ƒƒƒ¥ƒƒ ƒ—ƒ•ƒ”ƒƒ‌ƒ...

download ƒƒƒ¥ƒƒ ƒ—ƒ•ƒ”ƒƒ‌ƒ ƒ”ƒ™ƒƒ”ƒƒƒƒ ƒ›ƒ‌ƒ™ƒƒ” ƒƒƒ¢ƒ‌ƒ ƒƒ

of 94

 • date post

  24-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  257
 • download

  19

Embed Size (px)

description

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე - საქართველოს ეკლესიის მოკლე ისტორია. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ., 2007, გვ. 3-66.

Transcript of ƒƒƒ¥ƒƒ ƒ—ƒ•ƒ”ƒƒ‌ƒ...

 • CFMFHSDTKJC

  TRKTCBBC

  VJRKT BCNJHBF

  s,bkbcb2004

  vtjht ufvjwtvf

  vbnhjgjkbnbfyfybf ]fafhbt

 • cfmfhsdtkjc ntmybrehb eybdthcbntnbc rfstlhbc ufvubc ghjatcjh^vfqfk.jdkflecfvqdltkjtc vbnhjgjkbn fyfybf ]fafhbbc obuyib#cfmfhsdtkjc trktcbbc vjrkt bcnjhbf@ vjs[hj,bkbf bv qdfokbcitcf[t, ^hjvtkcfw totjlf cfmfhsdtkjc trktcbf cfereytsf vfybkpt thbc

  cekbthb uflfhxtybcfsdbc&obuyib gbhdtkfl fhbc ufvj.tyt,ekb ov& ,b,kbf dbsfhwf cfmfhsdtkjc

  trktcbbc cfbcnjhbj o.fhj& cfmfhsdtkjc trktcbbc bcnjhbf lf.jabkbfgthbjlt,fl lf vjbwfdc xdtyb ov& cfvjwbmekj vfhskvflblt,tkb trktcbbc

  bcnjhbfc + c-lfy \\ c-bc xfsdkbs& tc yfihjvb afmnbehfl ofhvjflutycvbnhjgjkbn fyfybf ]fafhbbc #cfmfhsdtkjc cfvjwbmekj trktcbbcbcnjhbbc@ js[njvtekbc vtnfl itvjrkt,ek dfhbfync lf ufyresdybkbfcneltynt,bcf lf afhsj vrbs[dtkb cfpjufljt,bcfsdbc&

  anania jafariZe,@2004ISBN 99940-14-39-0

 • 3cfmfhsdtkjc trktcbbc vjrkt bcnjhbf

  CFMFHSDTKJC TRKTCBBC VJRKT BCNJHBF

  itcfdfkb

  mhbcntcvbth cf.dfhtkj idbkt,j^ .jdtkb xdtyb cbn.dbs lf cfmvbseylf dflbljs eafkb qvthsb^ hfvtse vfy lfud,flf xdty^ itmvyf wf lfltlfvbof^ rfwj,hbj,f^ tht,b lf [fk[t,b&

  ovblf othbkbc sfyf[vfl^ sfdlfgbhdtkfl rfwj,hbj,f ths [fk[c^ths tsyjcc ofhvjflutylf^ thsb cfkfgfhfrj tybs _ #thsgbhb b.j vstkbmdt.fyf lf ths tyfpt vtn.dtkb@ ~lf,& 11& 1`^ ,f,bkjybc ujljkbc lfyuhtdbcitvlujv rb eafkvf qvthsvf byt,f^ hjv ltlfvbofpt tw[jdhf fhf ths^ fhfvtlvhfdfk thc^ .jabkb.j vhfdfkb tyf& ovblf ,b,kbbc sfyf[vfl^ fctxfvj.fkb,lyty ltlfvbobc gbhdtkb [fk[t,b& sbsjtek thc vbtwf sfdbcbcfgfnhjyj yfobkb ltlfvbobcf^ hjvtkcfw cfvij,kj tojlt,f ^fvfcsfyfdt^flfvbfyt,c vbtwfs vjdfktj,f vbcb vjdkf-gfnhjyj,bcf ^vnhbcufy lfwdbcf&xfvj.fkb,lf gbhdtkb cf[tkvobajt,b^ bm vw[jdht,yb thsvfytsbc vbvfhssfyfvtvfvektyb ~dtkmfhsekfl yfstcfdyb`^ vj.dfcyb lf vtuj,fhyb b.dyty&thbcfsdbc sfdlflt,f^ vbcsdbc sfdbc ufobhdf qdsbcfsdbc cfsyj cfmvtlbsdkt,jlf^ hflufyfw yf.jab b.j cb.dfhekbcf^ qvthsb rb cb.dfhekbf&,hfyt,c rbltw ovblf othbkb% #bvfpt lblb cb.dfhekb fh fhct,j,c^ hjwfdbyvt sfdbc cekc cobhfdc sfdbcb vtuj,hbcfsdbc@ ~bjfyt 15& 13`& cfvij,kjccb.dfhekbs lf thsvfytsbcfsdbc sfdlflt,bs dtksfufydt ufvjbhxtjlytyxdtyb cekrehs[tekb obyfght,b^ dtkb mfhsdtkt,b& vfs itcf[t,rfwj,hbj,bc egbhdtktcb obuyb _ ovblf ,b,kbfw udfodlbc wyj,t,c& hjujhwwyj,bkbf^ vcjakbj ofhqdyfc v[jkjl thsb rfwbc^ yjtc j]f[b uflfehxflf vstk rfwj,hbj,fc yjtc tt,vf _ ctvvf^ mfvvf lf bfatnvf lfeltccfaedtkb& bfatnbc tt,c ijhbc b[ctyt,bfy mfhsdtksf obyfght,bw%sj,tkb^ vjcjmb lf fctdt sjufhvf^ sfyf[vfl ,b,kbbc lbl rjvtynfnjhsf -bjct, akfdbecbcf lf c[dfsf ufyvfhnt,t,bcf& bfatnbc isfvjvfdkj,f fctsbf%#bfatnbc tyb% ujvthb^ vfujub^ vflfb^ bfdfyb^ se,fkb^ vtitmb lf sbhfcb@~lf,& 10& 2-3`^ mfhsdtksf tsyfhmt,bc _ se,fkbc lf vtitmbc ~vjcj[bc `itcf[t,fctdt vhfdfk cfuekbc[vj wyj,fc udfodlbfy lblb obyfcofhvtn.dtkt,bbthtvbf lf tptrbtkb&

  c& ]fyfibfc rjywtawbf fctsbf% #lff[kjt,bs 6000 okbc oby^ obyffpbbc epfhvfpfh vbof-o.fkpt lf cfv[hts tdhjgfibw ~,fkrfytsb^ fgtybybcflf gbhbytbc yf[tdfhreyekt,b` thsb vjluvbc [fk[t,b w[jdhj,lyty&itvlujv fv vjluvbc [fk[sf flubkcfv.jatkb sfylfsfy bpqelt,jlf _ tctyb

 • 4mfhsdtksf obyfght,b b.dyty@& fv lhjbcfsdbc mfhsdtkt,b vtn.dtkt,lytythsb cfthsj tybs& mfhsdtkj,f bv lhjbcfsdbc thsbfyb b.j lf fh b.jlf.jabkb bv ]ueat,fl^ hjvtksfw fv;fvfl rf[tkt,c^ bvthkt,c^vtuhtkt,c^ cdfyt,c^ uehekt,c^ [tdceht,c lf c[d& deojlt,s& dtkbmfhsdtkt,b mhbcntij,fvlt 2000 okbc oby rfdrfcbbc ufhlf fctdtw[jdhj,lyty vwbht fpbfcf lf iefvlbyfhtsbc xhlbkj yfobkibw lf vfsvhfdfkb cf[tkjdfyb cf[tkvobaj itmvytc&dtkmfhsek mdt.fyfsf ijhbcufycfresht,ekb cblbflbs ,ho.byfdlf rjk[tsb& /jvthjcb lf dtkbvcjakbjc vhfdfkb gjtnb fvrj,lf vbc lblt,fc^ vfuhfv bcnjhbf wdfkt,flbf^mhbcntij,fvlt 800 okbs flht rjk[tsc itvjtcbdyty rbvthbtkt,b^ fkptkbthb [fk[b^ xhlbkj rfdrfcbbc bmbsf cntgt,bc njvt,b^ vfs ]thrjk[tsbc cfvtaj uffyfluehtc^ itvltu rb cfv[htsbc vhfdfkb mdt.fyfwlfbg.htc dblht bchftkfvlt& vfsufy vstkb fpbf hojlf& ufvfh]dt,ekrbvthbtkt,c fe.hbfs rjk[tsbcf lf c[df lfg.hj,bkb mdt.yt,bcvjcf[ktj,bc lblb yfobkb lf ebekt,bfs bcbyb tkfimhfs cfv[htsib c[df[fk[t,bc lfcfvjhxbkt,kfl& tc kfimhj,f .jabkf [fk[sf lblbuflfcf[kt,f xhlbkjtsblfy bchftkfvlt& tc vjdktyf ovblf ,b,kbfibwfbcf[f& ,hfyt,lf eafkb obyfcofhvtn.dtkbc gbhbs% #f/f^ vjde[vj,xhlbkjtsbc .dtkf njvc^ fv,j,c eafkb^ lf fdfv[tlht, fv mdt.fyfpt^ vbcvw[jdht,kt,pt lf bhudkbd .dtkf [fk[pt@ ~bthtvbf 25& 9`& xhlbkjtsbc[fk[t,bc lblb kfimhj,f bchftkbcfrty eakbc yt,f .jabkf& fv [fk[sfijhbc^ ,b,kbbc rjvtynfnjht,bc ufyvfhnt,bs^ b.dyty #vjcj[bcf lfse,fkbc@ [fk[t,b ~mfhsdtkt,b`^ hjvtkybw sehvt fbekf ujubc~rbvthbtksf` [fk[vf vfssfy thsfl tkfimhfs cfv[htsib^ vfs bchftkbcvst,fvltw rb vbeqotdbfs& fm ufevfh]dybfs lf ths[fyc rbltwuf,fnjyt,ekfy^ hfw bobyfcofhvtn.dtkf rbltw vtat lfdbsvf^ _ tcacfkveyt,ibw fbcf[f& #dfbvt^ [bpfyb dfh vtitmbcf^ d,byflhj, rtlfhbcrfhdt,sfy@ ~ac& 119 ~120` 5* ,b,& 1989 ^ud& 555`& dby b.dyty vjcj[t,b ~vtitmt,b`^hjvtksf [bpyfl mwtekf ovblf vbobc xhlbkjtsbs vlt,fht mdt.yt,b(

  bthtvbf lf tptrbtk obyfcofhvtn.dtkt,bc tgjmbc^ mhbcntij,fvlt|+ c& fdnjhb^ /trfnjc vbktntkb othc% #vjcj[b rjk[ehb njvbf@ ~yfhrd&+^ ud& 395`^ vfifcflfvt^ fqybiyekb vjcj[t,b bc rjk[t,b fhbfy^ hjvtkybwrbvthbtksf bekt,bs xhlbkjtsblfy cfv[htsib kfimhj,lyty&rjk[tsblfy ufvjtdt,ek mfhsdtkj,bc cfv[tlhj fhbcnjrhfnbfccfv[htsib lfefhct,bf f[fkb cf[tkvobaj^ hjvtkcfw edtktcb mfhsekbo.fhj^ #vjmwtdf~ mfhskbcf~@^ eojlt,c #fhbfy-mfhskc@& ew[jtkt,b vfcfctdt dtk b,thbfc eojlt,lyty& vfktdt eafk qvthsc eyt,t,bf^ sfyf[vflovblf othbkbcf ^hjv cfv[htsib uflvjcf[kt,ekb mfhsdtkt,b rdkfd erfyrfdrfcbfib lf,heyt,ekb.dyty& tptrbtkb f[ctyt,c rbltw eakbc cbn.dt,c^

  itcfdfkb

 • 5cfmfhsdtkjc trktcbbc vjrkt bcnjhbfxhlbkjtsbc rbltt,blfy vjcek [fk[sf vbvfhs yfsmdfvc _ #ufuf,heyt,@!eafkb ,hfyt,c% _ #f/f^ itypt dfh^ uju^ hjibc ^vtitmbc lf se,fkbc vsfdfhj!ufuf,heyt,&&& sjufhvfc cf[kc xhlbkjtsbc rbltt,blfy vstkb sfdbcbehljsb^ ehbw[db [fk[bsehs itysfy thsfl@ ~tptrbtkb 38& 3-6`&

  ovblf othbkbc sfyf[vfl^ xhlbkjtsbc [fk[t,bc cfv[htsibuflvjcf[kt,f lf itvltu vfsb erfy lf,heyt,f qdsbc lbflb utuvbc yfobkbb.j^ hfsf xhlbkjtsbc [fk[t,c twyjs ztivfhbnb qvthsb^ hjvtkcfwyt,fdlf fhf [fk[t,bc cbrdlbkb lf ufmhj,f^ fhfvtl ufodhsyf _ #vb[dlt,bfy[fk[t,b^ hjv vt eafkb dfh ^hjv ovblf dfh bchftkib@ ~tptrbtkb 39& 7` fylf- #ofvjub.dfy xtvb mdt.ybc obyffqvltu^ hjv vbwyjy [fk[t,vf ^hjwf ufvjdfxtyxtvc cbovbltc ityib^ uju^ vfs sdfkoby@ ~tptrbtkb 38& 16`& ,b,kbbcrjvtynfnjht,b^ vfs ijhbc^ trktcbbc bcnjhbbc vfvfl ojlt,ekb tdctdbrtcfhbtkb lf ov& bjfyt jmhjgbhbc cfertstcj vjofat stjljhbnt rdbhtkbtptrbtkbc fqybiyekb ve[kt,bc ufyvfhnt,bcfc othty^ hjv mfhsdtkbnjvt,bc erfy lf,heyt,f eafkvf byt,f ,f,bkjybc vtat yf,emjljyjcjhbc[tkbs% #yf,emjljyjcjhvf^ hjvtkbw /thfrktpt eahj kbthb b.j^cfjvfhb ]fhb itrhb,f^ vbfqobf b,thsf mdt.fyfib^ f]j,f vfs^ uffwfvndthflf lfbvjhxbkf& vfsufy thsb yfobkb uflffcf[kf vfy gjynjc pqdbc vfh]dtyfv[fhtpt lf bm lffcf[kf@ ~utjhubrf +^ 1961^ ud& 30`& tdctdb rtcfhbtkb fvwyj,bc uflvjwtvbcfc t.hlyj,jlf mhbcntcij,fvlt +|-+++ c-bc bcnjhbrjcvtufcstytc& vfifcflfvt^ cflqfw cfv[htsib d& o& |+-+| cc-ib fhct,j,lfmfhsdtksf mdt.fyf _ dtkb b,thbf ~bdthbf`^ hjvkbc [fk[bc thsb yfobkbuflvjecf[kt,bfs erfy sfdbc cfvij,kjib^ bcnjhbek rjk[tsib^ rthjlrb^ #gjynjc ~ifdb pqdbc` fqvjcfdkts v[fhtc@ fye sfyfvtlhjdtcfmfhsdtkjc nthbnjhbfpt^ cflfw^ w[flbf^ bmfvltw w[jdhj,lf vrdblhbmfhsdtkj,f^ vfuhfv f[kf erdt gjkbnbrehb wtynht,bc erfy^ xhlbkjtsibuflvjnfybc itvlujv ufkbtht,ekf lf rfdrfcbfib itemvybf gbhdtkbthsbfyb mfhsekb cf[tkvobaj& fv cfvtajc lfvaeyt,tkb #mfhskbcw[jdht,bc@ sfyf[vfl b.j vtat afhyfdfpb^ vjcf[ktj,f thsb tsyjcb b.j^thsb cf[tkvobajcf lf tybc vmjyt& fv mdt.ybc vrdblhb tuhbctkt,b~vtuhtkt,b`^ uehekt,b^ cdfyt,b^ vfhudtkt,b ~itvltulhjbyltkbbvthkt,b`^ /th-rf[yb^ mfhsktkt,b lf c[dt,b _ thsb [fk[b b.j& dtkbcjvt[b bcnjhbrjcb e[nfytcb vfs itcf[t, othc% gjynjc pqdbc gbhfclf,byfdt,ekt,b ~dtkb #bdthbblfy@ xhlbkjtsib uflvjcf[kt,ekt,b`ufvhfdklyty lf uf[lf njvb^ hjvtkcfw sfdbc gbhdtk mdt.fyfib bdthbfceojlt,lyty^ fm rb mfhsdtkyb tojlfs&&& ufvhfdklf pqdbc gbhfc^ vjtlj bvv[fhtc lf ufdhwtklf cjvt[sf lf fk,fysf cfpqdhfvlt^ lf itbmvyf ahbfllblb [fk[b@ ~e[nfytcb^ #ufy.jabcfsdbc mfhsdtksf lf cjvt[sf@^ ud& 67`&mhbcntij,fvlt 400-300 o& flht tuhbcbc thbcsfd me]bc sfyflujvbs

 • 6itmvybk afhyfdfpbc cfvtajib itlbjlf 8 cfthbcsfdj% tuhbcb^ fhudtsb^rf[tsb^ [eyfyb^ cfvidbklt^ oeylf^ jh[t lf rkfh]tsb& cfmfhsdtkjccf[tkvobaj fthsbfyt,lf mdt.ybc jhbdt utjhufabek yfobkc _fqvjcfdktsc lf lfcfdktsc^ vfc #mfhskbc cfvtaj@ thmdf& afhyfdfpvf#ufyfdhwj tyf mfhsekb lf fhqfhf bphf[t,jlf c[df tyf mfhskcf ibyfsdbybth mfhsekbcf lf fvfy itmvyf vobuyj,hj,f mfhsekb@ ~mfhskbcw[jdht,f^ +& ud& 26`&

  eakbc fvfqkt,bc itvltu cekbovblbc vjatybcfc vjwbmekt,cvbtwfs bv [fk[sf tyt,bc wjlyf^ hjvtksf mdt.yt,ibw eylf tmflfufs vfs&ov& fylhbf gbhdtkojlt,ekc vbtwf mfhsekb tybc wjlyf& .jdkflovblfqdsbcvij,tkvf bc sfdbc obk[dtlh bdthbfib fye cfmfhsdtkjib ufvjupfdyf&

  +\ c-ib cf,thytsib jkbvgjc ~ekev,jc` ovblf vsbc vjyfcnthibbqdojlyty mfhsdtkb ,tht,b lf eafk qvthsc mfhsekb tybs flblt,lyty^vfuhfv ,thyt,vf mfhsdtkt,c ferhfktc mfhsekb tybs kjwdf&.jdkflovblf qdsbcvij,tkb ufvjtw[flf vjyfcnhbc ,thty obyfvqdfhclf e,hfyf% #hjvtkyb vfs fhf itbo.yfht,ty^ vnth xtvlf fhbfy@& mfhsekbtyf qdsbcvij,kbcfsdbc cfsyj tyf b.j ~bkfhbjy mfhsdtkbc w[jdht,f^mhtcnjvfsbf 1949^ ud& 172`&

  fctdt \ c-bc ,jkjc .jdkflovblf qdsbcvij,tkb ufvjtw[flf.vfodbk vjvfrdlfd tmdsbvt fsjytkc^ vj[tlf vbc cytekt,fc lf es[hf%#fqcltu^ ye utibyby lf mfhsekfl [cybkfl e,yj,lb@& fvbc itvltu mfhsekbcbn.df vbcufy #dbsfhwf o.fhj fvjlbjlf eovbyltc .jdtksf mfhsdtksf@&.jdkflovblf qdsbcv