ლევილის ისტორია ფოტოებში

42
ქქქქქქქ ქქქქ ქქქქქქქქქქქ ქქქქქქ

Transcript of ლევილის ისტორია ფოტოებში

Page 1: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ქართული კერა საფრანგეთშილევილი

Page 2: ლევილის ისტორია ფოტოებში

რომელიც პოლონეთის მთავრობისგან ადრე გაწეული

დახმარების საზღაურად, მიიღოო ნიკოლოზ ჯაყელისა

და ბენია ჩხიკვიშვილის, სახელზე 84 000 ფრანგულ . ფრანკად შეიძინა

ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ ი – . . ( ) 5 მ ო ნ ა დ ი რ ი ს ს ა ხ ლ ი ე წ შ ა ტ ო ს ა ს ა ხ ლ ე დ ა ჰ ე ქ ტ ა რ ი მ ი წ ა 30 - – , პარიზიდან კმ ს დაშორებით ემიგრაციაში მყოფმა ეროვნულმა მთავრობამ პოლიტიკური

,ემიგრანტებისთვის 1922 24 წლის ივნისს , საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის,ფულით

ბენიაჩხიკვიშვილი

(1881-1924)

ნიკოლოზჯაყელი

(1887-1970)

Page 3: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ბენია ჩხიკვიშვილის დახვრეტის შემდეგ (1924 წელს),საჭირო გახდა მამულის მართვისახალი სისიტემის შემუშავება,ამიტომ 1926 წლის 6 ნოემბერს , ემიგრაციაში მყოფმა ეროვნულმა მთავრობამ დაარსა უძრავი ქონების მმართველი „ “საზოგადოება ქართული კერა(Société Civile Immobilière (SCI) Foyer Géorgien)1927 წლის 10 თებერვლიდან, ეს საზოგადოება იურიდიულად ლევილის მამულის მფლობელია.

საზოგადოება „ ქართული კერის “ წ ე ვრები

სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან :

ნოეჟორდანია

ნოერამიშვილი

ევგენიგეგეჭკორი

კონსტანტინეკანდელაკი

აკაკიჩხენკელი

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიიდან:

ექვთიმეთაყაიშვილი

სოციალ-ფედერალისტურიპარტიიდან:

სამსონფირცხალავ

Page 4: ლევილის ისტორია ფოტოებში

„ოც და ათი აპრილი ათას ცხრაას ოცდა რვა წელი,

ქალ. პარიზი.

ჩვენ ქვემოთ ამისა ხელის მომწერნი: ნოე ჟორდანია, აკაკი ჩხენკელი, ნოე რამიშვილი, ექვთიმე თაყაიშვილი, ევგენი გეგეჭკორი, სამსონ ფირცხალავა და კონსტანტინე კანდელაკი – ვაძლევთ ამ ხელწერილს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის მთავრობას იმაში რომ:

1. მამული, მდებარე ს-ლ ლევილში (Leuville s/Orge), საფრანგეთში, სენის და უაზის დეპარტამენტში, და ცნობილი სახელწოდებით „Chateau de Leuville”, რომელიც შეძენილია საჯარო ვაჭრობაზე 10 თებერვალს 1927 წ. საზოგადოების „Foyer Géorgien“-ის მიერ, რომლის წევრნი ვართ ჩვენ ზემოთაღნიშნულნი პირნი, ნაყიდი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ფულით და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საკუთრებას შეადგენს; სახელდობრ, მიწა ზომით დაახლოებით ხუთი ჰექტარი, სადგომი სახლი, სამეურნეო შენობები, ავეჯი, ინვენტარი და სხვა ყოველივე, რაც აღნიშნულ მამულში იმყოფება, გარდა იმ საგნებისა, რაც იქ მდგმურთა მიერ საკუთარის ხარჯით არის შეძენილი.

2. ყოველგვარი შემოსავალი აღნიშნული მამულიდან და ყოველგვარი განკარგულება მამულის შესახებ ეკუთვნის სავსებით საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობას და ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ ყოველივე მის განკარგულებას მამულის შესახებ, ე.ი. მამულის ან რაიმე იმის ნაწილის ექსპლოატაციის შესახებ, გაქირავების, დაგირავების, გაყიდვის, გაცემის შესახებ და სხვა, და საზოგადოების „Foyer Géorgien“-ის დადგენილებებში აღნიშნულ მთავრობის დადგენილების თანახმად ვიმოქმედოთ.

3. არც ჩვენ პირადათ და არც ჩვენს მემეკვიდრეებს უფლება არა გვაქვს ვისარგებლოთ აღნიშნულ მამულით ან იმის შემოსავლით გარეშე საზოგადოების „Foyer Géorgien“-ის დადგენილებისა.

4. ჩვენ მოვალენი ვართ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოთხოვნილებისამებრ დავდოთ ყოველგვარი ხელშეკრულება გარეშე პირებთან თუ დაწესებულებთან ამ მამულის შესახებ, დაცვით ამასთანავე „Foyer Géorgien“-ის წესდებისა, და დავემორჩილოთ მთავრობის მოთხოვნილებებს, როგორც ეს აღნიშნულია ზევით მუხლ 2-ში, გარნა ყოველ გვარი ხარჯი მამულზე გაწეული ჩვენ პირადათ არ უნდა გვეკისრებოდეს, არამედ ანაზღაურებული უნდა იქმნას თვით მამულის შემოსავლისა ან მთავრობის მიერ.

5. უზრუნველსაყოფად მთავრობის უფლებისა აღნიშნულ მამულის სრულ საკუთრებაზე ჩვენ ვიძლევით საზოგადოების „Foyer Géomoraluri rgien“-ის სახელზე ვექსილს თითოეული ჩვენგანი ოცდა ხუთი ათასი ფრ. (Fr. 25,000); „Foyer Géorgien“-ი ამ ვექსილს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის მოთხოვნილებით საჭიროების დროს გადასცემს მთავრობას ან მის მიერ ნაჩვენებ პირს; ხოლო თუ რომელიმე ჩვენგანი თავს გაანებებს „Foyer Géorgien“-ის წევრობას ან იმ შემთხვევაში თუ მამული სხვა პირზე გადავიდა ამის და მიხედვით საზოგადოებიდან გასული პირი ან ყველა ჩვენ განთავისუფლებულნი ვართ ვექსილიდან და ყოველგვარ მოვალეობიდან მთავრობის და „Foyer Géorgien“-ის წინაშე.

noe Jordania evgeni gegeWkoriak. Cxenkeli s. fircxalavan. ramiSvili k. kandelakieqvTime TayaiSvili

ვი

დთ

ახ

ელ

წე

რი

ლი

_“

ორ

ალ

ურ

ია

ნდ

ერ

ძი

შთ

ამ

ომ

ავ

ლე

ბი

სთ

ვი

Page 5: ლევილის ისტორია ფოტოებში

დროთა განმავლობაში ლევილის მამულის :იურიდიულ მფლობელთა რიცხვი შეიცვალა

1945 წელს – საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, ექვთიმე თაყაიშვილის უფლება-მოვალეობები სხვა 6 წევრს შორის განაწილდა. 1958 წელს – კონსტანტინე კანდელაკმა უარი განაცხადა საზოგადოების წევრობაზე და მას შემდეგ, ლევილის მამულის იურიდიულ მფლობელებად ნოე ჟორდანიას, აკაკი ჩხენკელის, ევგენი გეგეჭკორის, ნოე რამიშვილისა და სამსონ ფირცხალავას ოჯახები დარჩნენ.

Page 6: ლევილის ისტორია ფოტოებში

გ ი ო რ გ ი ე რ ა ძ ი ს მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ას ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა „ ქ ა რ თ უ ლ ი კ ე რ ი ს “ წ ე ვ რ თ ა კ რ ე ბ ა ზ ე

Page 7: ლევილის ისტორია ფოტოებში

1959 წელს დაარსდა ასოციაცია „ქართული კერა“ (Association Foyer Géorgien). ასოციაციის მიზანი მამულის მართვა და შენობის მოვლა-პატრონობა იყო .

Page 8: ლევილის ისტორია ფოტოებში

”ნამეტ

იაგ

ოგ

უაძისანდ

ერძი

Page 9: ლევილის ისტორია ფოტოებში

“”

ლევილ

ისშატ

Page 10: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 11: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 12: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 13: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 14: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 15: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 16: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 17: ლევილის ისტორია ფოტოებში

“”

შატ

ოს

ბიბლიო

თეკა

და

. 2

01

3

.ყო

ფილ

ისტ

ამბისშენო

ბაწ

Page 18: ლევილის ისტორია ფოტოებში

. 2 0 1 3 .შ ა ტ ო ს ბ ი ბ ლ ი ო თ ე კ ა წ

Page 19: ლევილის ისტორია ფოტოებში

“ ” შ ა ტ ო ს ბ ი ბ ლ ი ო თ ე კ ა

2 0 1 6 .წ

Page 20: ლევილის ისტორია ფოტოებში

“ ” შ ა ტ ო სს ხ ვ ე ნ ი

Page 21: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ლ ე ვ ი ლ ი სს ა ს ა ფ ლ ა ო

Page 22: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 23: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ლევილის წმ. ჟან ბატისტის სახელობის ეკლესიის წინ : ექვთიმე თაყაიშვილი, სიმონ ბერეჟიანი, გრიგოლ ურატაძე, ევგენი გეგეჭკორი, ნოე ჟორდანია, ლადო ახმეტელი ...

Page 24: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ნ ო ე ჟ ო რ დ ა ნ ი ა ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 25: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ე ქ ვ თ ი მ ე თ ა ყ ა ი შ ვ ი ლ ი დ ა ნ ო ე ჟ ო რ დ ა ნ ი ა

ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 26: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ქართველი ემიგრანტები :ლევილის მამულში

, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი , ექვთიმე თაყაიშვილი

, აკაკი ჩხენკელი , სვიმონ ციციშვილი

, სიმონ ბერეჟიანი , მარი ყანჩელი

, სვიმონ წერეთელი ,მედეა ღამბაშიძე

...შოთა ნიკოლაძე

Page 27: ლევილის ისტორია ფოტოებში

, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი - მარი ყანჩელი ციციშვილისა და

ქართველების ფრანგი მეგობარი რეიმონ დიუგე

Page 28: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

-არჩილ ზურაბიშვილი და ნინო ნიკოლაზე ზურაბიშვილისა

მამა ილია მელია

Page 29: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ქართველი ემიგრანტი ქალები : ლევილის მამულში

- , ნინო ნიკოლაძე ზურაბიშვილისა ,მედეა და სუნანა ღამბაშიძეები

- ... მარი ყანჩელი ციციშვილისა

Page 30: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ქართ

ველი

ემიგრ

ანტი

ბავშვები

ლევილ

ისმამულ

ში

Page 31: ლევილის ისტორია ფოტოებში

– გიორგი ერაძე, მინისტრი რომელმაც ლევილში

მიწათმოქმედებას მიჰყო ხელი

Page 32: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ნ ო ე ჟ ო რ დ ა ნ ი ა ს შ თ ა მ ო მ ა ვ ლ ბ ი ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 33: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ნ ო ე ჟ ო რ დ ა ნ ი ა ს დ ა ლ ე ვ ა ნ ფ ა ღ ა ვ ა ს შ თ ა მ ო მ ა ვ ლ ე ბ ი ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 34: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ე ვ გ ე ნ ი გ ე გ ე ჭ კ ო რ ი ს ო ჯ ა ხ ი ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 35: ლევილის ისტორია ფოტოებში

ე თ ე რ ს ა ღ ი რ ა შ ვ ი ლ ი ს ო ჯ ა ხ ი ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 36: ლევილის ისტორია ფოტოებში

გ ი ო რ გ ი დ ა ე თ ე რ წ ე რ ე თ ლ ე ბ ი ლ ე ვ ი ლ ი ს მ ა მ უ ლ შ ი

Page 37: ლევილის ისტორია ფოტოებში

. 2

01

3

.ლ

ევილის

მამულში

Page 38: ლევილის ისტორია ფოტოებში

დამოუკიდებლობის გამოცხადების პირველივე

წლებში მემკვიდრე ოჯახების წარმომადგენლება

მოლაპარაკება დაიწყეს საქართველოს მთავრობასთან ლევილის

მამულისა და არქივებისგადმოცემისთვის

Page 39: ლევილის ისტორია ფოტოებში

რად

იციულ

ისად

ილი

მეგო

ბრებთ

ან “

” ლ

ევილის

შატო

სსალ

ონში

Page 40: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 41: ლევილის ისტორია ფოტოებში
Page 42: ლევილის ისტორია ფოტოებში

გამოყენებულია ფოტოები , ,ირენ ციციშვილის ქრისტინე ფაღავას

, , ნიკოლ ჟორდანიას ზურაბ კედიას სალომე ზურაბიშვილისა და

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული .ბიბლიოთეკის კოლექციებიდან

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/5464

მოამზადა ნათია კობახიძემ