POBIERZ (plik PDF - 10 MB)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of POBIERZ (plik PDF - 10 MB)

 • Kwartalnik Zwizku Kynologicznego w Polsce Nr 2 (354) 2014

  Nr indeksu 368695

  9 7 7 0 1 3 7 8 5 3 0 0 8 >40

  ISSN 0137-85338

 • INDEX 3709/368695Kwartalnik Zwizku Kynologicznego w Polsce

  Redakcja: Anna Bogucka, Tomasz Borkowski, Zygmunt Jakubowski, Andrzej Kamierski, Wadysaw Korpetta, Ewa Ostromcka, Anna Sidorek (redakcja tekstw i korekta)

  Zarzd Gwny Zwizku Kynologicznego w Polsce: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11, tel. 22 826 05 74Internet: http://www.zkwp.pl e-mail:[email protected]

  Opracowanie graficzne: Iwona Sztencel. Skad i amanie: Script, Warszawa, Teligi 6 m. 22Druk: PRINT ART, tel. 022 870 07 21

  Materiaw niezamwionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek i skrtw. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze.

  Szczegowy cennik ogosze i reklam w redakcji.Wpaty prosimy kierowa na nasze konto: Bank Millennium

  12 11602202 0000000055157116

  Okadka: Pomeranian COLIN zwycizca BOG Ina Cruft 2014. Fot. Tomasz Borkowski

  W numerze:

  NR 2 (354) rok 2014

  Pies 2 (354) 2014 3

  Przede wszystkim pies wywiad z midzynarodowymsdzi kynologicznymZygmuntem Jakubowskim

  4

  Zjazd Kolegium Sdziw 7Wspomnienie o TeresieSzydowskiej, ktra po dugiejchorobie odesza od nas 22 stycznia 2014 r

  10

  Sukces polskiego pomeraniana 12

  Owczarki szetlandzkie naWystawie Crufta 6 marca 2014

  16

  Setery na Crufts 2014, czylimarzenia si speniaj...

  22

  Genetyka bez tajemnic cz. III 24

  Anatomia psa dla kynologa Jamnik w kusie, czyliprzyczynek do analizypoprawnoci ruchu koczyn(przedruk)

  28

  Konsekwencjenieprawidowegopostpowania z psem

  31

  Zerwane wizado i co dalej? 32

  Wywiad z dr. n. wet.Januszem Bieyskim

  33

  Sukces polskichnowofundlandw w Danii

  37

  Wystawa Psw w Bordeaux19.01.2014

  40

  Z psem do Japonii 44

  Ze starej prasy o wystawach psw

  46

  138. Westminster Dog Show 48

  Champion of champions nowa karta

  53

  Opolskie Wystawy2627.04.2014

  57

  Kalendarz Wystaw PswRasowych w Polsce w 2014

  58

 • Pies 2 (354) 20144

  Ewa Szeliga-Szeremeta.: Jest Panbar dzo zna nym i ce nio nym s dzi, alePa na prze szo na ni wie ky no lo gicz -nej jest owia na ta jem ni c. Ja kie by yPa na ro do wo do we psie po czt ki?Z.J.: Dzi ku j za uzna nie, od le gy czasspra wia, e pa mi si za cie ra, ode szopo ko le nie, wrd kt re go kszta to wa emsi ky no lo gicz nie, a i sze re gi mo ich r -wie ni kw zna cz co s prze rze dzo ne.Prze mi ja nie, wy mia na po ko le, wul ka -nicz ne cza sy, w kt rych przy szo mi ypo wo du j roz ry wa nie pa mi ci i ci go ci.Ale wbrew lo so wi i nie raz roz sd ko wimo je psiar skie za in te re so wa nia s pew nlo gicz n ci go ci. ro do wi sko ro dzin -ne, przy ja cie le, zna jo mi ro dzi cw to lu -dzie, kt rych y ciu to wa rzy szy y psy, ko -nie, pa sja upo rzd ko wa nej ho dow lizwie rzt do mo wych, go spo dar skich.Od naj mod szych lat za bie ra no mniena wy sta wy rol ni cze, wy sta wy psw,kon kur sy hip picz ne (jesz cze w a zien -kach). Z pro ble mem zwie rzt, ho dow l,ra s by em osu cha ny, ale i za cie ka wio -ny, do sko na le si czu em w oto cze niuzwie rzt, ni gdy si ich nie ba em, za wszena to miast trak to wa em je ja ko in n aleczst k wia ta, w kt rym eg zy stu j. Niemo g te wy klu czy ob ci e i skazdzie dzicz nych. R ne opo wie ci i aneg -do ty ro dzin ne wiad cz, e nie je stemno wi cju szem, od szcze pie cem ro dzin -nym w tym za kre sie. Za mi o wa nia, pa sjes po wta rzal ne i trud no si im prze ciw -sta wia.

  Okres mi dzy woj nia, w kt rym siuro dzi em i prze y em pra wie 10 lat,kt ry to pod wie lo ma wzgl da mi za -pad mi w pa mi to okres eks plo zjibo gac twa pol skiej ky no lo gii, nie zli czo nejilo ci uyt kow ni kw i pa sjo na tw pswra so wych, re ali zu j cych swe za mi o wa -nia po przez nie zli czo ne do dzi pr bypra cy, kon kur sy psw my liw skich, su -bo wych, woj sko wych, sa ni tar nych, wy -staw i po ka zw psw ra so wych. Wspa -nia le roz wi ja j cy si ruch pu bli cy sty ki

  o psach. Trzy pi sma ky no lo gicz ne: Mjpies, Pies ra so wy i je go ho dow law Pol sce, Przy ja ciel psa. Po nad 24po zy cje ksi ko we z do sko na ym, nakt rym uczy o si po wo jen ne po ko le niepsia rzy, dwu to mo wym dzie em Igna ce goMan na y cie psa i Ra sy Psw.

  Ale mi dzy woj nie to te czas wy bit -nych ky no lo gicz nych po sta ci. Bu do wa lipol skie psiar stwo sa mo dziel nie, z od da -niem i my l o je go wszech stron nymi wie lo wt ko wym roz wo ju. Oczy wi cie,nie spo sb wy mie ni wszyst kich, aleprzy ka dej oka zji na le y wspo mi na ichna zwi ska i ich do ko na nia. Bo wiem, gdy -by nie myl i pra ca wiel kich ky no lo gwmi dzy woj nia, nie by o by zwiz ku, je gostruk tur, za sad po II woj nie wia to wej.Sta no wi li pod wa li ny ide owe i or ga ni za -cyj ne zwiz ku, by li gwa ran tem je go ci -go ci. Wspo mn dwch Wi tod Ziem -bic ki ku stosz pol skiej kul tu ry ky no lo -gicz nej, znaw ca, bi blio fil, ko lek cjo neri po pu la ry za tor do rob ku pol skiej ky no lo -gii, wsp or ga ni za tor Ogl no kra jo wejWy sta wy Psw, kt ra od by a si 24-25-26 VI 1932 ro ku we Lwo wie z oka zjiXII Tar gw Wschod nich i wsp or ga ni za -tor Wy sta wy Ksi ki Ky no lo gicz nej, au -tor nie za st pio ne go do ka ta lo gu.Witod Ziem bic ki ze bra 223 dzie a odXVI wie ku do ro ku 1932 ze wszyst ki mibia y mi kru ka mi i naj star szy mi pol ski midrze wo ry ta mi. Ka ta log do dzi sta no winaj lep szy spis pol skiej ksi ki ky no lo -gicz nej. Mec. Ba zy li Przy chod ko wi -zjo ner ale i nie stru dzo ny or ga ni za tor y -cia zwiz ku, twr ca je go sche ma tu,struk tur, sta tu tu i wie lu re gu la mi nw.W ro ku 1935 spo wo do wa po wsta nieMi dzy klu bo we go Ko mi te tu Ky no lo gicz -ne go, aby na stp nie do pro wa dzi do po -wo a nia jed no li tej or ga ni za cji Zwiz kuKy no lo gicz ne go w Pol sce, kt ry na zje -dzie 28 VII 1938 ro ku za twier dzi sta tut,skad za rz du, ko le gium s dziw, ko mi -sj re wi zyj n. Mec. Ba zy li Przy chod kozo sta se kre ta rzem ge ne ral nym Zwiz ku

  Ky no lo gicz ne go w Pol sce. Przy go to wapod wa li ny przy st pie nia Zwiz ku do FCI2 VI 1939 ro ku. Mec. Przy chod ko byza mi o wa nym po in te rzy st, pre ze semPo in ter Klu bu w Pol sce z sie dzi bw War sza wie (No wy wiat 35). Na ka -dym wy ka dzie na kur sach dla asy sten -tw ta wiel ka po sta win na by przy wo -y wa na. Mia em ogrom ne szcz cie, baza szczyt, e tak bar dzo wcze nie po zna -em wy bit nych znaw cw przed mio tu.Mo gem z Ni mi roz ma wia, mo gem siod Nich uczy psiar stwa i te go ho ry zon -tal ne go pa trze nia na ky no lo gi.Gabriela akomik-Kaszuba: Zo staPan po wo a ny do gro na s dziw 17 li -sto pa da 1953 ro ku i obec nie jest tobez a pe la cyj nie naj du szy sta wrdpol skich s dziw. Po nie wa w tymokre sie nie by o w Pol sce or ga ni zo wa -nych wie lu wy staw psw ra so wych, tona ja kich za sa dach oraz jak du go by -o si asy sten tem ky no lo gicz nym? Jakwy gl da eg za min s dziow ski?Z.J.: Tak po wo a ny zo sta em, jak przy -po mi na mi le gi ty ma cja s dziow ska nr 14 17 XI 1953 ro ku. Po raz pierw szy oce -nia em na wy sta wie w War sza wiew czerw cu 1954 ro ku. Na pierw szej za -gra nicz nej po dwu na stu kra jo wych

  Przede wszyst kim praw dzi wy piesWy wiad z mi dzy na ro do wym s dzi ky no lo gicz nym wszyst kich ras

  Pa nem Zyg mun tem Ja ku bow skimz oka zji ju bi le uszu 60 lat pra cy s dzie go ky no lo gicz ne go

  Fot. 1. Wy sta wa Psw Byd goszcz 11. IX. 1955,fot. Zdzi saw Lu bo widz ki

 • Pies 2 (354) 2014 5

  oce nia em 29 IX 1958 ro ku w Bu da -pesz cie. Oce nia em rw nie na I Mi dzy -na ro do wej Wy sta wie Psw Ra so wychw Po zna niu 21 X 1962 ro ku.

  I tak to si za cz o. Oczy wi cie w la -tach pi dzie si tych by o ma o wy staw,ale ich ilo z ka dym ro kiem wzra sta a.Dla te go w tam tych la tach udzia w nichby oka zjo nal ny. Tak jak dzi od by wa osi asy sten tu ry, naj le piej pa mi tam jeu pa stwa Zo fii i Lu bo mi ra Smy czy -skich. To by li wy bit ni znaw cy psw ob -da rze ni wiel k oso bi st kul tu r. Eg za -min za od by wa si w ma le kim po ko juZa rz du Gw ne go, na par te rze le we goskrzy da PZ, No wy wiat 35 w War sza -wie. W ko mi sji za sia da in. Zyg muntBier nac ki Prze wod ni cz cy Pre zy diumKo le gium S dziw, Ja re ma Wo dzi ski,Ba zy li Przy chod ko i Ru dolf Kry spin.Pod oknem sie dzia a, jak za wsze za pra -co wa na Ma ria Chwasz czew ska. Oczy wi -cie, e mia em tre m, tym bar dziej, ewszyst kich obec nych zna em. Py ta niaza wsze mo g do ty czy bar dzo du ejska li psie go za gad nie nia. Naj le piej pa -mi tam py ta nie, kt re mi za da mec. Ba -zy li Przy chod ko abym wy mie ni eta pyru chu psa. Wy brn em, ura to wa y mnieko nie. Po wo a nie mnie do gro na s -dziw, jak i p niej ka d oce n trak to -wa em bar dzo po wa nie i z wiel k od po -wie dzial no ci. God no s dziow ska todo wd spo ecz ne go za ufa nia, to zo bo -wi zu je ni czym no bles se ob li ge.E.S.: Ja cy by li daw ni wy staw cy tzn.,czy sta ra li si w rin gu wy pa jak naj -le piej, czy przej mo wa li si oce n ja kuzy ska ich pu pil i czy ro zu mie li naczym po le ga pra ca s dzie go?Z.J.: Daw niej spo sb wy sta wia nia pswby bar dziej zr ni co wa ny. Nie by o te godzi siej sze go sche ma tu, tej mo no to nii.Trze ba by o tro ch si na pra co wa, abydo kad niej obej rze psa. By li pre zen te rzypo ka zu j cy psa przy no dze i ta cy odnie chce nia (bo i tak mj pies jest naj ad -niej szy), ale zna cz ca cz wy staw cw,za zwy czaj wa ci cie li pu pi lw sta ra o sipo ka za psa od naj lep szej stro ny i w naj -lep szej for mie, mi mo e nie by o fry zje -rw, rod kw pie l gna cyj nych, ba hi gie -nicz nych. W War sza wie by jesz czeprzed wo jen ny mistrz od fry zur Ma rianIc kow ski, spe cja li zo wa si w te rie rach,trze ba by o za pi sy wa si na wi zy tz mie sicz