Gdi Presentatie Over Rijks Financien

download Gdi Presentatie Over Rijks Financien

of 37

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  713
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Achtergrond over de Rijks Financien en de toepassing van een baten lasten dienst.

Transcript of Gdi Presentatie Over Rijks Financien

 • 1. Efficint beheer op de grens van demand en supply De overheid is aan slag!Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur GDI

2. Rijks Financinhttp://server.rijksoverheidsvideo.nl/wmv/FIN-200911-2755.wmv 3. Taakstelling !! Terugdringen formatieKostenreductie 5% - 10%Brede Heroverweging18 Miljard 250 miljoen BV in 2011 Compacte Rijksdienst (CRD)Programma Vernieuwing Rijksdienst 3 4. Ontstaan Rijksbegroting De grondwetten van 1814 en 1815 kenden een tienjarigebegroting. Daarvan maakte de begroting van de koloningeen deel uit, omdat het opperbestuur daarvan aan de Koningtoekwam. Bij de herziening van de grondwet in 1840 werd de tweejarigebegroting ingevoerd, in 1848 de jaarlijkse begroting. DeIndische begroting wordt vanaf 1867 onderworpen aanparlementaire goedkeuring. De eerste miljoenennota, "Nota betreffende de toestand vans Landsfinancin" genaamd, werd in 1906 gepresenteerd doorminister De Meester. Voor die tijd werd de begrotingmondeling aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden meteen miljoenenrede. 5. De Rijksbegroting Tot de Rijksbegroting behoren: a. de begrotingen van de onderscheiden ministeries, hierna te noemen: de departementale begrotingen; b. de begroting van nationale schuld; c. de begroting van koninkrijksrelaties, tenzij de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die samenhangen met koninkrijksrelaties worden opgenomen in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; d. de begroting van het koninklijk huis; e. de begroting van de hoge colleges van staat, van het kabinet van de Koning, van het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba, hierna te noemen. de begroting van de colleges; f. de begrotingen van de onderscheiden begrotingsfondsen, bedoeld in artikel 9. 6. De Rijksbegroting 1.Begrotingen bestaan uit een begrotingsstaat als bedoeld in artikel 4, eerstelid, waarin zijn opgenomen de begrotingsartikelen, en een bij die staatbehorende toelichting. het artikelnummer; b. de artikelomschrijving; c. bruto het maximumbedrag dat voor het aangaan van verplichtingen inhet begrotingsjaar beschikbaar is; d. bruto het maximumbedrag dat voor het verrichten van uitgaven in hetbegrotingsjaar beschikbaar is; e. bruto het bedrag dat aan ontvangsten in het begrotingsjaar geraamdwordt. 3.De begrotingsstaten worden elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. 4. In afwijking van het derde lid kan Onze betrokken Minister besluiten debegrotingsstaat van de departementale begroting en de begrotingsstaat vaneen begrotingsfonds waarover hij het beheer voert, in n wet te latenvaststellen 7. De Rijksbegroting Begrotingsvoorbereiding MINFIN schrijft in oktober 2011 Ministeries aan voor begroting 2013 (2.5 jaar) MINFIN schrijft in voorjaar 2012 Ministeries kaderbrief voor begroting 2013 (1.5 jaar) Mee/tegenvallers, beleid, CPB) MINFIN laat in april/mei 2013 weten wat ruimte is Begrotingsaanbieding Juni concept begroting van Ministeries naar MINFIN MINFIN controleert op regeerakkoord, begrotingsaanschrijving, totalenbrief Miljoenennota in de maak; Miljoenennota bevat de belangrijkste beleidsvoornemens augustus worden de actuele economische gegevens uit deMacro Economische Verkenning (MEV)van het CPB meegegeven augustus presenteren de ministeries hun definitieve begroting aan MINFIN Dan voor advies naar de Raad van State Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financin, namens het kabinet, de rijksbegroting en de Miljoenennota in de Tweede Kamer 8. De Rijksbegroting Begrotingsbehandeling en vaststelling na Prinsjesdag begint de parlementaire behandeling van de rijksbegroting en de Miljoenennota Eerst in de Tweede Kamer, die nog wijzigingen kan aanbrengen, en daarna in de Eerste Kamer Begrotingsuitvoering en controle Nadat de begrotingen zijn aangenomen, voeren de ministeries het beleid uit en worden de uitgaven gedaan Elk ministerie houdt de Tweede Kamer op de hoogte via budgettaire notas, zoals deVoorjaarsnota en deNajaarsnota. Ook in deMiljoenennota staat een budgettair overzicht van de afgelopen periode. Begrotingscontrole en verantwoording Departementaal jaarverslag - Wat is er van de plannen terecht gekomen? - Welke prestaties zijn er geleverd? - Welke activiteiten zijn er ondernomen? - Wat heeft dat gekost? MINFIN stuurt FJR eind maart door naar deAlgemene Rekenkamer voor goedkeuring door Tweede en Eerste Kamer 9. Het koffertje De Miljoenennota wordt traditiegetrouw aangeboden in eenkoffertje met daarop de tekst Derde dinsdag in septemberen het wapen van Nederland. Deze traditie is ontstaan toenin 1947 minister Lieftinck van Financin de eerste begrotingna de Tweede Wereldoorlog op een nette manier wildepresenteren aan de Tweede Kamer. Hij had het koffertjeafgekeken van het Engelse Lagerhuis, waar dit al langergebeurde. Het koffertje is sinds 1947 meermalen vervangendoor een nieuwe. Overigens omvat de begroting thans veelmeer papier dan er in het koffertje past, zodat het koffertjeer eigenlijk alleen voor de show is. 10. De Rijksbegroting 2012Rijks- VerantwoordinOverzichtVoorbereidingUitvoeringbegrotingg FinancieelVoorjaarsnotjaarverslag Miljoenennota NajaarsnotaaVerantwoordin2012Begrotingsstaat Belastingplan 2e1egsbrief Begroting SuppletoreSuppletore Jaarverslag Slotwet FinancieelVoorjaarsnotjaarverslag Miljoenennota NajaarsnotaaVerantwoordin2010Begrotingsstaat Belastingplan 2e1egsbrief Begroting SuppletoreSuppletore Jaarverslag Slotwethttp://www.verantwoordingsdag.nl/dsresource?objectid=6629&type=pdf 11. Van VBTB naar VBBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording naar verantwoord begroten Bron: Verantwoord Begroten PDF document | 11 paginas | 65 KB Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2011 | Financin 12. Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaandat onder de Rijksoverheid valt, maar niet hirarchischondergeschikt is aan een minister. De betreffende minister isdus niet verantwoordelijk voor beslissingen van een ZBO,maar heeft wel een (beperkt) aantal bevoegdheden. Hij kanbijvoorbeeld in sommige gevallen bestuursleden benoemen ofde begroting goedkeuren. Voorbeelden, COA, DUO, CBR, Kadaster 13. Baten Lastendienst Baten-lastendiensten (de oude naam is agentschappen) zijnuitvoerende diensten van ministeries die zelfstandig en tegenbetaling producten of diensten aan de ministeries leveren. Voorwaarden Een (kandidaat) baten-lastendienst moet volgens de Regeling baten-lastendiensten 2007 voldoen aan de volgende voorwaarden: Er is een kostprijsmodel opgesteld dat een verband legt tussen producten/diensten en de kosten. In het resultaatgerichte besturingsmodel zijn doelmatigheidsprikkels ingebouwd. De doelmatigheidsontwikkeling kan worden aangetoond door middel van kengetallen. 14. Stelsel verschil Bij een kasstelsel wordt een uitgave alleen begroot enverantwoord in het jaar dat de feitelijke uitgaveplaatsvond, ook al wordt de dienst of product gedurendemeerdere jaren gebruikt Bij het baten/lastenstelsel worden de uitgaven en ontvangstenopgeschreven in het jaar dat de goederen en diensten wordengebruikt. Zo kunnen de kosten direct worden gekoppeld aande producten. Uit de administratie is af te leiden wat dekosten en opbrengsten waren. Op basis hiervan kan dekostprijs per product berekend n doorberekend worden.14 15. De B/L Dienst GDI Introductie: GDI 220 medewerkers 40.000 werkplekken (Justitie Active Directory) 2500 gebruikers kerndepartement Financial Competence Center (8.000 gebruikers) Speerpunten op: (ECM) Enterprise Content Management (ESB) Keten informatiesystemen (IdM) Identity Management (I&O) Infrastructure & Operations15 16. Gebruikers-KlantOndersteuningBusiness Development & ProjectenContactServicedesk Business Development, Advies, ConsultancyAccount en ServicesOpleidingen Projectuitvoering. Architectuur, Security Management Demand managementOntwikkel DienstenInfrastructureDWO &Diensten Supply managementOperationsStandaard werkplekIdM ERPECMExtra werkplekDienstenDiensten Diensten PLATO werkplek Active DirectoryTelefonie Exchange Onderhoud Technisch Technisch JEP Identity BeheerBeheer BeheerManagement Licenties Licenties Content Hosting dienstenServer Opslag Databases MiddelwareHousing dienstenGeconditioneerde en beveiligde computervloerWAN LAN 16 17. Direct klantdomein GDI Indirect klantdomein GDI DFEZ DJI DP&O DI DGJS DGRR DGPOL SG-pSGJustitie AD WMRIJK DGV DGOBR DGBK Indirect klantdomein domeinDBOB-RFasam PNJB Beleid & Control GDIBZK RDI BZKDGOBR BVA ICTDWR RegieDJI SSC-I DT&VDirecteKlantdomein LogiusPI PI PI V&W ICTRO IVenT SSO-IHFD-K RegieCVOMVWS17 V&W SZWDEFEZOM ZMDatum oktober 2011 18. Strategisch kaderBaten/LastendienstStrategisch modelKPI-modelRapportageFinanciele architectuurLeonardo (Oracle EBS)18 19. Baten/Lasten dienst Baten/lastendiensten (de oude naam is agentschappen)zijn uitvoerende diensten van ministeries die zelfstandig entegen betaling producten of diensten aan de ministeriesleveren Beleidsuitvoering (doelmatigheid) Opdrachtgevers (1 of meer. De baten-lastendienst isverantwoordelijk voor een efficinte uitvoering van beleid.) Prijsafspraken vooraf (opdrachtgever maakt afspraken overde output: de te leveren producten en diensten, de kwaliteiten de prijs. Achteraf verantwoording). Financile administratie (eigen begroting, eigenvermogen, geld lenen en sparen) Minister is verantwoordelijk (controle DFEZ, DAD, MINFIN)19 20. Voorwaarden Baten/lastendienst Een (kandidaat) baten-lastendienst moet volgens deRegeling baten-lastendiensten 2007 voldoen aan devolgende voorwaarden: Er is een kostprijsmodel opgesteld dat een verband legttussen producten/diensten en de kosten. In het resultaatgerichte besturingsmodel zijndoelmatigheidsprikkels ingebouwd. De doelmatigheidsontwikkeling kan worden aangetoonddoor middel van kengetallen.20 21. Strategiekaart GDI2009-2014 21 22. Sturing op de dienstverlening GDI 201122 23. KPI Dashboard NormRealisatie 2011 jan-febr SignaalNorm 20