca dan menghayati pelbagai

  bahan sastera dan bukan sastera yangberkualiti untuk meningkatkan dan

  memperkukh minat membaca.

  8.1 Membina dan menulis perkataan

  ,ayat tunggal dan ayat majmuk.

  11.1 Mnyatakan pandangan tentangperkara yang menarik dalam

  sesebuah karya.

  1.5 ARAS 3 (i) Menyatakan

  pengajaran yang terdapat dalam

  teks untuk mendapatkan

  kewajaran

  ramalan.

  6.4 ARAS 3(i) Menyatakan

  pengajaran yang terdapat dalam

  bahan-bahan sastera secara

  analitis.

  7.3 ARAS 1 (i)Menyatakan isi sesuatu teks yang

  dibaca daripada pelbagai bahan

  untuk meningkatkan minat

  membaca.

  7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti

  perkara menarik dalam teks yang

  dibaca untuk meningkatkan

  minat membaca.

  8.1 ARAS 1 (i) Menulis

  pelbagai jenis ayat.

  11.1 ARAS 3 (i) Merumus

  maklumat yang menarik dalamsesebuah karya secara kritis.

  Tatabahasa

  .kata hubung

  berpasangan

  Kosa Kata

  .kendi

  .terpelanting

  .mengayunkan

  .amanat

  .berkedut-kedut

  Ilmu

  .kesusasteraan

  Nilai Murni

  .kerjasama

  .keberanian

  KBT

  KB

  Meramal

  .merumus

  .menganalis

  MP

  Pengayaan

  -kata hubung

  berpasangan

  26

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  27/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  12

  28 Mac

  01 Apr

  UNIT 10

  Tema :

  PERTANIAN

  MODEN

  Bahagian A:

  PenternakJaya

  PKJR :

  UNIT 2:

  TEMA:

  Undang-

  undang dan

  Peraturan

  Jalan Raya

  TAJUK 2:

  Mesej Dalam

  Iklan

  1.Mengemukan

  hujah tentang

  sesuatu perkara.

  2.Menyatakan alasan

  dengan sopan.

  3. Merujuki kamusuntuk mendapatkan

  maksud perkataan.

  4.Berbincang untuk

  mengemukakan

  pendapat tentang

  sesuatu perkara.

  5.Merangka isi

  karangan

  menggunakan peta

  minda.

  6.Menulis surat

  kiriman tidak rasmi.

  7.Bercerita secara

  spontan tentang

  sesuatu perkara.

  Objektif PKJR:

  -mengemukakan

  pandangan utk

  menyokong atau

  membangkang ttg

  sesuatu perkara yg

  dibincangkan.

  - menulis pandanganterhdap pihak lain

  ttg sesuatu bahan dgn

  bhs yang betul.

  -menyenaraikan

  pesanan berkaitan

  2.1 Bercerita dengan menggunakankata,frasa, ayat serta sebutan dan

  intonasi yang baik dab jelas.

  3.3 Menyampaikan maklumat kepada

  pihak lain dalam aktiviti terancang.

  4.1 Mengemukakan idea,pandangan danpendapat tentang sesuatu perkara

  secara terperinci ,tepat ,dan tersusun.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagaisumber untuk mendapatkan

  maklumat daripada

  internet.

  8.6 membina wacana yang sempurna

  bagi keseluruhan karangan.

  11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut

  terhadap keselamatan.

  2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara

  spontan mengenai sesuatu

  perkara dengan nada ,intonasi

  dan gaya yang sesuai.

  3.3 ARAS 1 (i) Memilih dan

  membentangkan hujah yang

  bernas dengan intonasi ,sebutandan gaya bersahaja.

  3.3 ARAS 1 (ii) Membidas

  hujah dengan alasan yang kukuh

  menggunakan kesantunan

  bahasa.

  4.1 ARAS 1 (i) Mengamati inti

  pati perbincangan untuk

  menyuarakan pandangan yang

  meyakinkan.

  6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus

  untuk mencari makna,sebutan

  yang betul, ejaan dan

  penggunaan

  perkataan yang tepat.

  8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan

  pengurusan grafik bagi mengenal

  pasti isi yang sesuai untuk

  membuat kerangka penulisan.

  8.6 ARAS 1 (ii) Menulis

  karangan yang lengkap

  bersesuaian dengan format.

  Tatabahasa

  Kata arah

  Kosa Kata

  menceburi

  menempatkan

  mengawal

  doronganmenternak

  Sebutan Intonasi

  .Laras dialog

  Ilmu

  Sains Pertanian

  Nilai Murni

  .ketabahan

  .keberanian

  .kerjasama

  .kerajinan

  KBT

  KB

  -memberi sebab-

  sebab

  -menyenaraikan

  BCB

  MP

  Kad perkataan

  -cth kata arah

  Brosur ladang

  -infoternak

  MyCD

  --perbualan

  -karangan berformat

  27

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  28/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  keselamatan jalan

  raya daripada

  paparan media

  Bahagian B;

  Alam Nan

  Hijau

  1. Menyampaikan

  ucapan ringkas

  tentang sesuatu tajuk

  dengan baik.

  2 .Mengenal pasti isi

  penting daripada

  sesuatu teks.

  3 .Merujuki laman

  web untuk

  mendapatkan

  maklumat lanjut.

  4 .Mengemukakan

  pendapat tentang

  sesuatu perkara.

  5 .Menulis ayat

  berpandukan

  gambar.

  6. Mengemukakan

  isi penting daripada

  teks yang dibaca.

  7.menulis karangan

  cerita.

  3.3. Menyampaikan maklumat kepada

  pihak lain dalam aktiviti

  terancang.

  4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan

  pendapat tentang sesuatu perkara secara

  terperinci ,tepat,dan tersusun.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagaisumber untuk mendapatkan maklumat

  bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk

  maklmat daripada internet.

  6.3 Membaca dan mengenal pasti isi

  utama dan isi sampingan.

  8.6 Membina wacana yang sempurna

  bagi keseluruhan karangan.

  10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosadan puisi) termasuk e-mel yang

  mudah ,menarik dan bermakna.

  3.3. ARAS 2 (i)

  Menyampaikan

  pengucapan umum

  tentang sesuatu tajuk

  dengan menggunakandiksi, ayat, sebutan dan

  intonasi yang sesuai.

  4.1 ARAS 1(ii) Menyuarakan

  pandangan tentang sesuatu isi.

  6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media

  elektronik untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang dikaji.

  6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan

  mengecam isi- isi penting

  daripada pelbagai bahan bacaan.

  8.6 ARAS 2 (i) Menggunakan

  kata ,frasa dan ayat yang menarik

  untuk membina pelbagai jenis

  perenggan isi.

  10.1 ARAS 2 (ii) Menulis

  karangan menggunakan bahasa

  yang kreatif.

  Tatabahasa

  .Kata bilangan

  Kosa Kata

  .berkonsepkan

  .menggalakkan

  .landskap

  .membiak

  .mempopularkan

  Sebutan Intonasi

  .Laras iklan

  Ilmu

  .Kemahiran Hidup

  Nilai Murni

  .berdikari

  .kerajinan

  .keberanian

  .kerjasama

  KBT

  KB

  -menganalisi

  -mentafsirkan

  KMT

  -merujuk laman

  web

  MP

  Kad perkataan- cth kata bilangan

  Bahagian C

  Era

  Bioteknologi

  1. Berlakon dengan

  sepenuh perasaan

  berdasarkan gambar.

  2 .Mengemukakan

  maksud tersurat dan

  1.1 Berbual tentang sesuatu perkaraberkaitan kehidupan seharian dengan

  menggunakan kata, ungkapan, ayat,

  sebutan,intonasi ,dan nada yang sesuai.

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  1.1 ARAS 1 (i) Berinteraksi

  dengan pihak lain berkaitan

  sesuatu topik.

  1.3 ARAS 3(i) Memberikan

  arahan secara ringkas dan tepat.

  Tatabahasa

  .Akronim

  Kosa Kata

  .ragi

  .bioteknologi

  28

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  29/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  tersirat berdasarkan

  bahan grafik.

  3. Menemu bual

  pihak tertentu untu

  mendapatkan

  maklumat.

  4. Berbual tentangsesuatu perkara.

  5. Menulis karangan

  perbualan.

  6. Menyampaikan

  arahan dengan cara

  yang mudah

  difahami.

  serta pesanan tentang sesuatu perkara.

  3.3 Menyampaikan maklumat kepada

  pihak lain dalam aktiviti terancang.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagaisumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji termasuk maklumat daripadainternet.

  7.1 Membaca dan menerangkan maksudkandungan teks yang tersurat dan

  tersirat.

  8.6 Membina wacana yang sempurna

  bagi keseluruhan karangan.

  3.3 Aras 3 (i) Melahirkan

  perasaan dengan menggunakan

  diksi, ayat dan unsur para

  linguistik yang meyakinkan.

  6.1 ARAS 3 (i) Merujuk

  personalia dan pelbagai sumber

  untuk mendapatkan maklumat.

  7.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan

  maksud tersurat dan tersirat

  berdasarkan bahan grafik dan

  bukan grafik.

  8.6 ARAS 3 (i) Menulis

  karangan yang lengkap menepati

  ciri-ciri wacana yang baik.

  .kukus

  .pengacukan

  .resepi

  13

  04-08

  Apr

  UNIT 11

  Tema;PERINDUS-

  TRIAN DI

  MALAYSIA

  Bahagian A

  Wah,Enaknya

  !

  1. Berbual untuk

  mendapatkan

  maklumat.

  2..Berbincang untuk

  mendapatkan

  persetujuan.

  3. Membuat ramalan

  berdasarkan

  maklumat.

  4. Menulis ayat

  tunggal dan ayat

  majmuk dalam satu

  perenggan.

  5. Menulis isi

  dengan penanda

  wacana.

  6 .Menyampaikan

  arahan serta pesanan

  1.3 Memberikan dan memahai arahaan

  serta pesanan tentang sesuatu perkara.

  1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan

  semasa menjalankan transaksi untuk

  mendapatkan barangan dan

  perkhidmatan.

  6.5 Membaca dan membuat ramalanberdasarkan sesuatu cerita atau

  maklumat yang diberikan.

  8.2 Membina dan menulis ayat tunggal

  dan ayat majmuk dalam sesuatu

  penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

  8.4 Mengenal pasti dan menggunakanpenanada wacana yang sesua dalam

  satu perenggan bagi sesebuah

  karangan.

  1.3 ARAS 1 (ii)

  Memberikan arahan serta

  menyampaikan pesananmengikut keutamaan.

  1.4 ARAS 1(i) Mendapatkan

  penjelasan tentang sesuatu

  barang dan perkhidmatan yang

  diperlukan.

  1.4 ARAS 1 (ii) Berbincang

  untuk mendapatkan persetujuan

  semasa berurusan.

  6.4 ARAS 1 (i) Menyusun

  maklumat daripada pelbagai

  bahan yang dibaca untuk

  membuat ramalan.

  8.2 ARAS 2 (i) Membina

  perenggan dengan menggunakan

  ayat tunggal dan ayat majmuk.

  Tatabahasa

  .Ayat tunggal

  Kosa Kata

  .pemprosesan

  .kos

  .tempatan

  .mutu

  .kedap

  Sebutan Intonasi

  .Laras risalah

  Ilmu

  .Ekonomi

  .Sains danTeknologi

  Nilai Murni

  .Kebersihan

  .Hemah tinggi

  .Rasional

  KBT

  KB

  -menjana idea

  -membanding dan

  membezakan

  -meramal

  -menyusun

  mengikut

  keutamaan

  KP

  -verbal linguistik

  29

 • 8/4/2019 RPT BM THN 6 SJK 2011

  30/41

  RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6SJK

  mengikut

  keutamaan.

  8.3 ARAS 1 (i)

  Mengemukakan isi mengikut

  urutan dengan menggunakan

  penanda wacana yang sesuai.

  MP

  .gambar

  .kertas sebak

  Bahagian BAmboi,Unikn

  ya!

  1.Membuat pujukandengan sopan dan

  meyakinkan.

  2.Melayaro laman

  web untuk

  mendapatkan

  maklumat.

  3.Meramalkan

  sesuatu perkara

  berdasarkan

  perenggan.

  4.Membuat rayuan

  dengan

  menggunakan

  strategi yang sesuai.

  5.Menggunakan

  penanda wacana

  yang sesuai untuk

  membina perengga.

  6 .Menyatakan isi

  berdasarkan gambar.

  1.1 Menyatakan permintaan secaraberterus-terang dan meyakinkan dengan

  menggunakan intonasi dan unsur

  paralinguistik yang sesuai untuk

  menguatkan permintaan.

  1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan

  semasa menjalankan transaksi untuk

  mendapatkan barangan dan

  perkhidmatan.

  3.1 Menyampaikan maklumat tentang

  sesuatu perkara atau tajuk dengan

  menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang

  tepat dan laras bahasa yang sesuai.

  6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

  sumber untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji termasuk maklumat daripada

  internet.

  6.6 Membaca dan membuat ramalanberdasarkan sesuatu cerita atau maklumat

  yang diberikan.

  8.5 Mengenal pasti dan mengunakan

  penanda wacana yang sesuai dalam sau

  perenggan atau antara perenggan bagi

  sesebuah karangan.

  .

  1.1 ARAS 3 (i) Merayu denganmenggunakan strategi yang

  berkesan untuk memujuk pihak

  lain.

  1.6 ARAS 2 (i) Memujuk

  dengan menggunakan ayat dan

  intonasi yang sesuai untuk

  menyakinkan sesuatu pihak

  semasa berurusan.

  3.1 ARAS 1 (i)

  Mengemukakan isi yang

  diperoleh dengan jelas.

  6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media

  elektronk untuk mendapatkan

  maklumat bagi tajuk yang sedang

  dikaji.

  6.5 ARAS 2 (i) Membuat

  ramalan berdasarkan idea yang

  berkaitan dengan cerita dan isu

  yang diberi dalam perenggan

  atau antara perenggan bagi

  sesebuah karangan.

  8.5 ARAS 2 (i) Menyusun isi

  dan menggunakan penanda

  wacana untuk menghasilkanpemerengganan yang kohesi.

  Tatabahasa.Ayat tanya biasa

  .Ayat tanya songsang

  Kosa Kata

  .menjemur

  .motif

  .mencanting

  .mengering

  .mengecap

  .tempahan

  Sebutan dan Intonasi

  .Laras dialog

  Ilmu.Ekonomi

  .Pendidikan Seni

  Visual

  Nilai Murni

  .Hemah tinggi

  .Rasional

  .Kerajinan

  .Berdikari

  KBT

  KB

  -menjana idea

  -meramal

  KMT

  Kajian Masa Depan

  MP

  .gambar

  .kertas sebak

  .kad perkataan

  MyCD

  -cara-cara membuat

  batik

  Bahagian C 1.Berbincang untuk

  mencapai

  1.3 Memberikan dan memahami arahan

  serta pesanan tentang sesuatu perkara