G.i.gurdjieff pogledi iz stvarnog sveta

download G.i.gurdjieff pogledi iz stvarnog sveta

of 249

 • date post

  18-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  861
 • download

  98

Embed Size (px)

description

 

Transcript of G.i.gurdjieff pogledi iz stvarnog sveta

 • 1. G. I. Gurijev POGLEDI IZ STVARNOG SVETA Rani govori Gurijeva odrani u Moskvi, Esentukiju, Tiflisu, Berlinu,Londonu, Parizu, Njujorku i ikagu, po seanju njegovih uenika Naslov originala: Views forom fhe Real World Early Talks in Moscow, Essentuki, Tiflis, Berlin, London, Paris, New York and Chicago As Recollected by His Pupils EQ
 • 2. SADRAJ UVOD___4 BELEKA IZDAVAA___8 ... I ... Odbljesci istine___10 ... II ... Govorei o razliitim predmetima"___42 .,Za precizno prouavanje potreban je precizan jezik"___59 ovek je mnotvo"___72 Jednostrani razvoj___78 Koji je metod Institita?"___80 Samoposmatranje je veoma teko"___84 Kako moemo poveati panju?"___85 Svakom je veoma potrebna jedna posebna veba"___89 Svaka ivotinja radi u skladu sa vlastitom konstitucijom"__97 Zajedan deo ljudi ovde ostanak je postao potpuno beskoristan"___101 ... III ... Energija - san___106 "Da li postoji nain za produenje ivota...?"___112 Obrazovanje dece___115
 • 3. Formativni aparat___119 Telo, sutina i linost___126 Sutina i linost___132 Odvajanje sebe od sebe___137 Stop veba___143 Tri sile - tednja___146 Eksperimenti sa disanjem___150 Prvi govor u Berlinu___153 .,Sve vebe mogu biti podeljene u sedam kategorija"___156 Pokreti___159 Glumac___161 Stvaralaka umetnost - asocijacije___164 Pitanja i odgovori o umetnosti___167 ... IV ... Bog Re___179 Afirmacija i negacija"___183 Nemogue je biti nepristrasan"___190 Sve na svetu je materijalno"___192 Raditi na sebi"___196 ... V ... ,,Nemogue je setiti se sebe..."201 Sada sedim ovde..."___207 Dve_reke___214 Dve vrste ljubavi___221 Da li slobodna volja ima mesto u vaem uenju?"___224 Strahovi-identifikacija___229 Uticaji"___231 Sloboda vodi slobodi"___242 ... VI ... "Aforizmi"___247
 • 4. UVOD Gurijev postaje dobro poznat kao nosilac novog toka misli o ovekovoj situaciji, koja se ustanovila kroz vekove u prelomnim vremenima ljudske istorije. etvrt veka posle smrti, njegovo se ime izdiglo iznad mnotva glasina i danas je prepoznat kao velika duhovna snaga, kao onaj koji je jasno video smer koji zauzima moderna civilizacija i koji se prihvatio rada iza kulisa radi pripreme ljudi na Zapadu da otkriju za sebe i eventualno raire medu oveanstvom neospornu inje nicu da je Bie jedina neunitiva stvarnost. Obrisi njegovog ivota su poznati itaocima njegove druge i tree serije, Susreti sa izuzetnim ljudima (objavljeno 1963) i ivot je stvaran samo kada "Ja jesam" (privatno objavljeno 1975). Roen na granici Rusije i Turske 1877. "u udnim, skoro biblijskim okolnostima", njegovo obrazovanje u vreme deatva nije mu dalo odgovor na brojna pitanja, pa je kao mladi krenuo u potragu za ljudima koji su postigli potpuno poznavanje ljudskog ivota. Njegova rana putovanja po neidentifikovanim mestima Centralne Azije i Srednjeg Istoka potrajala su dvadeset godina. Po povratku poeo je da okuplja uenike u Moskvi uoi prvog svetskog rata i nastavio je rad sa malim delom sledbenika dok se selio, tokom godina ruske revolucije, do Esentukija na Kavkazu, zatim preko Tiflisa, Konstantinopolja, Berlina i Londona do Chateau du Prieure-a blizu Pariza, gde je ponovo, u irem obimu, otvorio institut za harmonian razvoj oveka, 1922. godine. Posle njegove prve posete Americi 1924. saobraajna nezgoda prekinula
 • 5. je dalje planove vezane za Institut. Od 1924. do 1935. usmerio je svu svoju energiju na pisanje. Ostatak ivota proveo je u intenzivnom radu, uglavnom sa francuskim uenicima u Parizu gde je, nakon potpune pripreme za posthumno izdavanje u Njujorku i Londonu njegove prve serije, Belzebubove prie sa unukom, umro 1949. U emu se sastoji njegovo uenje? I da li je svakom razum ljivo? Pokazao je da evolucija oveka - tema istaknuta u naunom miljenju u njegovoj mladosti - ne moe da se dostigne kroz uticaje na mase ve da je rezultat individualnog unutranjeg rasta; da je takav unutranji poetak bio cilj svih religija, svih Puteva, ali zahteva direktno i precizno znanje menjanja shodno kvalitetu unutranje svesti svakog oveka: znanje koje je bilo sauvano na mestima koja je posetio, ali koje moe biti dostignuto samo uz iskusno voenje kroz dugotrajno samoprouavanje i "rad na sebi". Kroz redosled njegovih ideja i vebe koje je brzo menjao, umovi svih koji bi doli k njemu postajali su otvoreni za naj potpunije nezadovoljstvo sobom i istovremeno za ogromnu skalu svojih unutranjih mogunosti, na takav nain koji niko od njih ne bi nikad vie zaboravio. Prikaz uenja koji je Gurijev dao u Belzebubovim priama je unutranje pretraivanje panorame celokupne istorije ljudske kulture, od stvaranja ivota na planeti, preko uspona i padova civilizacija do modernih vremena. Sreom, postoje zapisi njegovih izvornih rei i neposrednih uputstava datih u razgovorima, govorima i predavanjima u Prieure-u, i tokom putovanja iz jednog grada u drugi sa ueni cima, esto u tekim uslovima. To su govori sadrani u ovoj knjizi. Sastoje se od beleki sa predavanja sakupljenih po seanju onih koji su ih sluali i potom verno zapisali. uvane kao blago i paljivo tiene od zloupotrebe, ak se i injenica postojanja ovih beleki saznavala postepeno.
 • 6. Nekompletne kakve jesu, ak fragmentarne u nekim slua jevima, njihova zbirka je autentino tumaenje G u r i j e v o g pristupa radu na sebi, onako kako je izlagan uenicima u potrebnom trenutku. tavie, ak i u ovim belekama po seanju, upadljivo je da je bez obzira na raznolikost slualaca - u nekim sluajevima, ljudi dugo bliskih njegovoj ideji, u drugim ljudi pozvanih da se sretnu sa njim prvi put - uvek prisutan isti ljudski ton glasa, isti ovek izaziva jedan prisan odgovor u svakom od slualaca. U predgovoru prvom izdanju knjige, Jeanne de Salzmann, koja je provela trideset godina sa Gutijevim od 1919. u Tiflisu do njegove smrti, i uestvovala u svim stadijumima njegovog rada, ak bivajui odgovorna za grupe poslednjih deset godina njegovog ivota izjavljuje da: ,,Danas, kad se Gurijevljevo uenje izuava i praktikujc od znaajnog broja istraivakih grupa u Americi, Evropi i ak i Aziji, izgleda poeljno da se baci svetio na fundamentalnu karakteristiku njegovog uenja, tj, da dok je traena istina uvek bila ista, forme kroz koje je pomagao uenicima da je dosegnu sluile su samo za odreeno vreme. im bi se novo razumevanje postiglo promenila bi se forma. itanja, govori, diskusije i prouavanja, koji su bili glavna osobina rada za odreeno vreme i stimulisali razum do take otvorenosti ka potpuno novom nainu gledanja, bili bi iz jednog ili drugog razloga odjednom odbaeni. To bi zateklo uenika. ta je njegov intelekt postao sposoban da razume sad se moralo iskusiti kroz oseanje. Neoekivane okolnosti su ostvarivane radi prekidanja navika, jedina mogunost suoavanja sa novom situacijom postojala je kroz duboko samoispitivanje, uz potpunu iskrenost koja jedina moe promeniti kvalitet ljudskog oseanja. Zatim se od samog tela trailo da sakupi svu energiju svoje panje da bi se usaglasilo sa poretkom kome treba da slui. Posle tog iskustva ovek je mogao da prati njegov kurs na drugom nivou.
 • 7. Kao to je sam Gurijev obino govorio: 'Svi delovi koji ine ljudsko bie moraju biti obavetcni - obaveteni na jedini nain koji je odgovarajui za svakog od njih - inae e razvoj biti naopak i nee moi da napreduje.' Ideje su bile poziv, poziv za drugi svet, poziv od onog ko zna i ko je u stanju da nam pokae put, Ali transformacija ljudskog bia zahteva neto vie. Ona moe biti postignuta samo ako postoji stvarni susret izmeu svesne sile koja se sputa i potpunog predavanja koje mu odgovara. To dovodi do fuzije. Novi ivot tada moe da se pojavi kroz novi skup okolnosti koje samo neko ko ima objektivnu svest moe stvoriti i razviti. Ali da bi to razumeo pojedinac mora proi sve etape tog razvoja. Bez tog iskustva i razumevanja rad e izgubiti efektivnost i okolnosti e biti pogreno interpretirane; nee biti date u pravom trenutku i situacije i napori e ostati na nivou obinog ivota, beskorisno se ponavljajui." Odbljesci istine je prikaz razgovora sa Gurijevim zapisan od strane moskovskog uenika 1914. koji je spomenuo P. D. Uspenski u U potrazi za udesnim. To je prvi - verovatno i jedini primer niza eseja o Gurijevljevim idejama koje je zamislio u tom periodu. Njegov autor je nepoznat. Govori su uporeivani i ponovo grupisani uz pomo ge Tomasa de Hartmana, koja je od 1917. prisustvovala svim susretima i tako mogla garantovati njihovu autentinost. Zapazie se da su delovi nekih govora (ukljuujui one koji poinju sa Za precizno prouavanje", Na sva moja pitanja" i ,,Dve reke") u stvari izrazi materijala koje je Gurijev kasnije iskoristio u samo malo drugaijem obliku kad je pisao poslednje poglavlje Belzebubovih pria svom unuku. Neki od Aforizama bili su publikovani ranije za raun ivota u Prieure-u. Bili su ispisani specijalnim pismom, znanim samo uenicima, na zidovima Studijske kue gde su odravani govori.
 • 8. BELEKA IZDAVAA 1 Odbljesci istine je prikaz, koji je napisao jedan od njegovih ruskih uenika, po poseti Gurijevu u blizini Moskve pre Revolucije. To je prvi verovatno i jedini iz niza eseja o Gurijevljevim idejama za koje ju on dao odobrenje da lanovi njegovog kruga u Moskvi 1914. treba da piu. Autor je nepoznat i, prekinut ruskom re volucijom, Gurijev se preselio na Kavkaz i projekat je bio naputen. Ali ovaj esej je itan povremeno u Moskvi kao uvod za ljude koji dolaze kod Gurijeva prvi put, kako je zapisao P. D. Uspenski u U potrazi za udesnim. Gov