Marija Turk.pptx

download Marija Turk.pptx

of 23

 • date post

  22-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Marija Turk.pptx

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  1/23

  Marija Turk: Jezino

  kalkiranje u teoriji i praksiV. Hrvatski u dodiru s drugim jezicima

  Mentor: Vice unji, pro.!tudentica: "vana #a$i

  %olegij: Hrvatska leksikologija

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  2/23

  !adr&aj' Jezik davalac i jezik posrednik' %lasini jezici' Talijanski jezik

  ' (jemaki jezik' Ma)arski jezik' Turski jezik' *e$ki jezik' +uski jezik' ngleski jezik' -regled istra&ivanja rvatskog jezika u dodiru s

  drugim jezicima

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  3/23

  Jezik davalac i jezik

  posrednik/ Hrvatski se jezik u mnogome 0ogatio

  i o0likovao prema vanjskim uzorima.

  /Jezini se dodiri moraju prouavatiunutar $ireg povijesnog,kulturolo$kog i sociolingvistikogkonteksta.

  /! nekim je jezicima dodir rvatskog0io 0lizak, dugotrajan i intenzivan

  / talijanski, njemaki i ma)arski

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  4/23

  / ! drugim jezicima, npr. rancuskim,ruskim, engleskim, dodiri su noviji

  /-rivaanjem leksiki elemenata izdrugog jezika nastaju semantike i1ilionomorolo$ke nepodudarnosti izme)upredlo$ka u jeziku davaocu i njioviprilagod0i u jeziku primaocu

  / +azlike e 0iti jo$ nagla$enije ako seposu)eni elementi preuzimaju putemjezika posrednika.

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  5/23

  / %23%/V" 4 jezici iz koji je preuzetpojedini o0razac jer je prema njemu

  odre)en konani o0lik i znaenje./ %alkovi se te&e identi5ciraju jer su ujeziku primaocu tvoreni od njegovitvor0eni jedinica preslikavajuipotpuno ili djelomino strano' jezinio0razac.

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  6/23

  6.6. %lasini jezici/ 3atinski jezik, jezik knji&evnosti/ kancelar ( lat. cancellarius)/ kodeks ( lat. codex)/ lektor (lat. lector)/ 7 rvatskom jeziku postoji niz primjera

  posu)enica iz klasini jezika i neposredno snjima odgovarajui kalkova, npr.

  / kamera opskura- tamna komora ( lat. camera

  obscura)/ legitiman- zakonit ( lat. legitimus)/ singular- jednina ( lat. singularis)

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  7/23

  6.8. Talijanski jezik/Jezini dodiri izme)u romskog i

  slavenskog stanovni$tva na

  o0alnome podruju pripadali su0liskom posu)ivanju./ -osu)enice se prete&ito ra0e u ju&noj

  Hrvatskoj:/

  akula (tal. Ciacola)/ bierin, kuina, botun, bora, kuin idr.

 • 7/24/2019 Marija Turk.pptx

  8/23

  /Talijanske posu)enice pokrivaju ovasemnatika polja:

  / 9laz0a arija ; aria, 0elkanto;0elcanto, sopran; soprano