Pobierz (2.90 MB)

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Pobierz (2.90 MB)

 • GAZETABEZPATNA

  GAZETABEZPATNA

  GAZETABEZPATNA

  GAZETABEZPATNA

  GAZETABEZPATNA

  8 (87), 19 KWIETNIA 2012

  Sejneskie przedszkole przeywa prawdziwe oblenie. Tylu chtnych niebyo od lat. Rodzice z roku na rok coraz czciej zapisuj swoje dzieci, alemiejsc jest o wiele mniej ni zainteresowanych.

  Tumy do przedszkola

  Na 1 25 miejsc ju zapisano 1 80 dzie-ci. W budynku przedszkola dla wszyst-kich na pewno nie starczy miejsca. Przezdwa lata zerwka moga korzysta z sa-li przy Gimnazjum nr 1 , ale obecnie dal-

  sze ssiedztwo szeciolatkw z gimna-zjalistami stoi pod znakiem zapytania.

  - Gimnazjum ma wasne plany do-tyczce tej klasy i trudno mie do nichpretensje. Na razie szukanie przedszko-

  lakom lokum spado na burmistrza. Ta-ka sytuacja to wina reformy szkolnictwa,ktra nie jest konsekwentnie wdraana.Gdyby szeciolatki poszy do pierwszejklasy, nie mielibymy teraz takich proble-mw. Zerwka jest obowizkowa, wicmusimy przyj zarwno piciolatki jak iszeciolatki, ktre nie id do szkoy. Nie-stety, przy takim stanie rzeczy nie bdziemiejsca dla modszych dzieci przyzna-je Beata Dwilewska, dyrektor przed-szkola w Sejnach.

  W wikszych miastach szans na za-robek maj przedszkola prywatne, wmniejszych, takich jak Sejny, trzeba szu-ka innych rozwiza.

  Now sal dla maluchw stara siznale Jan Stanisaw Kap, burmistrzSejn. Jest to zadanie nieatwe, bo wy-tycznych dotyczcych takiego pomiesz-czenia jest sporo i trudno wszystkiespeni.

  - Musi by dostp do toalety, szatnia,odpowiednia ilo wiata naturalnego.Mam sal, ktra wydaje mi si odpowied-nia, ale musz jeszcze do niej przeko-na pani dyrektor mwi J. ST. Kap.

  Rodzicw motywowa do posaniaswoich dzieci do przedszkola nie trzeba.

  Coraz wicej z nich rozumie, jak wcze-sna edukacja i przebywanie dzieci wgrupach, moe wpyn na ich rozwj.Nie brakuje te chtnych na zostawie-nie pociech po godzinach, czyli na do-datkowych (i patnych) zajciach po godz.1 2.00. Dzieci zostaj w przedszkolu na-wet 4 godziny duej. Ale maj tu opie-k, rwienikw i posiek, wic mao ktrymaluch narzeka.

  Pracownicy przedszkola spodziewa-j si jeszcze fali z zagranicy, czyli ro-

  dzicw ktrzy wracaj ze swoimi dziemiz emigracji, m.in. po to, aby posa je doobowizkowej zerwki. Rzadko ktry ro-dzic chce wysa szeciolatka do pierw-szej klasy, mimo, e w przedszkolu bdzieon uczy si tego samego co o rok mod-szy kolega, zamiast np. rozpocz na-uk czytania.

  Zgodnie z reform, szeciolatki nadobre maj zapeni pierwsze klasy szkpodstawowych w 201 4 roku.

  Monika Waraksa

  Chtnych, aby zosta przedszkolakiem jest sporo. Przez obowizkow zerwkdla dwch rocznikw, moe zabrakn miejsca dla maluchw

 • ATRAKCYJNECENY

  wiesci@sejny.home.pl

  tel . kom.: 661 654 432

  MIEJSCE NA TWOJ

  REKLAM

  DYUR REDAKCYJNYW PONIEDZIAKIGODZ. 1 0.00-1 5.00

  UL. PISUDSKIEGO 37, SEJNYTEL. 87 51 6 31 11POZOSTAE DNI:

  TEL. 663 371 1 70

  2 Miasto Wieci Sejneskie nr 8 (87), 1 9 kwietnia 201 2 r.

  Uczniowie sejneskiej Szkoy Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzyskiego3 kwietnia pisali swj pierwszy powany egzamin w yciu.

  Pierwszy stresChocia sprawdzianu na koniec

  szkoy podstawowej nie mona niezda, uczniowie denerwowali si mi-mo wszystko.

  - Czasem chodzi o rywalizacjmiedzy uczniami, czy zwyk ch po-chwalenia si wynikiem przed rodzi-cami, kolegami i koleankami klasy.Uczniowie si do niego ucz, bo poraz pierwszy w yciu maj okazjsprawdzi zakres swoich wiadomoci wyjania Boena Twardowska, dy-rektor SP w Sejnach.

  Egzamin ten, z definicji ma cha-

  rakter informacyjny i jak zapewniaCentralna Komisja Egzaminacyjna niema na celu selekcji uczniw. Jest jed-nak obowizkowy i aby ukoczy SP,trzeba do niego przystpi. Kady ab-solwent podstawwki, nawet z najni-szym wynikiem, musi zosta przyjtydo gimnazjum w swoim rejonie. Oczy-wicie w wikszych miastach, wyniksprawdzianu staje si przepustk dolepszego gimnazjum, jeli zaley natym uczniowi i rodzicom. W Sejnachuczniowie wybieraj pobliskie gimna-zjum i jeszcze nie zdyo si, eby

  ucze z lepszym wynikiem skadapapiery do placwki np. w Suwakach.

  Egzamin na koniec szkoy pod-stawowej ma sprawdzi umiejtnociczytania, pisania, rozumowania, ko-rzystania z informacji, wykorzystywa-nia wiedzy w praktyce. Pytania zmatematyki, j. polskiego czy przyrodys poczone, czyli nie odbywa sioddzielny sprawdzian z kadegoprzedmiotu. Mona uzyska maksy-malnie 40 punktw, ale wyniku nie po-daje si na wiadectwie. Jak zdradzianam dyrektor sejneskiej placwki,nauczyciele poszczeglnych przed-miotw brali pod uwag tylko wynikisprawdzianu prbnego. Na wynikikwietniowego testu trzeba poczekado 22 czerwca.

  (mov)

  Punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie Szkoy Podstawowej w Sejnach przystpili do testu szstoklasisty

  Jeli udao Ci si zrobi interesujce zdjciei chciaby si nim podzieliz Czytelnikami Wieci,

  wylij je na adres: wiesci@sejny.home.pl

  Wtym roku szstoklasici mieli do przeczy-tania tekst o historii filmu i musieli odpo-wiedzie na przygotowane do niego pytania,m.in.: Kiedy odbya si pierwsza publicznaprojekcja filmu, czym filmy braci Lumiererniy si od filmwwczeniejszych.Uczniowie mieli te do przeczytania i inter-pretacjiwiersz Leopolda Staffa pt. Bu-rza nocnaZadania matematyczne dotyczyy wyciecz-ki, naleao obliczy jej koszty.

  PODWRKOWY MUNDIALGdy w pobliu brakuje boiska z prawdziwego zdarzenia, musi wy-starczy wasna wyobrania. Do tego dodajmy kilku kolegw - za-palonych pikarzy i ju mona rozgrywa mecze.

  W DOBOROWYM TOWARZYSTWIEPierwsze promienie soca potrafi pogodzi najzacieklejszych wrogw. Kto z psemwygrzewali si na jednym z sejneskich podwrek. Kade na wasnej wycieraczce.

  W obiektywie

 • ktrzy s elit w pastwie mwi whomilii ks. Zbigniew Bzdak, proboszczsejneskiej parafii. Mamy prawo, ma-my obowizek zadawa pytania dla-czego w tej chwili, dlaczego ta ni ycia,tak wielu y, zostaa przerwana i ma-my prawo oczekiwa na nie odpowie-dzi. Niech to wydarzenie sprzed dwchlat, ktre pozostaje w naszej pamicitrwa w nas z nadziej, e kiedy przyj-dzie czas wyjanienia przyczyn trage-dii i spotkania z jej ofiarami w niebie.

  Po mszy, przy granej na trbce Ci-szy, pod pomnikiem upamitniajcymtragedi zoono wizanki kwiatw i za-palono znicze.

  ***Sprztanie Czarnej Haczy zor-

  ganizowao Nadlenictwo Gboki Brdw minion niedziel. Celem akcji jestoczyszczenie ze mieci dna rzeki i jejbrzegw, na obszarze administrowa-nym przez nadlenictwo, tj. od granicyWigierskiego Parku Narodowego dowsi Okek. W akcji zorganizowanejprzez nadlenictwo, oprcz Braci Le-nej, uczestniczy bd: wdkarze zPZW Biaystok, straacy z PSP w Sej-nach, Augustowskie Towarzystwo Ka-jakowe, Starostwo Sejneskie,petwonurkowie z WOPRAugustw.

  ***Nadanie praw miejskich Sejnom,

  bdziemy obchodzi ju za rok. Z tego

  Z ostatniej chwil i 3Wieci Sejneskie nr 8 (87), 1 9 kwietnia 201 2 r.

  * * * SKRT WYDARZE Z REGIONU * * * * * * * * SKRT WYDARZE Z REGIONU * * *

  Z kocem marca dziewi osbotrzymao wypowiedzenia z pracy wSP ZOZ w Sejnach. Nie ma wrdnich lekarzy, a jest jedna pielgniar-ka, ktra przechodzi na emerytur.

  Na zwolnienia zgodziy si dziaa-jce w placwce zwizki zawodowe.To dziaanie ma na celu zmniejszeniekosztw. Za pierwsze dwa miesice201 2 r SP ZOZ zanotowa strat w wy-sokoci 430 tys. z. Jeeli w caym 201 2roku koszty przewysz przychody o1 ,1 mln z to bdzie musiao pokry jeStarostwo Powiatowe w Sejnach, jakoorgan prowadzcy placwk. Jeli nieznajdzie pienidzy- SP ZOZ czeka ob-ligatoryjne przeksztacenie w spkprawa handlowego.

  - Ani ja, ani zaoga nie dopuszcza-my do siebie takiej ewentualnoci m-wi Waldemar Kwaterski, dyrektor SPZOZ. Dlatego ju teraz razem szuka-my rozwizania pozwalajcego na zbi-lansowanie na koniec roku kosztw iprzychodw. Wierz, wicej jestempewny, e ten rok zamkniemy na 0.

  ***Jak wynika z operatu szacunko-

  wego warto rynkowa majtku Za-kadu Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej, Wodocigw i Ka-nalizacji w Sejnach wynosi 6.845.000z. Uchwa Rady Miasta z dniem31 .03.201 2 rozpoczyna si proces prze-

  POD SYGNAEM POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONEGO PASSATA

  Sejnescy policjanci odzyskali pas-sata zanim waciciel zdy zgosijego kradzie. Auto warte 25 tysi-cy zotych zostao skradzione przez22-letniego obywatela Litwy. Terazsprawca za swoje postpowanie od-powie przed sdem.Mundurowi patrolujc miejscowoBerniki (11 kwietnia w godzinachporannych)w rejonie cmentarza za-uwayli stojce auto na warmisko mazurskich tablicach rejestracyj-nych. Obok passata sta mody m-czyzna, ktry na widok radiowozuzacz zachowywa si nerwowo.Funkcjonariusze postanowili to

  sprawdzi. Jak si okazao 22 let-ni obywatel Litwy nie potrafi wytu-maczy celu swojego pobytu wPolsce. W trakcie sprawdzania sa-mochodu mundurowi zauwayliuszkodzenia mogce wiadczy, epojazd zosta skradziony. Jednakpassat nie figurowa w systemachpolicyjnych jako utracony. Podejrze-nia mundurowych potwierdziy si.Po nawizaniu kontaktu z wacicie-lem wyszo na jaw, e samochdfaktycznie zosta skradziony w no-cy z 1 0 na 11 kwietnia. Wacicielodzyska auto a Litwin za swoje po-stpowanie odpowie przed sdem.

  WITECZNE SZALESTWASejnescy policjanci zatrzymali wubiegym tygodniu mczyzn za-siadajcego za kkiem bez praw-ka. Mundurowi podsumowali teminione wita Wielkanocne.- Co roku zatrzymujemy podobnilo nietrzewych kierujcych. Ja-ko kierowcy w tych dniach czciejwystpuj kobiety. Wikszo pa-nw po witecznej biesiadzie wo-

  li nie ryzykowa i kluczyki oddajeonom. I susznie. Tym bez wy-obrani grozi utrata uprawnie in-formuje Ewa Bednarska, oficerprasowy sejneskiej policji.W czasie wit wrczono 8 man-datw za przekroczenie prdkoci,zapano 3 kierujcych na dodatko-wym gazie. Niechlubny rekordzistamia 2,5 promila.

  Oprac. (mov)

  Wyrazy szczerego wspczucia

  Pani Danucie Derez powodu mierci Brata

  skadaj

  Burmistrz i pracownicy Urzdu Miasta Sejny

  ksztacenia zakadu w spk prawahandlowego. Zmiana ta pozwoli na po-szerzenie z