budistiki studij broura CBS 2014

download budistiki studij broura CBS 2014

of 12

 • date post

  28-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  258
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Predavabha

Transcript of budistiki studij broura CBS 2014

 • CENTAR

  ZA

  BUDISTIKE

  STUDIJE

  Program

  neformalnog

  obrazovanja

  Program Budistikih studija

  zima/proljee 2014.

 • VIZIJA

  Centar za budistike studije je registriran kao neprotna udruga koja organizira

  neformalni studij razliitih budistikih tradicija, lozoja i praksi Theravade, Mahayane i

  Vajrayane.

  Budistiki studiji kao program neformalnog obrazovanja za svoj cilj ima obrazovanje i

  osnaivanje pojedinca u cjelini kultiviranjem akademske izvrsnosti i kontemplativnog

  uvida. Kod svojih polaznika potiemo cjeloivotno uenje, kritiko promiljanje te

  osjeaj svrhe praen suosjeajnim sluenjem svijetu koji nastaju na temelju autentinog

  uvida polaznika i razumijevanja samih sebe. Voeni vitalnim uvidima tradicija svjetske

  mudrosti Budistiki studiji su inspirirani svim lozofskim pravcima i oblicima budizma

  koji su nastali u razliitim kulturama, bez pristajanja uz pojedinu njegovu kolu ili

  tradiciju. Budistiki studiji svojim sadrajem iznose i podupiru bogatstvo ljudskih

  razliitosti s ciljem unapreivanja pravednog i jednakog drutva te proirene svijesti o

  ovjeanstvu kao cjelini te o njegovoj interkulturalnoj globalnoj meuzavisnosti. Kroz

  program neformalnog obrazovanja Centra za budistike studije nastaje znanje

  sistematinim radom na idejama i principima svih lozofskih kola i tradicija budizma te

  komparacijom nauenih sadraja. Sutinu metoda edukacijskog procesa Budistikih

  studija ine duboka reeksija, kritika diskusija i istraivanje.

  - Centar za budistike studije (CBS) je neprotna udruga.

  - Osnovna djelatnost CBS-a je organizacija neformalnog studija budistikog nauka

  (Dharma).

  - Program studija obuhvaa sve osnovne pravce budizma nepristrano:

  Theravada, Mahayana (Chan, Zen), Vajrayana (tibetski budizam i Shingon budizam).

  - Studij ukljuuje organizaciju niza predavanja koja su otvorena za sve zainteresirane.

  - Budui da je rije o studiju, polaznici imaju aktivnu ulogu u predavanjima

  (putem diskusija, samostalnog istraivanja u vidu seminarskih radova ili razliitih vjebi)

  III

 • METODE RADA

  Program Budistikih studija prvenstveno je namjenjem mladoj populaciji

  (studentima)koji/e ele vie znati, bolje razumjeti i vie koristiti sadraje koje program

  obuhvaa i time se osnaiti za aktivan pristup rada na sebi, koji su spremni na

  propitivanje uvrijeenih obrazaca miljenja i ponaanja i razmjenu vlastitih iskustava s

  ciljem zajednikog uenja.

  Na Budistikim studijima koriste se metode iskustvenog i participativnog uenja i

  radioniki pristup povezan s teorijskim predavanjima i seminarskim radom. Kako su

  metode iskljuivo interaktivnog karaktera od svojih polaznika traimo aktivno

  sudjelovanje u nastavi sluanjem, kritikim promiljanjem, diskusijom, itanjem

  tekstova, pisanjem eseja i u vidu razliitih vjebi. Budui da je veina literature na

  engleskom jeziku od svojih polaznika traimo znanje engleskog jezika radi itanja radnih

  tekstova. Budistiki studiji se smatraju zavrenima ako je polaznik odsluao 70%

  izabranih kolegija nakon ega dobiva Potvrdu o sudjelovanju na Budistikim studijima.

  Program Budistikih studija obuhvaa sedam kolegija:

  1. RANI BUDIZAM: OSNOVE BUDISTIKOG PUTA OSLOBOENJA

  (predava dr.sc. Ivan Stubli)

  2. KINESKI CHAN BUDIZAM (predava Shifu arko Andrievi)

  3. SVETA UMJETNOST TIBETA (predava doc. dr. sc. Marko Toki)

  4. UVOD U TIBETSKI BUDIZAM (predava Mihajlo Paanin)

  5. JAPANSKI SHINGON BUDIZAM (predavaica dr. sc. Sanja Jurkovi Schmidt)

  6. TREI OKRET KOTAA DHARME: YOGACARA

  (predavaica dr. sc. Karmen Mihalinec)

  7. FILOZOFIJSKI TEMELJI MAHAYANA BUDIZMA: KOLA SREDNJEG PUTA

  MADHYAMAKA (predava doc. dr. sc. Goran Karda)

  IV

 • OPISI KOLEGIJA BUDISTIKIH STUDIJA ZIMA/JESEN 2014.g.

  Kolegij: Osnove budistikog puta osloboenja

  Predava: Dr. sc. Ivan Stubli - Roen 1981. u Zagrebu. Doktorirao lozoju 2012. godine

  na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu. Zaposlen od 2006. na Filozofskom

  fakultetu Sveuilita J. J. Strossmayera u Osijeku. U zvanju vieg asistenta dri nastavu iz

  kolegija Logika I i II, Ontologija i Buddhistiki tekstovi. Izlagao na nekoliko

  meunarodnih znanstveno-lozojskih skupova te objavio nekoliko znanstvenih

  lanaka.

  Opis kolegija

  U kolegiju e biti izloen budistiki put osloboenja od svih oblika patnje (dukkha) kao

  cjeloviti put probuenja. Cilj je kolegija iznijeti osnovne elemente budistikog nauka te ih

  protumaiti u kontekstu izvorne budistike usmjerenosti na cjeloviti pristup problemu

  znanja i slobode. Na tom e tragu biti objanjeno da biti na putu probuenja znai

  vjebati ispravno shvaanje, ispravno etiko djelovanje i ispravno meditiranje. Ovaj e

  kolegij biti temeljen na izvornim Buddhinim razgovorima sauvanim u Pali kanonu te e

  se stoga preteno oslanjati na tumaenja iz tradicije Theravada budizma.

  Tema kolegija bit e uvodno obraena putem analize Buddhine (duhovne) biograje te

  e postupno biti produbljivana otkrivanjem principijelnih psiholokih i lozofskih

  aspekata problematike.

  Sljedee e teme biti sastavni dio ovog kolegija:

  - Budnost, sloboda i znanje

  - 'Srednji put' kao nain ivota slobodan od krajnosti

  - Plemeniti nain ivota kao potraga za slobodom od neznanja

  - Tri peata postojanja: netrajnost (anicca), ono nezadovoljavajue (dukkha),

  ne-jastvo (anatt)

  - Dvanaest karika meuzavisnog nastajanja

  - etriri plemenite istine

  - Plemeniti osmerostruki put

  - Preporaanje, djelovanje (karma) i samsara

  - Ljubav, suosjeanje, radovanje i nepristranost

  - Nirvana

  V

 • Kolegij: Sveta umjetnost Tibeta

  Predava: Doc. dr. sc. Marko Toki - (roen 1977.) obranio je na Filozofskom fakultetu

  Sveuilita u Zagrebu doktorski rad pod naslovom Odnos ivota i zdravlja u Platonovoj

  lozoji, te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog podruja

  humanistikih znanosti, znanstvenog polja lozoje. Od 2006. godine zaposlen je na

  Odsjeku za lozoju Filozofskog fakulteta Sveuilita J. J. Strossmayera u Osijeku, sada

  u zvanju docenta, gdje predaje Grku lozoju, Estetiku i Gnoseologiju. Objavio je vie

  znanstvenih radova iz podruja platonizma i teorije umjetnosti. Deset godina se

  usavravao i na radionicama o umjetnosti koje je drala prof. dr. sc. Jadranka Damjanov.

  Opis kolegija

  Zadaa je kolegija da upozna polaznike ovih studija s osnovnom budistikom temom

  tajnog tibetskog slikarstva. Svrha je uvidjeti da se pravo znaenje koje stoji iza

  prepoznate teme ne moe znati bez unutarnjeg ostvarenja tog znaenja.

  Premda se moe rei da budistika umjetnost s Tibeta obiluje razliitim prikazima

  mirnih i esteih boanstava, u osnovi nita ne prikazuje jer niti jedan od takvih prikaza

  nije ono to bi se moglo pojmovno odrediti. Radi se, zapravo, o dijelovima mandale koja,

  ukoliko se vizualizira, postaje mo preobrazbe prirodnog tijela ovjeka u natprirodni

  oblik, pri emu ovjek u sebi oslobaa bezuvjetnu istinu, te stjee iskustvo uzviene

  ljubavi i velikog suosjeanja.

  Kolegij: Osnove tibetskog budizma

  Predava: Mihajlo Paanin - Roen 1968 u Rijeci. S budistikim uenjima prvi put se

  susree u okviru Mushindokai organizacije Hrvatske 1985 godine, iji postaje aktivan

  lan. Po zavretku studija na fakultetu Politikih znanosti u Zagrebu 1995. odlazi u Aziju i

  posjeuje Tajvan, Okinavu i Indiju istraujui korijene budistikih tantrikih uenja

  usredotoenih na buddhu Mahavairochanu. Tijekom svog posjeta Indiji sree tibetske

  uitelje koje ga uvode u tradiciju Sarvavid Vairochane, jedne od izvornih loza indijskog

  tantrikog budizma koja je do danas sauvana u okviru Sakya tradicije tibetskog

  budizma. Po povratku u Hrvatsku 1996. godine sudjeluje u organizaciji dolaska prvog

  tibetskog lame u Hrvatsku, Ayang Rinpochea. Iste godine s Dragutinom malceljom

  pokree Bodhiratnu, prvo Drutvo koje se se na ovim prostorima organizirano poinje

  baviti izuavanjem teorije i prakse tibetskog budizma. Nakon posjete Nepalu 2001.

  godine uz podrku i pokroviteljstvo Shechen Rabjam Rinpochea pokree budistiko

  drutvo "Shechen", koje vodi sve do danas. Mihajlo je do danas preveo 20-tak knjiga

  posveenih studiju i praksi tibetskog budizma, autor je knjige "Skrivene poruke tibetskog

  VI

 • budizma", esto gostuje kao predava na Filozofskom fakultetu u Rijeci i u mnogim

  drugim udrugama i drutvima koji ele saznati vie o teoriji i praksi tibetskog budizma.

  Opis kolegija

  Pojam Tibetski budizam danas se uvrijeio kao naziv za duhovnu tradiciju koja se

  poevi od osmog stoljea poslije Krista pa sve do danas prvo proirila himalajskim

  zemljama, a zatim itavom sredinjom Azijom ukljuujui Kinu i Rusiju. Nakon kineske

  invazije Tibeta polovicom 20 stoljea izbjegli tibetski uitelji predvoenih Dalai Lamom

  poinju i Zapadu otvarati dotad nepoznate riznice Dharme, to je proces koji i dalje traje.

  Vano je istaknuti da tibetski budizam nije samo skup duhovnih uenja, on doslovce

  predstavlja civilizacijski model koji je dulje od tisuu godina u ii svog interesa ima

  mogunost duhovnog razvoja pojedinca i konanog osloboenja od neznanja i

  posljedine patnje. Batinei vrednote indijskih budistikih sveuilita Nalande i

  Vikramasile, on je takoer uvar cjelovitog modela studija i prakse duhovnih znanosti

  osloboene svakog oblika praznovjerja.

  Posebna odlika tibetskog budizma jest nagla