Riječ i smisao - priručnik za nastavu književnosti

Click here to load reader

 • date post

  03-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  5

Embed Size (px)

description

1. godina, 1. broj 1. verzijaTumačenja ovdje ponuđena pretenduju na valjanost koju će praksa potvrditi. Od nastavnika očekujemo primjedbe, komentare, ispravke, pitanja, sugestije, proteste... od svih njih, ali i od ostatka stručne javnosti,ukratko: reakcije. Budući da se ovaj priručnik pojavljuje samo u elektronskoj verziji, u pdf formatu, moguće ga je s vremena na vrijeme dopuniti novim uvidima i iskustvima. Na taj način, vjerujemo, može zaistabiti dio obrazovnog procesa.

Transcript of Riječ i smisao - priručnik za nastavu književnosti

 • RIJE iSMISAO

  F o n d o t v o r e n o d r u t v o B o s n a i H e r c e g o v i n aS a r a j e v o , 2 0 1 5 .

  Prirunik za nastavu knjievnosti 1/1/1

 • 1. godina, 1. broj 1. verzijaTumaenja ovdje ponuena pretenduju na valjanost koju e praksa po-tvrditi. Od nastavnika oekujemo primjedbe, komentare, ispravke, pita-nja, sugestije, proteste... od svih njih, ali i od ostatka strune javnosti,ukratko: reakcije. Budui da se ovaj prirunik pojavljuje samo u elek-tronskoj verziji, u pdf formatu, mogue ga je s vremena na vrijeme do-puniti novim uvidima i iskustvima. Na taj nain, vjerujemo, moe zaistabiti dio obrazovnog procesa.

  Rije i smisaoPrirunik za nastavu knjievnosti1/1/1

  UredniciMirnes SokoloviNenad Velikovi

  Dizajn:Asim elilovi

  Izdava:Fond otvoreno drutvo Bosna i Hercegovina

  Za izdavaa:Dobrila Govedarica

  Adresa redakcijeTitova 19/3E-mail: osman@osfbih.org.ba

  2

 • RIJE iSMISAO

  F o n d o t v o r e n o d r u t v o B o s n a i H e r c e g o v i n aS a r a j e v o , 2 0 1 5 .

  Prirunik za nastavu knjievnosti 1/1/1

 • Rije i smisaoPrirunik za nastavu knjievnosti1/1/1

  4

 • U M J E S T O U V O D A5

  Nakon sada ve osam godina prisustva u polju nacionalne grupe kolskihpredmeta (od analize iz 2007. i publikacije emu uimo djecu(1)) i po-sebno angamana na problemima zloupotrebe knjievnosti u obrazova-nju, Fond otvoreno drutvo BiH pokree seriju prirunika za nastavnikematernjeg jezika. Osigurana su sredstva za etiri broja, koji e izlaziti tro-

  (1) Kao odgovor na rezultate analize i kao alternativni prilog kvalitetnijoj na-stavi knjievnosti realizovana je serija itanki Svezame, otvori se (ur. Velikovi,20082012.). Cijela kampanja otkrila je neke krizne take u sistemu udbenikepolitike, i to je opisano u Studiji sluaja Svezame, otvori se (ur. Velikovi i Ibra-himovi, 2012). Odnos akademske zajednice, onog njenog dijela koji se baviprouavanjem knjievnosti, analiziran je u zborniku Nacija i poststrukturalizam(ur. Sokolovi i Imamovi, 2012.), gdje se ukazalo na jo jedan vaan aspektproblema, konkretno: na metod koji iskljuuje logiku i u tekstu utemeljenu in-terpretaciju, a koji je najee jedna nenauna, dakle proizvoljna smjesa esenci-jalizma i postmodernog relativizma.Kao dio kampanje za pravednije obrazovanje pokrenut je i portal a kasnije i ma-gazin kolegijum, iji je primarni cilj zagovaranje temeljne obrazovne reforme, ane kozmetike, kako je Analiza Nastavnih planova i programa Sarajevskog kan-tona (Jusovi i ostali) pokazala 2011. godine, a to je opet dovelo do angamanana izradi novih ishoda za predmet maternji jezik za Ministarstvo obrazovanjaKantona Sarajevo.

  Umjesto uvoda

 • Rije i smisaoPrirunik za nastavu knjievnosti1/1/1

  6

  mjeseno, u pdf-formatu, u odjeljku Biblioteka na sajtu kolegijum.ba.Namjera je ponuditi itaocima jednu metodu, ne novu ali prilino za-postavljenu, tumaenja lektirskih djela koja e argumente za svoje tvrdnjeprije svega nalaziti u samom tekstu. U predgovoru knjiici ta je pisachtio da kae, iz koje je razvijen koncept ovog serijala prirunika, dato jekratko obrazloenje potrebe da se itanjima i tumaenjima knjievnihtekstova u nastavi prie odgovornije i strunije, temeljei nastavu na va-lidnim, teorijski i injenino konsekventnim interpretacijama. U izda-nje je uvrteno deset tekstova, svi iz obaveznog Federalnog programa zapeti i esti razred osnovne kole.Budui da je to daleko od dovoljnog, odluili smo da na slian nainobradimo i ostala djela iz plana i programa, s planom da se obavezni kor-pus proiri i djelima iz druga dva nacionalna plana i programa, hrvatskogi srpskog.

  Cilj ovakvog prirunika bila bi podrka uenju prema ishodima, koje po-drazumijeva slobodu nastavnika da sam izabere djelo koje e obraivati,ne vodei pri tome rauna iskljuivo o potovanju nacionalnog kanona,nego i o interesima, sposobnostima i mogunostima aka kojima pre-daje. Za tu vrstu slobode, vjerujemo, potrebno je imati odgovarajue vje-tine, i to upravo one koje se ovakvim prirunikom razvijaju i ohrabruju.Te vjetine razvijaju se praksom, ali nikad izvan polja ideolokih strujakoje nastoje ovladati obrazovanjem, pa time i itanjem obaveznih knji-evnih djela. Ideologija koja upravlja obrazovanjem angauje akadem-sku zajednicu da u njeno ime, ali prikriveno, pribavi teorijske argumenteza odreene vrste itanja, odnosno, drugim rijeima, da opravda izbortekstova i nain njihove upotrebe. Zato jedan ovakav prirunik treba dapropituje i tu akademsku argumentaciju. U tom smislu mogao bi biti za-nimljiv i koristan i studentima koji se koluju i pripremaju za zvanje na-stavnika.

 • S A D R A J7

  11 t e o r i j aDa li je tumaenje mogue?U prikazu knjige Conditio moderna Manfreda Franka naglaenje njen odnos premaduhu vremena u kojem je postalo moguceda se sve i svas ta kaze o svemu i svacemu.Njemaki filozof istie da je tumaenje postalo toliko liberali-

  zovano da je svako u svako doba mogao dati bilo koje znaenjenekom znaku. Mjerilo za ono ta je pogreno a ta ispravno, taje bitno a ta nebitno, ta je solidno analizirano a ta je puko br-bljanje, nestalo je. Frank se zalae za tezu da znaci moraju imatiminimalni semantiki identitet. Na kraju prikaza Frankov kon-cept se smjeta u kontekst asa knjievnosti, jer je interaktivniproces autor-nastavnik-uenik savreno polje za isprobavanjeda li svi ostali konstituiu tekst kao ja, to je glavni Frankov kri-terij u konstituciji znaenja teksta.

  Sadraj

 • 19 praksaZakon kancelarije i zakon srcaU tumaenju komedije Sumnjivo lice Branislava Nuia, lektiriza osmi razred devetogodinje kole, otpoetka se primjeujesukob dviju logika, kancelarijske i intimistike, koji dominira uveini scena. To e na kraju odvesti do zakljuka da bi ova ko-medija mogla biti pouna u prokazivanju slijepe inovnike do-sljednosti, koja je prije svega smijena. Na primjeru jakog su-koba oke i Marice, koji su posveeni zakonu svoga srca, i i-novnika sa Jerotijem na elu koji se vode samo zakonima svojihspisa, pokazuje se kako Nui ismijava osobine ambicioznosti,potkupljivosti, laljivosti. Na kraju se posebna panja skree nato kako bi se na primjeru ove drame mogli ispitati i objasnitiknjievni pojmovi komedije, didaskalija i dramskog sukoba.

  kolski primjer ironijeU interpretaciji pjesme Lijep si, bijeli svijete Silvija StrahimiraKranjevia, koja je obavezan tekst u estom razredu devetogo-dinje kole, pokazano je kako se pjesnik, obraajui se svijetu urazgovornoj formi, koja je podesna za iskazivanje razliitihvrsta povienih emocija, buni protiv nepravde u svijetu, ali iprotiv licemjerja koje tu nepravdu prikriva. Objanjava se i kakopjesma, kao i svako uspjelo umjetniko djelo, pri tom ostaje re-zervisana prema dosezima vlastite pobune, to je sugerisanoironijom. Prema tome, poantirano je, pjesma u nastavi moeposluiti upoznavanju aka s ironijom, jer na vie mjesta u tek-stu pjesnik koristi kolske primjere ironije, i aci mogu bez veli-kih tekoa prepoznati signale kojima se na nju upozorava.

  Tkanje kroz gusto granjeInterpretacija se bavi pjesmom Selo Jovana Duia, koja je jeuvrtena u federalni program za esti razred devetogodinjekole. U razlaganju lirskih slika dolazi se do zakljuka da gomi-lanjem simbola pjesnik pojaava nesigurnost italaca u znanje,

  Rije i smisaoPrirunik za nastavu knjievnosti1/1/1

  8

 • S A D R A J9

  u logiku, u jasnou, nastojei pri tom opiniti i zanijeti itaoca,a ne ubijediti ga i pridobiti za neki jasan stav. To gomilanje sim-bola e biti jedan od razloga primjedbe sastavljaima plana iprograma koji su u obavezne tekstove uvrstili ovu pjesmu ijijezik i ideja nisu bliski ovom uzrastu. U tom smislu su pitanja,kao prilog tzv. dijalokoj razradi, data samo kao otvorena mo-gunost, jer je interpretacija ovdje data bez oekivanja da bi je-danaestogodinjaci mogli u njoj ravnopravno uestvovati.

  Barica na obaliciInterpretacija polazi od teze da pjesma Bosna ubori Muse a-zima atia, koja je obavezni lektirni tekst u petom razredu de-vetogodinje kole, i po svojoj temi i po stilskim postupcima ipo poetikim okvirima (moderne), teko moe biti razumljivadesetogodinjim acima. U toku interpretacije se pokazuje kakocijela pjesma pria jednu priu, u statinim lirskim slikama, dabi do kraja opisala jednu optu, estu, ljudsku situaciju: nesigur-nost zaljubljenog. Knjievnoteorijski pojmovi koji bi se u na-stavi mogli usvojiti su opisna/deskriptivna lirska pjesma, prene-seno znaenje, rima, personifikacija, ritam i elementi ritma(rima, slogovi, ponavljanja...)

  43 a l t e r n a t i v n a l e k t i r aMali mudracU interpretaciji je preporuen roman Uloga moje porodice usvetskoj revoluciji Bore osia za srednjokolsku lektiru. Poka-zano je kako ovaj knjievni tekst nije bitan samo po svojoj kri-tinosti prema jugoslovenskom socijalizmu nego i po nainu nakoji taj sistem kritikuje. Tu se naroito skree panja na knjie-vne postupke satire i humora kojima osi izvre do apsurdapregrt revolucionarnih krilatica. Na kraju je predloena i tema:veze satirikih postupaka u romanu s angamanom pisca, ba ukontekstu jugoslovenskog socijalizma koji bi ovim povodom ta-koer mogao posluiti kao tema za raspravu.

 • Rije i smisaoPrirunik za nastavu knjievnosti1/1/1

  10

  Roboti na asu knjievnostiU ovom razmatranju prie ...Jednog dana Isaka Asimova poka-zuje se kako bi naunofantastini tekst funkcionisao na nekomizazovnijem, provokativnijem, produktivnijem asu lektire,posve drukijem od uobiajenog. Uprkos kompleksnim idejnimmehanizmima, koji su detektovani u ovom tivu, pokazano je ikako bi se Asimovljeve prie mogle pribliiti djeijoj percepciji ipokrenuti automatizovane misaone procese, klasinom lekti-rom zapretene. Primijeeno je da bi naunofantastini tekst,ouujui i intelektualno uznemirujui, mogao i izazivati po-kretanje argumentirane diskusije na asu knjievnosti. U za-kljunom sumiranju, naunofantastinim djelima data je presu-dna uloga u popularizac