Marija knjiga

download Marija knjiga

of 322

 • date post

  17-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  172
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Marija knjiga

Marija Babovi RODNE EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI: EVROPSKA UNIJA I SRBIJA

Marija Babovi RODNE EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI: EVROPSKA UNIJA I SRBIJA

Izdavai Socioloko udruenje Srbije i Crne Gore Institut za socioloka istrazivanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i SeConS Grupa za razvojnu inicijativu

Recenzenti Dr Mina Petrovi Dr Slobodan Cveji

Dizajn i tampa Dosije studio, Beograd

ISBN 978-86-913927-0-3

Tira 500

Marija Babovi

RODNE EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI U KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI: EVROPSKA UNIJA I SRBIJA

Beograd, 2010.

enama 20. veka Marti, Mariji i Ivani

SADRAJAkronimi drava lanica EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Mapiranje teorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Ekonomske nejednakosti u dominantnim pristupima . . . . . . . . . 1.1.1. Dominantna sociologija o ekonomskim nejednakostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Ekonomske nejednakosti u dominantnim ekonomskim pristupima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Ekonomske nejednakosti u okviru pristupa socijalne ukljuenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Rod i ekonomske nejednakosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Rodne nejednakosti u sociolokoj perspektivi . . . . . . . . . 1.2.2. Rodne ekonomske nejednakosti iz perspektive feministike ekonomije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Zakljuak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Mapiranje stvarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Nejednakosti u participaciji na tritu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Teorijski okvir prouavanja rodnih nejednakosti na tritu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Rodne nejednakosti na tritima rada u EU . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Rodne nejednakosti na tritima rada u Srbiji . . . . . . . . . . 2.1.4. Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Nejednakosti u sferi distribucije ekonomskih resursa . . . . . . . . . 2.2.1. Teorijski okvir prouavanja nejednakosti u distribuciji ekonomskih resursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Nejednakosti u pristupu i distribuciji resursa na podruju EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Nejednakosti u pristupu i distribuciji resursa u Srbiji . . . 11 12 18 19 20 28 36 43 44 57 66 70 75 75 96 122 139 142 142 159 1797

Rodne ekonomske nejednakosti u komparativnoj perspektivi: Evropska unija i Srbija

2.2.3. Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Rod, rad i porodica nejednakosti u sferi privatnosti . . . . . . . . . 2.3.1. Teorije pomirenja profesionalnog i porodinog ivota i rodnih odnosa u domainstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Usklaivanje rada i brige oporodici u EU . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Podela rada i moi u domainstvima u Srbiji. . . . . . . . . . . 2.3.4. Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mapiranje politika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Politike rodne ravnopravnosti u EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Zakonski i institucionalni okvir za rodnu ravnopravnost 3.1.2. Politike rodne ravnopravnosti od znaaja za otklanjanje ekonomskih rodnih nejednakosti. . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Ocene politika rodne ravnopravnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Politike rodne ravnopravnosti u Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Istorijsko naslee rodnih politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Institucionalno organizacioni okvir za rodnu ravnopravnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Politike rodne ravnopravnosti od znaaja za eliminisanje ekonomskih rodnih nejednakosti . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zakljuak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakljuak: interakcija stvarnosti, teorija i politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prilog 1: Analitika matrica rodnih ekonomskih nejednakosti . . . . . . . . . . Prilog 2: Tabele i grakoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 196 197 212 232 246 248 252 252 257 278 288 289 292 296 301 304 313 323 325

GrakoniGrakon 1: Klasna ema Erika Olina Rajta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 2: Rejov model funkcionalne i personalne distribucije dohotka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 3: Neoklasina, marksistika i institucionalistika mapa rada . . Grakon 4: Organizacija rada u kapitalistikim ekonomijama . . . . . . . . . .8

24 29 77 79

Sadraj

Grakon 5: Stope aktivnosti mukaraca i ena prema obrazovanju, EU27, 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 6: Stope aktivnosti mukaraca i ena prema starosti EU27 2009.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 7: Stope zaposlenosti mukaraca i ena radnog uzrasta (1564) za odabrane zemlje u EU, 2009. Godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 8: Stope zaposlenosti prema polu i stepenu obrazovanja, EU27, 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 9: Zaposlenost prema profesionalnom statusu EU27 2009.. . . . Grakon 9: Stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposelnosti prema starosti, Srbija, 2009.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 10: Stope aktivnosti po starosti i polu, Srbija, 2009. . . . . . . . . . . . Grakon 11: Stope zaposlenosti prema polu i starosti, Srbija, 2009. . . . . Grakon 12: Stope nezaposlenosti prema starosti i polu, Srbija, 2009. . . Grakon: 13: Zaposleni mukarci i ene prema profesionalnom statusu, Srbija, 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 14: Pojedinci koji su koristili internet u proseku bar jednom nedeljno, prema starosti i polu, u %, EU27, 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 15: Uee osoba sa zavrenom srednjom kolom meu enama i mukarcima uzrasta 2564 godin, EU27, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 16: Uee osoba koje su napustle kolovanje pre zavretka srednje kole meu mladim enama i mukracima (1924), EU27, % . . . Grakon 17: Oekivano trajanje ivota na roenju za mukarce i ene, 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 18: Upotreba raunara prema starosti i polu u Srbiji 2008. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 19: Upotreba interneta prema starosti i polu u Srbiji 2008. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 20: Obrazovna struktura ena i mukaraca radnog uzrasta (1564), Srbija, 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 21: Korisnici penzija prema polu, Srbija, 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 22: Stope rizika od siromatva prema polu i najeem statusu na tritu rada, Srbija, 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 23: Stope zaposlenosti mukaraca i ena starosti 2049 godina, prema broju dece, EU27, 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 101 102 104 108 126 126 128 128 131 169 170 171 173 184 184 187 188 192 2139

Rodne ekonomske nejednakosti u komparativnoj perspektivi: Evropska unija i Srbija

Grakon 24: Obrasci zaposlenosti parova, pema zemljama EU27, 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 25: Parovi sa oba zaposlena partnera prema broju dece, 2007.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 26: Vremenska ravnotea izmeu posla i porodice prema zemljama razliitih reima pomirenja, EU, 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 27: Ravnotea izmeu porodinog i profesionalnog ivota prema dimenziji optereenja, EU, 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grakon 28: Dnevno ukljuivanje u kune poslove prema polu i zemlji, EU27, 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr