Sadraj - Osnovi Nauke o Medijima

download Sadraj - Osnovi Nauke o Medijima

of 40

 • date post

  28-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

description

nauka o medijima

Transcript of Sadraj - Osnovi Nauke o Medijima

 • Novi mediji u obrazovanju

 • Opte Smer: Prof. Razredne nastaveSemestar : ( VI ) LFond asova: 2+1;

 • IshodiUpoznavanje studenata sa savremenim medijima u vaspitanju i obrazovanju i osposobljavanje za korienje alata za izradu obrazovnog softvera.

 • Ishodi

  Imperativ nauno-tehnoloke revolucije i informatike ere je da savremenim obrazovanjem oveka osposobi:

  da shvati i usvoji nauna dostignua, da njima razvija i obogauje svoju linost, da se njima koristi u procesu kreiranja novih saznanja, unapreivanja proizvodnje, kvaliteta drutvenog ivota i stvaranja uslova za potvrivanje vlastite linosti, da se prilagodi procesu stalnog uenja

 • Sadraj Osnovi nauke o medijimaPojam i sutina medijaMedij kao fenomenDefinicija i klasifikacija medijaMediji u teoriji i praksi

 • SadrajSavremeni mediji u obrazovanjuOsposobljavanje nastavnika za savremenu epohu. Savremena kola. Umreavanje za budunost Savremeni mediji u obrazovanju. Otpor prema promenama. Modeli integrisanja raunara u nastavni process. Savremena obrazovna tehnologija u obrazovanju nastavnog kadra. Web education. Videokonferencijski sistemi. TCR uionice (teleconference room). Uenje na daljinu u nekim razvijenim zemljama.

 • SadrajUvod u medijatekeUvod u medijateke. Novi mediji u savremenoj koli.Transformacija kolskih biblioteka.Tipovi kolskih multimedijalno-informacionih centara. Struktura fondova kolskog MMI centara.Organizacija i funkcije MMI centara.

 • SadrajRad medijatekeStruni radnici za rad u MMI centru kole. Planiranje rada MMI centra.

 • SadrajHardverska platforma MMSOpis, delovi i hardverske platforme MMS-a. Medijumi za multimediju. Multimedijalna grafika. Delovi MMS-a.

 • SadrajUvod u digitalni videoUvod u digitalni video (DV) Zato DV.Snimanje DV-a. Snimanje videa, statine slike i zvuka. Montaa DV-a.

 • SadrajMultimedijaPojam i sutina PrimenaMultimedijski paketi Multimedija i obrazovanjeAlati za razvoj multimedijalnih aplikacija

 • SadrajInteligentni sistemi za on-line obuavanjeSokratenon kao alat za rad u grupama (GroupWare)Arhitektura Sokratenona

 • SadrajWorld Wide WebWWW concept i primena. Arhitektura WWW-a. Pristup i pretraivanje baza Web dokumenata.Mobilni agenti.

 • SadrajKablovski internetKablovski Internet kod nasBeine tehnologijeOsnove rada

 • SadrajOenje na daljinu Uenje na daljinu korienjem MM okruenja.Redefinisanje uenja na daljinu.Tradicionalni i hibridni model izvoenja nastave. Web, video i on-line resursi. Vizija obrazovanja na daljinu putem Interneta.Vizija univerzitetske nastave na daljinu.Sinhroni kursevi preko Interneta.

 • SadrajTehnike uenja na daljinuTehnike uenja na daljinu. O tehnologijama za uenje na daljinu. Obrazovanje za uenje na daljinu.

 • SadrajSinhrono obrazovanje na daljinu putem internetaVizija sinhronog obrazovanjaVizije univerzitetske nastave

 • Literatura

  Udbenik: Prof. dr orde Nadrljanski: Obrazovni softver hipermedijalni sistemi Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2000.

 • Nain polaganja Polaganje ispita: Pismeno - testElementi za formiranje ocene:Na ocenu utie: Izrada seminarskog rada, rezultat testa, kao i redovnost na pradavanjima i vebama

 • Osnovi nauke o medijimaO medijimaNovi model drutvaSistemi obrazovanjapojam i sutina medija,medij kao fenomen,definicija i klasifikacija medija,mediji u teoriji i praksiElektroniki medijiMediji u obrazovanju

 • Mediji u obrazovanjuPrimena medija u obrazovanju je determinisana obrazovnom tehnologijom koja se primenjuje u institucijama obrazovanja.Mada, obrazovna tehnologija je i sama diktirana vrstom pristupa obrazovanju, to se objektivno manifestuje u efektima obrazovnog sistema.U razmatranju kompleksne problematike obrazovanja za informatiko i drutvo znanja, nezaobilazno je razmatranje i metodolokog pristupa obrazovanju.

 • Mediji u obrazovanjuSa razlogom se postavlja pitanje ta je to to se u obrazovanju, mora uzeti kao nezaobilazni faktor efikasnosti?Temelj za sprovoenje reformi u obrazovanju se bazira na medijima i tehnologiji.

 • Novi model drutvaNove tehnologije promene u obrazovnim modelimaSvrha: modeliranje oveka sa odgovarajuim znanjima i vetinamaDrugaiji sistem obrazovanja drutvo znanjaTehnologija komuniciranja menja nain na koji vidimo svet !!informacitiko drutvo poveana koliina dostupnih informacija i broj ljudi s pristupom njima.Obrada podataka kritiki obraditi, sortirati, ugraditi u baze znanjaInformacija podatak

 • Novi model drutvaDrutvo znanja novi sistem obrazovanjaSamoobrazovanjeKritinostKreativnost

  Investiratiljudevremeidejenovacdrutvo znanjadrutvo informacija

 • Novi model drutvaPrimarno: roditelji i predavaiSekundarno: mediji i tehnologija

  kompjuterska pismenostcivilizacija temeljena na komunikaciji i znanju, inteligenciji i mudrosti

 • Svako dete mora ...

 • Svaki predava mora biti...

 • Mediji i obrazovanjeMediji, obeleavaju nau, informatiku civilizaciju, pa se sa razlogom oni stavljaju u prvi plan.Uz re medij, u literaturi se esto navode razliiti atributi, kao stari i novi mediji, ili, pak neki dugi epiteti koji im odreuju neku specifinost.

 • Mediji i obrazovanjeRe medij (medius, media, medium) je latinskog porekla i tumai se kao sredstvo (posrednik) u prikazu i prenosu poruka.Re medij oznaava i razliita sredstva komunikacija.Medij podrazumeva materijalizaciju znaka i podlogu prenosnika materijalizacije.

 • Mediji i obrazovanjePod medijima u obrazovanju se podrazumevaju posrednici kolskih sadraja koji proistiu iz ciljeva obrazovanja.Mediji omoguuju: odvijanje nastave, a uenicima proces uenja, pa se karakteriu kao mo (snaga) uenja , odnosno, obeleavaju proces obrazovanja i vasptanja.

 • Mediji i obrazovanjeNovi mediji su uopte svi mediji na kojima se zasniva aktuelna informaciono-komunikaciona tehnika.To su mediji koji baziraju na: osnovama digitalne tehnike, a sadre multimedijalne elemente i omoguuju interakciju korisnika i medija.Tu spadaju mediji koji omoguuju veze offline i online tipa

 • Klasifikacija medijaPored razvrstavanja medija na. stare- tradicionalne i nove - savremene postoje i druge klasifikacije sa drugim kriterijumima za taksonomiju.

 • Klasifikacija medijaTako se mediji klasifikuju na sledei nain:

  klasifikacija prema tehnikim kriterijumima,klasifikacija prema ulozi koju imaju u komunikacionim procesima,klasifikacija prema stepenu javnosti iklasifikacija prema strukturi i broju medijskih elemenata.

 • Klasifikacija medija

 • Klasifikacija medija prematehnikim kriterijimaSvaka od navedenih grupa se dalje razvrstava po raznim osnovama, pa se isti mediji mogu nai u vie klasifikacijskih grupa.

  Klasifikacija medija prema tehnikim kriterijumima, razvrstava ih na tri grupe:primarni mediji,sekundarni mediji itercijalni mediji,

 • Klasifikacija prema uloziPrema ulozi koju imaju u procesu komuniciranja, mediji se dele na:

  prenosne transportne imedije za uvanje (skladitenje).

 • Klasifikacija prema stepenu javnostiStepen javnosti, kao kriterij za klasifikaciju medija omoguuje njihovo razvrstavanje na:

  interpersonalno komuniciranje,komuniciranje u malim grupama,organizaciono komuniciranja imasovno informiranje.

 • Klasifikacija prema strukturi i brojumedijskih elemenataTri tipa medija se nalaze kao podgrupa u klasifikaciji medija prema strukturi i broju medijskih elemenata, a to su:

  monomediji,dualni mediji imultimediji.

 • ZakljuakNovi mediji moraju pridonositi odravanju, poveanju i irenju znanja.Rad s novim medijima u kolama mora biti u osnovi deo obrazovne politike drutva.Novi tip obrazovanja sa svrhom mladog oveka opremiti znanjem i vetinama kako bi bio spreman i sposoban aktivno sudelovati u modernom drutvu u kojem ivi.