“HISTORIJSKI POGLEDI” 3 “HISTORICAL VIEWS” 3 POGLEDI 3.pdf 1 HISTORIJSKI...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of “HISTORIJSKI POGLEDI” 3 “HISTORICAL VIEWS” 3 POGLEDI 3.pdf 1 HISTORIJSKI...

 • “HISTORIJSKI POGLEDI” 3

  Izdavač: Centar za istraživanje moderne i savremene

  historije Tuzla

  Za izdavača: Prof. dr. Sead Selimović

  Redakcija: Prof. dr. Izet Šabotić, prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Senaid Hadžić,

  Akademik prof. dr. Šerbo Rastoder, dr. sc. Safet Bandžović, prof. dr. Denis Bećirović, doc. dr. Zećir Ramčilović, prof. dr. Redžep

  Škrijelj, doc. dr. Mariyana Stamova, doc. dr. Filip Škiljan, prof. dr. Sead Selimović, doc. dr. Sibel Akova, prof. dr. Adnan Velagić,

  mr. sc. Omer Zulić

  Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. Sead Selimović

  Urednik: Prof. dr. Izet Šabotić

  Sekretar Redakcije: Mr. Jasmin Jajčević

  Lektor: Hatidža Fetahagić, prof.

  Korektor: Mr. Jasmin Jajčević

  Prevod na engleski jezik: Adnan Tinjić, prof.

  Dizajn korica: Adnan Tinjić, prof.

  Štampa: “OFF-SET” d.o.o Tuzla

  Za štampariju: Mirela Aljić

  Tiraž: 200 primjeraka

  Časopis izlazi dvaput godišnje

  Svi rukopisi se šalju na e-mail adresu glavnog i odgovornog urednika (sead.

  selimovic20@gmail.com; cimoshis@gmail.com)

  Stavovi izneseni u radovima objavljenim u ovom časopisu nisu istovremeno i stavovi

  Redakcije, nego su isključivo autora.

  “HISTORICAL VIEWS” 3

  Publisher: Center for Research of Modern and

  Contemporary history Tuzla

  For Publisher: Prof. dr. Sead Selimović

  Editorial board: Prof. dr. Izet Šabotić, prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Senaid Hadžić,

  Akademik prof. dr. Šerbo Rastoder, dr. sc. Safet Bandžović, prof. dr. Denis Bećirović doc. dr. Zećir Ramčilović, prof. dr. Redžep

  Škrijelj, doc. dr. Mariyana Stamova, doc. dr. Filip Škiljan, prof. dr. Sead Selimović, doc. dr. Sibel Akova, prof. dr. Adnan Velagić,

  mr. sc. Omer Zulić

  Editor-in-chief: Prof. dr. Sead Selimović

  Editor: Prof. dr. Izet Šabotić

  Secretary of the Editorial board: Mr. Jasmin Jajčević

  Lector: Hatidža Fetahagić, prof.

  Proof Reader: Mr. Jasmin Jajčević

  English Translation: Adnan Tinjić, prof.

  Design cover: Adnan Tinjić, prof

  Printed by: “OFF-SET” d.o.o Tuzla

  For printing office: Mirela Aljić

  Edition: 200 copies

  The journal is published twice a year

  All manuscripts are to be sent to the editor-in-chief e-mail address (sead.

  selimovic20@gmail.com; cimoshis@gmail.com)

  The views expressed in papers published in this journal are not at the same time

  the views of the Editiorial board, they are exclusively the author.

 • UDK/UDC 94 ISSN 2637-1502 (Print) pogledi.cimoshis.org ISSN 2712-0651 (Online)

  CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA

  CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

  HISTORIJSKI POGLEDI HISTORICAL VIEWS

  3 HISTORIJSKI POGLEDI/HISTORICAL VIEWS

  GOD. III, BR. 3/VOL. III, NO.3, 1-401, TUZLA 2020.

 • SADRŽAJ//CONTENTS

  PREDGOVOR ............................................................................................. 1 FOREWORD ............................................................................................... 3

  I ČLANCI//ARTICLES

  Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ Ratovi i tokovi deosmanizacije Balkana (1912-1923) // Wars and ways of deosmanization of the Balkans (1912-1923) ............................................................ 7

  Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ Propadanje i uzurpacija imovine Bakir-bega Tuzlića // Destruction and usurpation of Bakir-beg Tuzlic`s property .............................................................................. 48

  Prof. dr. Alija SULJIĆ, Hasib HASANOVIĆ, Enez OSMANOVIĆ Bošnjačke familije naselja Ljeskovik u drugoj polovini 19. stoljeća // Bosniac families of the settlemenets of Ljeskovik in the second half of the 19th century ........................... 72

  Prof. dr. Adnan VELAGIĆ Obrazovne prilike u Hercegovini za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929) // Educational situation in Herzegovina during the period of Kingdoms Serbs, Croats and Slovenes (1918-1929) ............................................................... 98

  Akademik prof. dr. Šerbo RASTODER O pokušajima organizovanja i djelovanja političke emigracije Crne Gore u Carigradu nakon smrti kralja Nikole (1921) // Organization and activities of Montenegro`s political emigration of in Constantinople after death of king Nikola (1921) ................................................................................................................... 122

  Mr. Sead BANDŽOVIĆ “Turski paragraf” Vidovdanskog ustava (1921): dometi i ograničenja // ”Turkish paragraph” of the Vidovdan constitution (1921): Scope and limitataions ........... 162

  Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ Iskorištavanje i uništavanje privrede Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu // Exploitation and destruction of economy Bosnia and Herzegovina in the Second World war ............................................................................................................. 176

  Prof. dr. Denis BEĆIROVIĆ Državna politika „diferencijacije“ sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1963) // State policy of ”differentiation“ of priests of the Orthodox church in Bosnia nad Herzegovina (1945-1963) ................................. 195

 • Mr. Jasmin JAJČEVIĆ Osnivanje i djelatnost domova kulture i narodnih univerziteti u sjeveroistočnoj Bosni u prvim godinama “Nove Jugoslavije” // Establishment and activity of culture centers and people`s universities in northeastern Bosnia in the first years of “New Yugoslavia” ................................................................................................ 219

  Mr. Semir HADŽIMUSIĆ Osnivanje i početak djelovanja kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” u Osijeku poslije Drugog svjetskog rata // Establishment and initial activities of the cultural society of Bosniaks “Preporod” (“Revival”) in Osijek after World war II ......... 237

  Dr. sc. Dženita SARAČ-RUJANAC Jedan unutarpartijski spor početkom 1970-ih godina. Slučaj Pašage Mandžića i Tuzlanske grupe // An intraparty dispute at the beginning of the 1970s. The case of Pasaga Mandzic and Tuzla group ........................................................................ 247

  Dr. sc. Mesud ŠADINLIJA Determinacija neprijatelja u direktivama Glavnog štaba i Vrhovne komande Vojske Republike Srpske // Determining the indentity of the enemy in the directives of the Main headquarters and the High command of the Army of Republic of Srpska .. 268

  Dr. sc. Amir AHMETOVIĆ Fenomen apstinencije u demokratskim izborima s osvrtom na Opće izbore u Bosni i Hercegovini // Phenomenon of abstinence in democratic elections with reference to the General elections in Bosnia and Herzegovina ............................................... 282

  Doc. dr. Ajdin HUSEINSPAHIĆ, doc. dr. Esad ORUČ Pojam i obilježja nasljeđivanja u Rimskom pravu // The concept and characteristics of inheritance in Roman law ................................................................................ 303

  II PRIKAZI//REVIEWS

  Prof. dr. Nada TOMOVIĆ Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878-1918), Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2019, 320 str. ......................................................... 333

  Amir KRPIĆ Senaid Hadžić, Adnan Velagić, Balkanska Praskozorja: - od idejā do ujedinjenjā – Jugoistočna Evropa u „dugom“ 19. stoljeću (1790-1918), Mostar 2019, 490 str. ............................................................................... 336

 • Omer MERZIĆ Valerijan Žujo, Doktor Karel Bayer, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2020, 178 str. ............................................ 342

  Hadžija HADŽIABDIĆ Izet Šabotić, Život, ljudi i događaji: Tuzla na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla 2019, 383 str. ........... 346

  Mr. Ibrahim KABIL Marko Attila Hoare, Bosanski Muslimani u Drugom svjetskom ratu, Zenica 2019, 539 str. ............................................................................................ 351

  Adnan HADŽIABDIĆ Salih Jalimam, Kulin. Veliki ban Bosne, Udruženje za zaštitu intelektualnih i kulturnih vrijednosti „Zenica“, Zenica 2019, 249 str. .................................. 357

  III IZVJEŠTAJI//CONFERENCE REPORTS

  Mr. Jasmin JAJČEVIĆ Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije „Migracije i njihov uticaj na društvena i privredna kretanja na širem području Brčkog od početka XVII do kraja XX stoljeća, Brčko, 13. i 14. septembar 2019. godine .............. 363

  Adnan TINJIĆ Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije „Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“, Gradska vijećnica u Sarajevu, Sarajevo, 8. i 9. januar 2020. godine ................................................................................. 370

  ETIČKI PRINCIPI // ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT .............. 379

  POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS ....................................... 395