Financien Planning & Control

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Financien Planning & Control. Presentatie t.b.v . kandidaat raadsleden Sliedrecht,4 maart 2014. Welke onderwerpen?. 1. Plaats van financien in de organisatie. 2. Kaders stellen en controleren. 4. Bijzondere onder-werpen Reserves en voorzieningen Financiering en dekking - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Financien Planning & Control

Financien Planning & Control

Financien Planning & Control Presentatie t.b.v. kandidaat raadsledenSliedrecht,4 maart 2014

Welke onderwerpen?1.Plaats van financien in de organisatie2.

Kaders stellen en controleren3.

Planning & Control cyclus4.Bijzondere onder-werpenReserves en voorzieningenFinanciering en dekkingRisicos en risico managementFinanciele positieWaar hebben we het over?

Bedrag naar Gemeenschappelijke Regelingen 18 miljoenAlgemene Uitkering Gemeentefonds 23 miljoenDe wereld is veranderd

DoorCrisis en rijksbezuinigingenDecentralisatie van takenVeranderende rol van de lokale overheidFinancien staat niet op zich

Financieel Beleid

Gemeentelijke doelstellingenFinanciele positie

Definitie: Financiele positie in lijn brengen met de organisatiedoelstellingenBeleidsdoelstellingen (wettelijk)Sluitende begrotingVoldoende vet op de bottenProvincie houdt toezicht op beide aspecten

Belangrijkste KadersGemeentewetFinanciele verordening (212Gw)Controleverordening (213Gw)Verordening onderzoeken RekenkamerBegroting vaststellen (15 november)Jaarrekening vaststellen 15 juli)Financieel beleid, financleel beheer en inrichting financiele organisatieAccountantscontrole (raad is opdrachtgever accountant)Onderzoek naar o.a. doelmatigheid en doeltreffendheidBelangrijkste KadersVerordening 213 aGW (onderzoeken doelmatigheid)Financiele strategie (maart 2013)Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement (maart 2014)Verplicht onderzoek naar beleidsuitvoering door het college zlfBeleid rente, reserves en voorzieningen, activa en afschrijvenBeleid t.a.v. risicomanagementTreasurystatuutBeleid t.a.v. financierenBudgetrechtBoekhoudvoorschriften (besluit begroten en verantwoorden BBV)Inrichting Begroting en JaarrekeningWaardering grondexploitaties en vastgoedWaardering kapitaalgoederenActiveren en afschrijvenSpecifieke regels rioleringsinvesteringen Commissie BBV brengt adviesen en notities uit. Die staan gelijk aan wetgeving

Waarom Planning & Control?

als je weet waar je naar toe wil kun je meten, bijsturen, verantwoorden, evalueren en doelen bijstellenPlanning & Controldocumenten

Doelstellingen op hoofdlijnen voor de lange termijn (vier jaar)Financieel vertaald (niet altijd)Belangrijk kader voor jaarlijkse planning & controlcyclusCOLLEGEPROGRAMMADoelen: wat willen we bereiken?Activiteiten: wat gaan we ervoor doen?Geld: wat mag het kosten?Verplichte paragrafen (lokale heffingen, weerstandsvermogen, financiering, kapitaalgoederen, grondbeleid, verbonden partijen en bedrijfsvoering)Financiele begrotingInvesteringen

PROGRAMMABEGROTING(1)Laatste jaren veel geinvesteerd in kwaliteitResultaatdefinitesCompactVolgende stap: opzet programmabegroting herzien

PROGRAMMABEGROTING (2)Eerste check op financiele voortgang Voorjaar

Voor- en najaarVoortgang grote projectenRealisatie Geld Risicos

AfwijkingenrapportageProjectenrapportage Najaar (n maand voor de begroting)Rapportage op afwijkingenZowel in activiteiten als in geldBudgetten en kredietenOntwikkelingen in risicos

BestuursrapportageSpiegel van de begroting (realisatie 3 W vragen en paragrafen)Financiele positie (reserves, liquiditeit, solvabiliteit)Analyse van de afwijkingenBalans, baten en lasten en accountantsverklaring

Jaarrekening (jaarstukken)Samenvattend overzichtOver meerdere jarenJaarlijksKaderstelling

ControleRaads- of collegeprogrammaBeleidsnotas (alle beleids-velden)Verordeningen KadernotaProgrammabegrotingEvaluatie collegeprogramma Of raadsprogrammaBeleidsevaluatiesRekenkameronderzoekenAfwijkingenrapportageProjectenrapportagesBestuursrapportageJaarrekeningBijzondere onderwerpenReserves en voorzieningenFinanciering en dekkingRisicos en risicomanagement

Reserves en voorzieningen (1)Geregeld in het BBVReservesMutaties vragen altijd goedkeuring van de raadFinancieringsfunctie, bufferfunctie, bestedingsfunctie, egalisatiefunctieTwee soortenAlgemene ReservesBestemmingsreserves

VoorzieningenVoldoen aan toekomstige verplichtingenToekomstige verliezen

Reserves en voorzieningen (2)ReservesVoorzieningenEigen VermogenVreemd VermogenKunnen worden gevormdVerplicht te vormenResultaatbestemmingResultaatbepalingRechtstreekse onttrekkingen zijn niet mogelijkRechtstreekse onttrekkingen zijn wel mogelijkKan mee tellen voor weerstandscapaciteitTelt niet mee voor weerstandscapaciteitVermogensmutatieExploitatieVorming door overschot jaarrekeningLast nemen door dotatie (via exploitatie)Financieren en dekkenFinanciering: hoe komt gemeente aan zijn financile middelen (bijv. lening aantrekken om investering te financieren)

Dekking: Hoe komt gemeente aan middelen om begroting sluitend te houden (bijv. investering leidt tot afschrijvingslasten die gedekt worden door bijv. verhoging OZB)

Risicos en risicomanagement

Verschillende risicosEconomischJuridischPolitieke risicosHRM risicosOrganisatierisicos.Actief risicomanagementNadelige gevolgen van risicos zoveel mogelijk beperkenTreffen van beheersmaatregelenBeheersmaatregelenVerzekerenInterne controleUitbestedenVoorziening opnemenNiet doen

Wat niet wordt afgedekt met maatregelen moet opgevangen worden met de weerstandscapaciteit (Algemene Reserve)

Sluitende begroting (voor 2014 wel, 2015 e.v. niet tekort 0,8 1,5 miljoen) Weerstandscapaciteit(ongeveer 5,9 miljoen)Weerstandsvermogen (surplus 1,5 miljoen)

RisicosFinancile positieAO/ICVerzekerenVoorzieningen

ReservesOnbenut belastingenStille reservesFinancile positieRestrisico (ongeveer 4,4 miljoen)