PDF broura Pamark 2014

download PDF broura Pamark 2014

of 12

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  201
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PDF broura Pamark 2014

 • DJELATNOSTMultidisciplinarni obrazovni centar PaMark, sa sjeditem u Podgorici, se bavi sprovoenjem programa obrazovanja, osposobljavanja i savjetovan-ja u oblasti ljudskih resursa.

  Programske aktivnosti centra su namijenjene razvoju i poboljanju kvaliteta ivota korisnika usluga i usmjerene su na potrebe pojedinaca. Realizacija programa je bazirana na vrijednostima, kao to su timski duh, fleksibilnost, kreativnost, istrajnost i pozitivna usmjerenost.

  Visokokvalifikovani kadar, sa razliitim profilima zanimanja, kvalifikacijama i referencama ekonomisti, psiholozi, specijalni pedagozi, socijalni rad-nici, andragozi, tehnolozi, profesori itd. su pokazatelj strunosti i kvaliteta usluga. Takoe, meunarodnim certifikatom standarda ISO 9001:2008 potvren je sistem kvalitetnog izvoenja programskih aktivnosti.

  Posjedujemo i jedinice na sjeveru i jugu Crne Gore, poslovno povezane sa sjeditem. PaMark je ukljuen u strateka partnerstva na nacional-noj i meunarodnoj trinoj sceni, to zahtijeva saradnju, usklaivanje i prevazilaenje kulturnih i drugih razlika.

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • MISIJA

  da drutveno odgovornim ponaanjem doprinesemo daljem razvoju Crne Gore u izvoenju obrazovnih, psihosocijalnih i programa zapoljavanja, pruajui vrhunski kvalitet usluga, stvarajui lojalne korisnike usluga i jaajui partnerske odnose na nacionalnom i meunarodnom nivou.

  Prilagodljivost brzim promjenama zahtjeva na savremenom tritu rada i inovacije su osnova rasta, razvoja, stabilnosti i profitabilnosti PaMark-a, a najvea vrijednost su zapoljeni koji stvaraju kvalitet i obezbjeuju da budemo lideri u djelatnostima koje realizujemo.

  VIZIJA

  PaMark sebe vidi u budunosti kao aktivnog i meunarodno priznatog inioca u promovisanju postojeeg i stvaranju novih znanja iz oblasti ljud-skih resursa, socijalne politike, profesionalne rehabilitacije i neformalnog obrazovanja na svim nivoima, utemeljenog na principima usavravanja tokom itavog ivota, a u skladu sa savremenim evropskim i svjetskim trendovima.

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

  OBRAZOVANJE ZA SVE DJECU, OMLADINU I ODRASLE LICENCA MINISTARSTVA PROSVJETE I SPORTA CRNE GORE

  K O L A R A U N A R A

  Struni tim PaMarka e vam pomoi da postignete najbolje rezultate, u tenji ka informatikom usavravanju!

  Kompletna organizacija i realizacija programa podrazumijeva: prijem kan-didata, dijagnosticiranje, formiranje grupa u skladu sa postojeim znanjem, obezbjeivanje savremenih metoda sticanja i nadgradnje znanja, testiranje, an-ketiranje i dodjelu diploma.

  Nastava se izvodi u malim grupama, po principu jedan polaznik jedan raunar u savremeno opremljenim uionicama.

  Programi obrazovanja se spro-vode po planu i programu li-cenciranom od strane Minis-tarstva prosvjete i sporta Crne Gore I namijenjen je djeci, om-ladini I odraslima.

  Programske aktivnosti realizuju relevantni predavai iz konkret-nih oblasti, u vidu individual-nog i grupnog rada.

  OSNOVNI KURS

  -Hardware and Software

  -Windows

  -Microsoft Word

  -Internet Explorer

  -Outlook Express

  NAPREDNI

  -Microsoft Excel

  -Microsoft PowerPoint

  ECDL

  - Kursevi

  - Priprema za polaganje

  - Polaganje

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • K O L A S T R A N I H J E Z I K A

  Omoguava polaznicima da uenjem stranih jezika ostvare neposredan kontakt sa drugim ljudima i njihovim kulturama.

  Kao izazov za razumijevanje razliitosti, nastava doprinosi i linom razvoju jer uoavanjem i poreenjem razlika se jaa svijest o nacionalnom identitetu.

  - Besplatno dijagnostiko testiranje za odreivanje postojeeg nivoa znanja

  - Rad u malim grupama

  - Po zavretku nivoa i uspjeno poloenog ispita, polaznici dobijaju certifikat kole PaMark, licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore

  KURS ENGLESKOG JEZIKA

  Kursevi za djecu i odrasle pruaju sve to je potrebno da biste se ukljuili u razgovor, napisali pismo, nauili da sluate, itate literaturu i razumijete ono to vam se govori na engleskom jeziku.

  Organizovani su po grupama, po odgovarajuim nivoima znanja A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

  - Kursevi engleskog za juniore

  - Kursevi engleskog za seniore

  - Pripremni kursevi engleskog za ESOL ispite

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • KURS ITALIJANSKOG JEZIKA ZA DJECU I ODRASLE

  Polazei od ovjekove tenje za usavravanjem, komunikacijom i integrisan-jem sa drugim kulturama, te usljed teritorijalne blizine i istorijske povezanosti, namee se potreba za izuavanjem italijanskog jezika, a samim tim obezbjeuje opteobrazovni znaaj koji ima nastava stranih jezika.

  Nastava italijanskog jezika se organizuje u tri nivoa:

  - Poetni (A1 receptivno A2)

  - Nii srednji (B1)

  - Srednji (B1 receptivno B2)

  P R O G R A M Z A P O S L O V N E A D M I N I S T R A T O R E

  Program je namijenjen svim zainteresovanim osobama, sa ciljem lakeg i breg ukljuivanja na trite rada, te kvalitetnog i efikasnog obavljanja aktivnosti po-slovnih administratora.

  Polaznici stiu znanja i vjetine u sljedeim oblastima:

  -sticanje vjetina svih oblika korespodencije i komunikacije

  -poslovna komunikacija sa klijentima i zapoljenima

  -znanja i vjetine u oblasti planiranja i organizacije rada

  -raunovodstveno knjigovodstveni poslovi

  -nabavka, skladitenje i prodaja

  -upotreba raunarskih i drugih savremenih tehnika rada

  AKTIVNA POLITIKA ZAPOLJAVANJA

  Za sve traioce posla (zapoljene i nezapoljena osobe)

  Programi podrke i motivacije zapoljenih, u zavisnosti od prirode posla

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • Virtuelna preduzea za visokokolce

  Motivacioni programi za sezonsko zapoljavanje

  Uee u programima Aktivne politike zapoljavanja doprinosi poveanju zapoljivosti stanovnitva, u okviru pruanja sljedeih usluga PaMarka:

  - motivisanje za aktivno traenje posla

  - ovladavanje inovativnim tehnikama i metodama za ukljuivanje na trite rada

  - stvaranje jasnije vizije sopstvene budunosti i karijere

  - preuzimanje odgovornosti za sebe, porodicu i drutvo

  - razvijanje radne linosti

  - jaanje asertivnosti

  - irenje socijalne mree i jaanje socijalne kompetentnosti

  - iskustveno uenje

  - igra uloga

  Programi se realizuju kroz individualni i grupni rad.

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • PROFESIONALNA REHABILITACIJA

  Za tee zapoljive osobe

  Procjena preostale radne sposobnosti

  Proces profesionalne rehabilitacije ima za cilj da obezbijedi adekvatno i ravno-pravno ukljuivanje osoba sa invaliditetom u radno i socijalno okruenje, te da doprinese poboljanju njihovih mogunosti za zapoljavanje.

  Programske aktivnosti su usklaene sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji

  i zapoljavanju osoba sa invaliditetom i Doktrinom i tehnologijom rada sa tee zapoljivim osobama, a obuhvataju:

  -struni pristup (medicinska, defektoloka, psiholoka, tehnoloka i radno-tera-peutska obrada)

  -realizaciju po modulima (trijaa, motivacija, procjena, radna okupacija...)

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • - evaluiranje radnih sposobnosti osoba

  sa invaliditetom

  - individualni i grupni rad

  - savjetovanje preduzea u oblasti zapoljavanja

  osoba sa invaliditetom

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • RADNA I SOCIJALNA INTEGRACIJA

  Radna i socijalna integracija osoba sa invaliditetom

  Program je usmjeren na pojedinca, tako da se obrauje kao lan grupe i kao indi-vidua, u skladu sa vlastitim potrebama i oekivanjima. Ukljuivanjem u program pojedinac stie pozitivne socijalne vrijednosti, razvija i obogauje svoju linost, uva i poboljava komunikaciju sa okruenjem, smanjuje socijalnu iskljuenost i, kao efekat toga, poveava vlastitu socijalnu integraciju i participaciju. to znai, poboljanje naina ivota pojedinca direktno utie na poboljanje kvaliteta ivota porodice a samim tim i okruenja i drutva u cjelini.

  U navedeni program se upuuju osobe koje raspoloivim potencijalima, vjetinama i znanjem ne dostiu stepen aktivnijeg ukljuivanja u realno radno okruenje, a pruaju im se sljedee usluge:

  -adekvatna priprema za ukljuivanje osoba sa invaliditetom u socijalno i radno okruenje

  -struni pristup pojedincu

  -individualni i grupni rad

  -radna okupacija

  -kreativne radionice

  -aktivnosti u slobodno vrijeme

  Multidisciplinarni obrazovni centar

 • AGENCIJA ZA ZAPOLJAVANJE

  U cilju kvalitetnijeg i breg rjeavanja kadrovskih pitanja poslovnih subjekata, agencija nudi usluge posredovanja pri zapoljavanju, u smislu pronalaenja odgovarajuih strunih kadrova svih obrazovnih struktura, u skladu sa zahtjevi-ma slobodnih radnih mjesta.

  Posredovanje na tritu rada izmeu ponude i potranje radne snage

  Savjetovanje u oblasti ljudskih resursa

  Pomo i podrka pri razvoju i planiranju karijere (pisanje molbi, CV a...)

  Programi obuke i pripreme za zapoljavanje

  Radne dozvole za strance

  Struni testovi (poznavanje stranih jezika, rad na raunaru, psiholoka obrada itd.)

  Multidisciplinarni obrazovni centar