Agroekonomika br 57-58

download Agroekonomika br 57-58

of 132

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Agroekonomika br 57-58

 • UDK: 338.43 YU ISSN:0350-5928

  AGROEKONOMIKA

  Broj 57 - 58

  Novi Sad, 2013.

 • AGROEKONOMIKA ASOPIS DEPARTMANA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE

  I SOCIOLOGIJU SELA UNIVERZITET NOVI SAD

  POLJOPRIVREDNI FAKULTET GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Dr RADOVAN PEJANOVI, redovni profesor UREDNITVO: Dr RADOVAN PEJANOVI Dr NEBOJA NOVKOVI Dr NEDELJKO TICA Dr BRANISLAV VLAHOVI Dr VESNA RODI REDAKCIJA: Dr Zoran Njegovan Dr andor omoi (Maarska) Dr Svetlana Potkonjak Dr Herbert Strbel (Nemaka) Dr Duan Mili Dr Mile Peevski (Makedonija) Dr Danica Bonjak Dr Franczisek Kapusta (Poljska) Dr ivojin Petrovi Dr Knjin J. Pope (Holandija) Dr Vladislav Zeki Dr Jorgos Zervas (Grka) Dr Katarina uri Dr Drago Cvijanovi (Beograd) Dr Veljko Vukoje Dr Natalija Bogdanov (Beograd) Dr Mirjana Luka Bulatovi Dr Dragi ivkovi (Beograd) Dr Todor Markovi Dr Cosmin Salasan (Rumunija) Dr Dejan Jankovi Dr Aleksandra Despotovi (Crna Gora) Dr Tihomir Zoranovi Dr Sreko Devjak (Slovenija) Dr Janko Veselinovi Dr Vidoje Vuji (Hrvatska) Dr Lovre Boina (Hrvatska) SEKRETAR REDAKCIJE: Mr Sanja uki RAUNARSKI SLOG: tamparija Feljton UDK: Slaana Beker, Upravnik biblioteke TAMPA: tamparija Feljton, Strailovska 17, Novi Sad Tira: 140

  Redakcija i administracija Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovia 8, tel. 458-138

 • AGROEKONOMIKA BR. 57-58/2013.

  S a d r a j

  Pejanovi, R. Makroekonomski pokazatelji (indikatori) u metodologiji ekonomskih istraivanja (I)........................................................................ 5 Macroeconomic indicators in the methodology of economic research (I)................................................................................ 27 Njegovan, Z. Johan Heinrich Von Tnen.............................................................................................. 28 Johan Heinrich Von Tnen.............................................................................................. 37 Tica, N., Zeki, V., Mili, D. Metodi za procenu transfernih cena ................................................................................ 38 Methods for the valuation of transfer pricing.................................................................. 43 Zeki, S., Tica, N., Mili, D. Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi i formulisanje dravne politike.................... 44 Renewable energy in agriculture and public policy formulation..................................... 50 Njegovan, Z., Pejanovi, R., Dragani, M. Kretanje cena agrarnih proizvoda i implikacije na inflatorna kretanja u republici Srbiji ....................................................... 51 Movement of agricultural products prices and implications on inflationary trends in Republic of Serbia....................................... 63 Vukoje, V., Jeli, Dragana, Gliovi, Ana, Dobrenov, I. Finansijski rezultati poslovanja poljoprivrednih preduzea Srbije ................................ 64 Financial results of operations of agricultural enterprises in Serbia............................... 74 Veselinovi, J, Miloevi, Mirjana Razlika izmeu sui generis zatite i patentnog prava kod biljnih sorti............................ 75 Difference between sui generis protection and patent rights in plant varieties............... 88 Bokovi, Olgica Uticaj turizma na poboljanje socio ekonomskog poloaja stanovnika u ruralnim podrujima Srbije.......................................................... 89 The impactof tourism on theimprovement of the socioeconomic status of the population in rural areas of Serbia...................................... 101 Simeunovi, T., Vojnovi, B., Gruji, D. Budetiranje kapitala poljoprivrednih kompanija u uslovima rizika............................... 102

 • Capital budgeting of agricultural companies in the event of risk conditions........................................................................ 108 Jovi, S. Analiza uticaja druge i tree misije u kojima se angauje vojska srbije na ishranu njenih pripadnika ...................................... 109 Effects of the second and third missions that have the army serbian food to its members............................................... 121 Glava-Trbi, Danica Prikaz knjige: Ogledi iz agarane i ruralne ekonomije autora Pejanovi Radovana, 2013................... 122 uki, Sanja Osvrt na knjigu: Poznavanje raunovodstvene etike autora efers Marka i Pakaluka Majkla, 2009..... 125

 • 5

  UDC: 330.101.541 Pregledni rad Review paper

  MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI (INDIKATORI) U METODOLOGIJI EKONOMSKIH ISTRAIVANJA (I)

  PEJANOVI, R.1

  Rezime

  Autor u dva dela analizira makroekonomske pokazatelje (indikatore) sa aspekta metodologije ekonomskih istraivanja. U ovom (prvom) delu razmatraju se: opti pokazatelji (koliina, vrednost i cena, indeksi, ankete, stope rasta i druge stope); indikatori privredne aktivnosti; pokazatelji rasta (trendovi i ciklusi). Polazei od sjajne knjige Richard Stuttely (Ekonomski pokazatelji), kao i od autorovog dugogodinjeg iskustva profesora ekonomije, on razmatra ovu problematiku sa makroekonomskog aspekta. Za razumevanje ekonomije (i agroekonomije) bitno je znati identifikovati, tumaiti i u istraivanju koristiti makroekonomske pokazatelje (indikatore). To zahteva kvantitativni pristup istraivanju, a i uslov je za izvoenje pravilnih kvalitativnih zakljuaka, saznanja i teorija. Kljune rei: makroekonomski pokazatelji (indikatori), metodologija, opti pokazatelji, indikatori privredne aktivnosti, pokazatelji rasta.

  1. UVOD

  Ekonomski pokazatelji su koliinski izraz za ekonomske pojave i procese, u kojima se

  ogledaju uslovi i rezultati ekonomske delatnosti pojedinca, domainstva, preduzea, njihovih udruenja, drutvenih zajednica i drave.2

  Savremena privreda predstavlja sloen mehanizam u kome milioni aktivnog stanovnitva jedne zemlje svakodnevno obavljaju brojne i raznovrsne aktivnosti i mnogostruke odnose koji ine ekonomske pojave. Masovnost i raznovrsnost tih pojava i potreba za organizovanjem privrednog ivota i reavanja privrednih problema nalau da se apstraktne formule naunog tretiranja ekonomskih pojava zamenjuju konkretnim, empirijskim, sintetikim merama sadraja, obima, tendencija tih pojava ekonomskim pokazateljima (Pejanovi, R., 2000).

  1 Dr Radovan Pejanovi, red. prof., Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela. 2 Sinonim za pokazatelj u ekonomskoj metodologiji je indikator. Indikator uopte znai: pokaziva, upuiva, putokaz, pokazatelj. Indikatoran je onaj koji pokazuje, koji naznauje, koji prikazuje. Indikacija je pokazivanje, oznaavanje, oznaka, uputstvo (Vujaklija, 1980).

 • 6

  Znaaj i smisao identifikacije i prevoenja ekonomskih pojava u ekonomske pokazatelje je u tome to su oni uslov za njihovo obuhvatanje, analizu i za saznanje o privrednom ivotu i kriterijumi za utvrivanje kvantitativnog znaaja svih pojava u njemu. Sa takvim sadrajem i smislom ekonomski pokazatelji slue usmeravanju ekonomskog razvoja, usklaivanju raspoloivih proizvodnih snaga, obezbeivanju potrebnih kapaciteta, utvrivanju planskih proporcija. Pored toga, slue i kao metodoloka sredstva za upoznavanje sa onim to je u prolosti ekonomskog razvoja postignuto i kakva perspektiva moe da se oekuje u buduem razvoju privrede kao celine i ekonomskih jedinica, na raznim nivoima ekonomske aktivnosti.

  S obzirom na prirodu ekonomskih pokazatelja i potrebu za njima u savremenoj organizaciji privrede, oni se izgrauju u odnosu na brojne ekonomske manifestacije i unutar svake od njih javljaju se sa razliitim sadrajima. Kao najznaajnije ekonomske kategorije za kvantifikaciju u obliku ekonomskih pokazatelja javljaju se: proizvodnja, raspodela, razmena i potronja materijalnih dobara i usluga. I to kako na mikro, tako i na makro nivou.

  Praenjem i prouavanjem ekonomskih pokazatelja upoznaje se pod kojim se uslovima mogu najpovoljnije ostvariti ekonomski interesi3. Prate se uinci ekonomskog delovanja, te predviaju i usmeravaju privredni tokovi. Sistemsko i kontinuirano praenje ekonomskih pokazatelja temelj je teorijskom zakljuivanju i slui svima koji se bave praktinim ekonomskim problemima i voenjem ekonomske politike drutva (Stutely, R., 2009).

  Za ekonomske pokazatelje vani su izvori podataka. S tim u vezi znaajni su nacionalni i meunarodni izvori.4 Svaka zemlja, naime, ima svoje vlastite izvore za izradu slubene statistike. Meunarodne organizacije objavljuju razliite nacionalne i meunarodne podatke, esto u standardizovanom ili polustandardizovanom obliku.5

  Znaajno pitanje obrade podataka je njihova interpretacija. Pitanja koja treba postaviti odmah kada naiete na bilo kakve ekonomske pokazatelje su sledea (R. Stutely): ko je sastavio brojke; hoe li podaci biti revidirani; na koje se razdoblje brojke odnose; jesu li podaci uporedivi; jesu li podaci sezonski usklaeni; koja su polazita i zavrne take za praenje promena; ta je sa inflacijom; koji drugi standardi mogu pomoi pri interpretaciji?

  3 Postoji onoliko razloga za interpretaciju ekonomskih pokazatelja koliko i objavljenih statistika, smatra Richard Stutley. On istie neke razloge: meriti drutva i njihove proizvode; radi novog investicionog projekta; bolje razumeti na koji nain funkcionie privreda; proceniti vladine ekonomske politike; uporediti nekoliko zemalja; prognozirati ili jednostavno, postii bolje razumevanje ekonomske stvarnosti (Stutely, R., 2009