RIJEČ i SMISAO - · PDF file6 Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1 no...

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RIJEČ i SMISAO - · PDF file6 Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1 no...

 • F o n d o t v o r e n o d r u š t v o B o s n a i H e r c e g o v i n a S a r a j e v o , 2 0 1 7 .

  Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

  RIJEČ i SMISAO

 • Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

  2

  Urednica: Maja Abadžija

  Lektor: Srđan Arkoš

  Dizajn: Asim Đelilović

  Izdavač: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

  Za izdavača: Dobrila Govedarica

  Adresa redakcije Titova 19/3 E-mail: osman@osfbih.org.ba

  2. godina, 4. broj, 1. verzija Tumačenja ovdje ponuđena pretenduju na valjanost koju će praksa po- tvrditi. Od nastavnika očekujemo primjedbe, komentare, ispravke, pi- tanja, sugestije, proteste... od svih njih, ali i od ostatka stručne javnosti, ukratko: reakcije. Budući da se ovaj priručnik pojavljuje samo u elek- tronskoj verziji, u pdf formatu, moguće ga je s vremena na vrijeme do- puniti novim uvidima i iskustvima. Na taj način, vjerujemo, može zaista biti dio obrazovnog procesa.

 • 3 Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

  RIJEČ i SMISAO

  Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

 • 4 Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

 • 5 U M J E S T O U V O D A

  Četvrti broj priručnika za književnost u nastavi Riječ i smisao je završen. Čitate izdanje manje po broju tekstova, ali ne i po obimu: sakupili smo tekstove koji su potpuno u duhu onoga što smo i u prethodna tri broja nastojali zacrtati kao jedinstven cilj. Taj cilj smo definirali vrlo jednostav- no: pružiti podršku nastavniku da sam izabere djelo koje će obrađivati, da ga u tom činu didaktičke slobodne volje ne ometa ni nacionalni ka- non (koji školi pristupa dogmatički, a ne polemički), ni akademska pre- drasuda (koja prijeti da isključi tekstove popularne ili marginalne kultu- re), ni maglovitost i ideološka sumnjivost kurikuluma, pa čak i suspektna upotrebljivost moderne tehnologije za učenje (koju smo radeći na ovom broju (raz)otkrili). Tri teksta su pred vama, čitatelji, jedan je interpreta- tivno orijentisan, drugi je analitičan, treći didaktički; četvrti, Leksikon, pomoćne je naravi. Različitost pristupa u ovom časopisu nikad nije bila izraženija, no namjera je ostala identična: biti od koristi nastavniku i učeniku u ozbiljnom zadatku čitanja i tumačenja književnog teksta. Dakle, i u ovom broju ostajemo vjerni principu koji smo dosad, nada- mo se, usavršili: pažljivom tumačenju djela u njegovoj cjelini, konkret-

  Umjesto uvoda

 • 6 Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

  no književnog teksta na jezičkoj, kompozicionoj i stilskoj ravni, kao i njegovog čitanja s obzirom na idejnu kompleksnost. Stoga smo u 4. po redu “Riječ i smisao” uključili tekst Armina Stefanovića o poeziji Branka Miljkovića, koja ima neslavnu reputaciju hermetizma. Autor je na pri- mjeru Miljkovićeve Balade pokazao kako se kombiniranom oglednom metodom, koja baštini podjednako i close reading pristupe anglofonskih kritičkih škola, tako i kontekstualna čitanja, primjerice, novog histori- cizma, dajući pak prvima nesumnjivu prednost, pjesma može iščitati od prvog do posljednjeg stiha. Time je pokazano i da avet hermetizma, pa i nedostatak adekvatne (u ovom slučaju dominantno biografističke i im- presionističke) kritike ne mora za nastavnika biti prepreka u kreiranju uspješne interpretacije u razredu. Poezijom se, dominantno, bavio i rad Amele Osmanović-Grbo, i to onom srpskog romantizma; međutim, fokus njenog teksta, inače skra- ćene verzije obimne i vrlo detaljne magistarske teze, bio je na upotre- bljivosti internetskih izvora vezanih za pisce pripadnike ove stilske for- macije. Sažetak čuva spomenute kvalitete, ujedno dajući brojne, katkad komične, počesto i tragične primjere online diskursa o romantičarskoj poeziji, a procjenjuje ih na bazi učenja prema ishodima, pritom ne do- vodeći same ishode (definirane u pripadajućim planovima i programi- ma) u pitanje. Netačne i neprovjerene informacije o biografiji pisaca, paušalna i površna tumačenja, teorijsko neznanje i interpretativna ne- vještost, a ponajviše – ideološka tendencija, “krase” većinu analiziranih tekstova, te služe kao izuzetno koristan orijentir svakom nastavniku, ne samo onome koji nastoji internetske tekstove o književnosti u nastavi koristiti nego i onome čiji se učenici za čas pripremaju online. Konačno, 4. Riječ i smisao donosi i Leksikon Nekrologa jednoj čaršiji Zuke Džumhura; pojmovnik za svakog čitatelja koji se sa ovim puto- pisom, inače obaveznom lektirom za osnovnu školu u BiH, susretne, i nađe u nedoumici zbog nepoznatog imena ili pojma. O obimnom, ali za nastavnika i učenika/studenta izuzetno korisnom poslu u vlastitom uvodniku izvještavaju mentor Nenad Veličković, te urednici Šejla Huka- ra i Nedim Hastor. Ovdje ostaje još da se najavi i prateći tekst Nedima Hastora koji nudi pregledan, teorijski i kritički utemeljen tekst o Nekro-

 • 7 U M J E S T O U V O D A

  logu i jednoj od mogućih obrada ovog teksta na školskom času, koji fo- kusira ono pitanje što čitatelja (a naročito nastavnika, učenika, studenta i autora Riječi i smisla) neprekidno i neizbježno proganja: Zašto me se ovo književno djelo tiče? Kao i dosad, pozivamo vas da se ovdje iznesenim didaktičkim moguć- nostima inspirišete, da u učionici eksperimentišete i predočene ideje va- rirate i iskušavate, ali svakako i da nam, bez obzira s koje strane školske klupe dolazite, pišete i iznosite kritike, sugestije, popravke ili komentare, jer jedino tako možemo postajati relevantniji, kvalitetniji i zanimljiviji.

 • Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

  8

 • 9 S A D R Ž A J

  13 i n t e r p r e t a c i j e Kako interpretirati poeziju Branka Miljkovića (Branko Miljković, Balada) Armin Stefanović Među kritičarima postoji konsenzus da je poezija Branka Milj- kovića zahtjevna za tumačenje i izrazito hermetična. Ipak je ušla u Nastavni plan i program za četvrti razred gimnazije Republike Srpske koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini, te u Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju i Pravilnik o nastav- nom planu i programu za nadarene učenike u Filološkoj gimna- ziji u Republici Srbiji. Upravo zbog toga, ali i zato što hermetična poezija predstavlja izazov u radu nastavnika, ovaj rad teži da po- nudi ogledni metod za čitanje i razumijevanje takve vrste poezi- je, i to na primjeru pjesme “Balada”. O Miljkoviću se ponajviše pisalo u impresionističko-biografističkom tonu, ili o problemi- ma pripadnosti njegove poezije određenim stilskim pravcima i formacijama, pojedinačnom značenju njegovih simbola i motiva

  Sadržaj

 • Riječ i smisao Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

  10

  – njihovoj vantekstualnoj analizi, umjesto tumačenja konkretnih stihova. Metoda koja se koristila pri interpretaciji je close rea- ding, odnosno čitanje pjesme od prvog do posljednjeg stiha, pri čemu se vodilo računa da niti jedna riječ ne bude preskočena, tj. da značenje svake riječi bude razjašnjeno. Konačno, pojašnjeno je i značenje univerzalnih i individualiziranih simbola u Miljko- vićevoj poeziji.

  31 i s t r a ž i v a n j e Uloga interneta u proučavanju književnosti u osnovnoj školi Amela Osmanović-Grbo Cilj ovog rada (skraćene verzije master rada odbranjene na Filo- zofskom fakultetu u Sarajevu 2015. godine) bio je pokazati kakva je uloga interneta u proučavanju književnosti u osnovnoj školi na primjeru pisaca srpskog romantizma. Za potrebe rada pre- tražene su sve dostupne internetske stranice na kojima se piše o srpskim romantičarima zastupljenim u Nastavnim planovima i programima za osnovnu školu u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj. Metodom analize sadržaja i interpretacijom željelo se utvrditi kakav je kvalitet informacija koje nudi internet u vezi sa istraživanom oblasti. Uočene su sljedeće negativne pojave u tekstovima koji su objavljeni na internetu o srpskim romanti- čarima: materijalne pogreške, subjektivnost, neusaglašenost, ne- dorečenost i nejasnost, irelevantnost, patetičnost i nepismenost. Neke od ovih pojava uzrokovala je ideologija. Također, rad poka- zuje koliko internetski tekstovi o srpskim romantičarima mogu podržati ishode učenja koji su propisani Nastavnim planom i programom i koje učenici trebaju ostvariti u procesu učenja. Pokazano je da su ti tekstovi podržali ostvarenje 13 i djelimično ostvarenje 19 ishoda, od mogućih 200. Na osnovu ovih činjenica zaključeno je (1) da je kvalitet informacija o srpskom roman- tizmu koje su na internetu dostupne učenicima slab, (2) da im takve informacije ne pomažu u nastavi i (3) da je podrška koju

 • 11 S A D R Ž A J

  internet pruža u ostvarenju ishoda učenja neznatna. Na kraju su predloženi načini za povećanje korisnosti informacija koje se objavljuju na internetu.

  111 k r i t i k a Zuko Džumhur u nastavi književnosti (Zuko Džumhur, Nekrolog jednoj čaršiji) Nedim Hastor U nastavnim planovima i programima za devetogodišnju osnov- nu školu Kantona Sarajevo, za predmet Bosanski, hrvatski, srp- ski jezik književna forma putopisa ne zauzima značajno mjesto: predviđena je minornim brojem tekstova, a nije ni dobro defi- nisana odgojno-obrazovnim parametrima odnosno ishodima učenja. Stiče se utisak da se u ovim dokumentima ne prepoznaje sav potencijal koji predloženi književni tekstovi sadrže pa je tako i sa Nekrologom jednoj čaršiji Zuke Džumhura, čiji je odloma