260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

of 115 /115
DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL DIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATUL APARATUL UI UI RESPIRATOR RESPIRATOR

Embed Size (px)

Transcript of 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Page 1: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

DIAGNOSTICUL IMAGISTIC ALDIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATULAPARATULUIUI RESPIRATOR RESPIRATOR

Page 2: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

METODE ŞI TEHNICI DE EXAMINARE METODE ŞI TEHNICI DE EXAMINARE IMAGISTICEIMAGISTICE

Radiografia pulmonarăRadiografia pulmonară - permite examinarea - permite examinarea unor detalii structurale de fineţe, oferind cea mai unor detalii structurale de fineţe, oferind cea mai mare cantitate de informaţii pe un plan de mare cantitate de informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea ea trebuie văzută ca principala proiecţie. De aceea ea trebuie văzută ca principala procedură de investigaţie a organelor intratoracice procedură de investigaţie a organelor intratoracice cu calitatea de document.cu calitatea de document.

Radiografia digitalăRadiografia digitală – a contribuit la sporirea – a contribuit la sporirea calităţii informaţiei.calităţii informaţiei.Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două planuri:două planuri:

- - de faţă –de faţă – incidenţa postero-anterioară, incidenţa postero-anterioară, - - de profilde profil,, - în unele situaţii sunt necesare şi - în unele situaţii sunt necesare şi proiecţii obliceproiecţii oblice - -

pentru degajarea anumitor câmpuri pentru degajarea anumitor câmpuri

Page 3: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Radiografia cu raze „ dureRadiografia cu raze „ dure „ (cu kilovoltaj ridicat „ (cu kilovoltaj ridicat ) ) permite ştergerea unor structuri evidenţiind prin permite ştergerea unor structuri evidenţiind prin reducerea efectului de sumaţie, anumite formaţiuni reducerea efectului de sumaţie, anumite formaţiuni normale –bronhii, sau patologice – tumori, normale –bronhii, sau patologice – tumori, adenopatii; aceiaşi tehnică este utilizată pentru adenopatii; aceiaşi tehnică este utilizată pentru evidenţierea leziunilor costale.evidenţierea leziunilor costale.

Radioscopia pulmonarăRadioscopia pulmonară - - permite examinare permite examinare dinamică şi prin modificarea poziţiei pacientului, se dinamică şi prin modificarea poziţiei pacientului, se pot face un număr nelimitat de incidenţe.pot face un număr nelimitat de incidenţe. Este iradiantă şi subiectivă. Este iradiantă şi subiectivă.

Tomografia convenţionalăTomografia convenţională - - permite studiul unor permite studiul unor procese patologice inaparente pe imaginea standard procese patologice inaparente pe imaginea standard şi permite studiul proceselor intrabronşice. şi permite studiul proceselor intrabronşice.

Radiofotografia medicală (MRF )Radiofotografia medicală (MRF ) - - imagini pe imagini pe filme de dimensiui mici. Ea reduce iradierea, este filme de dimensiui mici. Ea reduce iradierea, este imagine obiectivă- este destinată examinării în masă imagine obiectivă- este destinată examinării în masă pentru depistarea de boli profesionale pentru depistarea de boli profesionale (pneumoconiozele)(pneumoconiozele),, boli cu largă incidenţă boli cu largă incidenţă -TBC, -TBC, tumori pulmonare.tumori pulmonare.

Page 4: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

ScintigrafiaScintigrafia – are în principal două – are în principal două obiective:obiective:- - studiul perfuzieistudiul perfuziei –se folosesc trasori –se folosesc trasori conţinând techneţiu 99m injectabil conţinând techneţiu 99m injectabil intravenos se bazează pe intensitatea intravenos se bazează pe intensitatea fixării în ţesutul parenchimatos,fixării în ţesutul parenchimatos,- - studiul ventilaţieistudiul ventilaţiei – se administrează – se administrează inhalator pe mască de gaze radioactive inhalator pe mască de gaze radioactive (xenon, kripton)- se urmăreşte difuzarea în (xenon, kripton)- se urmăreşte difuzarea în ţesutul pulmonar.ţesutul pulmonar.

Page 5: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig.1

Page 6: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tomografia computerizată şi I. R. MTomografia computerizată şi I. R. M – – utilizateutilizate în investigarea organelor în investigarea organelor intraparenchimatoase mai ales pentru intraparenchimatoase mai ales pentru studiul proceselor tumorale pleuro-studiul proceselor tumorale pleuro-pulmonare şi al unor afecţiuni pulmonare şi al unor afecţiuni mediastinalemediastinale -- inclusiv de natură inclusiv de natură vasculară. C.T a înlocuit tomografia plană vasculară. C.T a înlocuit tomografia plană şi îşi dispută întâietatea cu I.RM. În şi îşi dispută întâietatea cu I.RM. În patologia pleuro-pulmonară, reuşeşte să patologia pleuro-pulmonară, reuşeşte să caracterizeze leziunile focale, multifocale caracterizeze leziunile focale, multifocale şi difuze, I.R.M are în prezent aplicaţii şi difuze, I.R.M are în prezent aplicaţii destul de limitate.destul de limitate.

- - Angio-C.T,Angio-C.T, reconstrucţia 3D C.T şi angio-reconstrucţia 3D C.T şi angio-I.R.M,–I.R.M,– completează investigaţiile. completează investigaţiile.

Page 7: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig. 2 a)

Fig.2 b)

Page 8: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Bronhografia Bronhografia – este investigaţia cu substa– este investigaţia cu substannţă de contrast ţă de contrast iodată, de regulă un produs iodat liposolubil a lumenului iodată, de regulă un produs iodat liposolubil a lumenului bronşic.Tehnica pune în evidenţă dispoziţia şi ramificaţia bronşic.Tehnica pune în evidenţă dispoziţia şi ramificaţia arborelui bronşic, modificările de calibru sau întreruperilarborelui bronşic, modificările de calibru sau întreruperilee continuităţii lumenului prin obstacole organicecontinuităţii lumenului prin obstacole organice -- exemplu exemplu bronşiectazia, respectiv în tumorile bronhopulmonare.bronşiectazia, respectiv în tumorile bronhopulmonare.

Fig. 3

Page 9: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Explorarea vasculară a mediastinuluiExplorarea vasculară a mediastinului – – aortografia, cavografia superioară, pot elucida aortografia, cavografia superioară, pot elucida natura unor formaţiuni expansive de origine natura unor formaţiuni expansive de origine vasculară (anevrisme) sau extensia unor vasculară (anevrisme) sau extensia unor tumori mediastinale.tumori mediastinale.

Pasaj baritat esofagianPasaj baritat esofagian – util în elucidarea – util în elucidarea rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni mediastinale. mediastinale.

Pneumotorax exploratorPneumotorax explorator - cu caracter - cu caracter istoric - se introduce aer în cavitatea pleurală istoric - se introduce aer în cavitatea pleurală – permite diferenţierea apartenenţei leziunilor – permite diferenţierea apartenenţei leziunilor - pulmonar sau pleural.- pulmonar sau pleural.

Ecografia transtoracicăEcografia transtoracică - pentru peretele - pentru peretele toracic, diafragme, extremităţie mediastinului, toracic, diafragme, extremităţie mediastinului, cord şi vasele mari şi evidenţiază colecţiile cord şi vasele mari şi evidenţiază colecţiile pleurale minime,pleurale minime, elucidează, rapid, elucidează, rapid, neiradiant, structura imaginilor (lichid, solid,neiradiant, structura imaginilor (lichid, solid, mixt) din mediastin, intrapleural.mixt) din mediastin, intrapleural.

Page 10: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

ANATOMIE RADIOLOGICĂANATOMIE RADIOLOGICĂ Imaginea normală postero- anterioarăImaginea normală postero- anterioară: - este formată din : - este formată din

elemente toracice ale elemente toracice ale conţinătoruluiconţinătorului şi şi conţinutului conţinutului toracictoracic..

Conţinătorul toracic ;este reprezentat de;Conţinătorul toracic ;este reprezentat de; părţi moi toracicepărţi moi toracice, - musculatura toracelui în special din , - musculatura toracelui în special din

muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot parazita imaginea toracică.parazita imaginea toracică.

scheletul osos,scheletul osos, - pe radiografie corect examinată se - pe radiografie corect examinată se evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din câmpurile pulmonare;câmpurile pulmonare;arcurile costalearcurile costale pot prezenta pot prezenta malformaţii cu răsunet clinic –coasta cervicală uni sau malformaţii cu răsunet clinic –coasta cervicală uni sau bilaterală datorită compresiunii neurovasculare sau bilaterală datorită compresiunii neurovasculare sau descoperire întâmplătoare-hipoplazie, hiperplazie, sinostoza, descoperire întâmplătoare-hipoplazie, hiperplazie, sinostoza, bifiditate, exostoze.bifiditate, exostoze.

diafragmdiafragm, - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat , - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat deasupra conturului stâng. Cu opacitatea mediastinală a deasupra conturului stâng. Cu opacitatea mediastinală a codului formează unghiurile cardio-frenice iar cu peretele codului formează unghiurile cardio-frenice iar cu peretele toracic unghiurilr costo-diafagmatice care sunt simetrice şi toracic unghiurilr costo-diafagmatice care sunt simetrice şi ascuţite.ascuţite.

Page 11: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig. 4

Page 12: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

MediastinulMediastinul-- este alcătuit din imaginea cordului, vase mari, este alcătuit din imaginea cordului, vase mari, nervi grupuri ganglionare, esofag.nervi grupuri ganglionare, esofag.

Conturul dreptConturul drept în poţiunea superioară este dată de vena cavă în poţiunea superioară este dată de vena cavă superioară, inferior atriul drept. superioară, inferior atriul drept.

Conturul stângConturul stâng este format din trei arcuri: superior – butonul este format din trei arcuri: superior – butonul aortic, convex spre stânga, mijlociu sau golf cardiac convex spre aortic, convex spre stânga, mijlociu sau golf cardiac convex spre dreapta, inferior dat de ventricolul stâng.dreapta, inferior dat de ventricolul stâng.

Pe o radiografie cu raze dure prin opacitatea mediastinală se Pe o radiografie cu raze dure prin opacitatea mediastinală se poate vizualiza traheea, cu bifurcarea ei în două bronhii poate vizualiza traheea, cu bifurcarea ei în două bronhii principale,în unghi de 75°.principale,în unghi de 75°.

Conţinutul toracicConţinutul toracic ; organele şi structurile din cutia toracică: ; organele şi structurile din cutia toracică: plămânii, pleura şi organele ce alcătuiesc mediastinul.plămânii, pleura şi organele ce alcătuiesc mediastinul.

PlămâniiPlămânii – apar pe radigrafia de faţă ca două imagini radio-– apar pe radigrafia de faţă ca două imagini radio-transparente , de formă aproximativ triunghiulară datorat transparente , de formă aproximativ triunghiulară datorat conţinutului bronho alveolar, delimitate lateral de arcurile conţinutului bronho alveolar, delimitate lateral de arcurile costale, medial de opacitatea mediastinului, iar distal de costale, medial de opacitatea mediastinului, iar distal de cupolele diafragmatice.cupolele diafragmatice.Arbitral, fiecare plămân este împărţit în patru regiuni fiecare: Arbitral, fiecare plămân este împărţit în patru regiuni fiecare: --regiunea apicalăregiunea apicală sau vârful pulmonar, situată deasupra sau vârful pulmonar, situată deasupra claviculelor claviculelor --regiunea subclavicularăregiunea subclaviculară, situată sub clavicule şi polul superior al , situată sub clavicule şi polul superior al hilului hilului --regiunea mijlocieregiunea mijlocie, situată în vecinătatea hilului,subclavicular, situată în vecinătatea hilului,subclavicular--regiunea inferioarăregiunea inferioară, situată îintre polul inferior al hilului şi , situată îintre polul inferior al hilului şi hemidiafragm. hemidiafragm.

Page 13: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

În sens vertical sunt două arii; internă şi externă.În sens vertical sunt două arii; internă şi externă. Transparenţa pulmonară este străbătută de o Transparenţa pulmonară este străbătută de o

reţea fină de opacităţi liniare şi curbilinii datorate reţea fină de opacităţi liniare şi curbilinii datorate reţelei vasculare, arteriale în special (90%), reţelei vasculare, arteriale în special (90%), venoase şi limfatice, - denumit „desen pulmonar”, venoase şi limfatice, - denumit „desen pulmonar”, sau „tramă pulmonară”. Această reţea vasculară sau „tramă pulmonară”. Această reţea vasculară delimitează lobulii pulmonari.delimitează lobulii pulmonari.

Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă elemente parenchimatoase mici - unitatea elemente parenchimatoase mici - unitatea terminală a parenchimului terminală a parenchimului alveola.alveola. Acestea, Acestea, tributare bronhiolei vor forma tributare bronhiolei vor forma acinulacinul,, care la care la rândul lor vor forma lobulul pulmonar, ca o rândul lor vor forma lobulul pulmonar, ca o unitate morfo-funcţională tributară unei bronhiole unitate morfo-funcţională tributară unei bronhiole perilobare care este o ramificaţie a unei bronhii perilobare care este o ramificaţie a unei bronhii de gradul IV. Acinul este vizibil doar în stări de gradul IV. Acinul este vizibil doar în stări patologice . patologice .

Page 14: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig. 5

Page 15: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Hilurile pulmonareHilurile pulmonare - formate din ramificaţiile arterelor - formate din ramificaţiile arterelor pulmonare, vene, elemente bronşice, limfatice şi din ţesutul pulmonare, vene, elemente bronşice, limfatice şi din ţesutul interstiţial. Apar ca imagini radioopace cu ramificaţii în interstiţial. Apar ca imagini radioopace cu ramificaţii în câmpurile pulmonare. Opacitatea hilului drept este situat între câmpurile pulmonare. Opacitatea hilului drept este situat între extremităţile anterioare ale coastelor II şi IV, iar în stânga hilul extremităţile anterioare ale coastelor II şi IV, iar în stânga hilul este situat cu 1-1,5 cm mai sus fiind mai greu vizibil datorită este situat cu 1-1,5 cm mai sus fiind mai greu vizibil datorită suprapunerii opacităţii mediastinale.suprapunerii opacităţii mediastinale.

Arterele pulmonare reprezintă partea principală în Arterele pulmonare reprezintă partea principală în formarea imaginii pulmonare, ele se vor dihotomiza subţiindu-formarea imaginii pulmonare, ele se vor dihotomiza subţiindu-se treptat dispărând la ~1-2 cm de peretele toracic-formând se treptat dispărând la ~1-2 cm de peretele toracic-formând „ mantaua pulmonară”. Prinderea unui vas ortorontgenograd „ mantaua pulmonară”. Prinderea unui vas ortorontgenograd va da o imagine rotundă opacă iar când este prinsă şi o bronhie va da o imagine rotundă opacă iar când este prinsă şi o bronhie –transparentă rotundă, va apărea o imagine „în ochelar spart”.–transparentă rotundă, va apărea o imagine „în ochelar spart”.

Venele nu pot fi diferenţiate de artere acestea având Venele nu pot fi diferenţiate de artere acestea având traseu comun şi cu cel al bronşiilor.traseu comun şi cu cel al bronşiilor.

Foiţele pleuraleFoiţele pleurale în condiţii normale nu se evidenţiază, se în condiţii normale nu se evidenţiază, se vizualizează în urma îngroşării sau când se vizualizează vizualizează în urma îngroşării sau când se vizualizează ortorntgenograd scizura orizontală ce apare ca opacitate liniară ortorntgenograd scizura orizontală ce apare ca opacitate liniară fină cu contur bine delimitatfină cu contur bine delimitat.. Poate să se vizualizeze imagini Poate să se vizualizeze imagini opace ce însoţesc arcurile costale I, II - se datorează domului opace ce însoţesc arcurile costale I, II - se datorează domului pleural.Tot în 1/3 sup se poate vizualiza scizura venei azygos.pleural.Tot în 1/3 sup se poate vizualiza scizura venei azygos.

Page 16: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Imaginea normală în incidenţa de profilImaginea normală în incidenţa de profil::Este incidenţa strict necesară pentru locarizarea imaginilor Este incidenţa strict necesară pentru locarizarea imaginilor de faţă şi permite examinarea leziunilor mascate prin de faţă şi permite examinarea leziunilor mascate prin suprapunere de către opacitatea mediastinală şi a cupolelor suprapunere de către opacitatea mediastinală şi a cupolelor diafragmatice.diafragmatice.

Page 17: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

În această incidenţă apare bine evdenţiat În această incidenţă apare bine evdenţiat anterior sternul şi posterior coloana dorsală, anterior sternul şi posterior coloana dorsală, arcurile vertebrale se evidenţiază cu traiect arcurile vertebrale se evidenţiază cu traiect oblic descendent. Cupolele diafragmatice apar oblic descendent. Cupolele diafragmatice apar una sub alta se vizualizează anterior şi una sub alta se vizualizează anterior şi posterior sinusurile costo-diafragmatice. posterior sinusurile costo-diafragmatice. Posterior de stern apare un spaţiu transparent, Posterior de stern apare un spaţiu transparent, posterior de cord se delimitează spaţiul posterior de cord se delimitează spaţiul retrocardiac. În porţiunea mijlocie se retrocardiac. În porţiunea mijlocie se evidenţiază cele două hiluri suprapuse.evidenţiază cele două hiluri suprapuse.

Topografia radiologică pulmonarăTopografia radiologică pulmonară – – segmentele plămânului – segmentele plămânului – importante pentru importante pentru chirurgie; În dreapta datorită sizurii orizontale chirurgie; În dreapta datorită sizurii orizontale sunt 3 lobi superior, mijlociu, inferior, în stânga sunt 3 lobi superior, mijlociu, inferior, în stânga doi lobi si uneori poate fi prezent şi lobul mediu doi lobi si uneori poate fi prezent şi lobul mediu –lingula.Fiecare lob prezintă segmente.–lingula.Fiecare lob prezintă segmente.

Page 18: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Semiologie radio-imagisticăSemiologie radio-imagistică

În urma agresiunii exo sau În urma agresiunii exo sau endogene se produc modificări la endogene se produc modificări la nivelul spaţiilor aeriene bronho-nivelul spaţiilor aeriene bronho-alveolare, în interstiţiu, la nivelul alveolare, în interstiţiu, la nivelul patului vascular sau cavitatea patului vascular sau cavitatea pleurală. În urma acestor modificări pleurală. În urma acestor modificări se rupe echilibrul normal se rupe echilibrul normal determinând apariţia de opacităţi, determinând apariţia de opacităţi, hipertransparenţe, sau imagini mixte.hipertransparenţe, sau imagini mixte.

Page 19: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

La descrierea imaginilor opace se are în vedere La descrierea imaginilor opace se are în vedere menţionarea:menţionarea:

numărnumăr –pot fi unice sau multiple –pot fi unice sau multiple formăformă - întinse (lobare,masive) sau circumscrise( liniare,în - întinse (lobare,masive) sau circumscrise( liniare,în

bandă; reticulate, liniare pleurale, inelare - cavităţi, nodulare, bandă; reticulate, liniare pleurale, inelare - cavităţi, nodulare, policiclice-adenopatii, stelate-cicatrici )policiclice-adenopatii, stelate-cicatrici )

dimensiunedimensiune - mici 1,5-10 mm; mari 1-5 cm - mici 1,5-10 mm; mari 1-5 cm contur contur – – netnet; ; difuzdifuz- nu se delimitează net de ţesutul sănătos - nu se delimitează net de ţesutul sănătos

ca în procese inflamatorii exudative, ca în procese inflamatorii exudative, invadant, infiltrativinvadant, infiltrativ constă în prelungiri în ţesutul sănătos - în ţesutul sănătos constă în prelungiri în ţesutul sănătos - în ţesutul sănătos vecin - tumori malignevecin - tumori maligne

structurastructura – omogenă şi neomogenă – omogenă şi neomogenă intensitatea intensitatea – voalare, mică, medie, mare; în funcţie de – voalare, mică, medie, mare; în funcţie de

opacitatea mediastinalăopacitatea mediastinală sediul sediul – se apreciază pe radiografii P-A, completat cu – se apreciază pe radiografii P-A, completat cu

radiografia de profilradiografia de profil raporturile cu organele din jurraporturile cu organele din jur – poate să modifice sediul, – poate să modifice sediul,

forma, funcţionalitatea organelor; forma, funcţionalitatea organelor; prin tracţiuneprin tracţiune- în adrenţe, - în adrenţe, prin aspiraţieprin aspiraţie în cazul atelectaziei, prin împingere –în în cazul atelectaziei, prin împingere –în procesele înlocuitoare de spaţiuprocesele înlocuitoare de spaţiu, , sau să nu le modifice sau să nu le modifice delocdeloc..

Page 20: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Imaginile radiotransparenteImaginile radiotransparente – constau din creşterea transparenţei – constau din creşterea transparenţei pulmonare. Aceste imagini pot fi circumscrise sau localizate, pulmonare. Aceste imagini pot fi circumscrise sau localizate, pot fipot fi congenitale congenitale (( chiste aeriene , chiste aeriene , bule de emfizem, plămân polichistic) ; bule de emfizem, plămân polichistic) ; în urmaîn urma unui proces unui proces inflamator sau tumoral necrozatinflamator sau tumoral necrozat ; sau ; sau în urma uneiîn urma unei hiperinflaţii alveolare datorită hiperinflaţii alveolare datorită unui ventil expiratorunui ventil expirator, ca în cazul bulelor de emfizem, dilataţii broşice., ca în cazul bulelor de emfizem, dilataţii broşice.

Emfizem pulmonar

Page 21: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Ca si în cazul opacităţilor se caracterizeză caracterele semiotice.Ca si în cazul opacităţilor se caracterizeză caracterele semiotice.Imaginile mixte – hidro-aerice - se datorează în special evoluţiei spre necroză sau Imaginile mixte – hidro-aerice - se datorează în special evoluţiei spre necroză sau evacuare a unui proces patologic şi înlocuirea cu aer. Se întâlnesc în pneumonii ce evacuare a unui proces patologic şi înlocuirea cu aer. Se întâlnesc în pneumonii ce abcedează, TBC ulcero-cazeoasă, în tumorilepulmonare, înabcedează, TBC ulcero-cazeoasă, în tumorilepulmonare, în infectarea chistelor aerice infectarea chistelor aerice

Sindroame radiologice pleuro- Sindroame radiologice pleuro-

pulmonarepulmonare

1.1. sindromul de umplere alveolarăsindromul de umplere alveolară – dispariţia aerului din – dispariţia aerului din alveole şi înlocuirea cu lichid exudat de natură inflamatorie alveole şi înlocuirea cu lichid exudat de natură inflamatorie sau alergică sau proliferarea celulară de densitate sau alergică sau proliferarea celulară de densitate hidrică.Confluarea rapidă se produce datorită difuziunii hidrică.Confluarea rapidă se produce datorită difuziunii lichidului în alte zone alveolare prin porii Kohn şi canalele lichidului în alte zone alveolare prin porii Kohn şi canalele Lambert. Se întâlneşte în : pneumonia alveolară, Lambert. Se întâlneşte în : pneumonia alveolară, bronhopneumonie, edem alveolar, infarctul pulmonar.bronhopneumonie, edem alveolar, infarctul pulmonar.

Page 22: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 23: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

- - 2.2.sindromul bronşicsindromul bronşic – se caracterizează prin – se caracterizează prin obstrucţii a lumenului bronşic, duce la resorbţia obstrucţii a lumenului bronşic, duce la resorbţia aerului din teritoriul tributar bronşiei ce duce la aerului din teritoriul tributar bronşiei ce duce la apariţia unei opacităti retractile, pot avea apariţia unei opacităti retractile, pot avea mecanisme diferite:mecanisme diferite:- - opacitate retractilă prin obstrucţie bronşicăopacitate retractilă prin obstrucţie bronşică cauzată de cauzată de mecanism mecanicmecanism mecanic(( corp străin, cancer corp străin, cancer bronhovascular, adnopatii) bronhovascular, adnopatii) reflexă (reflexă (spasm ) sau spasm ) sau prin prin hipoventilaţie alveolarăhipoventilaţie alveolară( intoxicaţii cu morfină, ( intoxicaţii cu morfină, barbiturice, decubit dorsal prelungit). Datorită barbiturice, decubit dorsal prelungit). Datorită obstrucţiei teritoriul tributaor bronhiei nu va fi obstrucţiei teritoriul tributaor bronhiei nu va fi ventilat iar aerul va fi resorbit în sânge , alveolele se ventilat iar aerul va fi resorbit în sânge , alveolele se colabează prin act reflex ce duce la contracţia colabează prin act reflex ce duce la contracţia fibrelor elastice şi musculare din peretele fibrelor elastice şi musculare din peretele bronşiolelor. bronşiolelor. Semnele radiologiceSemnele radiologice tipice constau din: tipice constau din: în funcţie de mărimea bronşiei obturate constă din –în funcţie de mărimea bronşiei obturate constă din –deplasarea organelor mediastinale spre opacitate- în deplasarea organelor mediastinale spre opacitate- în radioscopie se observă pendularea inspiratorie radioscopie se observă pendularea inspiratorie mediastinului, ridicarea cupolei hemidiafragmului mediastinului, ridicarea cupolei hemidiafragmului micşorarea spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie de micşorarea spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie de vecinătate.vecinătate.

Page 24: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

O formă particulară este O formă particulară este atelectazia în bandăatelectazia în bandă –de obicei –de obicei orizontale sau oblice, cel mai frecvent supradiafragmatic, apar în orizontale sau oblice, cel mai frecvent supradiafragmatic, apar în procese pulmonare sau subdiafragmatice (peritonite, tumori procese pulmonare sau subdiafragmatice (peritonite, tumori abdominale), dispar odată cu afecţiunea de bază.abdominale), dispar odată cu afecţiunea de bază.

Page 25: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

- colapsul de cauză pleurală- colapsul de cauză pleurală, atelectazie pasivă – se , atelectazie pasivă – se întâlneşte în pneumotorax, colecţii pleurale , toracoplastie.întâlneşte în pneumotorax, colecţii pleurale , toracoplastie.

Fig.10

Page 26: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

-- colapsul prin compresiunecolapsul prin compresiune, , atelectazia compresivă – apare în jurul atelectazia compresivă – apare în jurul unei opacităţi (tumoră pulmonară sau unei opacităţi (tumoră pulmonară sau mediastinală), sau transparenţe (bula de mediastinală), sau transparenţe (bula de emfizem)emfizem)..

-- colapsul prin fibroză pulmonară colapsul prin fibroză pulmonară cicatricealăcicatriceală , atelectazie cicatriceală - în , atelectazie cicatriceală - în cicatrici tuberculoase postsupurative.cicatrici tuberculoase postsupurative.

-- colapsul prin creşterea tensiunii colapsul prin creşterea tensiunii superficiale la nivelul pereţilorsuperficiale la nivelul pereţilor alveolarialveolari - atelectazia adezivă ; boala - atelectazia adezivă ; boala membranelor hialine a nou-născutului prin membranelor hialine a nou-născutului prin lipsa surfactantului, sau pneumopatiile lipsa surfactantului, sau pneumopatiile post-iradiere.post-iradiere.

Page 27: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

3)3) Sindromul interstiţialSindromul interstiţial - - îngroşarea ţesutului interstiţial pulmonar,ce îngroşarea ţesutului interstiţial pulmonar,ce poate fi produsă prin edem interstiţial de poate fi produsă prin edem interstiţial de diferite cauze, fie prin proliferarea anormală diferite cauze, fie prin proliferarea anormală celulară sau tisulară, în cadrul unor celulară sau tisulară, în cadrul unor granulomatoze interstiţiale, fibroze sau granulomatoze interstiţiale, fibroze sau afecţiuni interstiţiale maligne.Toate aceste afecţiuni interstiţiale maligne.Toate aceste boli dau aspect radiologic de „geam mat”, boli dau aspect radiologic de „geam mat”, aspect reticular, nodular, reticulo-nodular şi aspect reticular, nodular, reticulo-nodular şi de „fagure de miere”.de „fagure de miere”. Caracteristic : Caracteristic : topografia difuză, fără sistematizare, topografia difuză, fără sistematizare, conturarea netă, densitatea slabă, lipsa conturarea netă, densitatea slabă, lipsa tendinţei de confluare, evoluţia lentă.tendinţei de confluare, evoluţia lentă.

Page 28: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 29: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

4)4) Sindromul vascularSindromul vascular - modificări date de - modificări date de vasularizaţie ce apar în olgemie, hiperemie, vasularizaţie ce apar în olgemie, hiperemie, hipertensiune pulmonară.hipertensiune pulmonară.5)5) Sindromul pleuralSindromul pleural- - PleureziaPleurezia - apare în colecţiile lichidiene pleurale - apare în colecţiile lichidiene pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, care urcă caracterizate prin: opacitate bazală, care urcă laterotoracic, descriind o curbă a cărei concavitate laterotoracic, descriind o curbă a cărei concavitate priveşte cranio-medial, cu delimitare difuz (a).priveşte cranio-medial, cu delimitare difuz (a). In In funcţie de cantitatea de lichid apare şi deplasarea funcţie de cantitatea de lichid apare şi deplasarea mediastinului în partea opusă (b).mediastinului în partea opusă (b).

Page 30: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 31: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Pleurezia închistată - Se poate produce în marea cavitate, interlobar, mediastinal, diafragmatic.

Page 32: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Simfiza pleuralăSimfiza pleurală – rezultatul unui proces fibros sau – rezultatul unui proces fibros sau exudativ ce are ca rezultat lipirea foiţelor pleurale. Cele mai exudativ ce are ca rezultat lipirea foiţelor pleurale. Cele mai frecvente localizări sunt: pahipleurita vârfului, bazei, frecvente localizări sunt: pahipleurita vârfului, bazei, mediastinală, generalizată.mediastinală, generalizată.

Page 33: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Calcificările pleuraleCalcificările pleurale : pot avea aspecte : pot avea aspecte diferite, se datoresc depunerilor de calciu pe diferite, se datoresc depunerilor de calciu pe pleură, urmare inflamaţiilor pleurale repetate.pleură, urmare inflamaţiilor pleurale repetate.

Pneumotoracele Pneumotoracele - pătrunderea aerului în - pătrunderea aerului în marea cavitate pleurală. Radiologic se marea cavitate pleurală. Radiologic se manifestă ca o hipertransparenţă a manifestă ca o hipertransparenţă a hemitoracelui cu lipsa desenului vascular şi hemitoracelui cu lipsa desenului vascular şi colabarea plămânului la hilul pulmonar. Poate colabarea plămânului la hilul pulmonar. Poate fi total când nu este aderenţă în pleură şi fi total când nu este aderenţă în pleură şi parţial când există aderenţe . parţial când există aderenţe .

HidropneumotoraceleHidropneumotoracele – apare când pe – apare când pe lângă aer pătrunde şi lichid – aspectul lângă aer pătrunde şi lichid – aspectul radiologic constă din imagine opacă bazală radiologic constă din imagine opacă bazală cu nivel superior orizontal indiferent de cu nivel superior orizontal indiferent de poziţia bolnavului, la care se adaugă poziţia bolnavului, la care se adaugă hipertrensparenţă .hipertrensparenţă .

Page 34: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig.15

Page 35: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Dignosticul imagistic al Dignosticul imagistic al bronhopatiilorbronhopatiilor

Bronhopneumopatia cronică obsBronhopneumopatia cronică obsttructivăructivă– – varietate de manifestări clinice, având ca varietate de manifestări clinice, având ca substrat procese spastice, inflamatorii şi substrat procese spastice, inflamatorii şi degenerative ale bronhiilor, în care se poate degenerative ale bronhiilor, în care se poate asocia şi emfizemul.Aspectul radiologic este asocia şi emfizemul.Aspectul radiologic este variat , important în evaluarea gravităţii stării variat , important în evaluarea gravităţii stării prezente este cu privire la circulaţia (perfuzia) şi prezente este cu privire la circulaţia (perfuzia) şi ventilaţia proprii cazului investigat.ventilaţia proprii cazului investigat. În acest sens În acest sens alături de testele funcţionale ,alături de testele funcţionale , examenul examenul scintigrafic de perfuzie şi cel inhalator aduc scintigrafic de perfuzie şi cel inhalator aduc informaţii valoroase cu privire la gradul de informaţii valoroase cu privire la gradul de reducere a circulaţiei şi ventilaţiei şi reducere a circulaţiei şi ventilaţiei şi redistribuirea în diferite teritoriiredistribuirea în diferite teritorii pulmonare.pulmonare.

Page 36: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

– –

Page 37: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

BronşiectaziileBronşiectaziile

dilaţiile perelungite ale bronhiilor unele dintre dilaţiile perelungite ale bronhiilor unele dintre ele congenitale (malformaţii structurale) , altele ele congenitale (malformaţii structurale) , altele se datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc se datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc rezistenţa pereţilor).rezistenţa pereţilor). Radiologic modificările sunt Radiologic modificările sunt în regiunile bazale, ca în regiunile bazale, ca formaţiuni opace liniare cu formaţiuni opace liniare cu contururi neregulate, când bronhiile sunt golite contururi neregulate, când bronhiile sunt golite de conţinut apar zone de transparenţă crescută, de conţinut apar zone de transparenţă crescută, liniare şi inelare grosolane ; în fazele de liniare şi inelare grosolane ; în fazele de supuraţie pot fi observate imagini supuraţie pot fi observate imagini hidroaerice,create de staza conţinutului purulent hidroaerice,create de staza conţinutului purulent din cavităţile dilatate.C.T-examen completa din cavităţile dilatate.C.T-examen completa examinarea care tinde să ia locul bronhografiei .examinarea care tinde să ia locul bronhografiei .

Page 38: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig,19

Page 39: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Corpii străini traheo-bronşiciCorpii străini traheo-bronşici – dau imagini – dau imagini radiologice produse de bronhostenoză, radiologice produse de bronhostenoză, caracterizate de modificări statice - poziţie înaltă caracterizate de modificări statice - poziţie înaltă a diafragmului, deplasarea mediastinului de a diafragmului, deplasarea mediastinului de aceeaşi parte, scăderea transparenţei pulmonare, aceeaşi parte, scăderea transparenţei pulmonare, micşorarea cutiei toracice, şi modificări dinamice micşorarea cutiei toracice, şi modificări dinamice –radioscopic deplasarea mediastinului de partea –radioscopic deplasarea mediastinului de partea bolnavă cu ascensionarea diafragmului de partea bolnavă cu ascensionarea diafragmului de partea respectivă.respectivă.

Page 40: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Diagnosticul imagistic al proceselor Diagnosticul imagistic al proceselor inflamatorii acute pulmonare.inflamatorii acute pulmonare.

Pneumonia acută bacteriană:Pneumonia acută bacteriană:

În funcţie de stadiul de evoluţie În funcţie de stadiul de evoluţie modificările radiologice vor fi oglinda celor modificările radiologice vor fi oglinda celor morfopatologice.morfopatologice.

Faza de congestie alveolarăFaza de congestie alveolară – – pereţii alveolari îngroşaţi – radiografic pereţii alveolari îngroşaţi – radiografic prezintă drept corespodent prezintă drept corespodent voalul difuzvoalul difuz..

Faza de hepatizaţie roşieFaza de hepatizaţie roşie – pe – pe lângă pereţii alveolari îngroşaţi apare lângă pereţii alveolari îngroşaţi apare exudatul seros; care treptat ocupă exudatul seros; care treptat ocupă alveolele ce au mai puţin aer – radiografic alveolele ce au mai puţin aer – radiografic apare apare opacitate de intensitate medie opacitate de intensitate medie ..

Page 41: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 42: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 43: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Faza de hepatizaţie cenuşie – scade opacitatea în intesitate când alveolele conţin un rest fluid şi începe să reintre aerul- radiografic opacitate neomogenă –se trece la faza de resorbţie,

Faza de rezorbţie şi vindecare completă când dispare edemul alveolar şi restul fluid- radiografic se constată treptat transparenţa pulmonară normală

Page 44: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 45: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

BronhopneumoniileBronhopneumoniile FenomenFenomenele inflamatorii sunt axate pe oele inflamatorii sunt axate pe o bronhiolă bronhiolă care care

are lumenul obstruat, in jurul ei aflându-se concomitent are lumenul obstruat, in jurul ei aflându-se concomitent toate stadiile procesului pneumonic. Radiografic se toate stadiile procesului pneumonic. Radiografic se constată:constată:- - prezenţă de noduli bronhopneumoniciprezenţă de noduli bronhopneumonici- - desen bronhovascular accentuat la nivel hilar dând desen bronhovascular accentuat la nivel hilar dând hilului un aspect difuz hilului un aspect difuz - - ganglionii hilari pot fi tumefiaţi realizând un hil mareganglionii hilari pot fi tumefiaţi realizând un hil mare

Entitate deosebită este Entitate deosebită este bronhopneumonia bronhopneumonia stafilococicăstafilococică ce afectează copii din primul an de viaţă. ce afectează copii din primul an de viaţă. Radiologic apare nodulul stafilococic ce poate fi Radiologic apare nodulul stafilococic ce poate fi opacitate miliară sau nodulară pe fond de opacitate miliară sau nodulară pe fond de hipertransparenţă pulmonară sau desen pulmonar hipertransparenţă pulmonară sau desen pulmonar accentuat. Din confluarea acestor noduli stafilococici accentuat. Din confluarea acestor noduli stafilococici rezultă rezultă microabcesul stafilococicmicroabcesul stafilococic urmat de apariţia urmat de apariţia imaginilor buloase ( prin ventil expirator şi a revărsatelor imaginilor buloase ( prin ventil expirator şi a revărsatelor lichidiene in 90 % din cazuri ).lichidiene in 90 % din cazuri ).

Page 46: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 47: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 48: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Supuraţiile pulmonareSupuraţiile pulmonare SSunt incluse in această categorie abcesul unt incluse in această categorie abcesul

pulmonar, gangrena pulmonară. pulmonar, gangrena pulmonară.

Abcesul pulmonar Abcesul pulmonar

Este caracterizat din punct de vedere al Este caracterizat din punct de vedere al evoluţiei prin doua etape distincte :evoluţiei prin doua etape distincte :

înainte de vomica purulentă când apare înainte de vomica purulentă când apare aspectul unei pneumonii segmentare aspectul unei pneumonii segmentare având o intensitate mare a opacităţii.având o intensitate mare a opacităţii.

după vomică realizând imaginea mixtă după vomică realizând imaginea mixtă hidroaerică .hidroaerică .

Page 49: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 50: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 51: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

GangrenaGangrena pulmonarăpulmonară Asemănător abcesului pulmonar după vomică, la care Asemănător abcesului pulmonar după vomică, la care

s-a supraadăugat o suprainfecţie cu germeni anaerobi.s-a supraadăugat o suprainfecţie cu germeni anaerobi. Pneumonia acută interstiţiarăPneumonia acută interstiţiară DeteDeterrminată de virusuriminată de virusuri (gripal, paragripal, hepatitei (gripal, paragripal, hepatitei

epidemice, rujeolei, varicelei, parotidită epidemică, epidemice, rujeolei, varicelei, parotidită epidemică, adenovirusuri) ce interesează primordial interstiţiul . adenovirusuri) ce interesează primordial interstiţiul . Imaginea radiologicăImaginea radiologică se caracterizează prin se caracterizează prin variabilitate si polimorfism, consecinţe ale evoluţiei variabilitate si polimorfism, consecinţe ale evoluţiei simultane a modificărilor interstiţiare sudative-simultane a modificărilor interstiţiare sudative-alveolare si atelectatice. Modificările interstiţiare duc la alveolare si atelectatice. Modificările interstiţiare duc la ::

- - creşterea intensităţii şi dimenisunilor hiluluicreşterea intensităţii şi dimenisunilor hilului, care , care prezintă contururi şterse, de la nivelul lui sunt opacităţi prezintă contururi şterse, de la nivelul lui sunt opacităţi liniare sub forma de cordoane neregulate, vizibile pană liniare sub forma de cordoane neregulate, vizibile pană la periferia câmpurilor pulmonare mai ales posterioare. la periferia câmpurilor pulmonare mai ales posterioare.

- - voaloare circumscrisă a unei zone pulmonarevoaloare circumscrisă a unei zone pulmonare - - desen pulmonar accentuat realizând aspect in reţea, desen pulmonar accentuat realizând aspect in reţea,

reticulonodularreticulonodular - - prezenţă de cordoane hilare temrinate in măciucăprezenţă de cordoane hilare temrinate in măciucă

( prin atelectazie)( prin atelectazie)

Page 52: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig

Page 53: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 54: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

PARAZITOZELE PULMONAREPARAZITOZELE PULMONAREChistul hidatic pulmonarChistul hidatic pulmonar

Tumora pulmonară lichidianăTumora pulmonară lichidiană produsă de tenia produsă de tenia echinococus. Anatomopatologic este o formaţiune echinococus. Anatomopatologic este o formaţiune rotundă, încojurată de membrana proligenărotundă, încojurată de membrana proligenă (spre (spre interior), cuticulă şi adventice la exterior. El interior), cuticulă şi adventice la exterior. El conţine lichid şi „nisip”- scolecşi.conţine lichid şi „nisip”- scolecşi.

RadiologicRadiologic chistul hidatic apare ca o chistul hidatic apare ca o opacitate rotundă în plin parenchim sănătos, net opacitate rotundă în plin parenchim sănătos, net conturat, mobil cu respiraţia la radioscopie. Când conturat, mobil cu respiraţia la radioscopie. Când se decolează membrana proligenă apare se decolează membrana proligenă apare transparenţă între membrana proligenă şi transparenţă între membrana proligenă şi adventice. adventice. Chistul hidatic rupt are aspect hidro-Chistul hidatic rupt are aspect hidro-aericaeric , , când se surainfectează trebuie făcut când se surainfectează trebuie făcut dignosticul diferenţial cu supuraţiile pulmonare. dignosticul diferenţial cu supuraţiile pulmonare. Diagnosticul diferenţal se face cu greutate cu : Diagnosticul diferenţal se face cu greutate cu : cancerul pulmonar, sarcom, metastază.cancerul pulmonar, sarcom, metastază.

Page 55: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 56: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 57: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 58: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Diagnostic imagistic al bolilor Diagnostic imagistic al bolilor pulmonare cronicepulmonare cronice

b b infecţia secundarăinfecţia secundară produsă prin produsă prin reactivarea unor leziuni vechi,primarereactivarea unor leziuni vechi,primare

Tuberculoza pulmonarăTuberculoza pulmonară

CicCicllul infecţiei tuberculoase in ul infecţiei tuberculoase in organism are două cicluri distincte:organism are două cicluri distincte:

a a infecţia primarăinfecţia primară caracterizată caracterizată prin : prin :

- - afect primarafect primar

-- limfangitălimfangită

- - adenopatieadenopatie

Page 59: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

1. 1. AfAfectul primar radiologicectul primar radiologic apare ca o apare ca o opacitate nodulară omogenă între 0,2 -2 cm opacitate nodulară omogenă între 0,2 -2 cm localizată în segmentele cele mai bine localizată în segmentele cele mai bine ventilate: posterior,lateral,bazal ale lobilor ventilate: posterior,lateral,bazal ale lobilor superiori si inferiori realizând aspect de focar superiori si inferiori realizând aspect de focar pneumonic limitat. pneumonic limitat.

Posibilităţile de evoluţie:Posibilităţile de evoluţie: - - resorbţie completăresorbţie completă, cu revenirea la normal a , cu revenirea la normal a

transparenţei pulmonaretransparenţei pulmonare - - calcificare,calcificare, când conturul devine neregulat cu când conturul devine neregulat cu

intensitate mareintensitate mare - - exulcerareexulcerare cu apariţia cavernei primare. cu apariţia cavernei primare. - f- fibrozare ibrozare şi încapsulare cu formare de şi încapsulare cu formare de

tuberculoametuberculoame - - eextindereaxtinderea la un lob la un lob întregîntreg

Tuberculoza primarăTuberculoza primară

Page 60: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 61: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

2. limfangita2. limfangita – opacităţi liniare discrete ce se interpun între – opacităţi liniare discrete ce se interpun între afectul primar şi adenopatie .afectul primar şi adenopatie . 3. adenopatia3. adenopatia – opacităţi ovalare, unice sau multiple, adesea – opacităţi ovalare, unice sau multiple, adesea cu contur policiclic de mărimi variabile, uni sau bilteral. La cu contur policiclic de mărimi variabile, uni sau bilteral. La copil este adesea unicul element de manifestare a copil este adesea unicul element de manifestare a primoinfecţiei.primoinfecţiei.

Page 62: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Evoluţia complexului primar poate fi : Evoluţia complexului primar poate fi : vindecare vindecare prin prin calcificări, calcificări, persistenţa adenopatieipersistenţa adenopatiei, , disdiseeminare miliarăminare miliară, , diseminare in focare Simon,pleurezie sero-fibrinoasă, diseminare in focare Simon,pleurezie sero-fibrinoasă, pneumonie cazeoasăpneumonie cazeoasă..

Page 63: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Complicaţiile primoinfecţiei tuberculoaseComplicaţiile primoinfecţiei tuberculoase pot fi la nivel pot fi la nivel bronşic bronşic (fistuleadenobronşice,stenozăbronşică,atelectazie), (fistuleadenobronşice,stenozăbronşică,atelectazie), la nivelul la nivelul pleuralpleural pleurezia tbc precum si la nivel pulmonar pleurezia tbc precum si la nivel pulmonar atelectazii, pneumonii cazeoase.atelectazii, pneumonii cazeoase.

Complicatiile generalizateComplicatiile generalizate se pot produce pe cale se pot produce pe cale limfogenă, bronhogenă (pneumonia pseudolobară) şi limfogenă, bronhogenă (pneumonia pseudolobară) şi hematogenă- generalizată = granulie tbc; localizată noduli hematogenă- generalizată = granulie tbc; localizată noduli Simon, Ashoff.Simon, Ashoff.

Page 64: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Caverna tuberculoasă Caverna tuberculoasă ;; aspectul radiologic aspectul radiologic este pe unul dintre elementele complexului este pe unul dintre elementele complexului primar cu caractere de cavernă rigidă, cu primar cu caractere de cavernă rigidă, cu dinamică lentă, urmată de instalarea de noi dinamică lentă, urmată de instalarea de noi focare de disiminare.focare de disiminare.

-Complicaţiile bronşice alecomplexului primar: 1. cavernă ganglionară dreaptă după fistulă ganglio- bronşică cu focare de bronhopneumonie, 2. atelectazie lob superior faţă şi profil

Page 65: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 66: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

sau ftizia datorată reactivării focarelor stabilizate sclero- sau ftizia datorată reactivării focarelor stabilizate sclero- calcare ale tbc primar, in condiţiile în care rezistenţa calcare ale tbc primar, in condiţiile în care rezistenţa organismului este redusă. organismului este redusă.

1.Infiltratele precoce1.Infiltratele precoce iau naştere din focarele apicale iau naştere din focarele apicale de diseminare hematogenă Simon. Se constată că nodulii de diseminare hematogenă Simon. Se constată că nodulii calcari stelaţi si bine conturaţi capătă un halou inelar de calcari stelaţi si bine conturaţi capătă un halou inelar de intensitate mică cu contur şters,cu tendinţă la extindere intensitate mică cu contur şters,cu tendinţă la extindere periferică. Acest proces poate interesa mai mulţi noduli ce periferică. Acest proces poate interesa mai mulţi noduli ce pot conflua şi dau naştere la pot conflua şi dau naştere la infiltratul nodular apicalinfiltratul nodular apical. . Acest infiltrat poate avea dinamica obişnuită a focarului Acest infiltrat poate avea dinamica obişnuită a focarului cazeos putăndu-se fibroza sau în evoluţia nefavorabilă cazeos putăndu-se fibroza sau în evoluţia nefavorabilă duce la ftizia cronică evolutivă. duce la ftizia cronică evolutivă.

2.Infiltrat rotund precoce subclavicular Assman 2.Infiltrat rotund precoce subclavicular Assman : : Este sub forma de focar exudativ dispus în segmentul Este sub forma de focar exudativ dispus în segmentul dorsal, retro si subclavicular. Evoluţia este de rezorbţie dorsal, retro si subclavicular. Evoluţia este de rezorbţie parţială sau evoluţia obişnuită a focarului cazeos.parţială sau evoluţia obişnuită a focarului cazeos.

Tuberculoză pulmonară secundarăTuberculoză pulmonară secundară

Page 67: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 68: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

3.Infiltratul nebulos periferic Raedeker3.Infiltratul nebulos periferic Raedeker este mai este mai frecvent fiind un proces întins de alveolită exudativă frecvent fiind un proces întins de alveolită exudativă intricată de leziuni de proliferare dând aspect intricată de leziuni de proliferare dând aspect neomogen; radiologic apare ca opacitate ce cuprinde în neomogen; radiologic apare ca opacitate ce cuprinde în întregime un segement, de regulă dorsal sau apical cu întregime un segement, de regulă dorsal sau apical cu structră neomogenă.structră neomogenă.

4. Infiltratul pneumonic segementar 4. Infiltratul pneumonic segementar este mult este mult similar cu precedentul cu deosebirea că prinde un similar cu precedentul cu deosebirea că prinde un segment sau mai multe.segment sau mai multe.

5.Infiltratul perihilar precoce 5.Infiltratul perihilar precoce – este rezultat al unei – este rezultat al unei fistule adenobronşice cu aspect de alveolită exudativă fistule adenobronşice cu aspect de alveolită exudativă nesistematizată.nesistematizată.

Page 69: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

66. . Forme evolutive de ftizie Forme evolutive de ftizie - Dupa evoluţia sub - Dupa evoluţia sub tratament a ftiziei nefavorabilă focarele cazeoase se tratament a ftiziei nefavorabilă focarele cazeoase se închistează transformându-se în închistează transformându-se în tuberculoametuberculoame sau se sau se escavează ducând la ftizia cronică evolutivă. Aspectele escavează ducând la ftizia cronică evolutivă. Aspectele cronice ale tuberculozei secundare sunt :cronice ale tuberculozei secundare sunt : 1. 1. tuberculoza ulcero-cazeoasătuberculoza ulcero-cazeoasă cu focare de cu focare de alveolită specifică- penumonie cazeoasă şi focare de alveolită specifică- penumonie cazeoasă şi focare de bronhopneumonie cazeoasă.bronhopneumonie cazeoasă.

2. 2. tuberculoza fibro-cazeoasătuberculoza fibro-cazeoasă cavitară cronică cu cavitară cronică cu opacităţi de tip exudativ, densitate medie şi contur opacităţi de tip exudativ, densitate medie şi contur difuz asociate cu leziuni de tip productiv prin opacităţi difuz asociate cu leziuni de tip productiv prin opacităţi nodulare şi in benzi, cu leziuni sclerocalcare cu caracter nodulare şi in benzi, cu leziuni sclerocalcare cu caracter retractil. ( hil apicalizat şi deplasat lateral, plahipleurită retractil. ( hil apicalizat şi deplasat lateral, plahipleurită cu calcificări in pacard şi retracţia hemitoracelui cu calcificări in pacard şi retracţia hemitoracelui respectiv respectiv ).).

3. 3. tuberculoza in focare nodularetuberculoza in focare nodulare cu leziuni cu leziuni nodulare mici de origine postprimară.nodulare mici de origine postprimară.

Page 70: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

- Aspecte radiologice ale tuberculozei pulmonare secundare;

1.tuberculoză ulcero-cazeoasă, 2. ulcero-cazeoasă-cavitară,

3. fibroasă apicală stângă discretă, 4. fibroasă densă de vârf pulmonar stg.cu bronşiectazii cilindrice 5. lobită tuberculoasă retractilă, 6. fibrotorace stg.

Page 71: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tuberculoză cazeoasăTuberculoză cazeoasă circumscrisă circumscrisă

Este o formă specială a T.B.C-ului Este o formă specială a T.B.C-ului când focarele cazeoase se când focarele cazeoase se închistează transformându-se în închistează transformându-se în tuberculoame. Acesta cu forma tuberculoame. Acesta cu forma sferică închistat într-un ţesut de sferică închistat într-un ţesut de fibroză în interiorul lui se pot depune fibroză în interiorul lui se pot depune săruri clacare având aspectsăruri clacare având aspect neomogen,dimensiune de 1-3 cm neomogen,dimensiune de 1-3 cm pana la 6 cm.pana la 6 cm.

Page 72: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tuberculoza secundara cu predominenţa leziunilor fibroaseEste o evoluţie a infecţiei tuberculoase în care leziunile iniţiale sunt rapid urmate de modificări scleroase.

Page 73: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 74: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tuberculozele fibroase sistematizateTuberculozele fibroase sistematizateSe manifestă prin întărirea desenului interstiţiar Se manifestă prin întărirea desenului interstiţiar

asociat cu leziuni bronşice şi emfizem pulmonar.asociat cu leziuni bronşice şi emfizem pulmonar. Tuberculozele fibroase nesistematizateTuberculozele fibroase nesistematizate

Au caracter mutilant reprezentat de coplexe primare Au caracter mutilant reprezentat de coplexe primare calcificate, fibroze după tuberculoze ulcerocazeoase calcificate, fibroze după tuberculoze ulcerocazeoase cavitare şi plahipleurite după colecţii pleurale.cavitare şi plahipleurite după colecţii pleurale.Sclerozele apicale discrete se produc în urma Sclerozele apicale discrete se produc în urma diseminărilor hematogene. Scleroze dense sunt diseminărilor hematogene. Scleroze dense sunt urmare a fibrozării unei tuberculoze ulcerocazeoase –urmare a fibrozării unei tuberculoze ulcerocazeoase –cavitare mai des pe un lob superior- lobită retractilă.cavitare mai des pe un lob superior- lobită retractilă.FibrotoraxulFibrotoraxul se caracterizează prin opacifierea se caracterizează prin opacifierea masivă neomogenă a unui întreg hemitorace. Pe masivă neomogenă a unui întreg hemitorace. Pe acest fond se constată zone transparente- expresii acest fond se constată zone transparente- expresii ale dilataţiilor bronşice, caverne sau bule de ale dilataţiilor bronşice, caverne sau bule de emifezem. Opacităţii i se asociază modificări emifezem. Opacităţii i se asociază modificări retractile. retractile.

Page 75: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 76: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

PneumoconiozelePneumoconiozele::

Sunt cauzate de inhalarea timp Sunt cauzate de inhalarea timp îndelungat a unor particole fine, îndelungat a unor particole fine, solide, dispersate sub formă de praf, a solide, dispersate sub formă de praf, a căror denumire este legată de natura căror denumire este legată de natura particolelor inhalate. Bioxid de siliciu- particolelor inhalate. Bioxid de siliciu- silicoză, antracit- antracoză. silicoză, antracit- antracoză. Radiologic silicoza cuprinde trei stadii. Radiologic silicoza cuprinde trei stadii.

- stadiul 0 cu opacităţi liniare - stadiul 0 cu opacităţi liniare reticulare reticulare

Page 77: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

-stadiul I cu opacităţi liniare plus micronoduli-stadiul I cu opacităţi liniare plus micronoduli -stadiul II, aspect de la stadiul unu, extinse, respectă -stadiul II, aspect de la stadiul unu, extinse, respectă

vârful şi bazele pulmonarevârful şi bazele pulmonare -stadiul III, opacităţile micronodulare confluează -stadiul III, opacităţile micronodulare confluează

dând aspect pseudotumoraldând aspect pseudotumoral Complicaţia majoră este grefarea infecţiei Complicaţia majoră este grefarea infecţiei

tuberculoase pe plămânul deja afectat realizând tuberculoase pe plămânul deja afectat realizând silicotuberculoza. silicotuberculoza.

Page 78: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Cancerul bronho-pulmonarCancerul bronho-pulmonar Cancerul primitiv traheo- bronşic –Cancerul primitiv traheo- bronşic –îşi are îşi are

originea în epiteliul mucoasei bronşice de originea în epiteliul mucoasei bronşice de diferite grade dimensionale. Recunoaşte diferite grade dimensionale. Recunoaşte următoarele forme principale:următoarele forme principale:

cancerul bronhiilior mari – forma proximală, cancerul bronhiilior mari – forma proximală, centrală sau hilară,centrală sau hilară,

cancerul bronhiilor mici – forma distală sau cancerul bronhiilor mici – forma distală sau periferică,periferică,

cancerul alveolar sau bronhiolo-alveolar - cancerul alveolar sau bronhiolo-alveolar - singura formă adevărată de cancer singura formă adevărată de cancer pulmonar.pulmonar.

Cancerul bronhiilor mari – prezintă o formă Cancerul bronhiilor mari – prezintă o formă intrabronşică şi una extrabronşică.intrabronşică şi una extrabronşică.

Page 79: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Cancerul intrabronşicCancerul intrabronşic – prezintă semne – prezintă semne date de prezenţa tumorii şi semne date de prezenţa tumorii şi semne indirecte. În stadiu incipient nu sunt semne indirecte. În stadiu incipient nu sunt semne radiologice evidente, eventual tomografia radiologice evidente, eventual tomografia poate identifica prezenţa unei formaţiuni poate identifica prezenţa unei formaţiuni vegetante intrabronşice. Obstrucţia parţială vegetante intrabronşice. Obstrucţia parţială a bronhiei poate da la început sporirea a bronhiei poate da la început sporirea transpareţei pulmonare (permite obstrucţia transpareţei pulmonare (permite obstrucţia parţială patrunderea aerului mai puţin parţială patrunderea aerului mai puţin evacuarea lui), apoi când obstrucţia este evacuarea lui), apoi când obstrucţia este completă se instalează atelectazia, completă se instalează atelectazia, apariţia in interiorul opacităţii a unor apariţia in interiorul opacităţii a unor imagini transparente sau hidroaerice de imagini transparente sau hidroaerice de formă neregulată- sugestivă pentru formă neregulată- sugestivă pentru procesele supurative. procesele supurative.

Page 80: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Cancerul extrabronşicCancerul extrabronşic

Cancerul masiv al hiluluiCancerul masiv al hilului dă o imagine dă o imagine opacă, densă, de forma semicirculară sau opacă, densă, de forma semicirculară sau semiovală omogenă cu contururi regulate si semiovală omogenă cu contururi regulate si nete suprapusă peste hil. În cursul dezvoltării nete suprapusă peste hil. În cursul dezvoltării când creşte apar semnele invaziei când creşte apar semnele invaziei parenchimului vecin pe calea limfaticelor – parenchimului vecin pe calea limfaticelor – conturul devine neregulat, cu prelungiri liniare conturul devine neregulat, cu prelungiri liniare dispuse radiar de la periferia formaţiunii spre dispuse radiar de la periferia formaţiunii spre marginea câmpurilor pulmonare. Apare marginea câmpurilor pulmonare. Apare modificarea hilului – decelabilă mai ales CT – modificarea hilului – decelabilă mai ales CT – traduce apariţia adenopatiei tumorale.traduce apariţia adenopatiei tumorale.

Page 81: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 82: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Cancer bronhogen „ramificatCancer bronhogen „ramificat”- in cea mai ”- in cea mai mare parte este acoperită de hil şi se evidenţiază mare parte este acoperită de hil şi se evidenţiază cu predominanţă prelungirile invazive pe calea cu predominanţă prelungirile invazive pe calea limfaticelor.limfaticelor.

Cancer lobar- Cancer lobar- „ pneumonia canceroasa” „ pneumonia canceroasa” constituie dezvoltarea progresivă a uneia din constituie dezvoltarea progresivă a uneia din formele descrise anterior până la prinderea unui formele descrise anterior până la prinderea unui lob.Lobul apare intens şi omogen opacifiat cu lob.Lobul apare intens şi omogen opacifiat cu scizura împinsă şi adenopatie.scizura împinsă şi adenopatie.

Studiul computer tomografic este indicat Studiul computer tomografic este indicat pentru evidenţierea rapoartelor tumorii cu pentru evidenţierea rapoartelor tumorii cu organele mediastinale şi al unor detalii organele mediastinale şi al unor detalii structurale inaparente pe radiografie . Scinitgrafia structurale inaparente pe radiografie . Scinitgrafia de perfuzie evidenţiază modificărie circulatorii de perfuzie evidenţiază modificărie circulatorii consecutive evoluţiei cancerului; poate releva consecutive evoluţiei cancerului; poate releva natura malignă a unor mase opace; cu natura malignă a unor mase opace; cu agresivitate mai redusă.agresivitate mai redusă.

Page 83: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Complicaţiile cancerului centralComplicaţiile cancerului central; ; cancerul atinge şi infiltrează uneori cancerul atinge şi infiltrează uneori pleura din aproape în aproape pleura din aproape în aproape producând producând revărsate lichidiene de revărsate lichidiene de obicei cu caracter hemoragicobicei cu caracter hemoragic; o altă ; o altă complicaţie complicaţie necroza şi ulceroza necroza şi ulceroza tumoriitumorii, , evacuarea ţesutului necrotic evacuarea ţesutului necrotic într-o bronhie dau imagini într-o bronhie dau imagini transparente sau hidroaerice transparente sau hidroaerice

Page 84: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 85: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Cancerul bronhiilor mici( periferic Cancerul bronhiilor mici( periferic sau distal)sau distal)

se dezvoltă din epiteliul bronhiilor de se dezvoltă din epiteliul bronhiilor de calibru mic sau bronhiolelor. calibru mic sau bronhiolelor. RadiologicRadiologic – – opacitate rotundă sau ovalară omogenă, opacitate rotundă sau ovalară omogenă, cu contururi nete, cu sediul şi dimensiunile cu contururi nete, cu sediul şi dimensiunile variabile dispusă in plin parenchim variabile dispusă in plin parenchim pulmonar fără legături aparente cu hilul. În pulmonar fără legături aparente cu hilul. În evoluţie, opacitatea pierde netitatea şi evoluţie, opacitatea pierde netitatea şi regularitatea contururilor datorită infiltrării regularitatea contururilor datorită infiltrării vecinătăţii pe calea limfatică, la nivelul vecinătăţii pe calea limfatică, la nivelul hilului apare adenopatia. hilului apare adenopatia. O formă O formă particulară a cancerului periferic este particulară a cancerului periferic este cancerul vârfului tumora Pancuast- Tobias cancerul vârfului tumora Pancuast- Tobias

Page 86: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 87: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 88: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Cancerul alveolar (bronhiolo-Cancerul alveolar (bronhiolo-alveolar-parenchimatos)alveolar-parenchimatos)

Radiologic opacităţi numeroase, de Radiologic opacităţi numeroase, de dimensiuni diferite,de formă neregulată dimensiuni diferite,de formă neregulată similare cu focarele de bronhopneumonie. similare cu focarele de bronhopneumonie.

Sarcomul pulmonarSarcomul pulmonar – Este – Este tumoră malignă rară cu originea în tumoră malignă rară cu originea în structurile conjunctive caracterizată prin structurile conjunctive caracterizată prin evoluţie rapidă şi poate atinge dimensiuni evoluţie rapidă şi poate atinge dimensiuni considerabile. Radiologic apare ca o considerabile. Radiologic apare ca o opacitate rotundă sau ovalară unică opacitate rotundă sau ovalară unică situată in parenchim aparent indemn.situată in parenchim aparent indemn.

Page 89: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tumori maligne secundareTumori maligne secundare Metastaze hematogeneMetastaze hematogene de la tumori de la tumori

primare localizate in piele, os, sân, tiroidă, primare localizate in piele, os, sân, tiroidă, ovare, rinichi, testicul – reprezintă primul filtru ovare, rinichi, testicul – reprezintă primul filtru pentru emboliile acestor tumori; al doilea filtru pentru emboliile acestor tumori; al doilea filtru pentru emboliile tumorale au provenienţă din pentru emboliile tumorale au provenienţă din organele tubului digestiv vehiculate prin calea organele tubului digestiv vehiculate prin calea venei porte; şi al treilea filtru în cazul venei porte; şi al treilea filtru în cazul tumorilor maligne pulmonare. Radiologic se tumorilor maligne pulmonare. Radiologic se manifestă sub aspecte variate ca număr, manifestă sub aspecte variate ca număr, dimensiuni. dimensiuni. Metastazele micronodulareMetastazele micronodulare se se manifestă cu contururi şterse sau nete manifestă cu contururi şterse sau nete diseminate neregulat in ambele câmpuri diseminate neregulat in ambele câmpuri pulmonare.Aceaste metastaze mai poartă pulmonare.Aceaste metastaze mai poartă numele de carcinoză miliară.numele de carcinoză miliară.

Page 90: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 91: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Metastazele macronodulareMetastazele macronodulare

apar ca opacităţi apar ca opacităţi de formă rotundă, de formă rotundă, ovalară, de ovalară, de intensitate medie intensitate medie cu diametru de la cu diametru de la unu la câţiva unu la câţiva centrimetri, centrimetri, dispuse neregulat dispuse neregulat în câmpurile în câmpurile pulmonare. pulmonare.

Page 92: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Metastaze limfogeneMetastaze limfogene întâlnite în întâlnite în evoluţia tumorilor maligne ale evoluţia tumorilor maligne ale sânului, mediastinului şi pleurei sânului, mediastinului şi pleurei produc opac produc opac

Page 93: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tumorile pleuraleTumorile pleurale - pot fi benigne (de - pot fi benigne (de excepţie) sau maligne (cel mai frecvent excepţie) sau maligne (cel mai frecvent mezoteliomul), primare sau secundare. mezoteliomul), primare sau secundare. Radiologic apar ca imagini opace rotunde sau Radiologic apar ca imagini opace rotunde sau ovalare, unice sau multiple, alipite peretelui ovalare, unice sau multiple, alipite peretelui toracic sau pediculate. Pofi: toracic sau pediculate. Pofi: - - varianta umedă – constă din sindrom varianta umedă – constă din sindrom pleuretic, cu pleurezie hemoragică dureroasă, pleuretic, cu pleurezie hemoragică dureroasă, liberă sau parţial cloazonată.liberă sau parţial cloazonată.- - varianta uscată - schiroasă, predomnent varianta uscată - schiroasă, predomnent deformant retractil; vegetantă, -opocităţi deformant retractil; vegetantă, -opocităţi multiple, dense, omogene, boselate, contur multiple, dense, omogene, boselate, contur netstăriinetstării

C.T, Ultrasonografia, sunt examene ce aduc C.T, Ultrasonografia, sunt examene ce aduc informaţii suplimentare.informaţii suplimentare.

Page 94: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

- Tumoră pleurală dreaptă

Page 95: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

mezoteliom

Page 96: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 97: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Metastază pleurală la pacientă cu tumoră de sân

Page 98: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Diagnosticul imagistic al Diagnosticul imagistic al mediastinuluimediastinului

Adenopatiile mediastinale tunoraleAdenopatiile mediastinale tunorale::Limfogranulomatoza malignă HodgkinLimfogranulomatoza malignă Hodgkin ; ; se se caracterizează prin adenopatii tumorale caracterizează prin adenopatii tumorale mediastinale bilaterale cu lărgirea unilaterală a mediastinale bilaterale cu lărgirea unilaterală a mediastinului. Se maimediastinului. Se mai caraccaractterizează prin contur erizează prin contur convex, cu unul sau mai multi ganglioni măriţi la convex, cu unul sau mai multi ganglioni măriţi la nivel hilar; mai pot fi adenopatii cu contur nivel hilar; mai pot fi adenopatii cu contur policiclic; opacitate în coloană; adenopatii cu policiclic; opacitate în coloană; adenopatii cu opacităţi pulmonare spre parenchimul pulmonar.opacităţi pulmonare spre parenchimul pulmonar.

Page 99: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Limfosarcomul mediastinalLimfosarcomul mediastinal; ; dă lărgirea mediastinului dă lărgirea mediastinului bilateral cu contur poliarcuat sau contur liniar; opacitate cu bilateral cu contur poliarcuat sau contur liniar; opacitate cu

aspect de butoi a mediastinului.aspect de butoi a mediastinului.

Page 100: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Reticulosarcomul mediastinalReticulosarcomul mediastinal seamănă cu limfosarcomul seamănă cu limfosarcomul mediastinal.mediastinal.

Limfomul mediastinalLimfomul mediastinal recidivant malign Brill, Symmersrecidivant malign Brill, Symmers evidenţiază adenopatii uni sau bilaterale, cu individualizarea evidenţiază adenopatii uni sau bilaterale, cu individualizarea ganglionilor.ganglionilor.

Adenopatii din limfoleucozeAdenopatii din limfoleucoze dau: adenopatii unilaterale; bilateral dau: adenopatii unilaterale; bilateral izolate; lărgirea difuză a mediastinului.izolate; lărgirea difuză a mediastinului.

Adenopatiilei mediastinaleAdenopatiilei mediastinale maligne metastatice maligne metastatice implică în mod implică în mod obligatoriu prezenţa in antecedente a unui cancer primar: cancerului obligatoriu prezenţa in antecedente a unui cancer primar: cancerului bronşic, esofagian, mamar şi gastric. bronşic, esofagian, mamar şi gastric.

- - ::

Adenopatii mediastinale in cancer renal

Page 101: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Adenopatii mediastinale inflamatoriiAdenopatii mediastinale inflamatorii

Page 102: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Tuberculoză gangliobronşicăTuberculoză gangliobronşică este o formă este o formă tumorală a tuberculozei gangliobronşice.tumorală a tuberculozei gangliobronşice.

Sarcoidoza pulmonară sau boala Besnier – Sarcoidoza pulmonară sau boala Besnier – Boeck – Schaumann Boeck – Schaumann

Adenopatii mediastinale inflamatorii acute Adenopatii mediastinale inflamatorii acute Adenopatiile sindromului LoffgrenAdenopatiile sindromului Loffgren

debutează cu erupţie cutanată urmată de debutează cu erupţie cutanată urmată de artralgii şi adenopatii. artralgii şi adenopatii.

Adenopatia din tuberculoza secundarăAdenopatia din tuberculoza secundară Alte adenopatii mediastinaleAlte adenopatii mediastinale; din cursul ; din cursul

infecţiilor pulmonare acute sau cronice; infecţiilor pulmonare acute sau cronice; din pneumoconioze, din bolile din pneumoconioze, din bolile dismetabolice- fibroza chsitică de dismetabolice- fibroza chsitică de pancreas, etc; adenopatia hiperplazică – pancreas, etc; adenopatia hiperplazică – Castelman de origine necunoscută.Castelman de origine necunoscută.

Page 103: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Bolile mediastinale neganglionareBolile mediastinale neganglionare

Din punct de vedere topografic, Din punct de vedere topografic, mediastinul se împarte în mai multe mediastinul se împarte în mai multe loje:loje:

Page 104: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 105: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Lojile mediastinale anterioareLojile mediastinale anterioare – sunt situate – sunt situate anterior de marginea anterioară a anterior de marginea anterioară a traheei ,împărţită în trei subdiviziuni:traheei ,împărţită în trei subdiviziuni:-Anteriosuperioară unde se găseşte guşa toraciă-Anteriosuperioară unde se găseşte guşa toraciă-Anteromijlocie unde se regăsesc tumorile -Anteromijlocie unde se regăsesc tumorile timice, teratoamele şi anevrismele aortei timice, teratoamele şi anevrismele aortei ascendente şi ale sinusului Valsalva.ascendente şi ale sinusului Valsalva.-Anteroinferioară unde este sediul chistelor -Anteroinferioară unde este sediul chistelor pericardice, tumori solide precum lipomul şi pericardice, tumori solide precum lipomul şi fibromul.fibromul.

Loja mediastinală mijlocieLoja mediastinală mijlocie situată între cele două situată între cele două planuri ce trec prin marginea anterioară şi cea planuri ce trec prin marginea anterioară şi cea posterioară a traheei. Este sediul adenopatiilor. posterioară a traheei. Este sediul adenopatiilor.

Loja mediastinală posterioarăLoja mediastinală posterioară – situată posterior – situată posterior de trahee, conţine tumorile neurogene, de trahee, conţine tumorile neurogene, anevrismele aortei descendente toracice, guşa anevrismele aortei descendente toracice, guşa plonjantă posterioară, tumorile esofagiene şi o plonjantă posterioară, tumorile esofagiene şi o serie de tumori rare (meningocelul etc.).serie de tumori rare (meningocelul etc.).

Page 106: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 107: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator
Page 108: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Diagnostic imagistic al patologiei Diagnostic imagistic al patologiei diafragmaticediafragmatice

Diafragmul entitate anatomică ce separă Diafragmul entitate anatomică ce separă toracele de abdomen .toracele de abdomen .

1)Anomalii congenitale1)Anomalii congenitale: diafragmul : diafragmul normal poate prezenta formă de arcuri, normal poate prezenta formă de arcuri, sau o buclă antero-mediană dreaptă.sau o buclă antero-mediană dreaptă.

2)Relaxarea diafragmatică2)Relaxarea diafragmatică;; – – poziţie înaltă a hemidiafragmului- poziţie înaltă a hemidiafragmului- poate fi congenitală sau dobândită (în poate fi congenitală sau dobândită (în paralizia de nerv frenic traumatic, prin paralizia de nerv frenic traumatic, prin eforturi,) .eforturi,) .

Page 109: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

3)3) Hernia diafragmaticăHernia diafragmatică caracterizată prin caracterizată prin ascensionarea intratoracică a unui organ ascensionarea intratoracică a unui organ abdominal, care se poate produce prin hiatusul abdominal, care se poate produce prin hiatusul esofagian, prin punctele de minimă rezistenţă şi esofagian, prin punctele de minimă rezistenţă şi posttraumatic.posttraumatic.Punctele de minimă rezistenţă diafragmatice sunt Punctele de minimă rezistenţă diafragmatice sunt reprezentate de foramenele Morgagni –reprezentate de foramenele Morgagni – ( retrosternal medial ), fantele ( retrosternal medial ), fantele Larrey( retrosternal lateral) şi Bochdaleck Larrey( retrosternal lateral) şi Bochdaleck (paravertebral stâng).(paravertebral stâng).Examenul nativ pune în evidenţă imagini aerice Examenul nativ pune în evidenţă imagini aerice sau hidroaerice situate intratoracicsau hidroaerice situate intratoracic . .

Page 110: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Fig.45

Page 111: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Examinarea cu substanţă de contrast stabileşte exact Examinarea cu substanţă de contrast stabileşte exact segmentul herniat.segmentul herniat.

Page 112: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Hernia hiatalăHernia hiatală – produsă prin hiatusul esofagian ; sunt trei – produsă prin hiatusul esofagian ; sunt trei tipuri:tipuri: - - hernia prin brahiesofag,hernia prin brahiesofag, - - hernia prin alunecare,hernia prin alunecare, --hernia prin rostogolire.hernia prin rostogolire.

Fig.47

Page 113: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

Examenul nativ evidenţiază imagini transparente, Examenul nativ evidenţiază imagini transparente, hidroaerice, supradiafragmatic.Examenul cu substanţă de hidroaerice, supradiafragmatic.Examenul cu substanţă de contrast în poziţie Trendelenburg stabileşte tipul de hernie contrast în poziţie Trendelenburg stabileşte tipul de hernie hiatală.hiatală.

.

Page 114: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator

4)Interpoziţia freno-hepatică de colon transvers4)Interpoziţia freno-hepatică de colon transvers – sindrom Chilaiditi- – sindrom Chilaiditi- radiologic se evidenţiază imagini aerice subdiafragmatice, radiologic se evidenţiază imagini aerice subdiafragmatice, hemidiafragm drept ascensionat,irigografia tranşează diagnosticul.hemidiafragm drept ascensionat,irigografia tranşează diagnosticul.

Page 115: 260296763 radiologie-diag-imagistic-al-aparatului-respirator