AtrIA ABPatria.smartpage.fi/se/arsredovisning-2011/files/atria_arsredovisning... · ÅRSREDOVISNING...

of 120 /120
ÅRSREDOVISNING 2011

Embed Size (px)

Transcript of AtrIA ABPatria.smartpage.fi/se/arsredovisning-2011/files/atria_arsredovisning... · ÅRSREDOVISNING...

 • ÅRSREDOVISNING 2011

  Atria Abp ÅRSR

  EDO

  VISNIN

  G 2011

  Atria AbpPB 900, FI-60060 ATRIA

  Tfn +358 20 472 8111Fax +358 6 416 8440www.atriagroup.com

  INNEHÅLL

  AtrIA ABP

  Atria Abp är ett kraftigt växande, finländskt livsmedelsföretag i en internationell expansionsfas.Koncernen är ett av de ledande företagen i matbranschen i Finland och i Norden, Ryssland och Baltikum.

  Atria omsatte 1 301,9 miljoner euro år 2011 och sysselsatte i genomsnitt 5 467 personer. Koncernen är indelad i fyra geografiska affärsområden. Dessa är Atria Finland, Atria Scandinavia, Atria Ryssland och Atria Baltikum.

  Detaljhandeln, Food Service -sektorn och livsmedelsindustrin utgör de största kundgrupperna. Därtill driver Atria Fast Food - och konceptverksamhet som grundar sig på egna varumärken. Atrias rötter sträcker sig ända tillbaka till år 1903, året när dess äldsta ägarandelslag grundades. Atria Abp:s aktier noteras på Nasdaq OMX Helsinki Ltd.

  Atriakoncernen år 2011

  Ekonomisk resuméVerkställande direktörens intervju ................. 2Atrias strategi ................................................... 4

  VerksamhetöversikterAtrias verksamhetsområde .......................... 14Atria Finland ................................................... 16Atria Scandinavia ............................................ 22Atria Ryssland ................................................. 26Atria Baltikum................................................. 30

  Produktutveckling och marknadsföring ......................................... 32

  FöretagsansvarPrinciper .......................................................... 34

  Bokslut och verksamhetsberättelse ........................... 36

  Förvaltning och styrningBolagsstyrningskod ....................................... 99Atria Abp:s förvaltning ................................. 100Atriakoncernens organisation och ledningsgrupp ....................................... 104

  Ekonomisk rapportering ...................... 112

  Kontaktuppgifter ..................................... 114

  Förutom de uppgifter om Atrias ansvarstagande som sammanställts i denna årsredovisning berättar Atria om sitt ansvarsfulla företagande i bolagets hållbarhetsredovisning.Läs mer på sidan 34.

 • ÅRSREDOVISNING 2011

  Atria Abp ÅRSR

  EDO

  VISNIN

  G 2011

  Atria AbpPB 900, FI-60060 ATRIA

  Tfn +358 20 472 8111Fax +358 6 416 8440www.atriagroup.com

  INNEHÅLL

  AtrIA ABP

  Atria Abp är ett kraftigt växande, finländskt livsmedelsföretag i en internationell expansionsfas.Koncernen är ett av de ledande företagen i matbranschen i Finland och i Norden, Ryssland och Baltikum.

  Atria omsatte 1 301,9 miljoner euro år 2011 och sysselsatte i genomsnitt 5 467 personer. Koncernen är indelad i fyra geografiska affärsområden. Dessa är Atria Finland, Atria Scandinavia, Atria Ryssland och Atria Baltikum.

  Detaljhandeln, Food Service -sektorn och livsmedelsindustrin utgör de största kundgrupperna. Därtill driver Atria Fast Food - och konceptverksamhet som grundar sig på egna varumärken. Atrias rötter sträcker sig ända tillbaka till år 1903, året när dess äldsta ägarandelslag grundades. Atria Abp:s aktier noteras på Nasdaq OMX Helsinki Ltd.

  Atriakoncernen år 2011

  Ekonomisk resuméVerkställande direktörens intervju ................. 2Atrias strategi ................................................... 4

  VerksamhetöversikterAtrias verksamhetsområde .......................... 14Atria Finland ................................................... 16Atria Scandinavia ............................................ 22Atria Ryssland ................................................. 26Atria Baltikum................................................. 30

  Produktutveckling och marknadsföring ......................................... 32

  FöretagsansvarPrinciper .......................................................... 34

  Bokslut och verksamhetsberättelse ........................... 36

  Förvaltning och styrningBolagsstyrningskod ....................................... 99Atria Abp:s förvaltning ................................. 100Atriakoncernens organisation och ledningsgrupp ....................................... 104

  Ekonomisk rapportering ...................... 112

  Kontaktuppgifter ..................................... 114

  Förutom de uppgifter om Atrias ansvarstagande som sammanställts i denna årsredovisning berättar Atria om sitt ansvarsfulla företagande i bolagets hållbarhetsredovisning.Läs mer på sidan 34.

 • ATRIAs AFFäRsomRåden

  1) Inkluderar kunder inom hotell, restaurang och storkök (Food Service) samt den offentliga sektorn.

  2011 2010Omsättning, MEUR 793,7 767,8Rörelsevinst, MEUR 19,3 30,7Rörelsevinst, % 2,4 4,0Antal anställda i genomsnitt 2 113 2 089

  NycKELtAL KuNdrELAtIoNEr PrImärA ProduKtgruPPEr VArumärKEN 2011

  2011 2010Omsättning, MEUR 374,9 391,6Rörelsevinst, MEUR 13,8 13,9Rörelsevinst, % 3,7 3,5Antal anställda i genomsnitt 1 153 1 205

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1) •Livsmedelindustrin•Exportkunder•Concept-kunder

  AtrIA FINLANd

  AtrIA ScANdINAVIA

  AtrIA rySSLANd

  AtrIA BALtIKum

  •Färskt och konsument-förpackat kött

  •Köttprodukter, korvar och pålägg

  •Färdigmatt•Fjäderfäprodukter

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1) •Concept-kunder

  •Köttprodukter, särskilt korvar

  •Pålägg•Färdigmatt, t.ex. pizza•Färskt kött•Egen primärproduktion

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1) •Deli-kunder (Ridderheims

  och Falbygdens Ost)•Concept-kunder

  •Charkpålägg•Korv•Delikatesser

  (delikatesschark, specialostar, inläggningar)

  •Fast Food

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1)

  •Köttprodukter, särskilt korvar

  •Pålägg•Färskt och konsument-

  förpackat kött•Egen primärproduktion

  2011 2010Omsättning, MEUR 123,0 129,2Rörelsevinst, MEUR -18,9 -27,9Rörelsevinst, % -15,4 -21,6Antal anställda i genomsnitt 1 812 2 048

  2011 2010Omsättning, MEUR 35,2 35,0Rörelsevinst, MEUR -2,2 -3,7Rörelsevinst, % -6,1 -10,5Antal anställda i genomsnitt 389 470

  Atria Rysslands andel av koncernens omsättning .................9 %

  Resten av koncernen ................91 %

  Atria Rysslands andel av koncernens anställda ..................33 %

  Resten av koncernen ................67 %

  Atria Skandinavias andel av koncernens omsättning ...............28 %

  Resten av koncernen ................72 %

  Atria Skandinavias andel av koncernens anställda ..................21 %

  Resten av koncernen ................79 %

  Atria Baltikums andel av koncernens omsättning .................3 %

  Resten av koncernen ................97 %

  Atria Baltikums andel av koncernens anställda ....................7 %

  Resten av koncernen ................93 %

  ANdEL AV KoNcErNENS omSättNINg

  ANdEL AV KoNcErNENS ANStäLLdA

  Atria Finlands ledande varumärke är Atria, ett av Finlands mest kända och uppskattade livsmedelsvarumärken. Atria är marknadsledande i flera av sina produktgrupper i Finland. Bolagets totala marknadsandel i dagligvaruhandeln är ungefär 25 procent.

  Atria Scandinavia har en bred portfölj av varumärken. Det mest kända varu-märket i Sverige är Sibylla, som också är Atrias mest internationella varumär-ke. Atria Deli marknadsför delikatessprodukter under varumärkena Ridderhei-ms och Falbygdens. Enheten är marknadsledande inom sin produktgrupp med ca 30 procent av den svenska marknaden.

  Atria Rysslands varumärken är Pit-Product och CampoMos. Pit-Product är marknadsledande inom sina produktgrupper i hela dagligvaruhandeln i S:t Petersburg med en andel på cirka 20 procent. CampoMos marknadsandel i Moskvas kedjebaserade dagligvaruhandel är liten.

  Atria Baltikums varumärken i Estland är till ursprunget och till sin karaktär lo-kala varumärken som blivit rikstäckande genom kedjebildning inom daglig-varuhandeln. De mest kända varumärkena är Maks & Moorits och Wõro, som bl.a. är marknadsledande i segmentet grillkorv.

  Atria Finlands andel av koncernens omsättning ...............60 %

  Resten av koncernen .................40%

  Atria Finlands andel av koncernens anställda ..................39 %

  Resten av koncernen ................61 %

  Koncept och produktion: Viestintätoimisto selander & Co. oyIllustration: ossi Pirkonen

  Foto: studio sami Helenius (porträtten), andra bilder: AtriaTryckeri: Hämeen Kirjapaino oy, 4/2012

 • ATRIAs AFFäRsomRåden

  1) Inkluderar kunder inom hotell, restaurang och storkök (Food Service) samt den offentliga sektorn.

  2011 2010Omsättning, MEUR 793,7 767,8Rörelsevinst, MEUR 19,3 30,7Rörelsevinst, % 2,4 4,0Antal anställda i genomsnitt 2 113 2 089

  NycKELtAL KuNdrELAtIoNEr PrImärA ProduKtgruPPEr VArumärKEN 2011

  2011 2010Omsättning, MEUR 374,9 391,6Rörelsevinst, MEUR 13,8 13,9Rörelsevinst, % 3,7 3,5Antal anställda i genomsnitt 1 153 1 205

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1) •Livsmedelindustrin•Exportkunder•Concept-kunder

  AtrIA FINLANd

  AtrIA ScANdINAVIA

  AtrIA rySSLANd

  AtrIA BALtIKum

  •Färskt och konsument-förpackat kött

  •Köttprodukter, korvar och pålägg

  •Färdigmatt•Fjäderfäprodukter

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1) •Concept-kunder

  •Köttprodukter, särskilt korvar

  •Pålägg•Färdigmatt, t.ex. pizza•Färskt kött•Egen primärproduktion

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1) •Deli-kunder (Ridderheims

  och Falbygdens Ost)•Concept-kunder

  •Charkpålägg•Korv•Delikatesser

  (delikatesschark, specialostar, inläggningar)

  •Fast Food

  •Dagligvaruhandeln•Food Service-kunder1)

  •Köttprodukter, särskilt korvar

  •Pålägg•Färskt och konsument-

  förpackat kött•Egen primärproduktion

  2011 2010Omsättning, MEUR 123,0 129,2Rörelsevinst, MEUR -18,9 -27,9Rörelsevinst, % -15,4 -21,6Antal anställda i genomsnitt 1 812 2 048

  2011 2010Omsättning, MEUR 35,2 35,0Rörelsevinst, MEUR -2,2 -3,7Rörelsevinst, % -6,1 -10,5Antal anställda i genomsnitt 389 470

  Atria Rysslands andel av koncernens omsättning .................9 %

  Resten av koncernen ................91 %

  Atria Rysslands andel av koncernens anställda ..................33 %

  Resten av koncernen ................67 %

  Atria Skandinavias andel av koncernens omsättning ...............28 %

  Resten av koncernen ................72 %

  Atria Skandinavias andel av koncernens anställda ..................21 %

  Resten av koncernen ................79 %

  Atria Baltikums andel av koncernens omsättning .................3 %

  Resten av koncernen ................97 %

  Atria Baltikums andel av koncernens anställda ....................7 %

  Resten av koncernen ................93 %

  ANdEL AV KoNcErNENS omSättNINg

  ANdEL AV KoNcErNENS ANStäLLdA

  Atria Finlands ledande varumärke är Atria, ett av Finlands mest kända och uppskattade livsmedelsvarumärken. Atria är marknadsledande i flera av sina produktgrupper i Finland. Bolagets totala marknadsandel i dagligvaruhandeln är ungefär 25 procent.

  Atria Scandinavia har en bred portfölj av varumärken. Det mest kända varu-märket i Sverige är Sibylla, som också är Atrias mest internationella varumär-ke. Atria Deli marknadsför delikatessprodukter under varumärkena Ridderhei-ms och Falbygdens. Enheten är marknadsledande inom sin produktgrupp med ca 30 procent av den svenska marknaden.

  Atria Rysslands varumärken är Pit-Product och CampoMos. Pit-Product är marknadsledande inom sina produktgrupper i hela dagligvaruhandeln i S:t Petersburg med en andel på cirka 20 procent. CampoMos marknadsandel i Moskvas kedjebaserade dagligvaruhandel är liten.

  Atria Baltikums varumärken i Estland är till ursprunget och till sin karaktär lo-kala varumärken som blivit rikstäckande genom kedjebildning inom daglig-varuhandeln. De mest kända varumärkena är Maks & Moorits och Wõro, som bl.a. är marknadsledande i segmentet grillkorv.

  Atria Finlands andel av koncernens omsättning ...............60 %

  Resten av koncernen .................40%

  Atria Finlands andel av koncernens anställda ..................39 %

  Resten av koncernen ................61 %

  Koncept och produktion: Viestintätoimisto selander & Co. oyIllustration: ossi Pirkonen

  Foto: studio sami Helenius (porträtten), andra bilder: AtriaTryckeri: Hämeen Kirjapaino oy, 4/2012

 • Atrias årsredovisning 2011

  ÅR

  2011

  Atria koncernens nyckeltal

  2011 2010Omsättning, MEUR 1 301,9 1 300,9Rörelsevinst, MEUR 8,0 9,8Rörelsevinst, % 0,6 0,8Vinst före skatt, MEUR -4,7 0,3Resultat per aktie, euro -0,24 -0,18Soliditet, % 39,5 40,2Bruttoinvesteringar, MEUR 47,0 46,2Bruttoinvesteringarnarnas andel av omsättningen, % 3,6 3,5

  Antal anställda i genomsnitt 5 467 5 812

  AtRiAs mARknAdeR

  På Atrias hemmamarknad, dvs. i Östersjöområdet och i den europeiska delen av Ryssland, bor sammanlagt mer än 60 miljoner konsumenter.

  Atrias produktionsanläggningar och deras kontakt-information finns på sidan 114.

  1 400

  1 200

  1 000

  800

  600

  400

  200

  0

  Omsättning

  07 08 09 10 11

  MEUR

  3,00

  2,50

  2,00

  1,50

  1,00

  0,50

  0

  Resultat per aktie

  07 08 09 10 11

  EUR

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  soliditet

  07 08 09 10 11

  Procent

  100

  80

  60

  40

  20

  0

  Rörelsevinst

  07 08 09 10 11

  MEUR

  7 000

  6 000

  5 000

  4 000

  3 000

  2 000

  1 000

  0

  Antal anställda i genomsnitt

  07 08 09 10 11

  Personer

  350

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  Bruttoinvesteringar

  07 08 09 10 11

  MEUR

  1

 • Kim

  mo

  Män

  tylä

  Atrias årsredovisning 2011

  Intervju med AtrIAs vd

  VD Juha Gröhn, vilka var de viktigaste förändringarna i Atrias omvärld under 2011?I Atrias omvärld fanns två mycket betydande faktorer: större osäkerhet kring ekonomin och obalans på marknaden för köttråvara.

  Osäkerheten i världsekonomin blev större under året medan finansmarkna-dens farhågor om en fördjupad europeisk skuldkris ökade från och med sommaren. Trots de dystra eller åtminstone oklara ekonomiska utsikterna påverkade dessa inte nämnvärt förutsättningarna för livsmedelsindustrin, i synnerhet inte kött- och charkindustrin. Människor måste ju äta dagligen.

  Däremot påverkades och påverkas vår verksamhet mycket av obalansen på marknaden för köttråvara. I fjol fanns det ett kraftigt utbudsöverskott på fläskkött i Europa. Samtidigt medförde de alltjämt höga foder- och spannmålspriserna att priset på kött steg. Under andra halvåret minskade överskottet tack vare ökad efter-frågan. Läget på den europeiska köttmarknaden blev lugnare. Atria Finland, som använder inhemsk köttråvara, gynnas av ett marknadsläge där priset på importerat kött är högt och den konkurrerande köttimporten till Finland minskar. De affärs-områden – Atria Scandinavia, Atria Ryssland och Atria Baltikum – som till en del använder importerat kött i produktionen hamnar däremot i ett ogynnsamt mark-nadsläge när prisnivån för importerat kött stiger.

  Hur skulle du bedöma Atrias omsättnings- och resultatutveckling 2011? Vår omsättning låg kvar på tidigare nivå. Under de senaste åren har vi upphört med tillverkning, försäljning och marknadsföring av flera produkter, till och med pro-duktkategorier, som varit olönsamma. Detta har vi gjort medvetet och konsekvent.

  Förstärkning av lönsamhets- och tillväxtbasen”vi är inte nöjda med Atrias resultat. Inom alla affärsområ-den gjorde vi nya lanseringar och inbrytningar i syfte att öka lönsamheten och tillväxten.”

  2

 • Atrias årsredovisning 2011

  inteR

  vju m

  ed vd

  Här har det primära målet varit att skapa en grund för lönsamhetsförbättringar och sund organisk tillväxt.

  Vi är inte nöjda med Atrias resultat. De högre råvarukostnaderna inom alla marknadsområden slog igenom på priserna i för långsam takt. Dessutom pressades resultatnivån i Finland av utbudsöverskottet på svinkött under första halvåret. Man bör dock notera att andra halvårets resultat var betydligt bättre än första halvårets.

  Vilka åtgärder vidtar ni för att förbättra lönsamheten 2012? Utgångspunkten för bättre lönsamhet är de projekt som avslutades och startades under 2011 i syfte att förbättra vår kostnadseffektivitet. De ger en total kostnadsbe-sparing på ca 10 miljoner euro 2012.

  Inom alla affärsområden gjorde vi under 2011 nya lanseringar och inbrytningar som skapar en grund för lönsamhetsförbättringar – och tillväxt. Som exempel kan jag nämna satsningarna på varumärket Lönneberga i Sverige och det nya konceptet Familjegården i Finland samt den totala förnyelsen av varumärket CampoMos i Ryssland och nylanseringen av varumärket Maks & Moorits i Estland. Dessutom var förstärkningen av Sibyllakonceptet i Ryssland en viktig investering för fram-tiden.

  Man ska inte heller undervärdera den betydelse som marknadsläget har för lön-samheten. Bättre balans råder på köttmarknaden och fryslagren har minskat.

  Ett centralt mål har ju varit en betydande förbättring av lönsamheten i Atrias utländska verksamheter. Jag skulle vilja påstå att det redan har skett en positiv vändning när det gäller detta.

  Atria satsar i första hand på att växa organiskt. Var finns den bästa tillväxtpotentialen under 2012? Trots osäkerheten i världsekonomin ser jag tillväxtpotential på alla marknader där vi verkar. Marknadens tillväxttakt kan bli långsammare än vad vi vant oss vid under de gångna åren. Vi kommer även framöver att skapa tillväxt genom högre föräd-lingsvärde. På lång sikt kommer marknaden i Ryssland att ha den största tillväxten, men vi expanderar också på andra håll. Det finns skillnader mellan produktkate-gorierna när det gäller tillväxtvolym och -takt och man måste komma ihåg att alla kategorier inte nödvändigtvis uppvisar tillväxt. Dessa kan vara mycket viktiga, t.ex. av strategiska eller kommersiella skäl.

  I Atrias strategi för produktledarskap betonas bl.a. ansvarsfull verksamhet. Hur ser du på detta som ett konkurrensmedel under de närmaste åren?Ett företag måste agera ansvarsfullt om det vill hänga med i konkurrensen. Verk-samheten måste kontinuerligt uppfylla kraven på ansvarstagande och tåla extern granskning. Konsumenterna och våra kunder fattar sina köpbeslut mer och mer utifrån egna värderingar. Ansvarstagandet får dock inte vara lösryckt eller påklistrat och i dagens läge kan det inte heller vara det. Ansvarstagandet måste vara en av grundaspekterna och en naturlig del av den dagliga verksamheten.

  ***

  Trots att 2011 var ett år med stora utmaningar för Atria kunde vi för det mesta ta planerade steg framåt och även uppleva många framgångsrika stunder. Jag vill tacka alla medarbetare på Atria och våra samarbetspartner för det goda samarbetet för konsumenternas, kundernas, ägarnas och bolagets väl.

  Juha GröhnVerkställande direktör, Atria Abp

  ”utgångspunkten för bättre lönsamhet är de projekt som avslutades och startades under 2011 i syfte att förbättra vår kostnadseffektivitet.

  3

 • Atrias årsredovisning 2011

  strAteGI

  Strategiska huvudmål:Förbättring av lönsamheten och organisk tillväxtAtria siktar på en systematisk och långsiktig ökning av bolagets värde. under den strategiperiod som löper till 2013 är huvudmålen en betydande förbättring av lönsamheten och jämn tillväxt, framför allt organisk.

  Det centrala ekonomiska målet i Atrias strategi är en betydande förbättring av lönsam- heten i Atrias internationella verksamheter. Samtidigt ska lönsamheten i den finska verksamheten tryggas och stärkas.

  Atria har genomfört betydande effektiviseringsprogram inom alla affärsområden. Med hjälp av dem har Atria kunnat förbättra såväl lönsamheten som konkurrenskraften.

  Vid sidan av bättre lönsamhet satsar Atria på tillväxt. Det sker främst genom organisk tillväxt och enbart kompletterande företagsförvärv övervägs. Under den förra strategipe-rioden, som slutade 2010, baserades Atrias internationella tillväxt huvudsakligen på före-tagsförvärv och investeringar.

  starkare balansräkningI den nya strategin betonas också förstärkningen av Atrias finansiella ställning och ba-lansräkning.

  Atria strävar efter att öka soliditetsgraden och framför allt avkastningen på eget kapi-tal. Nettoskuldsättningen ska minska. En starkare finansiell ställning uppnås främst ge-nom att lönsamheten och kassaflödet förbättras. Bland övriga instrument är det viktigas-te att frigöra kapital genom minskning av rörelsekapitalet.

  Lönsamhetsförbättrande åtgärdsprogram: sidan 7

  Ekonomiska mål mål utfall 2011

  Rörelsevinst 5 % 0,6 %Soliditetsgrad 40 % 39, 5 %Internationella verksamhetens andel 50 % 40,2 %Avkastning på eget kapital (ROE) 12 % -1,5 %Utdelning av räkenskapsperiodens vinst 50 % -84,5 %

  Atrias värderingar•Framgång och banbrytande

  verksamhet•Kostnadsmedvetande•Kund- och konsumentfokus•Initiativförmåga – individuellt

  och gemensamt •Teamarbete – internt

  och externt

  vision

  strategi 2010–2013

  strategiska metoder

  mission

  AtRiAs stRAtegi

  Atria är förstahandsvalet för konsumenter och kunder på marknaden för färsk mat i Östersjöområdet och den europeiska delen av Ryssland.

  1. Betydligt bättre lönsamhet i den internationella verksamheten.2. Förstärkning av marknadspositionen och organisk tillväxt.

  1. Nå långsiktiga konkurrensfördelar som bygger på produktledarskap. Produktledarskapet baseras på egna varumärken.

  2. Satsa på Atrias varumärken och lönsamhet inom Atria Finlands område. I målet att förbättra lönsamheten ingår även strukturella förändringar av verksamheten.

  3. Skapa en strategi för produktkategorier och varumärken samt förändra produktionsstrukturen inom Atria Scandinavias område.

  4. Snabb resultatförbättring för affärsområdet Atria Ryssland. 5. Ökad försäljning och fullkomlig omstrukturering av verksamheten i Estland.6. Minska rörelsekapitalet.

  good food – better mood.

  4

 • Atrias årsredovisning 2011

  stRAteg

  i

  Atria utvecklar produktkategorierna och verksamheten med produktledarskapet som utgångspunkt. Produktledarskap är den nya konkurrensstrategi som Atria ska använda för att nå långsiktiga konkurrensfördelar och klart differentiera sig mot konkurrenterna.

  Atria fokuserar produktutvecklings- och marknadsföringssatsningarna på förstärkning av de egna varumärkena i enlighet med produktledarskapsmodellen. Atrias starka varumärken skapar goda förutsättningar för att utveckla produkter med högre förädlings-grad och lönsammare prisnivå. Dessutom är målet att utveckla helt nya, innovativa pro-duktkategorier, koncept och affärsmodeller.

  enligt strategin för produktledarskap ska Atria•utveckla egna produkter som skapar äkta mervärde för konsumenterna•fokusera på de egna varumärkena•undvika att följa efter eller kopiera konkurrenternas produkter•satsa kraftigt på fördjupad konsumentinsikt och på marknadsundersökningar•satsa kraftigt på produktutveckling och marknadsföring•ha produktinnovationer som en central preferens med målet att vara banbrytande

  i innovationer inom alla affärsområden •skapa en balanserad produktportfölj, som också inkluderar långsiktiga utvecklingsprojekt•analysera och noggrant välja ut de produktkategorier där siktet är inställt på produkt-

  ledarskap; produktledarskap är inte målet för alla produktkategorier•arbeta långsiktigt; framgångsrik utveckling av sortimentet och produktutvecklings-

  och marknadsföringsprocesserna tar 2–3 år.

  Atria strävar efter att stärka marknadspositionen inom alla affärsområden för att förbättra lönsamheten och trygga tillväxten.

  AtRiAs stRAtegi fÖR pROduktledARskAp

  1. produktledarskap

  Atria förbättrar sin konkurrenskraft långsiktigt genom produktledarskap.

  Bolaget utvecklar produktkategorierna heltäckande i alla prisklasser.

  2. kostnadsledarskapEffektiva funktioner och

  stordriftsfördelar skapar förutsättningar för lönsam verksamhet.

  3. kundfokusAtria utvecklar rollen som attraktiv

  leverantör genom ett utomordentligt utbud och djup konsumentinsikt.

  Tillväxt genom produktledarskap

  Olika produktkategorier: sidor 8–13

  5

 • Atrias årsredovisning 2011

  AtRiA ABp

  AtRiAs RiskkARtA

  rIskhAnterInG

  Lönsamheten i Atrias affärsverksamhet påverkas tydligt av de risker som är förenade med utbudet och prisutvecklingen på den internationella marknaden för köttråvara. Atrias egen primärproduktion inbegriper en risk också vad gäller spannmålspriserna. Atria strä-var efter att skydda sig mot effekterna av en ogynnsam prisutveckling i produktionskost-naderna genom att vid behov anpassa produktionen. Dessutom försöker bolaget förutse förändringarna i prissättningen av slutprodukterna.

  Särdrag inom Atria Rysslands marknadsområde är växlande importbegränsningar och importtullar samt andra myndighetsföreskrifter för köttimporten. Atria stävar efter att garantera tillgången och kvaliteten på lokalt fläskkött genom att investera i lokal svin-produktion i Ryssland.

  styrelsens verksamhetsberättelse: sidan 37hantering av finansiella risker, noter till bokslutet: sidan 77Atrias primärproduktion i ryssland: sidan 28

  syftet med Atrias riskhantering är att stödja uppfyllelsen av koncer-nens strategiska och ekonomiska mål. Föregripande och samordnad riskhantering hjälper bolaget att säkerställa verksamhetens konti-nuitet inom alla affärsområden om riskerna skulle realiseras.

  Riskkartan nedan ger exempel på risker i Atrias verksamhet

  Riskhantering inom Atria

  Affärsrisker•Utvecklingsrisker•Ledningsrisker•Omvärldsrisker •Råvarurisker

  Operativa risker•Produktions- och processrisker•Datasäkerhetsrisker•Avtals- och produktansvarsrisker•Personalrisker

  skaderisker•Politiska risker•Miljörisker•Anställdas och verksamhets-

  lokalernas säkerhet

  finansiella risker•Ränterisker•Valutarisker•Likviditets- och

  refinansieringsrisker•Kreditrisker

  6

 • Atrias årsredovisning 2011

  lÖnsAmhetsfÖRBättRAnde ÅtgäRdspROgRAm 2010–2011

  Åtgärder effekter

  Atria finland2010–2012: Nötslakten koncentreras till Kauhajoki besparing på 6 mn euro per år2011: Utvecklingsprogram för verksamheten i Nurmo besparing på 4 mn euro per år

  Atria scandinavia

  2010: nedläggning av tillverkningen av konsumentförpackat kött och investeringar i automatisering av produktionen2011: Tillverkningen av blodpudding koncentreras till Tranås besparing på 1 mn euro per år2011: Tillverkningen av skinkprodukter och skivningen av pålägg koncentreras till anläggningen i Malmö under 2012 besparing på 1,5 mn euro per år

  Atria Ryssland 2010–2011: Tillverkningen av köttprodukter koncentrerades till fabrikerna i Gorelovo och Sinjavino besparing på 7,5 mn euro per år

  Atria Baltikum2010: Fabriken i Ahja läggs ned och produktionen koncentreras till fabrikerna i Valga och Vastse-Kuuste

  besparing på 1 mn euro per år

  07 08 09 10 11

  1 400

  1 300

  1200

  1 100

  1 000

  0

  MEUR Omsättning

  Omsättning: 1 272 MEUR

  Atria Finland ......... 58 %

  Atria Scandinavia .. 35 %

  Atria Ryssland......... 5 %

  Atria Baltikum ........ 2 %

  Omsättning: 1 357 MEUR

  Atria Finland ......... 58 %

  Atria Scandinavia .. 33 %

  Atria Ryssland......... 7 %

  Atria Baltikum ........ 2 %

  Omsättning: 1 316 MEUR

  Atria Finland ......... 58 %

  Atria Scandinavia .. 33 %

  Atria Ryssland......... 7 %

  Atria Baltikum ........ 2 %

  Omsättning: 1 301 MEUR

  Atria Finland ......... 58 %

  Atria Scandinavia .. 29 %

  Atria Ryssland....... 10 %

  Atria Baltikum ........ 3 %

  Omsättning: 1 302 MEUR

  Atria Finland ......... 60 %

  Atria Scandinavia .. 28 %

  Atria Ryssland......... 9 %

  Atria Baltikum ........ 3 %

  2007•Atria förvärvar det

  svenska företaget AB Sardus.

  •Atria förvärvar Liha-Pouttu Oy.

  •Atria avyttrar företa-get Svensk Snabbmat för Storkök AB.

  •Atria lägger ned pro-duktionen i Litauen.

  2008•Atria förvärvar företa-

  get OOO Campomos med Moskva som hu-vudmarknad.

  •Atria förvärvar svens-ka företaget AB Rid-derheims Delikates-ser.

  •Atria förvärvar de est-niska företagen AS Wõro Kommerts och AS Vastse-Kuuste Li-hatööstus.

  2009•Atria avyttrar verk-

  samheten Lätta Målti-der i Sverige.

  •Atria investerar i svin-köttproduktion i Ryss-land genom att för-värva 26 procent av bolaget OOO Dan Invest, som äger två svingårdar.

  2010•Atria genomförde inga

  förvärv av företag utan fokuserade på verksamhetsutveck-ling och lönsamhets-förbättringar.

  2011•Atria genomförde inga

  förvärv av företag utan fokuserade på att förbättra sitt kostnadseffektivitet.

  AtRiAs stRAtegiskA ÅtgäRdeR Och tillväxt 2007–2011

  stRAteg

  i

  7

 • Atrias årsredovisning 2011

  pROduktledARskAp är den konkur-rensstrategi som Atria ska använda för att nå långsiktiga konkurrensfördelar och differentiera sig mot konkurrenterna.För att det ska lyckas på bästa sätt måste produktledarskapet fokusera på konsu-mentorienterad verksamhet och ett tydligt segmenterat utbud. För att nå långsiktig framgång krävs dessutom ett heltäckande och välbalanserat utbud, vilket Atria har goda förutsättningar för som en av de största aktörerna i branschen.

  segment tydliga segment•Skapar mervärde•Innovationsplattform•Spjutspets för internationell tillväxt

  produktkategori•Merparten av smörgåspålägg•Korv i högprisklass•Färdigmat i högprisklass

  framgångsfaktorer•Ständiga innovationer•Mycket tydligt och övertygande

  varumärkeslöfte

  PrOduktLedArskAP

  Mellanprisklass

  Förmånlig prisklass

  Hög- prisklAss

  AtRiA kulinAARiproduktfamiljen kulinaari är Atrias storsatsning på högprisklassen inom påläggskategorin. Råvarorna består av de bästa skinkorna och stekarna. produkterna tillverkas enligt traditionella recept och metoder. köttmängden är minst 95 procent och produkterna inne- håller inte natriumglutamat. produkterna säljs i den senaste gene- rationens återvinningsbara kartongförpackningar.

  ProdukterExempel på produkter i högprisklass 2011

  8

 • Pete

  r Kro

  on

  Atrias årsredovisning 2011

  Innovationer gör oss definitivt mer konkur-renskraftiga. En central faktor för att vi ska lyckas är att identifiera konsumenternas behov. Vi måste ha en djup konsumentinsikt för att förstå vad som är viktigt för konsu-menterna och hur de fattar sina köpbeslut i butik. Vi arbetar med konsumentunder-sökningar för att t.ex. kunna segmentera marknaden och därigenom identifiera vikti-ga målgrupper, skapa rätt produktportföljer och utveckla framgångsrika strategier för våra varumärken.

  Vi måste också förstå trenderna på marknaden och identifiera de trender som

  har potential att växa sig starka. Vi vill vara ledande när det gäller trender och då gäller det att spana runt om i världen. Det gör vi bland annat genom Ridderheimsrapporten, som är Sveriges mest omfattande studie av trender inom mat och matvanor. Hösten 2012 publicerar vi den fjärde rapporten.

  Genom ständig innovation blir Atria en ännu mer betydelsefull aktör och via inn-ovativa produkter har vi också bättre möj-lighet att höja kilopriset för våra produkter. Det ger ett högre värde för våra varumär-ken och våra kunder drar nytta av bättre lönsamhet.

  lena hjorthinnovations-

  direktör Atria

  scandinavia

  Nyckelfaktor: Ständiga innovationer

  AtRiA BRAvuuRihösten 2011 lanserade Atria finland produktfamiljen Atria Bravuuri, som förenklar och snabbar upp matlagningen. enligt studier växer efterfrågan på denna typ av produkter, eftersom var femte konsu-ment i finland tycker att det är svårt att tillaga kötträtter.

  RiddeRheimsvarumärket Ridderheims står för ett innovativt utbud av delikatess-varor till dagligvaruhandeln och för expansion av marknaden för dessa produkter. varumärket omfattar flera hundra produkter från olika delar av europa. Ridderheims är en del av affärsområdet Atria deli, där även falbygdens specialostar ingår.

  lÖnneBeRgAlönneberga är ett mycket starkt och inarbetat varumärke i sverige. varumärket etablerades redan på 1950-talet och har bästa möjliga kvalitetsimage. lönneberga är redan etta i kategorin högklassiga pålägg och tvåa totalt på den svenska påläggsmarknaden.

  pit-pROductde hållbara korvarna har hållit ställningen som ryssarnas favorit-korv och utbudet är stort. Atria tillverkar mer än tio olika sorters salami och nästan lika många medvurstar under märket pit-product. tillverkningen är koncentrerad till sinjavinofabriken i s:t petersburg. Atria har satsat mycket på att öka fabrikens kapacitet för tillverkning av dessa korvar.

  stRAteg

  i

  9

 • Atrias årsredovisning 2011

  segmenttydliga segment•Starkt kvalitetsvarumärke i Finland•Tryggar stordriftsfördelarna och

  synligheten hos konsumenterna

  produktkategori•Produkter med stor volym

  och starkt varumärkeslöfte

  framgångsfaktorer•Ständiga innovationer•Stordriftsfördelar

  PrOduktLedArskAP

  Förmånlig prisklass

  Hög- prisklass

  MEllAn- prisklAss

  ProdukterExempel på produkter i mellanprisklass 2011

  gOtleRgotler är den mest sålda uppskärningskorven i finland. den lansera-des 1965 i form av en 1,8 kg korvstång. gotlerkorven var banbrytan-de: konsumenterna fick en varudeklaration över de ingredienser som hade använts i tillverkningen. i dag tillverkas flera olika versioner av denna favoritkorv och merparten säljs i portionsförpackningar.

  cAmpOmOsvarumärket campomos har bidragit till att förnya påläggsmarknaden i Ryssland. genom varumärket introducerades t.ex. återförslutbara förpackningar. en annan nyhet som fått efterföljare bland lokala konkurrenter är att köttmängden anges på förpackningarna.

  10

 • Atrias årsredovisning 2011

  siByllAsibylla tillhör de mest kända varumärkena i sverige och expande-rar internationellt på ett konsekvent sätt. i fjol lanserades en helt ny typ av dubbelt hot dog-bröd. marknaden för snabbmat växer kraftigt, särskilt i Ryssland och polen, där sibyllas snabbmatskoncept haft sin starkaste tillväxt.

  ”Atria är på många sätt ett ledande före-tag i sitt verksamhetsområdet. Ett av vå-ra konkurrensmedel är stordriftsförde-larna i fråga om samarbetsnätverk och kostnader.

  När det gäller försäljningen är vår största konkurrensfördel säkra leveran-ser till kunder av alla storlekar – vare sig det är rikstäckande detaljhandelskedjor i Sverige eller till exempel affärskedjor i de största ryska städerna, Moskva och S:t Pe-tersburg.

  Vår storlek hjälper oss att bygga sam-arbetsnätverk som ökar vår och våra sam-

  arbetspartners konkurrenskraft. Vikten av samarbetsnätverk betonas i framtiden, särskilt inom produktutveckling, logistik och forskning.

  Inköpen har mycket stor betydelse för vår kostnadsstruktur, där köttråvara utgör den största kostnaden. Genom central led-ning av inköpsfunktionen skapar vi kost-nadssynergier mellan Atrias olika affärs-områden och länder. Vi är en intressant samarbetspartner för våra råvaruleveran-törer på grund av de stora inköpsvolymer-na. Dessutom utvecklar vi fortlöpande nya innovationer för marknaden med hjälp av

  vår strategi för produktledarskap och stor-driftsfördelarna. Det skapar bättre lön-samhet och tillväxt för oss och våra sam-arbetspartner, även på längre sikt.”

  juha Ruoholavice verkställande

  direktör Atria Abp

  3-stjeRnets nyckelhÅlspROdukteR3-stjernet lanserade fettsnåla korvar med fläsk- och kycklingkött som mellanmål särskilt för barn. i de danska hemmen görs det dagligen i ordning cirka två miljoner matpaket och av dem är mer än 600 000 för barn. nyckelhålsmärkningen hjälper konsumenter-na att välja hälsosammare produkter i affären. nyckelhålsprodukter är fettsnåla eller produkter som innehåller mindre socker och fett. nyckelhålsmärket är vanligt i danmark, norge och sverige.

  mAks & mOORits Atria Baltikum har förnyat varumärket maks & moorits och skapat ett helt nytt koncept för marknadsföring av märket. Bland årets produkt-nyheter fanns råkorv av spansk chorizo-typ i stekfärdiga förpack-ningar. produkterna innehåller inte konserveringsmedel eller natriumglutamat.

  lithellslithells är ett ursvenskt varumärke med rötter som går tillbaka till 1907. praktiskt taget alla svenskar känner till varumärket. lithells är stora inom kategorin matkorv där de bland annat är marknads- ledare på varmkorv.

  Nyckelfaktor: Stordriftsfördelar

  stRAteg

  i

  11

 • Atrias årsredovisning 2011

  segment tydliga segment•Kräver en optimal leveranskedja:

  maximerar kapacitetsutnyttjandet

  produktkategori•Produkter med stor volym och

  endast liten innovationspotential•Private label -produkter med

  lågt förädlingsvärde

  framgångsfaktorer•Effektiv leveranskedja•Stora leveransvolymer•Väldimensionerat utbud

  FörMånlig prisklAss

  Hög- prisklass

  Mellanprisklass

  gRillsäsOngens pROdukteRgrillsäsongen är en viktig försäljningsperiod för både Atria och den finländska dagligvaruhandeln. största delen av finländarna äter grill-mat minst en gång i veckan under semesterperioden. Atria har kon-sekvent strävat efter att stärka positionen som säsongens ledande leverantör av kyld färdigmat och varumärket har varit etta inom grill-produkter flera somrar i rad. Bland finländska kött- och charkföretag står Atria för den mest betydande satsningen på marknadskommuni-kation under säsongen och utnyttjar alla kanaler för konsument- och kundkommunikation.

  ProdukterExempel på produkter i förmånlig prisklass 2011

  PrOduktLedArskAP

  12

 • Atrias årsredovisning 2011

  ”God hantering av de krav som ställs på lo-gistiken för färska livsmedel och hela le-veranskedjan är en konkurrensfördel för Atria, såväl i Finland som i övriga affärs-områden.

  Grunden för att vår leveranskedja är effektiv är en fungerande styrning av helheten. Det innefattar samarbete över hela leveranskedjan, såväl internt som mellan kunder och producenter samt våra övriga partners i kedjan. Vi effektiviserar samarbetet genom betydande investering-ar i logistik, it och automation. I styrningen ingår förmågan att förutse efterfrågan. Vi

  måste göra utmärkta prognoser för efter-frågan, eftersom våra kunder gör beställ-ningar till produktionen som snabbast med en dags varsel.

  Atria Finlands leveranssäkerhetssiff-ror är ett konkret bevis på vår effektiva leveranskedja. Siffrorna kan till stor del förklaras med effektiv centraliserad pro-duktion som är integrerad med kostnads-effektiva logistikfunktioner.

  Även om modellen för Atria Finlands leveranskedja inte kan överföras till Atrias övriga affärsområden som sådan har vi ambitionen att föra över bästa

  praxis. Ett bra exempel på det är den effektiva logistikcentralen i anslutning till Gorelovofabriken i S:t Petersburg.”

  Atria Finlands leveranssäkerhets-siffror: sidan 16

  tapani potka direktör Operativ

  leveranskedje- styrning

  Atria finland Ab

  geA’s BlOdpudding Blodpudding är klassisk svensk husmanskost och geA’s det mest kända varumärket i kategorin. geA’s har cirka 80 procent av den svenska marknaden. under varumärket säljs också blodkorv. Atria flyttade tillverkningen av produkterna till fabriken i tranås, där den nuvarande produktionsnivån på ca 4 300 ton per år kan höjas påtagligt.

  AtRiAs gRAtängeR Och lÅdORAtrias lever-, köttmakaroni- och köttpotatismoslådor är vardagsmat som har en jämn efterfrågan i den finländska dagligvaruhandeln. här finns en skarp konkurrens mellan tillverkarnas märken och handelns egna märken.

  cAmpOmOsfrankfurter är den överlägset största kategorin av kokt korv både i moskva och i s:t petersburg. den står för ca 75 procent av all kokt korv. varumärket pit-product är marknadsetta inom kategorin i s:t petersburg medan campomos är tvåa i moskva. vissa av produkterna är förmånliga, typiska extraprisprodukter.

  Nyckelfaktor: Effektiv leveranskedja

  stRAteg

  i

  Kaj

  Kus

  nets

  ov

  13

 • Atrias årsredovisning 2011

  AtrIAs verksAmhetsOmråde

  Inom Atrias affärsområden i Finland och Skandinavien ökar konsumtionen av kött- och charkprodukter endast i begränsad omfattning och dagligvaruhandeln är koncentrerad. I Ryssland och Baltikum ökar efterfrågan på kött- och charkprodukter avsevärt på lång sikt och koncentrationen av dagligvaruhandeln är bara i sin början.

  Betydande skillnader i tillväxt och koncentration

  Allmänt Omvärld konkurrens

  finlAnd •Marknadens volymtillväxt1) ca 3 procent •Värdetillväxt2) ca 5 procent •Marknadens storlek3) ca 2 md euro•Matens andel av det totala konsumtionsvärdet

  per capita 13 procent •Finland är nettoexportör av kött, främst

  exporteras fläskkött•Inhemskt ursprung i konsumtionen av

  fläskkött 86 procent.•Inhemskt ursprung i konsumtionen av

  nötkött 82 procent.•Inhemskt ursprung i konsumtionen av

  fjäderfäkött 85 procent.

  •Dagligvaruhandeln är starkt koncentrerad, handeln domineras av S-gruppen och K-gruppen.

  •Andelen för handelns egna varumärken i handelns totala försäljning ökade något under 2011. Deras andel varierade mellan 5 och 15 procent i de produktgrupper som Atria företräder.

  •Köttbranschen är den största branschen inom livsmedelsindustrin. I Finland finns ca 300 kött- och charkföretag och slakterier, av vilka de 20 största står för över 90 procent av produktionens bruttovärde.

  •De överlägset största aktörerna på marknaden är Atria Finland Ab och HK Ruokatalo Oy.

  •Atria Finland är den största aktören inom slakteribranschen i Finland; marknadsandelen är över 40 procent i hantering av fläskkött.

  •Andra betydande, medelstora leverantörer är de privatägda Saarioinen Oy, Oy Snellman Ab och Pouttu Oy.

  1) Total efterfrågan på kött- och charkprodukter

  2) Snittpriset på kött och köttprodukter i konsumentledet

  3) Total marknad för matprodukter som Atria företräder

  sveRige / dAnmARk •Marknadens volymtillväxt1) 2 procent •Värdetillväxt2) ca 2 procent •Marknadens storlek3) ca 2,8 md euro •Matens andel av det totala konsumtionsvärdet per

  capita 11 procent •Sverige är nettoimportör av kött, av nötkött

  importeras nästan 50 procent, av fläskkött över 25 procent och av fjäderfä över 40 procent.

  •Danmark är internationellt sett betydande nettoexportör av kött; mest exporteras fläskkött

  •Dagligvaruhandeln är mycket koncentrerad i Sverige; den överlägset största aktören är ICA. Andra stora aktörer är Coop och Axfood.

  •I Danmark domineras dagligvaruhandeln av Danske Supermarked, Coop och SuperGros.

  •Handelns egna märken står för 19 procent av den totala försäljningen i Sverige och för 21 procent i Danmark. Tillväxten för handelns egna märken blev negativ.

  •Små företag med mindre än 50 miljoner euro i omsättning per år kontrollerar ungefär hälften av den svenska kött- och charkmarknaden.

  •Marknadens största aktör är Scan AB, som ägs av HKScan, näst störst är Atria Scandinavia.

  •Atrias och HKScans företagsförvärv är de största förvärven inom branschen i Sverige.

  •I Danmark domineras kött- och charkmarknaden av Danish Crown, det största företaget inom köttbranschen i Europa och ett av världens största köttexportföretag.

  1) Dagligvaruhandeln2) Total tillväxt inom dagligvaruhandeln i

  produktgrupper som Atria företräder 3) Total marknad för matprodukter som

  Atria företräder

  RysslAnd s:t petersburg •Värdetillväxt1)

  ca 7 procent •Marknadens storlek2)

  cirka 0,5 md euro

  moskva•Värdetillväxt1)

  ca 8 procent•Marknadens storlek2)

  cirka 1,5 md euro

  •Den moderna dagligvaruhandelns andel av den ryska marknaden växer snabbt, även om den traditionella torg- och saluhallsförsäljningen ännu dominerar som distributionskanal med en andel på över 50 procent. Stormarknadernas andel är den som ökar kraftigast.

  •Dagligvaruhandeln är mycket fragmenterad, men kedjebildningen utvecklas starkt.

  •De tre största dagligvarukedjorna har sammanlagt ca 5 procent av den ryska matmarknaden. De största kedjorna är Magnit, X5 och Kopeika.

  •Konsolideringen av Rysslands kött- och charkindustri har bara börjat och det finns få internationella aktörer. Atria är den största utländska aktören i Ryssland.

  •Den kraftiga priskonkurrensen under åren 2009–2011 medförde allvarliga ekonomiska utmaningar för en del branschaktörer, men eliminerade inte den påtagliga överkapaciteten inom branschen.

  1) Total tillväxt för kött- och charkprodukter inom dagligvaruhandeln

  2) Kött- och charkmarknadens storlek

  •Matens andel av medborgarnas konsumtionsutgifter i Ryssland 30 procent.

  •Ryssland är den mest betydande nettoimportören av kött; landets egen köttproduktion kan inte tillgodose den växande efterfrågan vare sig i volym eller i kvalitet.

  estlAnd •Värdetillväxt1) ca 5 procent •Marknadens storlek2) ca 200 mn euro •Matens andel av det totala konsumtionsvärdet

  per capita ca 25 procent •Den ökade efterfrågan kan i huvudsak tillgodoses

  genom inhemsk köttproduktion, Estland importerar dock en viss mängd fläskkött.

  •Estlands dagligvaruhandel har moderniserats snabbt och blivit mer kedjebaserad efter landets EU-medlemskap.

  •De nordiska detaljhandelskedjorna har en stark ställning i landet. De största kedjorna är Rimi Baltic, som ägs av ICA, och Prisma, som ägs av S-gruppen. Av de lokala aktörerna hör ETK, Selver och Maxima till de viktigaste.

  •Estlands största kött- och charkföretag är HKScan-ägda Rakvere Lihakombinaat. Atria är den näst största aktören i landet.

  •Antalet kött- och charkföretag i Estland har minskat något och mindre företag, ofta lokala, fokuserar mer på effektivisering av verksamheten än på expansion.

  1) Total tillväxt för kött- och charkprodukter inom dagligvaruhandeln

  2) Kött- och charkmarknadens storlek

  14

 • Atrias årsredovisning 2011

  veRk

  sAm

  he

  tsOm

  de

  Allmänt Omvärld konkurrens

  finlAnd •Marknadens volymtillväxt1) ca 3 procent •Värdetillväxt2) ca 5 procent •Marknadens storlek3) ca 2 md euro•Matens andel av det totala konsumtionsvärdet

  per capita 13 procent •Finland är nettoexportör av kött, främst

  exporteras fläskkött•Inhemskt ursprung i konsumtionen av

  fläskkött 86 procent.•Inhemskt ursprung i konsumtionen av

  nötkött 82 procent.•Inhemskt ursprung i konsumtionen av

  fjäderfäkött 85 procent.

  •Dagligvaruhandeln är starkt koncentrerad, handeln domineras av S-gruppen och K-gruppen.

  •Andelen för handelns egna varumärken i handelns totala försäljning ökade något under 2011. Deras andel varierade mellan 5 och 15 procent i de produktgrupper som Atria företräder.

  •Köttbranschen är den största branschen inom livsmedelsindustrin. I Finland finns ca 300 kött- och charkföretag och slakterier, av vilka de 20 största står för över 90 procent av produktionens bruttovärde.

  •De överlägset största aktörerna på marknaden är Atria Finland Ab och HK Ruokatalo Oy.

  •Atria Finland är den största aktören inom slakteribranschen i Finland; marknadsandelen är över 40 procent i hantering av fläskkött.

  •Andra betydande, medelstora leverantörer är de privatägda Saarioinen Oy, Oy Snellman Ab och Pouttu Oy.

  1) Total efterfrågan på kött- och charkprodukter

  2) Snittpriset på kött och köttprodukter i konsumentledet

  3) Total marknad för matprodukter som Atria företräder

  sveRige / dAnmARk •Marknadens volymtillväxt1) 2 procent •Värdetillväxt2) ca 2 procent •Marknadens storlek3) ca 2,8 md euro •Matens andel av det totala konsumtionsvärdet per

  capita 11 procent •Sverige är nettoimportör av kött, av nötkött

  importeras nästan 50 procent, av fläskkött över 25 procent och av fjäderfä över 40 procent.

  •Danmark är internationellt sett betydande nettoexportör av kött; mest exporteras fläskkött

  •Dagligvaruhandeln är mycket koncentrerad i Sverige; den överlägset största aktören är ICA. Andra stora aktörer är Coop och Axfood.

  •I Danmark domineras dagligvaruhandeln av Danske Supermarked, Coop och SuperGros.

  •Handelns egna märken står för 19 procent av den totala försäljningen i Sverige och för 21 procent i Danmark. Tillväxten för handelns egna märken blev negativ.

  •Små företag med mindre än 50 miljoner euro i omsättning per år kontrollerar ungefär hälften av den svenska kött- och charkmarknaden.

  •Marknadens största aktör är Scan AB, som ägs av HKScan, näst störst är Atria Scandinavia.

  •Atrias och HKScans företagsförvärv är de största förvärven inom branschen i Sverige.

  •I Danmark domineras kött- och charkmarknaden av Danish Crown, det största företaget inom köttbranschen i Europa och ett av världens största köttexportföretag.

  1) Dagligvaruhandeln2) Total tillväxt inom dagligvaruhandeln i

  produktgrupper som Atria företräder 3) Total marknad för matprodukter som

  Atria företräder

  RysslAnd s:t petersburg •Värdetillväxt1)

  ca 7 procent •Marknadens storlek2)

  cirka 0,5 md euro

  moskva•Värdetillväxt1)

  ca 8 procent•Marknadens storlek2)

  cirka 1,5 md euro

  •Den moderna dagligvaruhandelns andel av den ryska marknaden växer snabbt, även om den traditionella torg- och saluhallsförsäljningen ännu dominerar som distributionskanal med en andel på över 50 procent. Stormarknadernas andel är den som ökar kraftigast.

  •Dagligvaruhandeln är mycket fragmenterad, men kedjebildningen utvecklas starkt.

  •De tre största dagligvarukedjorna har sammanlagt ca 5 procent av den ryska matmarknaden. De största kedjorna är Magnit, X5 och Kopeika.

  •Konsolideringen av Rysslands kött- och charkindustri har bara börjat och det finns få internationella aktörer. Atria är den största utländska aktören i Ryssland.

  •Den kraftiga priskonkurrensen under åren 2009–2011 medförde allvarliga ekonomiska utmaningar för en del branschaktörer, men eliminerade inte den påtagliga överkapaciteten inom branschen.

  1) Total tillväxt för kött- och charkprodukter inom dagligvaruhandeln

  2) Kött- och charkmarknadens storlek

  •Matens andel av medborgarnas konsumtionsutgifter i Ryssland 30 procent.

  •Ryssland är den mest betydande nettoimportören av kött; landets egen köttproduktion kan inte tillgodose den växande efterfrågan vare sig i volym eller i kvalitet.

  estlAnd •Värdetillväxt1) ca 5 procent •Marknadens storlek2) ca 200 mn euro •Matens andel av det totala konsumtionsvärdet

  per capita ca 25 procent •Den ökade efterfrågan kan i huvudsak tillgodoses

  genom inhemsk köttproduktion, Estland importerar dock en viss mängd fläskkött.

  •Estlands dagligvaruhandel har moderniserats snabbt och blivit mer kedjebaserad efter landets EU-medlemskap.

  •De nordiska detaljhandelskedjorna har en stark ställning i landet. De största kedjorna är Rimi Baltic, som ägs av ICA, och Prisma, som ägs av S-gruppen. Av de lokala aktörerna hör ETK, Selver och Maxima till de viktigaste.

  •Estlands största kött- och charkföretag är HKScan-ägda Rakvere Lihakombinaat. Atria är den näst största aktören i landet.

  •Antalet kött- och charkföretag i Estland har minskat något och mindre företag, ofta lokala, fokuserar mer på effektivisering av verksamheten än på expansion.

  1) Total tillväxt för kött- och charkprodukter inom dagligvaruhandeln

  2) Kött- och charkmarknadens storlek

  15

 • Atrias årsredovisning 2011

  Atria Finlands omsättning vände svagt uppåt efter en nedgång under två år. Omsättningen ökade med 3,4 procent till 793,7 miljoner euro. Försäljningsvo-lymen till dagligvaruhandeln var nästan oförändrad. Atria Food Service -försälj-ningen ökade något. I början av året stod exporten för en större andel av omsätt-ningen än året innan, men den minskade mot slutet av året.

  Lönsamheten försämrades betydligt ända till hösten. På årsbasis minskade rörelsevinsten med 37,1 procent till 19,3 miljoner euro. Det utgör 2,4 procent av omsättningen, medan rörelsevinstprocenten under jämförelsåret var 4,0. Den största orsaken till den dåliga lönsamheten var de fortsatt höga råvarupriserna, som inte helt kunde föras över på produkternas försäljningspriser. Food Service -försäljningen hade en positiv lönsamhetsutveckling, men resultatet för exporten drogs ned av den låga prisnivån.

  Lönsamheten förbättrades mot slutet av året. Sista kvartalet uppgick rörelse-vinsten till 7,1 miljoner euro, vilket låg i närheten av siffran för föregående år (7,8 miljoner euro). Lönsamhetsutvecklingen vände uppåt i takt med att läget på den europeiska köttmarknaden klarnade. Köttpriserna gick upp betydligt och de höga lagernivåerna kunde minskas till normal nivå. Dessutom förbättrades lönsamheten påtagligt genom Atria Finlands egna åtgärder: kostnadsdisciplin och kostnadsbespa-ringar från genomförda effektiviseringsprogram.

  Atria Finlands omsättning ökade något, men höga råvarukostnader och låga försäljningspriser försva-gade lönsamheten på ett avgörande sätt ända till hösten, då läget på köttmarknaden klarnade och försälj-ningspriserna började stiga.

  tillväxt Och lÖnsAmhet

  AtrIA FInLAnd

  07 08 09 10 11

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  Rörelsevinst

  MEUR %

  Rörelsevinst %

  %

  07 08 09 10 11

  100,099,599,098,598,097,597,096,596,0

  leveranssäkerhet

  1 000

  800

  600

  400

  200

  0

  Omsättning

  07 08 09 10 11

  MEUR

  07 08 09 10 11

  Fjäderfä

  Nöt

  Svin

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  köttkvantiter som Atria hanterar

  87 849083 95

  42433645

  363234

  30

  mn kg

  35

  36

  ”Atria stärkte förtroendet för finländsk köttproduktion med en omfattande företagsimagekampanj.”

  16

 • Atrias årsredovisning 2011

  efterfrågan och priserna på matpro-dukter stärktes både i dagligvaru-handeln och inom Food service -sektorn. trenden fortsatte i början av 2012.

  Atria Finland lyckades behålla sin marknadsposition trots lågprisim-porten och priskonkurrensen.

  Atria Finland beslutade att koncent-rera nötslakten till kauhajoki och började effektivisera verksamheten på anläggningarna i nurmo. de årliga kostnadsbesparingarna upps-kattas till 10 miljoner euro, varav ungefär 4 miljoner euro får effekt under 2012.

  Livsmedelsförsäljningen i dagligvaruhandeln återhämtade sig mycket jämfört med året innan: den totala försäljningen ökade med 6,9 procent. För stormarknadernas del ökade försäljningen med 8 procent.1) Även Food Service -försäljningen ökade betydligt, cirka 7 procent, med turist- och restaurangbranschen som främsta driv-kraft.

  För de produktgrupper som Atria företräder i dagligvaruhandeln blev tillväxten klart mindre. Försäljningen ökade med 3 procent i värde. I kilo minskade försälj-ningen med 2,3 procent.2)

  1) Källa: Dagligvaruhandeln PTY, 20122) Källa: Atria Finland, 2012

  Atrias totala marknadsandel av dagligvaruhandeln var fortsatt stark, enligt bolagets egen bedömning ca 25 procent mätt i värde. Atria ville bevara lönsamheten och avstod från den kraftigaste priskonkurrensen.

  Försäljningen i Food Service -kategorierna utvecklades väl och Atria stärktes sin marknadsposition betydligt. Enligt bolagets egen bedömning ökade marknadsan-delen till cirka en tredjedel av marknadens totala värde.

  I marknadsföringen fokuserade Atria på sina egna varumärken. Förutom en stor imagekampanj gjordes konsekventa investeringar i marknadsföring av nya pro-dukter och produktserier. De största satsningarna inriktades på den nya produktse-rien Atria Bravuuri, där framgångarna har fortsatt under 2012 i fråga om såväl för-säljning som marknadsandelar.

  Imagereklam tar ställning: sidan 32

  Genom Atrias beslut att koncentrera nötslakten och nötstyckningen till Kauhajoki förbättras konkurrenskraften och lönsamheten i Atrias nötkedja betydligt. De nuvarande slakterierna i Kauhajoki och Kuopio har dålig lönsamhet och kostnads-effektivitet, kostnaden per kilogram slaktad nöt är för stor. Tack vare det nya slakte-riet förbättras Atrias förmåga att möta priskonkurrensen även mot importerat kött.

  Verksamheten på Nurmoanläggningarna effektiviserades utifrån de krav som marknadssituationen ställer. Effektiviseringsprogrammet ger kostnadsbesparingar på uppskattningsvis fyra miljoner euro per år. Genom att kostnadsstrukturen bantas säkras i synnerhet produkternas konkurrenskraft, som även framöver är ett centralt element i Atrias konkurrenskraft och lönsamhet.

  kauhajoki investeringen: sidan 20

  mARknAdeR

  mARknAdsfÖRing Och mARknAdspOsitiOn

  fÖRBättRing Av lÖnsAmheten

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  ”Bolaget fattade betydande investeringsbeslut i syfte att förbättra nötkedjans lönsamhet och konkurrenskraft.”

  17

 • Atrias årsredovisning 2011

  tillväxtsäkRAnde investeRingAR

  pRimäRpROduktiOn Och kÖttmARknAdeR

  AtrIA FInLAnd

  Atria Finland fattade viktiga investe-ringsbeslut för effektivare produk-tionsprocesser och ökad kapacitet. Investeringarnas totala värde är 32 miljoner euro.

  Lönsamhetskrisen i köttproduktionen ledde till att Atrias hanteringsvolym för fläskkött minskade. volymen för nöt- och fjäderfäkött var oförändrad, och för dessa köttprodukter är marknadsutsikterna positiva även på längre sikt.

  Investeringen i nötslakteriet i Kauhajoki är värd 26 miljoner euro. När slakteriet blir färdigt 2013 ökar slaktkapaciteten från nuvarande 26 miljoner kg till ca 40 miljoner kg.

  Atria möter den växande efterfrågan på kycklingkött genom att investera sex miljoner euro i utbyggnad av kläckeriet i Seinäjoki och ny teknik på anläggningen. EU:s nya marknadsföringsstandard, som infördes 2010, har lett till en betydande ökning av efterfrågan på färskt kycklingkött och skapat nya logistiska utmaningar för hela leveranskedjan, särskilt under säsongstid.

  Till Atrias konkurrensförmåga i kycklingproduktionen bidrar också det beslut som andelslaget Itikka osuuskunta och kycklinguppfödarna fattade i början av 2012 om att bygga en ny anläggning för produktion av fjäderfäfoder i Ilmajoki. Den nya foderfabriken innebär nästan en fördubbling av produktionskapaciteten för A-Foder till totalt 240 miljoner kg 2013. Investeringen är värd ca 14 miljoner euro.

  Trots att priserna på fläskkött gick upp betydligt när läget på den internationella köttmarknaden stabiliserades i slutet av året har lönsamhetskrisen inte blivit löst på lång sikt. Priserna på spannmål och foder, som är centrala råvaror för köttproduk-tionen, fortsatte att öka kraftigt.

  Lönsamhetskrisen i produktion av fläskkött har lett till fallande produktion, vilket även syntes i Atrias minskade inköpsvolym. Den fallande trenden fortsatte nu för fjärde året i rad.

  För nötkött är marknadsläget stabilt. I Finland ökade den totala konsumtionen 1,0 procent och produktionen 1,0 procent. Atria har satsat mycket på produktut-veckling och marknadsföring av filé- och biffprodukter, där de positiva resultaten framför allt syns som ökad tillväxt och lönsamhet i Food Service -försäljningen.

  Konsumtionen av fjäderfäkött ökar stadigt. Under 2011 var ökningen 1,0 pro-cent och prognosen för 2012 är 3,0 procent. När Atrias investeringar i produk-tionen av kycklingkött har genomförts finns det goda förutsättningar för att Atria kan växa mer än marknaden i detta segment.

  kauhajoki investeringen: sidan 20

  18

 • Atrias årsredovisning 2011

  vilka åtgärder vidtar ni för att förbättra lönsamheten 2012? Vi fokuserar särskilt på de industriella funktionernas kostnadseffektivitet. 2011 startades ett lönsamhetsprogram på Nurmoanläggningen och det ökar vår kostnadseffektivitet betydligt. Ett annat exempel på ökad kostnadseffektivitet är det nya slakteri som vi bygger i Kauhajoki. Investeringar som ökar effektiviteten har också gjorts i produktionen av fjäderfäkött.

  Och hur kan Atria sätta fart på sin tillväxt? Det främsta sättet att öka omsättningen är att öka och fördjupa samarbetet med kunderna. Vi satsar även mycket på marknadsföring och försäljning och aktiverar en transparent konsumentkommunikation.

  vilken unik konkurrensfördel – åtgärd, produkt eller innovation – gör att Atria klart skiljer sig från konkurrenterna 2012? Som marknadsledande aktör skiljer vi oss på många sätt, inte minst genom att vara vägvisare inom branschen. Ett exempel på detta är begreppet simplicity, som handlar om enkel och okonstlad mat. Förutom näringsfrågorna innebär okonstlad mat bland annat lättbegripliga förpackningsmärkningar och lättöppnade förpackningar. Dessutom är den 100-procentiga satsningen på finländsk köttråvara något som skiljer varumärket Atria från de flesta av konkurrenterna. Också verksamhetens och produkternas transparens och vårt ansvarstagande överlag har stor betydelse.

  lÖnsAmhet & tillväxt 2012

  mika Ala-fossidirektör för affärsområdet

  Atria finland

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  AtRiAs hAndpRint

  genOmfÖRAnde Av stRAtegin

  Atria Finlands strategiska fokusområden är att 1) stärka varumärket Atria, 2) stärka de nuvarande produkternas konkurrenskraft samt 3) förbättra lönsamheten.

  Inom ansvarsprogrammet Atrias handprint betonade affärsområdet projekt kring djurens välbefinnande, produktsäkerhet, nutrition och fram-för allt personalens arbetshälsa och arbetsmotivation.

  1) Atria satsade betydligt mer på forskning, produktutveckling och marknadsföring av varumärket.

  2) Man stärkte produkternas konkurrenskraft bl.a. genom att sörja för produktio-nens kostnadseffektivitet och leveranssäkerheten, särskilt under säsongstid.

  3) Förutom effektiviseringsprogram och tillväxtinvesteringar fokuserade Atria på välbalanserad kategoristyrning, särskilt ur ett lönsamhetsperspektiv.

  Produktutveckling och marknadsföring: sidan 32viktigaste marknadsföringskampanjer: sidan 33

  Atria fortsatte det treåriga projektet Varhainen välittäminen (tidigt ingripande), som började 2009. Projektet ska förbättra arbets- och funktionsförmågan individu-ellt och på hela arbetsplatsen, minska frånvaro som beror på sjukdom och olycksfall samt förebygga förtida pensionering. Atria gjorde dessutom en betydande investe-ring i företagshälsovården genom att bygga en modern företagshälsovårdscentral på fabriksområdet i Nurmo. Investeringen uppgår till drygt 1 miljon euro.

  Företagsansvar: sidan 34

  19

 • Atrias årsredovisning 2011

  köttmarknaden i finland 2011 2012 (prognos)

  total produktion +1 % 387 mn kg-1 % 385 mn kg

  total konsumtion +3 % 400 mn kg+1,6 % 406 mn kg

  fläskköttProduktion -1 % 202 mn kg

  -4 % 193 mn kg

  Konsumtion +5 % 196 mn kg+1 % 197 mn kg

  nötköttProduktion +1 % 83 mn kg

  +-0 % 83 mn kg

  Konsumtion +1 % 99 mn kg+1 % 100 mn kg

  fjäderfäköttProduktion +5 % 102 mn kg

  +6 % 107 mn kg

  Konsumtion +1 % 99 mn kg+3 % 102 mn kg

  mn kg450400350300250200150100

  500

  total produktion och konsumtion

  07 08 09 10 11 12e

  ProduktionKonsumtion

  %30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  köttimportens andel av konsumtionen

  Import totalt

  nötkött Fläsk-kött

  Fjäder-fäkött

  20102011

  konsumtionsstrukturen för köttprodukter

  Matkorv (bl a. wienerkorv, falukorv och grillkorv), 56 %

  Påläggskorv, 14 %

  Helköttprodukter (inkl. exklusiva pålägg), 25 %

  Hållbara korvar, 5 %

  1990 2000 2010 2016

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  köttkonsumtion per capita i finland 1990-2016

  Kött totaltFläskköttNötköttFjäderfäkött

  Prognos

  kg/person

  Atria investerar ca 26 miljoner euro i utbyggnad och modernise-ring av nötslakten och köttstyckningen i Kauhajoki. Slakteriet blir ett av de största i Europa och innebär en betydande ökning av pro-duktiviteten i Atrias kötthantering.

  •blir färdig i början av 2013•ökar Kauhajokis slaktkapacitet från 26 miljoner kg till

  ca 40 miljoner kg per år•ger möjlighet att hantera större djur än förut•lokalerna, processtekniken och arbetsmomenten optimeras

  med tanke på djurens välbefinnande, produktionshygien, effektiv produktion och säker arbetsmiljö

  •huvudleverantör av slaktutrustningen är världens ledande systemleverantör MPS Red Meat Slaughtering, huvudentre- prenör för byggprojektet är Lemminkäinen Fo

  to: A

  rkki

  teht

  itoim

  isto

  Lia

  rk O

  y

  Atrias nötslakt når europeisk toppnivå

  AtrIA FInLAnd

  20

 • Atrias årsredovisning 2011

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  Källor: Köttmarknaden i Finland, Suomen Gallup Elintarviketieto, 2012 Tabell över konsumenternas urvals-kriterier: TNS Gallup, 2011

  prisindex: fläskkött (Index: 2005=100)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Foderblandningar för svinProducentpris för köttsvinProducentpris på foderkorn

  200

  180

  160

  140

  120

  100

  80

  60

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  240

  220

  200

  180

  160

  140

  120

  100

  80

  60

  prisindex: nöttkött (Index: 2005=100)

  Foderblandningar för nötkreatur exklusive kalvProducentpris på foderkornProducentpris för nötköttProducentpris på raps och rybs

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

  200

  180

  160

  140

  120

  100

  80

  60

  prisindex: fjäderfäkött (Index: 2005=100)

  Foderblandningar för fjäderfäProducentpris för kycklingProducentpris på foderkorn

  2006 2007 2008 2009 2010 2011

  115

  110

  105

  100

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  konsumentprisutvecklingen (Index 2010=100)

  Livsmedel och alkoholfri dryckerKöttNötköttFläskköttTotalindex

  10 20 30 40 50 60 70

  PrisvärdUtsökt smakNäringsriktig

  DelikatPassar hela familjen

  FörmånligLämplig förpacknings-/portionsstorlek

  HälsofrämjandeInga tillsatser

  Närproducerad/-tillverkadEnkel användning

  LättillgängligGår snabbt att laga/ätaMiljövänligt produceradEkologiskt producerad

  BilligEtiskt producerad

  SjukdomsförebyggandeFrån en viss tillverkare

  Individuell

  centrala faktorer för konsumenternas val av livsmedel

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  21

 • Atrias årsredovisning 2011

  Atria Scandinavias omsättning minskade med 4,3 procent till 374,9 miljoner euro. I lokal valuta sjönk omsättningen med 8,4 procent. Huvudorsaken till att omsätt-ningen minskade var att tillverkningen av konsumentförpackat kött, som gick med förlust, lades ned under föregående år. Verksamheten omsatte ca 45 miljoner euro.

  Rörelsevinsten låg kvar på samma nivå: 13,8 miljoner euro, vilket är 3,7 procent av omsättningen. Jämförelseårets rörelsevinst på 13,9 miljoner euro inkluderar två miljoner euro i kostnader av engångskaraktär. Lönsamheten försämrades särskilt på grund av de höjda råvarukostnaderna mot slutet av året och skarpare priskonkurrens. Atria Scandinavia kunde ändå säkra sin konkurrenskraft genom de initierade effektiviseringsprogrammen, vilka bidrog till en bantad kostnadsstruktur och bättre effektivitet.

  AtrIA sCAndInAvIA

  lÖnsAmhet Och tillväxt

  07 08 09 10 11

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  Omsättning

  MEUR

  07 08 09 10 11

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  Rörelsevinst

  MEUR %

  Rörelsevinst %

  mARknAd

  den totala volymen för matprodukter i den svenska dagligvaruhandeln minskade något.

  Under början av året bromsades den starka ekonomiska uppgången i Sverige. Det medförde att totalvolymen för matprodukter i dagligvaruhandeln sjönk en aning mot slutet av året. Den för Atria centrala marknaden för smörgåspålägg och mat-korv följde den sjunkande trenden. Däremot ökade volymen för Food Service -produkter en aning. I Danmark vände påläggsmarknaden uppåt i och med den ekonomiska återhämtningen i landet.

  Enligt prognoserna för 2012 mattas tillväxten i samhällsekonomin av i Sverige och hamnar under en procent, konsumtionen minskar något och då minskar även marknadsvolymen för matprodukter. I Danmark bedöms konsumtionen öka.*)

  *) Källa: Nordea samt finansdepartementen i Sverige och Danmark, 2011.

  Atria scandinavias omsättning mins-kade som väntat under 2011 i och med nedläggningen av verksamheter. Lönsamheten låg kvar på samma nivå som året innan.

  ”Atria stärkte marknadspositionen för sina märkesprodukter, i synnerhet varumärket Lönneberga.”

  22

 • Atrias årsredovisning 2011

  I marknadsföringen fokuserade Atria Scandinavia strategienligt på sina starka varu-märken och på produkter med högre förädlingsgrad. Bolaget gjorde betydande investeringar i snabbmatskonceptet Sibylla och varumärket Lönneberga. Antalet Lönnebergaprodukter nästan fördubblades till totalt 30, vilket stärkte varumärkets marknadsposition i de viktiga påläggskategorierna. På den växande påläggsmark-naden i Danmark kunde Atria befästa andraplatsen för sitt varumärke 3-Stjernet.

  I den skarpare priskonkurrensen inom segmentet matkorv förlorade Atria marknadsandelar efter att produktkategorier med dålig lönsamhet slopats.

  Atria fortsatte investeringarna i konceptverksamheten med sikte på tillväxt och internationalisering. Atria Delis viktigaste tillväxtområde vid sidan av Sverige var Finland, där försäljningen ökade med 20 procent. När det gäller Sibyllakonceptet fokuserade satsningen på Östeuropa, främst Ryssland och Polen. I början av 2012 fanns ca 495 Sibyllakök i Ryssland och ca 750 i Polen.

  Första halvåret 2011 flyttade Atria tillverkningen av blodpudding från fabriken i Saltsjö-Boo utanför Stockholm till Tranåsfabriken. Flytten skapar betydande syner-gier till förmån för varumärket GEA’S, som har en marknadsandel på 80 procent bland blodpuddingsprodukter.

  I början av 2012 beslutade Atria att stänga fabriken i Halmstad och förlägga skivning och tillverkning av skinkprodukter till en produktionsanläggning, i Malmö, i stället för två.

  www.atriagroup.com/en/media/pages/companyreleases

  För att stärka ställningen som ledande aktör i fråga om blodpuddings- och leverpas-tejprodukter investerar Atria över två miljoner euro i ny teknik och nya system på Tranåsfabriken.

  Då Atria koncentrerar skivning och tillverkning av skinkprodukter till anläggningen i Malmö ökar bolaget sin konkurrenskraft betydligt tack vare effektivare produktion och logistik. Det preliminära investeringsbehovet i fråga om lokaler, utrustning och system ligger strax under fem miljoner euro.

  Atria scandinavia lyckades stärka marknadspositionen för sina strategiskt viktigaste kategorier och slopade flera produkter som hade dålig lönsamhet.

  mARknAdsfÖRing Och mARknAdspOsitiOn

  Atria scandinavias effektiviserade verksamheten genom omstrukture-ring av produktionen. de effektivise-ringsprogram som avslutades 2011 och i början av 2012 ger cirka 2,5 miljoner euro i årliga kostnadsbespa-ringar.

  fÖRBättRing Av lÖnsAmheten

  tillväxtsäkRAnde investeRingAR

  Atria scandinavia investerar ca 7 miljoner euro i effektivare tillverk-ningsprocesser och kapacitetsök-ning.

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  ”Bolaget bantade sin kostnadsstruktur genom omstrukturering av produktionen.”

  23

 • Atrias årsredovisning 2011

  AtrIA sCAndInAvIA

  Stor internationell efterfrågan på fläskkött och låg fryslagernivå höll priserna uppe. Under första halvåret 2012 väntas ingen avgörande förändring i situationen. I den svenska fläskköttproduktionen är självförsörjningsgraden ca 75 procent och andelen väntas sjunka ytterligare. Också priset på nötkött steg med efterfrågan, men utbudet var jämnare än för fläskkött. Av den köttråvara som Atria Scandinavia använder är en betydande del importerat kött.

  I Sverige genomförs kampanjer kring märket Svenskt kött för produkter som innehåller 100 procent inhemskt kött. På Lönnebergaprodukterna har det funnits sedan slutet av 2011.

  www.lonnebergaskinka.sewww.svenskkott.se

  Atria Scandinavias viktigaste strategiska fokusområden är 1) Förbättra produktkategoriernas konkurrenskraft, framför allt genom

  produktutveckling, produktnyheter och marknadsföring. De största satsningarna görs på varumärkena Lönneberga, Sibylla och Lithells.

  2) Betydande internationell tillväxt för Sibyllakonceptet. Bolaget främjade målet genom bl.a. produktutvecklingsprojekt som ger möjlighet att leverera kylda produkter vid sidan av de frysta.

  3) Effektivare produktionsstruktur. Atria fortsatte effektiviseringsprogrammen för produktion och logistik, vilket bidrog till att förbättra kostnadseffektiviteten och banta kostnadsstrukturen.

  Bland de svenska konsumenttrenderna stärktes den närproducerade matens roll och till trenden hör en aktiv debatt om köttets ursprung. Atria satsade på temat genom spårbarhetsprojektet Utvalda Gårdar.

  Företagsansvar: sidan 34

  AtRiAs hAndpRint

  kÖttmARknAden

  genOmfÖRAnde Av stRAtegin

  höga priser på köttråvara och minskad produktion av svenskt fläskkött ska-pade utmaningar för Atria scandinavia och dessa kvarstår 2012.

  Atria scandinavias strategiska mål är att vara etta eller stark tvåa inom smörgåsmat, korv och delikatesser i dagligvaruhandeln och foodservice på våra marknader i skandinavien genom starka varumärken, innovati-on och framgångsrik försäljning.

  Inom ansvarsprogrammet Atrias hand-print fokuserade affärsområdet på pro-jekt kring nutrition och köttets ursprung.

  24

 • Atrias årsredovisning 2011

  tomas Backdirektör för affärsområdet

  Atria scandinavia

  vilka åtgärder vidtar ni för att förbättra lönsamheten 2012? Atria Scandinavia står inför ett år med utmaningar på grund av svag volymutveckling och förändringar i råvarupriserna. Vårt främsta mål är att stärka de centrala produktkategoriernas ställning på marknaden och behålla lönsamheten genom effektiviseringsåtgärder.

  Och hur kan Atria sätta fart på sin tillväxt? Vi försöker öka omsättningen genom satsningar på de viktigaste produktkategorierna och varumärkena. Ambitionen är att

  effektivisera försäljningsarbetet för att öka vår marknadsandel på en marknad som troligtvis inte växer under 2012.

  vilken unik konkurrensfördel – åtgärd, produkt eller innovation – gör att Atria klart skiljer sig från konkurrenterna 2012? Atria Scandinavia har flera mycket bra produkter och starka varumärken. Genom effektiva satsningar på försäljning av dessa produkter och på varumärkenas synlighet kommer vi att skilja oss från andra och nå våra mål för 2012.

  lÖnsAmhet & tillväxt 2012

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  produktkategorimarknadens storlek

  (mn euro)Atrias

  marknadsandel1)Atrias

  marknadspositionPålägg Sverige 474 16,5 % 2Pålägg Danmark 369 12,9 % 2Korv Sverige 375 12,3 % 2Mogna hårdostar 134 15,7 % 4

  marknadsandelarMarknadsandelar för Atria Scandinavias centrala produktkategorier

  Källa: AC Nielsen, 20111) Andel för Atrias egna varumärken

  försäljningskanal

  produktkategori

  kategorins omsättning (mn euro)

  daglig-varuhandel

  sverige

  Atria

  foodserviceAtria

  concept

  daglig-varuhandel danmark

  Pålägg > 100 67 % 3 % 30 %Korv 50-100 70 % 10 % 20 %Delikatessprodukter 50-100 93 % 7 %Köttfärs 30-50 10 % 60 % 30 %Husmanskost 30-50 52 % 45 % 3 %Färdigmat < 30 80 % 20 %Annan mat 30-50 45 % 55 %

  Omsättning/produktkategorier/försäljningskanalerAtria Scandinavias omsättning fördelad på produktkategorier och deras försäljningskanaler

  Dagligvaruhandel Sverige ..........61 %

  Atria Foodservice ........................17 %

  Atria Concept ..............................11 %

  Dagligvaruhandel Danmark .......11 %

  Omsättning/ försäljningskanalerAtria Scandinavias omsättning fördelad på försäljningskanaler

  25

 • Atrias årsredovisning 2011

  mARknAd

  efterfrågan på köttprodukter ökade knappast alls trots återhämtningen i den ryska ekonomin. Försäljningspri-serna var pressade och det fanns stor priskonkurrens.

  Atria Rysslands omsättning sjönk med 4,9 procent till 123 miljoner euro. I lokal valuta minskade omsättningen med 2,9 procent. Omsättningen vände nedåt framför allt eftersom försäljningsvolymen i Moskvaområdet minskade när bolaget slopade olönsamma produkter. I S:t Petersburgsområdet var försäljningsutveck-lingen god och tillväxten planenlig.

  Lönsamheten på årsbasis var dålig. Rörelseförlusten på 18,9 miljoner euro låg operativt på samma nivå som året innan (-27,9 miljoner euro), eftersom där ingick kostnader av engångskaraktär på 9,5 miljoner euro. Den treåriga förlusttrenden kunde ändå vändas under året. För första halvåret blev förlusten 11,1 miljoner euro, men för andra halvåret minskade den till 7,8 miljoner euro. Försäljningspri-serna ökade och Atrias kostnadseffektivitet förbättrades.

  Det har funnits fyra grundläggande orsaker till Atria Rysslands negativa resul-tatutveckling: svag efterfrågan, låga försäljningspriser, höga råvarukostnader och Moskvaverksamhetens osunda kostnadsstruktur. Bortsett från osäkerheten kring råvarukostnaderna är förutsättningarna för resultatförbättringar 2012 bättre än tidigare år.

  5

  0

  -5

  -10

  -20

  -30 07 08 09 10 11

  10

  5

  0

  -5

  -10

  -20

  Rörelsevinst

  MEUR %

  07 08 09 10 11

  150

  125

  100

  75

  50

  25

  0

  Omsättning

  MEUR

  AtrIA ryssLAnd

  tillväxt Och lÖnsAmhet

  Atria rysslands omsättning minska-de något på grund av att försäljnin-gen minskade i moskvaområdet och att rubeln försvagades. Lönsamheten var alltjämt dålig, även om rörelse-förlusten började minska klart mot slutet av året.

  Rörelsevinst %

  Ryska ekonomin återhämtade sig stadigt, även om tillväxten ännu inte kom i när-heten av nivån före finanskrisen. Tillväxtprognosen för 2012 är ca fyra procent, men innehåller flera osäkerhetsfaktorer.1)

  Kött- och köttproduktmarknaden återhämtade sig sakta från föregående års nedgång i efterfrågan på ungefär 10 procent. Marknaden, särskilt i Moskvaom-rådet, karakteriserades av fortsatt låga snittpriser och skarp konkurrens, som gjorde det svårt att föra över de höjda råvarukostnaderna på försäljningspriserna. De låga försäljningspriserna berodde delvis på branschens överkapacitet, som minskade föga trots lönsamhetsproblemen.

  1) Källa: Finlands Bank, BOFIT, 2011

  ”Atria stärkte marknadspositionen för varumärket Pit-Product i S:t Petersburg och investerade i varumärket Sibyllas expansion.”

  26

 • Atrias årsredovisning 2011

  mARknAdsfÖRing Och mARknAdspOsitiOn

  Atria ryssland behöll sin starka marknadsposition i s:t Peters-burgsområdet, men backade i moskva. Bolaget inledde en omstruk-turering av hela produktsortimentet för varumärket Campomos.

  Atria Ryssland är den klara marknadsledaren inom sina produktkategorier i S:t Petersburgsområdet med en andel på cirka 20 procent.1) I det tuffare konkurrens-läget lyckades Atria till och med stärka varumärket Pit-Products position – inte minst genom produkter av en helt ny typ på den lokala marknaden. Bland dessa fanns t.ex. färdiga köttfärsprodukter.

  Atria gick tillbaka i Moskvaområdet. Marknadsandelen låg kring två procent i bolagets produktkategorier.1) För att stärka sin position inledde Atria en genom-gripande omstrukturering av varumärket CampoMos. Man inledde omstrukture-ringen med att slopa olönsamma kategorier och produkter. Under 2012 minskar antalet produkter från ungefär 200 till ungefär 75. Åtgärden förbättrar definitivt fokuseringen av marknadsförings- och försäljningssatsningarna. Samtidigt inves-terar bolaget i utvecklingen av nya produkter. Dessutom omorganiseras försälj-ningskanalerna. Vid sidan av den moderna kedjebaserade dagligvaruhandeln satsar bolaget på lokala butiker, som utgör den överlägset största distributionskanalen i Moskva. Inom Horeca-sektorn och i försäljningen av Sibyllakonceptet påverkar omorganisationen förutom Moskva och S:t Petersburg också Atrias övriga mark-nadsområden i Ryssland.

  1) Atrias egen bedömning.

  marknadsföringskampanjer i ryssland: sidan 33

  Atria Rysslands åtgärder för att koncentrera tillverkningen av köttprodukter till Gorelovofabriken i S:t Petersburg har ökat kostnadseffektiviteten samt bantat bola-gets fasta och rörliga kostnader påtagligt. Personalminskningen blir större än väntat och därför uppgår de årliga kostnadsbesparingarna till ca 7,5 miljoner euro. Bespa-ringarna får full effekt i början av 2013.

  När produktionen av köttprodukter koncentrerades till den effektiva Gorelovo-fabriken förbättrades konkurrenskraften för Atrias produktkategorier betydligt. Priset har varit ett centralt argument vid förhandlingar, särskilt på köttprodukt-marknaden i Moskva.

  Även om Atria strävar efter att förbättra lönsamheten genom att öka volymen i utvalda kategorier är ambitionen också att utveckla nya produktkategorier som avviker från det traditionella ryska utbudet. I dessa är konkurrensen fortfarande outvecklad och marginalerna större än för volymprodukter.

  fÖRBättRing Av lÖnsAmheten

  Programmet för att förändra Atria rysslands produktionsstruktur fortlöpte planenligt: merparten av produktionen av förädlade köttpro-dukter koncentrerades till Gorelovo-fabriken i s:t Petersburg. de årliga kostnadsbesparingarna är ca 7,5 miljoner euro.

  segm

  entÖ

  veRsik

  t

  ”Bolaget förbättrade sin lönsamhet och konkurrenskraft genom koncentration av verksamheter.”

  27

 • Atrias årsredovisning 2011

  Genom att tillverkningen av köttprodukter vid fabrikerna i Moskva och Sinjavino i S:t Petersburg flyttades till Gorelovofabriken kan Atria dra nytta av dess effektiva västerländska processteknik. Det ökar produktiviteten i Atrias hela produktions-struktur. Fabriken togs i drift 2010 och är integrerad med en modern logistikcen-tral, som effektiviserar order- och leveransprocesserna särskilt i S:t Petersburgsom-rådet.

  Efter att tillverkningen av köttprodukter flyttades finns pizzatillverkningen och en logistikcentral kvar i Moskva. Sinjavinofabriken i S:t Petersburg tillverkar hållbar korv såsom medvurst, som är mycket efterfrågad i Ryssland. Atria har ökat produktionskapaciteten i segmentet utifrån positiva marknadsutsikter.

  Atria Rysslands lönsamhet försämrades på grund av höga priser på importerat kött, särskilt i början av året. Den egna Campofarm-svingårdens kostnader ökade när foder blev dyrare i och med högre spannmålspriser. Gårdens kapacitet är ca 55 000 slaktsvin per år.

  Konkurrenskraften för den fläskköttsråvara Atria Ryssland använder förbättras påtagligt i takt med att de delägda svingårdarnas produktionsvolym ökar. Atria äger 26 procent av bolaget OOO Dan Invest, som investerar ca 40 miljoner euro i två ryska svingårdar, Rask och DanKub. Deras årliga produktionsvolym ökar stegvis till ca 188 000 slaktsvin 2013. Genom investeringen säkrar Atria anskaffningen av lokalt producerat fläskkött.

  1) Atria Rysslands mål är att rörelseresultatet blir positivt andra halvåret 2013. 2) Atria stärker konkurrensfördelarna som utgår från produktledarskapet bl.a.

  genom en radikal omstrukturering av produktkategorierna.3) Atria strävar efter att öka försäljningen bl.a. genom att vid sidan av den moderna

  dagligvaruhandeln satsa på kundrelationer med lokala butiker. 4) Sibyllakonceptet har blivit ett eget försäljningsområde med påtaglig förstärkning

  av resurserna.5) Atria har förbättrat effektiviteten och produktiviteten i hela produktionsstruk-

  turen genom ett stort förändringsprogram.

  Inom ansvarsprogram